Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

  
Counter 

Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
 Sanastot


Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus

Lapin ammattiopisto


FORESTRY COLLEGE
 
Taivalkosken 
metsäoppilaitos

LVI-LÄMSÄ


 

 


 

Eero Aula:
Tekniikan Englantia ja Espanjaa, Technical English and Spanish, Ténica en Inglés y Español

Press CTRL+F to find the word, write the word into the box in English, Spanish or Finnish.  

Paina control ja f ja täytä laatikko joko suomen, englannin tai espanjan sanalla.

 

Numero suomen ja englannin kielen sanan välillä viittaa kappaleeseen ja kirjasarjan osaan, missä tätä sanaa on käytetty. Esimerkiksi "ajettavuus 19/Ih driveability tarkoittaa, että sana "driveability" esiintyy Tekniikan Englantia I-osan harjoituskirjassa kappaleessa 19. Fm viittaa metsä- ja/tai metsäkonesanastoon ja h hydrauliikkaan. Katso sivu 160. 

 

The number between the English and Finnish word refers to the chapter where the word is used. For example "abrasive 2/II hiova means that  the word "abrasive" is used in chapter 2 in part II of  the Technical English Series Book. Word "ajettavuus 19/Ih driveability means that the word "driveability" can be found in chapter 19 of the Exercise Book of Part I of the Technical English. Fm refers to the Vocabulary of Forestry and/or Forest Machines. See page 208.

 

El número que se encuentra entre los términos en inglés y finés se refiere al capítulo en el que se usa la palabra. Por ejemplo, ”abrasive 2/II hiova schleifend, abreibend” significa que la palabra ”abrasive” se usa en el capítulo 2, parte II del libro de la serie Inglés Técnico. La palabra ”ajettavuus 19/lh driveability Fahrbarkeit, f Fahrverhalten, n” significa que la palabra ”driveability” se encuentra en el capítulo 19 del Libro de Ejercicios, Parte I de Inglés Técnico. ”Fm” se refiere al Vocabulario de Técnica Forestal y/o Máquinas Forestales. Ver página 208.

 

Espanja­–Suomi–Englanti
Spanish–Finnish–English
Españo-Finés– Inglés

(de) tiempo real tosiaikainen 17/II virtually instant

(dedo) pulgar peukalo 19/II thumb

(gases de) escape poistokaasu * exhaust

(la) Tierra maa 12/II Earth

(movimiento) alternativo edestakainen 1/I reciprocating

(uno) mismo itse al48 itself

(uno) mismo itsensä, itse al50 itself

15 piezas 15 osaa al56 15 parts

a la inversa päinvastoin 18/II conversely

a la inversa; al revés käänteisesti hj in reverse

a la vuelta de la esquina kulman kautta 9/I around the corner

a nivel del mar meren pinnan tasolla  al60 at the sea level

a otro toiseen 19/II to another

a pesar de välittämättä, huolimatta 6/II regardless of

a simple vista paljaalla silmällä 2/II with unaided eye

a través läpi jnk. 5/II through

a través läpi, kautta 2/I through

a través (de) ristiin, poikki al44 across

a un lado sivuun, syrjään 3/II aside

a una décima parte kymmenenteen osaan al56 to one tenth

abajo; debajo; parte inferior ala, alla, alapuoli 19/II underneath

abedul koivu * birch

abedul plateado rauduskoivu * silver birch

abedul plateado rauduskoivu fm silver birch

abedul pubescente hieskoivu fm pubescent birch

abeto kuusi * spruce

abierto; despejado; descubierto; abrir; despejar avoin, avata 2/I open

ablandar pehmentää, mureuttaa ys tenderize

abogado asianajaja ys barrister

abogado asianajaja ys solicitor

abrasivo hiova 2/II abrasive

abrazadera de ángulo kulmakiinnitin * angle clip

abrazadera para la manguera letkunkiristin * hose clamp

abrirse avautua al42 open

absorber imeä itseensä 13/II absorb

absorvente absorboiva 2/II absorbent

abundancia runsaus, yltäkylläisyys ys abuntant

acabado viimeistelty 2/II finished

acabarse; terminarse loppua, kulua loppuun, heiketä al52 fail

accesible päästävä fm accessible

acceso a päästä  fm access to

acceso al interior sisään pääsy ys access

accesorio de engrase voitelunippa, rasvanippa * grease fitting

accesorio; secundario; extra apu-, lisä-, sivu- al53 accessory

accesorios kalustus, sisustus fm fittings

accesorios lisälaitteet * accessories

accesorios (equipos) hidráulicos hydraulivarusteet * hydraulic equipment

accesorios opcionales  lisävarusteet * optional equipment

accesorios; equipos varusteet * equipment

acción vaikutus 7/I action

acción; actividad akti, toiminta 1/I act

accionado por gases de escape pakokaasukäyttöinen al44 exhaust-driven

accionado por resorte jousivaikutteinen fm spring action

accionador toimilaite 5/II actuator

accionar panna käyntiin 9/II actuate

accionar vaikuttaa, käynnistää 7/II actuate

aceite öljy * oil

aceite de cadena teräöljy * chain oil

aceite de protección suojaöljy * protective oil

aceite de retorno paluuöljy 9/II return oil

aceite de transmisión vaihteistoöljy * transmission oil

aceite en movimiento liikkuva öljy hj moving oil

aceite hidráulico hydrauliöljy * hydraulic oil

aceite multigrado moniasteöljy * multigrade oil

aceleración kiihdytys * acceleration

acelerómetro kiihtyvyysanturi * acceleration transducer

aceptar hyväksyä 19/I accept

acercarse lähestyä 2/I near

acero fundido valurauta * cast iron

acero plano  acanalado hahlolatta * grooved flat steel

acero plano de anclaje kiinnikelatta * fastening flat steel

acero plano de anclaje kiinnityslatta * fastening flat steel

acero plano de cierre lukituslatta * locking flat steel

acero plano de soporte tukilatta * support flat steel

acero plano fileteado kierrelatta * threaded flat steel

acero plano inferior pohjalatta * bottom flat steel

acero plano perforado reikälatta * peforated flat steel

acero plano vertical pystylatta * vertical flat steel

acícula; pinocha neulanen fm needle

ácido hapan fm acid

ácido happo 2/II acid

ácido sulfúrico rikkihappo 18/II sulfuric acid

aclarar saada selville 10/II detect

aclarar selvittää 3/II find out

aclareo ligero; raleo ligero kevyt harvennus fm light thinning

aclareo tardío myöhäinen harvennus 17/II late thinning

aclareo, raleo harvennus 17/II thinning

acontecimiento; evento tapahtuma al56 event

acoplado yhdistetty hj coupled

acoplador rápido pikakytkin * quick coupler

acoplamiento de caucho kumikytkin * rubber coupling

acoplar; enganchar; unir kiinnittää, liittää 21/II attach

acoplar; enganchar; unir kytkeä yhteen 12/I engage

acoplarse liittyä toisiinsa * mate

actuar vaikuttaa, toimia al58 act

acumulador de presión paineakku * pressure accumulator

acumulador de presión painevaraaja * pressure accumulator

acumulador; batería; acumulador hidráulico akku, paineakku al50 accumulator

acumular kartuttaa * accumulate

acuñando tiivistäen 7/II shimming

adaptabilidad de cabrestante y de cama de sujeción vinssin ja pihtipankon valmius * winch and clam bunk adaptability

