Eero Aula:
Tekniikan Englantia ja Saksaa, Technical English and German, Suomi-Englanti-Saksa

Press CTRL+F to find the word, write the word into the box in English, German or Finnish.

Paina control ja f ja täytä laatikko joko suomen, englannin tai espanjan sanalla.

Sanasto perustuu laajalti Tekniikan Englantia sarjaan, jonka englanninkielisiin osiin on käytetty luvalla lainauksia metsäkonevalmistajien Ponssen, Valmetin, Logsetin, Deere & Companyn ja Timberjackin, ym.  ohje-, käsi- ja oppikirjojen sivuilta.

The vocabulary & exercise is widely based on the series Technical English. Rights to translate these English materials Courtesy of Timberjack, Tampere, Finland and Deere & Company, Moline, IL, U.S.A.

Numero suomen ja englannin kielen sanan välillä viittaa kappaleeseen ja kirjasarjan osaan, missä tätä sanaa on käytetty. Esimerkiksi "ajettavuus 19/Ih driveability tarkoittaa, että sana "driveability" esiintyy Tekniikan Englantia I-osan harjoituskirjassa kappaleessa 19. Fm viittaa metsä- ja/tai metsäkonesanastoon ja h hydrauliikkaan. Katso sivu 160. 

The number between the English and Finnish word refers to the chapter where the word is used. For example "abrasive 2/II hiova means that  the word "abrasive" is used in chapter 2 in part II of  the Technical English Series Book. Word "ajettavuus 19/Ih driveability means that the word "driveability" can be found in chapter 19 of the Exercise Book of Part I of the Technical English. Fm refers to the Vocabulary of Forestry and/or Forest Machines. See page 208

 

 -ko, -kö 14/II whether ob...

 tiiviste, tiivistys hm sealing Dichtung, f  Abdichtung, f

 tilavuus- 13/II volumetric Volum(en)-

(katkoja), katkoin 11/Ih breaker  Unterbrecher, m

(olla) omiaan 19/Ih apt  sich eignen

2-päinen sylinteri 1/II double end rod 2-köpfiger Zylinder

2-vaiheinen fm 2-stage  2-stufig

2-vipu ohjaus fm 2-lever control  2-Hebel Lenkung

4-tahti 15/II 4-cycle 4-takt

aaltoilla 6/II surge wogen

aaltoilu * surge  Wellenschlag, m

absorboiva 2/II absorbent absorbierend

adoptoida * adopt  adoptieren

adsorboiva aine 2/II adsorbent Adsorbens,n Adsorptionsmittel,n

ahdettu 16/II charged aufgeladen

ahdettu fm charged  aufgeladen

ahdinko, pula, ahdas * strait Bedrängtheit, f  Not, f  eng

ahven fm perch  Barsch, m

aiheutetaan 9/II is created wird erzeugt, wird entwickelt

aiheuttaa 7/II cause verursachen

aiheuttaa, luoda 13/II create schöpfen

aiheuttaen 9/II causing verursachend

aiheuttaen itselleen 10/II incuring veranlassend, anstiftend

aiheutua jstkn 9/II due to (von etwas) herrühren, entstehen

aiheutuen, johtuen jstk hj causing herrührend von...

aikakausi 15/II period Zeitabschnitt, m Periode, f

aina 7/II always immer

aine 12/II matter Stoff, m

aine  13/Ih substance  Stoff, m

aine, asia 11/II matter Stoff, m 

aineen olomuodot 12/II substances Substanz, f

aineosa * constituent  Bestandteil, m

ainoa, yksinkertainen 17/II single  einzig, einfach

ainutlaatuisen 17/II uniquely einzigartig

aisti, taju, tunto 11/II sense Sinn, m

ajettavuus 19/Ih driveability  Fahrbarkeit, f Fahrverhalten, n

ajo fm driving  Fahrt, f, Fahren, n

ajoitettu 14/II timed eingestellt, synchronisiert

ajoittaa 4/Ih time  einstellen, taktieren

ajoitus 15/II timing Einstellung, f  Einstellen, n

ajojarru 16/II driving brake Betriebsbremse, f

ajoneuvo 10/II vehicle Fahrzeug, n

ajoneuvotulostin 17/II on-board printer On-board Datendrucker, m

ajonopeus fm drive speed  Fahrgeschwindigkeit, f

ajoura fm logging road  Fahrweg, m

ajovalot fm driving lights  Fahrlicht, n

AKK 15/II BDC UT, (untere Totpunkt)

akku 18/II battery Akkumalator, m

akku, patteri 12/Ih battery  Batterie, f

akkujännite 22/II battery voltage Batteriespannung, f

akseli 16/II axle Achse, f

akseli 1/II shaft Achse, f Welle, f

akseli/voimansiirto 8/Ih shafT Welle/Triebstrang

akselipaino fm axle load  Achsgewicht, n

akti, toiminta 1/Ih act  Handlung, f, Akt, m

ala, alue, piiri 3/II range Bereich, m

alakuolokohta 15/II bottom dead center  untere Totpunkt

alamäen aikana 10/II downhill stretches beim bergab fahren

alamäki 10/II downhill Abhang, m

alapuolella 1/II below unterhalb

alapuoli, alempi- 19/II lower side Unterseite, f  untere-

alas 2/Ih down  hinunter

alaspäin 7/Ih downward  abwärts

alempi 7/II lower geringer

alennettu, kevennetty fm reduced  heruntergesetzt, reduziert

alennus 8/II reduction Herabsetzung, f  Reduktion, f

alennus 1/Ih reduction  Reduktion, f  Reduzierung, f

alentaa 6/I reduce  heruntersetzen

alentaa, halventaa fm lower  senken, herabsetzen

alentaa, laskea 6/II reduce heruntersetzen, reduzieren

alentaa, vähentää 8/II reduce herabsetzen, verringen

alhainen 14/II low niedrig

alhainen 22/II low niedrig

alinomainen 2/II constant ununterbrochen

alistettu 9/Ih subjected  untergestellt, untergeordnet

alkaa 2/Ih begin  anfangen, beginnen

alkuperäinen fm original  original

alkuperäinen 2/Ih original  ursprünglich, original

alkuperäinen 6/II primary ursprünglich

alkuperäiseen arvoon 12/II to original point zum Ursprungswert

alla, alapuoli 19/II underneath unten, Unterseite, f

alle 6 volttia 22/II below six volts unter 6 Volts

aloittaa 10/II initiate Initiative ergreifen, anfangen

altis, avoin, suojaton 8/II exposed willig, anfällig,schutzlos

altistaa * expose   aussetzen, exponieren

alue 19/Ih range   Bereich, m

alueilla 9/II in areas in Stellen, in Bereichen

ampeeri 11/Ih ampere  Ampere, n

ampereina 22/II in amps in Amperen

ankara 19/Ih severe  streng

ankkuri * armature  Anker, m

annos * ration Anteil, m Portion, f Ration, f

ansa, loukku * trap  Falle, f

ansa, pyydystää 2/II trap Falle, f  fangen

antaa 7/Ih to let  geben

antaa vuokralle * rent vermieten

anturi, lähetin 11/Ih sending unit  Fühler, m Sender, m

apteeraus(mittaus) fm bucking  Wirtschatliche Zerlegung der Baummstämme, Aushaltung,f

apu, tuki, kokouma 7/II backup Stütze, f

apu-, sivu- 11/Ih auxiliary  Hilfs-, Neben-

arvioida, arvostella, luokitella 3/II rate schätzen, bewerten, einstufen

arviointi * appraisal Schätzung, f

arviointi * evaluation  Schätzung, f

arvo, merkitys 17/II value Wert, m

arvokkuus,-asema * digtinity Rang, m Würde, f

arvon aleneminen * depreciation Wertminderung, f

asennetaan 10/II is fitted wird eingebaut, wird montiert

asennettu 5/II mounted eingebaut

asennettu 1/Ih mounted  eingebaut

asennus * installation  Einbau, m Anlage, f

asennus 9/II mounting Einbau, m  Montage, f

asennus, kiinnitys 16/Ih mounting  Montage, f  Zusammenbau, m

asentaa 3/II install einbauen, montieren

asentaa 9/II mount einbauen, montieren

asettaa kohdalleen fm adjust  eichen

asettaa, asentaa fm apply to  stellen, einbauen

asettaa, määrätä * constitute einsetzen, festsetzen, -legen

asia, esine, kapine 11/II thing Sache, f  Ding, n

asiakas 17/II client Kunde, m

asianajaja * barrister Rechtsanwalt, m

asianajaja * solicitor Anwalt, m

asianomainen fm respective  betreffend, zuständig

aste 15/II degree Grad, m

aste, suhde, taso 2/II degree Grad, m

astia, säiliö 2/II container Behälter, m

aukko, suu  6/II orifice Öffnung, f  Mündung, f

auraus fm ploughing  Pflügen, n

automaattinen 22/II automatic automatisch, selbsttätig

automaattisesti 22/II automatic manner automatisch

avo-(uudistus)hakkuu 17/II clear-cutting Kahlschlag, m

avohakkuu fm clear cutting  Kahlschlag, m  Kahlhieb, m

avoin, avata 2/Ih open  offen, öffnen

avosuo fm open peatland  offenes (baumloses) Moor

bensiini am. 11/II gasoline Benzin, n

bensiini engl. 11/II petrol Benzin, n

bensiinimoottori 19/Ih gasoline engine  Benzin-, Ottomotor, m 

brutto 16/II gross brutto

butaani fm butane  Butan, n

different/erotus- 1/II differential differential

dioksidi 18/II peroxide Peroxyd, n  Dioxyd, n

dynamometri 14/II dynamometer Leistungsprüfstand, m

edelleen, lisä- 17/II further weiter

edellytys, ehto * prerequisite (Vor)bedingung, f

edestakainen 1/Ih reciprocating  oszillierend, hin und her...

edistää * promote  fördern

edullisempi 2/II cheaper billiger,günstiger

edustaa 13/II represent vertreten, repräsentieren

ehkäistä 19/Ih inhibit  hemmen, behindern

ei pitempään 18/II no longer nicht länger

ekosysteemi fm ecosystem  Ökosystem, n

eksakti, tarkka, täsmällinen  exact genau, pünktlich

elektrolyytti 18/II elektrolyte Elektrolyt, m

elektroninen 22/II electronic elektronisch

elintärkeä 7/II vital lebenswichtig

emitteri, lähetin 21/II emitter Emitter,m Sender,m

energia 11/II energy Energie, f

ennakoida 18/Ih anticipate  voraussehen, voraussagen

ennakoitu, toivottu * anticipated vorausgesagt, gewünscht

ennalta määrätty 6/II predetermined vorausbestimmt, prädestiniert

ennen 18/II before vor

ensiapusarja fm first aid kit  Sanitätskasten, m

ensisijainen 2/II prime erstrangig

ensisijaisesti 5/Ih primarily  erstrangig

epäjärjestys, sotkea * clutter Unordnung, f durcheinanderbringen

epäkesko, venttiilin nostonokka 15/II tappet (Ventil)nocken, m

epäpuhdas 2/II unclean unrein

epäpuhtaus 2/II impurity Verunreinigung, f

epäpuhtaus 18/II purity Verunreinigung, f

epäpuhtaus, lika 2/II contaminant Verunreinigung, f Schmutz, m

erikoinen 21/II unusual ungewöhnlich

erikoisen 14/II extra besonders

erikokoisia hj different sizes von verschiedener Grösse

erilainen * different  unterschiedlich

erilainen 18/II unlike verschiedenartig

erilaisilla 13/II at various mit versciedenen

erillinen 7/II separate getrennt

eristetty fm insulated  isoliert

eristys 16/II insulation Isolierung, f

erityispiirre 17/II feature Sondermerkmal, n

erityistarpeet 17/II specific needs Extra-, Sonderbedürfnisse

ero 18/II difference Unterschied, m

ero 9/II differential Unterschied, m Differenz, f

ero-, erilainen 19/II different verschieden(artig), different

erottaa 5/II separate trennen, einteilen

erottaa * separate  trennen

erottaa, tehdä huomatuksi * distingquish unterscheiden, auszeichnen

esilämmitin 16/II preheater Vorwärmer, m

esimerkiksi 15/Ih for example  zum Beispiel

esiohjattu 9/II pilot controlled vorgesteuert

esiohjattu hj pilot controlled vorgesteuert

esipuhdistin * precleaner  Vorreiniger, m

esittely, johdanto 8/Ih introduction  Einleitung, f

esittää 22/II present beschreiben, vorlegen

estää ehkäistä 5/Ih prevent  verhindern

estää, ehkäistä * impede (ver)hindern, hemmen

estää, ehkäistä 2/II prevent verhindern, vorbeugen

eteenpäin 9/Ih ahead  vorwärts

eteenpäin 11/II forward vorwärts

etu 15/II advantage Vorteil, m

etukuormaaja fm front end loader  Frontlader, m Frontschaufellader, m

etupuoli, etuosa 6/II front Vorderseite, f Frontpartie, f

etupää, -osa fm front  Vorderteil, m Frontpartie, f

etusija * precedence  Vorrang, m  Präferenz, f

etusija, -oikeus 7/II priority Vorrang, m Vorrecht, n

etäinen, kaukainen 16/Ih remote  fern, fernliegend

etäis-, kaukainen 9/II remote fern-

etäisyys 16/Ih distance  Entfernung, f Distanz, f

etäisyys, välimatka 11/II distance Entfernung, f Abstand, m

generaattori 11/Ih generator  Generator, m

haaksirikko, raunio, romu * wreck Havarie, f  Ruine, f  Schrott,m

haapa fm aspen  Espe, f

haihduttaa 5/Ih dissipate  verdunsten lassen

haihtua 18/II dissipate verdunsten, verdampfen

haihtuva 3/Ih volatile  flüchtig, ätherisch

haihtuvuus 19/Ih volatility  Flüchtigkeit, f  Verdunstbarkeit, f

hajaantua 18/II diffuse diffundieren, durchdringen

hajoittaja lisäaine 19/Ih dispersant  Dispersionsmittel, n Dispersant, n

hajota 18/II split (zer)spalten

hajottaa, levittää, hajaantua * disperse dispergieren, fein verteilen

hake fm chip  Hackgut,n Hackschnitzel, n Hackspan, m

hakkuu fm logging, felling  Holzeinschlag, m

halkaisija, läpimitta 17/II diameter Durchmesser, m

halkeama, repeämä * rent Spalt, m  Riss, m

hallinta fm control  Überwachung, f

hallinta, ohjata 5/II control Überwachung, f  kontrollieren

hallintalaitteet fm controls  Bedienungsanlage, f

haluta  8/II desire wünschen

haluttu 18/II desired erwünscht

haluttu, toivottava 2/II desirable gewünscht

hammaspyörä 16/II gear Zahnrad, n

hammaspyörämoottori 3/II gear motor Zahnradmotor,

hammasvaihde 1/Ih gear  Zahnradantrieb, m

hangata 3/Ih rub  (auf)reiben

hankkia 8/Ih provide  besorgen, anschaffen

hankkia itselleen 10/II incur anschaffen

hankkia, saavuttaa hj acquire  anschaffen

hapan fm acid  sauer

hapettuminen 2/II oxidation Oxydierung, f Oxydation, f

hapettuminen 19/Ih oxidation  Oxydation, f

hapettumisen estolisäaine 19/Ih antioxidant  Antioxydant, m

happi 18/II oxygen Sauerstoff, m

happo 2/II acid Säure, f

happojäännös 18/II sulfate radical Säureradikal, n Säurerest, n

harhailla, eksyä * stray irre gehen

harjus fm grayling  Äsche, f

harkinta * consideration  Überlegung, f

harkinta, huomioon ottaminen 3/II consideration Überlegung, f Berücksichtigung, f

harkita, pitää jnak 13/II consider schätzen, auf etwas bewerten

harkita, tarkastella 20/II consider betrachten

harmaaleppä fm grey alder  Grauerle, f Europäische Weisserle, f

harmi 18/Ih trouble  Ärger, m

hartsi, liima, pihka 19/Ih gum  Harz, n Pech, n

harvennus fm thinning  Durchforstung, f

harvennus(hakkuu) 17/II thinning Durchforstung, f  Läuterung, f

harvesteri, "hakkuukone" fm forest harvester  Holzhaumaschine, f Fällmaschine, f

hakkuukone, harvesteri fm forest harvester  Holzhaumaschine, f Fällmaschine, f

harvesteri, hakkuukone fm harvester  Harvester, f Haumaschine, f

harvesterin puomi fm harvester boom  Arm der Baumfällmaschine

harvesteripää 17/II harvester head Greifer der Baumfällmaschine

harvesteriyksikkö fm harvesting unit  Baumfälleinheit, f

hauras, hento * fragile zerbrechlich, spröde, zart

havainnoida 20/II observe beobachten

havainnollistaa 18/II demonstrate vorführen, veranschaulichen

havupuu fm conifer  Nadelbaum, m

heidän omansa hj their own ihr eigenes

heijastamaton fm reflection free  nichtreflektierend

heikko 19/II weak schwach

heilahteleva 1/II oscillating schwingend

heinä fm hay  Heu, n

heittää, paiskata 11/II pitch schleudern

helposti fm easily  leicht

helpottaa * facilitate  erleichtern

helppo fm easy  leicht

helppo käynnist. 19/Ih easy starting  leichtstartend

helppopääsyinen * accessible zugänglich

hengittää 13/II breath atmen

hengitys 1/Ih aspiration  Atmung, f

hengähdystauko+A349 * respite Atempause, f

herkkä, arka 5/II sensitive empfindlich

herkkä, arka, murea * tender empfindlich, mürbe

heti (paikalla) * promptly sofort, prompt

heti, välittömästi 10/II immediately unmittelbar

heti, välittömästi 17/II instantly sofort, unmittelbar

hevosenkenkä 20/II horseshoe Hufeisen, n

hevosvoima 14/II horsepower Pferdestärke, f  (PS)

