Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

  
Counter 

Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
 Sanastot


Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus

Lapin ammattiopisto


FORESTRY COLLEGE
 
Taivalkosken 
metsäoppilaitos

LVI-LÄMSÄ


 

 


 Monivalintatehtäviä Merkitse oikeat vaihtoehdot, väärästä vähennetään. Max. 8p

Mitkä seuraavista ovat oikeita suomennoksia harjoituskirjan sivujen 11 ja 12 kappaleen 5. COOLING SYSTEMS englanninkielisille opeille
A) Jokin määrä lämpöä on välttämätön palamiselle, mutta työskentelevä moottori tuottaa liikaa lämpöä
B) Jäähdytysjärjestelmä kuljettaa pois ylimääräisen lämmön
C) Jäähdytysjärjestelmä ehkäisee moottorin ylikuormittumisen
D) Järjestelmä on suunniteltu käyttämään osia, jotka sopivat kapasiteetiltaan yhteen
E) Järjestelmä estää moottorin ylikuumenemisen.

Mitkä seuraavista ovat oikeita suomennoksia Cooling Systems:ille. Kun olet varmistunut oikeista, voit kirjoittaa ne harjoituskirjan teksteihin
A)Jos joku osa korvataan yli- tai alisuurella osalla, järjestelmän tehokkuus laskee
B)Jos joku osa korvataan yli- tai alisuurella osalla, järjestelmän tehokkuus nousee
C)Ilmajäähdytystä käytetään ensisijaisesti pienissä moottoreissa ja lentokoneissa, kun isoissa moottoreissa on vaikea johtaa ilmaa kaikkiin kuumiin kohteisiin
D)Metallilevyjä, johtimia ja puhaltimia käytetään avustamaan ilman jakelua
E)Vesi kiertää vaippana ympäri sylinterin ja sylinterin kannen

Kirjoita harjoituskirjan teksteihin suomennokset edellisten ja seuraavien tekstien avulla.

TEKSTIN SUOMENNOS

Jäähdytysjärjestelmä estää moottorin ylikuumenemisen— The cooling system prevents overheating of the engine.

Jokin määrä lämpöä on kuitenkin välttämä­tön palamiselle, mutta käyvä ja työtä tekevä moottori kehittää lämpöä liian paljon—some heat is necessary for combustion but the working engine generates too much heat. The cooling system carries off this ex­cess heat. Jäähdytysjärjestelmä hoitaa tä­män ylimäärälämmön pois.

Cooling systems are designed to use parts that are MATCHED in capacity—jäähdytysjärjestelmät suunnitellaan käyttämään osia, jotka ovat suorituskyvyltään yhteensopivia. Jos jokin osa vaihdetaan kapasiteetiltaan eli suorituskyvyltään suurempaan tai pienempään, järjestelmän teho laskee—the effectiveness of the sys­tem will be decreased. Järjestelmään kuuluvat osat—parts include:  

·        Water pump—vesipumppu

·         Radiator—jäähdytin

·         Coolant—jäähdytysneste

·         Piping—putki­tus/letkutus

·         Thermostat—termostaatti

·         and Fun—puhallin 

Mäntäpolttomoottorit tarvitsevat joukon ns. apulaitejärjestelmiä. Niitä ovat mm. edelli­sen jakson dieselpolttonestelaitteet. Niitä ovat myös voitelu-, jäähdytys-, sekä eri sähköiset apulaitejärjestelmät. Nyt aiheenamme ovat jäähdytysjärjestelmät

Polttomoottoreiden varjopuolena on yhä vieläkin niiden huono hyötysuhde. Ne kykenevät muuttamaan polttonesteen lämpöenergiasta vain noin yhden kolmasosan mekaaniseksi työksi.  1/3 menee pakokaasujen mukana ja 1/3 jäähdytyksen kautta hukkaan.   in kaksi kolmannesta polttonesteen lämpöenergiasta  menee häviöiden mukana taivaan tuuliin.

Mäntämoottoreiden jäähdytystyyppejä ovat ilma- ja nestejäähdytys. Jos moottoria käytetään maalla tai  ilmassa, kulkeutuvat lämpöhäviöt aina ilmaan riippumatta, onko moottori ilma- vai nestejäähdytteinen. Nestejäähdytteisessä moottorissa neste on väli­aineena lämmön kulkeutumiselle. Jäähdyt­timestä lämpö siirtyy lopulta ympäröivään ilmaan—to the air surrounding the radiator.