adaptación sopia yhteen 5/I match

adaptación sovellutus ys adaptation

adaptado; relacionado suhteutettu, liettyvä, kuuluva 3/II related

adaptador adapteri * adapter

adaptador liitin, liittiö * adapter

adaptador angular l-liitin * l-adapter

adaptador angular giratorio suunnattava kulmanippa * turning angular nipple

adaptador de agujero pasante läpivientinippa * lead through nipple

adaptador de conexión yhdysnippa * connecting nipple

adaptador de medición mittausnippa * measuring nipple

adaptador de reducción supistusnippa * reducing nipple

adaptador de succión imuadapteri * suction adapter

adaptador de tubo putkinippa * pipe nipple

adaptador en T t-nippa * t-nipple

adaptador en T giratorio suunnattava t-nippa * turning t-nipple

adaptador, soldado nippa, hitsattava * nipple, weldable

adaptar sopia, sovittaa, asentaa fm fit

adecuado oikea, sopiva al45 proper

adecuado riittävä 19/I adequate

adecuado tyydyttävä 5/I adequate

además edelleen, lisä- 17/II further

además lisäksi al61 in addition

además, debido a esto lisäksi, tästä johtuen 3/II by the same token

adherir; acoplar kiinnittyä 7/I attach

adhesivo liima, tarttuva, tarra, kiinnike * adhesive

adición lisä * addition

adicional lisä- 14/II further

adicional ylimäärä, erikoinen 7/II extra

aditivo lisäaine 19/I additive

aditivo antioxidante hapettumisen estolisäaine 19/I antioxidant

aditivo dispersor hajottaja lisäaine 19/I dispersionsmedel

administración de caza mayor riistanhoito fm game management

admirable, adorable hurmaava, ihailtava ys adorable

adoptar adoptoida * adopt

adoración palvonta, jumalointi ys adoration

adquirir; comprar hankkia, ostaa * purchase

adyacente läheinen, vierekkäinen 19/II adjacent

afectar vaikuttaa 3/I affect

afectar vaikuttaa, liikuttaa 3/II affect

afilado; cortante terävä 9/I sharp

afiladora teroituskone * sharpening device

afiladora de sierras viila * file

aflojar; soltar; desprender irrottaa, avata, päästää * unfasten

afluencia ryntäys al57 rush

aforestación metsän istutus ys afforrestation

aforestación; forestación metsittäminen fm afforestation

Agaricus arvensis peltoherkkusieni * Agaricus arvensis

Agaricus bisporus viljelyherkkusieni * Agaricus bisporus

agarrarse tarttua 19/II grasp

agarrarse tarttua kiinni 18/I seize

agarrarse tarttua lujasti 17/II grip

agarre ote, kahva, kädensija ys grip

agarre de los neumáticos renkaiden pitävyys 17/II grip

agente antioxidande syöpymisenestoaine * anticorrosion agent

agente de protección suoja-aine * protective agent

agitar hämmentää, heiluttaa al59 stir

agotamiento; evacuación tyhjentäminen 19/I depletion

agotar; derramar juoksuttaa * dfrain off

agradecer; elogiar kiittää, kehua, ylistää ys praise

agricultura maanviljelys 22/II agricultural

agrietado; rajado särjetty 19/I cracked

agrietarse; rajarse säröillä, halkeilla al57 crack

agua destilada tislattu vesi * distilled water

agua destilada para baterías akkuvesi * distilled water

aguado ohut, vetelä al59 thin

aguilón final kärkipuomi * end boom

aguilón izquierdo varsi, vasen * left arm

aguilón medio keskipuomi * middle boom

aguilón principal pääpuomi * main boom

aguilón principal runkopuomi * main boom

aguja neula 5/II needle

agujero aukko 21/II hole

agujero pasante läpivienti * lead through

agujero verific. nivel de aceite öljysilmä * oil level checking eyelet

ahogador; estrangulador rikastin, kuristin al58 choke

ahora mismo; ya mismo heti (paikalla) ys promptly

ahorrar; guardar säästää 10/II save

air bag ilmatyyny * air bag

aire ilma 1/I air

aire acondicionado ilmastointilaite * air conditioner

aire de refrigeración jäähdyttävä ilma 5/I cooling air

aire del exterior ulkoilma al44 atmosphere

aire fresco raitisilma 16/II fresh air

aislación eristys fm insulation

aislado eristetty fm insulated

aisladores eristeet * insulations

aislamiento del agujero pasante läpivientieristin * insulating grommet

aislamiento térmico lämpöeriste * heat insulation

aislante eriste * insulating material

aislante eriste * insulator

ajustable säädettävä hj adjustable

ajustable säädettävä, siirrettävä fm adjustable

ajustadamente tiukasti hj tightly

ajustado; ceñido tiivis, luja, kiinteä al54 tight

ajustar säädellä 3/I control

ajustar säätää 5/II adjust

ajuste säätö al57 adjustment

ajuste de válvulas venttiilien säätö * valve adjustment

ajuste eléctrico automático sähk.säätöautomatiikka * electronic control automatics

ajuste; reglaje säätö, asettaminen fm setting

al fin lopulta, vihdoin 2/II eventually

al mismo tiempo yhtä aikaa 6/I at once

al nivel mostrado näytettyyn tasoon hj to the level shown

al punto original alkuperäiseen  12/II to original point

al revés toisinpäin 8/II reverse

alambre de cobre; hilo de cobre kuparijohdin al48 copper wire

alambre de seguridad lukituslanka * lock wire

alambre para soldar hitsauslanka * welding wire

alambre, alambre de hierro johto, rautalanka * wire, iron wire

alargar pidentyä al57 lengthen

alarma antirrobo varashälytin * burglar alarm

alarma de incendio palohälytin * fire alarm

alcance ulottua, ulottuma fm reach

alcanzar saavuttaa, saada al50 attain

alcanzar saavuttaa, tulla  2/I reach

alcanzar; llegar (hasta) ulottua 16/II reach

alce hirvi fm elg, moose

aleación de fundición, (plástico fundido) valumuovi * casting alloy, (cast plastic)

