Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

Technical English
and Chinese
Tekniikan englantia ja kiinaa
(Draft, luonnos)

2-lever control fm 双杆控制 shuang gan kong zhi

2-stage fm 两种状态 liang zhong zuang tai

4-cycle 15/II 4次循环 si ci xun huan

4-wheel drive  fm 四轮驱动 si lun qu dong

ability 13/II 能力 neng li

able  6/I neng

above hj 以上的 yi shang de

abrasive 2/II 摩擦力 mo ca li

absorb 13/II 吸收 xi shou

absorbent 2/II 能吸收的 neng xi shou de

abundant * 富裕的 fu yu de

acceleration  * 加速度 jia su du

accept  19/Ih 接受 jie shou

access * 通道 tong dao

access to  fm 可以理解 ke yi li jie

accessible * 可通过的 ke tong guo de

accessible  fm 可以理解的 ke yi li jie de

accessories  * 附加条件 fu jia tiao jian

accessory 13/II 辅助的 fu zhu de

accomplish * 完成 wan cheng

according  * 根据 gen ju

according to law  fm 根据规程 gen ju gui cheng

account 13/II 数一数 shu yi shu

accrue * 产生 chan sheng

accumulate 18/II 积累 ji lei

accumulate  * 积累 ji lei

accuracy  * 系数 xi shu

accurate 5/II 准确的 zhun que de

achieve 3/II 达到 da dao

acid 2/II duan

acoustic fm 声学 sheng xue

acoustics 16/II 声学 sheng xue

acquire  hj 获得 huo de

across 6/II 交差 jiao cha

act  1/Ih 行动 xing dong

action 17/II 运动 yun dong

actual  3/Ih 实际的 shi ji de

actually 11/II 实际上 shi ji shang

actuate 9/II 驱动 qu dong

actuator 5/II 致动器 zhi dong qi

adaptation * 适应 shi ying

add 21/II 增加 zeng jia

addition  * 另外 ling wai

additive  19/Ih 添加剂 tian jia ji

adequate 14/II 适合 shi he

adequate  5/Ih 适当的 shi dang de

adjacent 19/II 邻近的 lin jin de

adjust 5/II 调整 tiao zheng

adjust  fm 调节 tiao jie

adjustable 9/II 可调整的 ke tiao zheng de

adjustable  fm 可调的 ke tiao de

adjustment free  fm 不必调节 bu bi tiao jie

adopt  * 适应 shi ying

adorable * 可爱的 ke ai de

adoration * 敬慕 jing mu

adsorbent 2/II 能吸收的 neng xi shou de

advantage 15/II 优点 you dian

adverse to  19/Ih 不利于 bu li yu

affect  3/Ih 影响 ying xiang

afforestation  fm 绿化 lu hua

afforrestation fm 造林 zao lin

aftertreatment  * 处理之后 chu li zhi hou

against 10/II 低制 di zhi

against  * 阻止 zu zhi

against each other  3/Ih 相抵抗 xiang di kang

agricultural 22/II 农业的 nong ye de

ahead  9/Ih 前面 qian mian

aicraft  5/Ih 飞行器 fei xing qi

air  1/Ih 空气 kong qi

air cleaner 14/II 空气清洁器 kong qi qing jie qi

air compressor  fm 压缩机 ya suo ji

air conditioner 13/II 空调 kong tiao

air heats  3/Ih 空气热量 kong qi re liang

air input  fm 吸入空气 xi ru kong qi

air pollution  fm 空气污染 kong qi wu ran

air vent hj 气孔 qi kong

air-mixture  2 空气混合物 kong qi hun he wu

all  fm 全部 quan bu

all directions hj 全方位 quan fang wei

allotment * 分配 fen pei

allow 9/II 允许 yun xu

alongside 19/II 沿边部 yan bian bu

alternative 16/II 交替的 jiao ti de

alternatives 16/II 替换物 ti huan wu

alternator  11/Ih 发电机 fa dian ji

always 7/II 总是 zong shi

ambient  * 环境的 huan jing de

ambitious * 有野心的 you yie xing de

amortization * 阻尼 zu ni

amount 5/II 数量 shu liang

amount  16/Ih 数量 shu liang

ampere  11/Ih 安培 an pei

ampere amperage  12/Ih 安培表 an pei biao

amplifier  * 放大器 fang da qi

analogous  19/Ih 类似的 lei si de

angle  * 角度 jiao du

angle speed 3/II 角速度 jiao su du

angularity 15/II 曲线度 qu xian du

anti slip guard  fm 防滑装置 fang hua zhuang zhi

anti-slip  fm 防滑的 fang hua de

anticipate  18/Ih 预处理 yu chu li

anticipated * 预先的 yu xian de

antifreeze  5/Ih 防冻的 fang dong de

antiknock  19/Ih 防爆的 fang bao de

antioxidant  19/Ih 抗氧化剂 kang yang hua ji

antiskid chain 17/II 防滑链 fang hua lian

apparent 2/II 外观的 wai guan de

application  16/Ih 应用 ying yong

application  19/Ih 要求 yao qiu

applications 22/II 功能 gong neng

applied pressure hj 额定压力 e ding ya li

apply  * 要求 yao qiu

apply to  fm 施加 shi jia

appraisal * 评估 ping gu

appreciable 21/II 可观的 ke guan de

apprenticeship * 做学徒 zuo xue tu

approach 2/II 近似 jin si

appropriate * 适当的 shi dang de

approximate  * 近似的 jin si de

apt  19/Ih 适当的 shi dang de

are needed 14/II 需要 xu yao

are needed  8/Ih 需要 xu yao

arm-rest  fm 扶手 fu shou

armature  * 业余的 yie yu de

around 19/II 四周的 si zhou de

around the corner 9/Ih 在角落周围 zai jiao luo                zhou wei

around twice  2 二倍左右 er bei zuo you

arrange  * 安排 an pai

arrow 1/II 箭头 jian tou

articulate  fm 铰链结合 jiao lian jie he

articulated joint  fm 铰链结合 jiao lian jie he

artificial regeneration  fm 人工更新 ren gong geng xin

as follows 18/II 如下面所示 ru xia mian suo shi

as follows 8/II 如下所示 ru xia suo shi

as indicated 20/II 象所示一样 xiang suo shi yi yang

as low as 22/II ...一样低 xian...yi yang di

as shown 4/II 如所示 ru suo shi

as shown  6/I 显示 xian shi

aside 3/II ... chu     wai

aside from * ...以外 chu...yi wai

aside from 3/II 排除 pai chu

aspen  fm 杨树 yang shu

aspiration  1/Ih 吸气 xi qi

assume 21/II 假定 jia ding

assurance  19/Ih 确信 que xin

assure  7/Ih 保证 bao zheng

at low rate 18/II 以慢速度 yi man su du

at once  6/I 立刻 li ke

at rest 11/II 静止 jing zhi

at the top 8/II 在顶部 zai ding bu

at various 13/II 变化 bian hua

atmosphere 2/II 气氛,环境 qi fen, huan jing

atmospheric hj 大气的 da qi de

atomization  * 原质化 yuan zhi hua

attach 21/II 附着 fu zhao

attach  7/Ih 附带 fu dai

attempt 3/II 试图 shi tu

attract 2/II 吸引 xi yin

automatic 22/II 自动的 zi dong de

automatic manner 22/II 自动方式 zi dong fang shi

auxiliary 10/II 附带的 fu dai de

auxiliary  11/Ih 附带的 fu dai de

available 18/II 合适的 he shi de

available 7/II 合适 he shi

available  * 合适的 he shi de

average 13/II 平均 ping jun

average  * 平均 ping jun

avoid  19/Ih 避免 bi mian

away  20/II 远离 yuan li

axle 16/II zhou

axle  8/Ih 驱动桥 qu dong qiao

axle load  fm 轴载 zhou zai

back pressure 8/II 反压 fan ya

backside 15/II 背面 bei bian

backup 7/II 支撑 zhi cheng

backward 11/II 后面的 hou mian de

baffle  5/Ih 阻碍 zu ai

balance 8/II 平衡 ping heng

balanced  fm 平衡的 ping heng de

balancer 7/II 平衡器 ping heng qi

balancer  7/Ih 平衡器 ping heng qi

bale size 22/II 包装尺寸 bao zhuang chi cun

bark  fm 树皮 shu pi

barometer  * 气压表 qi ya biao

barrister * 律师 lu shi

basal area  fm 基部面积 ji bu mian ji

base 21/II 基础 ji chu

base  fm 基础 ji chu

base ring 21/II 基础环 ji chu huan

basic element  1/Ih 基本因素 ji ben yin su

basic engine  7/Ih 基础发电机 ji chu fa dian ji

basic operation  15/Ih 基础操作 ji chu cao zuo

basic part  8/Ih 基础零件 ji chu ling jian

basic principle 19/II 基本原理 ji ben yuan li

basic thing 14/II 基本部件 ji ben bu jian

basic unit 11/II 基本单位 ji ben dan wei

basically 4/II 基本地 ji ben di

basics 12/II 基础 ji chu

battery 18/II 电池 dian chi

battery  12/Ih 电池 dian chi

battery voltage 22/II 电池电压 dian chi dian ya

battle 2/II 战斗 zhan dou

BDC 15/II 下死点 xia si dian

bear  fm 承载 cheng zai

bearing 14/II 轴承 zhou cheng

become 18/II 成为 cheng wei

become 20/II 变成 bian cheng

bed 16/II chuang

before 18/II 以前 yi qian

begin  2/Ih 开始 kai shi

behind 11/II 在后面 zai hou mian

bellow * 下面的 xia mian de

belly  fm 凸部 tu bu

belly plate  fm 凸形盘 tu xing pan

below 1/II .....下面 zai...xia mian

below six volts 22/II 6瓦特以下 liu wa te yi xia

belt  * dai

between 7/II ...之间 zai    zhi jian

between parts  6/I 在零件之间 zai ling jian zhi jian

bevel  9/Ih 斜角 xie jiao

bevel gear  9/Ih 斜齿轮 xie chi lun

beyond 15/II 超过 chao guo

biotope-site type  fm 生物类型 sheng wu lei xing

birch  fm 桦树 hua shu

bit 2/II 一些 yi xie

black alder  fm 黑扬 hei yang

black crowberry  fm 黑豆果 hei dou guo

black grouse  fm 野鸟 yie niao

blackmail * 敲诈 qiao zha

bleed  18/Ih 泄漏 xie lou

blend  19/Ih 混合 hun he

blind  fm 盲目的 mang mu de

block  fm 缸体 gang ti

blow-by 14/II 吹散 chui san

blow-by  6/I 吹去,漏气 chui qu    lou qi

blower 13/II 吹风机 chui feng ji

blower  5/Ih 吹风机 chui feng ji

blueberry  fm 草莓 cao mei

board  fm ban

body 11/II 整体 zheng ti

body housing 9/II 整个工作室 zheng ge gong zuo shi

bog whortleberry  fm 沼泽轮生草莓 chaoze lunsheng caomei

bogie 16/II 负重轮 fu zhong luen

bogie 17/II 负重轮 fu zhong lun

boiling  19/Ih 沸腾的 fei teng de

boom  fm 起重臂 qi zhong bi

boom speed  fm 起重速度 qi zhong su du

bore 7/II 汽缸筒 qi gang tong

both 4/II 两个 lian ge

both ends 1/II 两端 liang duan

bottom  2/Ih 底部 di bu

bottom dead center  15/II 底部临界线 di bu ling jie xian

bottom side 9/II 底边 di bian

bracket  16/Ih 轴承支架 zhou cheng zhi jia

brake  fm 刹车 sha che

braking system  fm 刹车系统 sha che xi tong

braking torque 10/II 刹车力矩 sha che li ju

branch 8/II 分支,树枝 fen zhi   shu zhi

branch  fm 树枝 shu zhi

breakdown  18/Ih 破损 po  sun

breaker  11/Ih 压碎机 ya sui ji

breaking 2/II 破损 po sun

breath 13/II 呼吸 hu  xi

breather 2/II 通气装置 tong qi zhuang zhi

breed  fm 繁殖 fan zhi

bribable * 行贿的 xing hui de

bribery * 贿赂 hui lu

bring 18/II 带来 dai lai

 