hidastaa 10/II slow verzögern, verlangsamen

hidastaa, viivyttää 10/II retard verzögern

hiekka 2/II sand Sand, m

hiekoittaa * gravel übersanden, besanden

hienojakoinen * finely  feingeteilt

hienon hieno 2/II tiny hochfein, feinfein

hienosti 2/II finely ausgezeichnet

hieskoivu fm pubescent birch  Flaumhaarige nordische Birke, Haarbirke, f

hihna * belt  Riemen, m

hiili * C carbon  Kohle, f Kohlenstoff, m

hiilimonoksidi * CO  Kohlenmonoxyd, n

hiilivety * HC hydrocarbon  Kohlenwasserstoff, m

hiilivety * hydrocarbon  Kohlenwasserstoff, m

hilla fm cloudberry  Moltebeere, f Torfbeere, f

hinta 3/II cost Preis, m

hinta 11/II price Preis, m

hiova 2/II abrasive schleifend, abreibend

hirveä, kauhea, kamala * strait entsetzlich, furchtbar

hirvi fm elg, moose  Elch, m

hitaampi 10/II slower langsamer

hitaus 11/II inertia Trägheit, f

hiukkanen 2/II particle Teilchen, n Partikel, f

hoidettu, käsitelty 2/II treated behandelt

hoitaa pois 5/Ih carry off  besorgen

holkki, hylsy, putki 7/Ih sleeve  Hülse, f Buchse, f

huippu hj peak Spitze, f  Gipfel, m

huippu 2/Ih top  Spitze, f

huippu, ylin kohta 11/II top Spitze, f

humus fm humus  Humus, m

huohotin 2/II breather Entlüfter, m

huohotin (imusarjaan) hj vented manifold Saugrohrentlüfter, m  Entlüftungsrohr in Saugkanal

huohotus hj air vent Entlüftung, f

huohotus 6/I venting  Entlüftung, f 

huokoinen 2/II porous porös

huokonen 2/II pore Pore, f

huolellinen 18/Ih carefull  sorgfältig

huolellisesti 5/II carefully  sorgfältig

huolenpito 18/Ih care  Fürsorge, f

huoli, koskea 19/Ih concern  Besorgnis, n berühren

huolimatta/välittämättä jstk 3/II regardless trotz..., (dessen) ungeachtet

huoltotaso, -silta fm service platform  Wartungsrampe, f -brücke, f

huomata 3/II note (be)merken

huomattakoon, huomaa että 18/II note es ist zu merken, wohlgemerkt

huomattava 17/II outstanding bemerkenswert

huomattava, melkoinen * substantial wesentlich

huomioonotettava (tärkeä) seikka       Berücksichtigung (einer wichtigen Sache) 3/II consideration Berücksichtigung einer(wichtigen) Sache

hurmaava, ihailtava * adorable reizend

huuhdella 6/I flush  spülen

huuhtelu 15/II scavening Spülung, f

hydr. nostin hj hydraulic jack hydraulischer Heber

hydr. puristin hj hydraulic press hydraulische Presse

hydraulijärjestelmä fm hydraulic system  Hydrauliksystem, n  hydraulische Anlage

hydraulisesti 15/Ih hydraulically  hydraulisch

hydrometri, tiheysmittari 13/Ih hydrometer  Dichtemesser, m

hydrostaattinen 4/II hydrostatic hydrostatisch

hylkääminen 5/Ih rejection  Rückweisung, f  Verwerfung, f 

hyvitys, korvaus * remuneration Entschädigung, f  Vergütung, f

hyväksyä 19/Ih accept  anerkennen, akzeptieren

hyytelö, hyytyä * jelly Gelee, n  koagulieren

hyökkäys * sortie (Sturm)angriff, m

hyötysuhde 3/II efficiency Wirkungsgrad, m

häikäisysuoja fm sun blind  Sonnenblende, f

häiriö, interferenssi 17/II interference Interferenz, f (Überlagerung der Wellenbewegungen)

häiriö, vika 2/II trouble Störung, f, Fehler, m

hätä-, katastrofijarru fm emergency brake  Notbremse, f

hätätilanne 10/II emergency Notlage, f

häviö, menetys 18/II loss Verlust, m

höyry 12/II steam Dampf, m

höyry 19/Ih vapor (Am)= vapour Dampf, m

höyry 11/II vapour Dampf, m

höyrystyä 19/Ih evaporate  verdunsten, verdampfen

höyrystyä 3/Ih vaporize  verdampfen

ihmiskunta 11/II mankind Menschheit, f

ikuisesti 11/II forever ewig

ilma 1/Ih air  Luft, f

ilma kuumenee 3/Ih air heats  die Luft erhitzt sich

ilma-alus 5/Ih aicraft  Luftschiff, n, Flugzeug, n

ilmaista 19/II indicate anzeigen

ilmajousitus fm pneumatic cushion  Luftfederung, f

ilmakehä 2/II atmosphere Lufthülle, f, Atmosphäre,f

ilmakehän- hj atmospheric Atmosphären-

ilmakompressori,-puristin fm air compressor  Luftpresser, m, -verdichter, m, Kompressor, m

ilmalla toimiva fm pneumatic  pneumatisch

ilman 2/II without ohne

ilman kanssa 3/Ih with air  mit der Luft

ilman puhdistin 14/II air cleaner Luftreiniger, m, -filter, m

ilman saasteet fm air pollution  Luftverunreinigung, f

ilman sisäänotto fm air input  Lufteintritt, m

ilmanvaihtoreikä 1/II vent Entlüftung, f  Entlüftungsloch, n

ilmanvaihtoreikä hj vent  Entlüfter, m

ilmapuntari * barometer  Luftdruckmesser, m

ilmaseos 2 air-mixture  Luftmischung, f

ilmastointilaite 13/II air conditioner Klimatisierungsanlage, f

ilmatoiminen 16/II pneumatic pneumatisch

ilmeinen, selvä 19/II obvious deutlich

ilmiselvästi 13/II obviously eindeutig

ilmoittaa, olomuoto 20/II state ausdrücken, Zustand, m

imeä itseensä 13/II absorb absorbieren

impulssi 12/II momentum Impuls, m

imu 7/Ih intake  Ansaugen, n

imu sisäänotto 2/Ih intake  Einlass, m

imu, imeminen, imupaine * suction  Ansaug-, Ansaugen, n Saugdruck, m

imujärjestelmä 14/II intake system Ansauganlage, f

imusarja 13/II intake manifold Ansaugkrümmer, m  Saugleitung, f

imutahti 15/II intake stroke Ansaugtakt, m

imuventtili 2/Ih intake valve  Einlassventil, n

indikoida, ilmaista 13/II indicate indizieren

induktio 20/II induction Induktion, f

indusoida, aiheuttaa 20/II induce induzieren

indusoituu 20/II is induced wird induziert

irroittaa 8/Ih disconnect  trennen

isku 1/Ih shock  Hieb, m Stoss, m Schlag, m

isku ylöspäin 2/Ih up-stroke  Aufwärtshub, m

isku, tahti 1/Ih stroke  Hub, m  Takt, m

isommalle 7/II wider weiter, mehr

istuimeen asennettu fm seat mounted  am Sitz montiert

istuin fm seat  Sitz, m

istukka 9/II seat Sitz, m

istukka hj seat Sitz, m

istutus fm planting  Pflanzung, f  Pflanzen, n

itse asiassa hj in effect eigentlich

itse asiassa * virtually  tatsächlich

itsestään selvästi hj obviously selbstverständlich

jaettu 15/Ih divided  verteilt

jakaa 4/Ih deliver  verteilen

jakaa 5/Ih distribute  verteilen

jakaa 15/Ih divert  teilen

jakaa 5/II divide verteilen

jakaa * divide  teilen, dividieren

jakaminen, osa, osuus * allotment Verteilung, f Anteil,m

jakelu 19/Ih distribution  Verteilung, f

jakopää 7/Ih timing drive  Nockenwellenantrieb, m

jakso, vaihe 15/Ih sequence  Zeitabschnitt, m  Periode, f

jalkanaula 16/Ih foot-pound  footpound, ftlb.

jalo * noble  edel

jalostaa rotua fm breed  veredeln

jalusta 17/II pedestal Fussgestell, n  Piedestal, n

jarru 10/II brake Bremse, f

jarru fm brake  Bremse, f

jarru, hidastin 10/II retarder Retarder, m  Verzögerer, m

jarrujärjestelmä fm braking system  Bremsanlage, f

jarrumomentti 10/II braking torque Bremsmoment, m

jatkaa 19/Ih extend  verlängern

jatke 16/II extension Verlängerung,f (-sstück,n)

jatkettu 16/II extended verlängert

jatkettu/jatkettava kuormatila fm extended bed  verlängerter/verlängerbarer Laderaum

jatkopuomi fm extension boom  verlängerter Ausschussbaum

jatkua 18/II continue fortgesetzt werden

jatkua, jatkaa hj continue fortsetzen

jatkuvuus, hitaus 12/II inertia Inertia, f Trägheit, f

jne, ynnä muuta 3/II etc = etcetera usw., und so weiter

jne. fm e.t.c.  usw.

jnk aikana 10/II during während

jnk kautta 10/II via über, via

jnk lyömä 19/Ih struck  von jemandem geschlagen 

jnk sijasta 4/Ih instead  anstatt, an Stelle einer...

jnk vastainen 19/Ih adverse to  gegenteilig

jnk. mukaan * according  nach

johdin 20/II conductor Leiter, m

johdin * lead  Leitung, f

johdonmukaisesti 9/II consequently konsequent, zielbewusst

johdotus * wiring  Verdrahtung, f  Leitungsnetz, n

johtaa 6/I conduct  leiten

johtaa 19/Ih derive  ableiten

johtava 20/II leading leitend

johtuva, seuraava 20/II consequent folgerichtig, konsequent

jokainen 4/Ih each  jeder(jede, jedes) jedermann

jokamiehen oikeus fm everyman`s rights  jedermanns Recht, Allgemeinrecht, n

jokin 22/II something irgendetwas

joko- 9/II either entweder

joko... tai 10/II either... or entweder...oder

jos painaisimme hj if we were to push wenn wir drücken sollten

jousi 6/II spring Feder, f

jousikuormitteinen 16/II spring loaded federbelastet

jousikuormitteinen fm spring loaded  federbelastet

jousivaikutteinen fm spring action  durch Feder wirkend

joustavuus 17/II flexibility Flexibilität, f Anpassungsfähigkeit, f

joutomaa fm waste land  Unproduktives Land, Unland, n

jtk kohti, päin 20/II toward nach..zu,

jtk. kohti, suuntaan 19/II toward in Richtung auf...

juhlia, remuta * revel feiern, jubeln

juna * train  Zug, m

juolukka fm bog whortleberry  Rauschbeere, f Moorbeere, f

juuri  fm root  Wurzel, f

juuttua 2/II caught hängen bleiben

jyrkkä rinne * steep slope steiler Abhang

jyvä 2/II grain Korn, n

jäkälä  fm lichen  Flechte, f

jäljelle jäävä 7/II remaining übriggeblieben, rückständig

jälkihoito * aftertreatment  Nachbehandlung, f

jälkitiputus * post-injection  Nachtropfen, n

jälsi, paksuuskasvusolukko fm cambium  Kambium,n Teilungsgewebe,n

jänis fm hare  Hase, m

jännite 11/Ih voltage  Spannung, f

jännite, sähkömotorinen voima, smv 12/Ih ed, emf, electromotive force  Spannung, f, EMK, f

jännite, sähkömotorinen voima, smv 12/Ih emf, electromotive force  Spannung, f, EMK, f

jännitys 1/Ih stress  Spannung, f

jännitys 7/II tension Spannung, f

jännitys, rasitus 13/II stress Spannung, f  Beanspruchung, f

järjestelmä 5/Ih system  System, n

järjestää * arrange  ordnen

järjestää, taivuttaa * dispose anordnen

jätesakka, -terva 2/II sludge Rückstand(steer), m

jättää 19/II leave verlassen

jättöpuoli 15/II backside Austrittsseite, f

jäykkä, kiinteä fm rigid  steif, starr

jää 12/II ice  Eis, n

jäädyttää 2/II freeze (ge)frieren lassen

jäädä 9/II remain bleiben

jäädä/olla jäljellä 2/Ih remain  übrigbleiben, übrig sein

jäähd.järjestelmä 5/Ih cooling system  Kühlanlage, f

jäähdytin fm cooler  Kühler, m

jäähdytin 5/Ih radiator  Kühler, m

jäähdyttämällä 12/II by cooling durch Abkühlung

jäähdyttävä ilma 5/Ih cooling air  Kühlluft, f

jäähdyttää 6/I cool  (ab)kühlen

jäähdytys 10/II cooling Kühlung, f

jäähdytys 5/Ih cooling  Kühlung, f

jäähdytysneste 5/Ih coolant  Kühlmittel, n

jäännös * residue  (Über)rest, m Überbleibsel, n

jäätyminen 19/Ih icing  Gefrieren, n Zufrieren, n

jäätyä 19/Ih freeze  frieren, gefrieren

kaasu 2/Ih gas  Gas, n

kaasumainen 12/II gas gasförmig

kaasutin 13/II carburettor Vergaser, m

kaataa fm fell  (Baum)fällen

kaatokone fm feller  (Baum)fällmaschine, f

kaatovänkä fm felling lever  Fällhebel, m

kaatoyksikkö, -pää fm felling unit  Baumfälleinheit, f

kahdeksan volttia 22/II eight volts acht Volt

kahdesti ympäri 2 around twice  zweimal herum

kaikissa suunnissa hj in any directions in allen Richtungen

kaikki fm all  all, alle

kaikkialla 2/II everywhere überall

kaikkialla hj throughout überall

kaikkiin suuntiin hj all directions in allen Richtungen

kaivinkone fm excavator  Bagger, m

kaksi asiaa 3/Ih two things  zwei Dinge, zwei Sachen

kaksitoiminen 1/II double acting doppeltwirkend

kaksitoiminen hj double acting doppeltwirkend

kaksoispaluusuodatin fm dual return filter  doppeltwirkender Umkehrfilter

kalastus fm fishing  Fischerei, f

kalibrointi * calibration  Eichung,f Kalibrierung,f

kalina, räminä * clash  Klappern, n Gerassel, n

kallistettava 17/II tiltable kippbar

kallistus fm tilting  Neigung, f

kalustus, sisustus fm fittings  Ausstattung, f

kammio, tila 4/Ih chamber  Raum, m

kampiakseli 11/II crankshaft Kurbelwelle, f

kampiakseli 2/Ih crankshaft  Kurbelwelle, f

kampikammio 6/I crankcase  Kurbelgehäuse, n Kurbelkasten, n

kanava 5/Ih duct  Kanal, m

kani fm rabbit  Kaninchen, n

kannatin 16/Ih bracket  Träger, m

kannattaa, tukea * sustain unterstützen

kannen tiiviste 14/II head gasket Zylinderkopfdichtung, f

kansallispuisto fm national park  Nationalpark, m

kanta 21/II base Basis,f Basis-

kantaa, kuljettaa 9/Ih carry  tragen, befördern

kantarengas 21/II base ring Basisring,m

kantavuus, kuormitusluokka  16/II load rating Ladefähigkeit, f  Beladungsklasse, f

