Eero Aula:
Tekniikan Englantia ja Saksaa, Technical English and German,

Press CTRL+F to find the word, write the word into the box in English, German or Finnish.

Paina control ja f ja täytä laatikko joko suomen, englannin tai espanjan sanalla.

Sanasto perustuu laajalti Tekniikan Englantia sarjaan, jonka englanninkielisiin osiin on käytetty luvalla lainauksia metsäkonevalmistajien Ponssen, Valmetin, Logsetin, Deere & Companyn ja Timberjackin, ym.  ohje-, käsi- ja oppikirjojen sivuilta.

The vocabulary & exercise is widely based on the series Technical English. Rights to translate these English materials Courtesy of Timberjack, Tampere, Finland and Deere & Company, Moline, IL, U.S.A.

Numero suomen ja englannin kielen sanan välillä viittaa kappaleeseen ja kirjasarjan osaan, missä tätä sanaa on käytetty. Esimerkiksi "ajettavuus 19/Ih driveability tarkoittaa, että sana "driveability" esiintyy Tekniikan Englantia I-osan harjoituskirjassa kappaleessa 19. Fm viittaa metsä- ja/tai metsäkonesanastoon ja h hydrauliikkaan. Katso sivu 160. 

The number between the English and Finnish word refers to the chapter where the word is used. For example "abrasive 2/II hiova means that  the word "abrasive" is used in chapter 2 in part II of  the Technical English Series Book. Word "ajettavuus 19/Ih driveability means that the word "driveability" can be found in chapter 19 of the Exercise Book of Part I of the Technical English. Fm refers to the Vocabulary of Forestry and/or Forest Machines. See page 208

whether   -ko, -kö 14/II ob...

2-lever control  2-vipu ohjaus fm 2-Hebel Lenkung

2-stage  2-vaiheinen fm 2-stufig

4-cycle 4-tahti 15/II 4-takt

4-wheel drive  neliveto, jokapyöräveto fm Allradantrieb, m

ability kyky 13/II Fähigkeit, f

able  kykenevä 6/I fähig

above yläpuolella hj oberhalb

abrasive hiova 2/II schleifend, abreibend

absorb imeä itseensä 13/II absorbieren

absorbent absorboiva 2/II absorbierend

abuntant runsas, yltäkylläinen * reichlich

acceleration  kiihdytys * Beschleunigung, f

accept  hyväksyä 19/Ih anerkennen, akzeptieren

access sisäänpääsy * Eintritt, m

access to  päästä  fm kommen dürfen, gelangen

accessible helppopääsyinen * zugänglich

accessible  päästävä fm zugänglich

accessories  lisälaitteet, -varusteet * Zubehörteile

accomplish toteuttaa * verwirklichen

according  jnk. mukaan * nach

according to law  lain mukainen fm gesetzmässig

account lasku, tili 13/II Berechnung, f

accrue koitua, aiheutua * entstehen

accumulate kasaantua 18/II speichern

accumulate  kartuttaa * anhäufen, sammeln

accuracy  täsmällisyys * Pünktlichkeit, f

accurate täsmällinen 5/II pünktlich

acessory lisälaite, -varuste 13/II Zubehör, n

achieve saavuttaa 3/II erreichen

acid happo 2/II Säure, f

acid  hapan fm sauer

acoustic äänivaikutus fm Akustik, f  Klangwirkung, f

acoustics äänioppi, akustiikka 16/II Akustik, f

acquire  hankkia, saavuttaa hj anschaffen

across yli, poikki, ristiin 6/II quer, querüber

act  akti, toiminta 1/Ih Handlung, f, Akt, m

action toiminto 17/II Handlung, f

action  vaikutus 7/Ih Aktion, Wirkung, f

actual todellinen 13/II aktuell, zeitgemäss

actual  todellinen, tosiasiallinen 3/Ih aktuell, tatsächlich

actually todella, itse asiassa 11/II wirklich, sachgemäss

actually tosiasiallisesti 13/II wirklich, tatsächlich

actuate panna käyntiin, käyttää 9/II (an)treiben

actuate vaikuttaa, käynnistää 7/II antreiben

actuator toimilaite 5/II Gerät, n, Antrieb, m

adaptation sovellus, mukaelma * Adaptation, f, Anpassung, f

add lisätä 21/II addieren, beifügen

addition  lisä * Zusatz, m

additive  lisäaine 19/Ih Wirkstoff, m

adequate riittävä 14/II ausreichend

adequate  riittävä 19/Ih ausreichend

adequate  tyydyttävä 5/Ih befriedigend

adjacent läheinen, vierekkäinen 19/II nah, angrenzend

adjust säätää 5/II einstellen

adjust  asettaa kohdalleen fm eichen

adjustable säädettävä 9/II einstellbar

adjustable  säädettävä, siirrettävä fm verstellbar

adjustment free  säätövapaa fm einstellfrei

adopt  adoptoida * adoptieren

adorable hurmaava, ihailtava * reizend

adoration palvonta, jumalointi * Anbetung, f

adsorbent adsorboiva aine 2/II Adsorbens,n Adsorptionsmittel,n

advantage etu 15/II Vorteil, m

adverse to  jnk vastainen 19/Ih gegenteilig

affect vaikuttaa, liikuttaa 3/II wirken, bewegen

affect  vaikuttaa 3/Ih beeinflussen

afforestation  metsittäminen fm Aufforstung, f

afforrestation metsän istutus fm Bewaldung, f

aftertreatment  jälkihoito * Nachbehandlung, f

against vastaan 10/II entgegen

against  vastaan * (ent)gegen

against each other  toisiaan vastaan 3/Ih gegeneinander

agricultural maanviljelys 22/II Landwirtschaft, f

ahead  eteenpäin 9/Ih vorwärts

aicraft  ilma-alus 5/Ih Luftschiff, n, Flugzeug, n

air  ilma 1/Ih Luft, f

air cleaner ilman puhdistin 14/II Luftreiniger, m, -filter, m

air compressor  ilmakompressori,-puristin fm Luftpresser, m, -verdichter, m, Kompressor, m

air conditioner ilmastointilaite 13/II Klimatisierungsanlage, f

air heats  ilma kuumenee 3/Ih die Luft erhitzt sich

air input  ilman sisäänotto fm Lufteintritt, m

air pollution  ilman saasteet fm Luftverunreinigung, f

air vent huohotus hj Entlüftung, f

air-mixture  ilmaseos 2 Luftmischung, f

all  kaikki fm all, alle

all directions kaikkiin suuntiin hj in allen Richtungen

allotment jakaminen, osa, osuus * Verteilung, f Anteil,m

allow sallia 9/II erlauben

alongside kyljittäin, vierekkäin 19/II nebeneinander

alternative vaihtoehtoinen 16/II alternativ, abwechselnd

alternatives vaihtoehdot 16/II Alternative

alternator  vaihtovirtalaturi 11/Ih Drehstromgenerator, m

always aina 7/II immer

ambient  ympäröivä * umgebend

ambitious kunnianhimoinen * ehrgeizig

amortization kuoletus * Tilgung, f

amount määrä 5/II Menge, f Anzahl, f

amount  määrä 16/Ih Menge, f

ampere  ampeeri 11/Ih Ampere, n

ampere amperage  virranvoimakkuus 12/Ih Amperezahl der Stromstärke

amplifier  vahvistin * Verstärker, m

analogous  yhdenmukainen 19/Ih entsprechend, übereinstimmend

angle  kulma * Winkel, m

angle speed kulmanopeus 3/II Winkelgeschwindigkeit, f

angularity kulmikkuus 15/II Eckigkeit, f

anti slip guard  luistosuoja (=ketjut) fm Gleitschutz,m Schlupfschutz, m(=Ketten)

anticipate  ennakoida 18/Ih voraussehen, voraussagen

anticipated ennakoitu, toivottu * vorausgesagt, gewünscht

antifreeze  pakkasneste 5/Ih Frostschutzmittel, n

antiknock  nakutuskestävyys 19/Ih Klopffestigkeit, f

antioxidant  hapettumisen estolisäaine 19/Ih Antioxydant, m

antiskid chain kitkaketju 17/II Gleitschutzkette, f, Schneekette, f

antiskid chain kitkaketju, lumiketju 17/II Gleitschutzkette, f

anti-slip  liukastumista estävä,lukkoutumaton fm gleitverhindernd antiblockierend, blockierfrei

apparent näkyvä, ilmeinen 2/II offenbar

application käyttö, sovellus 3/II Anwendung, f

application  käyttö 19/Ih Anwendung, f

application  sovellus 16/Ih (Nutz)anwendung, f 

applications sovellutukset 22/II Anwendungen

applied pressure käytetty paine hj Gebrauchsdruck, m

apply  käyttää * antreiben

apply to  asettaa, asentaa fm stellen, einbauen

appraisal arviointi * Schätzung, f

appreciable näkyvä, arviotavissa oleva, olennainen 21/II schätzbar, wesentlich

apprenticeship oppivuodet * Lehrzeit, f -jahre

approach lähestyä, saavuttaa 2/II sich nähern

appropriate sopiva, tarkoituksenmukainen * passend, zweckmässig

approximate  likimäärin * ungefär

apt  (olla) omiaan 19/Ih sich eignen

are needed tarvitaan 14/II werden gebraucht, braucht man

are needed  tarvitaan 8/Ih braucht man

armature  ankkuri * Anker, m

arm-rest  kyynärnoja, käsinoja fm Armlehne, f, Seitenlehne, f

around ympäri 19/II herum

around the corner kulman kautta 9/Ih um die Ecke herum

around twice  kahdesti ympäri 2 zweimal herum

arrange  järjestää * ordnen

arrow nuoli 1/II Pfeil, m

articulate  liittää nivelellä, niveltää fm mit Gelenk verbinden, artikulieren

articulated joint  runkonivel fm Rahmengelenk, n, Gelenkverbindung, f

artificial regeneration  metsänviljely fm Waldanpflanzung, f

as follows seuraava 8/II nächste (der, die, das)

as follows seuraavasti 18/II folgenderweise

as indicated kuten näytetään 20/II wie angezeigt wird

as low as niin alhainen kuin 22/II so niedrig wie

as shown kuten nähdään 4/II wie man sieht

as shown  kuten nähdään 6/I wie man sieht

aside sivuun, syrjään 3/II daneben

aside from lukuunottamatta, paitsi 3/II ausser, abgesehen von

aside from paitsi, lukuunottamatta * ausser, bis auf

aspen  haapa fm Espe, f

aspiration  hengitys 1/Ih Atmung, f

assume olettaa 21/II annehmen

assurance  varmuus 19/Ih Sicherheit, f

assure  varmistaa 7/Ih sichern

at low rate pienellä tasolla 18/II auf niedrigem Niveau

at once  yhtä aikaa 6/I gleichzeitig

at rest levossa 11/II in aller Ruhe

at the top päällä 8/II d(a)rauf

at various erilaisilla 13/II mit versciedenen

atmosphere ilmakehä 2/II Lufthülle, f, Atmosphäre,f

atmospheric ilmakehän- hj Atmosphären-

atomization  sumutus * Zerstäubung, f

attach kiinnittää, liittää 21/II verbinden, anhängen

attach  kiinnittyä 7/Ih sich verbinden

attempt yritys 3/II Versuch, m

attract vetää puoleensa 2/II anziehen

automatic automaattinen 22/II automatisch, selbsttätig

automatic manner automaattisesti 22/II automatisch

auxiliary lisä-, apu- 10/II Zusatz-, Hilfs-

auxiliary  apu-, sivu- 11/Ih Hilfs-, Neben-

available saatavilla 7/II zur Verfügung stehen, erhältlich

available saatavissa 18/II zur Verfügung sein, erhaltbar

available  saatavissa * zur Verfügung sein

away  pois päin 20/II weg

average keskimääräinen 13/II durchschnittlich

average  keskiarvo * Durchschnitt, m, -swert, m

avoid  välttää 19/Ih vermeiden

axle akseli 16/II Achse, f

axle  pyörän akseli 8/Ih Radachse, f

axle load  akselipaino fm Achsgewicht, n

back pressure vastapaine 8/II Gegendruck, m

backside jättöpuoli 15/II Austrittsseite, f

backup apu, tuki, kokouma 7/II Stütze, f

backward taaksepäin 11/II rückwärts

baffle  ohjaus-, suuntauslevy 5/Ih Leitplatte,f

balance tasapaino 8/II Gleichgewicht, n,

balanced  tasapainoitettu fm ausgewuchtet

balancer tasapainotin 7/II Ausgleicher, m

balancer  tasapainottaja 7/Ih Balancierer, m

bale size paalin koko 22/II Ballengrösse, f

bark  kuori, parkki fm Rinde, f Borke, f

barometer  ilmapuntari * Luftdruckmesser, m

barrister asianajaja * Rechtsanwalt, m

basal area  pohjapinta-ala fm Bodenfläche, f

base kanta 21/II Basis,f Basis-

base  tyvi fm Stumpf, m

base ring kantarengas 21/II Basisring,m

basic perus- , pohja- hj Grund-, Haupt-

basic element  peruselementti 1/Ih Grundelement, n

basic engine  perusmoottori 7/Ih Stammmotor, n

basic operation  perustoiminta 15/Ih Grundfunktion, f

basic part  perusosa 8/Ih Grundteil,m Basisteil,m

basic principle perusperiaate 19/II Grundprinzip, n

basic thing perusasia 14/II Grundsatz, m

basic unit perusyksikkö 11/II Grundeinheit, f

basically pohjimmiltaan 4/II grundsätzlich

basics perustiedot, perustietoja 12/II Grundwissen, n

battery akku 18/II Akkumalator, m

battery  akku, patteri 12/Ih Batterie, f

battery voltage akkujännite 22/II Batteriespannung, f

battle taistelu 2/II Kampf, m

BDC AKK 15/II UT, (untere Totpunkt)

bear  karhu fm Bär, m

bearing laakeri 14/II Lager, n

become tulla 18/II (an)kommen

become tulla joksikin 20/II (zu etwas) werden

bed kuormatila 16/II Laderaum, m

before ennen 18/II vor

begin  alkaa 2/Ih anfangen, beginnen

behind takana, takapuoli 11/II hinten

bellow mylviä, karjua * brüllen

belly  vatsa, maha, kupu fm Bauch, m Magen, m

belly plate  pohjapanssari fm Unterschutzplatte, f

below alapuolella 1/II unterhalb

below six volts alle 6 volttia 22/II unter 6 Volts

belt  hihna * Riemen, m

between välillä 7/II zwischen

between parts  osien välille 6/I zwischen der Teile

bevel  viisto, kalteva 9/Ih schräg, geneigt

bevel gear  kartiohammaspyörä 9/Ih Kegelrad, n

beyond takana 14/II hinten

beyond toisella puolella 15/II jenseits, auf der anderen Seite

biotope-site type  kasvupaikkatyyppi fm Biotoptyp, m

birch  koivu fm Birke, f

bit palanen, hitunen 2/II Stükchen, n Teilchen, n

black alder  tervaleppä fm Roterle, f Else, f

black crowberry  variksenmarja fm Krähenbeere, f

black grouse  teeri fm Birkhahn, m -huhn, n

blacmail kiristys * Erpressung, f

bleed  laskea pois (vettä, ilmaa, höyryä) 18/Ih ablassen(Wasser, Luft, Dampf)           

blend  sekoitus 19/Ih Mischung, f

blind  rullaverho, sokea fm Rollo, n blind

block  pölkky fm Klotz, m

blow-by ohivirtaus 14/II Durchblasen, n

blow-by  ohipuhallus 6/I Durchblasen, n

blower puhallin 13/II Lüfter, m Ventilator, m

blower  puhallin 5/Ih Gebläse, n Lüfter, m

blueberry  mustikka fm Blau-, Heidelbeere, f

board  lauta fm Brett, n

body ruumis, runko 11/II Körper, m Rahmen, m

body housing runkokotelo 9/II Rahmenkasten, m -gehäuse, n

bog whortleberry  juolukka fm Rauschbeere, f Moorbeere, f

bogie teli 17/II Doppelachse, f

bogie telipyörästö 16/II Doppelachse, f

boiling  kiehua 19/Ih kochen, sieden

boom  puomi (nosturin) fm Ausschussbaum,m Auslegearm,m

boom speed  puomin nopeus fm Ausschussbaumgeschwindigkeit, f

bore poraus 7/II Bohrung, f

both molemmat 4/II beide

both ends molemmat päät 1/II beide Enden

bottom pohja 2/II Boden, m

bottom  pohja 2/Ih Boden, m

bottom dead center  alakuolokohta 15/II untere Totpunkt

bottom side pohjapuoli 9/II Bodenseite, f

bracket  kannatin 16/Ih Träger, m

brake jarru 10/II Bremse, f

brake  jarru fm Bremse, f

braking system  jarrujärjestelmä fm Bremsanlage, f

braking torque jarrumomentti 10/II Bremsmoment, m

branch oksa, haara 8/II Ast, m  Zweig, m

branch  oksa fm Ast, m

breakdown  konerikko 18/Ih Panne, f  Motorbeschädigung, f

breaker  (katkoja), katkoin 11/Ih Unterbrecher, m

breaking särkyminen 2/II Beschädigung, f

breath hengittää 13/II atmen

breather huohotin 2/II Entlüfter, m

breed  jalostaa rotua fm veredeln

bribable lahjottavissa oleva * bestechlich sein

bribery lahjonta * Bestechung, f

bring tuoda 18/II bringen

broadcast burning  kulotus fm Waldroden mit Lauffeuer Waldbrennen,n

brush saw  raivaussaha fm Rodesäge, f

bucking  apteeraus(mittaus) fm Wirtschatliche Zerlegung der Baummstämme, Aushaltung,f

build rakentaa, pystyttää 6/II bauen

build up  rakentaa hj anbauen

bulldozer  puskutraktori fm (Bull)dozer, m Planierer, m Planierraupe, f

buncher  kasaaja fm Bündelmaschine, f

bunching  kasaus fm Zusammenrücken,n

burn  polttaa palaa 1/Ih verbrennen

burn fully  palaa täydellisesti 3/Ih vollständig verbrennen

burned gases  palaneet kaasut 2/Ih Verbrennungsgase, Abgase

bush  pensas fm Busch, m

butane  butaani fm Butan, n

butane gas  nestekaasu fm Flüssiggas, n

by a tube putken kautta hj durch das Rohr

by applying soveltaen 20/II anpassend

by changing muuttamalla 12/II durch Veränderung

by cooling jäähdyttämällä 12/II durch Abkühlung

by forming  muodostaen 6/I durch Gestaltung

by heating kuumentamalla 12/II durch Erhitzung

by the same token lisäksi, tästä johtuen 3/II zusätzlich

by using  käyttäen 16/Ih unter Anwendung von

bypass ohivirtaus 6/II Nebenströmung, f

bypass  ohivirtaus- 5/Ih Nebenstrom-...