broadcast burning  fm 烧荒播种 shao huang bo zhong

brush saw  fm 割灌机 ge guan ji

bucking  fm 反作用 fan zuo yong

build 6/II 建造 jian zao

build up  hj 建造 jian zao

bulldozer  fm 推土机 tui tu ji

buncher  fm 聚束器 ju shu qi

bunching  fm 聚束 ju shu

burn  1/Ih 燃烧 ran shao

burn fully  3/Ih 完全燃烧 wan quan ran shao

burned gases  2/Ih 可燃气体 ke ran qi ti

bush  fm 轴承套 zhou cheng tao

butane  fm 煤气 mei qi

butane gas  fm 天然气 tian ran qi

by a tube hj 用管子 yong guan zi

by applying 20/II 通过申请 tong guo shen qing

by changing 12/II 通过改变 tong guo gai bian

by cooling 12/II 冷却 leng que

by forming  6/I 通过形成 tong guo xing cheng

by heating 12/II 加热 jia re

by the same token 3/II 以同样的标记 yi tong yang de biao ji

by using  16/Ih 通过使用 tong guo shi yong

bypass 6/II 支路 zhi lu

bypass  5/Ih 支路 zhi lu

bypass flow  5/Ih 分流 fen liu

C carbon  * tan

cab 16/II 驾驶室,气化器 jia shi shi  qi hua qi

cab, cabin  fm 驾驶室 jia shi shi

cabin heater  fm 车厢暖风 che xiang nuan feng

calculate 3/II 计算 ji suan

calibration  * 校正 jiao zheng

calm  3/Ih 平静的 ping jing de

cam  7/Ih 凸轮 tu lun

cam follower 15/II 凸轮随动件 tu lun sui dong jian

cambium  fm 形成层 xing cheng ceng

camshaft 14/II 曲轴 qu zhou

camshaft  7/Ih 凸轮轴 tu lun zhou

can be changed 12/II 能改变 neng gai bian

can be done  3/Ih 可以作 ke yi zuo

can be seen 2/II 能看到 neng kan dao

cancel 19/II 取消 qu xiao

capable 3/II 有能力的 you neng li de

capercaillie  fm 一种鸟 yi zhong niao

carburettor 13/II 汽化器 qi hua qi

care  18/Ih 关心 guan xin

carefull  18/Ih 细心的 xi xin de

carefully  5/II 细心地 xi xin di

carry 19/II ban

carry  9/Ih 承担 cheng dan

carry off  5/Ih 带走 bai zou

carve * 雕刻 diao ke

case  6/I 情况 qing kuang

casette player  fm 放相机 fang xiang ji

cast  7/Ih 铸造 zhu zao

catalyst  * 催化剂 cui hua ji

catalytic  * 催化的 cui hua de

catch 2/II 抓住 zhua zhu

caught 2/II 抓住 zhua zhu

cause 7/II 引起 yin qi

causing 9/II 引起的 yin qi de

cavity 9/II 共振器 gong zhen qi

cavity hj 空腔 kong qiang

cell 18/II 细胞 xi bao

cellular telephone 16/II 网眼电话 wang yan dian hua

cellular telephone  fm 网眼电话 wang yan dian hua

centrifugal  * 离心的 li xin de

ceramic  * 陶瓷的 tao ci de

certain 3/II 具体的 ju ti de

certain  13/Ih 一定的 yi ding de

chain  fm lian

chain saw  fm 油锯 you ji

chains 16/II lian

chains  fm 输送链 shu song lian

chamber  4/Ih 燃烧室 ran shao shi

change 3/II 转变 zhuan bian

change 5/II 转变 zhuan bian

change  16/Ih 改变 gai bian

change  18/Ih 变化 bian hua

chapter 3/II zhang

chapter  7/Ih 章节 zhang jie

characteristic 12/II 特性 te xing

charcoal 2/II tan

charge 1/II 充电 chong dian

charged 16/II 充电的 cong dian de

charged  fm 充电的 chong dian de

cheaper 2/II 便易 pian yi

check valve  15/Ih 检测阀 jian ce fa

chemical 18/II 化学的 hua xue de

chemically 2/II 化学地 hua xue di

chip  fm 碎片 sui pian

chocker loop * 阻塞回路 zu sai hui lus

choice 17/II 选择 xuan ze

circuit 4/II 线路 xian lu

circulate  5/Ih 循环 xun huan

circulation 2/II 循环 xun huan

clash  * 撞击 zhuang ji

classify 2/II 分类 fen lei

clean 14/II 清洁 qing jie

clean  4/Ih 清洁的 qing jie de

cleanliness  18/Ih 清洁度 qing jie du

clear  fm 清楚的 qing chu de

clear cutting  fm 皆伐 jie fa

clearing  fm 清除 qing chu

client 17/II 客户 ke hu

clockwise 19/II 顺时针的 shun shi zhen de

clogged  18/Ih 阻塞的 zu sai de

close 9/II 关闭 guan bi

close  7/Ih 关闭 guan bi

close location 17/II 最近位子 zhui jin wei zi

closed 4/II 关闭的 guan bi de

closed container  3/Ih 封闭容器 peng bi rong qi

cloud point  19/Ih 阴点 yin dian

cloudberry  fm 草莓 cao mei

clutch  8/Ih 离合器 li he qi

clutter * 混杂 hun za

CO  * 更改指令 geng gai zhi ling

coat  2/II 涂层 tu ceng

coating  * 包衣的 bao ji de

coil  11/Ih 线圈 xian quan

cold weather  5/Ih 冷天 leng tian

collar  * 颈圈 jing quan

collector 21/II 集电器 ji dian qi

colour-coding 17/II 颜色编码 yan se bian ma

combat * 反对 fan dui

combination 18/II 结合 jie he

combination 3/II 联合 lian he

combine 18/II 结合 jie he

combine 22/II 合并 he bing

combine  3/Ih 结合 jie he

combined  fm 合并的 he bing de

combining  * 比较的 bi jiao de

combustion 11/II 燃烧 ran shao

comfortable  fm 舒适的 shu shi de

commanding 17/II 指令的 zhi ling de

commercial  19/Ih 商业的 shang ye de

common  fm 普通的 pu tong de

commonly  19/Ih 普通地 pu tong di

communic. radio  fm 通信广播 tong xin guang bo

comparative  19/Ih 比较的 bi jiao de

compare 17/II 比较 bi jiao

compatibility  lh19 兼容性 jian rong xing

compensate 5/II 补偿 bu chang

compensate 6/II 补偿 bu chang

compile * 编辑 bian ji

complement 17/II 补充 bu chong

complete 18/II 完成 wan cheng

complete circuit 18/II 完整的线路 wan zheng de xian lu

completely 8/II 完全地 wan quan di

completion 15/II 竣工 jun gong

complex  15/Ih 综合结构 zong he jie gou

component  fm 零部件 ling bu jian

composition  * 组成 zu cheng

compound 18/II 复合体,化合物 fu he ti   hua he wu

compress 6/II 加压 jia ya

compress  3/Ih 压力 ya li

compressed  2/Ih 加压的 jia ya de

compression  2/Ih 压力 ya li

compression ratio  19/Ih 压力比 ya li bi

compression stroke 15/II 压力冲程 ya li  chong cheng

compressor 13/II 压力器 ya li qi

computer-based 17/II 在计算机基层上 zai ji suanji ji cengshang

concentrate 19/II 集中 ji zhong

concentrated 18/II 集中的 ji zhong de

concentration 18/II 集中 ji zhong

concentration  * 集中 ji zhong

concern 22/II 有关于 you guan yu

concern  19/Ih 关于 guan yu

condition 17/II 条件 tiao jian

condition 19/II 条件 tiao jian

conditioning  * 有条件的 you tiao jian de

conduct  6/I 传导 chuan dao

conductor 20/II 导体 dao ti

cone  fm 球果 qiu gou

confirm 19/II 确认 que ren

confuse 12/II 混乱 hun luan

conifer  fm 针叶 zhen ye

conjunction  * 耦合 ou he

connect 9/II 连接 lian jie

connected 10/II 连接的 lian jie de

connecting rod  7/Ih 连杆 lian gan

connection 1/II 连接 lian jie

connector hj 接线盒 jie xian he

connector  fm 联合器 lian he qi

conscience * 良心 liang xin

consequent 20/II 随后的 sui hou

consequently 9/II 必然地 bi ran di

consider 20/II 考虑 kao lu

consideration 3/II 考虑 kao lu

consideration 3/II 依据 yi ji

consideration  * 考虑因素 kao lu yin su

consist of  19/Ih ...组成 you...zhu cheng

consistently 17/II 相容地 xiang rong di

console  * 支架 zhi jia

constant 13/II 恒定的 heng ding de

constant pressure 16/II 恒压 heng ya

constituent  * 组成 zu cheng

constitute * 构成 gou cheng

constitution  * 结构 jie gou

construct  1/Ih 结构 jie gou

construction 3/II 建设 jian she

consumption 13/II 磨损 mo sun

contain  19/Ih 包含 bao han

container 2/II 容器 rong qi

contamina/tion -nt  19/Ih 污染 wu ran

contaminant 2/II 污染物 wu ran wu

contaminant 2/II 赃物 zang wu

contaminated 2/II 污染的 wu ran de

contamination 2/II 污染 wu ran

content  * 目录 mu lu

continue 18/II 继续 ji xu

continue hj 继续 ji xu

contractor  fm 压缩机 ya suo ji

contradictory 21/II 对立的 dui li de

contrast 2/II 对比 dui bi

contributory * 辅助的 fu zhu de

control 1/II 控制 kong zhi

control panel  * 控制盘 kong zhi pan

controller 22/II 控制器 kong zhi qi

controls  fm 控制 kong zhi

controversial 18/II 有争论的 you zheng lun de

convenient 21/II 方便的 fang bian de

conventional 17/II 惯用的 guan yong de

conventional 21/II 常规的 chang gui de

conversely 18/II 相反地 xiang fan di

convert 11/II 改变 gai bian

convert  1/Ih 转变 zhuan bian

converter  * 转换器 zhuan huan qi

cool  6/I 冷的 leng de

cool  fm 凉的 liang de

coolant  5/Ih 制冷剂 zhi leng ji

cooler  fm 散热器 san re qi

cooling 10/II 制冷的 zhi leng de

cooling air  5/Ih 冷空气 leng kong qi

cooling fun 13/II 风扇 feng shan

cooling system  5/Ih 散热系统 san re xi tong

coppice forest  fm 萌生林 meng sheng lin

core  sydän, 芯子 xin zi

corner  9/Ih 角落 jiao luo

correct * 合适的 he shi de

correspond  * 符合 fu he

corrode 2/II 腐蚀 fu shi

cost 3/II 成本 cheng ben

cotton waste 2/II 棉花渣 mian hua zha

counter-clockwise 19/II 顺时针计数器 shun shi zhen ji shu qi

couple 17/II 一对 yi dui

coupled hj 双的 shuang de

cover  3/Ih 覆盖 fu gai

cracked  19/Ih 裂缝的 lie feng de

crane 17/II 起重机 qi zhong ji

crank   12/Ih 曲柄 qu bing

crankcase  6/I 曲轴箱 qu zhou  xiang

crankshaft 11/II 曲轴 qu zhou

crawler 7/II 履带式 lu dai shi

create 13/II 产生 chan sheng

create 8/II 创造 chuang zao

cross 19/II 穿过 chuan guo

cross cut  fm 横切 heng qie

cross cutter  fm 横切机 heng qie ji

cross-cutting 17/II 横锯的

crosswise 19/II 交错的 jiao cuo de

crown  fm 圆顶 yuan ding

crude * 未加工的 wei jia gong de

crude oil  19/Ih 原油 yuan you

cubic foot  3/Ih 立方英尺 li fang ying chi

cubic inch  3/Ih 立方英寸 li fang ying chi

current 18/II 电力 dian li

current  11/Ih 电流 dian liu

curve  * 弯曲的 wan qu de

cushion 1/II 减震垫 jian zhen dian

cushion  fm 减震垫 yian zhen dian

customize 17/II 定做的 ding zuo de

cut 20/II 采伐,切断 cai ffa   qie duan

cycle  1/Ih 循环 xun huan

cyclone  * 气旋 qi xuan

cylinder  fm 液压缸 ye ya gang

cylinder block  7/Ih 缸体 gang ti

cylinder head  5/Ih 缸帽 gang mao

cylinder wall  6/I 缸壁 gang bi

damage 13/II 损坏 sun huai

damage-free 17/II 避免损坏的 bi bian sun huai de

damper  7/Ih 减振器 jian zhen qi

dashboard 10/II 仪表盘 yi biao pan

data 16/II 数据 shu ju

deaden  6/I 衰弱 shuai ruo

debate * 讨论 tao lun

deciduous tree  fm 落叶树 luo ye shu

decrease  5/Ih 降低 jiang di

deficit * 不足 bu zu

definite 12/II 确定 que ding

deflect 10/II 偏斜 pian xie

degree 15/II du

degree 2/II 度数 du shu

delay  19/Ih 耽搁 dan ge

delimber  fm 打枝机 da zhi ji

delimbing  fm 打枝 da zhi

deliver 7/II 发放 fa fang

deliver  4/Ih 输送 shu song

delivery 7/II 分发 fen fa

demolish * 拆除 chai chu

demonstrate 18/II 示范 shi fan

dense * 浓密的 nong mi de

depend  16/Ih 依据 yi ju

depending on  16/II 依据 yi ju

depends upon 18/II 依靠 yi kao

depletion  19/Ih 消耗 xiao hao

deposition  19/Ih 沉淀 chen dian

deposition  19/Ih 析出 xi chu

depreciation * 贬值 bian zhi

depth 2/II 深度 shen du

derive  19/Ih 来源于 lai yuan yu

describe 3/II 描述 miao shu

design 12/II 设计 she ji

design 17/II 设计 she ji

designate  * 标明 biao ming

desirable 2/II 期待的 qi dai de

desire 8/II 愿望 yuan wang

desired 18/II 期望的 qi wang de

