Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

  
Counter 

Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
 Sanastot


Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus

Lapin ammattiopisto


FORESTRY COLLEGE
 
Taivalkosken 
metsäoppilaitos

LVI-LÄMSÄ


 

 


 

13. Charging Systems - Latausjärjestelmät 13 Sound Ääni

 

Harjoituskirjan s. 25 tekstin ja kuvien mukaan

Ajoneuvojen sähköjärjestelmä muodostuu joukosta virtapiirejä circuits. Ne ovat käynnistin- starting, lataus- charging, valaistus- lighting ja apulaitevirtapiirit—auxiliary circuits. Tässä jaksossa tutustumme lataus­järjestelmään ja siihen liittyvään eng­lanninkieliseen terminologiaan.

 

INTRODUCTION ESITTELY

 

Latausjärjestelmällä on kaksi tehtävää—The charging system does two jobs:

  Recharges the battery—Lataa akun

  Generates current during operation—kehittää sähköä koneen toimiessa

 

Latausjärjestelmiä esiintyy kahta tyyppiä—There are two kinds of charging circuits:

  D.C. Charging CircuitsTasavirtalataus­virtapiirit

  A.C. Charging CircuitsVaihtovirtalatausvirtapiirit

Molemmat järjestelmät kehittävät vaihtovir­taa—Both circuits generate an alternating current. Ero on siinä, miten vaihtovirta ta­sasuunnataan—rectify—tasavirraksi—to directed current.

Tasavirtalatausvirtapiirissä on generaattori ja säädin—regulator.

 

Generaattori syöttää—supplies—sähköisen tehon ja tasasuuntaa virran mekaanisesti kommutaattorilla ja hiiliharjoilla.

 

Säätimellä on kolme tehtävää:

1) avaa ja sulkee latausvirtapiirin;

2) estää akun ylilatauksen;

3) rajoittaa generaattorin antaman virran turvalliselle tasolle.

 

Vaihtovirtalatausvirtapiirissä on alternaattori ja säädin. Alternaattori on todella vaihtovirtageneraattori. Kuten generaattori, se tuottaa vaihtovirtaa, mutta tasasuuntaa sen elektronisesti diodeilla. Vaihtovirtalaturit ovat rakenteeltaan pienempiä kuin vastaavan tehoiset tasavirtageneraattorit. Ne antavat myös suuremman virran alhai­silla pyörimisnopeuksilla.

 

Säädin vaihtovirtapiirissä rajoittaa laturin jännitteen turvalliseen ennalta säädettyyn arvoon. Nykyaikaisissa latausvirtapiireissä käytetään transistoroituja jännitteen­säätimiä. Tranzistorized models are used in many of the modern charging circuit.

 

Latausvirtapiirin toiminta

Operation of CHARGING Circuit

 

Latausvirtapiiri toimii kolmessa vaiheessa—operate in three stages:

 

  Käynnistyksen aikana akku syöttää kaiken kuormitusvirran

  Huippukulutuksen aikana akku auttaa generaattoria virran syötössä

  Normaalitoiminnassa generaattori syöt­tää kaiken virran ja lataa akkuja

Molemmissa virtapiireissä akku käynnistää järjestelmän ja syöttää kipinän moottorin käynnistämiseksi. Käynnistyttyään moottori sitten käyttää generaattoria. Laturi ottaakin sitten hoitaakseen sähkön syötön kipinälle, valoille ja apulaitteille koko järjestelmässä—which produces current to take over the operation of the ignition, lights and ac­cessory loads in the whole system.

 

Akku auttaa laturia huippukuormitusten aikana, kun sähkön kulutusta on enemmän kuin laturi kykenee tuottamaan—The bat­tery also helps out during peak operation when the electrical loads are too much for the generator or alternator.

 

Mutta heti, kun moottori on käynnistynyt, laturi ottaa työhevosen roolin ja antaa virran sytytykseen ja apulaitevirtapiireille—"work horse" which gives current to the ignition and accessory circuits.

 

SANASTOA

charge           ladata

circuit            virtapiiri

charging circuit                   latausvirtapiiri

regulator        säädin

ammeter       ampeerimittari

ignition switch                     sytytyskytkin

alternator       vaihtovirtalaturi

recharge       ladata uudelleen

generate        kehittää

current          virta

during            jnk aikana

operation       toiminta

two kinds       kahdenlaisia

directed current DC            tasavirta

alternate current AC           vaihtovirta

difference      ero

rectify            tasasuunnata

open              avata

close             sulkea

supply           syöttää

electrical power                  sähköteho

commutate   kääntää virta

commutator  virran kääntäjä

prevent          estää  ehkäistä

overcharging ylilataus

limit               rajoittaa

rate                määrä suhde aste

electronically elektronisesti

compact        tiivis kompakti

equal             yhtä suuri

supply           syöttää

low speed     alhainen nopeus

engine           moottori

voltage          jännite

preset            säätää ennalta

value             arvo

tranzistorized                      transistoroitu

modern         nykyaikainen

stage             vaihe aste

peak              huippu

spark             kipinä

drive              käyttää

produce         tuottaa

take over       ottaa hoitaakseen

ignition           sytytys

accessory     lisä apu- sivu-

whole            koko  kokonainen

work horse    työhevonen

too much       liian paljon