Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fbMonivalintatehtäviä Merkitse oikeat vaihtoehdot, väärästä vähennetään. Max. 7p.

Kappaleen 6. LUBRICATION SYSTEMS mukaan voitelun tehtäviä ovat mm.
A) Auttaa vaimentamaan moottorin melua
B)Huuhtelee moottoria ja auttaa puhdistamaan moottorin päästöjä
C) Alentaa kitkaa moottorin liikkuvien osien välillä
D)Imee itseensä ja haihduttaa lämpöä
E) Tiivistää männän renkaat ja sylinterin seinämät

Kappaleen 6. tekstin mukaan: Ilman öljyä moottori
A)ylikuumenisi
B)kuluisi loppuun
C)palaisi
D)leikkautuisi kiinni
E)keittäisi jäähdytysnesteen

Kirjoita kirjan kappaleen 6 tekstiin suomennokset edellä olevien ja seuraavien avulla

Voitelu on yksi polttomoottoreitten välttä­mättömistä apujärjestelmistä. Muita ovat mm. jäähdytys— cooling -, imu- ja poisto­järjestelmät—intake and exhaust systems -, bensiini ja dieselpolttonestejärjestelmät—gasoline and diesel fuel systems- sekä erilaiset säätöjärjestelmät—governing systems. Oheinen kuva esittää moottorin voitelujär­jestelmän perusperiaatteet, tehtävät ja ku­vaa toimintaa englannin kielellä.

SUOMENNOS

Voitelulla on moottorissa seuraavat tehtävät:

1.   Reduces friction between moving parts—alentaa kitkaa liikkuvien osien välillä

2.   Absorbs and dissipates heat—imee itseensä ja haihduttaa lämpöä ts. kuljettaa lämpöä pois moottorista

3.   Seals the piston rings and cylinder walls—tiivistää männän renkaat ja sylinterin seinämät

4.   Cleans and flushes moving parts—puhdistaa ja huuhtelee liikkuvia osia

5.   Helps deaden the noise of the engine—auttaa vaimentamaan moottorin melua

Moottoriöljyn kanssa järjestelmä on kykenevä tekemään kaikki nämä tehtävät yhtä aikaa. Ilman voitelua moottori kuluisi pian loppuun—would soon wear out, burn up or seize—palaisi tai leikkautuisi kiinni.

Öljy ei ainoastaan alenna kitkaa muodosta­malla kalvon liikkuvien osien välille, vaan se myös johtaa lämpöä pois näiltä osilta.

Voitelujärjestelmä voi toimia roiskuttamalla öljyä liikkuville osille—by splashing oil on the moving parts or it may feed oil under pressure to the parts via internal oil pas­sages as shown in Fig.—tai öljy voidaan syöttää paineen alaisena  osille sisäisiä öl­jykanavia pitkin. Joissakin tapauksissa mo­lempia menetelmiä käytetään samanaikai­sesti.

Kampikammio muodostaa öljysäiliön, missä öljyä varastoidaan ja jäähdytetään.

Kampikammio täytyy olla tuuletettu—must be vented—huohotettu, jotta estettäisiin paineen nouseminen männän ohi virranneiden kaasujen vaikutuksesta.

Nykyaikainen tuuletus pitää sisällään uu­delleenkierrätysjärjestelmän, missä kampi­kammion höyryt johdetaan takaisin mootto­rin imujärjestelmään.  Tällä alennetaan il­man saastumista—modern venting some­times includes a system which routes crankcase vapors back to the intake sys­tem to reduce pollution.  

SANASTOA

lubrication                 voitelu

job                 tehtävä

system          järjestelmä

engine           moottori

reduce           alentaa

friction           kitka

between        välillä

moving part   liikkuva osa

absorb           imeä itseensä

dissipate       haihduttaa

heat               lämpö

seal               tiivistää

 

piston ring     männän rengas

cylinder wall  sylinterin seinämä

clean             puhdistaa

flush              huuhdella

deaden          vaimentaa

noise             melu

able               kykenevä

at once          yhtä aikaa

by forming     muodostaen

wear out        kulua loppuun

seize             leikkautua kiinni

between parts                     osien välille

conduct         johtaa