destroy 12/II 破坏 po huai

detect 10/II 检查 jian cha

detection 22/II 检测 jian ce

deteriorate  * 变质 bian zhi

deterioration 2/II 变质 bian zhi

determine 3/II 确定 que ding

detonation 13/II 爆炸 bao zha

develope  19/Ih 发展 fa zhan

development class  fm 发展等级 fa zhan deng ji

deviation  * 偏差 pian cha

device 13/II 部件 bu jian

diagnose  18/Ih 确定,分析 que ding   fen xi

diameter 17/II 直径 zhi jing

dictate 3/II 指令 zhi ling

difference 18/II 区别 qu bie

different 19/II 不同的 bu tong de

different  * 不同的 bu tong de

different sizes hj 不同大小 bu tong da xiao

differential 1/II 分速器 fen su qi

differential 16/II 分速的 fen su de

differential 9/II 分速器 fen su qi

differential  fm 分速器 fen su qi

diffuse 18/II 扩散 kuo san

dilemma * 不合适的 bu he shi de

dilute  * 稀释 xi shi

dilution 18/II 稀释 xi shi

dimension  fm 尺寸 chi cun

direct 6/II 直接 zhi jie

direct current 18/II 直流电 zhi liu dian

direct fuel injection  * 直接入油孔 zhi jie ru you kong

direction 1/II 方向 fang xiang

direction of flow hj 流动反向 liu dong fan xiang

directional  15/Ih 方向的 fang xiang de

directly 3/II 直接地 zhi jie di

dirt 2/II 赃物 zang wu

dirty 2/II 赃的 zang de

disc brakes  fm 圆盘制动器 yuan pan zhi dong qi

discharge  * 流出,排出 liu chupai chu

discharged 18/II 用完的 yong wan de

discharged 18/II 放泄的 fang xie de

discharging 18/II 放电的 fang dian de

disconnect  8/Ih 拆出 chai chu

discuss 12/II 探讨 tan tao

dispersant  19/Ih 分散剂 fen san ji

disperse * 散放 san fan

displacement 13/II 排油量 pai you liang

displacement 5/II 流量 liu liang

displacement hm 排流量 pai liu liang

display  * 展示 zhan shi

dispose * 处理 chu li

dissipate 18/II 消耗 xiao hao

dissipate  5/Ih 散失 san shi

distance 11/II 距离 ji li

distance  16/Ih 间隙,距离 jian xi    ju li

distillation  19/Ih 蒸馏 zheng liu

distingquish * 区别 qu bie

distribute  5/Ih 分布 fen bu

distribution  19/Ih 分布 fen bu

distributor  11/Ih 配电盘 pei dian pan

divert  15/Ih 转向 zhuan xiang

diverting 5/II 转向的 zhuan xiang de

divide 5/II 分成 fen cheng

divide  * 分成 fen cheng

divided  15/Ih 可分的 ke fen de

door  fm men

dot 19/II dian

double acting 1/II 双向运动 shuang xiang yun dong

double end rod 1/II 双端连杆 shuang duan liang gan

down  2/Ih 下面 xia mian

downhill 10/II 倾斜 qing xie

downhill stretches 10/II 斜向伸缩 xie xiang shen suo

downward  7/Ih 朝下 chao xia

draft * 草图 cao tu

draw 13/II 画,绘制 hua  hui zhi

drawbar 16/II 拉杆,挂钩 la gan   gua gou

drawn  2/Ih 拉伸的 la shen de

drift 9/II 漂移 piao yi

drift  18/Ih 偏移 pian yi

drive  1/Ih 驱动 qu dong

drive axle  9/Ih 驱动桥 qu dong qiao

drive belt  5/Ih 驱动带 qu dong dai

drive shaft  16/Ih 从动轴 cong dong zhou

drive speed  fm 驾驶速度 jia shi su du

drive wheel  9/Ih 驱动轮 qu dong lun

driveability  19/Ih 驱动能力 qu dong neng li

driven  * 可驱动的 ke qu dong de

driving  fm 驱动的 qu dong de

driving brake 16/II 牵引刹车 qian yin sha che

driving lights  fm 车灯 che deng

driving power  7/Ih 驱动功率 qu dong gong lu

drop 5/II 坠落 zhui luo

dual return filter  fm 双向过滤器 shuang xiang guo lu qi

duct  5/Ih 输送管 shu song guan

due to 9/II 归于 gui yu

dump 6/II 残渣 can zha

duration  19/Ih 期间 qi jian

during 10/II 在期间 zai qi jian

dust 2/II 灰尘 hui chen

dynamometer 14/II 功率表 gong lu biao

e.t.c.  fm 等等 deng deng

each  4/Ih 每个 mei ge

Earth 12/II 土地 tu di

easily  fm 容易地 rong yi di

easy  fm 容易的 rong yi di

easy starting  19/Ih 易启动的 yi qi dong de

economical  16/Ih 经济的 jing ji de

economy 13/II 经济 jing ji

ecosystem  fm 生态系统 sheng tai xi tong

ed, emf, electromotive force  12/Ih 电力 dian li

edge 2/II 边缘 bian yuan

effect hj 效果 xiao guo

effective 11/II 有效的 you xiao de

effective 11/II 灵敏的 ling min de

effective 13/II 有效的 you xiao de

effectively 21/II 有效地 you xiao di

effectiveness  5/Ih 效率 xiao lu

efficiency 2/II 效率 xiao lu

efficiency 3/II 效果 xiao guo

efficient 17/II 有效的 you xiao de

efficiently  * 有效地 you xiao di

eight volts 22/II 8瓦特 ba wa te

either 9/II ye

either... or 10/II 或者 huo zhe

electric solenoid 9/II 地磁感应 di ci gan ying

electric system  fm 电子系统 dian zi xi tong

electrical 21/II 电的 dian de

electricity 11/II dian

electro controlled  fm 电控制 dian kong zhi

electrohydraulic  15/Ih 电动液压 dian dong ye ya

electromagnetic 20/II 电磁的 dian ci de

electromotive force  12/Ih 电力 dian li

electronic 22/II 电子的 dian zi de

elektrolyte 18/II 电解 dian jie

elevation * 立体图 li ti tu

elg, moose  fm 糜鹿 mi lu

eligible * 合格的 he ge de

eliminate 9/II 淘汰 tao tai

embed in 2/II 嵌进 qian jin

emergency 10/II 紧急情况 jin ji qing kuang

emergency brake  fm 紧急刹车 jin ji sha che

emf, electromotive force  12/Ih 电力 dian li

emission  * 排泄物 pai xie wu

emit 21/II 放散 fang san

emitter 21/II 发射体 fa she ti

emphasis * 强调,特殊性 qiang diaote shu xing

enable 17/II 有能力 you neng li

enable  * 有能力 you neng li

enclosed  1/Ih 附带 fu dai

enclosed  fm 附带的 fu dai de

enclosure 1/II 附件 fu jian

encounter 12/II 计数器 ji shu qi

endorse * 签署 qian shu

enduse 17/II 使用 shi yong

energy 11/II 能量 neng liang

engage 10/II 从事 cong shi

engine  1/Ih 发动机 fa dong ji

engine heater  fm 发电预热器 fa dian yu re qi

engine power 4/II 发电机功率 fa dian ji gong lu

engine stop  fm 发电机停止 fa dian ji ting zhi

enough 3/II 足够的 zu gou de

enroute  * 在途中 zai tu zhong

ensure 17/II 确信 que xin

enter  15/Ih 进入 jin ru

entire  * 全部的 quan bu de

entire  15/Ih 全部 quan bu

entrust * 确信 que xin

environment 17/II 环境 huan jing

equal 7/II 相等的 xiang deng de

equalize  8/Ih 等价于 deng jia yu

equipment 22/II 设备 she bei

equipped 16/II 安装的 an zhuang de

erroneously 18/II 错误地 cuo wu di

escape 9/II 消散 xiao san

escape  2/Ih 扩散 kuo san

especially 10/II 尤其是 you qi  shi

essential 14/II 敏感的 min gan de

essentially 18/II 敏感地 min gan di

essentially 19/II 有效地 you xiao di

etc = etcetera 3/II 等等 deng deng

evaluation  * 评估 ping gu

evaporate  19/Ih 汽化 qi hua

even 17/II 甚至 shen zhi

evenly 10/II 甚至 shen zhi

eventual 14/II 甚至 shen zhi

eventually 2/II 终于 zhong yu

everyman`s rights  fm 人权 ren quan

everywhere 2/II 到处 dao chu

exact  准确的 zhun que de

exactly 5/II 确切地 que qie di

excavator  fm 挖掘机 wa jue ji

exceed 7/II 超出 chao chu

except 5/II ... chu    wai

excess 6/II 剩余物 sheng yu wu

excess 7/II 剩余 sheng yu

excess  5/Ih 过剩量 guo sheng liang

excessive 13/II 过量的 guo liang de

exchanger 10/II 交换器 jiao huan qi

exchanger  * 转换器 zhuan huan qi

excitation  * 兴奋 xing fen

exclude 16/II 排除 pai chu

excluding 16/II 排除的 pai chu de

exert 8/II 施加 shi jia

exertion * 运用 yun yong

exhaust  * 废气,污染 fei qi wu ran

exhaust  7/Ih 废气 fei qi

exhaust gas  * 尾气,废气 wei qifei qi

exhaust manifold 15/II 废气阀 fei qi fa

exhaust stroke 15/II 废气缸 fei qi gang

exhaust valve  2/Ih 废气阀 fei qi fa

exhausted 18/II 废气 fei qi

exist 19/II 存在 cun zai

expand  1/Ih 膨胀 peng zhang

expanding  2/Ih 扩展的 kuo zhan de

expansion 13/II 扩展 kuo zhan

expect 3/II 期望 qi wang

experiment 19/II 试验 shi yan

explained 22/II 解释的 jie shi de

explosive  3/Ih 裸露的 luo lu de

expose   * 暴露 bao lou

exposed 8/II 假定的 jia ding de

extend 17/II 扩展 kuo zhan

extend  19/Ih 扩展 kuo zhan

extended 16/II 扩散的 kuo san de

extended bed  fm 拓宽床面 tuo kuan chuang mian

extension 16/II 延伸 yan shen

extension boom  fm 伸缩臂 shen suo bi

external 7/II 外部的 wai bu de

extinguish * 熄火 xi huo

extinguish  fm 灭火 mie huo

extinguisher 16/II 灭火器 mie huo qi

extra 14/II 多余的 duo yu de

extra  4/Ih 额外的 e wai de

extraction * 拔出 ba chu

extreme  * 特殊的 te shu de

extreme  19/Ih 极端的 ji duan de

face  15/II 面部 mian bu

facilitate  * 使容易 shi rong yi

factor 3/II 因素 yin su

fail 10/II 失败的 shi bai de

failure 10/II 失败 ahi bai

fairly  18/Ih 相当的 xiang dang de

fall 11/II 降下 jiang xia

fan  5/Ih 风扇 feng shan

fan belt  5/Ih 风扇带 feng shan dai

fast 15/II 快的 kuai de

fast-acting 17/II 快速运动 kuai su yun dong

faster  3/Ih 较快 jiao kuai

fatigue 17/II 疲劳 pi lao

fats * 植物油 zhi wu you

feature 17/II 特点 te dian

feed 7/II 填料 tian liao

fell  fm 伐倒 fa dao

feller  fm 伐木者 fa mu zhe

felling lever  fm 采伐工具 cai fa gong ju

felling unit  fm 采伐单位 cai fa dan wei

fertilization  fm 肥料 fei liao

few hj 几乎没有 ji hu mei you

fibre 2/II 纤维 xian wei

field 19/II 领域 ling yu

field 20/II 领域 ling yu

figure 7/II 数据 shu ju

fill hj 填充 tian chong

filler pipe 2/II 输油管 shu you guan

filter 14/II 过滤器 guo lu qi

filtered  fm 过滤的 guo lu de

final  1/Ih 最终的 zui zhong de

final drive  8/Ih 传动末端 chuan dong mo duan

final felling 17/II 最后皆伐 zhui hou jie fa

find out 3/II 查出 cha chu

finely 2/II 好地 hao di

finely  * 好的,细小的 hao de    xi xiao de

finished 2/II 完成的 wan cheng de

fir  fm 冷杉 leng shan

fire 16/II huo

fire extinguisher  fm 灭火器 mie huo qi

firing 13/II 点火 dian huo

first aid kit  fm 良好的辅助工具 liang hao de fuzhu gongju

fishing  fm 钩鱼 diao yu

fit  * 安装 an zhuang

fit  fm 适合于 shi he yu

fittings  fm 装配 zhuang pei

fixed 5/II 固定的 gu ding de

fixed displacement hj 固定流量 gu ding liu liang

fleet  19/Ih 车队 che dui

flexibility 17/II 伸缩性 shen suo xing

flexible  16/Ih 可伸缩的 ke shen suo de

float  fm 飘浮 piao fu

flow 21/II 流动 liu dong

flow control 6/II 流量控制 liu liang kong zhi

fluctuating 13/II 振荡 zheng dang

fluid 4/II 流体 liu ti

fluid level hj 流体水位 liu ti shui wei

flush  6/I 洗涤 xi di

flywheel 11/II 飞轮 fei lun

foot-pound  16/Ih 英尺磅 ying chi  bang

for example  15/Ih 例如 li ru

for safety reasons hj 出于安全原因 chu yu an quan yuan yin

for this reason 3/II 因为这个原因 yiin wei zhe ge yuan yin

forage 22/II 钻孔 zhuan kong

force 4/II li

force 8/II li

foreign matter  19/Ih 外事 wai shi

forest  fm 森林 sen lin

forest drainage  fm 森林排水 sen lin pai shui

forest fire  fm 林火 lin huo

forest floor 17/II 木制地板 mu zhi di ban

forest harvester  fm 林业采伐机 lin ye cai fa ji

forest improvement  fm 森林改良 sen lin gai liang

forest industry  fm 林产工业 lin chan gong ye

forest land  fm 林地 lin di

 