bypass flow  ohivirtaus 5/Ih Nebenströmung, f

C carbon  hiili * Kohle, f Kohlenstoff, m

cab ohjaamo 16/II Fahrerhaus, n

cab, cabin  ohjaamo fm Fahrerhaus, n (Führer)kabine,f

cabin heater  ohjaamon lämmitin fm Heizanlage des Fahrerhauses (...der Kabine)

calculate laskea 3/II rechnen, kalkulieren

calibration  kalibrointi * Eichung,f Kalibrierung,f

calm  rauhallinen 3/Ih ruhig

cam  nokka 7/Ih Nocken, m

cam follower nokan seuraaja, nostin 15/II Stössel, m

cambium  jälsi, paksuuskasvusolukko fm Kambium,n Teilungsgewebe,n

camshaft nokka-akseli 14/II Nockenwelle, f

camshaft  nokka-akseli 7/Ih Nockenwelle, f

can be changed voidaan vaihtaa (muuttaa) 12/II kann verändert werden

can be done  voidaan tehdä 3/Ih kann man tun

can be seen voidaan nähdä 2/II kann man sehen

cancel kumota 19/II widerrufen, ungültig machen

capable kykenevä 3/II fähig

capercaillie  metso fm Auerhahn, m -huhn, n

carburettor kaasutin 13/II Vergaser, m

care  huolenpito 18/Ih Fürsorge, f

carefull  huolellinen 18/Ih sorgfältig

carefully  huolellisesti 5/II sorgfältig

carry kuljettaa 19/II befördern, transportieren

carry  kantaa, kuljettaa 9/Ih tragen, befördern

carry off  hoitaa pois 5/Ih besorgen

carve leikata, veistää * schneiden, schnitzen

case  tapaus 6/I Fall, m

casette player  kasettisoitin fm Kassetten-Rekorder, m

cast  valaa 7/Ih giessen

catalyst  katalysaattori * Katalysator, m

catalytic  katalyyttinen * katalytisch

catch pyydystää, siepata 2/II fangen

caught juuttua 2/II hängen bleiben

cause aiheuttaa 7/II verursachen

causing aiheuttaen 9/II verursachend

causing aiheutuen, johtuen jstk hj herrührend von...

cavity ontelo 9/II Hohlraum, m

cavity ontelo hj Hohlraum, m

cell kenno 18/II Wabe, f Zelle, f

cellular telephone matkapuhelin 16/II Mobiltelephon, n "Handy"

cellular telephone  matkapuhelin fm Mobiltelephon, n

centrifugal  keskipakois * zentrifugal-

ceramic  keraaminen * keramisch

certain tietty, määrätty 3/II bestimmt

certain  tietty, määrätty, eräs 13/Ih ein bestimmter, ein gewisser

chain  ketju fm Kette, f

chain saw  moottorisaha fm Motorsäge, f

chains ketjut 16/II Ketten

chains  ketjut fm Ketten

chamber  kammio, tila 4/Ih Raum, m

change muuttaa, vaihtaa 3/II verändern

change vaihdella 5/II wechseln, umändern

change  muuttaa 16/Ih verändern

change  vaihtaa 18/Ih wechseln

chapter kappale 3/II Schriftstück, n Kapitel,n

chapter  lukukappale 7/Ih Schriftstück, n

characteristic ominaispiirre 12/II Charakteristikum, n  Eigenheit, f

charcoal puuhiili 2/II Holzkohle, f

charge ladata 1/II laden

charge ladata hj laden

charged ahdettu 16/II aufgeladen

charged  ahdettu fm aufgeladen

cheaper edullisempi 2/II billiger,günstiger

check valve  vastaventtiili 15/Ih Rückschlagventil, n

chemical kemiallinen 18/II chemisch

chemically kemiallisesti 2/II chemisch

chip lastu, pala, siru 2/II Chip, m Span, m

chip  hake fm Hackgut,n Hackschnitzel, n Hackspan, m

chocker loop kiristinsilmukka * Spannring, m

choice valikoima 17/II Auswahl, f

circuit piiri, virtapiiri 5/II Kreis, m Stromkreis, m

circuit virtapiiri 4/II Stromkreis, m

circuit  piiri fm Kreis, m

circuit  virtapiiri 12/Ih Stromkreis, m  Schaltplan, m

circulate  kiertää 5/Ih umlaufen

circulation kiertäminen, kiertoliike 2/II Umlauf, m

clash  kalina, räminä * Klappern, n Gerassel, n

classify luokitella 2/II einordnen, klassifizieren

clean puhdas 14/II sauber

clean  puhdistaa 4/Ih reinigen

cleanliness  puhtaus 18/Ih Sauberkeit, f

clear  selvä fm klar

clear cutting  avohakkuu fm Kahlschlag, m  Kahlhieb, m

clear-cutting avo-(uudistus)hakkuu 17/II Kahlschlag, m

clear-cutting paljaaksihakkuu 17/II Kahlschlag, m

clearing  raivaus fm Rodung, f Roden, n

client asiakas 17/II Kunde, m

clockwise myötäpäivään 19/II im Uhrzeigersinn

clogged  tukkeutunut 18/Ih verstopft, zugestopft

close lähellä 9/II in der Nähe (von)

close tarkka 2/II genau

close  sulkea 7/Ih versperren, (ver)schliessen

close location läheinen sijainti 17/II naheliegender Standort

closed suljettu 4/II geschlossen

closed container  suljettu säiliö 3/Ih geschlossener Behälter

cloud point  samepiste 19/Ih Trübungspunkt, m

cloudberry  hilla fm Moltebeere, f Torfbeere, f

clutch kytkin 4/II Kupplung, f

clutch  kytkin 8/Ih Kupplung, f

clutter epäjärjestys, sotkea * Unordnung, f durcheinanderbringen

CO  hiilimonoksidi * Kohlenmonoxyd, n

coat  peittää 2/II bedecken

coating  päällyste * Belag, m Überzug, m

coil  käämi 11/Ih Wicklung, f  Spule, f

cold weather  kylmä ilma 5/Ih kaltes Wetter

collar  kaulus, rengas * Bundring, m Ring, m

collector kollektori, kokooja 21/II Kollektor, m

colour-coding värimerkkaus 17/II Farbenmarkierung, f

combat taistella * kämpfen

combination yhdistelmä 3/II Kombination, f  Zusammenstellung, f

combination yhdistys 18/II Verbindung, f

combine leikkuupuimuri 22/II Mähdrescher, m (Korn-) Erntekombine, f

combine yhtyä 18/II sich verbinden

combine  yhdistyä 3/Ih sich vereinigen, sich vermischen

combined  yhdistetty fm kombiniert

combining  yhdistäen * zusammensetzend

combustion palaminen 14/II Verbrennung, f

combustion poltto, palaminen 11/II Verbrennung, f  Brennen, n

combustion  palaminen * Brennen, n

combustion  palaminen, poltto 1/Ih Verbrennung, f

comfortable  mukava fm bequem, komfortabel

commanding korkealla sijaitseva 17/II hochliegend

commercial  kaupallinen  19/Ih kommerziell, kaufmännisch

common yleinen 11/II allgemein

common  yhteinen fm gemeinsam

commonly  yleisesti 19/Ih allgemein

communic. radio  yhteysradio fm Funkverbindung, f

comparative  vertaileva 19/Ih vergleichend

compare vertailla 17/II vergleichen

compatibility  yhteensopivuus lh19 Kombatibilität, f, Zusammenpassung, f

compensate korvata, kompensoida 6/II kompensieren

compensate korvata, tasata 5/II kompensieren, ausgleichen

compensate  kompensoida 15/Ih kompensieren

compile laatia, kerätä, toimittaa * ausarbeiten, verfassen

complement täydennys, täydentää 17/II Ergänzung, f Komplement, n, ergänzen

complete täydellinen, täydentää 18/II vollkommen, ergänzen

complete circuit suljettu virtapiiri 18/II geschlossener Stromkreis

completely kokonaan, täysin 6/II ganz, völlig

completely täydellisesti 8/II vollständig, vollkommen

completion lopettaminen 15/II Abschluss, m Beendigung, f

complex  yhdistelmä 15/Ih Zusammenstellung, f

component  komponentti, osa fm Komponente,f  Teil, m

composition kokoonpano * Zusammensetzung, f

composition  koostumus * Zusammensetzung, f

compound seos 18/II Gemisch, n Mischung, f

compress puristaa 6/II verdichten

compress  puristua kokoon 3/Ih verdichtet werden

compressed  puristettu 2/Ih verdichtet

compression puristus 14/II Verdichtung,f  Kompression, f

compression  puristus 2/Ih Verdichtung, f

compression ratio  puristussuhde 19/Ih Verdichtungsverhältnis, n

compression stroke puristustahti 15/II Verdichtungstakt, m

compressor puristin, kompressori 13/II Verdichter, m Kompressor, m

computer-based tietokoneperusteinen 17/II computerunterstützt

concentrate keskittyä, kerääntyä, väkevöityä 19/II sich konzentrieren

concentrate tiivistyä, väkevöidä 19/II anreichern, konzentrieren

concentrate  keskittää fm zentrieren, konzentrieren

concentrated väkevöity 18/II angereichert

concentration väkevyys 18/II Anreicherung, f Konzentration, f

concentration  keskitys * Zentrierung, f

concern kosketella 22/II behandeln

concern  huoli, koskea 19/Ih Besorgnis, n berühren

condition kunto hj Kondition, f

condition tila, olosuhteet 17/II Zustand, m Verhältnisse

condition tila, tilanne 19/II Situation, f

conditioning  säätely * Regelung, f

conduct  johtaa 6/I leiten

conductor johdin 20/II Leiter, m

cone  käpy fm Zapfen, m

confirm vahvistaa 19/II verstärkern

confuse sekoittaa, sotkea 12/II verwechseln

conifer  havupuu fm Nadelbaum, m

conjunction  yhteys * Verbindung, f

connect kytkeä 9/II koppeln, zusammenkoppeln

connect  kytkeä 8/Ih koppeln

connected kytketty 10/II angekoppelt

connecting rod kiertokanki 15/II Pleuel, n Pleuelstange, f

connecting rod  kiertokanki 7/Ih Pleuel, n

connection liitos, liitin 1/II Anschluss, m Klemme, f

connector liitin, liitos hj Verbindungsstelle, f

connector  liitin fm Anschluss, m

conscience omatunto * Gewissen, n

consequent johtuva, seuraava 20/II folgerichtig, konsequent

consequently johdonmukaisesti 9/II konsequent, zielbewusst

consider harkita, pitää jnak 13/II schätzen, auf etwas bewerten

consider harkita, tarkastella 20/II betrachten

consideration harkinta, huomioon ottaminen 3/II Überlegung, f Berücksichtigung, f

consideration huomioonotettava (tärkeä) seikka       Berücksichtigung (einer wichtigen Sache) 3/II Berücksichtigung einer(wichtigen) Sache

consideration  harkinta * Überlegung, f

consist of muodostua jstk 21/II bestehen aus

consist of  koostua jstk 19/Ih bestehen aus

consistently vastaavasti 17/II entsprechend

console  kojepöytä * Instrumententafel, f Apparattisch, m

constant alinomainen 2/II ununterbrochen

constant muuttumaton, vakio 6/II unveränderlich, konstant

constant vakio, pysyvä 13/II dauerhaft, beständig

constant vakio, pysyvä 8/II gleichbleibend, konstant

constant  kiinteä, jatkuva 9/Ih fest, dauernd

constant  pysyvä * beständig

constant  vakio 16/Ih konstant

constant pressure vakiopaine 16/II Gleichdruck-

constituent  aineosa * Bestandteil, m

constitute asettaa, määrätä * einsetzen, festsetzen, -legen

constitution  rakenne * Zusammensetzung, f

construct  rakentaa 1/Ih aufbauen, konstruieren

construction rakenne 3/II Aufbau, m Konstruktion, f

consumption kulutus 13/II Verbrauch, m

contain sisältää 2/II umfassen

contain  pitää sisällään 19/Ih beinhalten

container astia, säiliö 2/II Behälter, m

contamina/tion -nt  saaste 19/Ih Schadstoff, m

contaminant epäpuhtaus, lika 2/II Verunreinigung, f Schmutz, m

contaminant saaste, haitta-aine 2/II Schadstoff, m

contaminated likainen, saastunut 2/II verschmutzt, verseucht

contamination saaste, lika 2/II Schadstoff, m

content  sisältö -pitoisuus * Inhalt, m -gehalt

continue jatkua 18/II fortgesetzt werden

continue jatkua, jatkaa hj fortsetzen

contractor  urakoitsija fm Unternehmer, m

contradictory vastakkainen 21/II gegensätzlich, widersprüchlich

contrast vastakohta, ero 2/II Gegensatz, m Unterschied, m

contributory lisä- * zusatz-

control hallinta, ohjata 5/II Überwachung, f  kontrollieren

control säätää, hallita 1/II regeln, regulieren, überwachen

control säätö, hallinta 2/II Regelung, f  Überwachung, Kontrolle, f

control  hallinta fm Überwachung, f

control  säädellä 3/Ih regulieren,verstellen

control  säätö, hallinta 15/Ih Regulierung, f  Überwachung, f

control panel  ohjauspöytä * Steuer-, Schaltpult, n Schalttisch, m

controller valvoja, ohjaaja 22/II Aufsichtsperson, f Steuermann, m

controls  hallintalaitteet fm Bedienungsanlage, f

controversial kiistanalainen 18/II umstritten

convenient tarkoituksenmukainen 21/II zweckmässig

conventional sopimuksen mukainen 21/II vertragsmässig

conventional tavanomainen 17/II üblich, ordinär

conversely päinvastoin 18/II umgekehrt

convert muuntaa, muuttaa 11/II umwandeln

convert  muuttaa 1/Ih umformen

converter  muunnin * Wandler, m

cool  jäähdyttää 6/I (ab)kühlen

cool  viileä fm kühl

coolant  jäähdytysneste 5/Ih Kühlmittel, n

cooler  jäähdytin fm Kühler, m

cooling jäähdytys 10/II Kühlung, f

cooling  jäähdytys 5/Ih Kühlung, f

cooling air  jäähdyttävä ilma 5/Ih Kühlluft, f

cooling fun tuuletin 13/II Lüfter, m Ventilator, m

cooling system  jäähd.järjestelmä 5/Ih Kühlanlage, f

coppice forest  vesakko fm Nieder-, Ausschlagwalddickung, f

core  ydin, sisin sydän, Kern, m

corner  kulma 9/Ih Ecke, f

correct oikea, korjata, oikaista * verbessern, korrigieren

correspond  vastata * übereinstimmen, entsprechen

corrode syövyttää 2/II ätzen, korrodieren, zerfressen

cost hinta 3/II Preis, m

cotton waste trasseli 2/II Putzwolle, f

counter-clockwise vastapäivään 19/II gegen den Uhrzeigersinn

couple kytkeä, yhdistää 17/II anschliessen, anhängen

coupled yhdistetty hj angeschlossen, angekoppelt

cover  kattaa, peittää 3/Ih decken

cracked  särjetty 19/Ih zerbrochen

crane nostokurki, nosturi 17/II Hebekran, Kran, m

crank   vääntää käyntiin 12/Ih andrehen, anlassen

crankcase  kampikammio 6/I Kurbelgehäuse, n Kurbelkasten, n

crankshaft kampiakseli 11/II Kurbelwelle, f

crankshaft  kampiakseli 2/Ih Kurbelwelle, f

crawler telaketjutraktori 7/II Kettenschlepper,m Raupenschlepper, m

create aiheuttaa, luoda 13/II schöpfen

create kehittää, luoda 8/II entwickeln, bilden

cross ristikkäinen, risti 19/II gekreutzt, Kreutz, n

cross cut  katkoa fm abbrechen, abschneiden

cross cutter  katkoja fm Abschneider, m Querschneider, m

cross-cutting katkaisu 17/II Abschneiden, n

crosswise poikittain 19/II quer

crown  latvus fm Gipfel, m Krone, f

crude raaka * roh

crude oil  raakaöljy 19/Ih Erdöl, n Rohöl, n

cubic foot  kuutiojalka 3/Ih Kubikfuss, m

cubic inch  kuutiotuuma 3/Ih Kubikzoll.m

current sähkövirta 18/II (elektrischer) Strom, m

current  virta 11/Ih Strom, m

curve  käyrä * Kurve, f

cushion vaimennus 1/II Dämpfung, f

cushion  tyyny, pehmike fm Füllungskissen, n Polsterung, f

customize soveltaa 17/II anwenden, in Gebrauch nehmen

cut leikata 20/II schneiden

cycle  syke, tahti, työkierto 1/Ih Pulsation, f Takt, m Arbeitsprozess, m

cycle  työkierto, tahti 2/Ih Kreisprozess, m Takt, m

cyclone  syklooni * Zyklon, m

cylinder  sylinteri fm Zylinder, m

cylinder block  sylinteriryhmä 7/Ih Zylinderblock, m

cylinder head  sylinterin kansi 5/Ih Zylinderkopf, m

cylinder wall  sylinterin seinämä 6/I Zylinderwand, f

damage vaurio 2/II Beschädigung, f  Panne, f

damage vaurioittaa 3/II beschädigen

damage vaurioittaa 14/II beschädigen

damage vaurioitua 13/II beschädigt werden

damage-free vauriovapaa 17/II unbeschädigt

damper  vaimennin 7/Ih Dämpfer, m

dashboard kojelauta 10/II Armaturenbrett, n

data tiedot 16/II Datei, f

deaden  vaimentaa 6/I dämpfen,

debate väitellä * über etwas debattieren (disputieren)

deciduous tree  lehtipuu fm Laubbaum, m

decrease  laskea 5/Ih sinken

deficit vajaus, vaillinki * Defizit, n Unterbetrag, m

definite täsmällinen 12/II exákt, genau

deflect ohjata sivuun, kääntää 10/II umlenken

degree aste 15/II Grad, m

degree aste, suhde, taso 2/II Grad, m

delay  viive 19/Ih Verzug, m

delimber  karsintakone fm Entästungsmaschine,f

delimbing  karsinta fm Entästung, f

deliver päästää 7/II durchlassen, fliessen lassen

deliver  jakaa 4/Ih verteilen

delivery toimitus, tuotanto 7/II Durchsatz, m Durchflussmenge, f

demolish repiä, purkaa, hajottaa * zerreissen

demonstrate havainnollistaa 18/II vorführen, veranschaulichen

dense tiheä, taaja * dicht,

depend  riippua jstk 16/Ih von etwas abhängen

depending on  riippuen jstk 16/II von etwas abhängig sein, je nach ...