aleación liviana kevytmetalli * light alloy

alerce lehtikuusi ys larch

aleta lokasuoja, siipi, sivu * wing

alfombra aisladora eristysmatto * insulating mat

alfombrilla lattiamatto * floor mat

alfombrilla de aislamiento eristematto * insulation mat

alfombrilla de caucho kumimatto * rubber mat

alfombrilla de caucho celular solukumimatto * cellular rubber mat

alfombrilla de oruga telamatto * track mat

alfombrilla protectora suojamatto * protection mat

algo jokin 22/II something

alguna falta jonkin puute al47 lack

alicates pihdit * pliers

alicates abiko abiko-pihdit * abiko-pliers

alicates de anillo de retención lukkorengaspihdit * snap pliers

alicates de corte kärkipihdit * nippers

alicates de hojalatero nokkapihdit * needle-nose pliers

alicates para bomba de agua vesipumppupihti * water pump pliers

alicates para resortes circulares lukkorengaspihdit * circlip pliers

alicates para tubos putkipihdit * pipe pliers

alicates para uso general yleispihdit * universal pliers

alicates planos lattapihdit * flat pliers

alimentación de madera puun syöttö 17/II tree feeding

alimentación de tensión jännitesyöttö * voltage feed

alimentación estratificada kerrossyöttö * stratified supply

alimentador de troncos puun syöttäjä * trunk feeder

alimentar syöttää 6/I feed

alimetar syöttää al45 feed

alinear linjata, kohdistaa * align

aliso leppä * alder

aliso europeo tervaleppä fm black alder

aliso gris harmaaleppä fm grey alder

aliviar; desahogar vapauttaa 6/II relief

alivio vapautus 15/I relief

alivio; aligeramiento helpotus, huojennus al58 relief

almacén varasto 19/I storage

almacenamiento varastointi * storage

almacenar varastoida 4/I store

almohada tyyny, pehmike hj cushion

almohadilla de caucho kumityyny * rubber pad

almohadilla del asiento istuintyyny * seat cushion

almohadillado pehmuste * padding

alojamiendo de cojinete laakeripesä * bearing housing

alojamiento koppa * housing

alojamiento de engranaje hammaspyöräkotelo * gear housing

alojamiento del filtro suodatinkotelo * filter housing

alojamiento del ventilador tuuletinkotelo * fan casing

alojamiento del volante vauhtipyöränkotelo * flywheel housing

alquitrán; brea terva fm tar

alrededor ympäri 9/I around

alrededor ympäri(lle, llä) al48 around

altavoz kaiutin * loudspeaker

alterando vaihdellen al43 altering

alternador vaihtovirtalaturi 13/II alternator

alternativas vaihtoehdot 16/II alternatives

alternativas; surtido; variedad valinnanvara * option

altitud korkeus al44 altitude

alto nopea (korkea) fm high

alto/bajo korkea/matala fm high/low

altura korkeus 16/II height

altura de transporte kuljetuskorkeus fm transport height

alzar nostaa al61 raise

alzar nostaa, kohottaa 5/II raise

Amanita mucaria punakärpässieni * Amanita mucaria

Amanita mucaria punakärpässieni * fly mushroom

Amanita virosa valkokärpässieni * Amanita virosa

Amanita virosa valkokärpässieni * destroying angel

ambicioso kunnianhimoinen ys ambitious

ambiente ympäröivä * ambient

ambos molemmat 4/II both

ambos extremos molemmat päät 1/II both ends

amenaza uhkaus ys menace

amortig. de elevación de la grúa nosturin noston vaimennus * crane  lift damping

amortig. de elevación del cargador kuormaajan noston vaimennus * loader lift damping

amortig. de rotación del cargador kuormaajan käännön vaimennus * loader slew damping

amortiguación activa aktiivivaimennus * active damping

amortiguador iskunvaimennin * shock absorber

amortiguador vaimennin 7/I damper

amortiguador de caucho kumipuskin * rubber buffer

amortiguador de doble basculación kaksoisjarruriipuke * dual swing damper

amortiguador de oscilaciones heilahtelun vaimennin * oscillation damper

amortiguador de vibraciones tärinänvaimennin * vibration damper

amortiguador de vibraciones värähtelyn vaimennin * vibration damper

amortiguador; chumacera vaimennus 1/II cushion

amortiguar vaimentaa * damp

amortiguar vaimentaa al45 muffle

amortiguar; apagar vaimentaa 6/I deaden

amortización kuoletus ys amortization

amperímetro ampeerimittari * ammeter

amperio; ampere ampeeri 11/I ampere

ampliación jatke 16/II extension

ampliado jatkettu 16/II extended

ampliamente laajalti 16/I widely

ampliar jatkaa 19/I extend

amplificador sähköinen vahvistin * amplifier

amplificador vahvistin * amplifier

amplio laaja, laajalle al58 wide

amplio laaja, valtava, suuri 3/II wide

amplio; grande laaja, suuri 17/II large

añadir; agregar lisätä 21/II add

análisis de riesgos riskianalyysi * risc analysis

análogo yhdenmukainen 19/I analogous

anchura leveys 16/II width

andar dando vueltas kulkea ympäri 5/I passing around

angularidad kulmikkuus 15/II angularity

ángulo kulma * angle

ángulo de apertura de los contactos del ruptor; ángulo del dwell kosketuskulma * dwell angle

ángulo de caída pyörän sivukallistuma * camber

ángulo de dirección ohjauskulma fm steering angle

ángulo de refuerzo jäykistekulma * reinforcement angle

anilla; anillo; circunferencia; perímetro kehä al47 ring

anillo rengas * ring

anillo a presión, placa redonda painerengas, pyöreä levyke * thrust washer, round disc

anillo adaptador soviterengas * adaptor ring

anillo cónico kartiorengas * conical ring

anillo cortante leikkuurengas * cutting ring

anillo de agujero pasante läpivientirengas * lead through ring

anillo de barrido pyyhkijärengas * sweep ring

anillo de base kantarengas 21/II base ring

anillo de caucho kumirengas * rubber ring

anillo de centrado keskitysrengas * centering ring

anillo de chuchara kaavinrengas * scraper ring

anillo de cojinete laakerikehä * bearing ring

anillo de doble cono kaksoiskartiorengas * double cone ring

anillo de estancamiento tiivisterengas * seal ring

anillo de guía ohjainrengas * guide ring

anillo de guía de manguera letkunohjainrengas * hose guide ring

anillo de guía de vástago de pistón männänvarren ohjausrengas * piston rod guide ring