forest land of low productivity  fm 低产林 di chan lin

forest machine mechanic  fm 林业机械 lin ye ji xie

forest machine operator  fm 林业机械驾驶员 lin ye ji xie jia shi yuan

forest owner  fm 林场主 lin chang zhu

forest road  fm 森林道路 sen lin dao lu

forest taxation  fm 森林税收 sen lin shui shou

forest tractor  fm 林业拖拉机 lin ye tuo la ji

forest worker, logger  fm 林业工人 lin ye gong ren

forestry board  fm 林业董事会 lin ye dong shi hui

forestry college  fm 林学院 lin xue yuan

forestry economic engineer  fm 林业经济工程师 lin ye jingji gongchengshi

forestry school  fm 林业学校 lin ye xue xiao

forever 11/II 永远 yong yuan

form 19/II 表格,形式 biao ge   xing shi

form 21/II 形成 xing cheng

formation  * 格式化,形成 ge shi huaxing cheng

formed 18/II 形成的 xing cheng de

forming 18/II 形成 xing cheng

forward 11/II 前面的 qi mian de

forwarder 16/II 集材机 ji cai ji

fraction  2/Ih 摩擦力 mo ca li

fragile * 易损坏的 yi sun huai de

fragment 2/II 碎片 sui pian

free of water  4/Ih 防水的 fang shui de

freeze 2/II 结冰 jie bing

freeze  19/Ih 冷冻 leng dong

fresh air 16/II 新鲜空气 xin xian kong qi

fresh air  fm 新鲜空气 xin xian kong qi

friction 13/II 阻力 zu li

fringe benefit * 边缘效应 bian yuan xiao ying

from the tank  4/Ih 从油箱 cong you xiang

front  fm 前面的 qian mian de

front end loader  fm 前后装卸机 qian hou zhuang xie ji

fuel 11/II 燃料 ran liao

fuel consumption 17/II 燃料消耗 ran liao xiao hao

fuel gauge  11/Ih 油表 you biao

fuel pump 13/II 油泵 you beng

fuel tank  fm 油箱 you xiang

Fuels  19/Ih 保险丝 bao xian si

fuller's earth 2/II 填料土 tian liao  tu

fully 16/II 满满地 man man de

function 4/II 功能 gong neng

function 6/II 作用 zuo yong

functional  * 有功能的 you gong neng de

functioning 13/II 发挥功能的 fa hui gong neng de

fundamental 14/II 基本的 ji ben de

fundamental 14/II 主要成分 zhu yao cheng fen

further 17/II 深层的 shen ceng de

further 2/II 长远的 chang yuan de

game management  fm 动物管理 dong wu guan li

gas  2/Ih 气体 qi ti

gasket 2/II 密封圈 mi feng quan

gasoline 11/II 汽油 qi you

gasoline engine  19/Ih 汽油发动机 qi you fa dong ji

gear 16/II 齿轮 chi lun

gear  1/Ih 齿轮,档   chi lun,dang

gear box 16/II 变速箱 bian su  xiang

gear motor 3/II 齿轮式马达 chi lun shi ma da

general 3/II 总的 zong de

general thinning 17/II 一般间伐 yi ban jian fa

generally 5/II 总的来说 zong de lai shuo

generate  5/Ih 发电 fa dian

generator 13/II 直流发电机 zhi liu fa dian ji

gesture * 手势 shou shi

get 7/II 得到 de dao

get 8/II 得到 de dao

given 6/II 设定的 she ding de

given 6/II 事实 shi shi

glazing * 上玻璃 shang bo li

glazing  fm 安装玻璃 an zhuang bo li

globe 5/II 地球 di qiu

goes wrong 22/II 有故障 you gu zhang

govern 13/II 集中管理 ji zhong guan li

gradually  19/Ih 渐渐 jian jian

graft  fm 嫁接 jia jie

grain 2/II 颗粒 ke li

grain loss 22/II 损失 sun shi

grapple  fm 抓钩 zhua gou

grasp 19/II 抓住 zhua zhu

gravel * 砂石,铺砂石 sha shi   pu sha shi

gravitational pull 12/II 重力 zhong li

gravity hj 重力 zhong li

grayling  fm 

grazing * 擦掉 ca diao

great increase hj 明显增加 ming xian zeng jia

greater 22/II 伟大的 wei da de

grey alder  fm 灰杨 hui yang

grip * 握紧,把手 wo jin    ba shou

grip 17/II 齿合 chi he

grip 17/II bing

groove 9/II 凹槽 ao cao

gross 16/II 粗略的 cu lue de

ground  11/Ih 地表,地线 di biao   di xian

ground clearance 16/II 地面清理 di mian qing li

ground pressure  fm 地表压力 di biao ya lli

growing  fm 生长的 sheng zhang de

growth  fm 生长 sheng zhang

guard screen 16/II 风档 feng dang

gully * 沟槽 gou cao

gum  19/Ih 树胶 shu jiao

happen 21/II 发生 fa sheng

hare  fm 兔子 tu zi

harrowing  fm 耙地 ba di

harvester 17/II 采伐机 cai fa ji

harvester boom  fm 采伐机臂 cai fa ji bi

harvester head 17/II 采伐头 cai fa tou

harvesting  fm 采伐 cai fa

harvesting unit  fm 采伐单位 cai fa dan wei

has become  19/Ih 变成 bian cheng

have reacted 18/II 起反应 qi fan ying

hay  fm 干草 gan cao

hazel grouse  fm 野鸟 ye niao

head gasket 14/II 上部电圈 shang bu dian quan

heat 11/II 热量 re liang

heat energy  1/Ih 热能 re neng

heater 16/II 加热器 jia re qi

heating & ventilation  fm 加热和通风 jia re he tong feng

heating value  19/Ih 热力阀 re li fa

heavier 18/II 较沉的 jiao chen de

height 16/II 高度 gao du

herd * 牧群 mu qun

high  fm 高的 gao de

high/low 16/II / gao di

hike  fm 徒步旅行 tu bu lu xing

hire * 聘用 ping yong

hold 8/II wo

hold-over  fm 蓄冷 xu leng

hole 21/II dong

hollow  7/Ih 空心的 kong xin de

horizontally 17/II 水平地 shui ping di

horn  11/Ih 喇叭 la ba

horsepower 14/II 马力 ma li

horseshoe 20/II 马蹄形 ma ti xing

hose  16/Ih 软管 ruan guan

house  7/Ih 工作空间 gong zuo kong jian

housing  * 活动空间 huo dong kong jian

how 18/II 如何 ru he

however hj 然而 ran er

hub  fm 套节 tao jie

hub reduction  fm 中心收缩 zhong xin shou suo

humus  fm 腐殖质 fu zhi zhi

hunting  fm 打猎 da lie

hydraulic jack hj 液压千斤顶 ye ya qian jin ding

hydraulic press hj 液压 ye ya

hydraulic system  fm 液压系统 ye ya xi tong

hydraulically  15/Ih 液压地 ye ya di

hydrocarbon  * 碳氢化合物 tan qing hua he wu

hydrometer  13/Ih 液压表 ye ya biao

hydrostatic 4/II 流体力学 liu ti li xue

ice  12/II bing

icing  19/Ih 结冰的 jie bing de

if we were to push hj 如果我们推 ru guo wo men tui

ignite  2/Ih 点火 dian huo

ignition 13/II 点火 dian huo

ignition quality  19/Ih 点火质量 dian huo zhi liang

illumination  fm 照射 zhao she

illustrate 15/II 插图 cha tu

image 11/II 想象 xiang xiang

immediately 10/II 立刻 li ke

immerse 16/II 潜入 qian ru

impede * 阻碍 zu ai

importance 13/II 重要性 zhong yao xing

impose * 增加 zeng jia

impression 18/II 痕迹 hen ji

improve 17/II 提高 ti gao

improvement  * 提高 ti gao

impure  * 不纯净的 bu chun jing de

impurity 2/II 杂质 za zhi

in a programmed 22/II ...程序上 zai     cheng xu shang

in amps 22/II 以安培为单位 yi an pei wei dan wei

in any directions hj 在任何方位 zai ren he fang wei

in areas 9/II 在这些地方 zai zhe xie di fang

in effect hj 在效果上 zai xiao guo shang

in general  19/Ih 一般来说 yi ban lai shuo

in milliamps 22/II 以毫安为单位 yi hao an wei dan wei

in motion 11/II 处于工作状态 chu yu gong zuo zhuang tai

in operation  4/Ih 在操作过程中 zai cao zuo guo cheng zhong

in order to 20/II 为了 wei le

in producing 14/II 在生产方面 zai sheng chan fang mian

in recent years  19/Ih 最近几年 zui jin ji nian

in regard to 3/II 对于 dui yu

in reverse hj 反而言之 fan er yan zhi

in several ways  15/Ih 通过几种方法 tong guo ji zong fang fa

in the engine  3/Ih 在发电机内 zai fa dian ji nei

in this case 7/II 在这种情况下 zai zhe zhong qing kuang xia

in three ways 7/II 以三种方法 yi san zhong fang fa

in turn 2/II 代替 dai ti

incentive * 刺激,诱因 ci ji   you yin

include 22/II 包括 bao kuo

include 5/II 包括 bao kuo

including  19/Ih 包括 bao kuo

incompressible hj 无压力的 wu ya li de

incorporate 10/II 混合 hun he

incorrect  18/Ih 错误的 cuo wu de

increase 19/II 增加 zeng jia

increase  fm 增加 zeng jia

increased 2/II 增加的 zeng jia de

incur 10/II 承担 cheng dan

incuring 10/II 可承受的 ke cheng shou de

indicate 13/II 指示 zhi shi

indicate 19/II 指示 zhi shi

indicator light  11/Ih 指示灯 zhi shi deng

induce 20/II 感应 gan ying

induction 20/II 感应 gan ying

industrial 22/II 工业的 gong ye de

inertia 11/II 惯性 guan xing

inertia 12/II 惯性 guan xing

infinite 4/II 无限的 wu xian de

influence  19/Ih 影响 ying xiang

inhibit  19/Ih 防腐蚀 fang fu shi

initiate 10/II 启动 qi dong

inject 21/II 吸入 xi ru

injection 21/II 吸入 xi ru

injection  4/Ih 吸入 xi ru

inlet  * 插入物 cha ru wu

inner bark  fm 内表皮 nei biao pi

input flow  16/Ih 输入流量 shu ru liu liang

inside 6/II 内部 nei bu

install 3/II 安装 an zhuang

installation  * 安装 an zhuang

instant   临时的 ling shi de

instantly 17/II 快速地 kuai su di

instead  4/Ih 代替 dai ti

insufficient  * 不足的 bu zu de

insulated  fm 使绝缘 shi yue yuan

insulation 16/II 绝缘体 jue yan ti

intake  2/Ih 吸入 xi ru

intake  7/Ih 进气 jin qi

intake manifold 13/II 填充只管 tian chong zhi guan

intake stroke 15/II 填料缸 tian liao gang

intake system 14/II 添加系统 tian jia  xi tong

intake valve  2/Ih 填料阀 tian lliao fa

integral  * 完整的 wan zheng de

integrator  * 合成器 he cheng qi

integrity * 正确的 zheng que de

inter axle 16/II 中轴 zhong zhou

interference 17/II 干扰 gan rao

intermediate 7/II 媒介 mei jie

internal  1/Ih 内部的 nei bu de

internally 7/II 内部地 nei bu di

interval function  fm 空隙作用 kong xi zuo yong

introduction  8/Ih 介绍 jie shao

invisible 2/II 看不见的 kan bu jian de

is built 7/II 建造 jian zao

is called 21/II 所谓 suo wei

is created 9/II 创造 chuang zao

is defined 20/II 确定,定义 que ding  ding yi

is fed 10/II 填装 tian zhuang

is fitted 10/II 安装上 an zhuang shang

is induced 20/II 被感应 bei gan ying

is measured 22/II 被测量 bei ce liang

is moved  16/Ih 移开 yi kai

