Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

 


Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

        
Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/TilausFORESTRY COLLEGE

 

Taivalkosken 
metsäoppilaitosTampereen Aikuiskoulutuskeskus

LVI-LÄMSÄKoneosapalvelu Oy
 

 

 

 

Englanninkieliset tekstit ja harjoitukset näille selityksille ja suomennoksille löytyvät:

Tekniikan englantia ja ruotsia harjoituskirjasta

TEKNIIKAN ENGLANTIA JA RUOTSIA SUOMEKSI
SISÄLLYSLUETTELO

 Engines-How They Work Moottorit - Kuinka ne toimivat 3

Tekstin suomennos. 3

Sanan selitystä. 3

2. Nelitahtimoottorit 4

SUOMENNOS.. 4

Sanan selitystä. 5

3. Air, Fuel and Combustion—Ilma, polttoaine ja palaminen   5

SUOMENNNOS.. 5

Selityksiä. 6

4. Diesel Fuel Systems Dieselpolttonestejärjestelmät 7

Totta tai tarua. 7

Suomennos. 7

Sanan selitystä. 8

Sanan selitystä. 8

5. Jäähdytysjärjestelmät 8

Tekstin suomennos. 8

Types of cooling systems—Jäähdytysjärjestelmän tyypit 9

Sanojen selityksiä. 9

6. Voitelujärjestelmät 10

Suomennos. 10

7. Perusmoottori 11

The meaning of the story—Tarinan meininki 11

Explanations for the words Selityksiä sanoille  11

8. Power Trains—Voimansiirto.. 12

Introduction—Johdanto  Tekstin suomennos  12

Sanan selitystä. 12

Sanan selitystä. 13

9. Differentials—Tasauspyörästöt 14

Tekstin suomennos. 14

Operation Toiminta. 15

10. Final Drives—Alennusvaihteet 16

Suomennos. 16

Types of final drives—Alennusvaihteitten  tyyppejä  16

Käännösharjoitus. 17

11. Vehicle Electrical Circuit—Ajoneuvojen sähkövirtapiirit 17

Charging Circuit—Latausvirtapiiri 18

Problem Ongelma. 18

Seven step troubleshooting—Seitsemän portaan vianetsintä  18

Remember the battery ! 19

Sanastoa. 19

12. Electrical Starting Circuit—Sähköinen käynnistinvirtapiiri 19

How the starting circuit works—Kuinka käynnistinjärjestelmä toimii. 20

Sanan selitystä. 20

Sanastoa. 20

13. Charging Circuit—Latausvirtapiiri 21

Introduction—Esittely. 21

Latausvirtapiirin toiminta—Operation of CHARGING Circuit 21

Sanastoa. 22

14. Basic Principles of Hydraulics—Hydrauliika perusperiaatteet 22

Liquids have no shape of their own.. 22

Liquids are practically incompressible  22

Liquids transmit applied pressure in all directions  23

Liquids provide great increase in work force  23

Sanastoa. 23

15. Hydraulic Valves—Hydrauliikan venttiilit 24

Suomennos. 24

Sanastoa. 25

16. Power, Displacement and Torque of Motors—Moottorin teho, kierrostilavuus ja vääntömomentti 25

Displacement—Tuotto ja kierrostilavuus  25

Hydraulic power—Hydraulinen teho.. 26

tilavuusvirta*paine = teho.. 26

MPa*cudm/s = W... 26

vääntömomentti*kulmanopeus  = teho   26

volumeflow*pressure = power. 26

torque*anglespeed = power. 26

Tekstin suomennos. 26

Hydraulimoottoreiden päätyypit 27

Hammaspyörämoottorit—Gear motors  27

Practical Invention—Käytännön keksintö   27

Sanastoa. 28

17. Fluid Drives—Nestevälitykset 28

Sanastoa. 29

18. General Maintenance—Yleinen kunnossapito   29

Tekstin suomennos—Introduction—esittely  29

Koko järjestelmän kunnossapito.. 30

The importance of cleanliness—Puhtauden tärkeä merkitys  30

Kuinka pitää hydraulijärjestelmä puhtaana  30

Sanastoa Vocabulary. 30

19. Gasolines—Bensiinit Polttoaineen valinta bensiinimoottoreihin   31

Oikea oktaaniluokka. 31

Helppo käynnistyvyys. 31

Sanastoa/dieselpolttoaineet 32

20. Technical Data of Forest Machine—Metsäkoneen tekniset tiedot 32

Suomennos. 32

Moottori 32

Vaihteisto.. 33

Akselit 33

Jarrut 33

Ohjaus. 33

Sähköjärjestelmä. 33

Hydraulijärjestelmä. 33

Ohjaamo.. 33

Kuormain.. 33

Vakiovarusteet 33

Lisävarusteet 33

Sanastoa. 33


1. Engines-How They Work Moottorit - Kuinka ne toimi­vat

Polttomoottoreista löytyy käytännön englanninkielessä viitisenkymmentä kes­keistä ammattisanaa. Tässä jaksossa tekstiin liittyvä polttomoottorin peruspe­riaatekuva ja siihen kytkeytyvä teksti ker­tovat polttomoottorin toiminnasta näillä termeillä

Tekstin suomennos

Combustion = poltto, palaminen, Compres­sion = puristus, Fuel-Air Mixture = poltto­aine-ilmaseos, Rotary and Reciprocating Motion = pyörivä ja edestakainen liike sekä cycles : two or four stroke = työkierto: kaksi tai nelitahtinen, ovat perusterminologiaa polttomoottorin toiminnalle.

What is an "Internal Combustion Engine" ? Mikä on sisäpuolinen polttomoottori ? In­ternal tarkoittaa sisäpuolista tai suljettua (enclosed). Combustion on palamistapah­tuma, palaminen, polttaminen, hapetus. Combustion Chamber = palotila tai poltto­kammio. Näin polttomoottori on kone, joka polttaa burn polttoaineen sisällään.

Periaatteessa basically moottori on säiliö container, johon viemme polttoainetta ja ilmaa ja jossa sitten ryhdymme niitä poltta­maan.

Palava seos paisuu  expand  nopeasti ja puskeutuu ulospäin. Tätä "puskua", työntöä voidaan käyttää liikuttamaan moottorin osia ja sieltä käyttämään konetta. Lyhyesti sa­nottuna moottori on laite, joka muuttaa läm­pöenergian mekaaniseksi tekemään työtä.  In summary, an engine is a device which converts heat energy into mechanical energy to do work.

What elements are needed for an engine ? Mitä elementtejä moottoriin tarvitaan ? Yksinkertaisen moottorin konstruointiin tar­vitaan seuraavat elementit:

• Air, Fuel and Combustion -  ilma poltto­aine ja palaminen

• Reciprocating and rotary motion - edes­takainen ja pyörivä liike

• Compression of Fuel-Air Mixture -  polt­toaineilmaseoksen puristaminen

• Engine Cycles-Two-or Four stroke -  moot­torin työkierto-kaksi tai nelitahti­nen

Air, Fuel and Combustion - Ilma, polttoaine ja palaminen; Kolme peruselementtiä tarvi­taan lämpöenergian tuottamiseksi mootto­rissa. Ne ovat ilma, poltttoaine ja palaminen.

Sanan selitystä

Convert - sana ja sen tekijämuoto  Conver­ter esiintyvät tekniikassa usein. Convert = muuttaa, muuntaa, siirtyä, jalostaa esim. paperia, kartonkia, puuta, terästä jne. Con­verter = muuntajakone, konvertteri teräksen jalostuksessa. Hyötyajoneuvoissa ja työko­neissa yleisesti käytetty hydrodynaaminen momentin muunnin on Torque Converter. Torque =  vääntömomentti.

Yleisestihän momentinmuunnin voi olla mikä tahansa vaihteisto tai välitys, missä pyöri­misnopeutta ja vääntömomenttia voidaan muuttaa. Periaatteessa se voi olla mekaa­ninen, hydraulinen, sähköinen, pneumaatti­nen jne, kunhan siinä vain muutetaan vääntömomenttia ja nopeutta. Converter is an apparatus that chances the direction of electric current, laite, joka vaihtaa säh­kövirran suuntaa.

Compress = tiivistää, puristaa kokoon. Suomenkielessä ilmapumpuista käytetty nimitys kompressori tulee Compressor- puristin sanasta. Puristusuhde on  Comp­ression ratio. Ratio on matemaattinen ym. suhde, suhteellinen osuus, a:n suhde b:hen, tekniikassa vaihtosuhde ja välitys.

Combustion is the act of catching fire and burning, petrol is highly  combusti­ble. Combustion tarkoittaa palamistapah­tumaa polttamista,palamista, bensiini on herkästi syttyvää/palavaa/tulenarkaa.

Cycle is a number of related events hap­pening in a regularly repeated order; nu­meroilla määritelty säännöllisesti toistuva tapahtumajärjestys, bicycle; polkupyörä, kahdella jalalla säännöllisesti toistuva pol­kemiskierto,  four stroke cycle engine; nelitahtinen   työkierto, nelitahtimoottori.

Expand - käsitteenä kaasujen palaessa sylinterissä tarkoittaa laajenemista ja pai­sumista. Yleisesti sillä ymmärretään myös levittämistä, avaamista, kehittämistä, ly­hentämätöntä kirjoittamista, avartamista paisuttamista sekä laajaperäistä ja yksityis­kohtaista asioden käsittelemistä.  To grow larger; gas expands when it is heated, kasvaa suuremmaksi; kaasu laajenee, kun sitä kuumennetaan.round twice.

2. Nelitahtimoottorit

Nelitahtimoottorit - kuinka ne toimivat - on jakson otsikko - Four Stroke Engines - How they Work. Harjoituskirjan kuvassa on esi­tetty nelitahtisen polttomoottorin työkierto - Four Stroke Cycle.

Suomennos

 INTAKE—sisäänotto, imutahti, polttoaine-ilmaseos vedetään–is drawn in to cylinder – sylinteriin kaasuttimelta läpi avoimen imu­venttiilin, kun mäntä liikkuu alaspäin.

COMPRESSION—puristustahti, seos pu­ristetaan - mixture is compressed - män­nän ylöspäin suuntautuvalla liikkeellä. Imu- ja pakoventtiili ovat kiinni.

POWER—työtahti, puristettu seos sytyte­tään -  is ignited by spark plug - sytytys­tulpan avulla. Paisuvat kaasut - expanding gases - pakottavat mäntää sylinterin poh­jaan -  forces piston to bottom.  Venttiilit pysyvät kiinni.

EXHAUST—poistotahti, männän liike ylös­päin pakottaa palaneet kaasut sylinteristä avoimen poistoventtiilin läpi - through open exhaust valve.

FOUR STROKE CYCLE ENGINE - Nelitah­timoottorin työkierto, nelitahtimoottorissa on neljä toimintoa järjestyksessä imu-puristus-työ-poisto. Yhteen täydelliseen työkiertoon  tarvitaan neljä männän iskua- kaksi ylös ja kaksi alas. Tuloksena - as a result - kampi­akseli pyörii työkierron aikana kahdesti ym­päri -  the crankshaft will rotate two com­plete turns before one cycle is com­ple­ted.

INTAKE STROKE - Imutahti alkaa läheltä männän yläkuolokohtaa - starts with the piston  near the top and ends shortly af­ter the bottom its stroke - ja päättyy vähän jälkeen alakuolokohdan. Imuventtiili on auki ja se sallii sylinterin täyttyä polttoaine-ilma­seoksella. Lopussa imuventtiili sulkeutuu ja tiivistää sylinterin - the valve is then closed sealing the cylinder

COMPRESSION STROKE-Puristustahti al­kaa männän alakuolokohdasta.

Mäntä nousee ylös ja puristaa polttoaine-ilma­seoksen kokoon. Molemmat venttiilit ovat puristustahdin ajan kiinni ja seos pu­ristuu murto-osaan alkuperäisestä tilavuu­destaan.

EXHAUST STROKE—poistotahti alkaa, kun mäntä lähestyy yläkuolokohtaa työtahdin lopulla - when the piston nears the end of its power stroke -. Poistoventtiili avautuu, mäntä nousee ylös ja puskee ulos palaneet kaasut. Kun mäntä saavuttaa yläkuolokoh­dan, poistoventtiili sulkeutuu ja mäntä aloit­taa uuden nelitahtisen työkierron. Se jatkuu jälleen järjestyksessä imu-puristus-työ-poisto.

Täydelliseen nelitahtiseen työkiertoon tar­vitaan kaksi kampiakselin kokonaista kier­rosta - as it completes the cycle, the crankshaft has gone all the way around twice.

Sanan selitystä

 "Onko mennyt käpy karporaattoriin", kysyt­tiin ennenvanhaan, kun auto otti ja jätti tielle "wärkki lakkas workkimasta". Carburet­ter/carburettor on polttomoottoreiden kaa­sutin. Carburet tarkoittaa karburoimista, hiileen yhdistämistä, kaasuttamista.  Jos ilman­puhdistimen ohi pääsee kaasuttimeen kävyn kokoinen roska, siihen varmasti mat­kanteko loppuu.

Shaft  on akseli, yleensä vääntömomenttia ja pyörimisliikettä välittävä. Se voi olla myös kara, tanko, kuilu, uunin piippu, kärryn aisa, vasaran ja kirveen varsi, valon säde ja sa­laman valojuova.

Tekniikassa sen päämerkityksenä on akseli. Polttomoottoreissa on kaksi merkittävää tehoa välittävää akselia - camshaft ja crankshaft - nokka-akseli ja kampiakseli.  Cam  on nokka, nostovarsi ja epäkesko ja Crank on kampi, veivi, käynnistinkampi, kammeta, vääntää ja vääntää käyntiin.