kanto fm stump  (Baum)stumpf, m

kappale 3/II chapter Schriftstück, n Kapitel,n

kara, kela, puola 15/Ih spool  Spule, f

kara, puola, rulla 6/II spool Spule, f

kara, varsi, runko 5/II stem Schaft, m

karhu fm bear  Bär, m

karikka 16/II stake Stützpfahl, m  Runge, f

karikka fm stake  Stützpfahl, m

karkea 19/Ih rough  rauh, grob

karkeasti * roughly  grob

karkeus 2/II roughness Rauhigkeit, f

karsia fm limb, delimb  (ab)ästen

karsinta fm delimbing  Entästung, f

karsintakone fm delimber  Entästungsmaschine,f

kartiohammaspyörä 9/Ih bevel gear  Kegelrad, n

kartuttaa * accumulate  anhäufen, sammeln

kasaaja fm buncher  Bündelmaschine, f

kasaantua 18/II accumulate speichern

kasaus fm bunching  Zusammenrücken,n

kasettisoitin fm casette player  Kassetten-Rekorder, m

kasvaa, lisääntyä hj increase anwachsen

kasvatus fm growing  Erziehung, f  Zucht, f

kasvot, naama 15/II face  Gesicht, n

kasvu fm growth  Wachstum, n Zuwachs, m

kasvupaikkatyyppi fm biotope-site type  Biotoptyp, m

kataja fm juniper  Wacholder, m

katalysaattori * catalyst  Katalysator, m

katalyyttinen * catalytic  katalytisch

katkaista fm slash, break  unterbrechen

katkaisu 17/II cross-cutting Abschneiden, n

katkoa fm cross cut  abbrechen, abschneiden

katkoin fm slasher  Unterbrecher, m

katkoja fm cross cutter  Abschneider, m Querschneider, m

katsaus 9/Ih review  Übersicht, f

katsokaamme 12/II let's look sieht mal an

kattaa, peittää 3/Ih cover  decken

katto fm roof  Dach, n

kaukokuljetus fm long distance haul  Ferntransport, m

kaulus, rengas * collar  Bundring, m Ring, m

kaupallinen  19/Ih commercial  kommerziell, kaufmännisch

kauppatavarat 17/II merchandize Handelswaren

kaura * oat Hafer, m

kehittää 19/Ih develope  entwickeln

kehittää 5/Ih generate  entwickeln

kehittää, luoda 8/II create entwickeln, bilden

kehitysluokka fm development class  Evolutionsklasse, f

kehrääminen * spinning Spinnen, n

kehys 1/II enclosure Umrahmung, f Rahmen, m

keino, keinot, väline(et) 8/Ih means  Mittel,n Mittel

keinuakseli fm pivoted axle  Schwenkachse, f

keinuva, kääntyvä fm pivoted  schwenkend

keinuvipu 7/Ih rocker arm  Kipphebel, m

kelaus, käämintä 19/II winding Spulung, f  Wickeln, n

kemiallinen 18/II chemical chemisch

kemiallisesti 2/II chemically chemisch

kenno 18/II cell Wabe, f Zelle, f

kenttä 19/II field Feld, n

kenttä 20/II field Feld,n

keraaminen * ceramic  keramisch

keritä, leikata 2/II shear (ab)scheren, schneiden

kerran 15/II once einmal

kerros * layer  Lage, f  Schicht, f

kerrostuma 19/Ih deposition  Ablagerung, f

kertaa 3/II times mal

kertoa, monistaa 11/II multiply multiplizieren, vervielfältigen

kerätä, poimia 5/Ih pick up  sammeln, pflücken

keski- 19/Ih middle  mittel-, mittler

keskiarvo * average  Durchschnitt, m, -swert, m

keskimääräinen 13/II average durchschnittlich

keskinäinen, molemminpuolinen * mutual gegenseitig, beiderseitig

keskiokt. bensiini 19/Ih regular  mitteloktaniges Benzin

keskipaine 13/II mean pressure Mitteldruck, m

keskipakois * centrifugal  zentrifugal-

keskittyä, kerääntyä, väkevöityä 19/II concentrate sich konzentrieren

keskittää fm concentrate  zentrieren, konzentrieren

keskitys * concentration  Zentrierung, f

keskustella 12/II discuss diskutieren, besprechen

kestäminen 19/Ih duration  (Aus)dauer, f

kestää 1/Ih withstand  bestehen, widerstehen

ketju fm chain  Kette, f

ketjut 16/II chains Ketten

ketjut fm chains  Ketten

kevennetty 16/II unloaded entlastet

kevennetty fm unloaded  entlastet

kevyt harvennus fm light thinning  schwache Durchforstung

kiehua 19/Ih boiling  kochen, sieden

kierros 15/II revolution Umdrehung, f

kierrostilavuus 5/II displacement Fördervolumen, m

kierrättää 6/I route  umlaufen lassen

kiertokanki 15/II connecting rod Pleuel, n Pleuelstange, f

kiertokanki 7/Ih connecting rod  Pleuel, n

kiertäminen, kiertoliike 2/II circulation Umlauf, m

kiertää 5/Ih circulate  umlaufen

kiertää uudelleen 5/Ih recirculate  umlaufen

kiihdytys * acceleration  Beschleunigung, f

kiihottava, kannustava * incentive anspornend

kiila * wedge clamp Keil, m

kiilautua 2/II wedge eingekeilt werden

kiillotettu 2/II polished poliert

kiinnittyä 7/Ih attach  sich verbinden

kiinnittää, liittää 21/II attach verbinden, anhängen

kiinteä 16/Ih fixed  fest

kiinteä 2/II solid fest

kiinteä tuotto hj fixed displacement festes Einkommen

kiinteä, jatkuva 9/Ih constant  fest, dauernd

kiinteä, pysyvä 6/II fixed festgelegt

kiinteä, sovitettu 5/II fixed fest

kiintokuutiometri fm solid cubic meter  Festkubikmeter, n

kiistanalainen 18/II controversial umstritten

kiittää, kehua, ylistää * praise loben

kilowattitunti 11/II kilowatthour Kilowattstunde, f

kipinä 14/II spark Funken, m

kipinä 4/Ih spark  Funken, m

kipinäsytytteinen 14/II spark-ignition mit Fremdzündung...

kiristinsilmukka * chocker loop Spannring, m

kiristys * blacmail Erpressung, f

kitka 13/II friction Reibung, f

kitkaketju 17/II antiskid chain Gleitschutzkette, f, Schneekette, f

kitkaketju, lumiketju 17/II antiskid chain Gleitschutzkette, f

kitumaa fm forest land of low productivity  karger Waldboden, forstlicher Grenzertragsboden

kivennäismaa fm mineral soil  Mineralboden, m

koe, kokeilla hj experiment Experiment, n experimentieren

koe, kokeilla 19/II experiment Versuch, m  Versuche machen

kohdata 12/II encounter entgegenkommen,

kohta fm item  Stelle, f, Punkt, m

kohtalaisen 18/Ih fairly  ziemlich

koitua, aiheutua * accrue entstehen

koivu fm birch  Birke, f

kojelauta 10/II dashboard Armaturenbrett, n

kojepöytä * console  Instrumententafel, f Apparattisch, m

koko 3/II size Grösse, f

koko, kokonainen 2/II whole ganz

kokonaan 15/Ih entire  ganz und gar, völlig

kokonaan, täysin 6/II completely ganz, völlig

kokonainen * entire  ganz

kokonais- 13/II overall gesamt-

kokonais- fm overall  gesamt-

kokonais- 21/II total gesamt-, total-

kokonaisuus, eheys * integrity Integrität, f Gesamtheit, f

kokonaisuuteen liittyvä  * integral  integral

kokoomaputki * manifold  Sammelrohr, n

kokoonpano * composition Zusammensetzung, f

kokoonpuristumaton hj incompressible unzusammendrückbar, unkompressibel

kollektori, kokooja 21/II collector Kollektor, m

kolmella tavalla 7/II in three ways auf dreierlei Weise

kolmiosainen * tripartite dreiteilig

kolosyöpyminen 2/II pitting Grübchenbildung, f

kompensoida 15/Ih compensate  kompensieren

komponentti, osa fm component  Komponente,f  Teil, m

kone, koneisto 8/Ih machine  Maschine, f

konerikko 18/Ih breakdown  Panne, f  Motorbeschädigung, f

koostua jstk 19/Ih consist of  bestehen aus

koostumus * composition  Zusammensetzung, f

korjata 2/II repair reparieren

korjaus 18/Ih repair  Reparatur, f  Instandsetzung, f

korkea okt bensiini 19/Ih premium fuel  hochoktanige Benzin, Superbenzin, f

korkea/matala 16/II high/low hoch/niedrig

korkealla sijaitseva 17/II commanding hochliegend

korkeus 16/II height Höhe, f

korkeus  fm height  Höhe, f

korkeus, kukkula * elevation Höhe, f

korostus, paino * emphasis Betonung, f

korpi fm spruce swamp  Bruchwald, m Bruchmoor, m

korvata 18/II replace ersetzen

korvata 5/Ih replace  ersetzen

korvata, kompensoida 6/II compensate kompensieren

korvata, tasata 5/II compensate kompensieren, ausgleichen

korvaus, varautuminen 19/Ih provision  Vergütung, f Provision, f

korvike hj substitute Ersatz(stoff), m

kosketella 22/II concern behandeln

koskien jtk; mitä tulee jhk. 3/II in regard to betreffs

kosteus 2/II moisture Feuchtigkeit, f

kosteus * moisture  Feuchtigkeit, f

kotelo * housing  Gehäuse, n Kapselung, f

koteloida 7/Ih house  einkapseln

koura, kahmari fm grapple  Greifer, m

kourankääntäjä fm rotator  Greiferwender, m

kova isku, törmätä 20/II thump Prall, m  anprallen

kuinka 18/II how wie

kuitenkin hj however jedoch

kuitu, säie, syy  2/II fibre Faser, f Fiber, f

kuljettaa 19/II carry befördern, transportieren

kuljettaa  fm transport  befördern  transportieren

kuljetus 16/II transporting Transport, m  Beförderung, f

kuljetus fm transporting  Transport, m  Beförderung, f

kuljetuskorkeus fm transport height  Transporthöhe, f

kulkea läpi 2/II pass through durchlaufen

kulkea ohi 2/II past passieren, vorbeigehen

kulkea ympäri 5/Ih passing around  herumlaufen

kulkea, matkustaa 21/II travel fahren, reisen

kulkeminen 9/II routing Durchlauf, m

kulkeminen hj routing Durchlauf, m

kulkunopeus 10/II road speed Fahrgeschwindigkeit, f

kulkunopeus, matkanopeus fm travelling speed  Fahr-, Reisegeschwindigkeit, f

kulma * angle  Winkel, m

kulma 9/Ih corner  Ecke, f

kulman kautta 9/Ih around the corner um die Ecke herum

kulmanopeus 3/II angle speed Winkelgeschwindigkeit, f

kulmikkuus 15/II angularity Eckigkeit, f

kulotus fm broadcast burning  Waldroden mit Lauffeuer Waldbrennen,n

kulua 2/II wear sich abnutzen, verschleissen

kulua loppuun 6/I wear out  abgenutzt werden

kulunut 14/II worn abgenutzt, verschlissen

kulutettu loppuun 18/II exhausted aufgebraucht,

kulutus 13/II consumption Verbrauch, m

kumota 19/II cancel widerrufen, ungültig machen

kun kerran, koska 8/II since weil

kunnianhimoinen * ambitious ehrgeizig

kunnossapito 13/II maintenance Instandhaltung, f

kunto hj condition Kondition, f

kuohusavi 2/II fuller's earth Fullererde, f

kuoletus * amortization Tilgung, f

kuori, parkki fm bark  Rinde, f Borke, f

kuorma-auto fm lorry, truck  Laskraftwagen, m (LKW)

kuormaa kantava metsätraktori 16/II forwarder Forwarder, m Vorbringer, m

kuormaaja  7/II loader Lademaschine, f Lader,m

kuormantunteva fm load sensing  lastabhängig

kuormantunteva 17/II load-sensing lastabhängig

kuormatila 16/II bed Laderaum, m

kuormatraktori fm forwarder  Forwarder, m  Vorbringer, m

kuristaa 15/Ih throttle  drosseln

kuristus hj restriction Einschnürung, f

kuristus 8/II restriction Einschnürung, f  Drosselung, f

kuristus, kuristaa 5/II throttle Drosselung, f  drosseln

kuten nähdään 4/II as shown wie man sieht

kuten nähdään 6/I as shown  wie man sieht

kuten näytetään 20/II as indicated wie angezeigt wird

kutsutaan 21/II is called wird genannt

kuulua, liittyä jhk * pertain~to zu etwas gehören, einem zugehören

kuumentamalla 12/II by heating durch Erhitzung

kuusi fm spruce  Fichte, f

kuutiojalka 3/Ih cubic foot  Kubikfuss, m

kuutiotuuma 3/Ih cubic inch  Kubikzoll.m

kuva, kuvata 11/II image Bild, n abbilden

kuvailla 3/II describe beschreiben, schildern

kuvio, piirros 7/II figure Figur, f Zeichnung, f

kvartsi 2/II quartz Quarz, m

kyetä * enable  können, fähig sein

kykenevä 6/I able  fähig

kykenevä 3/II capable fähig

kyky 13/II ability Fähigkeit, f

kyljittäin, vierekkäin 19/II alongside nebeneinander

kylmä ilma 5/Ih cold weather  kaltes Wetter

kylvö fm seeding  Saat, f

kypsä * ripe reif

kytketty 10/II connected angekoppelt

kytkeä 9/II connect koppeln, zusammenkoppeln

kytkeä 8/Ih connect  koppeln

kytkeä 10/II engage (ein)kuppeln

kytkeä * switch  einschalten, anschalten

kytkeä yhteen 12/Ih engage  einkuppeln, zuschalten

kytkeä, yhdistää 17/II couple anschliessen, anhängen

kytkin 4/II clutch Kupplung, f

kytkin 8/Ih clutch  Kupplung, f

kytkin, kytkeä 21/II switch Schalter, m  (an)schalten

kyyhkynen * pigeon Taube, f

kyynärnoja, käsinoja fm arm-rest  Armlehne, f, Seitenlehne, f

käden liike, ele * gesture Handbewegung, f  Geste, f

käpy fm cone  Zapfen, m

käsikaasu, kuristin fm throttle  Drosselklappe, f

käsin 9/II manually handbetrieben, manuell

käsin 15/Ih manually  manuell

käsitellä, ohjata 17/II manoeuvre behandeln, führen

käsittely * management  Verwaltung, f  Pflege, f

käsivipu 9/II manual lever Handhebel, m

käsivipu hj manual lever Handhebel, m

käydä sisään 19/II enter eintreten

käynnistin 11/Ih starter  Anlasser, m Starter, m

käynnistinmoottori 12/Ih starting motor  Anlassmotor, m Anlasser, m

käynnistyskytkin 12/Ih starter switch  Anlassschalter, m

käynti, toiminta 13/II functioning Betrieb, m

käyrä * curve  Kurve, f

käyrästö 13/II tracing (Kurven)diagramm, n  Kurvenschar, f

käytetty * driven  angetrieben

käytetty paine hj applied pressure Gebrauchsdruck, m

käytetään 3/II is used wird benutzt

käyttäen 16/Ih by using  unter Anwendung von

käyttää * apply  antreiben

käyttää, ajaa 1/Ih drive  antreiben, fahren

käyttää, ponnistaa 8/II exert treiben, anstrengen

käyttö 19/Ih application  Anwendung, f

käyttö fm operation  Betrieb, m

käyttö hj usage Gebrauch, m

käyttö 18/II use Verwendung, f

käyttö, sovellus 3/II application Anwendung, f

käyttöakseli 16/Ih drive shaft  Antriebsachse, f  -welle, f

käyttöhihna 5/Ih drive belt  Antriebsriemen, m

käyttöteho 7/Ih driving power  Antriebsleistung, f

käyttövoima hj work force Betriebskraft, f

käytännöllinen 13/II practical praktisch

käytännöllisesti hj practically praktisch, zweckmässig

käytäntö, harjoitus 3/II practice Praktikum, n  Übung, f

käytävä, kanava 7/Ih passage  Durchgang, m Kanal, m

käämi 11/Ih coil  Wicklung, f  Spule, f

käämitään, kelataan 19/II is wound wird gespult, wird aufgewickelt

käänteisesti hj in reverse umgekehrt

kääntyä 8/Ih turn  sich drehen

kääntyä tapin varassa fm pivot  schwenken

kääntyä, kääntää fm turn  sich wenden, wenden

kääntökehä fm slewing drive  Wendeumkreis, m

kääntösäde fm turning radius  Wenderadius, m Wendekreishalbmesser, m

kääntötappi, -akseli fm pivot  Schwenkzapfen, m  -achse, f

laaja, suuri 17/II large weit, gross

laaja, valtava, suuri 3/II wide weit, gross

laajalti 16/Ih widely  weit (und breit)

laajeta paisua 1/Ih expand  ausdehnen

laakeri 14/II bearing Lager, n

laatia, kerätä, toimittaa * compile ausarbeiten, verfassen

laatu 17/II quality Qualität, f  Beschaffenheit, f

laatu * quality  Qualität, f

ladata 1/II charge laden

ladata hj charge laden

lahjonta * bribery Bestechung, f

lahjottavissa oleva * bribable bestechlich sein

laidun * pasture Weide, f

laiduntaminen * grazing Beweiden, n Weidegang, m

laiha 13/II lean mager

laiha * lean  mager

laimennus 18/II dilution Verdünnung, f

laimentaa * dilute  verdünnen

lain mukainen fm according to law  gesetzmässig

laiskasti 3/Ih lazily  faul

laite, koje 13/II device Gerät, n

laite, varuste, varustus 16/Ih equipment  Gerät, n Zubehör, n  Ausrüstung, f

laivasto 19/Ih fleet  Flotte, f

laji * species Art, f

lajittelu 17/II sorting Sortierung, f

lakka, pihka 19/Ih varnish  Lack, m  Harz, n

lamppu fm lamp  Lampe, f  Leuchte, f

lankku fm plank  Bohle,f Planke,f

lannoitus fm fertilization  Düngung, f

lasittaminen, ikkunat fm glazing  Verglasung, f

lasittuva * glazing glasierend

laskea 3/II calculate rechnen, kalkulieren

laskea 5/Ih decrease  sinken

laskea pois (vettä, ilmaa, höyryä) 18/Ih bleed  ablassen(Wasser, Luft, Dampf)           