is returned 12/II 转变成 zhuan bian cheng

is transferred 10/II 传送 chuan song

is used 3/II 用来 yong lai

is wound 19/II 缠绕 chan rao

item  fm 术语 shu yu

itinerary * 预定行程 yu ding xing cheng

jelly * 胶体 jiao ti

job  6/I 任务 ren wu

joint  fm 联结 lian jie

judge 3/II 判断 pan duan

junction 21/II 接合 jie he

juniper  fm 杜松 du song

keep 8/II 保持 bao ci

keep track 22/II 保持跨径 bao chi kua jing

key switch  12/Ih 主开关 zhu kai guan

kilowatthour 11/II 度,千瓦小时 du,qian wa xiao shi

knock  19/Ih qiao

lamp  fm deng

landscape  fm 景观 jing guan

larch * 落叶松 luo ye song

large 17/II 大的 da de

larger 9/II 较大的 jiao da de

late thinning 17/II 后期间伐 hou qi jian fa

laws of mechanics 12/II 机械理论 ji xie li lun

layer  * ceng

lazily  3/Ih 惰性的 duo xing de

lead 18/II 通往 tong wang

lead  * qian

lead peroxide 18/II 引起氧化 yin qi yang hua

lead sulfate 18/II 硫化反应 liu  hua fan ying

leading 20/II 引导 yin dao

leaf  fm 树叶 shu ye

leakage 2/II 泄漏 xie lou

leakage  15/Ih 泄漏,消耗 xie lou   xiao hao

leaking 14/II 淌油 tang you

lean 13/II 偏斜 pian xie

leave 19/II 留下 liu xia

leaves  fm 树叶 shu ye

lecture * 讲义 jiang yi

lecturer * 讲师 jiang shi

length 16/II 长度 chang du

less  3/Ih 少的 shao de

let's look 12/II 看一看 kan yi kan

level 10/II 水平 shui ping

lever 7/II 操纵杆 cao zong gan

lever movement 17/II 操作杆运动 cao zuo gan jun dong

lever steering 16/II 方向盘 fang xiang pan

lever steering  fm 操纵杆 cao zong gan

lichen  fm 苔藓 tai xian

lift hj 提起 ti qi

lifting boom  fm 起重臂 qi zhong bi

lifting moment 16/II 提起瞬间 ti qi shun jian

light 11/II 光线 guang xian

light  fm 轻的 qing de

light thinning  fm 轻度间伐 qing du jian fa

lights  11/Ih deng

Liguefied Petroleum LP 3/Ih 液体燃料 ye ti ran liao

likely 14/II 可能的 ke neng de

limb, delimb  fm 电磁铁心 dian ci tie xin

limit 3/II 限制 xian zhi

limit  15/Ih 界限 jie xian

limited 5/II 有限的 you xian de

line  * 直线 zhi xian

line block  7/Ih 直桶 zhi tong

line of force 20/II 动力线 dong li xian

line to reservoir hj 通储罐的线 tong chu guan de xian

line, drain hj 排水线 pai shui xian

line, flexible hj 延长线 yan chang xian

line, joining hj 交叉线 jiao cha xian

line, passing hj 穿越线 chuan yue xian

line, pilot hj 航线 hang xian

line, working hj 生产线 sheng chan xian

liner  7/Ih 轴瓦 zhou wa

lines 14/II 线 xian

link 17/II 联系 lian xi

lint 2/II 棉花纤维 mian hua xian wei

liquid 11/II 液体 ye ti

liquid  5/Ih 液体 ye ti

liquid cooling  5/Ih 液体冷却 ye ti leng que

load  fm zhuang

load rating 16/II 装车速度 chuang che su du

load sensing  fm 装卸遥感 zhuang xie yao gan

load-sensing 17/II 载量传感 zai liang chuan gan

loader 7/II 装卸机 zhuang xie ji

lobe 14/II 凸齿 tu chi

lobe 15/II 凸齿 tu chi

locate  * 位于 wei yu

location 17/II 位置 wei zhi

lock  fm 琐住 suo zhu

log  fm 原木 yuan mu

logging road  fm 集材道 ji cai dao

logging, felling  fm 集材,采伐 ji cai   cai fa

long distance 9/II 远距离 yuan ju li

long distance haul  fm 远距离运输 yuan ju li yun shu

loop  19/II 环,圈 huan  quan

loose 14/II 松的 song de

loose  18/Ih 松动的 song dong de

lorry, truck  fm 拖车,卡车 tuo che    ka che

loss 18/II 损失 sun shi

low 14/II 低的 di de

low 22/II 低的 di de

low grade petrol 19/Ih 低号汽油 di hao qi you

lower 7/II 较低 jiao di

lower  fm 较低 jiao di

lower side 19/II 低的一面 di de yi mian

LP-gas  3/Ih 天然气 tian ran qi

LP=liquid propellant   液体燃料 ye ti ran liao

lubrication  6/I 润滑 run hua

luffing boom  fm 起落臂 qi luo bi

lug 13/II 接管 jie guan

lying 19/II 位于 wei yu

M.Sc. (Forestry)  fm 林业硕士 lin ye shuo shi

machine  8/Ih 机械 ji xie

magnetic field 20/II 磁场 ci chang

main  8/II 主要的 zhu yao de

main housing  7/Ih 主工作室 zhu gong zuo shi

maintain 2/II 维修 wei xiu

maintenance 13/II 保养 bao yang

major 2/II 主要的 zhu yao de

major  * 主要的 zhu yao de

major parts  4/Ih 主要零件 zhu yao ling jian

major types  15/Ih 主要类型 zhu yao lei xing

malfunction 10/II 不正常工作 bu zheng changgongzuo

management  * 管理 guan lli

manifold  * 只管 zhi guan

manifold  * 多样的 duo yang de

mankind 11/II 人类 ren lei

manoeuvre 17/II 操纵 cao zong

manual lever 9/II 手动杆 shou dong gan

manually  15/Ih 手工的 shou gong de

manufacturer  19/Ih 制造商 zhi zao shang

marine  19/Ih 船用的 chuan yong de

marking  fm 标号 biao hao

mass 12/II 质量 zhi liang

master switch 10/II 主开关 zhu kai guan

mat  2/II dian

match 6/II 比赛 bi sai

match  5/Ih 火柴 huo chai

mate  * 配合 pei he

matter 11/II 事物 shi wu

matter 12/II 物资 wu zi

mean 13/II 平均 ping jun

mean pressure 13/II 平均压力 ping jun ya li

means  8/Ih 意味着 yi wei zhe

measure 12/II 测量 ce liang

measurement  fm 测量 ce liang

measuring 17/II 测量的 ce liang de

measuring unit  fm 测量单位 ce liang dan wei

mechanic  fm 机械的 ji xie de

mechanical  1/Ih 机械的 ji xie de

mechanical power 4/II 机械功率 ji xie gong lu

mechanism  16/Ih 机械学 ji xie xue

meet 3/II 遇到 yu  dao

menace * 有危险 you wei xian

mention 13/II 提及 ti ji

merchandize 17/II 商品 shang pin

mesh  * 筛网 sai wang

mesh  9/Ih 网格 wang ge

metal detection 22/II 金属测量 jin shu ce liang

metallic ring 21/II 金属环 jin shu huan

meter  4/Ih mi

method  6/I 方法 fang fa

micron 2/II 微米 wei mi

middle  19/Ih 中间的 zhong jian de

might be set 8/II 可能被安装 ke neng bei an zhuang

mineral soil  fm 矿质土壤 kuang zhi tu rang

miscellaneous  fm 混杂的 hun za de

mist  * 烟雾 yan wu

mix  4/Ih 混合 hun he

mixture 14/II 混合物 hun he wu

mixture  1/Ih 混合物 hun he wu

mobile 22/II 移动的 yi dong de

mobile equipment 3/II 移动设备 yi dong she bei

modify 7/II 改进 gai jin

moisture 2/II 湿度 shi du

molecule  3/Ih 分子 fen zi

moment of force  fm 瞬间力 shun jian li

momentum 12/II 瞬间 shun jian

monitor * 监控器 jian kong qi

monitor 22/II 监控 jian kong

monitor 22/II 班长 ban zhang

monitore  * 监控 jian kong

monitoring 17/II 监控的 jian  kong de

morbid * 不健康的 bu jian kang de

morbidity * 病态,故障 bing tian   gu zhaog

moss  fm 地衣,沼泽 di yi    zhao ze

most common 21/II 最普通的 zui pu tong de

motion  1/Ih 运动,行程 yun dong   xing cheng

motor vehicle 11/II 汽车 qi che

motors/cylinders hj 马达、液压缸 ma da  ye ya gang

mount 9/II 安装 an zhuang

mounted 5/II 安装好的 an zhuan hao de

mounting 9/II 装配 zhuang pei

mounting  16/Ih 固定 gu ding

movable 16/II 移动的 yi dong de

movable  fm 移动式的 yi dong shi de

move 11/II 移动 yi dong

move down  2/Ih 向下移动 xiang xia yi dong

movement 11/II 运动 yun dong

moving oil hj 移动油 yi dong you

moving part  6/I 移动零件 yi dong ling jian

much less 12/II 很少的 hen shao de

multi disc brakes  fm 多功能刹车片 duo gongnengshachepian

multiple disc 16/II 多用台面 duo yong tai mian

multiple disc  fm 多功能片 duo gong neng pian

multiply 11/II 增加 zheng jia

mushroom  fm 蘑菇 mo gu

must be 14/II 一定 yi ding

must be kept 14/II 一定保存在 yi ding bao cun zai

must mix  3/Ih 必须混合 bi xu hun he

mutual * 互相 hu xiang

national board of forestry  fm 国家林业董事会 guojia linye dongshi hui

national park  fm 国家公园 guo jia gong yuan

nature conservation  fm 自然保护 zi ran bao hu

nature reverse  fm 回归自然 hui gui zi ran

near  1/Ih 附近的 fu jin de

near  2/Ih 附近的 fu jin de

necessary 3/II 必要的 bi yao de

necessary  5/Ih 必要的 bi yao de

need 7/II 需要 xu yao

needle 5/II zhen

needle  fm 松针 song zhen

negliglible * 微不足到的 wei bu zu dao de

no longer 18/II 不再 bu zai

noble  * 惰性的 duo xing de

noise 17/II 噪音 zao yin

note 3/II 注意 zhu yi

NOx nitro-ox  * 氮氧化合物 dan yang hua he wu

nozzle  * 喷管 pen guan

nursery  fm 苗圃 miao pu

nutria * 有营养的 you ying yang de

nutrition * 营养 ying yang

O oxide  * 氧化物 yang hua wu

oat * 燕麦 yan mai

obligation * 义务 yi wu

oblige * 强迫 qiang po

observe 20/II 观察 guan cha

obtain 22/II 获得 huo de

obvious 19/II 明显的 ming xian de

obviously 13/II 明显地 ming xian di

occupy 11/II 职业 zhi ye

occupy 11/II 拥有 yong you

occupy 19/II 占用 zhan yong

occur 18/II 出现 chu xian

occur  2/Ih 产生 chan sheng

ohm  11/Ih 欧姆 ou mu

oil  fm you

oil cooler  fm 滑油冷却器 hua you leng que qi

oil flow  15/Ih 油流动 you liu dong

oil flowing hj 油流动 you liu dong

oil passage 9/II 油路 you lu

oil pump 13/II 油泵 you beng

oil reservoir  6/I 油库 you ku

oil-immerse 16/II 浸油的 jin you de

oktane  19/Ih 汽油型号 qi you xing hao

on-board printer 17/II 装配的打印机 zhuang pei de da yin ji

once 15/II 一旦 yi dan

open  2/Ih 打开 da kai

open bog  fm 开阔沼泽 kai kuo zhao ze

open peatland  fm 开阔水湿地 kai kuo shui shi di

operate 6/II 操作 cao zuo

operation 22/II 操作 cao zuo

opposite 19/II 相反的 xiang fan de

optimized 17/II 优化的 you hua de

option  * 挑选 tiao xun

optional 16/II 可选择的 ke xuan ze de

optional equipment  fm 附加设备 fu jia she bei

optional unit  fm 选定单位 xuan ding dan wei