Cranking  on käynnistää kammella. Starter on  yleisenglannissa käynnistin, startti. Amerikan englannissa käynnistinmoottorista käytetään usein  Cranking motor- nimi­tystä.

 Ennenhän autot ja moottorit käynnistetiin kammella veivaamalla - by cranking-.

3. Air, Fuel and Combus­tion—Ilma, polttoaine ja pa­laminen

Ilmaa, polttoainetta ja palamista tarvi­taan, jotta polttomoottorit kävisivät.

Pala­minen on palavan aineen yhtymistä happeen. Polttomoottoreiksi nimi­tämme autoissa ja työkoneissa yleisesti käytet­täviä diesel- ja ottomoottoreita—COMBUSTION ENGINES—.

Polttomoottoreita ovat myös lentokoneissa käytettävät suihkumoottorit ja avaruusraket­tien moottorit, yleensäkin ko­neet, joissa muutetaan energiamuotoa polttamalla läm­pöenergiaa sisältävää polttoainetta.  Niissä muutetaan lämpö­energiaa mekaaniseksi työksi. Polttamalla palavaa polttoainetta polttomoottoreissa saadaan aikaan voimaa ja liikettä.

Tämä jaksomme käsittelee polttomoottorin perustoimintaan liittyviä perusilmiöitä.

Suomennnos

Three basic elements are needed to pro­duce heat energy in the engine:

Air—ilma

Fuelpolttoaine

Combustionpalaminen

Air is needed to combine with fuel and give it oxygen for fast burning—ilmaa tarvitaan muodostamaan palava seos polttoaineen kanssa ja antamaan sisältämänsä happi nopeaan palamiseen. Ilmalla on myös kaksi muuta ominaisuutta, jotka vaikuttavat moottorin toimintaan:

1. Air will compress—Ilma puristuu kokoon; yksi kuutiojalka ilmaa voidaan pake­toida kokoonpuristamalla yhdeksi kuutio­tuumaksi tai vieläkin pienemmäksi. Yksi kuutiojalka on vieläkin amerikkalaisten mit­tayksikkö ja se sisältää noin 28 litraa.

Mäntäpolttomoottoreissa sylinteriin tuotettu ilma tai polttoneste-ilmaseos puristetaan puristustahdin aikana 10. - 20. osaan alku­peräisestä tilavuudesta. Puristussuhde ko. moottorissa  osoittaa lukuna monenteenko osaan täytös siinä moottorissa puristetaan.

Air heats when it is compressed—ilma kuumenee, kun se puristetaan kokoon. The molecules rub against each other and produce heat— molekyylit hankaavat toisi­aan vastaan ja kehittävät lämpöä.

FUEL must mix readily with air and ignite easily—polttoaineen täytyy sekoittua vaivatta ilmaan ja syttyä helposti. Kolme pala­vaa ainetta, jotka kattavat nämä ominaisuu­det, ovat bensiini, dieselöljy ja neste­kaasu—the three we will cover are gaso­line, LP-gas and diesel fuel.

Nämä polttoaineet syttyvät helposti sekä myös sumuuntuvat ja höyrystyvät vaivatta—these fuels ignite easily and  are  readily broken down or vaporized.

Miksi me sitten höyrystäisimme polttoainetta ? To help each particle of fuel contact enough air to burn fully— auttaaksemme jokaista polttoainepisaraa riittävään koske­tukseen täydelliseen palamiseen tarvittavan ilman kanssa.

COMBUSTION is the actual igniting and burning of the fuel-air mixture—poltto on palavan aineen—polttoaine-ilmaseoksen— syttymistä ja palamista. Se on palavan aineen yhtymistä happeen polttamista varten—it is the oxygen in the air that combines with the fuel for combustion.

Tärkeätä on, kuinka nopeasti palaminen tapahtuu—what is important is how fast the fuel burns, for this force must be EXPLOSIVE to get full power from the engine—tätä varten palamisvoiman tulee olla RÄJÄHTÄVÄÄ saadaksemme täyden tehon moottorilta.

Jos polttoainesäiliö sytytetään tyynessä ulkoilmassa, se palaa varsin rauhallisesti. Tämä johtuu siitä, että palava polttoaine saa ilmaan kosketuksen vain polttoaineen le­päävältä pinnalta.—this is because the air contacts only the surfase of the fuel. Jotta polttoaine saataisiin palamaan nope­ammin, voidaan tehdä kaksi asiaa :

1. Heat up the fuel—kuumentaa polttoaine

2. Vaporize the fuel— höyrystää polttoaine

Kuitenkin liian tehokas räjähdys voisi tuhota moottorin, kun palaminen tapahtuu sulje­tussa tilassa—however, too powerfull ex­plosion would destroy the engine, since combustion takes place in a closed con­tainer.

Voimme säädellä palamisnopeutta—we can control the rate of burning by

1. how far we compress the air—kuinka paljon me puristamme ilmaa

2. how much fuel we use—paljonko poltto­ainetta käytämme ja

3. how volatile it is— kuinka helposti haih­tuvaa tai  tulenarkaa se on

Selityksiä

Polttomoottorit käyttävät polttoaineenaan edellisen mukaan kolmea ainetta, bensiiniä, nestekaasua ja dieselöljyä. Kaikille näille on yhteistä, että ne syttyvät ja palavat täydelli­sesti hyvin rajoitetussa seossuhteessa il­maan.

Bensiinin tunnemme erittäin tulenarkana, nopeasti palavana ja vaarallisena aineena. Palavana  aineena se on ominaisuuksiltaan monta muuta ehkä huonostikin syttyvää ainetta turvallisempi. Se palaa vain, kun sillä on käytettävissä tarkkaan rajoitettu palavan aineen määrään suhteutettu määrä ilmaa käytettävissä.

Yksi kolmeentoista—1:13 on tässä pala­misessa seossuhde, jolloin palaminen on polttomoottorissa parhaimmillaan. Jos yksi kilogramma bensiiniä saa palamiseen 13 kilogrammaa ilmaa, on sillä mahdollisuus lähes täydelliseen palamiseen. Yksi kuutio­metri normaali-ilmanpaineista ilmaa on 1,29 kg eli seossuhde 1:13 on likimain sellainen, että yhdelle kg:lle bensiiniä annetaan 10 kuutiometriä ilmaa.

Jos suhde poikkeaa tästä suuntaan tai toi­seen yli kahdella, ei palamista enää juuri tapahdu. Näissä seossuhteissa—alle 10 ja yli 16 bensiini ei enää olekaan tulenarkaa, se ei enää palakaan normaalioloissa.

Esimerkiksi asetyleeni bensiiniin verrattuna on paljon vaarallisempaa ainetta. Sen pa­lamiseen kelpaava seossuhde on huomat­tavasti laajempi. Käytännön elämässä tun­netaankin monta tuhoisaa asetyleeni-hit­sauskaasun aiheuttamaa  räjähdystä. Ben­siinistä vastaavia räjähdyk­siä on harvem­min, vaikka usein lentokon­eesta valuu no­ronaan tulenarkaa lentoben­siiniä ja samaan aikaan käyvän moottorin pakoputkesta lyö­vät tulenlieskat ketunhän­nän kokoisina.  Palavan  aineen seossuhde ilman kanssa ei ole palamiseen kelpaavaa eikä tulimyrskyä pääse syntymään.

4. Diesel Fuel Systems Die­selpolttonestejärjestelmät

Totta tai tarua

Rudolf Diesel esitteli käyttökelpoisen die­selmoottorinsa vuonna 1897. Nyt jo runsaan sadan vuoden ikään ehtineen keksinnön tie kuuluu  lähteneen varsin alkeellisista oloista.

Dieselistä liikkuu maailmalla monta tarinaa. Eräässä kerrotaan, että herra Diesel olisi hyödyntänyt keksinnössään polkupyörän pumpun lämpenemisilmiötä sillä pumpatta­essa. Ilma ja kaasut kun lämpenevät ko­koonpuristuessaan.

Ilmiöön nojautuen kerrotaan  Rudolf Diese­lin rakentaneen polkupyörän pumppua suu­remman sylinterin ja siihen tiiviin männän. Sylinteriin hän laittoi palavaksi aineeksi hiili­pölyä. Hiilipöly ja ilma suljettiin sylinteriin yläpuolelta tiiviillä männällä.

Latauksen mestarimme asetti vaatimatto­man talonsa räystään alle, kiipesi itse ka­tolle ja pudotti raskaan kivenjärkäleen ka­tolta sylinterin päällä olevalle männälle.

Räjähdyshän siitä äkillisen kuumenemisen johdosta seurasi ja talo vaurioitui pahoin. Mutta suurmies oli onnellinen. Rudolf Diesel oli keksinyt dieselmoottorin. Tarinan toden­peräisyyttä ei voi taata. Rudolfin historiasta kerrotaan myös monia muita versioita.

Suomennos

Diesel Fuel Systems—Dieselpolttoneste­järjestelmät: Dieselpolttonestejärjestel­mässä polttoneste ruiskutetaan—fuel is sprayed directly—suoraan moottorin palo­tilaan, missä se sekoittuu kuuman puriste­tun ilman kanssa ja syttyy—Where it mixes with hot compressed air and ignites.

Sähköistä kipinää ei käytetä—no electrical spark is used to ignite the mixture as in gasoline engines—sytyttämään polttones­teilmaseosta niin kuin bensiinimoottoreissa tehdään.

Kaasuttimen sijasta käytetään polttonesteen ruiskutuspumppua ja ruiskutussuuttimia—instead of carburettor, a fuel injection pump and spray nozzles are used.

The major parts of the diesel fuel sys­tems are—Dieselpolttonestejärjestelmän pääosat ovat:

Polttonestesäiliö—varastoi polt­toai­neen

Siirtopumppu—siirtää polttoaineen ruisku­tuspumpulle

Polttonestesuodatin—auttaa puhdis­ta­maan polttoainetta

Ruiskutuspumppu—ajoittaa, mit­taa ja ja­kaa polttoaineen pai­neenalaisena.

Ruiskutussuuttimet—sumuttavat ja ruiskut­tavat polttoaineen sylintereihin.

Kuva esittää nämä dieseljärjestelmän pää­osat.

Toiminnassa polttoainepumppu—fuel pump—siirtopumppu siirtää polttoaineen säiliöstä ja työntää sen suodattimen läpi—pushes it through the filters. Vedetön ja puhdas polttoaine on elintärkeä dieselruis­kutusjärjestelmän hienoille osille.

Toista lisäsuodatinta käytetään usein var­mistamaan polttonesteen puhtaus, mutta puhtaan nesteen hankinta ja sen säilyttämi­nen oikein ovat ensisijaisia tarpeita—Extra filters are often used to assure clean fuel, but buing clean fuel and storing it pro­perly are also prime needs.

Polttoneste työnnetään sitten ruiskutus­pumpulle, jossa se annostellaan, saatetaan korkean paineen alaiseksi ja jaetaan jokai­selle ruiskutussuuttimelle vuorollaan.

Jokainen suutin palvelee yhtä sylinteriä: ne sumuttavat polttoaineen ja ruiskuttavat sen säädetyllä korkealla paineella moottorin palotilaan täsmälleen oikealla hetkellä—the nozzles each serve one cylinder; they atomize the fuel and spray it under cont­rolled high pressure in to the com­bustion chamber at the proper moment.

Korkeaa painetta tarvitaan jokaisella suutti­mella polttonesteen hienojakoisen sumun aikaansaamiseksi. Tämä varmistaa hyvän polttoaineen sekoittumisen ja täydel­lisen palamisen kuumaksi puristetun ilman kanssa.  

Sanan selitystä

INJECT; to put liquid in to with a special needle—panna nestettä jonkin sisään eri­koisneulalla, suihkuttaa sisään, ruiskut­taa. INJECTION; the act of injecting, ruiskutu­stapahtuma. Se on myös sisään suihkutus, kyllästys, höyrysuihkupumppu, injektori ja suutin.

INJECTION NOZZLE on dieselmootto­reissa käytettävän ruiskutussuuttimen nimitys. NOZZLE on ruiskutussuuttimen kärki. Se on myös nokka ja suukappale—short tube fitted to the end of hose or pipe to direct and control the liquid or gas coming out—lyhyt putki sovitettuna letkun tai put­ken päähän suuntaamaan ja säätämään nes­teen tai kaasun virtausta sieltä ulos.

Sanan selitystä

Touch-sanalla koskea, koskettaa, on myös monet muut merkitykset, kuten yltää, ylet­tyä, hiopoa, kohota johonkin saakka, vetää vertoja jllk, vaikuttaa jhk, liikuttaa, hellyttää. Se tarkoittaa myös vioittamista, vaurioitta­mista, piirtämistä, varjostamista. Touch on myös s. kosketus, hipaisu, tunto, tuntuma, siveltimen veto, piirto, leima, merkki, jälki, hitunen, hiven, aavistus, häivähdys, tapa, tyyli, eläytymiskyky, lahjat, koetinkivi, koe, koetus, vippi, vippaaminen ja taskuvarkaus. 

5. Jäähdytysjärjestelmät

Tekstin suomennos

Jäähdytysjärjestelmä estää moottorin yli­kuumenemisen— The cooling system pre­vents overheating of the engine.

Jokin määrä lämpöä on kuitenkin välttämä­tön palamiselle, mutta käyvä ja työtä tekevä moottori kehittää lämpöä liian paljon—some heat is necessary for combustion but the working engine generates too much heat. The cooling system carries off this ex­cess heat. Jäähdytysjärjestelmä hoitaa tä­män ylimäärälämmön pois.