lasku, tili 13/II account Berechnung, f

laskukone * integrator  Rechenmaschine, f

lasti, taakka, kuorma fm load  Last, f

lastu, pala, siru 2/II chip Chip, m Span, m

laturi 13/II generator Generator, m Lichtmaschine, f

latvan katkaisu fm topping  (Ab)zopfen, Köpfen, n Entwipfeln, n

latvus fm crown  Gipfel, m Krone, f

lauma * herd Herde, f

lauta fm board  Brett, n

lautaspyörä 9/Ih ring gear  Tellerrad, n

lautasventtiili 9/II poppet Tellerventil, n

lehdet  fm leaves  Laub, n

lehti fm leaf  Blatt, n

lehtikuusi * larch Lärche, f

lehtipuu fm deciduous tree  Laubbaum, m

lehtori * lecturer Lektor, m

leikata 20/II cut schneiden

leikata, veistää * carve schneiden, schnitzen

leikkautua kiinni 6/I seize  sich festfressen, festsitzen

leikkuupuimuri 22/II combine Mähdrescher, m (Korn-) Erntekombine, f

leimaus fm marking  Auszeichnung, f

lepo, levätä 11/II rest Ruhe, f  ausruhen

letku 16/Ih hose  Schlauch, m

letto fm quagmire  Flottmoor, n

leveys 16/II width Breite, f

levitellä, levittää * retail verbreiten

levitä, levittää, hajottaa, jakaa 4/Ih spread ausbreiten, verteilen

levossa 11/II at rest in aller Ruhe

levy 18/II plate Platte, f  Scheibe, f

levy, laatta,  fm plate  Platte, f

levyjarrut fm disc brakes  Scheibenbremsen

lieriöhammaspyörä 10/II spur gear Stirnrad, n

liettynyt 2/II suspended schlammig, aufgeschwemmt

liian korkea 10/II too high zu hoch

liian varhain 14/II too early zu früh

liike 1/Ih motion  Bewegung, f

liike 11/II movement Bewegung, f

liikevoima -määrä 12/II momentum Impuls, m

liikkeessä 11/II in motion in Bewegung

liikkua 7/Ih move  sich bewegen

liikkua alas 2/Ih move down  sich abwärts bewegen

liikkua, liikuttaa 11/II move sich bewegen, in Bewegung setzen

liikkuva 22/II mobile beweglich, mobil

liikkuva kalusto 3/II mobile equipment Fahrbetriebsmittel, n

liikkuva osa 6/I moving part  bewegender Teil, Laufteil, m

liikkuva öjy hj moving oil fliessendes Öl

liikuteltavissa 16/II movable bewegbar

liikuteltavissa fm movable  bewegbar

liikutetaan 16/Ih is moved  wird bewegt

liitin fm connector  Anschluss, m

liitin, liitos hj connector Verbindungsstelle, f

liitos fm joint  Anschluss, m

liitos, liitin 1/II connection Anschluss, m Klemme, f

liitos-, yhtymiskohta 21/II junction Ansclussstelle, f

liittyä toisiinsa * mate  sich verbinden, zusammengehören

liittää nivelellä, niveltää fm articulate  mit Gelenk verbinden, artikulieren

lika 2/II dirt Schmutz, m

likainen 2/II dirty schmutzig

likainen * impure  schmutzig

likainen, saastunut 2/II contaminated verschmutzt, verseucht

likimäärin * approximate  ungefär

linja * line  Linie, f

linja/putki/ säiliöön hj line to reservoir Behälterschlauch, m 

linjojen ohitus hj line, passing Umlaufleitung, f

linkki, yhteys 17/II link Gelenk, n  Verbindung, f

liottaa, imeytyä 2/II soak (durch)tränken, einsaugen

lisä * addition  Zusatz, m

lisä 4/Ih extra  (da)zu,

lisä- * contributory zusatz-

lisä-, apu- 10/II auxiliary Zusatz-, Hilfs-

lisä-, enemmän 2/II further zusatz-, zusätzlich

lisäaine 19/Ih additive  Wirkstoff, m

lisäedut * fringe benefit Zusatzprivilegien

lisäksi, tästä johtuen 3/II by the same token zusätzlich

lisälaite, -varuste 13/II acessory Zubehör, n

lisälaitteet, -varusteet * accessories  Zubehörteile

lisätä 21/II add addieren, beifügen

lisätä fm increase  vermehren, zufügen

lisävarusteet 16/II optional equipment Extrazubehör, n

lisääntynyt 2/II increased angewachsen

liukastumista estävä,lukkoutumaton fm anti-slip  gleitverhindernd antiblockierend, blockierfrei

liukuminen * slippage  Gleiten, n Rutschen, n

liuos 18/II solution Lösung, f

liuska, nokka, nokan kylki 14/II lobe Flanke, f

lohi fm salmon  Lachs, m

lopettaminen 15/II completion Abschluss, m Beendigung, f

loppukäyttö 17/II enduse Verwendungszweck, m

loppuun kulunut 2/II worn out abgebraucht, aufgebraucht

lopullinen 14/II eventual endgültig

lopulta, vihdoin 2/II eventually endlich

luento * lecture Vorlesung, f

luistosuoja (=ketjut) fm anti slip guard  Gleitschutz,m Schlupfschutz, m(=Ketten)

luisua, liukastua fm slip  rutschen, ausrutschen

luisua, liukua 7/II slide rutschen, gleiten

lukko fm lock  Schloss, n

lukukappale 7/Ih chapter  Schriftstück, n

lukuunottamatta 16/II excluding ausgenommen

lukuunottamatta, paitsi 3/II aside from ausser, abgesehen von

luokitella 2/II classify einordnen, klassifizieren

luokitus, luokka 16/II rating Abstufung, f  Klasse, f

luonnonpuisto fm nature reverse  Naturschutzpark, m

luonnos * draft Skizze, f Entwurf, m

luonnosuojelu fm nature conservation  Naturschutz, m

luotettavuus 17/II reliability Zuverlässigkeit, f

lyhempi 21/II shorter kürzer

lyijy 18/II lead Blei, n

lyijydioksidi 18/II lead peroxide Bleidioxyd, n

lyijysulfaatti 18/II lead sulfate Bleisulfat, n 

lyijytön * unleaded  unverbleit, bleifrei

lyövä, lyönti-, isku- 20/II striking schlagend, schlag-, stoss-

lähde 2/II source Quelle, f

läheinen sijainti 17/II close location naheliegender Standort

läheinen, vierekkäinen 19/II adjacent nah, angrenzend

lähellä 9/II close in der Nähe (von)

lähellä 1/Ih near  nahe

lähestyä 2/Ih near  sich nähern

lähestyä, saavuttaa 2/II approach sich nähern

lähettää toisaalle 6/II dump weiterleiten

lähettää ulos * emit  aussenden, ausstrahlen

lähettää, säteillä 21/II emit senden, ausstrahlen

lähikuljetus fm short haul  Nahtransport, m

lämmitin 16/II heater Heizer, m Heizapparat, f

lämmitys ja tuuletus fm heating & ventilation  Heizung und Lüftung

lämpö 11/II heat Wärme, f

lämpö- fm thermal  thermo-

lämpöarvo 19/Ih heating value  Heizwert, m

lämpöenergia 1/Ih heat energy  Wärmeenergie, f

lämpötila 12/II temperature Temperatur, f

läpi jnk. jnk. kautta 5/II through durch

läpikotaisin * thoroughly  durchaus, völlig

läpikulku, väylä hj passage Durchgang, m Durchfahrt, f

läpäisevä * permeable  durchlässig, permeabel

läsnäoleva * present  anwesend

läsnäolo 19/Ih presence  Anwesenheit, f  Präsenz, f

löysä 18/Ih loose  locker

löysä väljä 14/II loose locker, lose, abgenutzt

maa 12/II Earth Erde, f

maadoitus 11/Ih ground  Erdanschluss,m Erdung,f  Masse(klemme), f

maali 2/II paint Anstrichfarbe, f  Lack, m

maan vetovoima 12/II gravitational pull Gravitation(skraft), f

maanmuokkaus fm soil preparation  Bodenbearbeitung, f

maanviljelys 22/II agricultural Landwirtschaft, f

maapohja 17/II forest floor Waldboden, m

maasto 16/II terrain Gelände, n

maavara 16/II ground clearance Bodenfreiheit, f

magneettikenttä 20/II magnetic field magnetisches Feld

magnetointi * excitation  Magnetisierung, f Erregung, f

mainita 13/II mention erwähnen

maisema fm landscape  Landschaft, f

makaava 19/II lying liegend

malli, kaava 19/Ih pattern  Modell, n Muster, n

marjastus fm picking berries  Beerenpflücken, n

massa 12/II mass Masse, f

massa, selluloosa 2/II pulp Zellstoff, m  Zellulose, f 

massan liikevaikutus 15/II ramming effect Bewegungswirkung der (Luft)masse

massapuu fm pulp wood  Faserholz, n Zellstoffholz, n Papierholz, n

matala okt bens 19/Ih low grade petrol Normalbenzin, n (niederoktanig)

matkakäsikirja * itinerary Reisehandbuch, n

matkalla * enroute  unterwegs, auf der Reise

matkapuhelin 16/II cellular telephone Mobiltelephon, n "Handy"

matkapuhelin fm cellular telephone  Mobiltelephon, n

mekaanikko fm mechanic  Mechaniker, m

mekaaninen 13/II mechanical mechanisch

mekaaninen 1/Ih mechanical  mechanisch

mekaaninen teho 4/II mechanical power mechanische Leistung

mekaniikan lait 12/II laws of mechanics Gesetze der Mechanik

mekaniikka 16/Ih mechanism  Mechanik, f

melu 17/II noise Lärm, m

melu 6/I noise  Lärm, m

menee vikaan 22/II goes wrong es geht schief

menetelmä 6/I method  Verfahren, n  Methode, f

mennä pirstaleiksi hj shatter zersplittern

meri 19/Ih marine  Meer, n

merkittävä 21/II significant bedeutsam, bemerkenswert

merkittävä * significant  bedeutsam

merkkivalo 11/Ih indicator light  Anzeigelicht, n

metallin paljastus 22/II metal detection Metallsuchen, n

metallirengas 21/II metallic ring Metallring, m

metsikkö fm stand  (Wald)bestand, m

metsittäminen fm afforestation  Aufforstung, f

metso fm capercaillie  Auerhahn, m -huhn, n

metsuri fm forest worker, logger  Waldarbeiter, m

metsä fm forest  Wald, m Forst, f

metsähallitus fm national board of forestry  Zentralamt für Landwirtschaft

metsäkoneasentaja fm forest machine mechanic  Forstmaschinenschlosser, m

metsäkoneenkuljettaja fm forest machine operator  Forstmaschinenfahrer, m

metsälautakunta fm forestry board  Forstausschuss, m

metsämaa fm forest land  Waldgebiet, n -land, n

metsän istutus fm afforrestation Bewaldung, f

metsänhoitaja fm M.Sc. (Forestry)  Forstmeister, m Diplom-Forstwirt, m

metsänjalostus fm forest improvement  Forstpflanzenzüchtung, f Waldbaumzüchtung, f

metsänomistaja fm forest owner  Waldbesitzer, m

metsänviljely fm artificial regeneration  Waldanpflanzung, f

metsäojitus fm forest drainage  Waldentwässerung, f

metsäopisto fm forestry college  Forstschule, f

metsäoppilaitos fm forestry school  Lehranstalt für Forstwirtschaft

metsäpalo fm forest fire  Waldbrand, m

metsästys fm hunting  Jagd, f

metsätalousinsinööri fm forestry economic engineer  Forstwirtschaftsingenieur, m

metsäteollisuus fm forest industry  Holzverarbeitungsindustrie, f

metsätie fm forest road  Waldweg, m

metsätraktori fm forest tractor  Waldschlepper, m Forsttraktor, m

metsäverotus fm forest taxation  Waldbesteuerung, f

miespalvelija * valet Kammerdiener, m

mikro-, miljoonasosa 2/II micron Mikron, n (1/1000 mm= tausendstel millimeter), Milliostel, n

milliampereina 22/II in milliamps in Milliamperen

mitata 13/II measure messen

mitata 7/II meter messen

mitata, annostella 4/Ih meter  messen, dosieren

mitataan 22/II is measured wird gemessen

mitta fm dimension  Ausmass, n Dimension, f Mass, n

mitta 12/II measure Mass, n

mitta (yksikkö) 3/II measure Masseinheit, f

mitta-aukko 21/II hole Öffnung, f

mitta-aukko, laippa 7/II orifice Öffnung, f Bund, m

mitta-aukko, suutin * orifice  Öffnung, f  Düse, f

mittaus fm measurement  Messung, f

mittaus 17/II measuring Messung, f

mittauslaite, -yksikkö fm measuring unit  Messgerät, n

mittayksikkö 3/II measuring unit Messeinheit, f  Masseinheit, f

molekyyli 3/Ih molecule  Molekül, n

molemmat 4/II both beide

molemmat päät 1/II both ends beide Enden

momentinmuunnin 16/II torque converter Wandler, m

monella tavalla 15/Ih in several ways  auf vielerlei Weise

monilevy- 16/II multiple disc Mehrscheiben-

monilevy- fm multiple disc  Mehrscheiben-

monilevyjarrut fm multi disc brakes  Mehrscheibenbremsen

monipuolinen 16/Ih versatile  vielseitig

monipuolisuus 17/II versatility Vielseitigkeit, f

moottori 12/II engine Motor, m

moottori kone 1/Ih engine  Motor, m Maschine, f

moottoriajoneuvo 11/II motor vehicle Kraftfahrzeug, n (KFZ)

moottorin lämmitin fm engine heater  Motoranwärmer, m

moottorin pysäytin fm engine stop  Absteller, m Abstellhebel, m

moottorin takana * rear of the engine  hinter dem Motor

moottorin teho 4/II engine power Motorleistung, f

moottorisaha fm chain saw  Motorsäge, f

moottorisaha fm power saw  Motorsäge, f  Kettensäge, f

moottorissa 3/Ih in the engine  im Motor

moottorit/sylinterit hj motors/cylinders Motoren/Zylinder

mukava fm comfortable  bequem, komfortabel

muodostaa, muoto 19/II form bilden, Form, f

muodostaen 6/I by forming  durch Gestaltung

muodostaen 18/II forming bildend

muodostettu 18/II formed ausgestaltet

muodostua 21/II form sich bilden

muodostua jstk 21/II consist of bestehen aus

muodostus * formation  Bildung, f Gestaltung, f

muoto hj shape Form, f

muoto 12/II shape Format, n Form, f

muotoilu * design  Formgebung, f, Design, n

murskata, rikkoa * smash zerschlagen, zerbrechen

murto-osa 2/Ih fraction  Bruchteil, m

murtoluku * fraction Bruchzahl, f

mustikka fm blueberry  Blau-, Heidelbeere, f

muta, lieju, liete 2/II sludge Schlamm, m

muu varustus fm other equipment  übriges (weiteres) Zubehör

muunnelma 15/Ih variation  Variation, f  Abweichung, f

muunnin * converter  Wandler, m

muuntaa, muuttaa 11/II convert umwandeln

muutama, harva hj few einige wenige

muutos, vaihtelu 6/II variation Abweichung, f  Abwechslung, f

muuttaa 16/Ih change  verändern

muuttaa 1/Ih convert  umformen

muuttaa 7/II modify abändern

muuttaa, vaihdella 9/II vary verändern, abwechseln, variieren

muuttaa, vaihtaa 3/II change verändern

muuttamalla 12/II by changing durch Veränderung

muuttumaton, vakio 6/II constant unveränderlich, konstant

mylviä, karjua * bellow brüllen

myöhäinen harvennus 17/II late thinning späte Durchforstung, f

myötäpäivään 19/II clockwise im Uhrzeigersinn

mäki 17/II slope (Ab)hang, m

mäki * slope Abhang, m

mäki 15/II slope Steigung, f

männän rengas 6/I piston ring  Kolbenring, m

männän rengas 14/II ring Kolbenring, m

mänty fm pine  Kiefer, f

mäntä 2/Ih piston  Kolben, m

mäntämoottori 3/II piston motor Kolbenmotor, m

märät levyjarrut fm wet disc brake  Nassscheibenbremsen, Ölbad-

määritellään 20/II is defined wird bestimmt, wird definiert

määrittää 2/II determine bestimmen

määrittää, määrätä 3/II determine feststellen, bestimmen

määrä 5/II amount Menge, f Anzahl, f

määrä 16/Ih amount  Menge, f

määrä, suure 11/II quantity Quantität, f  Grösse, f

määräajoin, jaksottain * periodically  periodisch

määrätty, tietty 6/II given bestimmt, gewiss

määrätä, komentaa 3/II dictate bestimmen

määrätä, tuppautua * impose bestimmen, sich aufdrängen

nakutus 19/Ih knock  Klopfen, n

nakutus, räjähdys 13/II detonation Detonation, f  klopfende Verbrennung

nakutuskestävyys 19/Ih antiknock  Klopffestigkeit, f

napa 19/II pole Pol.m

napa, asema 20/II terminal Pol, m  Klemme, f  Terminal, n

napa-alennusvaihde,-välitys fm hub reduction  Nabenuntersetzung, f

napa/alennusvaihde 8/Ih final drive  Radnabengetriebe, n

napaisuus 20/II polarity Polarität, f

naula 12/II pound Pfund, n (1 Pound =1lb =  0, 454kg)

neliveto, jokapyöräveto fm 4-wheel drive  Allradantrieb, m

neste 4/II fluid Flüssigkeit, f

neste 5/Ih liquid  Flüssigkeit, f

neste, nestemäinen 11/II liquid Flüssigkeit, f  flüssig

nestejäähdytys 5/Ih liquid cooling  Flüssigkeitskühlung, f

nestekaasu fm butane gas  Flüssiggas, n

nestekaasu 3/Ih Liguefied Petroleum LP Flüssiggas, n  (LPG)

nestekaasu 3/Ih LP-gas  Flüssiggas, n  (LPG)

nestemäinen raketin tms. polttoaine LP=liquid propellant  flüssiger (Raketen)brennstoff

neula 5/II needle Nadel, f

neulanen fm needle  Nadel, f

neva fm open bog  Weissmoor, n

niin alhainen kuin 22/II as low as so niedrig wie

niin kauan kuin 14/II unless solange...