orifice 2/II 喷嘴 pen zui

orifice 6/II 喷孔 pen kong

orifice 7/II 孔口 kong kou

orifice  * 小孔 xiao kong

original  2/Ih 原始的 yuan shi de

oscillating 1/II 振荡的 zhen dang de

other equipment  fm 其他设备 qi ta she bei

out of operation 2/II 失控 shi kong

outer  fm 外观的 wai guan de

outer boom, luffing boom fm 起落臂 qi luo bi

outlet 7/II 出口 chu kou

output 17/II 输出 shu chu

output shaft 10/II 输出轴承 shu chu zhou cheng

output shaft  8/Ih 输出轴 shu chu zhou

outstanding 17/II 杰出的 jie chu de

outward  1/Ih 外面的 wai mian de

over  fm 超过 chao guo

overall 13/II 全部的 quan bu de

overall  fm 总的 zong de

overheating  5/Ih 过热的 guo re de

overload  18/Ih 超载 chao zai

overstress 13/II 压力过大 ya li guo da

oxidation  19/Ih 氧化过程 yang hua guo cheng

oxide of nitrogen  * 氮氧化合物 dan yang hua he wu

oxygen 18/II yang

paint 2/II 图纸,绘画 tu zhi,hui hua

parallel 17/II 平行 ping xing

parallel 20/II 并联 bing lian

parallel  * 平行的 ping xing de

parameter 17/II 系数 xi shu

parking  fm 停车 ting che

parking brake 16/II 停车刹车 ting che    sha che

part hj 零件 ling jian

partial 13/II 部分的 bu fen de

particle 2/II 粒子 li zi

particular 3/II 特别的 te bie de

partly 8/II 部分地 bu fen di

pass through 2/II 穿过 cuan guo

passage hj 通道 tong dao

passing around  5/Ih 四周传递 si zhou chuan di

past 2/II 过去的 guo qu de

pasture * 牧场 mu chang

path, trail  fm 路径 lu jing

pattern  19/Ih 台板 tai ban

peak hj 高峰 gao feng

pearl barley * 大麦 da mai

peatland  fm 水湿地 shui shi di

pedestal 17/II 轴架 zhou jia

penetrate * 穿透 chuan tou

perch  fm 连杆 lian gan

perform 13/II 运行 yun xing

perform hj 操作 cao zuo

performance 17/II 工作运行 gong zuo yun xing

performance 22/II 操作 cao zuo

period 15/II 期间 qi jian

periodically  * 阶段性地 jie duan xing di

permeable  * 可渗透的 ke sheng tou de

permit 13/II 如许 ru xu

peroxide 18/II 氧化物 yang hua wu

pertain~to * 符合 fu he

pesticide  fm 杀虫剂 sha chong ji

petrol 11/II 汽油 qi you

phase 13/II 状态 zhuang tai

pick up  5/Ih 拣起 jian qi

picking berries  fm 采草莓 zai cao mei

pigeon * 鸽子 ge zi

pile  fm dui

pilot controlled 9/II 导频控制 dao pin kong zhi

pilot controlled hj 控制 kong zhi

pilot valve 9/II 控制阀 kong zhi fa

pine  fm song

pine swamp  fm 樟子松沼泽地 zhang zisong zhaoze di

pipe 9/II 管子 guan zi

piping  5/Ih 接管子 jie guan zi

piston  2/Ih 活塞 huo sai

piston motor 3/II 活塞式马达 huo sai shi ma da

piston ring  6/I 活塞环 huo sai huan

pitch 11/II 小快,零件 xiao kuai,ling jian

pitting 2/II 局部腐蚀 ju bu fu shi

pivot  fm 枢轴 shu zhou

pivot  fm 在枢轴上旋转

pivoted  fm 回转的 hui zhuan de

pivoted axle  fm 中轴 zhong zhou

place 19/II 地点 di dian

plank  fm 厚木板 hou mu ban

planting  fm 种植 zhong zhi

plate 18/II 平台 ping tai

ploughing  fm 耕地 geng di

plug 1/II 插头 cha tou

plug 2/II 塞子 sai zi

plugged hj 插入的 cha ru de

plumbing 5/II 铅管系统 qian guan xi tong

plunger  11/I 活塞 huo sai

plywood  fm 胶合板 jiao he ban

pneumatic 16/II 压缩 ya suo

pneumatically  15/Ih 靠压缩空气 kao ya suo kong qi

point 19/II dian

pointed 5/II 直接了当的 zhi jie liao dang de

polarity 20/II 正极 zheng ji

pole 19/II 杆子 gan zi

polished 2/II 磨光的 mo guang de

pollution  6/I 污染 wu ran

poppet 9/II 提动阀 ti dong fa

poppet valve hj 提升阀 ti sheng fa

popular  19/Ih 先进的 xian jin de

pore 2/II 细孔 xi kong

porous 2/II 多孔的 duo kong de

post-injection  * 二次喷射 er ci pen she

potential 21/II 潜力 qian li

pound 12/II bang

power 14/II 动力,功率 dong li   gong lu

power saw  fm 油锯 you ji

power steering 7/II 动力控制 dong li kong zhi

power stroke 15/II 动力缸 dong li gang

power take off  * 削减动力 xue jian dong li

power train  1/Ih 动力链 dong li lian

power transmission  fm 动力输出 dong li shu chu

practical 13/II 实际的 shi ji de

practically hj 实际地 shi ji di

practice 3/II 实践 shi jian

praise * 表扬 biao yang

precaution  19/Ih 预防 yu fang

precedence  * 领先 ling xian

precise 17/II 精密的 jing mi de

precisely 2/II 精密地 jing mi di

precision  19/Ih 精确度 jing que du

precleaner  * 预清理器 yu qi ng li qi

predetermined 6/II 预定的 yu ding de

preheater 16/II 预热器 yu re qi

premium fuel  19/Ih 优质燃料 you zhi ran liao

preparation  * 准备 zhun bei

prepared  fm 可修理的 ke xiu li de

prerequisite * 必要的 bi yao de

prerequisite * 先决条件 xian jue tiao jian

prescribe 3/II 规定 gui ding

presence  19/Ih 存在物 cun zai wu

present 22/II 出席,代表 chu xi    dai biao

present  * 目前 mu qian

press 7/II ya

pressure 5/II 压力 ya li

pressure cap  5/Ih 压力盖 ya li gai

pressure difference 6/II 压力差 ya li cha

pressure drop 6/II 压力降低 ya li jiang di

prevent  5/Ih 阻止 zu zhi

price 11/II 价格 jia ge

pride * 自豪 zi hao

primarily  5/Ih 起初地 qi chu di

primary 6/II 初期的 chu qi de

prime 2/II 最初的 zui chu de

principle  16/Ih 原理 yuan li

priority 7/II 优先 you xian

probe  * 探测,检查 tan cejian cha

process 10/II 加工 jia gong

processing unit  fm 加工单位 jia gong dan wei

produce 7/II 产生 chan sheng

product 17/II 产品 chan pin

productive 17/II 可生产的 ke sheng chan de

productivity 17/II 生产 sheng chan

prominent  19/Ih 凸起的 tu qi de

promote 17/II 促进 cu jin

promptly * 迅速地 xun su di

propel  8/Ih 推进 tui jin

proper 6/II 适当的 shi dang de

properly  18/Ih 合适地 he shi di

property  3/Ih 财产 cai chan

proportion 7/II 比例 bi li

protect 6/II 保护 bao hu

protection 10/II 保护 bao hu

provide  8/Ih 提供 ti gong

provision  19/Ih 补充 bu cong

pruning  fm 修枝 xiu zhi

PTO, power take off  * 削减动力 xue jian dong li

pubescent birch  fm 中令桦木林 zhong ling hua mu lin

pull 16/II la

pulling force  fm 拉力 la li

pulp 2/II 纸浆 zhi jiang

pulp wood  fm 纸浆材 zhi jiang cai

pump output 16/II 排气泵 pai qi beng

pump output  fm 输出泵 shu chu beng

pump, single hj 单泵 dan beng

purge  * 清除 qing chu

purity 18/II 纯度 chun du

purpose 17/II 目的 mu di

push 7/II tui

pushing out  2/Ih 向外推 xiang wai tui

quagmire  fm 沼泽 zhao ze

quality 17/II 质量 zhi liang

quantity 11/II 数量 shu liang

quard screen  fm 风档 feng dang

quartz 2/II 石英 shi ying

quite 2/II 完全 wan quan

rabbit  fm 兔子 tu zi

radiate  5/Ih 放射 fang she

radiator  5/Ih 散热器 san re qi

raise 5/II 升高 sheng gao

ramming effect 15/II 撞击效果 zhuang ji xiao guo

ramp 15/II 斜面 xie mian

range 3/II 范围 fan wei

rapidly  1/Ih 快速地 kuai su de

rate 3/II 比例 bi li

rate of burning  3/Ih 燃烧率 ran shao lu

rather 14/II 相当 xiang dang

rather 21/II 相当 xiang dang

rating 16/II 定额,功率 ding e   gong lu

ratio 13/II 比例 bi li

ration * 配额 pei  e

rationing * 定量配给 ding liang pei gei

reach 16/II 达到 da dao

reach 17/II 达到 da dao

readily  3/Ih 准备好地 zun bei hao di

realize   意识到 yi shi dao

rear 16/II 后部的 hou bu de

rear  fm 真的 zhen de

rear axle  8/Ih 后桥 hou qiao

rear bogie 16/II 后轮 hou lun

rear bogie  fm 负重轮 fu zhong lun

rear of the engine  * 发动机内部 fa dong ji nei bu

reason 18/II 原因 yuan yin

recapitulate * 概括 gai kuo

receive 7/II 接收 jie shou

receive  2/Ih 接收 jie shou

recharge 18/II 再充电 zai chong dian

reciprocating  1/Ih 往复的 wang fu de

recirculate  5/Ih 再循环 zai xun huan

recognition * 鉴别 jian bie

recognize  19/Ih 意识到 yi shi dao

recommend 3/II 建议 jian yi

recreation  fm 再产生 zai chan sheng

rectifier  13/Ih 整流器 zheng liu qi

red whortleberry  fm 草莓 cao mei

reduce 6/II 降低 jiang di

reduce 8/II 减少 jian shao

reduced  fm 降低的 jiang di de

reduction 8/II 减少 jian shao

reduction  1/Ih 减弱 jian ruo

reference  19/Ih 参考 can kao

refill 9/II 再填充 zai tian chong

reflection free  fm 自由反射 zhi you fan she

regard 3/II 对待 dui dai

regardless 3/II 不考虑的 bu kao lu de

regardless of 6/II 不注意 bu zhi yi

regardless of 8/II ...无关 yu     wu guan

regeneration felling  fm 更新伐 geng xin cai fa

register 20/II 备案 bei an

regular  19/Ih 规则的 gui ze de

regulate 5/II 规定 gui ding

regulation 6/II 规程 gui cheng

regulator 6/II 调节器 tiao jie qi

reindeer  fm 鹿 lu

reindeer husbandry  fm 养鹿 yang lu

rejection  5/Ih 排斥 pai chi

related 3/II 有关的 you guan de

relative  * 有关的 you guan de

relatively 4/II 相关地 xiang guan di

relay  13/Ih 用继电器控制 yong ji dian qi kong zhi

reliability 17/II 可信度 ke xin du

relief  15/Ih 减缓 jian huan

relief valve 6/II 安全阀 an quan fa

relieve 6/II 减压 jian ya

reluctant * 难处理的 nan chu li de

reluctantly * 难处理地 nan chu li de

remain 9/II 保持 bao chi

remain  2/Ih 保持 bao chi

remaining 7/II 保持 bao ci

remedy  18/Ih 补救,修理 bu jiu   xiu li

remote 9/II 遥远的 yao yuan de

remove 2/II 拆卸,分离 cai xie, fen li

remove  * 挪开 nuo kai

remuneration * 报酬,赔偿 bao choupei chang

rent * 租赁 zu lin

rent * 租金 zu jin

repair 2/II 修理 xiu li

replace  5/Ih 替代 ti dai

replenish * 补充 bu chong

represent 13/II 代表 dai biao