depends upon riippuu jstk 18/II es hängt davon ab, ob...

depletion  tyhjentäminen 19/Ih Entleerung, f

deposition  kerrostuma 19/Ih Ablagerung, f

deposition  sakka, saos 19/Ih Ablagerung, f

depreciation arvon aleneminen * Wertminderung, f

depth syvyys 2/II Tiefe, f

derive  johtaa 19/Ih ableiten

describe kuvailla 3/II beschreiben, schildern

design suunnitella 17/II entwerfen, konstruieren

design suunnittelu 12/II (Konstruktions)planung, f

design  muotoilu * Formgebung, f, Design, n

designate  tarkoittaa * etwas beabsichtigen

desirable haluttu, toivottava 2/II gewünscht

desirable toivottava hj wünschenswert

desire haluta  8/II wünschen

desired haluttu 18/II erwünscht

destroy tuhota 12/II vernichten

detect saada selville 10/II ermitteln

detection paljastaminen 22/II Ermittlung, f  Enthüllung, f

deteriorate  pilaantua * verderben, verfaulen

deterioration pilaantuminen 2/II Verderben, n

determine määrittää 2/II bestimmen

determine määrittää, määrätä 3/II feststellen, bestimmen

detonation nakutus, räjähdys 13/II Detonation, f  klopfende Verbrennung

detonation räjähdys, paukahdus,nakutus * Explosion, f  Detonation, f

develope  kehittää 19/Ih entwickeln

development class  kehitysluokka fm Evolutionsklasse, f

deviation  poikkeama * Abweichung, f

device laite, koje 13/II Gerät, n

diagnose  vianmääritys 18/Ih Fehlerbestimmung, f Diagnose, f Fehlersuche, f

diameter halkaisija, läpimitta 17/II Durchmesser, m

dictate määrätä, komentaa 3/II bestimmen

difference ero 18/II Unterschied, m

different ero-, erilainen 19/II verschieden(artig), different

different  erilainen * unterschiedlich

different sizes erikokoisia hj von verschiedener Grösse

differential different/erotus- 1/II differential

differential ero 9/II Unterschied, m Differenz, f

differential tasauspyörästö 16/II Ausgleichgetriebe, n Differential, n

differential  vetopyörästö fm Achsantrieb, m

diffuse hajaantua 18/II diffundieren, durchdringen

digtinity arvokkuus,-asema * Rang, m Würde, f

dilemma vaikea pulma * schwierige Wahl, Dilemma, n Zwangslage, f

dilute  laimentaa * verdünnen

dilution laimennus 18/II Verdünnung, f

dimension  mitta fm Ausmass, n Dimension, f Mass, n

direct suunnata 6/II leiten, richten

direct current tasavirta 18/II Gleichstrom, m

direct fuel injection  suoraruiskutus * direkte Einspritzung

direction suunta 1/II Richtung, f

direction of flow virtauksen suunta hj Stömungsrichtung, f

directional  suunta- 15/Ih richtungs-

directly suoraan 3/II gerade, direkt

dirt lika 2/II Schmutz, m

dirty likainen 2/II schmutzig

disc brakes  levyjarrut fm Scheibenbremsen

discharge  purkaa * entladen

discharged purettu 18/II entladen

discharged purkautunut 18/II entladen

discharging purkautuva 18/II ist beim entladen

disconnect  irroittaa 8/Ih trennen

discuss keskustella 12/II diskutieren, besprechen

dispersant  hajoittaja lisäaine 19/Ih Dispersionsmittel, n Dispersant, n

disperse hajottaa, levittää, hajaantua * dispergieren, fein verteilen

displacement kierrostilavuus 5/II Fördervolumen, m

displacement pumpun tuotto hm Förderstrom, m

displacement syrjäymä, tilavuus 13/II Bewegungsvolumen, m

displacement tuotto, kierrostilavuus 3/II Förder-, Schluckvolumen, m

display  näyttää * vorführen, zeigen

dispose järjestää, taivuttaa * anordnen

dissipate haihtua 18/II verdunsten, verdampfen

dissipate  haihduttaa 5/Ih verdunsten lassen

distance etäisyys, välimatka 11/II Entfernung, f Abstand, m

distance  etäisyys 16/Ih Entfernung, f Distanz, f

distillation  tislaus 19/Ih Destillation, f

distingquish erottaa, tehdä huomatuksi * unterscheiden, auszeichnen

distribute  jakaa 5/Ih verteilen

distribution  jakelu 19/Ih Verteilung, f

distributor  virranjakaja 11/Ih (Zünd)Verteiler, m

divert  jakaa 15/Ih teilen

diverting toisaalle kääntäen 5/II ablenkend

divide jakaa 5/II verteilen

divide  jakaa * teilen, dividieren

divided  jaettu 15/Ih verteilt

door  ovi fm Tür, f

dot pilkku, piste 19/II Komma, n Punkt, m

double acting kaksitoiminen 1/II doppeltwirkend

double acting kaksitoiminen hj doppeltwirkend

double end rod 2-päinen sylinteri 1/II 2-köpfiger Zylinder

down  alas 2/Ih hinunter

downhill alamäki 10/II Abhang, m

downhill stretches alamäen aikana 10/II beim bergab fahren

downward  alaspäin 7/Ih abwärts

draft luonnos * Skizze, f Entwurf, m

draw vetää, viedä 13/II ziehen, abnehmen

drawbar vetotanko 16/II Zugstange, f

drawn  vedetty imetty 2/Ih gezogen

drift ryömintä 9/II Kriechen, n

drift  ryömiä, valua 18/Ih kriechen, rinnen

drive  käyttää, ajaa 1/Ih antreiben, fahren

drive axle  vetoakseli 9/Ih Antriebswelle, f

drive belt  käyttöhihna 5/Ih Antriebsriemen, m

drive shaft  käyttöakseli 16/Ih Antriebsachse, f  -welle, f

drive speed  ajonopeus fm Fahrgeschwindigkeit, f

drive wheel  vetävä pyörä 9/Ih das treibende Rad, Antriebsrad, n

drive wheels vetävät pyörät 4/II Antriebsräder

driveability  ajettavuus 19/Ih Fahrbarkeit, f Fahrverhalten, n

driven  käytetty * angetrieben

driving  ajo fm Fahrt, f, Fahren, n

driving brake ajojarru 16/II Betriebsbremse, f

driving lights  ajovalot fm Fahrlicht, n

driving power  käyttöteho 7/Ih Antriebsleistung, f

drop pudota 5/II fallen

dual return filter  kaksoispaluusuodatin fm doppeltwirkender Umkehrfilter

duct  kanava 5/Ih Kanal, m

due to aiheutua jstkn 9/II (von etwas) herrühren, entstehen

dump lähettää toisaalle 6/II weiterleiten

duration  kestäminen 19/Ih (Aus)dauer, f

during jnk aikana 10/II während

dust pöly 2/II Staub, m

dynamometer dynamometri 14/II Leistungsprüfstand, m

e.t.c.  jne. fm usw.

each  jokainen 4/Ih jeder(jede, jedes) jedermann

Earth maa 12/II Erde, f

easily  helposti fm leicht

easy  helppo fm leicht

easy starting  helppo käynnist. 19/Ih leichtstartend

economical  taloudellinen 16/Ih wirtschaftlich, ökonomisch

economy talous 13/II Wirtschaft, f

ecosystem  ekosysteemi fm Ökosystem, n

ed, emf, electromotive force  jännite, sähkömotorinen voima, smv 12/Ih Spannung, f, EMK, f

edge sivu 9/II Seite, f

edge terävä särmä 2/II Kante, f

effect teho, vaikutus hj Effekt, m  Wirkung, f

effect vaikutus 2/II Wirkung, f

effective tehollinen 13/II effektiv

effective todellinen, tehokas 11/II tatsächlich, effektiv

effective voimassaoleva 11/II gültig

effectively tehokkaasti 21/II wirkungsvoll, effektvoll

effectiveness  tehokkuus 5/Ih Wirksamkeit, f

efficiency hyötysuhde 3/II Wirkungsgrad, m

efficiency tehokkuus 2/II Leistungsfähigkeit, f

efficiency  suorituskyky 16/Ih Leistungsfähigkeit, f

efficient tehokas 17/II wirksam, effektiv

efficiently  tehokkaasti * wirksam

eight volts kahdeksan volttia 22/II acht Volt

either joko- 9/II entweder

either... or joko... tai 10/II entweder...oder

electric solenoid sähkösolenoidi 9/II Magnetspule, f

electric system  sähköjärjestelmä fm elektrisches System, ...Netz, Bordnetz,n

electrical sähköinen 21/II elektrisch

electricity sähkö 11/II Elektrizität, f

electro controlled  sähköohjattu fm elektrischgesteuert

electrohydraulic  sähköhydraulinen 15/Ih elektrohydraulisch

electromagnetic sähkömagneettinen 20/II elektromagnetisch

electromotive force  sähkömotorinen voima, smv, jännite 12/Ih Spannung, f, EMK, f

electronic elektroninen 22/II elektronisch

elektrolyte elektrolyytti 18/II Elektrolyt, m

elevation korkeus, kukkula * Höhe, f

elg, moose  hirvi fm Elch, m

eligible tavoiteltava, vaalikelpoinen * erstrebenswert, wahltauglich

eliminate poistaa 9/II beseitigen, eliminieren

embed in upottaa jhk 2/II versenken

emergency hätätilanne 10/II Notlage, f

emergency brake  hätä-, katastrofijarru fm Notbremse, f

emf, electromotive force  jännite, sähkömotorinen voima, smv 12/Ih Spannung, f, EMK, f

emission  päästö * Emission, f

emit lähettää, säteillä 21/II senden, ausstrahlen

emit  lähettää ulos * aussenden, ausstrahlen

emitter emitteri, lähetin 21/II Emitter,m Sender,m

emphasis korostus, paino * Betonung, f

enable tehdä mahdolliseksi 17/II ermöglichen

enable  kyetä * können, fähig sein

enclosed  sisäänrakennettu fm eingebaut

enclosed  suljettu 1/Ih geschlossen,

enclosure kehys 1/II Umrahmung, f Rahmen, m

encounter kohdata 12/II entgegenkommen,

endorse tunnustaa, hyväksyä * anerkennen

enduse loppukäyttö 17/II Verwendungszweck, m

energy energia 11/II Energie, f

engage kytkeä 10/II (ein)kuppeln

engage  kytkeä yhteen 12/Ih einkuppeln, zuschalten

engine moottori 12/II Motor, m

engine  moottori kone 1/Ih Motor, m Maschine, f

engine heater  moottorin lämmitin fm Motoranwärmer, m

engine power moottorin teho 4/II Motorleistung, f

engine stop  moottorin pysäytin fm Absteller, m Abstellhebel, m

enough tarpeeksi 3/II genug

enroute  matkalla * unterwegs, auf der Reise

ensure turvata, taata 17/II sichern, sicherstellen

ensure  varmistaa, varmentaa * sichern, bestätigen

enter käydä sisään 19/II eintreten

enter tulla 18/II kommen, ankommen

enter  sisäänkäynti 15/Ih Eintritt, m

entire  kokonaan 15/Ih ganz und gar, völlig

entire  kokonainen * ganz

entrust uskoa * glauben

environment ympäristö 17/II Umwelt, f Umgebung, f

equal yhtäsuuri 7/II gleich, äquivalent

equalize  tasata, yhtäläistää 8/Ih ausgleichen, angleichen

equipment varuste 22/II Ausrüstung,f  Zubehör,n

equipment varusteet, laitteet 3/II Ausrüstung,f  Zubehör,n

equipment  laite, varuste, varustus 16/Ih Gerät, n Zubehör, n  Ausrüstung, f

equipped varustettu 16/II ausgerüstet

erroneously virheellisesti 18/II fehlerhaft, falsch

escape paeta 9/II fliehen

escape  pakotie 2/Ih Fluchtweg, m

especially varsinkin 10/II besonders, vor allem

essential olennainen 14/II wesentlich

essentially olennaisesti 19/II wesentlich

essentially pohjimmiltaan 18/II im Grunde, letzten Endes

essentially  pääasiassa * hauptsächlich

etc = etcetera jne, ynnä muuta 3/II usw., und so weiter

evaluation  arviointi * Schätzung, f

evaporate  höyrystyä 19/Ih verdunsten, verdampfen

even vieläpä, jopa 17/II sogar

evenly tasaisesti 10/II gleichmässig

eventual lopullinen 14/II endgültig

eventually lopulta, vihdoin 2/II endlich

everyman`s rights  jokamiehen oikeus fm jedermanns Recht, Allgemeinrecht, n

everywhere kaikkialla 2/II überall

exact eksakti, tarkka, täsmällinen  genau, pünktlich

exactly täsmällisesti 5/II pünktlich

excavator  kaivinkone fm Bagger, m

exceed ylittää 7/II überschreiten

except paitsi 5/II ausser, ausgenommen

excess ylimäärä 7/II Überschuss, m

excess ylimääräinen 6/II überschüssig, extra

excess  ylimääräinen 5/Ih überschüssig

excessive ylenmääräinen, liiallinen, kohtuuton 13/II übermässig

exchanger vaihdin 10/II (Wärme)tauscher, m

exchanger  vaihdin * Austauscher, m

excitation  magnetointi * Magnetisierung, f Erregung, f

exclude sulkea pois 16/II ausschliessen

excluding lukuunottamatta 16/II ausgenommen

exert käyttää, ponnistaa 8/II treiben, anstrengen

exertion ponnistus * Bemühung,f Bestrebung, f

exhaust  poisto 7/Ih Entlüftung, f

exhaust  poistokaasu * Abgas, Auspuffgas, n

exhaust gas  pakokaasu * Abgas, n

exhaust manifold pakosarja 15/II Auspuffkrümmer, m

exhaust stroke poistotahti 15/II Auspufftakt, m

exhaust valve  pakoventtili 2/Ih Auslassventil, n

exhausted kulutettu loppuun 18/II aufgebraucht,

exist olla olemassa 19/II existieren, vorhanden sein

expand  laajeta paisua 1/Ih ausdehnen

expanding  paisuva 2/Ih ausdehnend

expansion paisunta 13/II Expansion, f  Ausdehnung, f

expect olettaa 3/II vermuten

experiment koe, kokeilla hj Experiment, n experimentieren

experiment koe, kokeilla 19/II Versuch, m  Versuche machen

explained selitetty 22/II erklärt

explosive  räjähtävä 3/Ih (leicht) explodierend

expose   altistaa * aussetzen, exponieren

exposed altis, avoin, suojaton 8/II willig, anfällig,schutzlos

extend ojentaa, pidentää 17/II ausstrecken, verlängern

extend  jatkaa 19/Ih verlängern

extended jatkettu 16/II verlängert

extended bed  jatkettu/jatkettava kuormatila fm verlängerter/verlängerbarer Laderaum

extension jatke 16/II Verlängerung,f (-sstück,n)