Cooling systems are designed to use parts that are MATCHED in

capacity—jäähdytysjärjestelmät suunnitel­laan käyttämään osia, jotka ovat suoritusky­vyltään yhteensopivia. Jos jokin osa vaih­detaan kapasiteetiltaan eli suorituskyvyltään suurempaan tai pienempään, järjestelmän teho laskee—the effectiveness of the sys­tem will be decreased. Järjestelmään kuuluvat osat—parts include:

Water pump—vesi­pumppu

Radiator—jäähdytin

Coolant—jäähdytys­neste

Piping—putki­tus/letkutus

Thermostat—termo­staatti

and Fan—puhallin

Mäntäpolttomoottorit tarvitsevat joukon ns. apulaitejärjestelmiä. Niitä ovat mm. edelli­sen jakson dieselpolttonestelaitteet. Niitä ovat myös voitelu-, jäähdytys-, sekä eri säh­köiset apulaitejärjestelmät. Nyt aiheenamme on jäähdytysjärjestelmät

Polttomoottoreiden varjopuolena on yhä vieläkin niiden huono hyötysuhde. Ne kyke­nevät muuttamaan polttonesteen lämpö­energiasta vain noin yhden kolmasosan mekaaniseksi työksi.  1/3 menee pakokaa­sujen mukana ja 1/3 jäähdytyksen kautta hukkaan.   Näin kaksi kolmannesta poltto­nesteen lämpöenergiasta  menee häviöiden mukana taivaan tuuliin.

Mäntämoottoreiden jäähdytystyyppejä ovat ilma- ja nestejäähdytys. Jos moottoria käy­tetään maalla tai  ilmassa, kulkeutuvat läm­pöhäviöt aina ilmaan riippumatta, onko moottori ilma- vai nestejäähdytteinen. Nes­tejäähdytteisessä moottorissa neste on väli­aineena lämmön kulkeutumiselle. Jäähdyt­timestä lämpö siirtyy lopulta ympäröivään ilmaan—to the air surrounding the radia­tor.

Ilmajäähdyttei­sen moottorin jäähdytyshäviöt siirtyvät suo­raan sylinterin ja sylinterin kan­nen jäähdy­tysripojen kautta  ympäröivään ilmaan.

Vesialusten moottoreiden jäähdytyshäviöt voivat mennä  lopullisestikin veteen. Pako­kaasujen lämpöhäviöt menevät sielläkin ilmaan.

Types of cooling systems—Jääh­dytysjärjestelmän tyypit

Nykyaikaisissa moottoreissa käytetään kahta jäähdytysjärjestelmätyyppiä:

Air Cooling—ilmajäähdytys; käyt­tää moottoria ympäröivää ilmaa haihduttamaan lämpöä—uses air passing around the en­gine to dis­sipate heat

Liquid Cooling—nestejäähdytys; käyttää nestettä vaippana sylinte­riryhmän ympärillä hävittämään moottorin lämpöä—uses water around the engine to dissipate heat

Ilmajäähdytystä käytetään ensisijaisesti pie­nissä moottoreissa, mutta lentokoneissa myös isommissa. Yleensä suurissa mootto­reissa on vaikea järjestää ilmalle reitit kaik­kiin jäähdytettäviin kuumiin paikkoihin. Me­tallijohtimia ja kanavia käytetään avusta­maan ja jakamaan ilmaa oikeisiin paikkoi­hin—metal baffles, ducts and blowers are used to aid in distributing air.

Nestejäähdytys käyttää tavallisesti vettä jäähdytysnesteenä—as a coolant. Kyl­mässä ilmassa pakkasnestettä lisätään ve­teen estämään jäätymistä—in cold weat­her, antifreeze solutions are added to the water  to prevent freezing.

Vesi kiertää vaipassa—in a jacket— ympöri sylintereitä ja sylinterin kantta. Kun lämpö säteilee, se absorboituu—imeytyy—veteen, mikä sitten virtaa jäähdyttimeen. Ilma virtaa sitten jäähdyttimen läpi, jäähdyttää vettä ja haihduttaa lämpöä ilmaan. Sitten vesi virtaa takaisin moottoriin ja kerää lisää lämpöä— the water then recirculate into the engine to pick more heat.

Sanojen selityksiä

Matched—tarkoittaa yhteensovitettua. Match—tulitikku, sytytin, sovittaa yhteen, olla vertainen,  yhteen sovitetut hammas­pyörät.

Dissipate  = hajottaa, haihduttaa, hävittää, haihtua, hajaantua, viettää hui­kentelevaista tai tuhlaavaista elämää.

Metal baffles tarkoittaa suuntaa muuttavia metallisia  väliseiniä. Baffle on estää, eh­käistä, välilevy, läppä, ohjauslevy, suunta­levy, jakolevy, vaimennuslevy, suuntaa muuttava väliseinä; muuttaa suuntaa; savu­kanava, äänisuojus.

 

Duct on putki,  johto, kanava,  käytävä, tie­hyt, venyvä, muovattava, taipuisa, mukau­tuva, sävyisä ja helposti ohjattava.

6. Voitelujärjestelmät

Voitelu on yksi polttomoottoreitten välttä­mättömistä apujärjestelmistä. Muita ovat mm. jäähdytys— cooling -, imu- ja poisto­järjestelmät—intake and exhaust systems -, bensiini ja dieselpolttonestejärjestelmät—gasoline and diesel fuel systems- sekä erilaiset

 säätöjärjestelmät—governing systems. Oheinen kuva esittää moottorin voitelujär­jestelmän perusperiaatteet, tehtävät ja ku­vaa toimintaa englannin kielellä.

 

Suomennos

Voitelulla on moottorissa seuraavat tehtä­vät:

1.      Reduces friction between mo­ving parts—alentaa kitkaa liikku­vien osien välillä

2.      Absorbs and dissipates heat—imee itseensä ja haihduttaa läm­pöä ts. kuljettaa lämpöä pois moottorista

3.      Seals the piston rings and cy­linder walls—tiivistää männän renkaat ja sylinterin seinämät

4.      Cleans and flushes moving parts—puhdistaa ja huuhtelee liik­kuvia osia

5.      Helps deaden the noise of the en­gine—auttaa vaimentamaan mootto­rin melua

Moottoriöljyn kanssa järjestelmä on kyke­nevä tekemään kaikki nämä tehtävät yhtä aikaa. Ilman voitelua moottori kuluisi pian loppuun—would soon wear out, burn up or seize—palaisi tai leikkautuisi kiinni.

Öljy ei ainoastaan alenna kitkaa muodosta­malla kalvon liikkuvien osien välille, vaan se myös johtaa lämpöä pois näiltä osilta.

Voitelujärjestelmä voi toimia roiskuttamalla öljyä liikkuville osille—by splashing oil on the moving parts or it may feed oil under pressure to the parts via internal oil pas­sages as shown in Fig.—tai öljy voidaan syöttää paineen alaisena  osille sisäisiä öl­jykanavia pitkin. Joissakin tapauksissa mo­lempia menetelmiä käytetään samanaikai­sesti.

Kampikammio muodostaa öljysäiliön, missä öljyä varastoidaan ja jäähdytetään.

Kampikammio täytyy olla tuuletettu—must be vented—huohotettu, jotta estettäisiin paineen nouseminen männän ohi virrannei­den

kaasujen vaikutuksesta.

Nykyaikainen tuuletus pitää sisällään uu­delleenkierrätysjärjestelmän, missä kampi­kammion höyryt johdetaan takaisin mootto­rin imujärjestelmään.  Tällä alennetaan il­man saastumista—modern venting some­times includes a system which routes crankcase vapors back to the intake sys­tem to reduce pollution.

7. Perusmoottori

Kappaleeseen liittyvä kuva esit­tää polt­tomoottorin poikkileikkaus­kuvantona periaaterakennetta, keskeis­ten osien ni­mitykset ja niiden tehtävät englanniksi.

The meaning of the story—Tarinan meininki

Kuvaan liittyvä teksti kertoo esittelyssä "in­troduction", että lukukappaleemme kattaa moottorin perusosat, joita käytetään kai­kissa yleisissä polttomoottoreissa—This chapter covers the basic engine parts, common to all internal combustion en­gine.

o        Cylinder head—sylinterin kansi on sijoi­tettu moottorin päälle ja toimii runkona—houses—venttiileille sekä imu- ja pois­to­kanaville the valves and intake and ex­haust passages.

o        Valves—venttiilit avaavat ja sulkevat polt­toaineen sisääntulon ja poistokaa­sujen ulosmenon jokaisesta sylinteristä out of each cylinder.

o        Camshafts—nokka-akseli avaa pyöries­sään moottorissa venttiilit nokkavaiku­tuksellaan by cam action.

o        Cylinder block—sylinteriryhmä "ploki" on moottorin runko ja toimii muiden osien kiinnitysalustana, tukena  main housing of the engine and supports the other main parts.

o        Cylinders—sylinterit ovat onttoja putkia, joissa männät tekevät työtään. Ne voivat olla valettuja ryhmään tai ne voivat olla tehtynä irrotettaviksi sylinteriputkiksi tai hylsyiksi.

o        Pistons—männät liikkuvat sylinterissä ylös ja alas palamisen voimasta by the force of combustion.

o        Piston rings— männänrenkaat tiivistävät palotilan ja auttavat lämmön siirtymi­sessä help to transfer heat.

o        Connecting rods—kiertokanget siirtävät mäntien liikkeet kampiakselille  transmit the mo­tion of the pistons to the crankshaft.

o        Crankshaft—kampiakseli vastaanottaa mäntien liikkeen ja välittää sen pyöri­vänä käyttötehona—receives the force from the pistons and transmit it as ro­tary driving power.

o        Main bearings—päälaakerit = runkolaak­erit tukevat kampiakselin sylinteri­ryhmässä support the crankshaft in the cylinder block.

o        Flywheel—vauhtipyörä kiinnittyy kampi­akseliin ja antaa momentin män­nälle palata ylös aina työtahdin jälkeen at­taches to the crankshaft and gives it momentum to return the pistons to the top of the cylinders after each down­ward thrust.

o        Balancers—tasapainottajat, akselit tai vaimentimet. Jos tasapainottajia kuten akseleita ja vaimentajia käytetään, vai­mentavat ja tasapainottavat ne mootto­rin tärinää—such as shafts or dampers, if used, balance the vibration in the en­gine.

o        Timing drives—jakopää/ajoituspyörästö on lenkki kampiakselin, nokka-akselin ja muiden osien välillä. Sen tehtävänä on varmistaa, että jokainen osa tekee teh­tävänsä oikeaan aikaan.

Explanations for the words Seli­tyksiä sanoille

"House" ja "housing" viittaavat taloon ja asumiseen. Koneissa ja moottoreissa osat tai osakokonaisuudet "asutetaan" määrät­tyyn koteloon tai paikkaan by housing. Housing tarkoittaa tekniikassa runkoa, ke­hystä, rasiaa, koteloa, telinettä, vaippaa, kuorta, pesää, hylsyä, jne. Jotain sisällään tai itsessään kiinni pitävää osaa, runkoa, raamia, koppaa tai koteloa ja kokonaisuutta.

"Transmit" esiintyy myös usein sähkö-, rakennus- ja konetekniikassa. Se tarkoittaa lähettämistä, siirtämistä, välittämistä, edel­leen kuljettamista, viestittämistä, siirtämistä jne.

Transmission-sana tulee transmitista ja tarkoittaa yleensä ajoneuvoissa kaikkia niitä laitteita, joilla moottorin teho siirretään moottorilta vetäville pyörille. Power Trans­mission on yhtä kuin tehonsiirtolaitteet.

"Connecting rod" kytkentätanko on poltto- ym. mäntäkoneissa tanko, joka kytkee männän kampiakseliin. Suomen kielessä ja moottoritekniikassa se on kiertokanki. Tan­gon toinen pää tekee männän mukana edestakaista liikettä ja toinen pää pyörii kampiakselin mukana, kanki kiertää näin moottorin sisällä.

8. Power Trains—Voiman­siirto

"Power Trains—How They Work" on aiheen otsikko eli kuinka ajoneuvojen voimansiirto­laitteet toimivat. Voiman- siirto-sana on ylei­sesti kuvannut tapahtumaa, kun poltto­moottorin antama mekaaninen teho välite­tään eri komponenttien välityksellä vetäville pyörille autoa tai konetta liikuttavaksi te­hoksi.

"Power Trains" on tapahtuman ja tehoa siirtävän laiteketjun englanninkielinen vas­tine. Tarkkaan ottaen laitteet välittävät voi­maa ja liikettä. Voima ja nopeus ovat sum­mana tehoa, mutta suomen kielessä asiasta käytetään voimansiirto-nimitystä.

Tehoa siirtävät koneet ja laitteet, "voiman­siitokom­ponentit", ovat  henkilö-, kuorma- ja linja-autoissa sekä liikkuvissa työkoneisissa va­kiintuneet hyvin samankaltaisiksi. Kaikista niistä yleensä löytyy kytkin, vaihteisto, veto- ja tasauspyörästö, vetoakselit ja vetävät pyörät. Tekstiin liittyvä viereinen kuva esit­tää perusperiaatteita auton ja traktorin te­honsiirrosta ja komponenttien nimikkeitä teknisellä englannilla.

Introduction—Johdanto
Tekstin suomennos

Engine power is transmitted— moottorin teho siirretään vetäville pyörille tai ulosotto­akselille—output shaft—tehonsiirron väli­tyksellä—by the power train. Sillä on neljä perustehtävää:

o        Kytkee ja irrottaa moottorin te­hon—connects and disconnects power

o        Valitsee nopeussuhteet—selects speed ratios

o        Tuottaa mahdollisuuden peruutuk­selle—pro­vides a means of reversing

o        Tasaa vetäville pyörille tulevan te­hon käännyttäessä—equalizes power to the drive wheels for tur­ning

Näihin tarvitaan viisi peruskomponenttia—to do these jobs, five basic parts are needed:

 

o        clutch— kytkin kytkemään ja irrot­ta­maan tehon

o        transmission— vaihteisto valitse­maan nopeuden ja suunnan

o        differential— tasauspyörästö ta­saa­maan tehon käännyttäessä

o        final  drive—alennus­vaihde, viimeinen välitys, pudotta­maan pyörimisnope­utta ja nosta­maan vääntömomenttia

Sanan selitystä

Engine and drive ovat pari yleisesimerkkiä tekniikan moniselitteisestä sanasta. Tek- nisen sanan todellinen merkitys käy usein ilmi vasta asiayhteydestä.