nila fm inner bark  Phloem, m Innenrinde, f  Bast, m

niukka, riittämätön * scarce knapp, ungenügend

nivelakseli 5/II rockshaft Gelenkwelle, f

nokan kylki, lohko 15/II lobe Nockenflanke, f

nokan seuraaja, nostin 15/II cam follower Stössel, m

noki * soot  Russ, m

nokka 7/Ih cam  Nocken, m

nokka-akseli 14/II camshaft Nockenwelle, f

nokka-akseli 7/Ih camshaft  Nockenwelle, f

nopea (korkea) fm high  hoch

nopeammin 3/Ih faster  schneller

nopeasti 15/II fast schnell

nopeasti 1/Ih rapidly  schnell, rasch

nopeatoiminen 17/II fast-acting schnellarbeitend, raschwirkend

nopeuden tarkkailu 22/II speed monitoring Geschwindigkeitskontrolle, f

nopeus 4/II speed Geschwindigkeit, f

nopeus 21/II velocity Geschwindigkeit, f

nopeusmittari 22/II tachometer Geschwindigkeits-, Tachometer, m

nopeustunnistin 10/II speed sensor Geschwindigkeitssensor, m

nostaa hj lift heben

nostaa hj raise heben

nostaa, kohottaa 5/II raise hochheben, erheben

nostokurki, nosturi 17/II crane Hebekran, Kran, m

nostomomentti 16/II lifting moment Hebemoment, n

nostomomentti fm moment of force  Moment der Hebekraft

nostopuomi fm lifting boom  Hebearm, m  Kranarm, m

nousta 2/Ih rise  aufsteigen

nousta, kasvaa 19/II increase anwachsen, zunehmen

nousta, kohota 5/II rise erhöhen, aufsteigen

nuoli 1/II arrow Pfeil, m

nuori metsikkö 17/II young stands Jungwuchs, m  Jungholz, n

nähdään kuvassa 7/II shown in fig. gezeigt im Bild

näivettää, menehtyä 2/II starve verderben, erliegen

näkymätön 2/II invisible unsichtbar

näkyvyys 17/II visibility Sichtbarkeit, f

näkyvä 19/Ih prominent  auffallend, bedeutend

näkyvä, arviotavissa oleva, olennainen 21/II appreciable schätzbar, wesentlich

näkyvä, ilmeinen 2/II apparent offenbar

näköala fm view  Aussicht, f

näytettyyn tasoon hj to the level shown zum gezeigten Niveau

näytteenottaja * sampler  Probenehmer, m

näytteenotto * sampling  Probenahme, ,

näyttää * display  vorführen, zeigen

näyttää 4/Ih show  zeigen

nöyhtä, nukka 2/II lint Fussel, f

ohi 8/II past vorbei

ohi 6/I past  vorbei

ohipuhallus 6/I blow-by  Durchblasen, n

ohivirtaus 14/II blow-by Durchblasen, n

ohivirtaus 6/II bypass Nebenströmung, f

ohivirtaus 5/Ih bypass flow  Nebenströmung, f

ohivirtaus- 5/Ih bypass  Nebenstrom-...

ohjaamo 16/II cab Fahrerhaus, n

ohjaamo fm cab, cabin  Fahrerhaus, n (Führer)kabine,f

ohjaamon lämmitin fm cabin heater  Heizanlage des Fahrerhauses (...der Kabine)

ohjata sivuun, kääntää 10/II deflect umlenken

ohjaus 16/II steering Lenkung, f

ohjaus-, suuntauslevy 5/Ih baffle  Leitplatte,f

ohjauskulma fm steering angle  Steuerwinkel, m

ohjauslinja hj line, pilot Steuerleitung, f

ohjauspylväs 10/II steering column Lenksäule, f

ohjauspyörä 16/II steering wheel Lenkrad, n

ohjauspöytä * control panel  Steuer-, Schaltpult, n Schalttisch, m

ohjausventtiili 9/II pilot valve Steuerventil, n

ohjausventtiili hj pilot valve Steuerventil, n

ohjelmoituna 22/II in a programmed als programmiert

ohmi 11/Ih ohm  Ohm, n

ohraryyni * pearl barley Gerstengriess, m

ohut 21/II thin dünn

oikea 6/II proper richtig

oikea 19/Ih proper  richtig

oikea, korjata, oikaista * correct verbessern, korrigieren

oikein 2/II properly (ge)recht, richtig

oikein 18/Ih properly  richtig

ojentaa, pidentää 17/II extend ausstrecken, verlängern

oksa fm branch  Ast, m

oksa, (pieni) fm twig  Zweig, m

oksa, haara 8/II branch Ast, m  Zweig, m

oksastaa fm graft  propfen

oksidi * O oxide  Oxid, n  (Ox)

oktaani 19/Ih oktane  Oktan, n

olemme nähneet 12/II we have seen wir haben gesehen

olennainen 14/II essential wesentlich

olennainen 14/II fundamental grundlegend

olennaisesti 19/II essentially wesentlich

olettaa 21/II assume annehmen

olettaa 3/II expect vermuten

olla jnk seurauksena 21/II result resultieren, sich ergeben

olla kosketuksissa * mesh  eingreifen,

olla käynnissä, toimia, fm operate  laufen, arbeiten

olla olemassa 19/II exist existieren, vorhanden sein

omatunto * conscience Gewissen, n

ominaispiirre 12/II characteristic Charakteristikum, n  Eigenheit, f

ominaisuus 3/Ih property  Eigenschaft, f

on käytetty/suunnattu hj is applied ist angewendet

on rakennettu 7/II is built ist gebaut

on tullut 19/Ih has become  ist gekommen

ontelo 9/II cavity Hohlraum, m

ontelo hj cavity Hohlraum, m

ontto, tyhjä 7/Ih hollow  hohl

oppivuodet * apprenticeship Lehrzeit, f -jahre

optimoitu, paras 17/II optimized optimiert, bestgewertet

orava fm squirrel  Eichhörnchen, n

osa hj part Teil, m

osa, leikkaus 21/II section Teil, m  Schnitt, m

osanen 3/Ih particle  Teilchen, n

osien välille 6/I between parts  zwischen der Teile

osittain 8/II partly teilweise

osittainen 13/II partial partiell

ote, kahva, kädensija * grip Griff, m

ottaa hj take nehmen

ottaa huomioon * respect  achten, respektieren, berücksichtigen

ottaa osaa 18/II take part teilnehmen

ottaa takaisin * resume zurücknehmen

ovi fm door  Tür, f

paalin koko 22/II bale size Ballengrösse, f

paeta 9/II escape fliehen

paikallaan oleva 10/II stationary stationär

paikallaan pysyvä 9/Ih stationary  stationär

paikka, asettaa 19/II place Platz, m aufstellen

paikka, työmaa 17/II site Arbeitsstelle, f

painaa 7/II press drücken

painaa, punnita 12/II weigh wiegen

paine 5/II pressure Druck, m

paine 15/Ih pressure  Druck, m

paine-ero 6/II pressure difference Druckunterschied, m  Druckdifferenz, f

paineen pudotus 6/II pressure drop Druckabbau, m

paineenalainen 4/II under pressure druckbelastet

paineenrajoitusventtiili 6/II relief valve Druckbegrenzungsventil, n Überdruckventil, n

paineilmatoiminen 15/Ih pneumatically  druckluftbetrieben, pneumatisch

painekorkki 5/Ih pressure cap  druckdichter Verschluss

paino fm weight  Gewicht, n

painovoima hj gravity Schwerkraft, f

paisunta 13/II expansion Expansion, f  Ausdehnung, f

paisuva 2/Ih expanding  ausdehnend

paitsi 5/II except ausser, ausgenommen

paitsi, lukuunottamatta * aside from ausser, bis auf

pakkasneste 5/Ih antifreeze  Frostschutzmittel, n

pakkauksen purku * unpacking  Auspacken, n

pakokaasu * exhaust gas  Abgas, n

pakosarja 15/II exhaust manifold Auspuffkrümmer, m

pakotie 2/Ih escape  Fluchtweg, m

pakottaa 4/II force zwingen

pakoventtili 2/Ih exhaust valve  Auslassventil, n

palaa täydellisesti 3/Ih burn fully  vollständig verbrennen

palamaton * unburned  unverbrannt

palaminen 14/II combustion Verbrennung, f

palaminen * combustion  Brennen, n

palaminen 13/II firing Verbrennung, f

palaminen, poltto 1/Ih combustion  Verbrennung, f

palamisnopeus 3/Ih rate of burning  Verbrennungsgeschwindigkeit, f

palaneet kaasut 2/Ih burned gases  Verbrennungsgase, Abgase

palanen 2/II fragment Bruchstück, n

palanen, hitunen 2/II bit Stükchen, n Teilchen, n

palautetaan 12/II is returned wird zurückgeführt

palauttaa, palautua 6/II return zurückführen, zurückkehren

paljaaksihakkuu 17/II clear-cutting Kahlschlag, m

paljaalla silmällä 2/II with unaided eye mit blossem Auge

paljastaa 19/II reveal enthüllen, entdecken

paljastaminen 22/II detection Ermittlung, f  Enthüllung, f

paljon vähemmän 12/II much less viel weniger

pallo 5/II globe Kugel, f

paluuöljy 9/II return oil Rücklauföl.n

palvelu 18/II service Dienst, m

palvelu, huolto fm service  Kundendienst, m

palvonta, jumalointi * adoration Anbetung, f

paneutua 3/II prescribe sich vertiefen

panna käyntiin, käyttää 9/II actuate (an)treiben

panna sekaisin, sotkea * stir durcheinanderbringen

panna toimeen 10/II stage bewerkstelligen, besorgen

panssarilevy fm plate  Panzerblech, n  Panzerplatte, f

parametri 17/II parameter Parameter, m

parannus * improvement  Verbesserung, f

parantaa 17/II improve verbessern

parantaa 18/Ih remedy  heilen, verbessern

paremminkin 14/II rather vielmehr

paremminkin 22/II rather vielmehr

parru, riuku * spar Sparren, m Stange, f

patruuna-/lautasventtiili hj poppet valve Tellerventil, m

pehmentää, mureuttaa * tenderize weich/mürbe machen

pehmeä, tasainen, sileä 17/II smooth weich, gleichmässig, glatt

peittää 2/II coat  bedecken

pensas fm bush  Busch, m

periaate 6/II principle Grundsatz, m Prinzip, n

periaate 16/Ih principle  Grundsatz, m

perus- 14/II fundamental grund-

perus- , pohja- hj basic Grund-, Haupt-

perusasia 14/II basic thing Grundsatz, m

peruselementti 1/Ih basic element  Grundelement, n

perusmoottori 7/Ih basic engine  Stammmotor, n

perusosa 8/Ih basic part  Grundteil,m Basisteil,m

perusperiaate 19/II basic principle Grundprinzip, n

perustiedot, perustietoja 12/II basics Grundwissen, n

perustoiminta 15/Ih basic operation  Grundfunktion, f

perusyksikkö 11/II basic unit Grundeinheit, f

peruuttaa, peruutus 8/Ih reverse  rückwärtsfahren  Rückwärtsfahren,n

peruutus 16/II reverse Rückwärtsfahren, n

peukalo 19/II thumb Daumen, m

pienellä tasolla 18/II at low rate auf niedrigem Niveau

pienen pieni 2/II tiny winzig (klein)

piiri fm circuit  Kreis, m

piiri, virtapiiri 5/II circuit Kreis, m Stromkreis, m

pilaantua * deteriorate  verderben, verfaulen

pilaantuminen 2/II deterioration Verderben, n

pilkku, piste 19/II dot Komma, n Punkt, m

pinnan taso hj fluid level Oberfläche, f (der Flüssigkeit)

pino fm pile  Haufen, m

pinta 2/II surface Oberfläche, f

pintapaine fm ground pressure  Bodendruck, m (Ober)flächendruck, m

piste, osoittaa 19/II point Punkt, m  zeigen

pitkittynyt, jatkuva * sustained dauerhaft

pitkä etäisyys 9/II long distance grosse Entfernung

pitkä etäisyys hj long distance  Entferntheit, f

pituus 16/II length Länge, f

pitää 8/II hold halten

pitää 8/II keep halten

pitää sisällään 19/Ih contain  beinhalten

pitää sisällään 5/II include beinhalten, umfassen

pitää sisällään, käsittää 22/II include umfassen

pitää yllä 6/II maintain (unter)halten

pleissaus, pujonta * splicing Spleissung, f

pohja 2/II bottom Boden, m

pohja 2/Ih bottom  Boden, m

pohjapanssari fm belly plate  Unterschutzplatte, f

pohjapinta-ala fm basal area  Bodenfläche, f

pohjapuoli 9/II bottom side Bodenseite, f

pohjimmiltaan 4/II basically grundsätzlich

pohjimmiltaan 18/II essentially im Grunde, letzten Endes

poikittain 19/II crosswise quer

poikkeama * deviation  Abweichung, f

pois päin 20/II away  weg

pois toiminnasta 2/II out of operation ausser Betrieb

pois vetäminen * extraction Herausziehen, n

poistaa 9/II eliminate beseitigen, eliminieren

poistaa 2/II remove entfernen, fortbringen

poistaa * remove  entfernen

poisto 7/Ih exhaust  Entlüftung, f

poistokaasu * exhaust  Abgas, Auspuffgas, n

poistotahti 15/II exhaust stroke Auspufftakt, m

polku fm path, trail  Pfad, m

polttaa palaa 1/Ih burn  verbrennen

poltto, palaminen 11/II combustion Verbrennung, f  Brennen, n

polttoaine 11/II fuel Kraftstoff, m Brennstoff, m

polttoaineen kanssa 3/Ih with fuel  mit dem Kraftstoff

polttoaineen kulutus 17/II fuel consumption Kraftstoffverbrauch, m Brennstoffverbrauch, m

polttoaineet 19/Ih Fuels  Brennstoffe

polttoainemittari 11/Ih fuel gauge  Krafstoffmesser, m Verbrauchsmesser, m

polttoainepumppu 13/II fuel pump Kraftstoffpumpe, f

polttonestesäiliö fm fuel tank  Kraftstoffbehälter, m

ponnistus * exertion Bemühung,f Bestrebung, f

poraus 7/II bore Bohrung, f

poro fm reindeer  Ren(tier), n

porotalous fm reindeer husbandry  Renzucht, f

prosessiyksikkö fm processing unit  Prozesseinheit, f

prosessoida, käsitellä 10/II process verarbeiten

pudota 5/II drop fallen

pudota, kaatua 11/II fall fallen

puhallin 13/II blower Lüfter, m Ventilator, m

puhallin 5/Ih blower  Gebläse, n Lüfter, m

puhdas 14/II clean sauber

puhdistaa 4/Ih clean  reinigen

puhdistaa * purge  putzen, reinigen

puhtaus 18/Ih cleanliness  Sauberkeit, f

pumpun tuotto hm displacement Förderstrom, m

pumpun tuotto 16/II pump output Förderstrom (der Pumpe)

pumpun tuotto fm pump output  Förderstrom, m

puoli 8/II side Seite, f

puolukka fm red whortleberry  Preiselbeere, f

puomi (nosturin) fm boom  Ausschussbaum,m Auslegearm,m

puomin nopeus fm boom speed  Ausschussbaumgeschwindigkeit, f

purettu 18/II discharged entladen

puristaa 6/II compress verdichten

puristettu 2/Ih compressed  verdichtet

puristin, kompressori 13/II compressor Verdichter, m Kompressor, m

puristua kokoon 3/Ih compress  verdichtet werden

puristus 14/II compression Verdichtung,f  Kompression, f

puristus 2/Ih compression  Verdichtung, f

puristussuhde 19/Ih compression ratio  Verdichtungsverhältnis, n

puristustahti 15/II compression stroke Verdichtungstakt, m

purkaa * discharge  entladen

purkautunut 18/II discharged entladen

purkautuva 18/II discharging ist beim entladen

purku, kuorman poisto 15/Ih unloading  Entladung, f  Entladen, n

puskea ulos 2/Ih pushing out  ausdrücken, ausschieben

puskutraktori fm bulldozer  (Bull)dozer, m Planierer, m Planierraupe, f

putken kautta hj by a tube durch das Rohr

putket, linjat 14/II lines Röhre, Linien

putki 9/II pipe Rohr, n

putki 7/Ih tube  Rohr, n

putkiliitos hj line, joining Rohranschluss, m

putkimainen 13/Ih tubular  rohrförmig, rohr-

putkitus 5/Ih piping  Rohrsystem, n  Rohrleitungen

putkitus 5/II plumbing Rohrsystem, n

puu fm tree, wood  Holz, n

puuhiili 2/II charcoal Holzkohle, f

puulajit 17/II tree species Baumarten, Holzarten

puumassa 2/II wood pulp Holz(zell)stoff, m

puun korjuu fm harvesting  Holzernte, f

puun myynti fm timber trade  Holzhandel, m

puun syöttö 17/II tree feeding Stammvorschub, m

puunkorjuukone 17/II harvester Harvester,f Baumfällmaschine, f  Holzerntemaschine, f

puutavara fm timber  Holzware, f  (Bau)holz, n

pystykarsinta fm pruning  (Auf)ästung, f

pysyvyys 19/Ih stability  Beständigkeit, f

pysyvä * constant  beständig

pysähtyä,loppua 10/II fail stehen bleiben, zu Ende gehen

pysäköinti fm parking  Parken, n

pyy fm hazel grouse  Haselhuhn, n

pyydystää, siepata 2/II catch fangen

pyöriminen 1/II rotation Rotieren, n Umlaufen, n

pyöriminen * rotation  Rotieren, n

pyörittää * spin  drehen, ausrollen

pyörivä 1/II rotary drehend, rotierend

pyörivä 1/Ih rotary  drehend

pyöriä 11/II rotate umlaufen, drehen, rotieren

pyöriä, kääntyä 15/II turn rotieren, sich drehen

pyörä 16/II wheel Rad, n

pyörän akseli 8/Ih axle  Radachse, f

pyörän napa fm hub  Radnabe, f

päinvastainen 18/II reverse entgegengesetzt

päinvastoin 18/II conversely umgekehrt

pää- 8/II main  haupt- , grund-

pää- 2/II major haupt-

pääasiassa * essentially  hauptsächlich

pääkotelo, -runko 7/Ih main housing  Grundgehäuse, n

pääkytkin 10/II master switch Hauptschalter, m

päällyste * coating  Belag, m Überzug, m

päällä 8/II at the top d(a)rauf

päällä, päälle, on 11/II upon auf, an

pääosat 4/Ih major parts  Hauptteile

päästä 8/II get entkommen, entgehen

päästä  fm access to  kommen dürfen, gelangen

päästävä fm accessible  zugänglich

päästää 7/II deliver durchlassen, fliessen lassen

päästö * emission  Emission, f

päätehakkuu 17/II final felling Endhieb,m Räumungsschlag, m

päätyypit 15/Ih major types  Hauptmodelle, Haupttypen

pölkky fm block  Klotz, m

pöly 2/II dust Staub, m

raaka * crude roh

raaka * unripe roh, unreif

raakapuu fm round timber  Rundholz, n

raakaöljy 19/Ih crude oil  Erdöl, n Rohöl, n

raitisilma 16/II fresh air Frischluft, f

raitisilma- fm fresh air  Frischluft-

raivaus fm clearing  Rodung, f Roden, n

raivaussaha fm brush saw  Rodesäge, f

raja 3/II limit Grenze, f

rajoitettu 5/II limited begrenzt

rajoitin 5/II restrictor  Begrenzer, m  Sperre, f

rajoittaa 15/Ih limit  begrenzen

rajoittaa 5/II restrict einschränken

rajoittamattomat 17/II unlimited unbegrenzt, unbeschränkt

rakenne * constitution  Zusammensetzung, f

rakenne 3/II construction Aufbau, m Konstruktion, f

rakenne 19/Ih structure  Aufbau, m Struktur, f

rakentaa hj build up  anbauen

rakentaa 1/Ih construct  aufbauen, konstruieren

rakentaa, pystyttää 6/II build bauen

raskaampaa 18/II heavier schwerer

rasvat * fats Fette, Fettstoffe

ratkaista 18/Ih solve  entscheiden, lösen

ratkaista, tuomita 3/II judge entscheiden

rauduskoivu fm silver birch  Rauhbirke, f

rauhallinen 3/Ih calm  ruhig

rautalankaverkko 2/II wire mesh Eisendrahtnetz, n

ravitsevuus, ravinto * nutrition Ernährung, f

reagoida, vastata 17/II respond reagieren, antworten, ansprechen

reagoitunut 18/II have reacted hat reagiert

rehu 22/II forage Futter, n

reikä 2/II hole Loch, n

rekisteröidä 20/II register registrieren, eintragen

rele 13/Ih reley  Relais, n Magnetschalter, m

rengas 16/II tire Reifen, m

rengas fm tyre  Reifen, m

renkaiden pitävyys 17/II grip Reifenhaftung, f

repiä, purkaa, hajottaa * demolish zerreissen

reviiri,alue * territory Bezirk, m

riekko fm willow grouse  (Moor)schneehuhn, n

riippua jstk 16/Ih depend  von etwas abhängen

riippuen jstk 16/II depending on  von etwas abhängig sein, je nach ...