extension boom  jatkopuomi fm verlängerter Ausschussbaum

external ulkopuolinen 7/II aussenseitig

extinguish  sammuttaa fm auslöschen

extinguisher sammutin 16/II Löscher, m

extinguisher  tulen sammutin  fm Feuerlöscher, m

extinquish sammuttaa * löschen

extra erikoisen 14/II besonders

extra ylimäärä, erikoinen 7/II extra, besonders

extra  lisä 4/Ih (da)zu,

extraction pois vetäminen * Herausziehen, n

extreme  äärimmäisen * äusserst

extreme  äärimmäisyyys 19/Ih Extrem, n

face  kasvot, naama 15/II Gesicht, n

facilitate  helpottaa * erleichtern

factor tekijä 3/II Faktor, m

fail pysähtyä,loppua 10/II stehen bleiben, zu Ende gehen

failure vika 10/II Beschädigung, f Schaden, m

failure vika, konerikko 14/II Maschinenschaden, -defekt, m Panne, f

failure  vika 18/Ih Defekt, m

fairly  kohtalaisen 18/Ih ziemlich

fall pudota, kaatua 11/II fallen

fan  tuuletin, puhallin 5/Ih Lüfter, m Ventilator, m

fan belt  tuulettimen hihna 5/Ih Lüfterriemen, m

fast nopeasti 15/II schnell

fast-acting nopeatoiminen 17/II schnellarbeitend, raschwirkend

faster  nopeammin 3/Ih schneller

fatique väsymys, uupumus 17/II Ermüdung, f

fats rasvat * Fette, Fettstoffe

feature erityispiirre 17/II Sondermerkmal, n

feed syöttää 7/II speisen

fell  kaataa fm (Baum)fällen

feller  kaatokone fm (Baum)fällmaschine, f

felling lever  kaatovänkä fm Fällhebel, m

felling unit  kaatoyksikkö, -pää fm Baumfälleinheit, f

fer  saniainen fm Farn, m

fertilization  lannoitus fm Düngung, f

few muutama, harva hj einige wenige

fibre kuitu, säie, syy  2/II Faser, f Fiber, f

field kenttä 19/II Feld, n

field kenttä 20/II Feld,n

figure kuvio, piirros 7/II Figur, f Zeichnung, f

fill täyttää hj auffüllen, auftanken

filler pipe täyttöaukko, -putki 2/II Einfüllöffnung, f

filter suodatin 14/II Filter, m

filtered  suodatettu fm ausgefiltert

final  viimeinen 1/Ih letzt

final drive  napa/alennusvaihde 8/Ih Radnabengetriebe, n

final felling päätehakkuu 17/II Endhieb,m Räumungsschlag, m

final felling uudistushakkuu 17/II Verjüngungsschlag,m

find out selvittää 3/II aufklären

finely hienosti 2/II ausgezeichnet

finely  hienojakoinen * feingeteilt

finished viimeistelty 2/II durchgearbeitet, ausgefeilt

fire tuli 16/II Feuer, n

fire  tuli fm Feuer,n

fire extinguisher  sammutuslaitteet fm Löschgerät, n

firing palaminen 13/II Verbrennung, f

first aid kit  ensiapusarja fm Sanitätskasten, m

fishing  kalastus fm Fischerei, f

fit  sopia, sovittaa, asentaa fm einbauen

fit  sovittaa * anpassen

fittings  kalustus, sisustus fm Ausstattung, f

fixed kiinteä, pysyvä 6/II festgelegt

fixed kiinteä, sovitettu 5/II fest

fixed  kiinteä 16/Ih fest

fixed displacement kiinteä tuotto hj festes Einkommen

fleet  laivasto 19/Ih Flotte, f

flexibility joustavuus 17/II Flexibilität, f Anpassungsfähigkeit, f

flexible  taipuisa 16/Ih nachgiebig, elastisch

float  uittaa fm flössen

flow virtaus 7/II Strömung, f

flow virtaus, virrata 21/II Strömung, f fliessen

flow  virtaus, tuotto fm Durchflussmenge, f

flow control virtauksen säätö 6/II Strömungsregelung, f

fluctuating vaihteleva, epävakaa 13/II unbeständig

fluid neste 4/II Flüssigkeit, f

fluid level pinnan taso hj Oberfläche, f (der Flüssigkeit)

flush  huuhdella 6/I spülen

flywheel vauhtipyörä 11/II Schwungrad, n

foot-pound  jalkanaula 16/Ih footpound, ftlb.

for example  esimerkiksi 15/Ih zum Beispiel

for safety reasons turvallisuussyistä hj aus Sicherheitsgründen

for this reason tästä syystä 3/II aus diesem Grund

forage rehu 22/II Futter, n

force pakottaa 4/II zwingen

force voima 8/II Kraft, f

foreign matter  vieras aine 19/Ih Fremdstoff, m

forest  metsä fm Wald, m Forst, f

forest drainage  metsäojitus fm Waldentwässerung, f

forest fire  metsäpalo fm Waldbrand, m

forest floor maapohja 17/II Waldboden, m

forest harvester  harvesteri, "hakkuukone" fm Holzhaumaschine, f Fällmaschine, f

forest harvester  hakkuukone, harvesteri fm Holzhaumaschine, f Fällmaschine, f

forest improvement  metsänjalostus fm Forstpflanzenzüchtung, f Waldbaumzüchtung, f

forest industry  metsäteollisuus fm Holzverarbeitungsindustrie, f

forest land  metsämaa fm Waldgebiet, n -land, n

forest land of low productivity  kitumaa fm karger Waldboden, forstlicher Grenzertragsboden

forest machine mechanic  metsäkoneasentaja fm Forstmaschinenschlosser, m

forest machine operator  metsäkoneenkuljettaja fm Forstmaschinenfahrer, m

forest owner  metsänomistaja fm Waldbesitzer, m

forest road  metsätie fm Waldweg, m

forest taxation  metsäverotus fm Waldbesteuerung, f

forest tractor  metsätraktori fm Waldschlepper, m Forsttraktor, m

forest worker, logger  metsuri fm Waldarbeiter, m

forestry board  metsälautakunta fm Forstausschuss, m

forestry college  metsäopisto fm Forstschule, f

forestry economic engineer  metsätalousinsinööri fm Forstwirtschaftsingenieur, m

forestry school  metsäoppilaitos fm Lehranstalt für Forstwirtschaft

forever ikuisesti 11/II ewig

form muodostaa, muoto 19/II bilden, Form, f

form muodostua 21/II sich bilden

formation  muodostus * Bildung, f Gestaltung, f

formed muodostettu 18/II ausgestaltet

forming muodostaen 18/II bildend

forward eteenpäin 11/II vorwärts

forwarder kuormaa kantava metsätraktori 16/II Forwarder, m Vorbringer, m

forwarder  kuormatraktori fm Forwarder, m  Vorbringer, m

fraction murtoluku * Bruchzahl, f

fraction  murto-osa 2/Ih Bruchteil, m

fragile hauras, hento * zerbrechlich, spröde, zart

fragment palanen 2/II Bruchstück, n

free of water  vedetön 4/Ih wasserfrei

freeze jäädyttää 2/II (ge)frieren lassen

freeze  jäätyä 19/Ih frieren, gefrieren

fresh air raitisilma 16/II Frischluft, f

fresh air  raitisilma- fm Frischluft-

friction kitka 13/II Reibung, f

fringe benefit lisäedut * Zusatzprivilegien

from the tank  tankista 4/Ih aus dem Tank

front etupuoli, etuosa 6/II Vorderseite, f Frontpartie, f

front  etupää, -osa fm Vorderteil, m Frontpartie, f

front end loader  etukuormaaja fm Frontlader, m Frontschaufellader, m

fuel polttoaine 11/II Kraftstoff, m Brennstoff, m

fuel consumption polttoaineen kulutus 17/II Kraftstoffverbrauch, m Brennstoffverbrauch, m

fuel gauge  polttoainemittari 11/Ih Krafstoffmesser, m Verbrauchsmesser, m

fuel pump polttoainepumppu 13/II Kraftstoffpumpe, f

fuel tank  polttonestesäiliö fm Kraftstoffbehälter, m

Fuels  polttoaineet 19/Ih Brennstoffe

fuller's earth kuohusavi 2/II Fullererde, f

fully täysin 16/II völlig

function toimia 4/II funktionieren, in Betrieb sein

function toiminta 6/II Funktion, f Betrieb, m

functional  toiminnallinen * funktionell, funktionsgemäss

functioning käynti, toiminta 13/II Betrieb, m

fundamental olennainen 14/II grundlegend

fundamental perus- 14/II grund-

further edelleen, lisä- 17/II weiter

further lisä-, enemmän 2/II zusatz-, zusätzlich

game management  riistanhoito fm Wildpflege, f Wildhege, f

gas kaasumainen 12/II gasförmig

gas  kaasu 2/Ih Gas, n

gasket tiiviste 2/II Dichtung, f

gasoline bensiini am. 11/II Benzin, n

gasoline engine  bensiinimoottori 19/Ih Benzin-, Ottomotor, m 

gear hammaspyörä 16/II Zahnrad, n

gear  hammasvaihde 1/Ih Zahnradantrieb, m

gear  vaihde hm Gang, m

gear box vaihdelaatikko 16/II Getriebe, n

gear motor hammaspyörämoottori 3/II Zahnradmotor,

general yleinen 3/II allgemein

general thinning yleisharvennus 17/II allgemeine Durchforstung, f

generally yleisesti 5/II allgemein

generate  kehittää 5/Ih entwickeln

generator laturi 13/II Generator, m Lichtmaschine, f

generator  generaattori 11/Ih Generator, m

gesture käden liike, ele * Handbewegung, f  Geste, f

get päästä 8/II entkommen, entgehen

get saada 7/II bekommen

given määrätty, tietty 6/II bestimmt, gewiss

given sovitettu 6/II eingepasst

glazing lasittuva * glasierend

glazing  lasittaminen, ikkunat fm Verglasung, f

globe pallo 5/II Kugel, f

goes wrong menee vikaan 22/II es geht schief

govern säätää, hallita 13/II verstellen, beherrschen

gradually  vähitellen, asteittain 19/Ih allmählich, stufenweise

graft  oksastaa fm propfen

grain jyvä 2/II Korn, n

grain loss viljan hävikki 22/II Getreideverlust, m

grapple  koura, kahmari fm Greifer, m

grasp tarttua 19/II greifen, fassen

gravel hiekoittaa * übersanden, besanden

gravitational pull maan vetovoima 12/II Gravitation(skraft), f

gravity painovoima hj Schwerkraft, f

grayling  harjus fm Äsche, f

grazing laiduntaminen * Beweiden, n Weidegang, m

great increase suuri nousu, suuri lisäys hj grosse Zunahme

greater suurempi 22/II grösser

grey alder  harmaaleppä fm Grauerle, f Europäische Weisserle, f

grip ote, kahva, kädensija * Griff, m

grip renkaiden pitävyys 17/II Reifenhaftung, f

grip tarttua lujasti 17/II festhaften

groove ura 9/II Nut(e), f  Rille, f

gross brutto 16/II brutto

ground  maadoitus 11/Ih Erdanschluss,m Erdung,f  Masse(klemme), f

ground clearance maavara 16/II Bodenfreiheit, f

ground pressure  pintapaine fm Bodendruck, m (Ober)flächendruck, m

growing  kasvatus fm Erziehung, f  Zucht, f

growth  kasvu fm Wachstum, n Zuwachs, m

gully rotko, uoma, oja * Rinne, f  Runse, f

gum  hartsi, liima, pihka 19/Ih Harz, n Pech, n

happen tapahtua 21/II geschehen

hare  jänis fm Hase, m

harrowing  äestys fm Grubbern,n Eggen,n

harvester puunkorjuukone 17/II Harvester,f Baumfällmaschine, f  Holzerntemaschine, f

harvester  harvesteri, hakkuukone fm Harvester, f Haumaschine, f

harvester boom  harvesterin puomi fm Arm der Baumfällmaschine

harvester head harvesteripää 17/II Greifer der Baumfällmaschine

harvesting  puun korjuu fm Holzernte, f

harvesting unit  harvesteriyksikkö fm Baumfälleinheit, f

has become  on tullut 19/Ih ist gekommen

have reacted reagoitunut 18/II hat reagiert

hay  heinä fm Heu, n

hazel grouse  pyy fm Haselhuhn, n

HC hydrocarbon  hiilivety * Kohlenwasserstoff, m

head gasket kannen tiiviste 14/II Zylinderkopfdichtung, f

heat lämpö 11/II Wärme, f

heat energy  lämpöenergia 1/Ih Wärmeenergie, f

heater lämmitin 16/II Heizer, m Heizapparat, f

heating & ventilation  lämmitys ja tuuletus fm Heizung und Lüftung

heating value  lämpöarvo 19/Ih Heizwert, m

heavier raskaampaa 18/II schwerer

height korkeus 16/II Höhe, f

height  korkeus  fm Höhe, f

herd lauma * Herde, f

high  nopea (korkea) fm hoch

high/low korkea/matala 16/II hoch/niedrig

hike  ulkoilla fm spazieren gehen

hire vuokrata, palkata, pestata * mieten, einstellen

hold pitää 8/II halten

hold-over  ylispuu fm Überständer, m

hole mitta-aukko 21/II Öffnung, f

hole reikä 2/II Loch, n

hollow  ontto, tyhjä 7/Ih hohl

horizontally vaakasuoraan 17/II waagerecht, horizontal

horn  äänitorvi 11/Ih Hupe, f Horn, n

horsepower hevosvoima 14/II Pferdestärke, f  (PS)

horseshoe hevosenkenkä 20/II Hufeisen, n

hose  letku 16/Ih Schlauch, m

house  koteloida 7/Ih einkapseln

housing  kotelo * Gehäuse, n Kapselung, f

how kuinka 18/II wie

however kuitenkin hj jedoch

hub  pyörän napa fm Radnabe, f

hub reduction  napa-alennusvaihde,-välitys fm Nabenuntersetzung, f

humus  humus fm Humus, m

hunting  metsästys fm Jagd, f

hydraulic jack hydr. nostin hj hydraulischer Heber

hydraulic press hydr. puristin hj hydraulische Presse

hydraulic system  hydraulijärjestelmä fm Hydrauliksystem, n  hydraulische Anlage

hydraulically  hydraulisesti 15/Ih hydraulisch

hydrocarbon  hiilivety * Kohlenwasserstoff, m

hydrometer  hydrometri, tiheysmittari 13/Ih Dichtemesser, m

hydrostatic hydrostaattinen 4/II hydrostatisch

ice  jää 12/II Eis, n

icing  jäätyminen 19/Ih Gefrieren, n Zufrieren, n

if we were to push jos painaisimme hj wenn wir drücken sollten

ignite  sytyttää, syttyä 2/Ih (an)zünden

ignition sytytys 13/II Zündung, f

ignition quality  syttyvyys 19/Ih Zündwilligkeit, f

illumination  valaistus fm Beleuchtung, f

illustrate valaista 15/II erläutern

image kuva, kuvata 11/II Bild, n abbilden

immediately heti, välittömästi 10/II unmittelbar

immerse upottaa nesteeseen 16/II versenken, eintauchen

impede estää, ehkäistä * (ver)hindern, hemmen

importance tärkeys 13/II Wichtigkeit, f

impose määrätä, tuppautua * bestimmen, sich aufdrängen

impression vaikutus,vaikutelma 18/II Eindruck, m Einwirkung, f

improve parantaa 17/II verbessern

improvement  parannus * Verbesserung, f

impure  likainen * schmutzig

impurity epäpuhtaus 2/II Verunreinigung, f

in a programmed ohjelmoituna 22/II als programmiert

in amps ampereina 22/II in Amperen

in any directions kaikissa suunnissa hj in allen Richtungen

in areas alueilla 9/II in Stellen, in Bereichen

in effect itse asiassa hj eigentlich

in general  yleisesti 19/Ih im allgemeinen

in milliamps milliampereina 22/II in Milliamperen

in motion liikkeessä 11/II in Bewegung

in operation  toiminnassa oleva 4/Ih im Betrieb

in order to tarkoituksessa 20/II zwecks...

in producing tuottamisessa 14/II in Produktion

in recent years  viimevuosina 19/Ih in den letzten Jahren

in regard to koskien jtk; mitä tulee jhk. 3/II betreffs

in reverse käänteisesti hj umgekehrt

in several ways  monella tavalla 15/Ih auf vielerlei Weise

in the engine  moottorissa 3/Ih im Motor

in this case tässä tapauksessa 7/II in diesem Fall

in three ways kolmella tavalla 7/II auf dreierlei Weise

in turn vuorostaan 2/II (er) seinerseits

incentive kiihottava, kannustava * anspornend

include pitää sisällään 5/II beinhalten, umfassen

include pitää sisällään, käsittää 22/II umfassen

including  sisältäen 19/Ih einschliesslich

incompressible kokoonpuristumaton hj unzusammendrückbar, unkompressibel

incorporate sisältää, käsittää 10/II enthalten

incorrect  väärä 18/Ih fehlerhaft, falsch

increase kasvaa, lisääntyä hj anwachsen

increase nousta, kasvaa 19/II anwachsen, zunehmen

increase  lisätä fm vermehren, zufügen

increased lisääntynyt 2/II angewachsen

incur hankkia itselleen 10/II anschaffen

incuring aiheuttaen itselleen 10/II veranlassend, anstiftend

indicate ilmaista 19/II anzeigen

indicate indikoida, ilmaista 13/II indizieren

indicator light  merkkivalo 11/Ih Anzeigelicht, n

induce indusoida, aiheuttaa 20/II induzieren

induction induktio 20/II Induktion, f

industrial teollinen, teollisuus- 22/II industriell

inertia hitaus 11/II Trägheit, f

inertia jatkuvuus, hitaus 12/II Inertia, f Trägheit, f

infinite ääretön 4/II unendlich

influence  vaikutus 19/Ih Einfluss, m, Wirkung, f

inhibit  ehkäistä 19/Ih hemmen, behindern

initiate aloittaa 10/II Initiative ergreifen, anfangen

inject suihkuttaa sisään 21/II einspritzen

injection sisään suihkutus 21/II Einspritzung, f

injection  ruiskutus 4/Ih Einspritzung

inlet  tuloaukko * Einlass, m Einlassöffnung, f

inner bark  nila fm Phloem, m Innenrinde, f  Bast, m

input flow  sisäänvirtaus 16/Ih Einströmung, f

inside sisäpuoli 6/II Innenseite, f

install asentaa 3/II einbauen, montieren

installation  asennus * Einbau, m Anlage, f

instant  välitön, kiireellinen, silmänräpäyksellinen, pika-  eilig, eil-, schnell-

instantly heti, välittömästi 17/II sofort, unmittelbar

instead  jnk sijasta 4/Ih anstatt, an Stelle einer...