Engine  on kone, moottori, höyrykone, koje ja vielä veturikin. Insinööri-nimike tulee En­gineer-sanasta. Engineer taas voi asiasta riippuen tarkoittaa insinööriä, mekaanikkoa, koneenhoitajaa, veturinkuljettajaa, kone­mestaria tai teknikkoa.

Engineering-sanalla  ymmärretään tekniik­kaa yleensä, rakentamista, insinöörin toi­mintaa, insinööritieteitä, koneoppia jne. CAD ja CAE esiintyvät tietotekniikan ja ra­kentamisen yhteydessä. Ne tulevat sanoista  Computer aided design ja Computer ai­ded engineering, tietokoneavusteinen "de­sign and engineering".

Drive- sanalla on myös monta merkitystä ja johdannaista kuten ajaa, kuljettaa, panna liikkeelle, panna käyntiin, ajaminen, ajo­matka, ajotie, käyttö, käytin, käyttö- ja veto­pyörä jne.

Driving voi olla vaihde, voimansiirto, ko­neen ohjaus, peräänajo, ajelehtiminen, ajo, puutavaran uitto ym.

Driver  on tietysti ajaja, kuljettaja tai koneen käyttäjä. Se voi olla myös moottori, käyttö- tai vetopyörä, sorvin vääntiö, junttaus- tai ruuvauslaite, ohjain ja hiilen louhija. Puu­maila numero yhdestä käytetään Golf pe­lissä Driver nimitystä.

Sanan selitystä

Word explanations for Power

Power tarkoittaa valtaa, mahtia, mahtiteki­jää. Fysiikassa se on asiayhteydestä riip­puen voima (water-, electric-, nuclear-, oil-, etc.), kun on kysymys voimalaitoksista. Se on energiaa, kun puhutaan samasta asiasta energialaitoksena. Voimahan on Force fysi­kaalisena suureena. Se on massa kerrot­tuna kiihtyvyydellä.

Fysiikan suureena Power on tehoa, aikayk­sikössä tehtyä työtä, jonka yksikkö on watti W, newtonmetriä sekunnissa. Voima Force mitataan yksiköillä newton N (kgm/s2), mass times acceleration F = ma. Voima suureen tunnus F tulee forcesta  ja tehon P powerista.  

Power is a sense or  ability that forms part of the nature of body or mind: Man is only animal that has the power of speech. Ihmi­nen on ainoa eläin, jolla on kyky "ability" puhua. Some animal have the power to see in the dark. Joillakin eläimillä on kyky nähdä pimeässä.

Power is the ability to do something or pro­duce certain effect, se on kyky tehdä tai tuottaa jotakin. He claims to have the power to see the future. Hän väittää omaavansa kyvyn nähdä tulevaisuuteen.

 

Power on myös armeijan voima ja vahvuus, strength and effectiveness of armed for­ces.Se merkitsee myös hallinto-/vaikutusvaltaa; control over others; The power of the church in national affairs has lessened, kirkon vaikutusvalta kansallisiin asioihin on vähentynyt.

Power tarkoittaa myös oikeutta hallita ja antaa määräyksiä noudatettavaksi, right to govern, or  to give orders  to be obeyed: Which political party is in power now ? Mikä poliittinen puolue on vallassa nyt ?

 

Power is right to act, given by law, rule or official position, oikeus toimia lain, säädök­sen tai virallisen aseman perusteella. Only the managers in the company have the power to employ the officers. Vain osasto­päälliköillä on oikeus palkata toimihenkilöitä yhtiössä.

Power  voi olla myös hyvä tai paha henki, good or evil spirit, the power of darkness, pimeyden voimat. Se voi myös olla suuren­nuslasi, instrument containing a special shape on glass a measure of the strength of the ability to make objects appear larger.

 

Matematiikassa Power tarkoittaa potenssia. The amount 2 to the power of 3 means 2 x 2 x 2, 2 kolmanteen potenssiin on 2 x 2 x 2. The result of this multiplying: The third power of 2 is 8, tuloksena 2 kolmanteen potenssiin on 8.

Ajoneuvo ja työkonetekniikassa Power on yleensä tehoa ja power transmission te­hon- ja voimansiirtoa. Voimansiirto ajo­neuvo- ja työkonetekniikassa lienee suo­men kielessä parempi termi kuvaamaan ”tehon­siirtoa”.  Voimansiirtolaitteisiin lue­taan myös ohjaus ja jarrulaitteet. Näissä on usein ky­symys voiman—ei tehon—siirrosta. Usein siellä voimavaikutusta välitetään pel­kästään paineella ilman sanottavaa vir­tausta. Hyd­rauliikan teho on paine kerrot­tuna virtauk­sella.

Power steering tarkoittaa tehostettua oh­jausta, power brake tehostettuja jarruja jne. Power on näin myös tehostimena.  Power boat on moottorivene, motorboat.

Power plant is an engine and other parts which supply power to a factory, an aicraft, a car, etc. Se on voimalaitos, mikä tuottaa tehoa tehtaaseen, lentokoneeseen, autoon jne. Amerikassa vastaava on power station.

 

Power station  is a large building in which electricity is made, iso rakennus, missä tehdään sähköä. Powerless puolestaan tarkoittaa tehottomuutta, lacking power or strength; weak; unable: The car vent out of control and the driver was powerless to stop it. Auto joutui hallitsemattomaan tilaan ja kuljettaja oli kykenemätön pysäyt­tämään sitä. 

9. Differentials—Tasauspyö­rästöt

Liikkuvan auto- ja työkonekaluston voi­mansiirtojärjestelmä muodostuu karke­asti seuraavista komponenteista:

• vauhtipyörä—flywheel

• kytkin—clutch

• vaihteisto—transmission

• kardaaniakseli—cardan shaft

• tasauspyörästö—differentials

• vetoakselit—driving shafts

• alennusvaihde—final gear

• vetävät pyörät—drive wheels

Kielessämme on ns. perämurikasta taka-akselin keskellä vakiintunut käyttöön nimike VETOPYÖRÄSTÖ. Se muodostaa vaihteen, joka kääntää ajoneuvossa pituussuunnassa kardaanilta tulevan tehon poikittaiseksi ve­toakseleille. Tämä osa muodostuu kruunu­pyörästä—pinion gear—ja lautaspyö­rästä—ring gear.

Tasauspyörästö sijaitsee vetopyörästön sisällä. Se on myös vetopyörästön tapaan eräänlainen kulmavaihde useammalla kruunu- ja lautaspyörällä.

Siellä on yleensä neljä kruunupyörää, nyt—bevel pinions—ja kaksi tasauksen lautas­pyörää, nyt— bevel gears. Kruunupyörät ovat lautaspyörien välissä ristikkoon kytket­tynä.

Tasauspyörän ristikko on—spider—hämä­häkki. Onhan se vähän sen näköinenkin, eikö vain, ehkä ristilukki lähinnä ?

Elävien olentojen ja niiden raajojen nimityk­siä esiintyy usein englantilaisessa termino­logiassa. Wishbone suspension—esimer­kiksi on eräs pyörän ripustukseen kuuluva kaksihaarainen tukivarsi. Se on nimensä mukaan linnun kaulan tienoilta löytyvän toi­vomusluun muotoinen.

Wishbone—hankaluu on kaksihaarainen toivomusluu. Kun se ruokapöydässä löytyy, kaksi henkilöä tarttuu sakaroista ja vetää ne erilleen.  Toinen vetää sakaran katkettua pitemmän haaran ja hän saa toivoa. Toive kuulemma toteutuu.

Tekstin suomennos

Tasauspyörästöllä on kaksi tehtävää—the differential has two jobs

o        Transmit power "around the corner"—siirtää teho kulman ympäri. Se kään­tää kardaanilta tulevan tehon 90 as­tetta ajoneuvossa pitkittäissuunnasta poi­kittaiseksi molemmille vetoakse­leille.

o        Allows each drive wheel to rotate a dif­ferent speed and still propel its own load—sallii molempien pyörien pyöriä eri nopeudella ja silti vetää omalla kuor­malla.

Lautaspyörä ja tasauspyörät—ring and be­vel gears— suuntaavat tehot akselille, kun tasauspyörästön kruunupyörät mahdol­lista­vat erisuuruiset pyörimisnopeudet—the dif­ferential action.

We saw in chapter 1 how the differential works. Let’s review it briefly here.

Operation
Toiminta

Kun kone liikkuu suoraan eteenpäin, mo­lemmat pyörät ovat vapaita pyörimään niin kuin kuvassa 1 nähdään.

Moottorin teho tulee sisään kruunupyörällä ja pyörittää lautaspyörää. Neljä tasauspyö­rästön kruunupyörää ja kaksi lautaspyörää pyörivät ison lautaspyörän mukana yhtenä yksikkönä. Molemmat vetoakselit vastaan­ottavat saman pyörimisen ja pyörivät tässä vaiheessa samalla nopeudella.

 Kun kone kääntyy terävässä kulmassa, vain toinen pyörä on vapaa pyörimään, ku­ten nähdään kuvassa  2.

Jälleen moottorin teho tulee sisään kruunu­pyörällä ja pyörittää isoa lautaspyörää. Se pyörittää myös tasauspyörästön kruunupyö­riä mukanaan. However, the right hand axle is held stationary and so the bevel pinions are forced to rotate on their own axis and walk around the right hand be­vel gear—kuitenkin, kun oikeanpuoleista akselia pidetään paikallaan, ovat kruunu­pyörät pakotettuja pyörimään myös omalla akselillaan ja näin "kävelemään ympäri" oikean puoleisen lautaspyörän.

Koska tasauspyörien kruunupyörät ovat jatkuvassa kosketuksessa molempien isojen tasauspyörien kanssa, vasemmanpuoleinen lautaspyörä on pakotettu tässä tilanteessa pyörimään. Se on ison lautaspyörän kään­tövoiman alaisena kruunupyörien välityk­sellä.

During one revolution of the ring gear—lautaspyörän tekemän yhden kierroksen aikana joutuu vasen iso tasauspyörä teke­mään kaksi kierrosta—yhden kierroksen lautaspyörän mukana ja toisen vielä pienten tasauspyörien mukana niiden kävellessä ympäri—walk around the right-hand bevel gear—toista isoa tasauspyörää.

Tuloksena—as a result—; kun vetävillä pyörillä on eri suuri pyörimisvastus, pyörii pyörä, jolla on vähemmän vastusta, use­amman kierroksen. Kun toinen pyörii nope­ammin, pyörii toinen vastaavan määrän hi­taammin—as one wheel turns faster the other turns slower by the same amount.

Kuitenkin molemmat pyörät vetävät omaa kuormaansa, mutta eri nopeuksilla.

Liukkaalla kelillä tasauspyörästön ominai­suuksista voi olla haittaakin, kun toinen pyörä luistaa. Maataloustraktorin kyntäessä peltoa, toinen pyörä voi menettää pitonsa ja alkaa pyöriä tyhjää, kun toinen pitää ja on paikallaan. Vetoteho on näin rajoitettua, kun suuri osa siitä hukkuu luistavaan pyörään. Tämän estämiseksi käytetään työkoneissa usein tasauspyörästön lukkoa—differential lock.

10. Final Drives—Alennus­vaihteet

Final Drives—viimeiset ajot tai viimeiset vä­litykset on ajoneuvojen ja työkoneiden voi­mansiirtoketjun viimeinen lenkki—sananmu­kaisesti.

Suomenkielessä tälle on vakiintunut nimitys alennusvaihde tai napavälitys.

Alennusvaihde on traktoreissa usein ta­sauspyörästön jälkeinen tavanomainen hammasvaihde sijoitettuna mahdollisimman lähelle vetäviä pyöriä. Tällä rakenteella saadaan samalla mukavasti traktorille lisää maavaraa, kun pieni hammaspyörä vetoak­selilla tuodaan alennusvaihteen päälle. Pie­neltä hammaspyörältä tehot välittyvät alas­päin isolle hammaspyörälle ja siitä edelleen vetävälle pyörälle.

Jos alennusvaihteena käytetään napaväli­tystä, on se yleensä pienikokoinen pla­neettapyörästö. Se sopii mukavasti pyörän keskelle napaan. Yleensä perusplaneetta­pyörästön kehäpyörä on ns. lukittu ele­mentti, teho tuodaan aurinkopyörälle ja otetaan ulos planeettakannattimelta.

Pyörivän voimansiirtoakselin teho muodos­tuu vääntömomentista ja pyörimisnopeu­desta. Täsmällisemmin sanottuna pyörivän akselin teho on vääntömomentti kerrottuna kulmanopeudella. Teho voidaan näin välit­tää joko suurella vääntömomentilla ja pie­nellä pyörimisnopeudella tai suurella pyöri­misnopeudella ja pienellä vääntömomentilla.

Suurikaan nopeus ei rasita akselia. Rasituk­sen aiheuttaa vääntömomentti—ei pyörimis­nopeus eikä kulmanopeus. Tämä on peri­aate, jonka vuoksi alennusvaihteita käyte­tään juuri mahdollisimman lähellä vetäviä pyöriä.

Vetävillä pyörillä tarvitaan suurta vetovoi­maa ja pientä nopeutta. Vetovoima saa­daan suuresta vääntömomentista—ei no­peu­desta. Onhan vääntömomentin määritel­mänäkin voima kerrottuna voiman varrella.