riippumatta jstk. 8/II regardless of unabhängig davon

riippuu jstk 18/II depends upon es hängt davon ab, ob...

riistanhoito fm game management  Wildpflege, f Wildhege, f

riittämätön * insufficient  unzulänglich, ungenügend

riittävä 14/II adequate ausreichend

riittävä 19/Ih adequate  ausreichend

riittävästi * sufficiently  genug, genügend

rikas * rich  reich

rikki 18/II sulfur Schwefel, m

rikki 19/Ih sulphur  Schwefel, m

rikkihappo 18/II sulfuric acid Schwefelsäure, f

rima fm rib  Latte, f

rinnakkainen 19/II parallel parallel

rinnakkainen * parallel  parallel, nebeneinander gleichgerichtet

ristikkäinen, risti 19/II cross gekreutzt, Kreutz, n

rivimoottorin ryhmä 7/Ih line block  Block des Reihenmotors

roiskua 6/I splash  planschen, spritzen

roottoriakseli 10/II rotor shaft Rotorachse, f  Rotor, m

roottorin siipi 10/II rotor blade Rotorblatt, n  Rotorflügel, n

rotaattorin hallinta fm rotator control  Steuerung des Greiferwenders

rotko, uoma, oja * gully Rinne, f  Runse, f

ruiskuttaa 4/Ih spray  spritzen

ruiskutus 4/Ih injection  Einspritzung

rullapaalain, pyörö- 22/II round baler Rollballenpresse, f

rullaverho, sokea fm blind  Rollo, n blind

runkokotelo 9/II body housing Rahmenkasten, m -gehäuse, n

runkonivel fm articulated joint  Rahmengelenk, n, Gelenkverbindung, f

runsas, yltäkylläinen * abuntant reichlich

ruostuttaa 2/II rust verrosten

ruumis, runko 11/II body Körper, m Rahmen, m

ruuvi, ruuvata 5/II screw Schraube, f  (ein/aus)schrauben

ryhmä 4/II team Gruppe, f  Team, n

ryömintä 9/II drift Kriechen, n

ryömiä, valua 18/Ih drift  kriechen, rinnen

räjähdys, paukahdus,nakutus * detonation Explosion, f  Detonation, f

räjähtävä 3/Ih explosive  (leicht) explodierend

räme fm pine swamp  Reisermoor, n

saada 7/II get bekommen

saada selville 10/II detect ermitteln

saaste 19/Ih contamina/tion -nt  Schadstoff, m

saaste 6/I pollution  (Umwelt)verschmutzung, f

saaste, haitta-aine 2/II contaminant Schadstoff, m

saaste, lika 2/II contamination Schadstoff, m

saatavilla 7/II available zur Verfügung stehen, erhältlich

saatavissa 18/II available zur Verfügung sein, erhaltbar

saatavissa * available  zur Verfügung sein

saavuttaa 3/II achieve erreichen

saavuttaa 22/II obtain erreichen

saavuttaa * obtain  erreichen erzielen

saavuttaa, tulla  2/Ih reach  erreichen, ankommen

sahata  fm saw  sägen

sahatavara fm sawn timber  Sägeware, f

sahateollisuus fm saw industry  Säge(werk)industrie, f

sahatukki fm saw log  Sägeklotz, m  Sägeblock, m

sairaalloinen * morbid krankhaft

sairaalloisuus * morbidity Kränklichkeit, f

sakka 19/Ih sediment  Schlamm, n Rückstand, m

sakka, saos 19/Ih deposition  Ablagerung, f

sallia 9/II allow erlauben

sallia 13/II permit erlauben

sama määrä 12/II same amount gleiche Menge

samanaikaisesti 17/II simultaneously gleichzeitig

samanlainen 18/II similar gleichartig

samansuuntainen 20/II parallel gleichgerichtet

samepiste 19/Ih cloud point  Trübungspunkt, m

sammal fm moss  Moos, n

sammutin 16/II extinguisher Löscher, m

sammuttaa fm extinguish  auslöschen

sammuttaa * extinquish löschen

sammutuslaitteet fm fire extinguisher  Löschgerät, n

samoin 19/II similarly ebenso, ebenfalls

saniainen fm fer  Farn, m

sara fm sedge  Segge, f

sarja * manifold  Krümmer, m Rohrleitung, f

seisontajarru 16/II parking brake Feststellbremse, f Parkierbremse, f

seisontajarru fm parking brake  Feststellbremse, f (Handbremse, f)

sekalainen 1/II miscellaneous gemischt

sekalainen, kirjava fm miscellaneous  gemischt, bunt

sekoittaa, sotkea 12/II confuse verwechseln

sekoittua 4/Ih mix  sich mischen

sekoitus 19/Ih blend  Mischung, f

selitetty 22/II explained erklärt

selkäranka * spinal Rückgrat, n

selluloosa fm pulp  Zellulose, f

selvittää 3/II find out aufklären

selvä fm clear  klar

sen tähden 15/II thereby deswegen

seos 18/II compound Gemisch, n Mischung, f

seos 14/II mixture Mischung, f

seos 1/Ih mixture  Mischung, f

sermi 16/II quard screen Schirmwand, f

sermi fm quard screen  Schirmwand, f

seuraava 8/II as follows nächste (der, die, das)

seuraavasti 18/II as follows folgenderweise

seurata 22/II keep track verfolgen

siemen fm seed  Same(n), m

sieni fm mushroom  Pilz, m

sieni, sienimäinen 2/II sponge Schwamm, m  schwammig

sietää 19/Ih tolerate  dulden, vertragen

siika fm lavaret  Maräne, f  Renke, f

siipi hm vane Flügel, m

siipimoottori 3/II vane motor Flügelmotor, m

siipipumppu 16/Ih vanepump  Flügelpumpe.f

siirretään 10/II is transferred wird versetzt, wird übertragen

siirtopuomi fm outer boom, luffing boom Schiebearm, m

siirtää 7/Ih transfer  übertragen

siirtää, liikuttaa 1/Ih move  verschieben, bewegen

siirtää, välittää 7/Ih transmit  übertragen, übersenden

siivilöidä 2/II strain sieben

sijainti, paikka 17/II location Standort, m

sijoittaa * locate  lokalisieren, orten

sillä aikaa kun 16/Ih while  während

sillä aikaa kun... 4/II while während, so lange wie

silmukka 19/II loop  Schlinge, f  Schleife, f

silmukka ansa 9/Ih mesh  Schlinge, f

sinun tulisi tietää 3/II you should know du solltest wissen

sisäfilee * tenderloin Innenfilet, n

sisäinen 2/II internal inner, intern

sisältäen 19/Ih including  einschliesslich

sisältää 2/II contain umfassen

sisältää, käsittää 10/II incorporate enthalten

sisältö -pitoisuus * content  Inhalt, m -gehalt

sisäpuoli 6/II inside Innenseite, f

sisäpuolinen 1/Ih internal  innenseitig

sisäpuolisesti 7/II internally innerlich

sisään suihkutus 21/II injection Einspritzung, f

sisäänkäynti 15/Ih enter  Eintritt, m

sisäänpääsy * access Eintritt, m

sisäänrakennettu fm enclosed  eingebaut

sisäänvirtaus 16/Ih input flow  Einströmung, f

sitoa, solmia * tie binden

sitten * since  seit

sivu 9/II edge Seite, f

sivuun, syrjään 3/II aside daneben

solenoidi 11/Ih solenoid  Magnetspule, f Solenoid, n

sopia yhteen 6/II match anpassen

sopia yhteen 5/Ih match  anpassen

sopia, sovittaa, asentaa fm fit  einbauen

sopimuksen mukainen 21/II conventional vertragsmässig

sopiva, tarkoituksenmukainen * appropriate passend, zweckmässig

sovellus 16/Ih application  (Nutz)anwendung, f 

sovellus, mukaelma * adaptation Adaptation, f, Anpassung, f

sovellutukset 22/II applications Anwendungen

soveltaa 17/II customize anwenden, in Gebrauch nehmen

soveltaen 20/II by applying anpassend

sovitettu 6/II given eingepasst

sovittaa * fit  anpassen

suhde 7/II ratio Verhältnis, n

suhde 13/II ratio Verhältnis, n

suhde * relative  Beziehung, f   Relation, f

suhde, osa, osuus 7/II proportion Verhältnis, n Proportion, f  Anteil, m

suhteellisesti 4/II relatively verhältnismässig

suhteutettu, liittyvä, kuuluva 3/II related bezüglich

suihkutin, sammutuslaite fm sprinkler  Sprühvorrichtung, f Sprinkleranlage, f

suihkuttaa sisään 21/II inject einspritzen

suippo, terävä 5/II pointed spitz, zugespitzt

suljettu 4/II closed geschlossen

suljettu 1/Ih enclosed  geschlossen,

suljettu säiliö 3/Ih closed container  geschlossener Behälter

suljettu virtapiiri 18/II complete circuit geschlossener Stromkreis

sulkea 7/Ih close  versperren, (ver)schliessen

sulkea pois 16/II exclude ausschliessen

sulkea, sulkeutua 5/II shut off abschalten, sich schliessen

sulku lopetus * shut-down  Unterbrechung, f Sperrung, f

summa 19/II sum Summe, f

sumu * mist  Nebel, m

sumutus * atomization  Zerstäubung, f

suo fm swamp  Moor, n

suodatettu fm filtered  ausgefiltert

suodatin 14/II filter Filter, m

suoja 10/II protection Schutz, m  Protektion, f

suojata 6/II protect schützen

suora johdin 20/II straight wire gerades Kabel

suora kulkutie 2/II straight path direkter Fahrweg

suora, suoraan 11/II straight gerade, geradeaus

suoraan 3/II directly gerade, direkt

suoraan 9/Ih straight  gerade(aus)

suoraruiskutus * direct fuel injection  direkte Einspritzung

suorittaa 13/II perform durchführen, leisten

suorittaa, tehdä, esittää hj perform durchführen, leisten

suoritus 22/II performance Durchführung, f

suorituskyky 16/Ih efficiency  Leistungsfähigkeit, f

suorituskyky 17/II performance Leistungsfähigkeit, f  Arbeitsvermögen, n

suorituskyky 19/Ih performance  Leistungsfähigkeit, f

suositella 3/II recommend empfehlen

suosittu 19/Ih popular  beliebt, populär

suunnata 6/II direct leiten, richten

suunnitella 17/II design entwerfen, konstruieren

suunnittelu 12/II design (Konstruktions)planung, f

suunta 1/II direction Richtung, f

suunta- 15/Ih directional  richtungs-

suuntautua, pyrkiä 19/II tend sich neigen (zu) , streben

suurempi 22/II greater grösser

suurempi 9/II larger grösser

suuri nousu, suuri lisäys hj great increase grosse Zunahme

suuri, tärkeä * major  gross

suutin * nozzle  Düse, f

suutin, mitta-aukko 2/II orifice (Düsen)öffnung, f

syke, tahti, työkierto 1/Ih cycle  Pulsation, f Takt, m Arbeitsprozess, m

syklooni * cyclone  Zyklon, m

sylinteri fm cylinder  Zylinder, m

sylinterin kansi 5/Ih cylinder head  Zylinderkopf, m

sylinterin seinämä 6/I cylinder wall  Zylinderwand, f

sylinteriputki 7/Ih liner  Zylinder(lauf)buchse, f

sylinteriryhmä 7/Ih cylinder block  Zylinderblock, m

synkronoitu vaiht. * synchromesh  Synchrongetriebe, n

syrjäymä, tilavuus 13/II displacement Bewegungsvolumen, m

syttyvyys 19/Ih ignition quality  Zündwilligkeit, f

sytyttää, syttyä 2/Ih ignite  (an)zünden

sytytys 13/II ignition Zündung, f

sytytystulppa 2/Ih spark plug  Zündkerze, f

syvyys 2/II depth Tiefe, f

syy 18/II reason Ursache, f

syötetään 10/II is fed wird gespeist

syöttää 7/II feed speisen

syöttää 7/II serve speisen, fördern

syöttää * supply  speisen

syöttää, toimittaa 3/II supply speisen, zuführen

syövyttää 2/II corrode ätzen, korrodieren, zerfressen

sähkö 11/II electricity Elektrizität, f

sähköhydraulinen 15/Ih electrohydraulic  elektrohydraulisch

sähköinen 21/II electrical elektrisch

sähköinen kytkin, katkaisin 12/Ih switch  Schalter, m

sähköjohto 19/II wire Leitung, f  Stromleiter, m

sähköjohto 11/Ih wire  (elektrische) Leitung

sähköjännite 21/II potential (elektrische) Spannung

sähköjärjestelmä fm electric system  elektrisches System, ...Netz, Bordnetz,n

sähkömagneettinen 20/II electromagnetic elektromagnetisch

sähkömotorinen voima, smv, jännite 12/Ih electromotive force  Spannung, f, EMK, f

sähköohjattu fm electro controlled  elektrischgesteuert

sähkösolenoidi 9/II electric solenoid Magnetspule, f

sähkövirta 18/II current (elektrischer) Strom, m

säiliö 2/II reservoir Behälter, m

säiliö 18/Ih reservoir  Behälter, m

säilytyskotelo fm storage box  Aufbewahrungskasten, m

säilyvyys 19/Ih storage stability  Haltbarkeit, f Stabilität, f

särjetty 19/Ih cracked  zerbrochen

särkyminen 2/II breaking Beschädigung, f

säteillä 5/Ih radiate  strahlen

säädellä 3/Ih control  regulieren,verstellen

säädettävä 9/II adjustable einstellbar

säädettävä, siirrettävä fm adjustable  verstellbar

säädin 6/II regulator Regler, m

säännöstely * rationing Rationierung, f

säästää 10/II save schonen

säätely * conditioning  Regelung, f

säätyvä tuotto, siirtotilavuus hj variable displacement verstellbares (Verdrängungs)volumen

säätää 5/II adjust einstellen

säätää 5/II regulate einstellen, regulieren

säätää 15/Ih regulate  einstellen

säätää, hallita 1/II control regeln, regulieren, überwachen

säätää, hallita 13/II govern verstellen, beherrschen

säätö 6/II regulation Einstellung, f  Regulierung, f

säätö, asettaminen fm setting  Verstellung, f Einstellen, n

säätö, hallinta 2/II control Regelung, f  Überwachung, Kontrolle, f

säätö, hallinta 15/Ih control  Regulierung, f  Überwachung, f

säätövapaa fm adjustment free  einstellfrei

taaksepäin 11/II backward rückwärts

taikauskoinen * superstitious abergläubisch

taimen, kirjo-/purolohi fm trout  Grau-, Regenbogen-/forelle, f

taimikko fm young stand  Jungwuchs, m

taimikon hoito fm young stand tending  Jungwuchspflege, f

taimitarha fm nursery  Pflanzgarten, m Pflanzschule, f

taipua, antaa myöten * succumb biegen, nachgeben

taipuisa 16/Ih flexible  nachgiebig, elastisch

taipuisa letku hj line, flexible flexibler Schlauch

taipumus 11/II tendency Neigung, f

taistella * combat kämpfen

taistelu 2/II battle Kampf, m

taittopuomi fm luffing boom  Falzarm, m

taka 16/II rear hinter-, rück-

taka-akseli 8/Ih rear axle  Hinterachse, f

takaisin... 7/Ih return  zurück..., rück...