anillo de lubricación (de engrase) voitelurengas * oil ring

anillo de montaje asennusrengas * assembly ring

anillo de ranura urarengas * slot-headed ring

anillo de refuerzo tukirengas * reinforcement ring

anillo de resorte jousirengas * spring ring

anillo de retención lukkorengas * tension washer

anillo de seguro lukkorengas * lock ring

anillo de seguro varmistinrengas * lock ring

anillo de sellado tiivistysrengas * sealing ring

anillo de soporte kannatinrengas * support ring

anillo del embrague kytkinrengas * clutch ring

anillo dentado lautaspyörä 9/I ring gear

anillo deslizable liukurengas * sliding ring

anillo en V v-rengas * v-ring

anillo intermedio välirengas * intermediate ring

anillo mecanizado rengas, koneistettu * ring, machined

anillo metálico metallirengas 21/II metallic ring

anillo moldeado rengas, muovattu * ring, shaped

años de aprendizaje oppivuodet ys apprenticeship

antena antenni * aerial

antena afm amf- antenni * amf aerial

antena de gps gps-antenni * gps-aerial

antena de onda corta la-antenni * la-aerial

antena de radio radion antenni * radio aerial

antena de radioteléfono radiopuhelimen antenni * radiotelephone aerial

antes ennen 18/II before

anticipar; prever; presagiar ennakoida 18/I anticipate

anticipo; adelanto; anticipación ennakko * advance

anticongelante jäänestoaine * antifreeze

anticongelante pakkasneste * antifreeze solution

antideslizante liukastumista estävä fm anti-slip

antigolpes nakutuskestävyys 19/I antiknock

antioxidante ruosteenestoaine * anti rust agent

apagachispas; dispositivo contra chispas kipinän pidätin al44 spark arrester

apagado del motor pysäytin * stopping

apagar; cerrar; parar sulku lopetus * shut-down

apagar; extinguir sammuttaa ys extinquish

aparato de iluminación para el trabajo työvalaisin * work light

aparato de medición mittauslaite, -yksikkö fm measuring unit

aparato de observación o vigilancia tarkkailulaite 22/II monitor

aparcamiento pysäköinti fm parking

aparejo takila ys rigging

aparente näkyvä, ilmeinen 2/II apparent

aparente silminnähtävä, ilmeinen al49 apparent

aparte de lukuun ottamatta, paitsi 3/II aside from

apelmazarse; enmarañarse takkuuntua, vanua 2/II mat

apilado kasaus fm bunching

apiladora kasaaja fm buncher

apilarse; acumularse kasaantua 18/II accumulate

aplicación käyttö 19/I application

aplicación käyttö, sovellus 3/II application

aplicaciones sovellutukset 22/II applications

aplicando soveltaen 20/II by applying

aplicar käyttää * apply

aplicar käyttää, suunnata al58 apply

aplicar soveltaa 17/II customize

aplicar a asettaa, asentaa fm apply to

apoyabrazo käsinoja * arm rest

apoyar kannattaa, tukea ys sustain

apoyo apu, tuki, kokouma 7/II backup

apreciable näkyvä, olennainen 21/II appreciable

apretador de la cadena ketjunkiristin * chain tensioner

apretador del muelle de válvula venttiilijousen puristin * valve spring remover

apretar de nuevo uudelleenkiristys al57 retightening

apretar; presionar painaa 7/II press

apriete kiinnitys * fastening

apriete de base jalustan kiinnitys * base fastening

apriete de doble etapa kaksivoimapuristus * double stage squeeze

aprobar tunnustaa, hyväksyä ys endorse

apropiadamente oikein, kunnolla, puhtaasti al59 properly

apropiado oikea 19/I proper

apropiado sopiva, tark. mukainen ys appropriate

apropiado; adecuado; idóneo tarkoituksenmukainen 21/II convenient

aproximado likimäärin * approximate

aproximado; cerca de likimääräinen, olla lähellä al59 approximate

apto omiaan 19/I apt

araña; cruceta hämähäkki, ristikkoakseli * spider

arándano mustikka fm blueberry

arándano cenagoso juolukka fm bog whortleberry

arándano encarnado puolukka fm red whortleberry

arandela välilaatta * washer

arandela aisl. agujero pasante läpivientikumi * lead through grommet

arandela aislante läpivientieriste * feedthrough insulator

arandela de cierre lukitusaluslevy * lock washer

arandela de eje akselilappu * axle pad

arandela de goma kumilaatta * rubber washer

arandela de placa de presión painelaatta-aluslevy * pressure plate washer

arandela de presión lukkorengas * lock washer

arandela de resorte joustoaluslevy * spring washer

arandela de seguridad lukkoaluslevy * locking washer

arandela estrella tähtialuslevy * star washer

arandela estrella tähtilaatta * star washer

arandela obturadora o de estanqueidad tiivisterengas * sealing washer

arandela; junta; cierre; obturación; anillo separador aluslevy, tiiviste, välirengas * washer

arar; labrado con arado; despeje de la nieve auraus fm ploughing

árbol cardan kardaaniakseli * cardan shaft

árbol cónico kartioakseli * conical shaft

árbol de casquillo cónico kartioholkkiakseli * conical sleeve shaft

árbol de control hallinta-akseli * control shaft

árbol de especie latifoliada (frondosa) lehtipuu fm deciduous tree

árbol de levas nokka-akseli * camshaft

árbol de levas puoliakseli * half shaft

árbol de levas en la culata yläpuolinen nokka-akseli * overhead camshaft

árbol de piñón ketjupyörän akseli * sprocket shaft

árbol dentado hammas akseli * toothed shaft

árbol dentado hammasakseli * cogged shaft

árbol espiral kierukka-akseli * spiral shaft

árbol predominante ylispuu fm hold-over

árbol; madera puu fm tree, wood

arbusto pensas fm bush

arce vaahtera * maple

arco kaari * arc

arco de refuerzo jäykistekaari * reinforcement arc

arco de seguridad suojakaari * safety arc

ardilla orava fm squirrel

área alue al44 range

área basimétrica pohjapinta-ala fm basal area

área de corte transversal poikkipinta-ala al51 cross cut area

área; alcance; radio de acción alue, toimintasäde al59 range

arena hiekka 2/II sand

arenque silli * herring

arenque báltico silakka * Baltic herring

arenque pequeño silakka * small herring

argolla riipuke * schacle

armadura ankkuri * armature

armazón kehikko * frame

armazón runko * frame

armazón con cabrestante y equipo de cama de sujeción runko pihtipankko- ja vinssivarustuksella * frame with winch and clam bunk equipment

armazón con equipo de cabrestante runko vinssivarustuksella * frame with winch equipment

armazón con equipo de cama de sujeción runko pihtipankkovarustuksella * frame with clamp bunk equipment