require 7/II 要求 yao qiu

requirement  * 要求 yao qiu

reservoir 2/II 钢瓶 gang ping

reservoir  18/Ih 储罐 chu guan

residue  * 残留物 can liu wu

resistance 21/II 电阻 dian zu

resistance  12/Ih 电阻 diang zu

respect  * 考虑 kao lu

respective  fm 个别的 ge bie de

respite * 缓解 huan jie

respond 17/II 反应 fan ying

response 10/II 反应 fan ying

rest 11/II 其余的 qi yu de

restrict 13/II 限制 xian zhi

restriction 14/II 节流 jie liu

restriction 8/II 限制 xian zhi

restrictor  5/II 节气门 jie qi men

result 13/II 结论 jie lun

result  2/Ih 结果 jie guo

resume * 简历 jian li

retail * 零售 ling shou

retard 10/II 延迟,减慢 yan chi   jian man

retard  * 延缓 yan huan

retarder 10/II 减速器 jian su qi

retract 17/II 收缩 shou suo

return  7/Ih 返回 fan hui

return oil 9/II 回路油 hui lu you

reveal 19/II 显示 xian shi

revel * 欢喜 huan xi

reverse 16/II 倒车 dao che

reverse 18/II 反向 fan xiang

reverse 19/II 回流 hui liu

reverse 8/II 相反的 xiang fan de

review  9/Ih 再检查 zai jian cha

revolution 15/II 革命 ge ming

rib  fm 凸缘,肋骨 tu yuan, lei gu

rich  * 丰富的 feng fu

rigging * 安装 an zhuang

rigid  fm 坚硬的 jian ying de

rim  fm 轮缘 lun yuan

ring 14/II huan

ring gear  9/Ih 齿圈 chi quan

ripe * 成熟 cheng shu

rise 5/II 升高 sheng gao

rise  2/Ih 提升 ti sheng

road scraper  * 刮道机 gua dao ji

road speed 10/II 行车速度 xing che su du

rocker arm  7/Ih 摇臂 yao bi

rockshaft 5/II 摇臂轴 yao bi zhou

roof  fm 屋顶 wu ding

roomy  fm 房间的 fang jian de

root  fm gen

rotary  1/Ih 旋转 xuan zhuan

rotate 11/II 旋转 xuan zhuan

rotation 1/II 旋转周期 xuan zhuan zhou qi

rotator  fm 转子 zhuan zi

rotator control  fm 转子控制 zhuan zi kong zhi

rotor blade 10/II 轮叶片 lun yie pian

rotor shaft 10/II 转子轴承 zhuan zi zhou cheng

rough  19/Ih 粗略的 cu lue de

roughly  * 粗略地 cu lue

roughness 2/II 粗糙 cu cao

round 5/II 圆的 yuan de

round baler 22/II 圆形打包机 yuan xing da bao ji

round timber  fm 原木 yuan mu

route  6/I 路线 lu xian

routing 9/II 选定路线 xuan ding lu xian

rub  3/Ih 磨擦 mo ca

ruin 2/II 毁灭 hui mie

rust 2/II 生锈 sheng xiu

safety 16/II 安全 an quan

safety boots  fm 安全靴 an quan xue

safety clothing  fm 安全服 an quan fu

safety glass  fm 防护眼镜 fang hu yan jing

safety helmet  fm 安全帽 an quan mao

safety mittens  fm 安全手套 an quan shou tao

safety tested  fm 安全检测的 an quan jian ce de

salmon  fm 大马哈鱼 da ma ha yu

same amount 12/II 定量 ding liang

sampler  * 样模 yang mo

sampling  * 样本 yang ben

sand 2/II 沙子 sha zi

satisfy 7/II 满意 man yi

savage * 野蛮的 ye man de

save 10/II 节约 jie yue

saw  fm ju

saw chain  fm 锯链 ju lian

saw guide  fm 锯材指导 ju cai zhi dao

saw industry  fm 锯材工业 ju cai gong ye

saw log  fm 锯材 ju cai

sawn timber  fm 板材 ban cai

scarce * 缺乏的 que fa de

scavening 15/II 清除 qing chu

score 2/II 裂缝 lie peng

score  18/Ih 裂痕 lie hen

screw 5/II 螺丝 luo si

seal 2/II 密封 mi feng

sealed hj 密封的 mi feng de

sealing hm 密封的 mi feng de

seat 9/II 位子 wei zi

seat hj 位子 wei zi

seat mounted  fm 座位上安装的 zhuo wei shang an zuang de

second 21/II 次要的 ci yao de

secondary 10/II 其次的 qi ci de

secondary  13/Ih 次要的 ci yao de

section 21/II 章节 zhang jie

sedge  fm 芦苇 lu wei

sediment  19/Ih 沉淀物 chen dian wu

seed  fm 种子 zhong zi

seeding  fm 育种 yu zhong

seize  18/Ih 卡住 ka zhu

select  8/Ih 选择 xuan ze

selector 10/II 选择器 xuan ze qi

sending unit  11/Ih 输送单位 shu song dan wei

sense 11/II 意义 yi yi

sense 8/II 灵敏 ling min

sensitive 5/II 灵敏的 ling min de

sensor 10/II 感应器 gan ying qi

sensor  * 感应器 gan ying qi

separate 5/II 分开 fen kai

separate 7/II 分离 fen li

sequence  15/Ih 程序设计 cheng xu she ji

serious 2/II 严重的 yan zhong de

serve 7/II 供给 gong gei

service  fm 服务 fu wu

service platform  fm 服务台 fu wu tai

service weight  fm 承载重量 cheng zai zhong liang

setting  fm 设置 she zhi

several 19/II 一些 yi xie

severe  19/Ih 繁重的 fan zhong de

shaft 1/II 轴承 zhou cheng

shaft 8/Ih zhou

shape hj 形状 xing zhuang

sharp  9/Ih 锋利的 feng li de

shatter hj 破碎 po sui

shear 2/II 剪切 jian qie

shift 16/II 变速杆 bian su gan

shift  * 轮次,班次   lun ciban ci

shimming 7/II 用垫片调整 yong dian pian tiaozheng

shock  1/Ih 振动 zhen dong

short haul  fm 短距离 duan ju li

shorter 21/II 较短 jiao duan

show  4/Ih 显示 xian shi

shown in fig. 7/II 如图所示 ru tu suo shi

shut off 5/II 关闭 guan bi

shut-down  * 关下去 guan xia qu

side 8/II 边的 bian de

signal 22/II 标志 biao zhi

significant 21/II 有意义的 you yi yi de

silver birch  fm 桦树 hua shu

similar 18/II 相似的 xiang si de

similarly 19/II 相似地 xiang si di

simple hj 简单 jian dan

simplified 4/II 简化的 jain hua de

simplify 21/II 简单化 jian dan hua

simply 7/II 简单地 jian dan di

simultaneously 17/II 同步地 tong bu di

since 8/II 因为 yin wei

single  17/II 单一的 dan yi de

single acting 1/II 单向运动 dan xiang yun dong

single acting hj 单向运动 dan xiang yun dong

site 17/II 地点 di dian

size 3/II 尺寸 chi cun

slack 15/II 松动的 song dong de

slash, break  fm 折断 zhe duan

slasher  fm 切割机 qie ge ji

sleeve  7/Ih 袖口 xiu kou

slewing drive  fm 旋转驱动 xuan zhuan qu dong

slide 7/II 幻灯片 huan deng pian

slip  fm 滑行 hua xing

slippage  * 滑动 hua dong

slope * 坡度 po du

slow 10/II 慢的 man de

slower 10/II 延迟器 yan chi qi

sludge 2/II 残渣 can zha

sludge 2/II 形成油泥 xing cheng you ni

smash * 碰撞 peng zhuang

smooth 17/II 平滑的 ping hua de

soak 2/II 预热 yu re

soil preparation  fm 整地 zheng di

solenoid  11/Ih 电磁感应 dian ci gan ying

solicitor * 律师 lu shi

solid 2/II 固体 gu ti

solid cubic meter  fm 立方米 li fang mi

solution 18/II 溶液 rong ye

solve  18/Ih 解决 jie jue

something 22/II 一些东西 yi xie dong xi

soot  * 油烟 you yan

sortie * 飞行 fei xing

sorting 17/II 分类的 fen lei de

sound 11/II 声音 sheng yin

source 18/II 来源 lai yuan

space 11/II 空间 kong jian

spacious 17/II 宽阔的 kuan kuo de

spar * 晶石 jing shi

spare wheel  fm 备胎 bei tai

spark 14/II 点火 dian huo

spark plug  2/Ih 火花塞 huo hua sai

spark-ignition 14/II 点火 dian huo

species * 种类 zhong lei

specific gravity 18/II 比重 bi zhong

specific needs 17/II 特殊需要 te shu xu yao

specification  * 使用手册 shi yong shou che

speed 4/II 速度 su du

speed monitoring 22/II 速度监控器 su du jian kong qi

speed sensor 10/II 速度感应器 su du gan ying qi

spin  * 旋转 xuan zhuan

spinal * 脊椎骨 ji zhui gu

spinning * 转动的 zhuan dong de

splash  6/I 喷射 pen she

splicing * 拼接的 pin jie de

split 18/II 分成 fen cheng

sponge 2/II 泡沫材料 pao mo cai liao

spool 6/II 转子 chuan zi

spool  15/Ih 活塞 huo sai

spray  4/Ih 喷射 pen she

spread 4/Ih 扩散 kuo san

spring 6/II 弹簧 tan huang

spring action  fm 弹簧运动 tan huang yun dong

spring loaded 16/II 安装弹簧的 an zhuang tan huangde

spring loaded  fm 安装弹簧的 an zhuang tan huang de

sprinkler  fm 喷灌机 pen guan ji

spruce  fm 云杉 yun shan

spruce swamp  fm 云杉水湿地 yun shan shui shi di

spur gear 10/II 正齿轮 zheng chi lun

squirrel  fm 松鼠 song shu

stability 17/II 稳定性 wen ding xing

stability  19/Ih 稳定性 wen ding xing

stabilization 16/II 稳定性 wen ding xing

stage 10/II 阶段 jie duan

stage 10/II 分阶段的 fen jie duan de

stake 16/II zhuang

stake  fm 标桩 biao zhuang

stand  fm 林分 lin fen

standard 16/II 标准的 biao zhun de

starter  11/Ih 启动器 qi dong qi

starter switch  12/Ih 启动开关 qi dong kai guan

starting motor  12/Ih 启动机 qi dong ji

startling 21/II 惊人的 jing ren de

starve 2/II 缺油而磨损 que you er mo sun

state 11/II 状态 zhuang tai

stationary  9/Ih 稳定的 wen ding de

steam 12/II 蒸汽 zheng qi

steep slope * 陡坡 dou po

steering 16/II 驾驶的 jia shi de

steering angle  fm 转向轴 zhuan xiang zhou

steering column 10/II 操纵杆 cao zong gan

steering wheel 16/II 方向盘 fang xiang pan

stem 5/II 树干 shu gan

stick 2/II 棒,棍 bang gun

stir * 摇动 yao dong

storage  19/Ih 积累 ji lei

storage box  fm 储存箱 chu cu xiang

storage stability  19/Ih 储存稳定性 chu cun wen ding xing

store  4/Ih 储存 chu cun

straight 11/II 直接的 zhi jie de

straight  9/Ih 直的 zhi de

straight path 2/II 直接通道 zhi jie tong dao

straight wire 20/II 直线 zhi xian

strain 2/II 压缩 ya suo

strait * 狭窄的 xia zhai de

strait * 窄道 zhai dao

stray * 分散的 fen san de

stream  * 小溪 xiao xi

stress 13/II 压力 ya li

stress  1/Ih 压力 ya li

striking 20/II 放电 fang dian

stroke  1/Ih 冲程 chong cheng

strong 14/II 强烈的 qiang lie de

stronger 19/II 较强的 jiao qiang de

struck  19/Ih 敲击了的 qiao ji le de

structure  19/Ih 结构 jie gou

stump  fm 树桩 shu zhuang

subjected  9/Ih 经受 jing shou

substance  13/Ih 物质 wu zhi

substances 12/II 物资 wu zi

substantial * 物质的 wu zhi de

substitute hj 代替 dai ti

succumb * 毁于 hui yu

suction  * 吸取 xi qu

sufficiently  * 充足的 chong zu de

sulfate radical 18/II 硫酸根 liu suan gen

