Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

  
Counter 

Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
 Sanastot


Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus

Lapin ammattiopisto


FORESTRY COLLEGE
 
Taivalkosken 
metsäoppilaitos

LVI-LÄMSÄ


 

 


 

8. Power Trains Voimansiirto

Sound in English

Harjoituskirjan sivun 17 aineiston mukaan

"Power Trains—How They Work" on aiheen otsikko eli kuinka ajoneuvojen voimansiirtolaitteet toimivat.

 

Voimansiirto-sana on yleisesti kuvannut tapahtumaa, kun polttomoottorin antama mekaaninen teho välitetään eri komponenttien välityksellä vetäville pyörille autoa tai konetta liikuttavaksi tehoksi.

 

"Power Trains" on tapahtuman ja tehoa siirtävän laiteketjun englanninkielinen vastine. Tarkkaan ottaen laitteet välittävät voimaa ja liikettä, jolloin voimansiirto-sana kuvaa itse asiassa tehon siirtoa. 

 

Tehoa siirtävät koneet ja laitteet, "komponentit", ovat  henkilö-, kuorma- ja linja-autoissa sekä liikkuvissa työkoneisissa vakiintuneet hyvin samankaltaisiksi. Kaikista niistä yleensä löytyy kytkin, vaihteisto, veto- ja tasauspyörästö, vetoakselit ja vetävät pyörät. Tekstiin liittyvä viereinen kuva esittää perusperiaatteita auton ja traktorin te­honsiirrosta ja komponenttien nimikkeitä teknisellä englannilla.

Tekstin suomennos

Introduction—Johdanto

Engine power is transmitted— moottorin teho siirretään vetäville pyörille tai ulosotto­akselille—output shaft—tehonsiirron väli­tyksellä—by the power train. Sillä on neljä perustehtävää:

 

·         Kytkee ja irrottaa moottorin tehon—connects and disconnects power

·         Valitsee nopeussuhteet—selects speed ratios

·         Välittää konstin peruutukselle—provides a means of reversing

·         Tasaa vetäville pyörille tulevan tehon käännyttäessä—equalizes power to the drive wheels for turning

 

Näihin tarvitaan viisi peruskomponenttia—to do these jobs, five basic parts are needed:

·         clutch— kytkin kytkemään ja irrottamaan tehon

·         transmission— vaihteisto valitsemaan nopeuden ja suunnan

·         differential— tasauspyörästö tasaamaan tehon käännyttäessä

·         final  drive—alennus­vaihde, viimeinen välitys, pudottamaan pyörimisnopeutta ja nostamaan vääntömomenttia

 

SANASTOA

introduction   esittely

engine           moottori

transmit         siirtää, välittää

drive wheels  vetävät pyörät

out put shaft  ulosottoakseli

machine        kone, koneisto

connect         kytkeä

select            valita

ratio               suhde

means           keino, väline

equalize        tasata, yhtäläistää

to do these jobs                  tehdä nämä toiminnot

are needed    tarvitaan

reduce           alentaa, vähentää

torque            vääntömomentti

differential     tasauspyörästö

power            teho (voima)

transmission vaihteisto

clutch            kytkin

rear axle        taka-akseli

axle               pyörän akseli

shaf               akseli/voimansiirto

final drive       napa/alennusvaihde

disconnect    irroittaa

speed            nopeus

provide          hankkia, varata, välittää

reverse          peruuttaa

turn                kääntyä

basic part      perusosa

direction        suunta

increase        lisätä

 

SANAN SELITYSTÄ 1

Engine and drive ovat pari yleisesimerkkiä tekniikan moniselitteisestä sanasta. Teknisen sanan todellinen merkitys käy usein ilmi vasta asiayhteydestä.

 

Engine  on kone, moottori, höyrykone, koje ja vielä veturikin. Insinööri-nimike tulee Engineer-sanasta. Engineer taas voi asiasta riippuen tarkoittaa insinööriä, mekaanikkoa, koneenhoitajaa, veturinkuljettajaa, konemestaria tai teknikkoa.

 

Engineering-sanalla  ymmärretään tekniik­kaa yleensä, rakentamista, insinöörin toi­mintaa, insinööritieteitä, koneoppia jne. CAD ja CAE esiintyvät tietotekniikan ja ra­kentamisen yhteydessä. Ne tulevat sanoista  Computer aided design ja Computer ai­ded engineering, tietokoneavusteinen "design and engineering".

 

Drive- sanalla on myös monta merkitystä ja johdannaista kuten ajaa, kuljettaa, panna liikkeelle, panna käyntiin, ajaminen, ajo­matka, ajotie, käyttö, käytin, käyttö- ja vetopyörä jne.

 

Driving voi olla vaihde, voimansiirto, ko­neen ohjaus, peräänajo, ajelehtiminen, ajo, puutavaran uitto ym.

 

Driver  on tietysti ajaja, kuljettaja tai koneen käyttäjä. Se voi olla myös moottori, käyttö- tai vetopyörä, sorvin vääntiö, junttaus- tai ruuvauslaite, ohjain ja hiilen louhija. Puu­maila numero yhdestä käytetään Golf pe­lissä Driver nimitystä.