Vetävällä pyörällä vetovoima pyörän kehällä on napa-akselin vääntömomentti jaettuna pyörän sät

eellä—säde on voiman vartena  ja kehä­voima voimana.

Kun moottorin teho siirretään kytkimen, vaihteiston, kardaanien, veto- ja ta­sauspyö­rien sekä vetoakselien läpi pienellä vääntö­momentilla ja suurella pyörimisno­peudella, päästään tehonsiirrossa pienem­millä akse­leilla ja kevyemmillä rakenteilla. Vääntömo­mentti on viisasta nostaa alen­nusvaihteiden avulla suureksi vasta voi­mansiirtoketjun loppupäässä lähellä pyörää.

Suomennos

The final drive is the last phase of the power train—alennusvaihde on viimeinen vaihe tehonsiirrossa. Se antaa viimeisen alennuksen nopeudelle ja nostaa vääntö­momentin vetäville pyörille.

Sitä käytetään suurimmissa koneissa ja se sijoitetaan lähelle vetäviä pyöriä (kuva 1).

Alentamalla nopeutta alennusvaihde alen­taa jännityksiä ja yksinkertaistaa voimansiir­ron, kun ylimääräiset vaihteet ja akselistot voidaan eliminoida.

Useimpien alennusvaihteiden täytyy ottaa vastaan koneen paino, momentit ja isku­kuormat.

Types of final drives—Alennusvaih­teitten  tyyppejä

There are four major types  of final drive systems—alennusvaihteissa esiintyy neljää päätyyppiä:

• Straight axle—suora akseli

• Pinion—hammasvaihde

• Planetary—planeettapyörästö

• Chain—ketju

Kaikilla neljällä on omat etunsa. Kaikki paitsi ensimmäinen myös alentavat pyörimis­no­peutta—Each of these four drives have their advantages. All but the first give a speed reduction.

Käännösharjoitus

Edelliset kaksi kappaletta käsittelivät voi­mansiirtolaitteita ja niiden sovelluksia ta­sauspyörästöissä ja alennusvaihteissa. Voiman- ja tehonsiirtotekniikoita sekä polt­tomoottoreiden perusmekaniikoita hallitse­vat fysiikan ja mekaniikan lait. Seuraavassa on  englanniksi muutamien keskeisimpien mekaniikan suureiden selityksiä. Käännä ne suomeksi.

The important quantities of mechanics are: mass, matter, energy, inertia, force, mo­mentum, torque, work, mechanical power, velocity, acceleration,  time, length, tem­perature,  etc.

Matter: the substances we encounter in mechanics are: Solids, Liquids and gases. Solids have a definite volume and shape. Liquids have a definite volume but no defi­nite shape. Gases have no definite volume or shape.

Mass is often confused with weight. Mass is the measure of how much matter is in a body. Weight is the measure of Earth's gra­vitational pull. A body has the same mass on Earth as it has 3 000 kilometres out in space, but it weight is much less out in space.

Things like electricity, light, sound and heat are forms of energy. They do not occupy space or have weight in the usual sense. Energy is the thing that produces changes in matter.

Inertia is the tendency of a body to keep its state  of rest or motion. If you are sitting in the wagon and someone gives you a push from behind, your body will fall backward. Nothing actually pushed you backward, your body just tried to stay at rest.

Force is a push or pull which starts, stops, or changes the motion of a body.

When a body is in motion, it is said to have momentum which is the product of its mass and velocity (speed). A body moving in a straight line will keep going in a straight line at the same speed forever if no other forces act upon it. The laws of momentum are equally effective when a body is rotating; it would continue to rotate. Momentum and inertia are sources of energy because of their mass.

11. Vehicle Electrical Cir­cuit—Ajoneuvojen sähkövir­tapiirit

Piirros esittää autoissa, traktoreissa, ym. ajoneuvoissayleisesti esiintyvää sähkövir­tapiiriä—Electrical Circuit—englanninkieli­sillä järjestelmä- ja osien nimityksillä. Suuri osa lienee useimmille konemiehille tuttuja ilman suomentamistakin.

Battery on patteri ja akku, starting motor on starttimoottori eli käynnistin ja starting solenoid startti/käynnistinsolenoidi.

Starting safety switch:issä lienevät safety ja switch vähän oudompia, mutta järkeile­mällä päässee niidenkin merkityksistä il­man sanakirjaakin perille. Safety kuvaa turvaa, suojaa, turvallisuutta, varmuutta ja switch on sähköinen katkaisija tai kytkin. Näin sa­fety switch on turvakytkin.

Safety switch kytketään useissa trakto­reissa ja työkoneissa vaihdevipuun niin, että käynnistin ei saa virtaa, jos vaihde on päällä.

Käynnistinvirtapiiri muodostuu kaaviossa Ignition Swtichin solenoid kytkimestä eli käynnistinkytkimestä, turvakytkimestä, käynnistinsolenoidista ja käynnistinmoot­torista.

 Charging Circuit—Latausvirtapiiri

Kaaviossa käynnistinvirtapiiristä oikealle seuraa alternator, ground, volt. reg.= vol­tage regulator, auxiliary ja output sekä ignition switch. Vaihtovirtalaturi, maadoi­tus, jännitteensäädin ja virtakytkin. Siinä latausvirtapiiri kaaviona sitten onkin.

 

Alternator, meilläkin usein alternaattoriksi kutsuttu, on vaihtovirtalaturi. Alternate on vaihdella, alternating current on vaihtovir­taa. Siitä tulee vaihtovirran lyhenne AC.

Tasavirtaa saadaan, kun vaihtovirtaa tasa­suunnataan. Niinpä englanninkielessä ta­savirta onkin suunnattua virtaa, directed current. Tästä tulee tasavirralle lyhenne DC.

Alternaattorista tuleva vaihtovirta on tasa­suunnattava tasavirraksi. Akku ei ota vaih­tovirtaa vastaan. Tasasuuntauksen hoitavat diodeista rakennetut tasasuunti­met—Recti­fiers. Diodit ovat sähköisiä vastaventtiileitä. Ne päästävät virtaa vain  toiseen suuntaan. Tällä ominaisuudellaan ne suuntaavat vaihtovirran tasavirraksi. Diode rectifica­tion—Dioditasasuuntaus.

Trouble ShootingVianetsintä

Most problems with electrical systems re­quire the same basic reasoning. Let`s see how a good trouble shooter approaches an electrical problem and isolates the cause.

Useimmissa sähköisissä ongelmissa aiheut­tajina ovat samat syyt. Katso­kaamme, kuinka hyvä vianetsijä lähestyy sähköisiä ongelmia ja eristää—isolate—aiheuttajan.

Problem
Ongelma

When the serviceman arrived on the scene, the first thing he did was locate the opera­tor, ask him what have happened, and if he had noticed anything unusual about the operation of the machine.

Huoltomiehen ensimmäinen tehtävä on on­gelmakenttää kartoittaessaan tavata ko­neen kuljettaja, operator, kysyä mitä on ta­pahtunut ja onko hän huomannut mitään epätavallista koneen käyttäytymisessä.

"The battery was "run-down" yesterday morning after the machine had been idle overnight", said the operator. "So we started it with a slave battery. The alterna­tor indi­cator was okay—it stayd off during opera­tion. We started the unit several times dur­ing the day without the slave bat­tery. But this morning we tried to start it and it was dicharged again.

"Koneen seisottua yön ajan, akku oli aa­mulla tyhjä" kertoi kuljettaja. "Niinpä käyn­nistimme koneen apuakulla. Latauksen merkkivalo oli kunnossa—se pysyi poissa toiminnan ajan. Käynnistimme koneen useita kertoja päivän mittaan ilman apuak­kuja mutta tänä aamuna yrittäessämme käynnistää, akku oli jälleen tyhjä.

Seven step troubleshooting—Seit­semän portaan vianetsintä

Edellinen oli tarinan alku järjestelmälliselle vianetsinnnälle—the first step for seven step troubleshooting.

1.      Ask the operator–Kysy kuljetta­jalta

2.      Inspect the system–Tarkista järjestelmä

3.      Operate the machine–Aja ko­netta

4.      List the possible causes–Listaa mahdolliset vian aiheuttajat

5.      Know the system­–Tunne jär­jestelmä

6.      Reach a conclusion–Saavuta lopputulos

7.      Test your conclusion–Testaa lopputuloksesi

Remember the battery!

The battery is the prime factory in each circuit of any electrical or electronic sys­tem. However, it is often overlooked while trou­bleshooting the system—akku on en­sisi­jainen tekijä jokaisessa sähköisessä vir­tapiirissä. Se kuitenkin unohdetaan usein vianetsinnässä.

Before you begin most circuit test, re­member to do the following—ennen kuin aloitat suurempia virtapiirin testauksia, muista tehdä seuraavasti:

o        Check the battery electrolyte level—tarkista akun elekroly­ytin/nestepinnan taso

o        Look for corroded terminals—Tar­kista, ovatko navat hapettuneet

o        Check for acid film and dirt on top of battery—Tarkista mahdollinen happo­kerros ja lika akun päällä

o        Check battery polarity— tarkista akun napaisuus

o        Test the charge of the battery—tarkista akun lataustila.

Sanastoa

Vehicle electrical circuit

voltage jännite

resistance vastus

volt voltti

watt watti

generator generaattori

solenoid solenoidi

safety turva-, suoja-

circuit virtapiiri

horn äänitorvi

indicator light merkkivalo

spark plug sytytystulppa

wire sähköjohto

regulator säädin

auxiliary apu-, sivu-

ground maadoitus

current virta

power teho

ampere ampeeri

ohm ohmi

starter käynnistin

alternator vaihtovirtalaturi

switch kytkin

breaker katkoja

fuel gauge polttoainemittari

pressure paine

coil sytytyspuola

coil käämi

distributor virranjakaja

sending unit anturi  lähetin

lights valot

12. Electrical Starting Cir­cuit—Sähköinen käynnistin­virtapiiri

Sähkötekniikan englannin kieli näyttäisi ole­van meille suomalaisillekin verraten help­poa. Useat sähkön sanat ovat vakiintuneet englanninkielisinä ammattisanoiksi. Meidän ei tarvitse kääntää ammattitermeinä starttia, generaattoria, diodia, transistoria, relettä, solenoidia suomen kielelle. Ne ovat jo kan­sainvälistä kieltä ja ovat yleisiä jokapäiväi­sessä käytössä meilläkin.

Tässä jaksossa käsittelemme sähköistä terminologiaa ajoneuvojen sähköisen käyn­nistinjärjestelmän yhteydessä ja tutustumme samalla järjestelmään yleisesti.

How the starting circuit works—Kuinka käynnistinjärjestelmä toi­mii.

"Kuinka wärkki workkii" eli kuinka laite itse asiassa toimiikaan? Käynnistinvirtapiiri muuttaa akun sähköenergian käynnistin­moottorilla mekaaniseksi työksi käynnistä­mään moottoria - converts electrical energy at the starting motor to crank the engine. Perusvirtapiirissä on neljä osaa:

The battery supplies energy for the circuit; Akku syöttää energiaa virtapiirille.

The starter switch activates the circuit; Käynnistinkytkin aktivoi virtapiirin.

The solenoid-operated motor switch en­gages the motor drive with the engine fly­wheel; Solenoidilla toimiva moottorikytkin kytkee käynnistinmoottorin käyttämään käynnistettävän moottorin vauhtipyörää.

The starting motor drives the flywheel to crank the engine; Käynnistinmoottori pyörittää vauhtipyörää moottorin käyn­nistämiseksi.

How do these parts work together as a team? Kuinka nämä osat toimivat yhdessä "tiiminä"

 Käynnistin näkyy toiminnassa kuvissa 1,2, ja 3. Kun kuljettaja aktivoi käynnistinkytki­men, pieni määrä sähköistä energiaa virtaa akulta solenoidille ja takaisin akulle maa­doitusvirtapiirin läpi.

 - When the starter switch is activated, a small amount of electrical energy flows from the battery to the solenoid and back to the battery through the ground circuit.

Kun solenoidi saa tämän tehon akulta, se liikuttaa solenoidin sydäntä l. mäntää ja kyt­kee pienen hammaspyörän vauhtipyörän kehälle. Solenoidin mäntä kytkee myös sähköisen kytkimen solenoidin sisällä akun ja käynnistinmoottorin välillä, täydentää vir­tapiirin ja päästää suuren määrän sähköistä energiaa virtaamaan käynnistimelle

 - As the solenoid gets this power from the battery, it moves the solenoid plunger and engages the pinion with the flywheel. The plunger also closes the switch inside the solenoid between the battery and starting motor, completing the circuit and allowing a large amount of electrical energy to flow into the starting motor.

Sanan selitystä

Circuit on yleisesti sähköinen virtapiiri tai kytkentäkaava niin kuin kuvassa, vaikka sähkövirtaa kuvataan current sanalla.

Nestevirta sen sijaan on stream or flow. Joskus kytkinkaavasta käytetään scheme-nimitystä. Scheme on kaava, järjestelmä, suuunnitelma, ehdotus, luonnos, juoni ja vehkeily sekä vielä juonittelijakin.

Sanastoa

circuit virtapiiri

solenoid solenoidi

flywheel vauhtipyörä

key switch virtalukko

crank vääntää käyntiin

supply syöttää

drive käyttää ajaa

switch sähkökytkin

battery akku

starting motor  käynnnistinmoottori

basic perus-

operate toimia

engage kytkeä yhteen

activate aktivoida

small amount pieni määrä

electrical energy sähköenergia

through läpi jnk

pinion pieni h-pyörä

plunger uppomäntä

complete täydentää

allow sallia

large amount suuri määrä

 

Ajoneuvojen sähköjärjestelmä muodostuu joukosta virtapiirejä circuits. Ne ovat käyn­nistin- starting, lataus- charging, valaistus- lighting ja apulaitevirtapiirit—auxiliary cir­cuits. Tässä jaksossa tutustumme lataus­järjestelmään ja siihen liittyvään eng­lannin­kieliseen terminologiaan.