sulfur 18/II liu

sulfuric acid 18/II 硫酸 liu suan

sulphur  19/Ih liu

sum 19/II 总和 zong he

summary  1/Ih 概要 gai yao

sun blind  fm 太阳黑子 tai yang hei zi

superior 17/II 优良的 you liang de

superstitious * 迷信的 mi xin de

supply 3/II 供应 gong ying

support  1/Ih 支撑 zhi cheng

suppress  * 抑制 yi zhi

surface 2/II 表面 biao mian

surge 6/II 脉冲 mai chong

surrounding 2/II 环境 huan jing

suspended 2/II 悬挂的 xuan gua de

sustain * 持续 chi xu

sustained * 持久的 chi jiu de

swamp  fm 沼泽地 zhao ze di

switch 21/II 开关 kai guan

synchromesh  * 同步器 tong bu qi

system  5/Ih 系统 xi tong

tachometer 22/II 转速计 chuan su ji

tackle * 滑轮 hua lun

take hj na

take part 18/II 参与 can yu

take place  3/Ih 发生 fa sheng

taking place 18/II 发生 fa sheng

tappet 15/II 推杆 tui gan

tar  fm 松油 song you

task 22/II 任务 ren wu

TDC, top dead centre 15/II 顶端临界线 ding duan lin ji xian

team 4/II 班组 ban zu

technical 16/II 技术的 ji shu de

technician  fm 技术员 ji shu yuan

telescopic  fm 电境的 dian jing de

temperature 12/II 温度 wen du

tend 19/II 趋于 qu yu

tendency 11/II 趋势 qu shi

tender * 脆弱 cui ruo

tenderize * 变弱 bian ruo

tenderloin * 牛肉 niu rou

tension 7/II 伸缩 shen suo

terminal 20/II 终端 zhong duan

terrain 16/II 领域 ling yu

territory * 领域 ling yu

their own hj 自己的 zi ji de

theory 21/II 原理 yuan li

thereby 15/II 所以 suo yi

thermal 13/II 热力的 re li de

thermal  fm 热量的 re liang de

thermostat  5/Ih 恒温箱 heng wen xiang

thin 21/II 薄,细 bo  xi

thing 11/II 东西 dong xi

thinning  fm 间伐 jian fa

this is shown hj 显示 xian shi

thoroughly  * 全部地 quan bu di

throttle  15/Ih 节流阀 jie liu fa

throttle  fm 节气阀 jie qi fa

through 5/II 通过 tong guo

throughout hj 全部 quan bu

thrust  7/Ih 推进 tui jin

thumb 19/II 拇指 mu zhi

thump 20/II 重击声 zhong ji sheng

tie * dai

tightly hj 紧紧地 jin jin di

tiltable 17/II 可倾斜的 ke qing xie de

tilting  fm 倾斜的 qing xie de

timber  fm 木材 mu cai

timber trade  fm 木材贸易 mu cai mao yi

time  4/Ih 确定时间 que ding shi jian

timed 14/II 定时的 ding shi de

times 3/II 乘,倍数 cheng   bei shu

timing 15/II 定时的 ding shi de

timing drive  7/Ih 时间调节器 shi jian tiao jie qi

tiny 2/II 细小的 xi xiao de

tiny 2/II 微型的 wei xing de

tire 16/II 疲倦 pi juan

to another 19/II 给令一个 gei ling yi ge

to do these jobs  8/Ih 作这些工作 zuo zhe xie gong zuo

to let  7/Ih 允许 yun xu

to operation 7/II 操作 cao zuo

to original point 12/II 到原点 dao yuan dian

to the level shown hj 给出所示标准 gei chu suo shi biaozhun

tolerance 2/II 允许极限 yun  xu ji xian

tolerate  19/Ih 承受 cheng shou

too early 14/II 太早 tai zao

too high 10/II 太高 tai gao

tool belt  fm 工具带 gong ju dai

tool box 16/II 工具箱 gong ju xiang

tool kit  fm 工具袋 gong ju dai

top 11/II 顶部 ding bu

top dead center 15/II 顶端临界线 ding duan lin jie xian

top-notch  18/Ih 顶部凹槽 ding bu ao cao

topping  fm 顶端 ding duan

torque 3/II 力矩 li ju

torque converter 16/II 力矩转换器 li ju zhuan huan qi

total 21/II 总计 zong ji

toward 19/II 朝着 chao zhe

toward 20/II 有利于 you li yu

tracing 13/II 追踪 zhui zong

track 17/II 履带,轨迹 lu dai   gui ji

tracks 16/II 履带 lu dai

traction  fm 牵引力 qian yin li

traction speed  fm 牵引速度 qian yin shu du

tractive effort 17/II 牵引力 qian yin li

train  * 火车 huo che

transfer  7/Ih 传递 chuan di

transistor 21/II 半导体 ban dao ti

transmission 16/II 传送 chuan song

transmission  8/Ih 输出 shu chu

transmit  7/Ih 输出 shu chu

transport  fm 运输 yun shu

transport height  fm 运送高度 yun shu gao du

transporting 16/II 运输 yun shu

transporting  fm 运输 yun shu

trap 2/II 下限 xia xian

trap  * 夹子 jia zi

travel 21/II 转移 zhuan yi

travelling speed  fm 驾驶速度 jia shi su du

treated 2/II 处理的 chu li de

tree feeding 17/II 伐树 fa shu

tree species 17/II 树种 shu zhong

tree, wood  fm shu

tripartite * 三部分组成 san bu fen zu cheng

trouble 2/II 故障 gu zhang

trouble-shooting 17/II 排除故障 pai chu gu zhang

trout  fm 鳟鱼 zun yu

true value 13/II 实际价值 shi ji jia zhi

truths 12/II 事实 shi shi

try, tried 11/II 设法 she fa

tube  7/Ih 管子 guan zi

tubular  13/Ih 管状的 guan zhuang de

turbocharger 13/II 增压器 zeng ya qi

turn 15/II 转变 zhuan bian

turn 3/II 转动 zhuan dong

turning radius  fm 旋转半径 xuan zhuan ban jing

twig  fm 嫩枝 nen zhi

two things  3/Ih 二件事 er jian shi

type  fm 型号 xing hao

tyre  fm 轮胎 lun tai

unburned  * 未燃烧的 wei ran shao de

unclean 2/II 赃的 zang de

under pressure 4/II 在压力下 zai ya li xia

under-productive  fm 建设中的 jian she zhong de

underneath 19/II ...下面 zai... xia mian

uniform  * 相同的 xiang tong de

uniquely 17/II 唯一地 wei yi de

unit 1/II 单位 dan wei

universal  16/Ih 普遍的 pu bian de

unleaded  * 除铅的 chu qian de

unless 14/II 除非 chu fei

unlike 18/II 不同的 bu tong de

unlike  19/Ih 不可能的 bu ke neng de

unlimited 17/II 无限制的 wu xian zhi de

unloaded 16/II 卸下的 xie xia de

unloaded  fm 拆下的 chai xia de

unloading  15/Ih 卸货 xie huo

unpacking  * 未包装的 wei bao zhuang de

unripe * 未成熟的 wei cheng shu de

unusual 21/II 不寻常的 bu xun chang de

up-stroke  2/Ih 上冲程 shang chong cheng

upon 11/II 上面 shang mian

upward 19/II 上面 shang mian

usage hj 应用 ying yong

use 18/II 使用 shi yong

usual 11/II 一般的 yi ban de

usually 5/II 经常 jing chang

V-block  7/Ih V-汽缸体 v qi gang ti

valet * 仆从 pu cong

value 17/II 价值 jia zhi

valve 5/II 阀门 fa men

valve leakage 9/II 阀门漏泄 fa men lou xie

valve quide 14/II 是否 shi fao

valve spool 8/II 阀槽 fa cao

valve tappet 15/II 阀门调杆 fa men tiao gan

valving 3/II 阀门的配置 fa men de pei zhi

vane hm qiu

vane motor 3/II 球阀式马达 qiu fa shi ma da

vanepump  16/Ih 球形泵 qiu xing beng

vapor (Am)= vapour 19/Ih 气化物 qi hua wu

vaporize  3/Ih 气化 qi hua

vapour 11/II 蒸汽 zheng qi

variable  16/Ih 可变的 ke bian de

variable displacement hj 不定流量 bu ding liu liang

variation 6/II 变化 bian hua

variety 3/II 变化 bian hua

various 10/II 各种各样的 ge zhong ge yang de

various  * 变化的 bian hua de

varnish  19/Ih qi

vary  19/Ih 变化 bian hua

vehicle 10/II 汽车 qi che

velocity 21/II 速率 su lu

vent 1/II 孔口 kong kou

vent  hj 通风口 tong feng kou

vented manifold hj 通气管 tong qi guan

ventilation  fm 通风设施 tong feng she shi

ventilator  fm 通风机 tong feng ji

venting  6/I 通风的 tong feng de

venture * 冒险 mao xian

versatile  16/Ih 多功能的 duo gong neng de

versatility 17/II 易变 yi bian

versus 12/II ...比较 yu...bi jiao

via 10/II 借助于 jie zhu yu

vibration  7/Ih 振荡 zhen dang

view  fm 景色 jing se

virtually  * 垂直的 chui zhi de

virtually instant 17/II 瞬间 shun jian

visibility 17/II 能见度 neng jian du

vital 7/II 有活力的 you huo li de

volatile  3/Ih 挥发的 hui fa de

volatility  19/Ih 挥发性 hui fa xing

volt  11/Ih 瓦特 wa te

voltage  11/Ih 电压 dian ya

volume 5/II 容积 rong ji

volume flow 3/II 流量 ce liang

volumetric 13/II 容量的 rong liang de

volumetric 13/II 体积的 ti ji de

wagon 11/II 货车 huo che

waste 3/II 浪费 lang fei

waste land  fm 荒地 huang di

water jacket  5/Ih 水套 shui tao

water pump  5/Ih 水泵 shui beng

water soluble 2/II 可溶于水的 ke rong yu shui de

water-cooled 16/II 冷水的 leng shui de

watt   12/Ih 瓦特 wa te

wax  19/Ih 蜡状物 la zuang wu

way  fm 道路 dao lu

we have seen 12/II 我们看到 wo men kan dao

weak 19/II 薄弱的 bo ruo de

wear 2/II 磨损,消耗 mo sun   xiao hao

wear out  6/I 磨损 mo sun

wedge 2/II 楔形的 xie xing de

wedge clamp * 楔形压板 xie xing ya ban

weigh 12/II 称重 cheng zhong

weight  fm 重量 zhong liang

wet disc brake  fm 湿刹车片 shi sha che pian

wheat * 小麦 xiao mai

wheel 16/II 轮子 lun zi

whether 14/II 是否 shi fao

while  16/Ih 然而 ran er

white bark  fm 白色树皮 bai se shu pi

whole 2/II 整个 zheng ge

wide 3/II 宽的 kuan de

widely  16/Ih 宽的 kuan de

wider 7/II 较宽 jao kuan

width 16/II 宽度 kuan du

willow grouse  fm 野鸟 ye niao

winding 19/II 缠绕的 chan rao de

windscreen  fm 风档 feng dang

windscreen wiper  fm 风档刷 feng dang shua

wire 19/II 电线 dian xian

wire mesh 2/II 电线筛网 dian xian sai wang

wiring  * 布线 bu xian

with air  3/Ih 和空气 he kong qi

with fuel  3/Ih 和燃料 he ran liao

with unaided eye 2/II 肉眼 you yan

without 2/II 没有 mei you

withstand  1/Ih 耐得住 nai de zhu

wood pulp 2/II 纸浆 zhi jiang

wool yarn 2/II 毛线 mao xian

work 18/II 工作 gong zuo

work force hj 工作力 gong zuo li

work protection  fm 劳动保护 lao dong bao hu

working light  fm 工作灯 gong zuo deng

worn 14/II 磨损的 mo sun de

worn out 2/II 消耗掉 xiao hao diao

would destroy  3/Ih 可能损坏 ke neng sun huai

wreck  * 故障 gu zhang

yield  * 受力弯曲 shou li wan qu

you should know  3/II 你应该知道 ni ying gai zhi dao

young stand  fm 幼令林 you ling lin

young stand tending  fm 幼林抚育 you lin fu yu

young stands 17/II 幼林 you lin