insufficient  riittämätön * unzulänglich, ungenügend

insulated  eristetty fm isoliert

insulation eristys 16/II Isolierung, f

intake  imu 7/Ih Ansaugen, n

intake  imu sisäänotto 2/Ih Einlass, m

intake manifold imusarja 13/II Ansaugkrümmer, m  Saugleitung, f

intake stroke imutahti 15/II Ansaugtakt, m

intake system imujärjestelmä 14/II Ansauganlage, f

intake valve  imuventtili 2/Ih Einlassventil, n

integral  kokonaisuuteen liittyvä  * integral

integrator  laskukone * Rechenmaschine, f

integrity kokonaisuus, eheys * Integrität, f Gesamtheit, f

inter axle väliakseli 16/II Vorgelegewelle, f  Zwischenwelle, f

interference häiriö, interferenssi 17/II Interferenz, f (Überlagerung der Wellenbewegungen)

intermediate välissä oleva 7/II zwischenliegend

internal sisäinen 2/II inner, intern

internal  sisäpuolinen 1/Ih innenseitig

internally sisäpuolisesti 7/II innerlich

interval function  taukotoiminto fm Intervallfunktion, f

introduction  esittely, johdanto 8/Ih Einleitung, f

invisible näkymätön 2/II unsichtbar

is applied on käytetty/suunnattu hj ist angewendet

is built on rakennettu 7/II ist gebaut

is called kutsutaan 21/II wird genannt

is created aiheutetaan 9/II wird erzeugt, wird entwickelt

is defined määritellään 20/II wird bestimmt, wird definiert

is fed syötetään 10/II wird gespeist

is fitted asennetaan 10/II wird eingebaut, wird montiert

is induced indusoituu 20/II wird induziert

is measured mitataan 22/II wird gemessen

is moved  liikutetaan 16/Ih wird bewegt

is returned palautetaan 12/II wird zurückgeführt

is transferred siirretään 10/II wird versetzt, wird übertragen

is used käytetään 3/II wird benutzt

is wound käämitään, kelataan 19/II wird gespult, wird aufgewickelt

item  kohta fm Stelle, f, Punkt, m

itinerary matkakäsikirja * Reisehandbuch, n

jelly hyytelö, hyytyä * Gelee, n  koagulieren

job  tehtävä 6/I Aufgabe, f

joint  liitos fm Anschluss, m

judge ratkaista, tuomita 3/II entscheiden

junction liitos-, yhtymiskohta 21/II Ansclussstelle, f

juniper  kataja fm Wacholder, m

keep pitää 8/II halten

keep track seurata 22/II verfolgen

key switch  virta-avain 12/Ih Zündschlüssel, m

kilowatthour kilowattitunti 11/II Kilowattstunde, f

knock  nakutus 19/Ih Klopfen, n

lamp  lamppu fm Lampe, f  Leuchte, f

landscape  maisema fm Landschaft, f

larch lehtikuusi * Lärche, f

large laaja, suuri 17/II weit, gross

larger suurempi 9/II grösser

late thinning myöhäinen harvennus 17/II späte Durchforstung, f

lavaret  siika fm Maräne, f  Renke, f

laws of mechanics mekaniikan lait 12/II Gesetze der Mechanik

layer  kerros * Lage, f  Schicht, f

lazily  laiskasti 3/Ih faul

lead lyijy 18/II Blei, n

lead  johdin * Leitung, f

lead peroxide lyijydioksidi 18/II Bleidioxyd, n

lead sulfate lyijysulfaatti 18/II Bleisulfat, n 

leading johtava 20/II leitend

leaf  lehti fm Blatt, n

leagage  vuoto 15/Ih Leck, n

leakage vuoto 2/II Leck, n

leaking vuotava 14/II leckend

lean laiha 13/II mager

lean  laiha * mager

leave jättää 19/II verlassen

leaves  lehdet  fm Laub, n

lecture luento * Vorlesung, f

lecturer lehtori * Lektor, m

length pituus 16/II Länge, f

less  vähemmän 3/Ih weniger

let's look katsokaamme 12/II sieht mal an

level taso 10/II Stufe, f

level  taso * Niveau, n  Pegel, m

lever vipu 7/II Hebel, m

lever vipu hj Hebel, m

lever movement vivun liike 17/II Hebelbewegung, f

lever steering vipuohjaus 16/II Hebelsteuerung, f

lever steering  vipuohjaus fm Hebelsteuerung, f

lichen  jäkälä  fm Flechte, f

lift nostaa hj heben

lifting boom  nostopuomi fm Hebearm, m  Kranarm, m

lifting moment nostomomentti 16/II Hebemoment, n

light valo 11/II Licht, n

light  valoisa fm hell

light thinning  kevyt harvennus fm schwache Durchforstung

lights  valot 11/Ih Beleuchtung, f

Liguefied Petroleum LP nestekaasu 3/Ih Flüssiggas, n  (LPG)

likely todennäköinen 14/II wahrscheinlich

limb, delimb  karsia fm (ab)ästen

limit raja 3/II Grenze, f

limit  rajoittaa 15/Ih begrenzen

limited rajoitettu 5/II begrenzt

line  linja * Linie, f

line block  rivimoottorin ryhmä 7/Ih Block des Reihenmotors

line of force voimaviiva 20/II Kraftlinie, f

line to reservoir linja/putki/ säiliöön hj Behälterschlauch, m 

line, drain vuotolinja, -putki hj Rücklauflinie, f -schlauch,m

line, flexible taipuisa letku hj flexibler Schlauch

line, joining putkiliitos hj Rohranschluss, m

line, passing linjojen ohitus hj Umlaufleitung, f

line, pilot ohjauslinja hj Steuerleitung, f

line, working työlinja, putki hj Arbeitslinie, f  -rohr, n

liner  sylinteriputki 7/Ih Zylinder(lauf)buchse, f

lines putket, linjat 14/II Röhre, Linien

lines of force voimaviivat 20/II Kraftlinien

link linkki, yhteys 17/II Gelenk, n  Verbindung, f

link yhdistää hj verbinden

lint nöyhtä, nukka 2/II Fussel, f

liquid neste, nestemäinen 11/II Flüssigkeit, f  flüssig

liquid  neste 5/Ih Flüssigkeit, f

liquid cooling  nestejäähdytys 5/Ih Flüssigkeitskühlung, f

load  lasti, taakka, kuorma fm Last, f

load rating kantavuus, kuormitusluokka  16/II Ladefähigkeit, f  Beladungsklasse, f

load sensing  kuormantunteva fm lastabhängig

loader kuormaaja  7/II Lademaschine, f Lader,m

load-sensing kuormantunteva 17/II lastabhängig

lobe liuska, nokka, nokan kylki 14/II Flanke, f

lobe nokan kylki, lohko 15/II Nockenflanke, f

locate  sijoittaa * lokalisieren, orten

location sijainti, paikka 17/II Standort, m

lock  lukko fm Schloss, n

log  tukki fm Block, m

logging road  ajoura fm Fahrweg, m

logging, felling  hakkuu fm Holzeinschlag, m

long distance pitkä etäisyys 9/II grosse Entfernung

long distance  pitkä etäisyys hj Entferntheit, f

long distance haul  kaukokuljetus fm Ferntransport, m

loop  silmukka 19/II Schlinge, f  Schleife, f

loose löysä väljä 14/II locker, lose, abgenutzt

loose  löysä 18/Ih locker

lorry, truck  kuorma-auto fm Laskraftwagen, m (LKW)

loss häviö, menetys 18/II Verlust, m

low alhainen 14/II niedrig

low alhainen 22/II niedrig

low grade petrol matala okt bens 19/Ih Normalbenzin, n (niederoktanig)

lower alempi 7/II geringer

lower  alentaa, halventaa fm senken, herabsetzen

lower side alapuoli, alempi- 19/II Unterseite, f  untere-

LP=liquid propellant  nestemäinen raketin tms. polttoaine  flüssiger (Raketen)brennstoff

LP-gas  nestekaasu 3/Ih Flüssiggas, n  (LPG)

lubrication  voitelu 6/I Schmierung, f

luffing boom  taittopuomi fm Falzarm, m

lug ylikuorma 13/II Überlast, f

lying makaava 19/II liegend

M.Sc. (Forestry)  metsänhoitaja fm Forstmeister, m Diplom-Forstwirt, m

machine  kone, koneisto 8/Ih Maschine, f

magnetic field magneettikenttä 20/II magnetisches Feld

main  pää- 8/II haupt- , grund-

main housing  pääkotelo, -runko 7/Ih Grundgehäuse, n

maintain pitää yllä 6/II (unter)halten

maintain ylläpitää 3/II beibehalten

maintain ylläpitää, huoltaa 2/II instandhalten, warten

maintenance kunnossapito 13/II Instandhaltung, f

major pää- 2/II haupt-

major  suuri, tärkeä * gross

major parts  pääosat 4/Ih Hauptteile

major types  päätyypit 15/Ih Hauptmodelle, Haupttypen

malfunction toimia huonosti 10/II fehlerhaft funktionieren

management  käsittely * Verwaltung, f  Pflege, f

manifold  kokoomaputki * Sammelrohr, n

manifold  sarja * Krümmer, m Rohrleitung, f

mankind ihmiskunta 11/II Menschheit, f

manoeuvre käsitellä, ohjata 17/II behandeln, führen

manual lever käsivipu 9/II Handhebel, m

manual lever käsivipu hj Handhebel, m

manually käsin 9/II handbetrieben, manuell

manually  käsin 15/Ih manuell

manufacturer  valmistaja 19/Ih Hersteller, m

marine  meri 19/Ih Meer, n

marking  leimaus fm Auszeichnung, f

mass massa 12/II Masse, f

master switch pääkytkin 10/II Hauptschalter, m

mat  takkuuntua, vanua 2/II verfilzen

match sopia yhteen 6/II anpassen

match  sopia yhteen 5/Ih anpassen

mate  liittyä toisiinsa * sich verbinden, zusammengehören

matter aine 12/II Stoff, m

matter aine, asia 11/II Stoff, m 

mean tarkoittaa, keski- 13/II bedeuten, mittel-

mean tarkoittaa, merkitä 3/II bedeuten

mean pressure keskipaine 13/II Mitteldruck, m

means  keino, keinot, väline(et) 8/Ih Mittel,n Mittel

measure mitata 13/II messen

measure mitta 12/II Mass, n

measure mitta (yksikkö) 3/II Masseinheit, f

measurement  mittaus fm Messung, f

measuring mittaus 17/II Messung, f

measuring unit mittayksikkö 3/II Messeinheit, f  Masseinheit, f

measuring unit  mittauslaite, -yksikkö fm Messgerät, n

mechanic  mekaanikko fm Mechaniker, m

mechanical mekaaninen 13/II mechanisch

mechanical  mekaaninen 1/Ih mechanisch

mechanical power mekaaninen teho 4/II mechanische Leistung

mechanism  mekaniikka 16/Ih Mechanik, f

meet tyydyttää, täyttää 3/II befriedigen, füllen

menace uhkaus * Drohung, f

mention mainita 13/II erwähnen

merchandize kauppatavarat 17/II Handelswaren

mesh  olla kosketuksissa * eingreifen,

mesh  silmukka ansa 9/Ih Schlinge, f

metal detection metallin paljastus 22/II Metallsuchen, n

metallic ring metallirengas 21/II Metallring, m

meter mitata 7/II messen

meter  mitata, annostella 4/Ih messen, dosieren

method  menetelmä 6/I Verfahren, n  Methode, f

micron mikro-, miljoonasosa 2/II Mikron, n (1/1000 mm= tausendstel millimeter), Milliostel, n

middle  keski- 19/Ih mittel-, mittler

might be set voidaan säätää 8/II kann man einstellen

mineral soil  kivennäismaa fm Mineralboden, m

miscellaneous sekalainen 1/II gemischt

miscellaneous  sekalainen, kirjava fm gemischt, bunt

mist  sumu * Nebel, m

mix  sekoittua 4/Ih sich mischen

mixture seos 14/II Mischung, f

mixture  seos 1/Ih Mischung, f

mobile liikkuva 22/II beweglich, mobil

mobile equipment liikkuva kalusto 3/II Fahrbetriebsmittel, n

modify muuttaa 7/II abändern

moisture kosteus 2/II Feuchtigkeit, f

moisture  kosteus * Feuchtigkeit, f

molecule  molekyyli 3/Ih Molekül, n

moment of force  nostomomentti fm Moment der Hebekraft

momentum impulssi 12/II Impuls, m

momentum liikevoima -määrä 12/II Impuls, m

monitor tarkkailla * überwachen

monitor tarkkailulaite 22/II Monitor, m

monitor varoitin 22/II Warngerät, n  Kontrollgerät, n

monitore  tarkkailla * überwachen

monitoring tarkkailu, tarkkailla 17/II Kontrolle, f  Überwachung, f

morbid sairaalloinen * krankhaft

morbidity sairaalloisuus * Kränklichkeit, f

moss  sammal fm Moos, n

most common yleisin 21/II üblichst

motion  liike 1/Ih Bewegung, f

motor vehicle moottoriajoneuvo 11/II Kraftfahrzeug, n (KFZ)

motors/cylinders moottorit/sylinterit hj Motoren/Zylinder

mount asentaa 9/II einbauen, montieren

mounted asennettu 5/II eingebaut

mounted  asennettu 1/Ih eingebaut

mounting asennus 9/II Einbau, m  Montage, f

mounting  asennus, kiinnitys 16/Ih Montage, f  Zusammenbau, m

movable liikuteltavissa 16/II bewegbar

movable  liikuteltavissa fm bewegbar

move liikkua, liikuttaa 11/II sich bewegen, in Bewegung setzen

move  liikkua 7/Ih sich bewegen

move  siirtää, liikuttaa 1/Ih verschieben, bewegen

move down  liikkua alas 2/Ih sich abwärts bewegen

movement liike 11/II Bewegung, f

moving oil liikkuva öjy hj fliessendes Öl

moving part  liikkuva osa 6/I bewegender Teil, Laufteil, m

much less paljon vähemmän 12/II viel weniger

multi disc brakes  monilevyjarrut fm Mehrscheibenbremsen

multiple disc monilevy- 16/II Mehrscheiben-

multiple disc  monilevy- fm Mehrscheiben-

multiply kertoa, monistaa 11/II multiplizieren, vervielfältigen

mushroom  sieni fm Pilz, m

must be täytyy olla 14/II es muss sein

must be kept täytyy pitää 14/II man soll halten

must mix  täytyy sekoittua 3/Ih es muss gemischt werden

mutual keskinäinen, molemminpuolinen * gegenseitig, beiderseitig

national board of forestry  metsähallitus fm Zentralamt für Landwirtschaft

national park  kansallispuisto fm Nationalpark, m

nature conservation  luonnosuojelu fm Naturschutz, m

nature reverse  luonnonpuisto fm Naturschutzpark, m

near  lähellä 1/Ih nahe

near  lähestyä 2/Ih sich nähern

necessary välttämätön 3/II notwendig, unvermeidlich

necessary  välttämätön 5/Ih notwendig

need tarve hj Erfordernis, n

need tarve, tarvita 7/II Erfordernis, n erfordern

needle neula 5/II Nadel, f

needle  neulanen fm Nadel, f

negliglible vähäpätöinen * unbedeutend

no longer ei pitempään 18/II nicht länger

noble  jalo * edel

noise melu 17/II Lärm, m

noise  melu 6/I Lärm, m

note huomata 3/II (be)merken

note huomattakoon, huomaa että 18/II es ist zu merken, wohlgemerkt

NOx nitro-ox  typpioksidi * Stickoxid, n  (NOx)

nozzle  suutin * Düse, f

nursery  taimitarha fm Pflanzgarten, m Pflanzschule, f

nutria turkis * Pelz, m

nutrition ravitsevuus, ravinto * Ernährung, f

O oxide  oksidi * Oxid, n  (Ox)