13. Charging Circuit—La­tausvirtapiiri

Introduction—Esittely

Latausjärjestelmällä on kaksi tehtävää—The charging system does two jobs:

• Recharges the battery—Lataa akun

• Generates current during operation—kehittää sähköä koneen toimiessa

Latausjärjestelmiä esiintyy kahta tyyppiä—There are two kinds of charging circuits:

o        D.C. Charging CircuitsTasavirtala­taus­virtapiirit

o        A.C. Charging CircuitsVaihtovir­tala­tausvirtapiirit

Molemmat järjestelmät kehittävät vaihtovir­taa—Both circuits generate an alternating current. Ero on siinä, miten vaihtovirta ta­sasuunnataan—rectify—tasavirraksi—to directed current.

Tasavirtalatausvirtapiirissä on generaattori ja säädin—regulator.

Generaattori syöttää—supplies—sähköisen tehon ja tasasuuntaa virran mekaanisesti kommutaattorilla ja hiiliharjoilla.

Säätimellä on kolme tehtävää: 1) avaa ja sulkee latausvirtapiirin; 2) estää akun ylila­tauksen; 3) rajoittaa generaattorin an­taman virran turvalliselle tasolle.

Vaihtovirtalatausvirtapiirissä on alternaattori ja säädin. Alternaattori on todella vaihtovir­tageneraattori. Kuten generaattori, se tuot­taa vaihtovirtaa, mutta tasasuuntaa sen elektronisesti diodeilla. Vaihtovirtalaturit ovat rakenteeltaan pienempiä kuin vastaa­van tehoiset tasavirtageneraattorit. Ne an­tavat myös suuremman virran alhai­silla pyö­rimisnopeuksilla.

Säädin vaihtovirtapiirissä rajoittaa laturin jännitteen turvalliseen ennalta säädettyyn arvoon. Nykyaikaisissa latausvirtapiireissä käytetään transistoroituja jännitteen­sääti­miä. Tranzistorized models are used in many of the modern charging circuit.

Latausvirtapiirin toiminta—Opera­tion of CHARGING Circuit

Latausvirtapiiri toimii kolmessa vaiheessa—operate in three stages:

o        Käynnistyksen aikana akku syöt­tää kaiken kuormitusvirran

o        Huippukulutuksen aikana akku aut­taa generaattoria virran syö­tössä

o        Normaalitoiminnassa generaattori syöt­tää kaiken virran ja lataa ak­kuja

Molemmissa virtapiireissä akku käynnistää järjestelmän ja syöttää kipinän moottorin käynnistämiseksi. Käynnistyttyään moottori sitten käyttää generaattoria. Laturi ottaakin sitten hoitaakseen sähkön syötön kipinälle, valoille ja apulaitteille koko järjestelmässä—which produces current to take over the operation of the ignition, lights and ac­cessory loads in the whole system.

Akku auttaa laturia huippukuormitusten ai­kana, kun sähkön kulutusta on enemmän kuin laturi kykenee tuottamaan—The bat­tery also helps out during peak operation when the electrical loads are too much for the generator or alternator.

Mutta heti, kun moottori on käynnistynyt, laturi ottaa työhevosen roolin ja antaa virran sytytykseen ja apulaitevirtapiireille—"work horse" which gives current to the ignition and accessory circuits.

Sanastoa

charge ladata

circuit virtapiiri

charging circuit  latausvirtapiiri

regulator säädin

ammeter ampeerimittari

ignition switch sytytyskytkin

alternator vaihtovirtalaturi

recharge ladata uudelleen

generate kehittää

current virta

during jnk aikana

operation toiminta

two kinds kahdenlaisia

directed current DC tasavirta

alternate current AC  vaihtovirta

difference ero

rectify tasasuunnata

open avata

close sulkea

supply syöttää

electrical power sähköteho

commutate kääntää virta

commutator virran kääntäjä

prevent estää  ehkäistä

overcharging ylilataus

limit rajoittaa

rate määrä suhde aste

electronically elektronisesti

compact tiivis kompakti

equal yhtä suuri

supply syöttää

low speed alhainen nopeus

engine moottori

voltage jännite

preset säätää ennalta

value arvo

tranzistorized transistoroitu

modern nykyaikainen

stage vaihe aste

peak huippu

spark kipinä

drive käyttää

produce tuottaa

take over ottaa hoitaakseen

ignition sytytys

accessory lisä apu- sivu-

whole koko  kokonainen

work horse työhevonen

too much liian paljon

14. Basic Principles of Hy­draulics—Hydrauliika perus­periaatteet

Hydrauliikan ymmärtämiseksi muutamat harvat ja yksikertaiset perusperiaatteet on hallittava—The basic principles of hyd­raulics are few and simple:

o        Liquids have no shape of their own—nesteillä ei ole omaa muo­toa.

o        Liquids are practically incompressi­ble—nesteet ovat käytännöllisesti katsoen kokoonpuristumattomia.

o        Liquids transmit applied pressure in all directions—nesteet välittävät käytetyn paineen kaikkiin suuntiin. Paine leviää nesteessä tasaisesti kaikkialle.

o        Liquids provide great increases in work force—Nesteillä saadaan ai­kaan suuri työskentelyvoiman kasvu.

Liquids have no shape of their own

Nesteet mukautuvat mihin tahansa astiaan. Tämän vuoksi öljy hydraulijärjestelmässä voi virrata jokaiseen kaikkiin suuntiin sekä läpi kaikenkokoisten ja muotoisten aukkojen

Liquids are practically incom­pressible

Kuva 2,—havainnollistaa nesteiden ko­koonpuristumattomuutta. Turvallisuussyistä koetta ei kuitenkaan ole syytä tehdä. Jos kuitenkin painaisimme tiivistä korkkia pullon suulla alaspäin, neste ei puristuisi kokoon. Pullo särkyisi ennemmin pirstaleiksi.

 

 (NOTE Huomautus: nesteet puristuvat ihan pienen hiukkasen kokooon paineenalai­sena, mutta meidän tarkoituksissa ne on katsottavissa kokoonpuristumattomiksi—liquids will compress slightly under pres­sure, but for our purpose they are in­compressible).

Liquids transmit applied pressure in all directions

Käytetty paine leviää nesteessä tasaisesti kaikkialle ja kaikkiin suuntiin. Tätä osoittaa kuvan 2,—kokeessa pirstoutunut pe­räänantamaton astia.

Hydrauliikassa edellä mainittu koe todistaa erittäin tärkeän fysiikan perusperiaatteen—neste välittää paineen nesteessä tasaisesti kaikkialle, mihin neste on olemassaolollaan ko. tilassa vaikuttamassa.

Jatkamme kokeita kuvan 3.- mukaan. Ota kaksi poikkileikkauspinta-aloiltaan saman­kokoista sylinteriä ja kytke ne putkella yh­teen. In fig 3, take two cylinders of the same size and connect them by a tube. Fill the cylinders with oil to the level shown.

Täytä sylinterit öljyllä kuvan mukaiselle ta­solle. Aseta molempiin sylintereihin männät lepäämään öljypatsaan päällä—piston that rests on the columns of oil. Paina nyt toista mäntää alaspäin yhden naulan voi­malla—with a force of one pound.

Paine leviää tasaisesti nesteessä läpi koko järjestelmän ja saman suuruinen voima kohdistuu toiselle männälle nostaen sitä ylös kuvan mukaan yhden naulan suurui­sella voimalla—this pressure is created throughout the system, and equal force of one pound is applied to the other pis­ton, rising it up as shown.

Liquids provide great increase in work force

Nesteillä voidaan kasvattaa työvoimaa suu­resti. Ottakaamme nyt lisää sylintereitä, kaksi erikokoista kuten kuvassa 4. ensim­mäisen sylinterin poikkileikkauspinta-ala on yhden neliötuuman—the first cylinder has an area of one square inch, but the se­cond has an area of ten square inches—mutta toisen poikkipinta-ala on kymmenen neliötuumaa.

Jälleen kohdistamme yhden naulan suurui­sen voiman pienemmässä sylinterissä ole­valle männälle—again use a force of one pound on the piston in the smaller cylin­der.

Jälleen kerran paine nesteessä leviää tasai­sesti ja nostaa nyt isompaa mäntää kym­menen naulan voimalla—once again the pressure is created throughout the system. So a pressure of one pound per square inch is exerted on the larger cylinder.

Kun isommalla männällä on poikkipinta-alaa kymmenen neliötuumaa ja jokaisella on naulan suuruinen voima, on kokonaisvoima kymmenen naulaa—since that cylinder has a piston area of ten square inches, the total force exerted on it is ten pounds. In the other words, we have a great increase in work force—toisin sanoen meillä on suuresti kasvanut työvoma.

This helps you to stop a large machine by pressing a brake pedal— tämä auttaa pysäytttämään isonkin koneen jarrupolki­men painamisella.

Sanastoa

basic principle perusperiaate

few muutama, harva simple  yksinkertainen

liquid neste

shape muoto

their own heidän oma

practically käytännöllisesti

incompressible  kokoonpuristumaton

transmit siirtää, levittää

applied pressure käytetty paine

all directions kaikkiin suuntiin

provide tuottaa

great increase suuri nousu

work force käyttövoima

acquire  hankkia, saavuttaa

in any directions kaikissa suunnissa

passage läpikulku, väylä

size koko

this is shown tämä nähdään

for safety reasons  turvallisuussyistä

obviously itsestään selvästi

perform suorittaa, tehdä 

experiment koe, kokeilla

however kuitenkin

if we were to push jos painaisimme

down alas

tightly tiukasti

sealed tiivistetty

compress  puristua kokoon

shatter mennä pirstaleiksi

take ottaa

connect kytkeä

by a tube putken välityksellä

fill täyttää

to the level shown  näytettyyn tasoon

create luoda,aiheuttaa  throughout kaikkialla

is applied käytetty/suunnattu

raise nostaa

great increase suuri nousu

different sizes erikokoisia

15. Hydraulic Valves—Hyd­rauliikan venttiilit

Hydrauliikkaa ohjataan ja hallitaan venttii­leillä "VALVES". Niitä tarvitaan paineen "PRESSURE CONTROL" virtauksen "FLOW CONTROL" ja suunnan "DIRECTIONAL CONTROL" säätöön, hal­lintaan ja ohjaukseen.

Hydraulijärjestelmä kokonaisuudessa muo­dostuu neljästä pääkomponentista:

1.  Säiliö—container—hydrauliöljyn va­rastoimiseksi

2.  Pumppu—pump—kehittämään nes­teelle virtaus

3.  Venttiilit—valves—hydrauliikan ohja­ukseen ja hallintaan

4. Toimilaite—actuator—tekemään työtä, muuttaa hydraulisen tehon takaisin mekaaniseksi

Suomennos

Valves are the control of the hydraulic sys­tem—venttiileillä hallitaan hydraulista jär­jestelmää. Ne säätävät painetta, virtauk­sen suuntaa ja virtauksen määrää—they regu­late the pressure, direction and volume of oil flow in the hydraulic circuit.

Venttiilit voidaan jakaa kolmeen päätyyp­piin—valves can be divided into three major types:

o        Pressure Control Valves—paineen säätö-, rajoitus- ja hallintaventtiilit

o        Directional Valves—suuntaventtii­lit

o        Volume Control Valves—virran­sää­töventtiilit

Kuva näyttää näiden kolmen venttiilityypin perustoiminnan.

Paineenrajoitus- ja säätöventtiileitä käyte­tään rajoittamaan tai alentamaan jär­jestel­män painetta, vapauttamaan pumppu tai säätämään järjestelmässä tarvittavaa pai­netta. Paineensäätöventtiileitä ovat pai­neenrajoitusventtiilit, paineen alennus­vent­tiilit, jaksoventtiilit ja kuorman vapau­tusvent­tiilit.

Suuntaventtiileillä hallitaan öljyn virtauksen suuntaa hydraulijärjestelmässä. Niihin kuu­luvat vastaventtiilit, karaventtiilit, pyöri­vät venttiilit, esiohjatut patruunaventtiilit ja säh­köhydrauliset venttiilit.

Virransäätöventtiilit säätävät öljyn tilavuus­virtaa kuristamalla tai jakamalla sitä toi­saalle. Niitä ovat kompensoidut ja kompen­soimattomat virransäätö- ja virranjakovent­tiilit.

Monet venttiileistä ovat muunnelmia kol­mesta edellä mainitusta päätyypistä. Monet virransäätöventtiilit pitävät sisällään myös paineenrajoitus- ja vastaventtiileitä.

Venttiileitä voidaan hallita monella eri ta­valla esim. manuaalisesti, hydraulisesti, sähköi­sesti tai pneumaattisesti. Monissa nykyai­kaisissa yhdistelmäkoneissa voidaan ko­neen jaksottaisia työvaiheita tai kokonai­sia prosesseja automatisoida—Valves can be controlled in several ways: manually, hydraulically, electrically or pneumati­cally. In some modern systems, the en­tire sequence of operation for a complex ma­chine can be made automatic.

Sanastoa

pressure paine

directional suunta-

introduction esittely

control säätö, hallinta

volume tilavuus

valve venttiili

regulate säätää

divided jaettu

basic operation perustoiminta

reduce alentaa

relief vapautus

unloading kuorman purku-

spool kara

throttle kuristaa

compensate kompensoida

for example esimerkiksi

manually käsin

pneumatic paineilmatoiminen

complex yhdistelmä

oil flow öljyn virtaus

major types päätyypit

limit rajoittaa

enter sisäänkäynti

include pitää sisällään

sequence jakso, vaihe

check valve vastaventtiili

electro-hydraulic  sähköhydraulinen

divert jakaa

variation muunnelma

in several ways monella tavalla

hydraulically hydraulisesti

entire kokonainen

operation toiminta

16. Power, Displacement and Torque of Motors—Moottorin teho, kierrostila­vuus ja vääntömomentti

Hydraulimoottoreiden vääntömomentti—TORQUE—ja teho—POWER—ovat mää­rääviä tekijöitä hydraulisten koneiden ja laitteiden toiminnassa.