takana 14/II beyond hinten

takana, takapuoli 11/II behind hinten

takana, takapää, -osa fm rear  hinter, Hinterteil, m

takateli tandem 16/II rear bogie hintere Doppelachse

takateli tandem fm rear bogie  hintere Doppelachse

takertua, juuttua 2/II stick festsitzen, klemmen

takila * rigging Takel-, Seilwerk, n

takkuuntua, vanua 2/II mat  verfilzen

taloudellinen 16/Ih economical  wirtschaftlich, ökonomisch

talous 13/II economy Wirtschaft, f

tankista 4/Ih from the tank  aus dem Tank

tapahtua 21/II happen geschehen

tapahtua 18/II occur geschehen

tapahtua 2/Ih occur  geschehen

tapahtua 3/Ih take place  geschehen

tapahtua 18/II taking place geschehen

tapaus 6/I case  Fall, m

tarkastella 3/II regard betrachten

tarkka 2/II close genau

tarkkailla * monitor überwachen

tarkkailla * monitore  überwachen

tarkkailu, tarkkailla 17/II monitoring Kontrolle, f  Überwachung, f

tarkkailulaite 22/II monitor Monitor, m

tarkkuus 19/Ih precision  Genauigkeit, f  Präzision, f

tarkoittaa * designate  etwas beabsichtigen

tarkoittaa, keski- 13/II mean bedeuten, mittel-

tarkoittaa, merkitä 3/II mean bedeuten

tarkoituksenmukainen 21/II convenient zweckmässig

tarkoituksessa 20/II in order to zwecks...

tarkoitus 17/II purpose Zweck, m Ziel, m

tarkoitus * purpose  Absicht, f

tarpeeksi 3/II enough genug

tarttua 19/II grasp greifen, fassen

tarttua kiinni 18/Ih seize  hängenbleiben

tarttua lujasti 17/II grip festhaften

tarve hj need Erfordernis, n

tarve, tarvita 7/II need Erfordernis, n erfordern

tarvitaan 14/II are needed werden gebraucht, braucht man

tarvitaan 8/Ih are needed  braucht man

tasainen * uniform  gleichförmig, -mässig

tasaisesti 10/II evenly gleichmässig

tasapaino 8/II balance Gleichgewicht, n,

tasapainoitettu fm balanced  ausgewuchtet

tasapainotin 7/II balancer Ausgleicher, m

tasapainottaja 7/Ih balancer  Balancierer, m

tasasuunnin 13/Ih rectifier  Gleichrichter, m

tasata, yhtäläistää 8/Ih equalize  ausgleichen, angleichen

tasauspyörästö 16/II differential Ausgleichgetriebe, n Differential, n

tasavirta 18/II direct current Gleichstrom, m

taso 10/II level Stufe, f

taso * level  Niveau, n  Pegel, m

taukotoiminto fm interval function  Intervallfunktion, f

tavallisesti 5/II usually gewöhnlich

tavanomainen 17/II conventional üblich, ordinär

tavanomainen 11/II usual gebräuchlich, üblich

tavoiteltava, vaalikelpoinen * eligible erstrebenswert, wahltauglich

teeri fm black grouse  Birkhahn, m -huhn, n

tehdä mahdolliseksi 17/II enable ermöglichen

tehdä nämä toiminnot 8/Ih to do these jobs  diese Arbeiten zu erledigen

teho fm power  Leistung, f

teho (työtahti) 2/Ih power  Leistung, f (Arbeitstakt)

teho (voima) 8/Ih power  Leistung, f

teho, vaikutus hj effect Effekt, m  Wirkung, f

teho, valta, (voima) 14/II power Leistung, f

tehokas 17/II efficient wirksam, effektiv

tehokkaasti 21/II effectively wirkungsvoll, effektvoll

tehokkaasti * efficiently  wirksam

tehokkuus 5/Ih effectiveness  Wirksamkeit, f

tehokkuus 2/II efficiency Leistungsfähigkeit, f

tehollinen 13/II effective effektiv

tehon ulosotto * power take off  Kraftabnahme, f  Nebenantrieb, m

tehon ulosotto * PTO, power take off  Kraftabnahme, f Nebenantrieb, m

tehonsiirto 16/II transmission Leistungsübertragung, f 

tehonsiirtoketju 1/Ih power train  Triebstrang, m

tehostettu ohjaus 7/II power steering Hilfskraftlenkung, f

tehtävä 6/I job  Aufgabe, f

tehtävä 22/II task Aufgabe, f

tekijä 3/II factor Faktor, m

tekni(lli)nen 16/II technical technisch

teknikko fm technician  Techniker, m

tekninen erittely * specification  Spezifikation, f

tela, seurata jälkiä 17/II track Raupe, f  Spuren folgen

telaketjutraktori 7/II crawler Kettenschlepper,m Raupenschlepper, m

telat 16/II tracks Raupen(ketten)

teleskooppinen fm telescopic  teleskopisch

teli 17/II bogie Doppelachse, f

telipyörästö 16/II bogie Doppelachse, f

teollinen, teollisuus- 22/II industrial industriell

teoria 21/II theory Theorie, f

terminen, lämpö- 13/II thermal thermisch, thermo-

termostaatti 5/Ih thermostat  Thermostat, m

terva fm tar  Teer, m

tervaleppä fm black alder  Roterle, f Else, f

teräketju fm saw chain  (Säge)kette, f

terälaippa fm saw guide  Kettenführung, f

terävä 9/Ih sharp  scharf

terävä särmä 2/II edge Kante, f

tie,ura; tapa, keino fm way  Weg, m

tiedot 16/II data Datei, f

tiehöylä * road scraper  Wegehobel, m

tiekarhu fm road scraper  Wege-, Strassenhobel, m

tietokoneperusteinen 17/II computer-based computerunterstützt

tietty, määrätty 3/II certain bestimmt

tietty, määrätty, eräs 13/Ih certain  ein bestimmter, ein gewisser

tiheys 18/II specific gravity Dichte, f

tiheä, taaja * dense dicht,

tiiviste 2/II gasket Dichtung, f

tiivistelmä 1/Ih summary  Zusammenfassung, f

tiivistetty hj sealed abgedichtet

tiivistyä, väkevöidä 19/II concentrate anreichern, konzentrieren

tiivistäen 7/II shimming abdichtend

tiivistää 6/I seal  abdichten

tiivistää, tiiviste 2/II seal abdichten, Dichtung, f

tila, asema 11/II state Zustand, m

tila, avaruus, ala 11/II space Raum, m

tila, olosuhteet 17/II condition Zustand, m Verhältnisse

tila, tilanne 19/II condition Situation, f

tilava fm roomy  geräumig

tilava 17/II spacious geräumig

tilavuus 2/Ih volume  Volumen, n

tilavuus/-virta 5/II volume Volumen, n/-strom, m

tilavuusvirta 3/II volume flow Volumenstrom, m

tislaus 19/Ih distillation  Destillation, f

tiukasti hj tightly fest

todella, itse asiassa 11/II actually wirklich, sachgemäss

todellinen 13/II actual aktuell, zeitgemäss

todellinen arvo 13/II true value Istwert, m  Realwert, m

todellinen, tehokas 11/II effective tatsächlich, effektiv

todellinen, tosiasiallinen 3/Ih actual  aktuell, tatsächlich

todennäköinen 14/II likely wahrscheinlich

toimia 4/II function funktionieren, in Betrieb sein

toimia 6/II operate funktionieren, arbeiten

toimia 18/II work arbeiten

toimia huonosti 10/II malfunction fehlerhaft funktionieren

toimilaite 5/II actuator Gerät, n, Antrieb, m

toiminnalle 7/II to operation beim Laufen (bei der Operation)

toiminnallinen * functional  funktionell, funktionsgemäss

toiminnassa oleva 4/Ih in operation  im Betrieb

toiminta 6/II function Funktion, f Betrieb, m

toiminta 22/II operation Operation, f

toiminta 3/II operation Wirkungsweise, f

toiminta 15/Ih operation  Betriebsweise,f Funktion, f

toiminto 17/II action Handlung, f

toimitus, tuotanto 7/II delivery Durchsatz, m Durchflussmenge, f

toinen 21/II second (der, die, das) zweite

toisaalle kääntäen 5/II diverting ablenkend

toiseen 19/II to another zur (zum) anderen

toisella puolella 15/II beyond jenseits, auf der anderen Seite

toisiaan vastaan 3/Ih against each other  gegeneinander

toisin kuin 20/II unlike im Gegensatz zu...

toisin kuin 19/Ih unlike  im Gegensatz zu...

toisinpäin 8/II reverse anders(her)um, umgekehrt

toisio, sivu- 10/II secondary sekundär-, neben-

toisio-, vähäisempi 13/Ih secondary  sekundär-

toistaa, kerrata * recapitulate wiederholen

toivottava hj desirable wünschenswert

toleranssi, sietoraja 2/II tolerance Toleranz, f  Toleranzgrenze, f

torjua * suppress  abwehren, zurückdrängen

torjunta-aine fm pesticide  Bekämpfungs-, Pflanzenschutzmittel, n

tosiaikainen 17/II virtually instant Realzeit-

tosiasiallisesti 13/II actually wirklich, tatsächlich

toteuttaa * accomplish verwirklichen

toteuttaa, panna täytäntöön, realisoida, muuttaa rahaksi realize  verwirklichen, realisieren, in Geld umwandeln

totuudet 12/II truths Wahrheiten

transistori 21/II transistor Transistor, m

trasseli 2/II cotton waste Putzwolle, f

tuhlata 3/II waste verschwenden

tuhota 12/II destroy vernichten

tuhota 2/II ruin zerstören

tuki, tukea 1/Ih support  Stütze, f  stützen

tukkeutua 2/II plug verstopft werden

tukkeutunut 18/Ih clogged  verstopft, zugestopft

tukki fm log  Block, m

tulen sammutin  fm extinguisher  Feuerlöscher, m

tuli 16/II fire Feuer, n

tuli fm fire  Feuer,n

tulla 18/II become (an)kommen

tulla 18/II enter kommen, ankommen

tulla joksikin 20/II become (zu etwas) werden

tuloaukko * inlet  Einlass, m Einlassöffnung, f

tulos 13/II result Resultat, n  Ergebnis, n

tulos 2/Ih result  Ergebnis, n

tulpattu hj plugged zugepfropft

tulppa 1/II plug Stöpsel, m  Pfropfen, m

tunkeutua läpi * penetrate durchdringen

tunnistin * probe  Geber, m Fühler, m

tunnistin,anturi 10/II sensor Fühler, m Geber, m

tunnistin,anturi * sensor  Fühler, m  Sensor, m

tunnistus, tunnustus, tunteminen * recognition Erkennung, f Rekognition, f

tunnustaa, hyväksyä * endorse anerkennen

tunnustaa, tunnistaa 19/Ih recognize  erkennen

tunnustella 8/II sense fühlen, abtasten

tuoda 18/II bring bringen

tuohi  fm white bark  Birkenrinde, f

tuote 17/II product Produkt, n Erzeugnis, n

tuotos 17/II output Arbeitsergebnis, n

tuottaa 7/II produce produzieren, erzeugen

tuottaa 1/Ih produce  produzieren

tuottaa 15/II provide mitbringen, bewirken

tuottaa 18/Ih provide  erzeugen, zustandebringen

tuottaa varustaa 12/Ih supply  versehen

tuottamisessa 14/II in producing in Produktion

tuottava 17/II productive produktiv, ergiebig

tuottavuus 17/II productivity Produktivität, f

tuotto, kierrostilavuus 3/II displacement Förder-, Schluckvolumen, m

tuotto, saanto, hyöty * yield  Ausbeute, f

turboahdin 13/II turbocharger Turbolader, m

turkis * nutria Pelz, m

turva 16/II safety Schutz, m

turva fm safety  Schutz, m

turva-, suoja- 11/Ih safety  Sicherheits-, Schutz-

turvakintaat  fm safety mittens  Schutzhandschuhe

turvakypärä fm safety helmet  (Arbeits)schutzhelm, m

turvalasi fm safety glass  Sicherheitsglas, n

turvallisuus, varmuus 17/II safety Sicherheit, f

turvallisuussyistä hj for safety reasons aus Sicherheitsgründen

turvapuku fm safety clothing  Schutzkleidung, f

turvasaappaat fm safety boots  Schutzstiefel

turvata, taata 17/II ensure sichern, sicherstellen

turvatestattu fm safety tested  sicherheitsgeprüft

turvemaa fm peatland  Torf-, Moorboden, m

tuuletin 13/II cooling fun Lüfter, m Ventilator, m

tuuletin fm ventilator  Lüfter, m

tuuletin, puhallin 5/Ih fan  Lüfter, m Ventilator, m

tuulettimen hihna 5/Ih fan belt  Lüfterriemen, m

tuuletus fm ventilation  Lüftung, f  Ventilation, f

tuulilasi fm windscreen  Windschutzscheibe, f

tuulilasin pyyhin fm windscreen wiper  Scheibenwischer, m

tyhjentäminen 19/Ih depletion  Entleerung, f

typen oksidi * oxide of nitrogen  Stickoxyd, n

typpioksidi * NOx nitro-ox  Stickoxid, n  (NOx)