oat kaura * Hafer, m

oblication velvoitus, velvollisuus * Verpflichtung, f  Pflicht, f

oblige velvoittaa * verpflichten

observe havainnoida 20/II beobachten

obtain saavuttaa 22/II erreichen

obtain  saavuttaa * erreichen erzielen

obvious ilmeinen, selvä 19/II deutlich

obviously ilmiselvästi 13/II eindeutig

obviously itsestään selvästi hj selbstverständlich

occupy vallata, miehittää 11/II besetzen, einnehmen

occupy varata 19/II einnehmen

occupy viedä, käsittää 11/II einnehmen, umfassen

occur tapahtua 18/II geschehen

occur  tapahtua 2/Ih geschehen

ohm  ohmi 11/Ih Ohm, n

oil  öljy fm Öl, n

oil cooler  öljyn lauhdutin fm Ölkühler, m

oil flow  öljyn virtaus 15/Ih Ölfluss, m

oil flowing öljyn virtaus hj Ölströmung, f

oil passage öljykanava 9/II Ölkanal, m

oil passage  öljykanava 6/I Ölkanal, m

oil pump öljypumppu 13/II Ölpumpe, f

oil reservoir  öljysäiliö 6/I Ölbehälter, m

oil-immerse öljykylpy 16/II Ölbad, n

oktane  oktaani 19/Ih Oktan, n

on-board printer ajoneuvotulostin 17/II On-board Datendrucker, m

once kerran 15/II einmal

open  avoin, avata 2/Ih offen, öffnen

open bog  neva fm Weissmoor, n

open peatland  avosuo fm offenes (baumloses) Moor

operate toimia 6/II funktionieren, arbeiten

operate  olla käynnissä, toimia, fm laufen, arbeiten

operate  työskennellä fm arbeiten

operation toiminta 22/II Operation, f

operation toiminta 3/II Wirkungsweise, f

operation  käyttö fm Betrieb, m

operation  toiminta 15/Ih Betriebsweise,f Funktion, f

opposite vastakkainen 19/II gegensätzlich

optimized optimoitu, paras 17/II optimiert, bestgewertet

option  valinnanvara * Entscheidungsfrist, f

optional valinnainen, lisä- 16/II wahlfrei, Zusatz-

optional equipment lisävarusteet 16/II Extrazubehör, n

optional equipment  valinnaiset lisälaitteet fm wahlfreies Zubehör

optional unit  valinnainen yksikkö fm wahlfreie Einheit

orifice aukko, suu  6/II Öffnung, f  Mündung, f

orifice mitta-aukko, laippa 7/II Öffnung, f Bund, m

orifice suutin, mitta-aukko 2/II (Düsen)öffnung, f

orifice  mitta-aukko, suutin * Öffnung, f  Düse, f

original  alkuperäinen fm original

original  alkuperäinen 2/Ih ursprünglich, original

oscillating heilahteleva 1/II schwingend

other equipment  muu varustus fm übriges (weiteres) Zubehör

out of operation pois toiminnasta 2/II ausser Betrieb

outer  ulompi fm äussere

outer boom, luffing boom siirtopuomi fm Schiebearm, m

outlet ulostulo 7/II Auslass, m

output tuotos 17/II Arbeitsergebnis, n

output  ulosanto, käyttö- 16/Ih Antrieb, m

output shaft ulosottoakseli 10/II Antriebswelle, f

output shaft  ulosottoakseli 8/Ih Abtriebswelle, f  Antriebswelle, f

outstanding huomattava 17/II bemerkenswert

outward  ulospäin 1/Ih auswärts

over  yli fm über

overall kokonais- 13/II gesamt-

overall  kokonais- fm gesamt-

overheating  ylikuumeneminen 5/Ih Überhitzung, f

overload  ylikuorma 18/Ih Überlast, f

overstress ylikorostaa 13/II überbetonen

oxidation hapettuminen 2/II Oxydierung, f Oxydation, f

oxidation  hapettuminen 19/Ih Oxydation, f

oxide of nitrogen  typen oksidi * Stickoxyd, n

oxygen happi 18/II Sauerstoff, m

paint maali 2/II Anstrichfarbe, f  Lack, m

parallel rinnakkainen 19/II parallel

parallel samansuuntainen 20/II gleichgerichtet

parallel yhdensuuntainen 17/II parallel, gleichgerichtet

parallel  rinnakkainen * parallel, nebeneinander gleichgerichtet

parameter parametri 17/II Parameter, m

parking  pysäköinti fm Parken, n

parking brake seisontajarru 16/II Feststellbremse, f Parkierbremse, f

parking brake  seisontajarru fm Feststellbremse, f (Handbremse, f)

part osa hj Teil, m

partial osittainen 13/II partiell

particle hiukkanen 2/II Teilchen, n Partikel, f

particle  osanen 3/Ih Teilchen, n

particular yksityiskohtainen, tietty, määrätty 3/II eingehend, gewiss, bestimmt

partly osittain 8/II teilweise

pass through kulkea läpi 2/II durchlaufen

passage läpikulku, väylä hj Durchgang, m Durchfahrt, f

passage  käytävä, kanava 7/Ih Durchgang, m Kanal, m

passing around  kulkea ympäri 5/Ih herumlaufen

past kulkea ohi 2/II passieren, vorbeigehen

past ohi 8/II vorbei

past  ohi 6/I vorbei

pasture laidun * Weide, f

path, trail  polku fm Pfad, m

pattern  malli, kaava 19/Ih Modell, n Muster, n

peak huippu hj Spitze, f  Gipfel, m

pearl barley ohraryyni * Gerstengriess, m

peatland  turvemaa fm Torf-, Moorboden, m

pedestal jalusta 17/II Fussgestell, n  Piedestal, n

penetrate tunkeutua läpi * durchdringen

perch  ahven fm Barsch, m

perform suorittaa 13/II durchführen, leisten

perform suorittaa, tehdä, esittää hj durchführen, leisten

performance suoritus 22/II Durchführung, f

performance suorituskyky 17/II Leistungsfähigkeit, f  Arbeitsvermögen, n

performance  suorituskyky 19/Ih Leistungsfähigkeit, f

period aikakausi 15/II Zeitabschnitt, m Periode, f

periodically  määräajoin, jaksottain * periodisch

permeable  läpäisevä * durchlässig, permeabel

permit sallia 13/II erlauben

peroxide dioksidi 18/II Peroxyd, n  Dioxyd, n

pertain~to kuulua, liittyä jhk * zu etwas gehören, einem zugehören

pesticide  torjunta-aine fm Bekämpfungs-, Pflanzenschutzmittel, n

petrol bensiini engl. 11/II Benzin, n

phase vaihe 13/II Phase, f

phase  vaihe 1/Ih Phase, f Stufe, f

pick up  kerätä, poimia 5/Ih sammeln, pflücken

picking berries  marjastus fm Beerenpflücken, n

pigeon kyyhkynen * Taube, f

pile  pino fm Haufen, m

pilot controlled esiohjattu 9/II vorgesteuert

pilot controlled esiohjattu hj vorgesteuert

pilot valve ohjausventtiili 9/II Steuerventil, n

pilot valve ohjausventtiili hj Steuerventil, n

pine  mänty fm Kiefer, f

pine swamp  räme fm Reisermoor, n

pipe putki 9/II Rohr, n

piping  putkitus 5/Ih Rohrsystem, n  Rohrleitungen

piston  mäntä 2/Ih Kolben, m

piston motor mäntämoottori 3/II Kolbenmotor, m

piston ring  männän rengas 6/I Kolbenring, m

pitch heittää, paiskata 11/II schleudern

pitting kolosyöpyminen 2/II Grübchenbildung, f

pivot  kääntyä tapin varassa fm schwenken

pivot  kääntötappi, -akseli fm Schwenkzapfen, m  -achse, f

pivoted  keinuva, kääntyvä fm schwenkend

pivoted axle  keinuakseli fm Schwenkachse, f

place paikka, asettaa 19/II Platz, m aufstellen

plank  lankku fm Bohle,f Planke,f

planting  istutus fm Pflanzung, f  Pflanzen, n

plate levy 18/II Platte, f  Scheibe, f

plate  levy, laatta,  fm Platte, f

plate  panssarilevy fm Panzerblech, n  Panzerplatte, f

ploughing  auraus fm Pflügen, n

plug tukkeutua 2/II verstopft werden

plug tulppa 1/II Stöpsel, m  Pfropfen, m

plugged tulpattu hj zugepfropft

plumbing putkitus 5/II Rohrsystem, n

plunger  uppomäntä 11/I Tauchkolben, m

plywood  vaneri fm Sperrholz, n

pneumatic ilmatoiminen 16/II pneumatisch

pneumatic  ilmalla toimiva fm pneumatisch

pneumatic cushion  ilmajousitus fm Luftfederung, f

pneumatically  paineilmatoiminen 15/Ih druckluftbetrieben, pneumatisch

point piste, osoittaa 19/II Punkt, m  zeigen

pointed suippo, terävä 5/II spitz, zugespitzt

polarity napaisuus 20/II Polarität, f

pole napa 19/II Pol.m

polished kiillotettu 2/II poliert

pollution  saaste 6/I (Umwelt)verschmutzung, f

poppet lautasventtiili 9/II Tellerventil, n

poppet valve patruuna-/lautasventtiili hj Tellerventil, m

popular  suosittu 19/Ih beliebt, populär

pore huokonen 2/II Pore, f

porous huokoinen 2/II porös

post-injection  jälkitiputus * Nachtropfen, n

potential sähköjännite 21/II (elektrische) Spannung

pound naula 12/II Pfund, n (1 Pound =1lb =  0, 454kg)

power teho, valta, (voima) 14/II Leistung, f

power  teho fm Leistung, f

power  teho (työtahti) 2/Ih Leistung, f (Arbeitstakt)

power  teho (voima) 8/Ih Leistung, f

power saw  moottorisaha fm Motorsäge, f  Kettensäge, f

power steering tehostettu ohjaus 7/II Hilfskraftlenkung, f

power stroke työtahti 15/II Arbeitstakt, m

power take off  tehon ulosotto * Kraftabnahme, f  Nebenantrieb, m

power train  tehonsiirtoketju 1/Ih Triebstrang, m

power transmission  voimansiirto fm Kraftübertragung, f

practical käytännöllinen 13/II praktisch

practically käytännöllisesti hj praktisch, zweckmässig

practice käytäntö, harjoitus 3/II Praktikum, n  Übung, f

praise kiittää, kehua, ylistää * loben

precaution  varokeino 19/Ih Vorsichtsmassnahme, f

precedence  etusija * Vorrang, m  Präferenz, f

precise täsmällinen 17/II genau, präzis

precisely täsmällisesti 2/II pünktlich

precision  tarkkuus 19/Ih Genauigkeit, f  Präzision, f

precleaner  esipuhdistin * Vorreiniger, m

predetermined ennalta määrätty 6/II vorausbestimmt, prädestiniert

preheater esilämmitin 16/II Vorwärmer, m

premium fuel  korkea okt bensiini 19/Ih hochoktanige Benzin, Superbenzin, f

preparation  valmistelu * Vorbereitung, f

prepared  valmisteltu fm vorbereitet, bereitgestellt

prerequisite edellytys, ehto * (Vor)bedingung, f

prerequisite välttämätön edellytys * Vorbedingung, f

prescribe paneutua 3/II sich vertiefen

presence  läsnäolo 19/Ih Anwesenheit, f  Präsenz, f

present esittää 22/II beschreiben, vorlegen

present  läsnäoleva * anwesend

press painaa 7/II drücken

pressure paine 5/II Druck, m

pressure  paine 15/Ih Druck, m

pressure cap  painekorkki 5/Ih druckdichter Verschluss

pressure difference paine-ero 6/II Druckunterschied, m  Druckdifferenz, f

pressure drop paineen pudotus 6/II Druckabbau, m

prevent estää, ehkäistä 2/II verhindern, vorbeugen

prevent  estää ehkäistä 5/Ih verhindern

price hinta 11/II Preis, m

pride ylpeys, ylimielisyys * Hochmut, m

primarily  ensisijaisesti 5/Ih erstrangig

primary alkuperäinen 6/II ursprünglich

prime ensisijainen 2/II erstrangig

principle periaate 6/II Grundsatz, m Prinzip, n

principle  periaate 16/Ih Grundsatz, m

priority etusija, -oikeus 7/II Vorrang, m Vorrecht, n

probe  tunnistin * Geber, m Fühler, m

process prosessoida, käsitellä 10/II verarbeiten

processing unit  prosessiyksikkö fm Prozesseinheit, f

produce tuottaa 7/II produzieren, erzeugen

produce  tuottaa 1/Ih produzieren

product tuote 17/II Produkt, n Erzeugnis, n

productive tuottava 17/II produktiv, ergiebig

productivity tuottavuus 17/II Produktivität, f

prominent  näkyvä 19/Ih auffallend, bedeutend

promote ylentää, edistää,tuottaa 17/II fördern

promote  edistää * fördern

promptly heti (paikalla) * sofort, prompt

propel  vetää 8/Ih ziehen, antreiben

proper oikea 6/II richtig

proper  oikea 19/Ih richtig

properly oikein 2/II (ge)recht, richtig

properly  oikein 18/Ih richtig

property  ominaisuus 3/Ih Eigenschaft, f

proportion suhde, osa, osuus 7/II Verhältnis, n Proportion, f  Anteil, m

protect suojata 6/II schützen

protection suoja 10/II Schutz, m  Protektion, f

provide tuottaa 15/II mitbringen, bewirken

provide  hankkia 8/Ih besorgen, anschaffen

provide  tuottaa 18/Ih erzeugen, zustandebringen

provision  korvaus, varautuminen 19/Ih Vergütung, f Provision, f

pruning  pystykarsinta fm (Auf)ästung, f

PTO, power take off  tehon ulosotto * Kraftabnahme, f Nebenantrieb, m

pubescent birch  hieskoivu fm Flaumhaarige nordische Birke, Haarbirke, f

pull vetää 16/II ziehen

pulling force  vetovoima fm Zugkraft, f

pulp massa, selluloosa 2/II Zellstoff, m  Zellulose, f 

pulp  selluloosa fm Zellulose, f

pulp wood  massapuu fm Faserholz, n Zellstoffholz, n Papierholz, n

pump output pumpun tuotto 16/II Förderstrom (der Pumpe)

pump output  pumpun tuotto fm Förderstrom, m

pump, single yksittäispumppu hj einzylinder-Einspritzpumpe, f

purge  puhdistaa * putzen, reinigen

purity epäpuhtaus 18/II Verunreinigung, f

purpose tarkoitus 17/II Zweck, m Ziel, m

purpose  tarkoitus * Absicht, f

push työntää 7/II schieben

pushing out  puskea ulos 2/Ih ausdrücken, ausschieben

quagmire  letto fm Flottmoor, n

quality laatu 17/II Qualität, f  Beschaffenheit, f

quality  laatu * Qualität, f

quantity määrä, suure 11/II Quantität, f  Grösse, f

quard screen sermi 16/II Schirmwand, f

quard screen  sermi fm Schirmwand, f

quartz kvartsi 2/II Quarz, m

quite varsin 2/II ziemlich

rabbit  kani fm Kaninchen, n

radiate  säteillä 5/Ih strahlen

radiator  jäähdytin 5/Ih Kühler, m

raise nostaa hj heben

raise nostaa, kohottaa 5/II hochheben, erheben

ramming effect massan liikevaikutus 15/II Bewegungswirkung der (Luft)masse

ramp viistous 15/II Wölbung, f Rampe, f

range ala, alue, piiri 3/II Bereich, m

range   alue 19/Ih Bereich, m

rapidly  nopeasti 1/Ih schnell, rasch

rate arvioida, arvostella, luokitella 3/II schätzen, bewerten, einstufen

rate of burning  palamisnopeus 3/Ih Verbrennungsgeschwindigkeit, f

rather paremminkin 14/II vielmehr

rather paremminkin 22/II vielmehr

rather varsin, aika, melko 21/II recht, ziemlich

rating luokitus, luokka 16/II Abstufung, f  Klasse, f

ratio suhde 7/II Verhältnis, n

ratio suhde 13/II Verhältnis, n

ration annos * Anteil, m Portion, f Ration, f

rationing säännöstely * Rationierung, f

reach ulottua 16/II sich erstrecken, reichen

reach ulottuma, toimintasäde 17/II Reichweite, f

reach  saavuttaa, tulla  2/Ih erreichen, ankommen

readily  vaivatta, helposti 3/Ih mühelos, leicht

realize  toteuttaa, panna täytäntöön, realisoida, muuttaa rahaksi  verwirklichen, realisieren, in Geld umwandeln

rear taka 16/II hinter-, rück-

rear  takana, takapää, -osa fm hinter, Hinterteil, m

rear axle  taka-akseli 8/Ih Hinterachse, f

rear bogie takateli tandem 16/II hintere Doppelachse

rear bogie  takateli tandem fm hintere Doppelachse

rear of the engine  moottorin takana * hinter dem Motor

reason syy 18/II Ursache, f

recapitulate toistaa, kerrata * wiederholen

receive vastaanottaa 7/II empfangen

receive  vastaaanottaa 2/Ih empfangen

recharge uudelleen lataus 18/II nachladen

reciprocating  edestakainen 1/Ih oszillierend, hin und her...