armazón de cabina ohjaamon runko * cab frame

armazón de enlace riipukerunko * link frame

armazón de juego rodillos de alim. syöttörullaston runko * frame of feed rollers

armazón de los rodillos rullaston runko * roller frame

armazón de montaje asennuskehikko * assembly frame

armazón de placa de balancines keinulevyn runko * rocker plate frame

armazón de unión nivelkehikko * joint frame

armazón de vías telarunko * tracks frame

armazón del estátor staattorirengas * stator frame

Armillaria borealis mesisieni * Armillaria borealis

Armillaria borealis mesisieni * honey fungus

aro de cojinete laakerirengas (=kooli) * bearing ring

aro de pistón männänrengas * piston ring

arrancador käynnistin 11/I starter

arrancar a manivela vääntää käyntiin 12/I crank 

arranque käynnistys al58 starting

arrastrar naarata, hinata * drag

arrastrar; tirar laahata al57 scuff

arrastrarse ryömiä, valua 18/I drift

arrastre; deriva ryömintä hj drift

arreglar; organizar järjestää * arrange

arriba; por encima; en la parte de arriba yläpuolella hj above

arrojar, lanzar, tirar (con fuerza) heittää, paiskata 11/II pitch

arrojar; tirar; botar heittää al57 throw

arruinar tuhota 2/II ruin

articulación nivel * joint

articulación de la dirección ohjausnivel * steering swivel

articulación giratoria pallonivel, olkanivel * swivel joint

articulado keinuva, kääntyvä fm pivoted

articular liittää nivelellä, niveltää fm articulate

artificial keinotekoinen * artificial

artillería tykistö * artillery

asegurar turvata, taata 17/II ensure

asegurar varmistaa 7/I assure

asegurar varmistaa * ensure

asegurar con clavija varmistaa sokalla * cotter

asiento istuin * seat

asiento istukka 9/II seat

asiento armazón istuinrunko * seat housing

asiento de cable kaapelikotelo * cable housing

asiento de cojinete de árbol cardan kardaanilaakeripesä * cardan shaft bearing housing

asiento de fusible sulakepesä * fuse seat

asiento de válvula venttiililohko * valve block

asiento de válvula venttiilin istukka * valve seat

asiento gastado kulunut istukka al52 worn seat

aspiración del aire ilma vedetään al44 air is drawn

astilla hake fm chip

astilla lastu, pala, siru 2/II chip

astilla de madera, troceado de madera hake * woodchip

atadura sidos al48 bond

ataque; asalto hyökkäys ys sortie

atar; amarrar sitoa, solmia ys tie

atascarse; quedar(se) atascado juuttua, ahtautua, ruuhka * jam

atirantado; armado jäykistetty * trussed

atmósfera ilmakehä 2/II atmosphere

atmosférico ilmakehän al58 atmospheric

atmosférico ilmakehän- hj atmospheric

atmosférico ilmakehän- al60 atmospheric

atomizar; pulverizar sumuttaa al42 atomize

atorarse; atascarse takertua, juuttua 2/II stick

atraer vetää puoleensa 2/II attract

atraer vetää puoleensa al48 attract

atrás, parte trasera takana, takapuoli 11/II behind

aumentado lisääntynyt 2/II increased

aumentar kasvaa, lisääntyä hj increase

aumentar nousta, kasvaa 19/II increase

aumento grande suuri nousu hj great increase

autobús de dos pisos kaksikerroksinen bussi * double decker

autoencendido; encendido automático itsesyttyminen * spontaneuous ignition

automáticamente automaattisesti 22/II automatic manner

automático automaattinen 22/II automatic

auxiliar apu-, sivu- 11/I auxiliary

auxiliar lisä-, apu- 10/II auxiliary

avena kaura ys oat

avería vaurio 6/I damage

avería vika, konerikko 14/II failure

avería; descompostura konerikko 18/I breakdown

averiar vaurioittaa 3/II damage

averiarse vaurioitua 14/II damage

aviso de modificación y prueba muutos- ja kokeilunseurantailmoitus * modification and testing notice

ayuda apu al42 aid

ayudar; asistir avustaa, auttaa al58 aid

ayudar; remediar auttaa, korjata al52 remedy

baca; portaequipajes kattoteline * roof rack

bacalao; merluza turska * cod

baja de la presión paineen pudotus 6/II pressure drop

bajar de cambio (de velocidades) potkaisukytkin, vaihtaa pienemmälle * kick down

bajo alhainen 14/II low

bajo hidas ( matala) fm low

bajo nivel pienellä tasolla 18/II at low rate

bajo presión paineenalainen 4/I under pressure

balancín de bogie telin keinu * bogie rocker

balanza vaaka * weighing scale

baldear; limpiar con agua huuhdella 6/I flush

baldeo; lavado con agua; enjuague huuhtelu 15/II scavening

balsa de pintura värisäiliö * paint reservoir

banco penkki * bench

banda de anclaje kiinnityspanta * fastening band

banda de rodadura kulutuspinta, telaketju * tread

banda de rodadura telaketju, kulutuspinta * tread

barniz lakka, pihka 19/I varnish

barómetro ilmanpuntari * barometer

barra tanko * bar

barra angular kulmateräs * angle bar

barra cruzada poikittaispalkki * crossbar

barra de acero de ángulo kulmarauta * angle iron

barra de acoplamiento kiertokanki * connecting rod

barra de acoplamiento raidetanko * tie rod

barra de arrastre vetoaisa * towing bar

barra de ensamblaje asennuskisko * assembly bar

barra de guía ohjaustanko, johde * guide bar

barra de parada pysäytystanko * stop bar

barra de reacción reaktiotanko * reaction bar

barra de remolque hinauspuomi * tow bar

barra de sección cuadrada neliötanko * square section bar

barra de torsión vääntövarsijousi * torsion bar

barra de tracción (de tiro) vetotanko fm drawbar

barra de viga de chasis runkopuomin palkki * chassis beam bar

barra en t t-tanko * t-bar

barra en u u-tanko * u-bar

barra hexagonal kuusiotanko * hexagonal bar

barra plana lattatanko * flat bar

barra redonda pyörötanko * round bar

barranco rotko, uoma, oja ys gully

barril tynnyri * barrel

barro; lodo jätesakka, rapa * sludge

barro; lodo muta, lieju, liete 2/II sludge

basado en ordenador (en computadora) tietokoneperusteinen 17/II computer-based

báscula de grúa nosturivaaka * crane weighing scales

basculable kallistettava 17/II tiltable

basculante kallistus fm tilting

base kanta 21/II base

base de la antena antennin jalka * base of the antenna

base de relé relekortti * relay circuit board

base de relés relealusta * relay base

base; pie, raíz tyvi fm base

básicamente pohjimmiltaan 4/II basically

básico perus- , pohja- hj basic

bastante kohtalaisen 18/I fairly

bastante varsin 2/II quite

bastante varsin, aika, melko 21/II rather

bastidor de cabrestante vinssikotelo * winch housing

bastidor de centro eléctrico sähkökeskuksen kotelo * housing of electrical center