 

SANANSELITYSTÄ 2

Word explanations for Power

Power tarkoittaa valtaa, mahtia, mahtitekijää. Fysiikassa se on asiayhteydestä riippuen voima (water-, electric-, nuclear-, oil-, etc.), kun on kysymys voimalaitoksista. Se on energiaa, kun puhutaan samasta asiasta energialaitoksena. Voimahan on Force fysikaalisena suureena. Se on massa kerrottuna kiihtyvyydellä.

 

Fysiikan suureena Power on tehoa, aikayk­sikössä tehtyä työtä, jonka yksikkö on watti W, newtonmetriä sekunnissa. Voima Force mitataan yksiköillä newton N (kgm/s2), mass times acceleration F = ma. Voima suureen tunnus F tulee forcesta  ja tehon P powerista.  

 

Power is a sense or  ability that forms part of the nature of body or mind: Man is only animal that has the power of speech. Ihmi­nen on ainoa eläin, jolla on kyky "ability" puhua. Some animal have the power to see in the dark. Joillakin eläimillä on kyky nähdä pimeässä.

 

Power is the ability to do something or produce certain effect, se on kyky tehdä tai tuottaa jotakin. He claims to have the power to see the future. Hän väittää omaavansa kyvyn nähdä tulevaisuuteen.

 

Power on myös armeijan voima ja vahvuus, strength and effectiveness of armed forces. Se merkitsee myös hallinto-/vaikutusvaltaa; control over others; The power of the church in national affairs has lessened, kirkon vaikutusvalta kansallisiin asioihin on vähentynyt.

Power tarkoittaa myös oikeutta hallita ja antaa määräyksiä noudatettavaksi, right to govern, or  to give orders  to be obeyed: Which political party is in power now ? Mikä poliittinen puolue on vallassa nyt ?

 

Power is right to act, given by law, rule or official position, oikeus toimia lain, säädöksen tai virallisen aseman perusteella. Only the managers in the company have the power to employ the officers. Vain osasto­päälliköillä on oikeus palkata toimihenkilöitä yhtiössä.

 

Power  voi olla myös hyvä tai paha henki, good or evil spirit, the power of darkness, pimeyden voimat. Se voi myös olla suurennuslasi, instrument containing a special shape on glass a measure of the strength of the ability to make objects appear larger.

 

Matematiikassa Power tarkoittaa potenssia. The amount 2 to the power of 3 means 2 x 2 x 2, 2 kolmanteen potenssiin on 2 x 2 x 2. The result of this multiplying: The third power of 2 is 8, tuloksena 2 kolmanteen potenssiin on 8.

 

Ajoneuvo ja työkonetekniikassa Power on yleensä tehoa ja power transmission tehon- ja voimansiirtoa. Voimansiirto ajo­neuvo- ja työkonetekniikassa lienee suomen kielessä parempi termi kuvaamaan ”tehon­siirtoa”.  Voimansiirtolaitteisiin luetaan myös ohjaus ja jarrulaitteet. Näissä on usein ky­symys voiman—ei tehon—siirrosta. Usein siellä voimavaikutusta välitetään pelkästään paineella ilman sanottavaa virtausta. Hyd­rauliikan teho on paine kerrottuna virtauk­sella.

 

Power steering tarkoittaa tehostettua oh­jausta, power brake tehostettuja jarruja jne. Power on näin myös tehostimena.  Power boat on moottorivene, motorboat.

 

Power plant is an engine and other parts which supply power to a factory, an aicraft, a car, etc. Se on voimalaitos, mikä tuottaa tehoa tehtaaseen, lentokoneeseen, autoon jne. Amerikassa vastaava on power station.

 

Power station  is a large building in which electricity is made, iso rakennus, missä tehdään sähköä. Powerless puolestaan tarkoittaa tehottomuutta, lacking power or strength; weak; unable: The car vent out of control and the driver was powerless to stop it. Auto joutui hallitsemattomaan tilaan ja kuljettaja oli kykenemätön pysäyt­tämään sitä. 

 

KÄÄNNÖSHARJOITUS

HOW POWER IS TRANSMITTED

Suomenna englanninkielen tekstit

Three Ways Of Transmitting Power Are:

FRICTION (wheels and belts)

GEARS (in mesh)

FLUIDS (water wheel principle)

 

Friction is caused by bringing together two surfaces made from materials that will transmit motion from materials from one to the other. Slippage between the surfaces is a matter of engineering design. For our pur­poses let's assume no slippage takes place.

 

Friction devices include wheels and belts.

The differential allows each wheel to travel at different speed and still propel its own load.

 

When the machine is moving straight ahead, both wheels are free to rotate at the same speed.

 

Engine power comes in on the pinion gear and rotates the ring gear. The four bevel pinions and two bevel gears are carried around by the ring gear and all gears rotate as one unit.

When the machine turns a sharp corner, only one wheel is free to rotate.

 

HOW A POWER TRAIN WORKS

 

The first part of a power train is the clutch.

Its job is to connect and disconnect the engine from the power train, allowing the en­gine to run while the machine is standing still. The clutch also engages this power to start up the machine.

 

The second one is the transmission. The transmission allows us to change the speed of the drive wheels in relation to the engine.

This allows slower speed when starting up the machine, and faster speeds to match various loads and conditions.

 

ENERGY

Things like electricity, light, sound and heat are forms of energy. They do not occupy space or have weight in the usual sense. Energy is the thing that produces changes in matter.