 

Vääntömomentti on suuresti riippuvainen järjestelmän paineesta. Mekaaninen ulos­tuloteho vääntömomentista ja nopeudesta. Nopeutena käytetään kulmanopeutta—angle speed—radiaaneja sekunnissa ja vääntömomenttina— torque—newtonmet­rejä.

Kun radiaanit sekunnissa 1/s kerrotaan newtonmetreillä Nm saadaan newtonmet­rejä sekunnissa ja nehän ovat watteja W. Radians per second times newtonmeters are equal with watts.

Displacement—Tuotto ja kierrosti­lavuus

The volume of fluid the motor displaces with each cycle—displacement—öljyn määrä, jonka moottori työkierrollaaan syr­jäyttää on kierrostilavuus— displacement. Käytännössä tämä kuvaa myös pumpun tuottoa litroina minuutissa tai kuutiodesimet­reinä sekunnissa.

Tuotto litroina minuutissa on kuitenkin riip­puvainen pumpun ja moottorin pyörimisno­peudesta. Kierrostilavuus puolestaan on suure, joka kuvaa pumpun yhden kierrok­sen aikana tuottamaa öljymäärää tai moot­torin läpi yhden kierroksen aikana kulkeutu­nutta nestemäärää.

Hydraulic power—Hydraulinen teho

Hydraulimoottori muuttaa hydrauliikan te­hon mekaaniseksi tehoksi—vääntömomen­tiksi ja kulmanopeudeksi. Teho on yleisesti voimaa, matkaa ja aikaa—Pover comes from Force, distance and time.

Hydraulinen teho tulee täysin samoista fy­siikan periaatteista. Voima saadaan hyd­raulisesta paineesta ja pinta-alasta, kun matka ja aika tulevat virtausnopeudesta –

Force comes from hydraulic pressure and crosscutting area, when the distance and the time come from volume flow.

Paineen yksiköt pascalit kerrottuna tilavuus­virran yksiköllä antaa tulokseksi tehon yksi­köitä—watteja. Kun paineen yksiköksi vali­taan megapascalit ja tilavuusvirran yksiköksi kuutiodesimetriä sekunnissa, saadaan tu­lokseksi suoraan kilowatteja—Volume flow times pressure is equal with the unit of Pover. Megapascal times cubic decimeter per second is equal with watt.

 

Jos ajoneuvon tai työkoneen hydraulijär­jestelmän pääpaine on 150 baaria, on se yhtä kuin 15 megapascalia. Jos saman jär­jestelmän tuotto l. tilavuusvirta on 180 litraa minuutissa, on yhtäkuin 3 kuuutiodesimetriä sekunnissa. Näistä seuraa, että hydraulijär­jestelmän teho on kolme kertaa viisitoista 3*15 kilowattia = 45 kW.

Hydraulipumppu ottaa näillä arvoilla sitä käyttävältä moottorilta tehoa 45 kilowattia tai hieman yli ja antaa mekaanisena tehona toimilaitteella 45 kilowattia tai hieman alle. Alle ja yli—arvot tulevat jokaiseen konee­seen liittyvästä hyötysuhteesta—efficiency.

tilavuusvirta*paine = teho

MPa*cudm/s = W

vääntömomentti*kulmanopeus  = teho

volumeflow*pressure = power

torque*anglespeed = power

Tekstin suomennos

Moottorin kierrostilavuus ja vääntömomentti.

Moottorin ulosantamaa "voimaa" kutsutaan vääntömomentiksi. Sitä mitataan pyörivänä "voimana" moottorin akselilla.

Momentti mitataan voimana ja voiman var­tena kuten jalkanaulat—foot pounds—meillä kuitenkin newtonmetreinä Nm, ei voiman nopeutena— not of the speed of this force.

Moottorin ulosottoakselilta saadun nopeu­den ja vääntömomentin suhde riippuvat moottorin kierrostilavuudesta—the volume it displaces with each cycle.

Moottrit niinkuin pumputkin muotoillaan ja rakennetaan kierrostilavuudeltaan kahtena eri tyyppinä:

o        FIXED DISPLACEMENT—kiinteä kier­rostilavuuksinen, jonka pyörimisno­peutta säädellään sisään tulevalla nesteen tilavuusvirralla. Tavallisesti näillä moottoreilla on kiinteä vääntö­momentti—fixed torque or rotary work output.

o        VARIABLE DISPLACEMENT—säädettä­vän kierrostilavuuden omaa­valla moottorilla ovat sekä pyörimis­nopeus että vääntömomentti säädet­tävissä. Sisään syötettävän öljyn tila­vuusvirta ja paine ovat vakioita. Moot­torin pyö­rimisnopeutta ja vääntömo­menttia säädellään mekanismilla, joka muut­taa moottorin kierrostilavuutta—the input flow and pressure remain con­stant, while the speed and torque can be varied by mechanism, which change the displacement.

Näiden moottoreiden sovelluksista ja hyö­tysuhteista keskustellaan myöhemmin.

Hydraulimoottoreiden päätyypit

Moottorit on suunniteltu kolmeen perustyyp­piin:

o        GEAR MOTORS—hammaspyörä­moot­torit

o        VANE MOTORS—siipimoottorit

o        PISTON MOTORS—mäntämootto­rit

Moottoreitten perustyyppit ovat hydrauli­moottoreilla ja pumpuilla samamanlaiset.

Kaikki kolme mallia toimivat samalla pyöri­vällä periaatteella; moottorin sisällä olevaa pyörivää yksikköä käyttää sisään tuleva neste—paineenalainen öljy.

  

 Keskustelkaamme näistä moottorityypeistä erikseen;

Hammaspyörämoottorit—Gear mo­tors

Hammaspyörämoottorit ovat laajalti käy­tössä niiden yksinkertaisen rakenteen ja edullisen hankintahinnan vuoksi. Niitä käy­tetään usein pyörittämään pieniä laitteita etäällä pumpusta tai päälaitteesta.

Tavallisesti pienikokoiset hammaspyörä­pumput ovat monipuolisia ja voidaan hel­posti siirtää paikasta toiseen käyttämällä yleisiä asennuspikakytkentöjä ja -liittimiä—universal mounting bracket—sekä taipu­sia letkuja—and flexible houses.

Hammaspyörämoottorit voivat pyöriä mo­lempiin suuntiin, mutta eivät yleensä ole säädettävällä kierrostilavuudella. Perus­tyyppeinä niitä on kahta mallia:

o        EXTERNAL GEAR MOTORS—Ulko­puo­liset hammaspyörämoot­torit

o        INTERNAL GEAR MOTORS—Sisäpuoli­set hammaspyörämoot­torit.

Practical Invention—Käytännön keksintö

Havaijin trooppisen saaren satamalaiturin ruoppaustyössä ollut 280 tonnin kaivinkone Demac H 241 luisui muutamia kymmeniä metrejä tyynen meren sinisten aaltojen sy­vyyksiin 80-luvulla.

Siihen aikaan kaivinkone oli suurin hydrauli­nen tuotantokone maailmassa—the largest production excavator in the world.

Kone oli moderni ja hydrauliikka pelasi myös, mutta meren syvyydessä dieselit sammuvat, jos eivät saa ilmaa. Tämä jätti­läinen sammui myös, mutta ylös se oli saa­tava.

Hydraulimoottorit pelastivat jättiläisen. Ne eivät tarvitse ilmaa. Ne tarvitsevat paineella virtaavaa öljyä niin kuin lukukappaleemme hydraulimoottoritkin.

Power Transmission eli  tehonsiirtojärjes­telmä on koneessa puhtaasti hydrostaatti­nen. Dieseli käyttää hydraulipumppua ja se hydraulimoottoria. Pumpulta poweri/teho siirtyy hydraulisena myös vetotehoksi tela­ketjuille hydraulimoottoreitten kautta. Hyd­raulimoottorit hoitavat tehon jättiläistä kul­jettavaksi voimaksi telaketjuille.

Järjestelmä näin rakennettuna teki mahdol­liseksi ajaa hirviö merten syvyyksistä hyd­raulimoottoreiden voimalla ihmisten ilmoille maan pinnalle. Sukeltaja liitti paine- ja pa­luuletkut pimeässä ohjaamossa "kouratun­tumalla" kaivinkoneen hydraulijär­jestel­mään. Maan päällä hydraulikoneikko diese­lin käyttämänä tuotti riittävän hydrauli­sen tehon johdettavaksi koneeseen pinnan alla. Sen jälkeen kone olikin ajettavissa sy­vyy­destä pinnalle ikääänkuin omin voimin.

Sanastoa

displacement kierrostilavuus

torque vääntömomentti

gear hammaspyörä

vanepump siipipumppu

output ulosanto

measure mitta

rotary pyörivä

force voima

drive shaft käyttöakseli

distance etäisyys

foot-pound jalkanaula

speed nopeus

ratio suhde

design suunnnitella

depend riippua jstk

displace syrjäyttää

cycle työkierto

each jokainen

variable vaihteleva

regulate säätää

vary vaihdella

amount määrä

input flow sisäänvirtaus

fixed kiinteä

pressure paine

remain jäädä

constant vakio

while sillä aikaa kun

mechanism mekaniikka

change muuttaa

application käyttö sovellus

efficiency hyötysuhde

efficiency tehokkuus

effficiency suorituskyky

efficiency tehokas

gear hammaspyörä

piston mäntä

principle periaate

inside sisäpuoli

is moved liikutetaan

fluuid neste

operation toiminta

widely laajalti

economical taloudellinen

equipment laite varuste

remote etäinen kaukainen

application käyttö

size koko

usually tavallisesti

versatile monipuolinen

transfer siirtää

by using käyttäen

universal yleinen

mounting asennus kiiinnitys

bracket kannatin

flexible taipuisa

hose letku

rotate pyötriä

direction suunta

capable kykenevä

17. Fluid Drives—Nesteväli­tykset

Tehtaan energia otettiin ennen vanhaan vedestä vesipyörän "the old mill water wheel" välityksellä. (Kuva 1).  Siinä virtaava vesi putoaa vesipyörän “ämpäreihin” ja saa pyörän pyörimään. Siipiratasalukset käyt­tävät samaa periaatetta kuljettamaan laivaa vedessä.

Nykyaikaisissa automaattivaihteistoissa nestettä käytetään kytkentäelementtinä te­holle ts. teho välittyy tietyssä vaiheessa nestettä pitkin "in modern automatic drives, fluid is used as a coupling for power" (Kuva 2)

Tapauksessa A aloitamme piirroksen mu­kaisella kulholla/kiekolla, missä allas on ja­ettu siivillä pienempiin osiin "disk which contains vanes". Kun kaadamme kulhoon nestettä, osat kulhossa täyttyvät.

B: ssä pyöritämme kiekkoa suurella nopeu­della. Keskipakoisvoiman vaikutuksesta neste lentää ulos niin kuin kuva esittää.

C-kuvassa asetamme toisen vastaavan kiekkokulhon kuppina edellisen päälle hyvin lähelle ensimmäistä. Kun nyt jälleen pyöri­tämme alempaa kulhoa, neste virtaa alem­masta ylempään ja saa myös sen pyöri­mään samaan suuntaan. Kiekkojen välille muodostuu nesteen välityksellä kyt­kentä, mikä siirtää tehoa "forming a fluid coupling which transmits power".

Kun levyt tiivistetään toisiinsa ja neste on paineen alaisena, kiinteä kytkentä muo­dostuu niiden välille "a solid coupling is for­med".

Tässä onkin perusperiaate nestevälityksistä, mitä nestekytkimissä ja momentinmuunti­missa nykyisin käytetään. Myöhemmin esi­tetään, miten osat konstruoidaan niin, että nestekytkimestä muodostuu mo­mentin­muunnin. Muunnin onkin jo kykenevä nos­tamaan vääntömomenttia suuremmaksi. Siihen ei nestekytkin kykene.

Tämä esittely nestevälityksestä täydentää meidän perustehonsiirtolaitteiden tarkaste­lua. Niitähän ovat kitka, hammaspyörä ja neste. 

Sanastoa

fluid neste

the oldest vanhin

water wheel vesipyörä

turn kääntyä

automatic automaattinen

drives välitykset

contain pitää sisällään

supply täyttää, tuottaa

high speed suuri nopeus

transmit siirtää, välittää

cause aiheuttaa

seal tiivistää

form muodostaa

increase nostaa, kasvattaa

torque converter  momentinmuunnin

torque vääntömomentti

device laite, koje

both molemmat

most modern nykyaikaisin

fall putous, pudota

bucket ämpäri

coupling kytkentä

vane siipi

rotate pyörittää

centrifugal keskipakoinen

force voima

direction suunta

solid kiinteä

basic principle perusperiaate

modify muotoilla

complete täydentää

detail yksityiskohta

18. General Maintenance—Yleinen kunnossapito

Ennalta ehkäisevä huolto- ja korjaustoi­minta—Preventive Maintenance in eng­lish—englanniksi estää oikein hoidettuna jo en­nakolta koneiden, niiden osien ja kompo­nenttien rikkoontumiset ja tekee akuutit korjaustyöt näin tarpeettomiksi.