tyvi fm base  Stumpf, m

tyydyttävä 5/Ih adequate  befriedigend

tyydyttää 7/II satisfy sättigen

tyydyttää, täyttää 3/II meet befriedigen, füllen

tyyny, pehmike fm cushion  Füllungskissen, n Polsterung, f

tyyppi fm type  Typ, m Modell, n

työ 12/II work Arbeit, f

työkalupakki 16/II tool box Werkzeugkasten, m

työkalusarja fm tool kit  Werkzeugsatz, m

työkierto, tahti 2/Ih cycle  Kreisprozess, m Takt, m

työlinja, putki hj line, working Arbeitslinie, f  -rohr, n

työntää 7/II push schieben

työntö, isku 11/II thrust Schub, m  Stoss, m

työntö, isku 7/Ih thrust  Schub, m  Stoss, m

työpaino fm service weight  Betriebsgewicht, n  Dienstgewicht, n

työskennellä fm operate  arbeiten

työsuojelu fm work protection  Arbeitsschutz, m

työtahti 15/II power stroke Arbeitstakt, m

työvalot fm working light  Arbeitsbeleuchtung, f  -licht, n

tämä nähdään hj this is shown dies sieht man

tärkeys 13/II importance Wichtigkeit, f

täsmällinen 5/II accurate pünktlich

täsmällinen 12/II definite exákt, genau

täsmällinen 17/II precise genau, präzis

täsmällisesti 5/II exactly pünktlich

täsmällisesti 2/II precisely pünktlich

täsmällisyys * accuracy  Pünktlichkeit, f

tässä tapauksessa 7/II in this case in diesem Fall

tästä syystä 3/II for this reason aus diesem Grund

täydellinen, täydentää 18/II complete vollkommen, ergänzen

täydellisesti 8/II completely vollständig, vollkommen

täydennys, täydentää 17/II complement Ergänzung, f Komplement, n, ergänzen

täysin 16/II fully völlig

täyttää hj fill auffüllen, auftanken

täyttää, täydentää * replenish auffüllen, vervollständigen

täyttöaukko, -putki 2/II filler pipe Einfüllöffnung, f

täytyy olla 14/II must be es muss sein

täytyy pitää 14/II must be kept man soll halten

täytyy sekoittua 3/Ih must mix  es muss gemischt werden

uhkaus * menace Drohung, f

uittaa fm float  flössen

ulkoilla fm hike  spazieren gehen

ulkopuolinen 7/II external aussenseitig

ulompi fm outer  äussere

ulosanto, käyttö- 16/Ih output  Antrieb, m

ulosottoakseli 8/Ih output shaft  Abtriebswelle, f  Antriebswelle, f

ulosottoakseli 10/II output shaft Antriebswelle, f

ulospäin 1/Ih outward  auswärts

ulostulo 7/II outlet Auslass, m

ulottua 16/II reach sich erstrecken, reichen

ulottuma, toimintasäde 17/II reach Reichweite, f

upottaa jhk 2/II embed in versenken

upottaa nesteeseen 16/II immerse versenken, eintauchen

uppomäntä 11/I plunger  Tauchkolben, m

ura 9/II groove Nut(e), f  Rille, f

urakoitsija fm contractor  Unternehmer, m

usea, useita 19/II several manche(r, -, s), mehrere

useita 10/II various vielerlei

uskoa * entrust glauben

uudelleen lataus 18/II recharge nachladen

uudelleen täyttää 9/II refill auffüllen

uudistushakkuu 17/II final felling Verjüngungsschlag,m

uudistushakkuu fm regeneration felling  Verjüngungshieb, m  -schlag, m

uurtaa 2/II score eingraben

uurtaa 18/Ih score  eingraben

uusia, vaihtaa 2/II replace erneuern, austauschen

V-moottorin ryhmä 7/Ih V-block  V-zylinderblockeinheit, f

vaakasuoraan 17/II horizontally waagerecht, horizontal

vaatia hj require erfordern

vaatia, tarvita 7/II require erfordern

vaatimus 3/II requirement Anforderung, f  Erfordernis, n

vaatimus * requirement  Anforderung, f

vaha 19/Ih wax  Wachs, n

vahva, voimakas 14/II strong stark, kräftig

vahvempi 19/II stronger stärker

vahvistaa 19/II confirm verstärkern

vahvistin * amplifier  Verstärker, m

vaihde hm gear  Gang, m

vaihdelaatikko 16/II gear box Getriebe, n

vaihdella 5/II change wechseln, umändern

vaihdella, muuttaa 19/Ih vary  abwechseln, verändern

vaihdin 10/II exchanger (Wärme)tauscher, m

vaihdin * exchanger  Austauscher, m

vaihe 13/II phase Phase, f

vaihe 1/Ih phase  Phase, f Stufe, f

vaihe 14/II sequence Periode, f

vaihe, aste, teline 10/II stage Stadium, n  Stufe, f  Stand, m

vaihtaa 18/Ih change  wechseln

vaihtaa suuntaa, kääntyä 19/II reverse sich wenden, sich umdrehen

vaihtaa vaihdetta * shift  einen Gang schalten

vaihtaa, kytkeä 16/II shift schalten

vaihteisto, tehonsiirtolaitteet 8/Ih transmission  Getriebe, n  Triebstrang, m

vaihteleva 16/Ih variable  veränderlich, variabel

vaihteleva * various  abwechselnd

vaihteleva, epävakaa 13/II fluctuating unbeständig

vaihtelevuus, muunnos, alalaji 3/II variety Varietät, f Abart, f

vaihtoehdot 16/II alternatives Alternative

vaihtoehtoinen 16/II alternative alternativ, abwechselnd

vaihtovirtalaturi 11/Ih alternator  Drehstromgenerator, m

vaikea pulma * dilemma schwierige Wahl, Dilemma, n Zwangslage, f

vaikuttaa 3/Ih affect  beeinflussen

vaikuttaa, käynnistää 7/II actuate antreiben

vaikuttaa, liikuttaa 3/II affect wirken, bewegen

vaikutus 7/Ih action  Aktion, Wirkung, f

vaikutus 2/II effect Wirkung, f

vaikutus 19/Ih influence  Einfluss, m, Wirkung, f

vaikutus,vaikutelma 18/II impression Eindruck, m Einwirkung, f

vaimennin 7/Ih damper  Dämpfer, m

vaimennus 1/II cushion Dämpfung, f

vaimentaa 6/I deaden  dämpfen,

vaivatta, helposti 3/Ih readily  mühelos, leicht

vajaatuottoinen fm under-productive  unterproduktiv

vajaus, vaillinki * deficit Defizit, n Unterbetrag, m

vakautus 16/II stabilization Stabilisierung, f

vakava 2/II serious ernsthaft

vakavuus, lujuus 17/II stability Stabilität, f

vakio 16/Ih constant  konstant

vakio 16/II standard Standard, m

vakio fm standard  standard-, konstant

vakio, pysyvä 13/II constant dauerhaft, beständig

vakio, pysyvä 8/II constant gleichbleibend, konstant

vakiopaine 16/II constant pressure Gleichdruck-

valaa 7/Ih cast  giessen

valaista 15/II illustrate erläutern

valaistus fm illumination  Beleuchtung, f

valikoima 17/II choice Auswahl, f

valinnainen yksikkö fm optional unit  wahlfreie Einheit

valinnainen, lisä- 16/II optional wahlfrei, Zusatz-

valinnaiset lisälaitteet fm optional equipment  wahlfreies Zubehör

valinnanvara * option  Entscheidungsfrist, f

valita 3/II select auswählen

valita 8/Ih select  auswählen

valitsin 10/II selector Selektor, m Wähler, m

vallata, miehittää 11/II occupy besetzen, einnehmen

valmistaja 19/Ih manufacturer  Hersteller, m

valmisteltu fm prepared  vorbereitet, bereitgestellt

valmistelu * preparation  Vorbereitung, f

valo 11/II light Licht, n

valoisa fm light  hell

valot 11/Ih lights  Beleuchtung, f

valvoja, ohjaaja 22/II controller Aufsichtsperson, f Steuermann, m

vaneri fm plywood  Sperrholz, n

vanne fm rim  Felge, f

vapauttaa, helpottaa 6/II relieve befreien

vapautus 15/Ih relief  Befreiung, f

varapyörä fm spare wheel  Reserverad, n Ersatzrad, n

varasto 19/Ih storage  Vorrat, m Lager, f

varastoida 4/Ih store  einlagern,

varata 19/II occupy einnehmen

variksenmarja fm black crowberry  Krähenbeere, f

varmistaa 7/Ih assure  sichern

varmistaa, varmentaa * ensure  sichern, bestätigen

varmuus 19/Ih assurance  Sicherheit, f

varoitin 22/II monitor Warngerät, n  Kontrollgerät, n

varokeino 19/Ih precaution  Vorsichtsmassnahme, f

varsin 2/II quite ziemlich

varsin, aika, melko 21/II rather recht, ziemlich

varsinkin 10/II especially besonders, vor allem

varuste 22/II equipment Ausrüstung,f  Zubehör,n

varusteet, laitteet 3/II equipment Ausrüstung,f  Zubehör,n

varustettu 16/II equipped ausgerüstet

varustevyö fm tool belt  Werkzeuggürtel, m

vastaaanottaa 2/Ih receive  empfangen

vastaan 10/II against entgegen

vastaan * against  (ent)gegen

vastaan 12/II versus (ent)gegen

vastaanottaa 7/II receive empfangen

vastaavasti 17/II consistently entsprechend

vastahakoinen, haluton * reluctant widerwillig, unwillig

vastahakoisesti * reluctantly widerwillig, -strebend

vastakkainen 21/II contradictory gegensätzlich, widersprüchlich

vastakkainen 19/II opposite gegensätzlich

vastakkainen 8/II reverse gegensätzlich

vastakohta, ero 2/II contrast Gegensatz, m Unterschied, m

vastapaine 8/II back pressure Gegendruck, m

vastapäivään 19/II counter-clockwise gegen den Uhrzeigersinn

vastata * correspond  übereinstimmen, entsprechen

vastaus, reaktio 10/II response Antwort, f  Reaktion, f

vastaventtiili 15/Ih check valve  Rückschlagventil, n

vastus 21/II resistance Widerstand, m

vastus 14/II restriction Widerstand.m

vastus resistanssi 12/Ih resistance  Widerstand, m  Resistanz, f

vastustaa 13/II restrict entgegenwirken

vatsa, maha, kupu fm belly  Bauch, m Magen, m

vauhtipyörä 11/II flywheel Schwungrad, n

vaunu 11/II wagon Wagen, m

vaurio 2/II damage Beschädigung, f  Panne, f

vaurioittaa 3/II damage beschädigen

vaurioittaa 14/II damage beschädigen

vaurioitua 13/II damage beschädigt werden

vauriovapaa 17/II damage-free unbeschädigt

vedetty imetty 2/Ih drawn  gezogen

vedetön 4/Ih free of water  wasserfrei

vehnä * wheat Weizen, m

velvoittaa * oblige verpflichten

velvoitus, velvollisuus * oblication Verpflichtung, f  Pflicht, f

venttiili 5/II valve Ventil, n

venttiilikara 8/II valve spool Steuerschieber, m

venttiilin nostin 15/II valve tappet (Ventil)stössel, m

venttiilin ohjain 14/II valve quide Ventilführung, f

venttiilistö 3/II valving Ventiltrieb, m

venttiilivuoto 9/II valve leakage Undichtheit des Ventils

vertaileva 19/Ih comparative  vergleichend

vertailla 17/II compare vergleichen

vesakko fm coppice forest  Nieder-, Ausschlagwalddickung, f

vesijäähdytetty 16/II water-cooled wassergekühlt

vesiliukoinen 2/II water soluble wasserlöslich

vesipumppu 5/Ih water pump  Wasserpumpe, f

vesivaippa 5/Ih water jacket  Wassermantel, m

veto, siirto fm traction  Zug, m  Ziehen, n  Traktion, f

veto-, siirtonopeus fm traction speed  Ziehgeschwindigkeit, f

vetoakseli 9/Ih drive axle  Antriebswelle, f

vetopyörästö fm differential  Achsantrieb, m

vetotanko 16/II drawbar Zugstange, f

vetovoima fm pulling force  Zugkraft, f

vetovoima 17/II tractive effort Zugkraft, f  Antriebskraft, f

vetävä pyörä 9/Ih drive wheel  das treibende Rad, Antriebsrad, n

vetävät pyörät 4/II drive wheels Antriebsräder

vetää 8/Ih propel  ziehen, antreiben

vetää 16/II pull ziehen

vetää puoleensa 2/II attract anziehen

vetää takaisin 17/II retract zurückziehen

vetää, viedä 13/II draw ziehen, abnehmen

vianetsintä 17/II trouble-shooting Fehlersuche, f

vianmääritys 18/Ih diagnose  Fehlerbestimmung, f Diagnose, f Fehlersuche, f

viedä, käsittää 11/II occupy einnehmen, umfassen

vieläpä, jopa 17/II even sogar

vieras aine 19/Ih foreign matter  Fremdstoff, m

viileä fm cool  kühl

viimeinen 1/Ih final  letzt

viimeistelty 2/II finished durchgearbeitet, ausgefeilt

viimevuosina 19/Ih in recent years  in den letzten Jahren

viisto, kalteva 9/Ih bevel  schräg, geneigt

viistous 15/II ramp Wölbung, f Rampe, f

viite 19/Ih reference  Hinweis, m  Referenz, f

viive 19/Ih delay  Verzug, m

viivyttää * retard  verzögern, hinauszögern

vika 10/II failure Beschädigung, f Schaden, m

vika 18/Ih failure  Defekt, m

vika, konerikko 14/II failure Maschinenschaden, -defekt, m Panne, f

viljan hävikki 22/II grain loss Getreideverlust, m

villalanka 2/II wool yarn Wollgarn, n

villi, sivistymätön * savage wild, ungebildet

vipu 7/II lever Hebel, m

vipu hj lever Hebel, m

vipuohjaus 16/II lever steering Hebelsteuerung, f

vipuohjaus fm lever steering  Hebelsteuerung, f

virheellisesti 18/II erroneously fehlerhaft, falsch

virkistys fm recreation  Erholung, f

virranjakaja 11/Ih distributor  (Zünd)Verteiler, m

virranvoimakkuus 12/Ih ampere amperage  Amperezahl der Stromstärke

virta 11/Ih current  Strom, m

virta-avain 12/Ih key switch  Zündschlüssel, m

virtalähde 18/II source Stromquelle, f

virtapiiri 4/II circuit Stromkreis, m

virtapiiri 12/Ih circuit  Stromkreis, m  Schaltplan, m

virtauksen suunta hj direction of flow Stömungsrichtung, f

virtauksen säätö 6/II flow control Strömungsregelung, f

virtaus 7/II flow Strömung, f

virtaus * stream  Strömung, f

virtaus, tuotto fm flow  Durchflussmenge, f

virtaus, virrata 21/II flow Strömung, f fliessen

vivun liike 17/II lever movement Hebelbewegung, f

voidaan nähdä 2/II can be seen kann man sehen

voidaan säätää 8/II might be set kann man einstellen

voidaan tehdä 3/Ih can be done  kann man tun

voidaan vaihtaa (muuttaa) 12/II can be changed kann verändert werden

voima 8/II force Kraft, f

voimansiirto fm power transmission  Kraftübertragung, f

voimassaoleva 11/II effective gültig

voimaviiva 20/II line of force Kraftlinie, f

voimaviivat 20/II lines of force Kraftlinien

voisi tuhota 3/Ih would destroy  könnte man zerstören

voitelu 6/I lubrication  Schmierung, f

voltti 11/Ih volt  Volt, n

volumetrinen 13/II volumetric volumetrisch

vuokrata, palkata, pestata * hire mieten, einstellen

vuorostaan 2/II in turn (er) seinerseits

vuotava 14/II leaking leckend

vuoto 15/Ih leagage  Leck, n

vuoto 2/II leakage Leck, n

vuotolinja, -putki hj line, drain Rücklauflinie, f -schlauch,m

vähemmän 3/Ih less  weniger

vähitellen, asteittain 19/Ih gradually  allmählich, stufenweise

vähäpätöinen * negliglible unbedeutend

väitellä * debate über etwas debattieren (disputieren)

väkevyys 18/II concentration Anreicherung, f Konzentration, f

väkevöity 18/II concentrated angereichert

väliakseli 16/II inter axle Vorgelegewelle, f  Zwischenwelle, f

välillä 7/II between zwischen

välineet, työkalut, takila * tacle Werkzeuge, Takelage, f

välissä oleva 7/II intermediate zwischenliegend

välittämättä, huolimatta 6/II regardless of trotz(dem)

välittää viesti 22/II signal benachrichtigen, signalisieren

välitön, kiireellinen, silmänräpäyksellinen, pika- instant  eilig, eil-, schnell-

välttämätön 3/II necessary notwendig, unvermeidlich

välttämätön 5/Ih necessary  notwendig

välttämätön edellytys * prerequisite Vorbedingung, f

välttää 19/Ih avoid  vermeiden

välys, liikkumavara 15/II slack Spiel, m Spielraum, m

värimerkkaus 17/II colour-coding Farbenmarkierung, f

värinä 7/Ih vibration  Vibration, f

väsymys, uupumus 17/II fatique Ermüdung, f

vääntää käyntiin 12/Ih crank   andrehen, anlassen

vääntää, kääntää 3/II turn (um)drehen, wenden

vääntömomentti 3/II torque Drehmoment, m

vääntömomentti 8/Ih torque  Drehmoment, m

väärä 18/Ih incorrect  fehlerhaft, falsch

watti 12/Ih watt  Watt, n

ydin, sisin sydän, core  Kern, m

yhdenmukainen 19/Ih analogous  entsprechend, übereinstimmend

yhdensuuntainen 17/II parallel parallel, gleichgerichtet

yhdistelmä 3/II combination Kombination, f  Zusammenstellung, f

yhdistelmä 15/Ih complex  Zusammenstellung, f

yhdistetty fm combined  kombiniert

yhdistetty hj coupled angeschlossen, angekoppelt

yhdistys 18/II combination Verbindung, f

yhdistyä 3/Ih combine  sich vereinigen, sich vermischen

yhdistäen * combining  zusammensetzend

yhdistää hj link verbinden

yhteensopivuus lh19 compatibility  Kombatibilität, f, Zusammenpassung, f

yhteinen fm common  gemeinsam

yhteys * conjunction  Verbindung, f

yhteysradio fm communic. radio  Funkverbindung, f

yhtyä 18/II combine sich verbinden

yhtä aikaa 6/I at once  gleichzeitig

yhtäsuuri 7/II equal gleich, äquivalent

yksikkö 1/II unit Einheit, f

yksinkertainen hj simple einfach

yksinkertainen fm single  einfach

yksinkertaisesti 7/II simply einfach

yksinkertaistaa 21/II simplify vereinfachen

yksinkertaistettu 4/II simplified vereinfacht

yksitoiminen 1/II single acting einfachwirkend

yksitoiminen hj single acting einfachwirkend

yksittäispumppu hj pump, single einzylinder-Einspritzpumpe, f

yksityiskohtainen, tietty, määrätty 3/II particular eingehend, gewiss, bestimmt

yleinen 11/II common allgemein

yleinen 3/II general allgemein

yleinen 16/Ih universal  allgemein, universal

yleisesti 19/Ih commonly  allgemein

yleisesti 5/II generally allgemein

yleisesti 19/Ih in general  im allgemeinen

yleisharvennus 17/II general thinning allgemeine Durchforstung, f

yleisin 21/II most common üblichst

ylempi, korkeampi 17/II superior höher, überlegen

ylenmääräinen, liiallinen, kohtuuton 13/II excessive übermässig

ylentää, edistää,tuottaa 17/II promote fördern

yli fm over  über

yli, poikki, ristiin 6/II across quer, querüber

ylikorostaa 13/II overstress überbetonen

ylikuorma 13/II lug Überlast, f

ylikuorma 18/Ih overload  Überlast, f

ylikuumeneminen 5/Ih overheating  Überhitzung, f

ylimäärä 7/II excess Überschuss, m

ylimäärä, erikoinen 7/II extra extra, besonders

ylimääräinen 6/II excess überschüssig, extra

ylimääräinen 5/Ih excess  überschüssig

ylispuu fm hold-over  Überständer, m

ylittää 7/II exceed überschreiten

yliveto 18/Ih top-notch  unübertroffen

ylläpitää 3/II maintain beibehalten

ylläpitää, huoltaa 2/II maintain instandhalten, warten

yllättävä, hämmästyttävä 21/II startling überraschend, erstaunlich

ylpeys, ylimielisyys * pride Hochmut, m

yläkuolokohta 15/II TDC, top dead centre OT, oberer Totpunkt, m

yläkuolokohta 15/II top dead center Oberer Totpunkt, (OT)

yläpuolella hj above oberhalb

ylöspäin 19/II upward aufwärts, hinauf

ympäri 19/II around herum

ympäri 5/II round herum

ympäristö 17/II environment Umwelt, f Umgebung, f

ympäröivä * ambient  umgebend

ympäröivä 2/II surrounding umkreisend

yrittää, yritti 11/II try, tried versuchen, versuchte

yritys 3/II attempt Versuch, m

yritys, uhkapeli * venture Spekulation, f

äestys fm harrowing  Grubbern,n Eggen,n

ääni 11/II sound Schall, m Ton, m

äänioppi, akustiikka 16/II acoustics Akustik, f

äänitorvi 11/Ih horn  Hupe, f Horn, n

äänivaikutus fm acoustic Akustik, f  Klangwirkung, f

ääretön 4/II infinite unendlich

äärimmäisen * extreme  äusserst

äärimmäisyyys 19/Ih extreme  Extrem, n

öljy fm oil  Öl, n

öljykanava 9/II oil passage Ölkanal, m

öljykanava 6/I oil passage  Ölkanal, m

öljykylpy 16/II oil-immerse Ölbad, n

öljyn lauhdutin fm oil cooler  Ölkühler, m

öljyn virtaus 15/Ih oil flow  Ölfluss, m

öljyn virtaus hj oil flowing Ölströmung, f

öljypumppu 13/II oil pump Ölpumpe, f

öljysäiliö 6/I oil reservoir  Ölbehälter, m