bastidor de cilindro sylinterikotelo * cylinder housing

bastidor de cojinete vertical pystylaakeripesä * vertical bearing housing

bastidor de filtro suodatinpesä * filter housing

bastidor de luz valokotelo * light housing

bastidor de rótula kääntöpesä * swivel housing

bastidor de zapata deslizante liukupalapesä * glide pad housing

bastidor delantero eturunko * front frame

bastidor disp. medidor del largo pituusmittalaite, runko * frame of length measuring device

bastidor principal pääkotelo, -runko 7/I main housing

bastidor rueda dentada motriz sólida umpivetopyörän runko * base of enclosed type drive sprocket

bastidor; armazón runko al42 body

batalla taistelu 2/II battle

batas abiertas avohaalari * open overalls

batas de algodón puuvillahaalari * cotton overalls

batas de nilón nylonhaalari * nylon overalls

batas térmicas lämpöhaalari * thermal overalls

batas térmicas abiertas lämpöavohaalari * thermal open overalls

batería akku * battery

batería de caldeo lämmityskenno * heater radiator

bencina mineral raskasbensiini * white spirit

beneficio tuotto, saanto, hyöty * yield

beneficio fijo; producción estable kiinteä tuotto hj fixed displacement

bien … bien joko... tai 10/II either... or

biotopo; tipo de ambiente ecológico kasvupaikkatyyppi fm biotope-site type

bisagra sarana * hinge

bisagra nivel, sarana * hinge

bisagra de peso painosarana * weight hinge

blando; uniforme pehmeä, tasainen 17/II smooth

bloque lohko * block

bloque (de madera) pölkky fm block

bloque con ranura en V v-moottorin ryhmä 7/I V-block

bloque de cilindros sylinterilohko * cylinder block

bloque de cilindros (juego) sylinterilohko (sarja) * cylinder block (kit)

bloque de conexión venttiilin etupäätylohko * inlet section

bloque de válvulas venttiilipöytä * valve block

bloque de vástagos karalohko * spool block

bloqueo de agua vesilukko * water lock

bloqueo de chasis runkolukko * frame oscillation lock

bloqueo del cable vaijerilukko * cable lock

bloqueo del diferencial tasauspyörästön lukko * differential lock

bloqueo mediante tornillo ruuvilukite * screw lock

blusa de invierno talvipusero * winter blouse

bobina kela * coil

bobina käämi 11/I coil

bobina (electrónica) kela, (elektroniikka) * coil ( electronics)

bobina adicional lisäkela * extra coil

bobina chip (electrónica) chip-kela, (elektroniikka) * chip coil ( electronics)

bobina de guía ohjausrulla * guide reel

bobina de manguera letkukela * hose reel

bobina de medición mittarulla * measuring reel

bobina de medición de precisión tarkkuusmittarulla * precision measuring reel

bobina; carrete kara, kela, puola 15/I spool

bobinado; alabeo kelaus, käämintä 19/II winding

bobinadora de mangueras letkulaite * hose reeling device

boceto; borrador luonnos ys draft

bocina äänitorvi * signal horn

bogie teli * bogie

bogie telipyörästö 16/II bogie

bogie delantero etuteli * front bogie

bogie posterior takateli, tandem * rear bogie

bogies y ejes telit ja akselit * bogies and axles

bola kuula * ball

bola de cojinete laakerikuula * bearing ball

boletín de servicio huoltotiedote * service bulletin

boleto (seta/hongo comestible) tatti * Boletus

boleto comestible herkkutatti * edible boletus

boleto naranja (seta) haavanpunikkitatti * orange aspen bolete

boleto rojo tammenpunikkitatti * orange oak bolete

Boletus edulis herkkutatti * Boletus edulis

bolsa kassi * bag

bolsa pussi * bag

bolsa de herramientas työkalupussi * tool bag

bolsa de protección suojapussi * protective bag

bolsa para toallas pyyhepussi * towel bag

bomba pumppu * pump

bomba anticongelación pakkassuojapumppu * anti-freeze pump

bomba de aceite öljypumppu * oil pump

bomba de agua vesipumppu * water pump

bomba de agua vesipumppu 5/I water pump

bomba de alimentación syöttöpumppu * feed pump

bomba de barril tynnyripumppu * barrel pump

bomba de circulación de agua kiertovesipumppu * water circulation pump

bomba de combustible polttoainepumppu * fuel pump

bomba de combustible polttoainepumppu 13/II fuel pump

bomba de emergencia de dirección hätäohjauspumppu * emergency steering pump

bomba de extrac. aceite del motor moottorin öljynpoistopumppu * engine oil removal pump

bomba de grúa nosturin  pumppu * crane pump

bomba de inyección ruiskutuspumppu * injection pump

bomba de la cosechadora harvesteripumppu * harvester pump

bomba de línea rivipumppu * line pump

bomba de lubricación voitelupumppu * lubrication pump

bomba de lubricación central keskusvoitelupumppu * central lubrication pump

bomba de mano käsipumppu * manual pump

bomba de paletas siipipumppu 16/I vanepump

bomba de pistón mäntäpumppu * piston pump

bomba de relleno aceite hidráulico hydrauliöljyn tankkauspumppu * hydraulic oil refilling pump

bomba de relleno de aceite öljyn tankkauspumppu * oil refill pump

bomba de relleno de combustible polttoaineen tankkauspumppu * fuel refuelling pump

bomba de rueda de engranaje hammaspyörän pumppu * gear wheel pump

bomba de transferencia siirtopumppu * transfer pump

bomba de transmisión de potencia ajovoimansiirron pumppu * pump of the driving transmission