recirculate  kiertää uudelleen 5/Ih umlaufen

recognition tunnistus, tunnustus, tunteminen * Erkennung, f Rekognition, f

recognize  tunnustaa, tunnistaa 19/Ih erkennen

recommend suositella 3/II empfehlen

recreation  virkistys fm Erholung, f

rectifier  tasasuunnin 13/Ih Gleichrichter, m

red whortleberry  puolukka fm Preiselbeere, f

reduce alentaa, laskea 6/II heruntersetzen, reduzieren

reduce alentaa, vähentää 8/II herabsetzen, verringen

reduce  alentaa 6/I heruntersetzen

reduced  alennettu, kevennetty fm heruntergesetzt, reduziert

reduction alennus 8/II Herabsetzung, f  Reduktion, f

reduction  alennus 1/Ih Reduktion, f  Reduzierung, f

reference  viite 19/Ih Hinweis, m  Referenz, f

refill uudelleen täyttää 9/II auffüllen

reflection free  heijastamaton fm nichtreflektierend

regard tarkastella 3/II betrachten

regardless huolimatta/välittämättä jstk 3/II trotz..., (dessen) ungeachtet

regardless of riippumatta jstk. 8/II unabhängig davon

regardless of välittämättä, huolimatta 6/II trotz(dem)

regeneration felling  uudistushakkuu fm Verjüngungshieb, m  -schlag, m

register rekisteröidä 20/II registrieren, eintragen

regular  keskiokt. bensiini 19/Ih mitteloktaniges Benzin

regulate säätää 5/II einstellen, regulieren

regulate  säätää 15/Ih einstellen

regulation säätö 6/II Einstellung, f  Regulierung, f

regulator säädin 6/II Regler, m

reindeer  poro fm Ren(tier), n

reindeer husbandry  porotalous fm Renzucht, f

rejection  hylkääminen 5/Ih Rückweisung, f  Verwerfung, f 

related suhteutettu, liittyvä, kuuluva 3/II bezüglich

relative  suhde * Beziehung, f   Relation, f

relatively suhteellisesti 4/II verhältnismässig

reley  rele 13/Ih Relais, n Magnetschalter, m

reliability luotettavuus 17/II Zuverlässigkeit, f

relief  vapautus 15/Ih Befreiung, f

relief valve paineenrajoitusventtiili 6/II Druckbegrenzungsventil, n Überdruckventil, n

relieve vapauttaa, helpottaa 6/II befreien

reluctant vastahakoinen, haluton * widerwillig, unwillig

reluctantly vastahakoisesti * widerwillig, -strebend

remain jäädä 9/II bleiben

remain  jäädä/olla jäljellä 2/Ih übrigbleiben, übrig sein

remaining jäljelle jäävä 7/II übriggeblieben, rückständig

remedy  parantaa 18/Ih heilen, verbessern

remote etäis-, kaukainen 9/II fern-

remote  etäinen, kaukainen 16/Ih fern, fernliegend

remove poistaa 2/II entfernen, fortbringen

remove  poistaa * entfernen

remuneration hyvitys, korvaus * Entschädigung, f  Vergütung, f

rent antaa vuokralle * vermieten

rent halkeama, repeämä * Spalt, m  Riss, m

repair korjata 2/II reparieren

repair  korjaus 18/Ih Reparatur, f  Instandsetzung, f

replace korvata 18/II ersetzen

replace uusia, vaihtaa 2/II erneuern, austauschen

replace  korvata 5/Ih ersetzen

replenish täyttää, täydentää * auffüllen, vervollständigen

represent edustaa 13/II vertreten, repräsentieren

require vaatia hj erfordern

require vaatia, tarvita 7/II erfordern

requirement vaatimus 3/II Anforderung, f  Erfordernis, n

requirement  vaatimus * Anforderung, f

reservoir säiliö 2/II Behälter, m

reservoir  säiliö 18/Ih Behälter, m

residue  jäännös * (Über)rest, m Überbleibsel, n

resistance vastus 21/II Widerstand, m

resistance  vastus resistanssi 12/Ih Widerstand, m  Resistanz, f

respect  ottaa huomioon * achten, respektieren, berücksichtigen

respective  asianomainen fm betreffend, zuständig

respite hengähdystauko+A349 * Atempause, f

respond reagoida, vastata 17/II reagieren, antworten, ansprechen

response vastaus, reaktio 10/II Antwort, f  Reaktion, f

rest lepo, levätä 11/II Ruhe, f  ausruhen

restrict rajoittaa 5/II einschränken

restrict vastustaa 13/II entgegenwirken

restriction kuristus hj Einschnürung, f

restriction kuristus 8/II Einschnürung, f  Drosselung, f

restriction vastus 14/II Widerstand.m

restrictor  rajoitin 5/II Begrenzer, m  Sperre, f

result olla jnk seurauksena 21/II resultieren, sich ergeben

result tulos 13/II Resultat, n  Ergebnis, n

result  tulos 2/Ih Ergebnis, n

resume ottaa takaisin * zurücknehmen

retail levitellä, levittää * verbreiten

retard hidastaa, viivyttää 10/II verzögern

retard  viivyttää * verzögern, hinauszögern

retarder jarru, hidastin 10/II Retarder, m  Verzögerer, m

retract vetää takaisin 17/II zurückziehen

return palauttaa, palautua 6/II zurückführen, zurückkehren

return  takaisin... 7/Ih zurück..., rück...

return oil paluuöljy 9/II Rücklauföl.n

reveal paljastaa 19/II enthüllen, entdecken

revel juhlia, remuta * feiern, jubeln

reverse peruutus 16/II Rückwärtsfahren, n

reverse päinvastainen 18/II entgegengesetzt

reverse toisinpäin 8/II anders(her)um, umgekehrt

reverse vaihtaa suuntaa, kääntyä 19/II sich wenden, sich umdrehen

reverse vastakkainen 8/II gegensätzlich

reverse  peruuttaa, peruutus 8/Ih rückwärtsfahren  Rückwärtsfahren,n

review  katsaus 9/Ih Übersicht, f

revolution kierros 15/II Umdrehung, f

rib  rima fm Latte, f

rich  rikas * reich

rigging takila * Takel-, Seilwerk, n

rigid  jäykkä, kiinteä fm steif, starr

rim  vanne fm Felge, f

ring männän rengas 14/II Kolbenring, m

ring gear  lautaspyörä 9/Ih Tellerrad, n

ripe kypsä * reif

rise nousta, kohota 5/II erhöhen, aufsteigen

rise  nousta 2/Ih aufsteigen

road scraper  tiehöylä * Wegehobel, m

road scraper  tiekarhu fm Wege-, Strassenhobel, m

road speed kulkunopeus 10/II Fahrgeschwindigkeit, f

rocker arm  keinuvipu 7/Ih Kipphebel, m

rockshaft nivelakseli 5/II Gelenkwelle, f

roof  katto fm Dach, n

roomy  tilava fm geräumig

root  juuri  fm Wurzel, f

rotary pyörivä 1/II drehend, rotierend

rotary  pyörivä 1/Ih drehend

rotate pyöriä 11/II umlaufen, drehen, rotieren

rotation pyöriminen 1/II Rotieren, n Umlaufen, n

rotation  pyöriminen * Rotieren, n

rotator  kourankääntäjä fm Greiferwender, m

rotator control  rotaattorin hallinta fm Steuerung des Greiferwenders

rotor blade roottorin siipi 10/II Rotorblatt, n  Rotorflügel, n

rotor shaft roottoriakseli 10/II Rotorachse, f  Rotor, m

rough  karkea 19/Ih rauh, grob

roughly  karkeasti * grob

roughness karkeus 2/II Rauhigkeit, f

round ympäri 5/II herum

round baler rullapaalain, pyörö- 22/II Rollballenpresse, f

round timber  raakapuu fm Rundholz, n

route  kierrättää 6/I umlaufen lassen

routing kulkeminen 9/II Durchlauf, m

routing kulkeminen hj Durchlauf, m

rub  hangata 3/Ih (auf)reiben

ruin tuhota 2/II zerstören

rust ruostuttaa 2/II verrosten

safety turva 16/II Schutz, m

safety turvallisuus, varmuus 17/II Sicherheit, f

safety  turva fm Schutz, m

safety  turva-, suoja- 11/Ih Sicherheits-, Schutz-

safety boots  turvasaappaat fm Schutzstiefel

safety clothing  turvapuku fm Schutzkleidung, f

safety glass  turvalasi fm Sicherheitsglas, n

safety helmet  turvakypärä fm (Arbeits)schutzhelm, m

safety mittens  turvakintaat  fm Schutzhandschuhe

safety tested  turvatestattu fm sicherheitsgeprüft

salmon  lohi fm Lachs, m

same amount sama määrä 12/II gleiche Menge

sampler  näytteenottaja * Probenehmer, m

sampling  näytteenotto * Probenahme, ,

sand hiekka 2/II Sand, m

satisfy tyydyttää 7/II sättigen

saw  sahata  fm sägen

saw chain  teräketju fm (Säge)kette, f

saw guide  terälaippa fm Kettenführung, f

saw industry  sahateollisuus fm Säge(werk)industrie, f

saw log  sahatukki fm Sägeklotz, m  Sägeblock, m

savage villi, sivistymätön * wild, ungebildet

save säästää 10/II schonen

sawn timber  sahatavara fm Sägeware, f

scarce niukka, riittämätön * knapp, ungenügend

scavening huuhtelu 15/II Spülung, f

score uurtaa 2/II eingraben

score  uurtaa 18/Ih eingraben

screw ruuvi, ruuvata 5/II Schraube, f  (ein/aus)schrauben

seal tiivistää, tiiviste 2/II abdichten, Dichtung, f

seal  tiivistää 6/I abdichten

sealed tiivistetty hj abgedichtet

sealing  tiiviste, tiivistys hm Dichtung, f  Abdichtung, f

seat istukka 9/II Sitz, m

seat istukka hj Sitz, m

seat  istuin fm Sitz, m

seat mounted  istuimeen asennettu fm am Sitz montiert

second toinen 21/II (der, die, das) zweite

secondary toisio, sivu- 10/II sekundär-, neben-

secondary  toisio-, vähäisempi 13/Ih sekundär-

section osa, leikkaus 21/II Teil, m  Schnitt, m

sedge  sara fm Segge, f

sediment  sakka 19/Ih Schlamm, n Rückstand, m

seed  siemen fm Same(n), m

seeding  kylvö fm Saat, f

seize  leikkautua kiinni 6/I sich festfressen, festsitzen

seize  tarttua kiinni 18/Ih hängenbleiben

select valita 3/II auswählen

select  valita 8/Ih auswählen

selector valitsin 10/II Selektor, m Wähler, m

sending unit  anturi, lähetin 11/Ih Fühler, m Sender, m

sense aisti, taju, tunto 11/II Sinn, m

sense tunnustella 8/II fühlen, abtasten

sensitive herkkä, arka 5/II empfindlich

sensor tunnistin,anturi 10/II Fühler, m Geber, m

sensor  tunnistin,anturi * Fühler, m  Sensor, m

separate erillinen 7/II getrennt

separate erottaa 5/II trennen, einteilen

separate  erottaa * trennen

sequence vaihe 14/II Periode, f

sequence  jakso, vaihe 15/Ih Zeitabschnitt, m  Periode, f

serious vakava 2/II ernsthaft

serve syöttää 7/II speisen, fördern

service palvelu 18/II Dienst, m

service  palvelu, huolto fm Kundendienst, m

service platform  huoltotaso, -silta fm Wartungsrampe, f -brücke, f

service weight  työpaino fm Betriebsgewicht, n  Dienstgewicht, n

setting  säätö, asettaminen fm Verstellung, f Einstellen, n

several usea, useita 19/II manche(r, -, s), mehrere

severe  ankara 19/Ih streng

shaft akseli 1/II Achse, f Welle, f

shafT akseli/voimansiirto 8/Ih Welle/Triebstrang

shape muoto hj Form, f

shape muoto 12/II Format, n Form, f

sharp  terävä 9/Ih scharf

shatter mennä pirstaleiksi hj zersplittern

shear keritä, leikata 2/II (ab)scheren, schneiden

shift vaihtaa, kytkeä 16/II schalten

shift  vaihtaa vaihdetta * einen Gang schalten

shimming tiivistäen 7/II abdichtend

shock  isku 1/Ih Hieb, m Stoss, m Schlag, m

short haul  lähikuljetus fm Nahtransport, m

shorter lyhempi 21/II kürzer

show  näyttää 4/Ih zeigen

shown in fig. nähdään kuvassa 7/II gezeigt im Bild

shut off sulkea, sulkeutua 5/II abschalten, sich schliessen

shut-down  sulku lopetus * Unterbrechung, f Sperrung, f

side puoli 8/II Seite, f

signal välittää viesti 22/II benachrichtigen, signalisieren

significant merkittävä 21/II bedeutsam, bemerkenswert

significant  merkittävä * bedeutsam

silver birch  rauduskoivu fm Rauhbirke, f

similar samanlainen 18/II gleichartig

similarly samoin 19/II ebenso, ebenfalls

simple yksinkertainen hj einfach

simplified yksinkertaistettu 4/II vereinfacht

simplify yksinkertaistaa 21/II vereinfachen

simply yksinkertaisesti 7/II einfach

simultaneously samanaikaisesti 17/II gleichzeitig

since kun kerran, koska 8/II weil

since  sitten * seit

single  ainoa, yksinkertainen 17/II einzig, einfach

single  yksinkertainen fm einfach

single acting yksitoiminen 1/II einfachwirkend

single acting yksitoiminen hj einfachwirkend

site paikka, työmaa 17/II Arbeitsstelle, f

size koko 3/II Grösse, f

slack välys, liikkumavara 15/II Spiel, m Spielraum, m

slash, break  katkaista fm unterbrechen

slasher  katkoin fm Unterbrecher, m

sleeve  holkki, hylsy, putki 7/Ih Hülse, f Buchse, f

slewing drive  kääntökehä fm Wendeumkreis, m

slide luisua, liukua 7/II rutschen, gleiten

slip  luisua, liukastua fm rutschen, ausrutschen

slippage  liukuminen * Gleiten, n Rutschen, n

slope mäki 17/II (Ab)hang, m

slope mäki * Abhang, m

slope mäki 15/II Steigung, f

slow hidastaa 10/II verzögern, verlangsamen

slower hitaampi 10/II langsamer

sludge jätesakka, -terva 2/II Rückstand(steer), m

sludge muta, lieju, liete 2/II Schlamm, m

smash murskata, rikkoa * zerschlagen, zerbrechen

smooth pehmeä, tasainen, sileä 17/II weich, gleichmässig, glatt

soak liottaa, imeytyä 2/II (durch)tränken, einsaugen

soil preparation  maanmuokkaus fm Bodenbearbeitung, f

solenoid  solenoidi 11/Ih Magnetspule, f Solenoid, n

solicitor asianajaja * Anwalt, m

solid kiinteä 2/II fest

solid cubic meter  kiintokuutiometri fm Festkubikmeter, n

solution liuos 18/II Lösung, f

solve  ratkaista 18/Ih entscheiden, lösen

something jokin 22/II irgendetwas

soot  noki * Russ, m

sortie hyökkäys * (Sturm)angriff, m

sorting lajittelu 17/II Sortierung, f

sound ääni 11/II Schall, m Ton, m

source lähde 2/II Quelle, f

source virtalähde 18/II Stromquelle, f

space tila, avaruus, ala 11/II Raum, m

spacious tilava 17/II geräumig

spar parru, riuku * Sparren, m Stange, f

spare wheel  varapyörä fm Reserverad, n Ersatzrad, n

spark kipinä 14/II Funken, m

spark  kipinä 4/Ih Funken, m

spark plug  sytytystulppa 2/Ih Zündkerze, f

spark-ignition kipinäsytytteinen 14/II mit Fremdzündung...

species laji * Art, f

specific gravity tiheys 18/II Dichte, f

specific needs erityistarpeet 17/II Extra-, Sonderbedürfnisse

specification  tekninen erittely * Spezifikation, f

speed nopeus 4/II Geschwindigkeit, f

speed monitoring nopeuden tarkkailu 22/II Geschwindigkeitskontrolle, f

speed sensor nopeustunnistin 10/II Geschwindigkeitssensor, m

spin  pyörittää * drehen, ausrollen

spinal selkäranka * Rückgrat, n

spinning kehrääminen * Spinnen, n

splash  roiskua 6/I planschen, spritzen

splicing pleissaus, pujonta * Spleissung, f

split hajota 18/II (zer)spalten

sponge sieni, sienimäinen 2/II Schwamm, m  schwammig

spool kara, puola, rulla 6/II Spule, f

spool  kara, kela, puola 15/Ih Spule, f

spray  ruiskuttaa 4/Ih spritzen

spread levitä, levittää, hajottaa, jakaa 4/Ih ausbreiten, verteilen

spring jousi 6/II Feder, f

spring action  jousivaikutteinen fm durch Feder wirkend

spring loaded jousikuormitteinen 16/II federbelastet

spring loaded  jousikuormitteinen fm federbelastet

sprinkler  suihkutin, sammutuslaite fm Sprühvorrichtung, f Sprinkleranlage, f

spruce  kuusi fm Fichte, f

spruce swamp  korpi fm Bruchwald, m Bruchmoor, m

spur gear lieriöhammaspyörä 10/II Stirnrad, n

squirrel  orava fm Eichhörnchen, n

stability vakavuus, lujuus 17/II Stabilität, f

stability  pysyvyys 19/Ih Beständigkeit, f

stabilization vakautus 16/II Stabilisierung, f

stage panna toimeen 10/II bewerkstelligen, besorgen

stage vaihe, aste, teline 10/II Stadium, n  Stufe, f  Stand, m

stake karikka 16/II Stützpfahl, m  Runge, f

stake  karikka fm Stützpfahl, m

stand  metsikkö fm (Wald)bestand, m

standard vakio 16/II Standard, m

standard  vakio fm standard-, konstant

starter  käynnistin 11/Ih Anlasser, m Starter, m

starter switch  käynnistyskytkin 12/Ih Anlassschalter, m

starting motor  käynnistinmoottori 12/Ih Anlassmotor, m Anlasser, m

startling yllättävä, hämmästyttävä 21/II überraschend, erstaunlich

starve näivettää, menehtyä 2/II verderben, erliegen

state ilmoittaa, olomuoto 20/II ausdrücken, Zustand, m

state tila, asema 11/II Zustand, m

stationary paikallaan oleva 10/II stationär

stationary  paikallaan pysyvä 9/Ih stationär

steam höyry 12/II Dampf, m

steep slope jyrkkä rinne * steiler Abhang

steering ohjaus 16/II Lenkung, f

steering angle  ohjauskulma fm Steuerwinkel, m

steering column ohjauspylväs 10/II Lenksäule, f

steering wheel ohjauspyörä 16/II Lenkrad, n

stem kara, varsi, runko 5/II Schaft, m

stick takertua, juuttua 2/II festsitzen, klemmen

stir panna sekaisin, sotkea * durcheinanderbringen

storage  varasto 19/Ih Vorrat, m Lager, f

storage box  säilytyskotelo fm Aufbewahrungskasten, m

storage stability  säilyvyys 19/Ih Haltbarkeit, f Stabilität, f

store  varastoida 4/Ih einlagern,

straight suora, suoraan 11/II gerade, geradeaus

straight  suoraan 9/Ih gerade(aus)