Ilmajäähdyttei­sen moottorin jäähdytyshäviöt siirtyvät suo­raan sylinterin ja sylinterin kannen jäähdy­tysripojen kautta  ympäröivään ilmaan.

Vesialusten moottoreiden jäähdytyshäviöt voivat mennä  lopullisestikin veteen. Pakokaasujen lämpöhäviöt menevät sielläkin ilmaan.

TYPES OF COOLING SYSTEMS JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN TYYPIT

Nykyaikaisissa moottoreissa käytetään kahta jäähdytysjärjestelmätyyppiä:

·         Air Cooling—ilmajäähdytys; käyttää moottoria ympäröivää ilmaa haihduttamaan lämpöä—uses air passing around the engine to dis­sipate heat

·         Liquid Cooling—nestejäähdytys; käyttää nestettä vaippana sylinteriryhmän ympärillä hävittämään moottorin lämpöä—uses water around the engine to dissipate heat 

Ilmajäähdytystä käytetään ensisijaisesti pienissä moottoreissa, mutta lentokoneissa myös isommissa. Yleensä suurissa mootto­reissa on vaikea järjestää ilmalle reitit kaikkiin jäähdytettäviin kuumiin paikkoihin. Metallijohtimia ja kanavia käytetään avustamaan ja jakamaan ilmaa oikeisiin paikkoihin—metal baffles, ducts and blowers are used to aid in distributing air.

Nestejäähdytys käyttää tavallisesti vettä jäähdytysnesteenä—as a coolant. Kyl­mässä ilmassa pakkasnestettä lisätään ve­teen estämään jäätymistä—in cold weat­her, antifreeze solutions are added to the water  to prevent freezing.

 Vesi kiertää vaipassa—in a jacket— ympöri sylintereitä ja sylinterin kantta. Kun lämpö säteilee, se absorboituu—imeytyy—veteen, mikä sitten virtaa jäähdyttimeen. Ilma virtaa sitten jäähdyttimen läpi, jäähdyttää vettä ja haihduttaa lämpöä ilmaan. Sitten vesi virtaa takaisin moottoriin ja kerää lisää lämpöä— the water then recirculate into the engine to pick more heat.

SANOJEN
SELITYKSIÄ

Matched—tarkoittaa yhteensovitettua. Match—tulitikku, sytytin, sovittaa yhteen, olla vertainen,  yhteen sovitetut hammas­pyörät.  Dissipate  = hajottaa, haihduttaa, hävittää, haihtua, hajaantua, viettää hui­kentelevaista tai tuhlaavaista elämää.

Metal baffles tarkoittaa suuntaa muuttavia metallisia  väliseiniä. Baffle on estää, ehkäistä, välilevy, läppä, ohjauslevy, suunta­levy, jakolevy, vaimennuslevy, suuntaa muuttava väliseinä; muuttaa suuntaa; savu­kanava, äänisuojus,

Duct on putki,  johto, kanava,  käytävä, tiehyt, venyvä, muovattava, taipuisa, mukautuva, sävyisä ja helposti ohjattava.

SANASTOA

pressure cap painekorkki

radiator jäähdytin

fan belt tuulettimen hihna

drive belt käyttöhihna

water jacket vesivaippa

thermostat termostaatti

prevent estää ehkäistä

overheating ylikuumeneminen

generate kehittää

match sopia yhteen

excess ylimääräinen

adequate tyydyttävä

replace korvata

decrease laskea

piping putkitus

passing around kulkea ympäri

liquid cooling nestejäähdytys

aicraft ilma-alus

duct kanava

distribute jakaa

cold weather kylmä ilma

solution liuos

cylinder head sylinterin kansi

absorb imeä itseensä

recirculate kiertää uudelleen

cooling air jäähdyttävä ilma

hose letku

water pump vesipumppu

bypass flow ohivirtaus

cooling system jäähd.järjestelmä

necessary välttämätön

combustion palaminen

carry off hoitaa pois

design suunnitella

rejection hylkääminen

effectiveness tehokkuus

include pitää sisällään

fan tuuletin

dissipate haihduttaa

primarily ensisijaisesti

baffle johdin

blower puhallin

coolant jäähdytysneste

antifreeze pakkasneste

circulate kiertää

radiate säteillä

through läpi

pick up kerätä poimia