bomba de vacío alipainepumppu * vacuum pump

bomba de vacío tyhjiöpumppu * vacuum pump

bomba del depósito de combustible polttoainesäiliön pumppu * fuel tank pump

bomba dosificadora annostelupumppu * dosing pump

bomba hidráulica hydraulipumppu * hydraulic pump

bomba individual (aislada) yksittäispumppu hj pump, single

bomba motriz ajopumppu * drive pump

bombilla polttimo * bulb

bombilla polttimo, lamppu, hehku * bulb

bonete korvasieni * false morel

boquilla de aire ilmasuulake * air nozzle

boquilla de aire ilmasuutin * air nozzle

boquilla de conexión liitosnippa * connecting nipple

boquilla de desvío ohitusnippa * by-pass nipple

boquilla de engrase rasvanippa * greasing nipple

boquilla de lubricación voitelunippa * nipple

boquilla de manguera letkunippa * hose nipple

boquilla de pintura värisuutin * paint nozzle

boquilla intermedia välinippa * intermediate nipple

boquilla tipo tarugo tappisuutin al42 pintle type nozzle

borde sivu hj edge

borde; canto laita, reunus al60 edge

borra de algodón trasseli 2/II cotton waste

borra de algodón trasseli * cotton waste

bosque metsä * forest

bosque de pantano dominado por abeto; bosque inhabitado korpi fm spruce swamp

bosque; monte metsä fm forest

botar lähettää toisaalle 6/II dump

botas de seguridad turvakengät * safety boots

botas de seguridad turvasaappaat fm safety boots

botiquín de urgencia (de primeros auxilios) ensiapusarja fm first aid kit

botón cuadrado neliöpainike * square push button

bramar; gritar mylviä, karjua ys bellow

brazo varsi * arm

brazo de amantillado siirtopuomi * luffing boom

brazo de eje akselin varsi * axle arm

brazo de grúa nosturin puomi * crane boom

brazo de limpiaparabrisas tuulilasinpyyhkijän varsi * windscreen wiper arm

brazo de luz valovarsi * light arm

brazo de tala kaatovänkä fm felling lever

brazo del espejo peilinvarsi * mirror arm

brazo derecho de rodillos rullavarsi * roller arm

brazo oscilante tukivarsi, kolmiotukivarsi * wishbone arm

brazo; pluma de alargue jatkopuomi fm extension boom

brema lahna * bream

brida laippa * flange

brida acanalada uralaippa * grooved flange

brida de abrazadera pidikelaippa * clip flange

brida de árbol cardan kardaanilaippa * cardan shaft flange

brida de cierre lukituslaippa * locking flange

brida de cojinete laakerointilaippa * bearing flange

brida de fijación kiinnityslaippa * mounting flange

brida de filtro suodatinlaippa * filter flange

brida de la cosechadora harvesterin laippa * harvester flange

brida de pistón männän laippa * piston flange

brida de soporte kannatinlaippa * support flange

brida de tapadera kannen laippa * cover flange

brida de tubo de escape pakoputken laippa * exhaust pipe flange

brida fija sae sae-kiintolaippa * sae fixed flange

brida inferior pohjalaippa * bottom flange

brillo kiilto * gloss

brocha levityssuti * brush

bruma; neblina sumu * mist

bruscamente karkeasti * roughly

brusquedad; aspereza karkeus 2/II roughness

bruto brutto fm gross

bucle, ojo silmukka * loop, eye

buje pyörän napa fm hub

buje elevado korokeholkki * raised bushing

buje trasero takaholkki * back bushing

buje, borna laakeriholkki * bushing

bujía sytystulppa * spark plug

bujía de encendido sytytystulppa 2/I spark plug

bujía incandescente hehkutulppa * glow plug

bulldozer, explanadora puskutraktori * bulldozer

búsqueda de fallas vianetsintä 17/II trouble-shooting

butano butaani fm butane

butano nestekaasu fm butane gas

caballete kannatinpukki * trestle

caballete pukki * trestle

caballo de fuerza; potencia en caballos CV hevosvoima 14/II horsepower

caballos de carga voimapakkaus/pakka hevosia al54 pack horses

cabecear hacia fuera puskea ulos 2/I pushing out

cabeza de juntura nivelpää * swivel end

cabeza de palanca de mandos ohjauskahvan pää * control handle head, joystick head

cabeza de pluma de extensión puomin jatkeen pää * boom extension head

cabeza de pluma principal pääpuomin pää * main boom head

cabeza del aguilón puominpää * boom head

cabeza del calce nuppi * head / button

cabeza o tapa del cilindro sylinterin kansi 7/I cylinder head

cabezada nyökkiä, paiskata * pitch

cabezal de clavija piikkirima * pin header

cabezal de la cosechadora, cabezal procesador harvesteripää * harvesting head

cabezal distribuidor jakopääty * distribution head

cabezal divisor jakopää 7/I timing drive

cabilla lieriösokka * dowel pin

cabilla ohjaustappi * dowel pin

cabina hytti * cabin

cabina ohjaamo * cabin

cabina ohjaamo fm cab, cabin

cabina de seguridad turvaohjaamo * safety cabin

cable kaapeli * cable

cable de acelerador kaasuvaijeri * accelerator cable

cable de acero teräsköysi, vaijeri * steel rope

cable de acero vaijeri * steel wire

cable de acero antiincendios sammutusvaijeri * extinguishing steel rope

cable de banco penkkikaapeli * bench cable

cable de batería akkukaapeli * battery cable

cable de caucho kumikaapeli * rubber cable

cable de chapa inferior alustakaapeli * underbody cable

cable de conexión kytkentäkaapeli * connecting cable

cable de conexión a tierra maadoituskaapeli * ground cable

cable de corriente sähkökaapeli * current cable

cable de electricidad sähköjohto 19/II wire

cable de embrague kytkinkaapeli * clutch cable

cable de equipos auxiliares lisälaitekaapeli * auxiliary equipment cable

cable de extensión jatkojohto * extension cable

cable de extensión de la antena antennin jatkojohto * aerial extension cable

cable de guía ohjauskaapeli * pilot cable

cable de interruptor de arranque virtalukon kaapeli * ignition switch cable

cable de juego de instrumentos mittaristokaapeli * instrument set cable

cable de la antena antennikaapeli * aerial cable

cable de mesa de válvulas venttiilipöytäkaapeli * valve table cable

cable de panel posterior takapeneelin kaapeli * rear panel cable

cable de poliuretano polyuretaanikaapeli * polyuretan cable

cable de sensor de peso painoanturikaapeli * weight sensor cable

cable de suministro de voltaje jännitesyötön kaapeli * voltage supply cable

cable de transferencia de energía eléctrica voimansiirtokaapeli * electric power transfer cable

cable de transmisión de tracción ajovoimansiirtokaapeli * driving transmission cable

cable de válvula venttiilikaapeli * valve cable

cable del motor moottorikaapeli * engine cable

cable del techo kattokaapeli * roof cable

cable doble parikaapeli * double cable

cable intermedio välikaapeli * intermediate cable

cable luminoso hehkukaapeli * glow cable

cable multipolo moninapakaapeli * multipole cable

cable plano lattakaapeli * flat cable

cable principal pääkaapeli * main cable

cable robot sab sab-robottikaapeli * sab robot cable

cable subterráneo maakaapeli * earth wire

cable, amortiguación activa kaapeli, aktiivivaimennus * cable, active damping

cableado johdotus * wiring

cabrestante de arrastre juontovinssi * skidding winch

cabrestante de manguera letkurulla * hose reel

cacería metsästys fm hunting

cada uno jokainen 4/I each

cada uno kukin, kumpikin al54 each

cadena ketju * chain

cadena articulada nivelketju * sprocket chain

cadena contra el derrapaje; cadena contra el deslizamiento kitkaketju 17/II antiskid chain