straight path suora kulkutie 2/II direkter Fahrweg

straight wire suora johdin 20/II gerades Kabel

strain siivilöidä 2/II sieben

strait ahdinko, pula, ahdas * Bedrängtheit, f  Not, f  eng

strait hirveä, kauhea, kamala * entsetzlich, furchtbar

stray harhailla, eksyä * irre gehen

stream  virtaus * Strömung, f

stress jännitys, rasitus 13/II Spannung, f  Beanspruchung, f

stress  jännitys 1/Ih Spannung, f

striking lyövä, lyönti-, isku- 20/II schlagend, schlag-, stoss-

stroke  isku, tahti 1/Ih Hub, m  Takt, m

strong vahva, voimakas 14/II stark, kräftig

stronger vahvempi 19/II stärker

struck  jnk lyömä 19/Ih von jemandem geschlagen 

structure  rakenne 19/Ih Aufbau, m Struktur, f

stump  kanto fm (Baum)stumpf, m

subjected  alistettu 9/Ih untergestellt, untergeordnet

substance  aine  13/Ih Stoff, m

substances aineen olomuodot 12/II Substanz, f

substantial huomattava, melkoinen * wesentlich

substitute korvike hj Ersatz(stoff), m

succumb taipua, antaa myöten * biegen, nachgeben

suction  imu, imeminen, imupaine * Ansaug-, Ansaugen, n Saugdruck, m

sufficiently  riittävästi * genug, genügend

sulfate radical happojäännös 18/II Säureradikal, n Säurerest, n

sulfur rikki 18/II Schwefel, m

sulfuric acid rikkihappo 18/II Schwefelsäure, f

sulphur  rikki 19/Ih Schwefel, m

sum summa 19/II Summe, f

summary  tiivistelmä 1/Ih Zusammenfassung, f

sun blind  häikäisysuoja fm Sonnenblende, f

superior ylempi, korkeampi 17/II höher, überlegen

superstitious taikauskoinen * abergläubisch

supply syöttää, toimittaa 3/II speisen, zuführen

supply  syöttää * speisen

supply  tuottaa varustaa 12/Ih versehen

support  tuki, tukea 1/Ih Stütze, f  stützen

suppress  torjua * abwehren, zurückdrängen

surface pinta 2/II Oberfläche, f

surge aaltoilla 6/II wogen

surge  aaltoilu * Wellenschlag, m

surrounding ympäröivä 2/II umkreisend

suspended liettynyt 2/II schlammig, aufgeschwemmt

sustain kannattaa, tukea * unterstützen

sustained pitkittynyt, jatkuva * dauerhaft

swamp  suo fm Moor, n

switch kytkin, kytkeä 21/II Schalter, m  (an)schalten

switch  kytkeä * einschalten, anschalten

switch  sähköinen kytkin, katkaisin 12/Ih Schalter, m

synchromesh  synkronoitu vaiht. * Synchrongetriebe, n

system  järjestelmä 5/Ih System, n

tachometer nopeusmittari 22/II Geschwindigkeits-, Tachometer, m

tacle välineet, työkalut, takila * Werkzeuge, Takelage, f

take ottaa hj nehmen

take part ottaa osaa 18/II teilnehmen

take place  tapahtua 3/Ih geschehen

taking place tapahtua 18/II geschehen

tappet epäkesko, venttiilin nostonokka 15/II (Ventil)nocken, m

tar  terva fm Teer, m

task tehtävä 22/II Aufgabe, f

TDC, top dead centre yläkuolokohta 15/II OT, oberer Totpunkt, m

team ryhmä 4/II Gruppe, f  Team, n

technical tekni(lli)nen 16/II technisch

technician  teknikko fm Techniker, m

telescopic  teleskooppinen fm teleskopisch

temperature lämpötila 12/II Temperatur, f

tend suuntautua, pyrkiä 19/II sich neigen (zu) , streben

tendency taipumus 11/II Neigung, f

tender herkkä, arka, murea * empfindlich, mürbe

tenderize pehmentää, mureuttaa * weich/mürbe machen

tenderloin sisäfilee * Innenfilet, n

tension jännitys 7/II Spannung, f

terminal napa, asema 20/II Pol, m  Klemme, f  Terminal, n

terrain maasto 16/II Gelände, n

territory reviiri,alue * Bezirk, m

their own heidän omansa hj ihr eigenes

theory teoria 21/II Theorie, f

thereby sen tähden 15/II deswegen

thermal terminen, lämpö- 13/II thermisch, thermo-

thermal  lämpö- fm thermo-

thermostat  termostaatti 5/Ih Thermostat, m

thin ohut 21/II dünn

thing asia, esine, kapine 11/II Sache, f  Ding, n

thinning harvennus(hakkuu) 17/II Durchforstung, f  Läuterung, f

thinning  harvennus fm Durchforstung, f

this is shown tämä nähdään hj dies sieht man

thoroughly  läpikotaisin * durchaus, völlig

throttle kuristus, kuristaa 5/II Drosselung, f  drosseln

throttle  kuristaa 15/Ih drosseln

throttle  käsikaasu, kuristin fm Drosselklappe, f

through läpi jnk. jnk. kautta 5/II durch

throughout kaikkialla hj überall

thrust työntö, isku 11/II Schub, m  Stoss, m

thrust  työntö, isku 7/Ih Schub, m  Stoss, m

thumb peukalo 19/II Daumen, m

thump kova isku, törmätä 20/II Prall, m  anprallen

tie sitoa, solmia * binden

tightly tiukasti hj fest

tiltable kallistettava 17/II kippbar

tilting  kallistus fm Neigung, f

timber  puutavara fm Holzware, f  (Bau)holz, n

timber trade  puun myynti fm Holzhandel, m

time  ajoittaa 4/Ih einstellen, taktieren

timed ajoitettu 14/II eingestellt, synchronisiert

times kertaa 3/II mal

timing ajoitus 15/II Einstellung, f  Einstellen, n

timing drive  jakopää 7/Ih Nockenwellenantrieb, m

tiny hienon hieno 2/II hochfein, feinfein

tiny pienen pieni 2/II winzig (klein)

tire rengas 16/II Reifen, m

to another toiseen 19/II zur (zum) anderen

to do these jobs  tehdä nämä toiminnot 8/Ih diese Arbeiten zu erledigen

to let  antaa 7/Ih geben

to operation toiminnalle 7/II beim Laufen (bei der Operation)

to original point alkuperäiseen arvoon 12/II zum Ursprungswert

to the level shown näytettyyn tasoon hj zum gezeigten Niveau

tolerance toleranssi, sietoraja 2/II Toleranz, f  Toleranzgrenze, f

tolerate  sietää 19/Ih dulden, vertragen

too early liian varhain 14/II zu früh

too high liian korkea 10/II zu hoch

tool belt  varustevyö fm Werkzeuggürtel, m

tool box työkalupakki 16/II Werkzeugkasten, m

tool kit  työkalusarja fm Werkzeugsatz, m

top huippu, ylin kohta 11/II Spitze, f

top  huippu 2/Ih Spitze, f

top dead center yläkuolokohta 15/II Oberer Totpunkt, (OT)

top-notch  yliveto 18/Ih unübertroffen

topping  latvan katkaisu fm (Ab)zopfen, Köpfen, n Entwipfeln, n

torque vääntömomentti 3/II Drehmoment, m

torque  vääntömomentti 8/Ih Drehmoment, m

torque converter momentinmuunnin 16/II Wandler, m

total kokonais- 21/II gesamt-, total-

toward jtk kohti, päin 20/II nach..zu,

toward jtk. kohti, suuntaan 19/II in Richtung auf...

tracing käyrästö 13/II (Kurven)diagramm, n  Kurvenschar, f

track tela, seurata jälkiä 17/II Raupe, f  Spuren folgen

tracks telat 16/II Raupen(ketten)

traction  veto, siirto fm Zug, m  Ziehen, n  Traktion, f

traction speed  veto-, siirtonopeus fm Ziehgeschwindigkeit, f

tractive effort vetovoima 17/II Zugkraft, f  Antriebskraft, f

train  juna * Zug, m

transfer  siirtää 7/Ih übertragen

transistor transistori 21/II Transistor, m

transmission tehonsiirto 16/II Leistungsübertragung, f 

transmission  vaihteisto, tehonsiirtolaitteet 8/Ih Getriebe, n  Triebstrang, m

transmit  siirtää, välittää 7/Ih übertragen, übersenden

transport  kuljettaa  fm befördern  transportieren

transport height  kuljetuskorkeus fm Transporthöhe, f

transporting kuljetus 16/II Transport, m  Beförderung, f

transporting  kuljetus fm Transport, m  Beförderung, f

trap ansa, pyydystää 2/II Falle, f  fangen

trap  ansa, loukku * Falle, f

travel kulkea, matkustaa 21/II fahren, reisen

travelling speed  kulkunopeus, matkanopeus fm Fahr-, Reisegeschwindigkeit, f

treated hoidettu, käsitelty 2/II behandelt

tree feeding puun syöttö 17/II Stammvorschub, m

tree species puulajit 17/II Baumarten, Holzarten

tree, wood  puu fm Holz, n

tripartite kolmiosainen * dreiteilig

trouble häiriö, vika 2/II Störung, f, Fehler, m

trouble  harmi 18/Ih Ärger, m

trouble-shooting vianetsintä 17/II Fehlersuche, f

trout  taimen, kirjo-/purolohi fm Grau-, Regenbogen-/forelle, f

true value todellinen arvo 13/II Istwert, m  Realwert, m

truths totuudet 12/II Wahrheiten

try, tried yrittää, yritti 11/II versuchen, versuchte

tube  putki 7/Ih Rohr, n

tubular  putkimainen 13/Ih rohrförmig, rohr-

turbocharger turboahdin 13/II Turbolader, m

turn pyöriä, kääntyä 15/II rotieren, sich drehen

turn vääntää, kääntää 3/II (um)drehen, wenden

turn  kääntyä 8/Ih sich drehen

turn  kääntyä, kääntää fm sich wenden, wenden

turning radius  kääntösäde fm Wenderadius, m Wendekreishalbmesser, m

twig  oksa, (pieni) fm Zweig, m

two things  kaksi asiaa 3/Ih zwei Dinge, zwei Sachen

type  tyyppi fm Typ, m Modell, n

tyre  rengas fm Reifen, m

unburned  palamaton * unverbrannt

unclean epäpuhdas 2/II unrein

under pressure paineenalainen 4/II druckbelastet

underneath alla, alapuoli 19/II unten, Unterseite, f

under-productive  vajaatuottoinen fm unterproduktiv

uniform  tasainen * gleichförmig, -mässig

uniquely ainutlaatuisen 17/II einzigartig

unit yksikkö 1/II Einheit, f

universal  yleinen 16/Ih allgemein, universal

unleaded  lyijytön * unverbleit, bleifrei

unless niin kauan kuin 14/II solange...

unlike erilainen 18/II verschiedenartig

unlike toisin kuin 20/II im Gegensatz zu...

unlike  toisin kuin 19/Ih im Gegensatz zu...

unlimited rajoittamattomat 17/II unbegrenzt, unbeschränkt

unloaded kevennetty 16/II entlastet

unloaded  kevennetty fm entlastet

unloading  purku, kuorman poisto 15/Ih Entladung, f  Entladen, n

unpacking  pakkauksen purku * Auspacken, n

unripe raaka * roh, unreif

unusual erikoinen 21/II ungewöhnlich

upon päällä, päälle, on 11/II auf, an

up-stroke  isku ylöspäin 2/Ih Aufwärtshub, m

upward ylöspäin 19/II aufwärts, hinauf

usage käyttö hj Gebrauch, m

use käyttö 18/II Verwendung, f

usual tavanomainen 11/II gebräuchlich, üblich

usually tavallisesti 5/II gewöhnlich

wagon vaunu 11/II Wagen, m

valet miespalvelija * Kammerdiener, m

value arvo, merkitys 17/II Wert, m

valve venttiili 5/II Ventil, n

valve leakage venttiilivuoto 9/II Undichtheit des Ventils

valve quide venttiilin ohjain 14/II Ventilführung, f

valve spool venttiilikara 8/II Steuerschieber, m

valve tappet venttiilin nostin 15/II (Ventil)stössel, m

valving venttiilistö 3/II Ventiltrieb, m

vane siipi hm Flügel, m

vane motor siipimoottori 3/II Flügelmotor, m

vanepump  siipipumppu 16/Ih Flügelpumpe.f

vapor (Am)= vapour höyry 19/Ih Dampf, m

vaporize  höyrystyä 3/Ih verdampfen

vapour höyry 11/II Dampf, m

variable  vaihteleva 16/Ih veränderlich, variabel

variable displacement säätyvä tuotto, siirtotilavuus hj verstellbares (Verdrängungs)volumen

variation muutos, vaihtelu 6/II Abweichung, f  Abwechslung, f

variation  muunnelma 15/Ih Variation, f  Abweichung, f

variety vaihtelevuus, muunnos, alalaji 3/II Varietät, f Abart, f

various useita 10/II vielerlei

various  vaihteleva * abwechselnd

varnish  lakka, pihka 19/Ih Lack, m  Harz, n

vary muuttaa, vaihdella 9/II verändern, abwechseln, variieren

vary  vaihdella, muuttaa 19/Ih abwechseln, verändern

waste tuhlata 3/II verschwenden

waste land  joutomaa fm Unproduktives Land, Unland, n

water jacket  vesivaippa 5/Ih Wassermantel, m

water pump  vesipumppu 5/Ih Wasserpumpe, f

water soluble vesiliukoinen 2/II wasserlöslich

water-cooled vesijäähdytetty 16/II wassergekühlt

watt  watti 12/Ih Watt, n

wax  vaha 19/Ih Wachs, n

way  tie,ura; tapa, keino fm Weg, m

V-block  V-moottorin ryhmä 7/Ih V-zylinderblockeinheit, f

we have seen olemme nähneet 12/II wir haben gesehen

weak heikko 19/II schwach

wear kulua 2/II sich abnutzen, verschleissen

wear out  kulua loppuun 6/I abgenutzt werden

wedge kiilautua 2/II eingekeilt werden

wedge clamp kiila * Keil, m

vehicle ajoneuvo 10/II Fahrzeug, n

weigh painaa, punnita 12/II wiegen

weight  paino fm Gewicht, n

velocity nopeus 21/II Geschwindigkeit, f

vent ilmanvaihtoreikä 1/II Entlüftung, f  Entlüftungsloch, n

vent  ilmanvaihtoreikä hj Entlüfter, m

vented manifold huohotin (imusarjaan) hj Saugrohrentlüfter, m  Entlüftungsrohr in Saugkanal

ventilation  tuuletus fm Lüftung, f  Ventilation, f

ventilator  tuuletin fm Lüfter, m

venting  huohotus 6/I Entlüftung, f 

venture yritys, uhkapeli * Spekulation, f

versatile  monipuolinen 16/Ih vielseitig

versatility monipuolisuus 17/II Vielseitigkeit, f

versus vastaan 12/II (ent)gegen

wet disc brake  märät levyjarrut fm Nassscheibenbremsen, Ölbad-

wheat vehnä * Weizen, m

wheel pyörä 16/II Rad, n

while sillä aikaa kun... 4/II während, so lange wie

while  sillä aikaa kun 16/Ih während

white bark  tuohi  fm Birkenrinde, f

whole koko, kokonainen 2/II ganz

via jnk kautta 10/II über, via

vibration  värinä 7/Ih Vibration, f

wide laaja, valtava, suuri 3/II weit, gross

widely  laajalti 16/Ih weit (und breit)

wider isommalle 7/II weiter, mehr

width leveys 16/II Breite, f

view  näköala fm Aussicht, f

willow grouse  riekko fm (Moor)schneehuhn, n

winding kelaus, käämintä 19/II Spulung, f  Wickeln, n

windscreen  tuulilasi fm Windschutzscheibe, f

windscreen wiper  tuulilasin pyyhin fm Scheibenwischer, m

wire sähköjohto 19/II Leitung, f  Stromleiter, m

wire  sähköjohto 11/Ih (elektrische) Leitung

wire mesh rautalankaverkko 2/II Eisendrahtnetz, n

wiring  johdotus * Verdrahtung, f  Leitungsnetz, n

virtually  itse asiassa * tatsächlich

virtually instant tosiaikainen 17/II Realzeit-

visibility näkyvyys 17/II Sichtbarkeit, f

vital elintärkeä 7/II lebenswichtig

with air  ilman kanssa 3/Ih mit der Luft

with fuel  polttoaineen kanssa 3/Ih mit dem Kraftstoff

with unaided eye paljaalla silmällä 2/II mit blossem Auge

without ilman 2/II ohne

withstand  kestää 1/Ih bestehen, widerstehen

volatile  haihtuva 3/Ih flüchtig, ätherisch

volatility  haihtuvuus 19/Ih Flüchtigkeit, f  Verdunstbarkeit, f

volt  voltti 11/Ih Volt, n

voltage  jännite 11/Ih Spannung, f

volume tilavuus/-virta 5/II Volumen, n/-strom, m

volume  tilavuus 2/Ih Volumen, n

volume flow tilavuusvirta 3/II Volumenstrom, m

volumetric  tilavuus- 13/II Volum(en)-

volumetric volumetrinen 13/II volumetrisch

wood pulp puumassa 2/II Holz(zell)stoff, m

wool yarn villalanka 2/II Wollgarn, n

work toimia 18/II arbeiten

work työ 12/II Arbeit, f

work force käyttövoima hj Betriebskraft, f

work protection  työsuojelu fm Arbeitsschutz, m

working light  työvalot fm Arbeitsbeleuchtung, f  -licht, n

worn kulunut 14/II abgenutzt, verschlissen

worn out loppuun kulunut 2/II abgebraucht, aufgebraucht

would destroy  voisi tuhota 3/Ih könnte man zerstören

wreck haaksirikko, raunio, romu * Havarie, f  Ruine, f  Schrott,m

yield  tuotto, saanto, hyöty * Ausbeute, f

you should know sinun tulisi tietää 3/II du solltest wissen

young stand  taimikko fm Jungwuchs, m

young stand tending  taimikon hoito fm Jungwuchspflege, f

young stands nuori metsikkö 17/II Jungwuchs, m  Jungholz, n