Tekstin suomennos—Introduc­tion—esittely

A hydraulic system is fairly easy to maintain: the fluid provides a lubricant and protects against overload—Hydraulijärjestelmä on varsin helppo huoltaa ja ylläpitää: neste tuottaa voitelun ja suojaa ylikuormituksilta. Mutta niin kuin kaikkia muitakin mekanis­meja, sitäkin täytyy käyttää oikein.

Hydraulijärjestelmän voi vaurioittaa liian suuri nopeus, liika kuumuus, liian korkea paine ja epäpuhtaudet.

Oikea kunnossapito—Proper maintenance will reduce your hydraulic troubles—vä­hentää hydrauliikan ongelmia. Pitämällä huolta järjestelmästä ja toteuttamalla sään­nöllistä huolto-ohjelmaa, voidaan eliminoida yleiset ongelmat ja ennakoida erityiset. Nämä ongelmat voidaan näin korjata ennen kuin pahempia vaurioita ehtii tapahtua.

Muut kappaleet käsikirjassa kertovat, kuinka tehdä diagnoosit vioista ja kuinka ne kor­jataan. Tämä kappale kertoo, kuinka jär­jestelmää hoidetaan koneen toimiessa—Other chapters in this manual tell you how to diagnose failures and remedy them. This chapter will explain how to keep the system going while it is in op­erarion.

Seuraavat ovat avainongelmia kunnossapi­dossa:

1. Säiliössä ei ole tarpeeksi öljyä

2. Tukkeutunut tai likainen suodin

3. Löysä tai vuotava imuputki

4. Järjestelmässä väärä öljy

Kaikki ongelmat voidaan ratkaista tai en­nalta ehkäistä tuntemalla järjestelmä ja huoltamalla se oikein.

Let`s discuss some of the practices wich will keep the hydraulic system in top-notch condition—keskustelkaamme muu­tamista käytännön menetelmistä, jotka aut­tavat pitämään hydraulijärjestelmän huippu­kunnossa.

Koko järjestelmän kunnossapito

Tämä kappale pitää sisällään yleisen kun­nossapidon kohteet ja menetelmät, joilla järjestelmän suorituskyky pidetään huippu­kunnossa—This section covers the gene­ral maintenance which keeps the whole system at peak performance.

The importance of cleanliness—Puhtauden tärkeä merkitys

Puhtaus on hydraulijärjestelmän huollon A ja O—Cleanliness is No. 1 when it comes to servicing hydraulic systems. KEEP DIRT AND OTHER CONTAMINANTS OUT OF THE SYSTEM! Pienet likahiukkaset voi­vat uurtaa venttiileihin vaurioita, leikata pumput kiinni, tukkia pienet kanavat sekä aiheuttaa kalliita korjaustoimenpiteitä—small particles can score valves, seize pumps, clog orifices and so cause expen­sive repair jobs.

   

Kuinka pitää hydraulijärjestelmä puhtaana

Let’s put it this way—tehkäämme se tähän tapaan:

o        Keep the oil clean—pidä öljy puh­taana

o        Keep the system clean—pidä järjes­telmä puhtaana

o        Keep your work area clean—pidä työs­kentelyalue puhtaana

o       Be carefull when you change or add oil—ole huolellinen vaihtaes­sasi tai li­sätessäsi öljyä.

Sanastoa
Vocabulary

introduction esittely

provide tuottaa

protect suojata

overload ylikuorma

properly oikein

reduce alentaa

fairly kohtalaisen

lubrication voitelu

against vastaan

operate toimia

contamination saaste

trouble harmi

care huolenpito

anticipate ennakoida

occur tapahtua

failure vika

reservoir säiliö

dirty likainen

dirt lika

incorrect väärä

prevent estää

condition kunto

cover  kattaa peittää

performance suorituskyky

score uurtaa

orifice suutin suu

repair korjaus

careful huolellinen

add  lisätä

common yleinen

breakdown konerikko

diagnose vianmääritys

remedy parantaa

clogged tukkeutunut

loose löysä

solve ratkaista

top-notch yliveto

whole koko

contaminant saaste, saastuttava  aine

peak huippu

cleanliness puhtaus

seize tarttua kiinni

cause  aiheuttaa

keep pitää

change vaihtaa

19. Gasolines—Bensiinit Polt­toaineen valinta bensiinimoot­toreihin

Bensiini on polttoaine maatalous- ja teolli­suuskoneita varten. Viime vuosina diesel­polttonesteet ovat tulleet näkyvimmin näihin käyttöalueisiin. Dieseleistä keskustelemme myöhemmin.

Tekijä, joka on auttanut bensiiniä suosituksi polttoaineeksi, on noussut oktaaniluku. Kun öljy-yhtiöt nostivat bensiinien oktaanilukua, teki se mahdolliseksi moottoreiden valmista­jille nostaa myös moottoreiden puristus­suhteita. Korkeaoktaaninen bensiini yh­dessä korkeamman puristussuhteen kanssa parantaa moottoreiden hyötysuhdetta.

On tärkeää ymmärtää polttoaineiden laatu­luokitukset ja erot oktaaniluokkien välillä.

Täkeitä laatuvaatimuksia ovat:

o        Oikea oktaaniluokka

o        Helppo käynnistyvyys

o        Hyvä hapettumisen kestokyky ja vapaa lakoista ja hartseista

o        Vapaa vieraista aineista mukaan lu­kien vesi ja lika

o        Lisäaineiden käyttö.

Oikea oktaaniluokka

Koneen käsikirja kertoo minimi oktaanivaa­timuksen moottorillesi. Vertaa sitä polttoai­netoimittajan oktaaniluokkaan. Myyjän pi­täisi tietää aineensa oktaanit, ellei, hän saa kyllä sen helposti selville.

Nimitykset "premium", "regular" and "low grade" ovat karkeat laatuluokitukset korke­asta oktaaniluokasta matalaan.

Useimmat teollisuus- ja maatalouskoneet käyttävät keskilaatua "regularia". Itseasi­assa useimmat moottorivalmistajat  suun­nittele­vatkin koneensa keskioktaaniselle bensii­nille. Mutta vuosien kuluessa regularin ok­taaniluokitus on asteittain noussut.

Myös moottorinvalmistajat ovat aikojen ku­luessa nostaneet moottoreiden puristus­suhteita paremman hyötysuhteen saavut­tamiseksi . Tämän on mahdollistanut bensii­nien oktaaniluvun nousu.

Korkeaoktaanista bensiiniä voi periaat­teessa käyttää moottoreissa, jotka on ra­kennettu matalampioktaaaniselle. Siitä ei kylläkään  saada vastaavaa hyötyä ja kor­keaoktaaninen maksaa enemmän.

Helppo käynnistyvyys

Hyvään käynnistyvyyteen on varauduttu molemmilla—bensiinillä ja moottorin raken­teella.

Polttoaineen tärkein ominaisuus käynnisty­vyydessä on sen höyrystyvyys volatility. Jos höyrystyvyys on liian alhainen, riittä­mätön määrä kaasuuntunutta bensiini­höyryä vedetään sylinteriin ja varsinkin käynnistys kylmästä hidastuu.

Toisaalta liian korkea höyrystyvyys aiheut­taa kaasuttimen jäätymistä ja höyrylukkoja alhaisemmissa ulkoilman paineissa. Tasa­paino höyrystyvyydelle täytyy löytää näiden ääritapausten väliltä. Kesäisin öljy-yhtiöt se­koittavat bensiinejä höyrystyvyyden pie­nentämiseksi.

Talvisin moottorin käynnistyvyys on suuresti kiinni bensiinin höyrystyvyydestä. Se on vaikeaa ellei bensiini höytrysty helposti.

Sanastoa/dieselpolttoaineet

middle keski

boiling kiehua

range  alue

derive johtaa

crude oil raakaöljy

commercial kaupallinen

contain pitää sisällään

cracked särjetty

yield tuotto, saanto

property ominaisuus

heating value lämpöarvo

ignition quality syttyvyys

storage stability säilyvyys

extend jatkaa

influence vaikutus

performance suorituskyky

tendency taipumus

combatibility yhteensopivuus

affect vaikuttaa

evaporate höyrystyä

concern huoli koskea

fleet laivasto "liikennöitsijä"

duration kestäminen

driveability ajettavuus

variable vaihteleva

analogous yhdenmukainen

delay viive

knock nakutus

consist of koostua jstk

blend sekoitus

reference viite

match sopia yhteen

vary vaihdella

widely laajasti

commonly yleisesti

recognize tunnustaa

in general yleisesti

marine meri

tolerate sietää

pattern malli, kaava

accept hyväksyä

impose määrätä

limit raja-arvo

unlike toisin kuin

freeze jäätyä

severe ankara

precaution varokeino

arrange järjestää

storage varasto

application käyttö

additive lisäaine

antioxidant hapettumisen esto la.

dispersant hajoittava la.

wax vaha

structure rakenne

cloud point samepiste

deposition kerrostuma

varnish lakka, pihka

deposition sakka, saos

presence läsnäolo

precision tarkkuus

avoid välttää

inhibit ehkäistä

source lähde

contamination saaste

sulphur rikki

sediment sakka

depletion tyhjentäminen

distribution jakelu

20. Technical Data of Forest Machine—Metsäkoneen tek­niset tiedot

Suomennos

Kantavuus 11 tonnia

Oma paino 10 tonnia

Kokonaispituus 8,630 metriä

Kokonaisleveys 2,650 metriä

(riippuen renkaista)

Korkeus 3,30 metriä

(ilman kuormaajaa)

Maavara 570 mm

Maksimi vetovoima 14 tonnia

Maksimi kulkunopeus 34 km/h

Moottori

Turboahdettu 4-sylinterinen vesijäähdyttei­nen dieselmoottori. Teho 80 kilonwattia (110 hevosvoimaa) pyörimisnopeudella 40 kier­rosta sekunnissa. Maksimi vääntömo­mentti 348 newtonmetriä nopeudella 27 1/s.

Vaihteisto

Clark merkkinen Power Shift vaihteisto mo­mentinmuuntimella ja korkea/matala vaih­delaatikko  2 x 3 nopeutta eteen ja taakse.

Akselit

Etu-, taka- ja kardaanit eteen ja taakse ovat varustetut paineilmatoimisilla tasauspyöräs­töjen lukoilla. Voimansiirto takatandemeissa tapahtuu hammaspyörillä - power transmis­sion in the rear bogie axle fully geared.

Jarrut

Molemmissa, etu- ja taka-akseleissa öljykyl­pymonilevyjarrut. Jousikuormitteinen sei­sontajarru.

Ohjaus

Hydrostaattinen runko-ohjaus kahdella ohja­ussylinterillä. Sähköhydraulinen vipuohjaus maastoajoa varten. Orbitrolohjaus  ohjaus­pyörällä kuljetukseen.

Sähköjärjestelmä

Jännite 24 volttia. Akkuja 2 kpl 130 ampee­rituntia. Vaihtovirtalaturi 28 volttia 55 ampee­ria.

Hydraulijärjestelmä

Kevennetty vakiopainejärjestelmä. Pumpun tuotto 170 litraa minuutissa. Työpaine 16...19 megapascalia. Kuormaajalla sähkö­hydraulinen 2-vipuohjaus.

Ohjaamo

Turvaohjaamo ääni- ja lämpöeristyksillä. Raitisilmalämmitin. Äänitaso pienempi kuin 75 desibeliä (A)

Kuormain

Bruttonostomomentti 50...70 kilonewtonmet­riä. Vakiokuormaajan ulottuvuus 6,2 metriä. Vaihtoehtoisilla maksimi ulottuma 10,2 met­riä.

Vakiovarusteet

Halogeenityövaloja 12 kpl. Työkalupakki. Radio-kasettisoitin. Tulensammutin. Jatket­tavat karikat.

Lisävarusteet

Vakaajajarru, hydraulisesti siirrettävä tur­vasermi, moottorin esilämmitin, matkapuhe­lin, telat, ketjut, jatkettava kuormatila.

Sanastoa

technical tekninen

data tiedot

load rating kuormitusluokka

rating luokitus luokka

weight paino

length pituus

overall kokonais

width leveys

depending on  riippuen jstk

tire rengas

height korkeus

excluding lukuunottamatta

exclude sulkea pois

ground clearance maavara

drawbar vetotanko

pull vetää

charged ahdettu

water-cooled vesijäähdytetty

torque vääntömomentti

transmission tehonsiirto

power teho

shift vaihtaa

torque converter momentinmuunnin

high/low korkea/matala

gear box vaihdelaatikko

speed nopeus

forward eteenpäin

reverse peruutus

axle akseli

rear taka

equipped varustettu

operate toimia

differential tasauspyörästö

inter axle väliakseli

fully täysin

gear hammaspyörä

brake jarru

pneumatic ilmatoiminen

rear bogie takateli tandem

bogie telipyörästö

oil-immerse öljykylpy

immerse upottaa nesteeseen

multiple disc monilevy

driving brake ajojarru

spring loaded jousikuormitteinen

parking brake seisontajarru

wheel pyörä

alternatives vaihtoehdot

standard vakio

optional valinnainen

steering ohjaus

hydrostatic hydrostaattinen

lever steering vipuohjaus

terrain maasto

steeringwheel ohjauspyörä

transporting kuljetus

alternator vaihtov.laturi

unloaded kevennetty

constant pressure vakiopaine

pump output pumpun tuotto

control hallinta

safety turva

cab ohjaamo

acoustic ääni

thermal lämpö

insulation eristys

heater lämmitin

fresh air raitisilma

lifting moment nostomomentti

gross brutto

reach ulottua

alternative vaihtoehtoinen

tool box työkalupakki

fire tuli

extinguisher sammutin

extension jatke

stake karikka

optional equipment lisävarusteet

stabilization vakaus

movable liikuteltavissa

quard screen sermi

preheater esilämmitin

cellular telephone matkapuhelin

tracks telat

chains ketjut

extended jatkettu

bed kuormatila