cadena de amarre sidontaketju * tie chain

cadena de anclaje kiinnitysketju * fastening chain

cadena de bogie telinketju * bogie chain

cadena de cinta transportadora kuljetusketju * conveyor chain

cadena de grúa nosturin ketju * crane chain

cadena de izar nostoketju * lifting chain

cadena de montaje de vía telanpäällepanoketju * track assembly chain

cadena de retención rajoitinketju * retaining chain

cadena de rodillo rullaketju * roller chain

cadena de rodillo de alimentación syöttörullan ketju * feed roller chain

cadena de seguridad turvaketju * safety chain

cadena de tracción vetävä ketju * diving chain

cadena dentada teräketju * saw (bar) chain

cadena fleyer levykimppuketju * fleyer chain

cadenas ketjut 16/II chains

cadenas para circular en la nieve lumiketju * tyre chain

caer; caerse pudota, kaatua 11/II fall

caja kotelo * casing

caja de agujas neulakehys * needle mounting

caja de almacenamiento säilytyskotelo fm storage box

caja de bogie telikotelo * bogie casing

caja de cambios vaihdelaatikko * gearbox

caja de conectores liitinkotelo * connector box

caja de conexiones kytkentäkotelo * connection box

caja de conexiones kytkentärasia * junction box

caja de contrachapado vanerilaatikko * plywood box

caja de distribución jakorasia * distributing box

caja de engranajes planetarios kehä * ring gear

caja de equipamiento varustelaatikko * equipment box

caja de fusibles sulakerasia * fuse box

caja de fusibles sulakerasia * fuse box

caja de herramientas työkalulaatikko * toolbox

caja de herramientas työkalupakki 16/II tool box

caja de lubricación central keskusvoitelurasia * central lubrication box

caja de relés releboksi * relay box

caja de servicio huoltolaukku * service case

caja de sierra sahakotelo * saw box

caja de transferencia jakovaihteisto * dividing transmission

caja de trànsito kuljetuslaatikko * transit case

caja lateral sivulaatikko * side box

caja para guardar efectos säilytyskotelo * preservation casing

caja, bastidor pesä, runko * housing, chassis

caja; alojamiento; cubierta protectora kotelo * housing

calce kiila * key / wedge

calce välilevy * spacer plate

calces välilevyt * shims, spacer plates

calculadora laskukone * integrator

calcular laskea 3/II calculate

calefacción y ventilación lämmitys ja tuuletus fm heating & ventilation

calent. del aceite hidráulico hydrauli öljyn lämmitys * hydraulic oil heating

calent. del aceite hidráulico hydrauliöljyn lämmitys * hydraulic oil heating

calentador lämmitin * heater

calentador lämmityslaite * heater

calentador de agua vesilämmitin * water heater

calentador de la cabina ohjaamon lämmitin fm cabin heater

calentador de motor moottorin lämmitin * engine heater

calentador de pausa taukolämmitin * pause heater

calentador del asiento istuimen lämmitin * seat heater

calentador del bloque, eléctrico lohkolämmitin, sähkö * block heater, electric

calentador del motor moottorin lämmitin fm engine heater

calentador diesel diesellämmitin * diesel heater

calentar lämmetä al58 warm up

calentar lämmittää al59 warm

calibración kalibrointi * calibration

calibres de precisión tarkkuusmittasakset * precision calipers

calidad laatu 17/II quality

calmo; tranquilo rauhallinen 3/I calm

calor lämpö al45 heat

calor; alta temperatura kuuma al59 high-temperature

calzar; acuñar kiilautua 2/II wedge

calzo latta * flat

calzo de unión sidelatta * bond flat

calzo para ajuste säätörengas * adjustment ring

cama deslizante liukupankko * sliding bunk

cámara kamera * camera

cámara kammio, tila 4/I chamber

cámara de combustión palokammio * combustion chamber

cámara de combustión poltinkammio * burner chamber

cámara de combustión palotila al42 combustion chamber

cámara de neumático sisärengas * inner tube

cambiador siirtäjä * shifter

cambiador automático de discos compactos cd-vaihtaja * cd-auto changer

cambiando vaihtamalla, muuttaa al50 changing

cambiando; mediante el cambio muuttamalla 12/II by changing

cambiar muuttaa 16/I change

cambiar muuttaa, vaihtaa 3/II change

cambiar vaihdella 5/II change

cambiar vaihtaa 18/I change

cambiar vaihtaa 16/II shift

cambiar vaihtaa, siirtää al48 shift

cambiar a velocidad más pequeña vaihtaa pienemmälle * downshift

cambiar de velocidad vaihtaa vaihdetta * shift

cambiar; reemplazar vaihtaa, uusia, korvata al59 replace

cambio de especificación de máquina kone-erittelymuutos * machine specification change

cambio, transmisión de potencia vaihde, voimansiirto * gear, drive train

cambios sincronizados synkronoitu vaiht. * synchromesh

cámbium jälsi fm cambium

camemoro hilla fm cloudberry

camemoro suomuurain * cloudberry

camino de escape pakotie 2/I escape

camino de retirada perääntymistie * retreat route

camino de rodadura vierintäura, kouru * race

camino de saca; faja de saca ajoura fm logging road

camino forestal metsätie fm forest road

camino; vía tie, ura; tapa, keino fm way

camión kuorma-auto fm lorry, truck

camión de la basura jäteauto * garbage truck

camión volquete; camión basculante kippiauto, kaivosauto * dumper

camioneta de reparto jakeluauto * delivery van

camisa de agua vesivaippa 5/I water jacket

camisa de cilindro sylinteriputki 7/I liner

camisa de piqué pikee-paita * piquet shirt

camiseta kauluspaita * shirt blouse

camiseta paita * shirt

camiseta t-paita * t-shirt

campo kenttä 19/II field

campo magnético magneettikenttä 20/II magnetic field

campo; ramo ala, alue, piiri 3/II range

caña del timón jyrsin * milling cutter

canal de válvula venttiilikouru * valve channel

cancelar kumota 19/II cancel

cansancio; fatiga väsymys, uupumus 17/II fatique

Cantharellus cibarius keltavahvero * Cantharellus cibarius

Cantharellus lutescens kosteikkovahvero * Cantharellus lutescens

Cantharellus tubaeformis suppilovahvero * Cantharellus tubaeformis

Cantharellus tubaeformis suppilovahvero * trumbet-shaped chanterelle

cantidad määrä 16/I amount

cantidad määrä * quantity

cantidad määrä, suure 11/II quantity

cantidad de movimiento liikevoima -määrä 12/II momentum

cantidad; número lukumäärä al42 number

capa; mano (de pintura) kerros * layer

capacidad kapasiteetti, kyky al59 capacity

capacidad cúbica; volumen iskutilavuus * cubic capacity, cc

capacidad de bombeo pumpun tuotto 16/II pump output

capacidad de carga kantavuus, kuormitusluokka  fm load rating

capacidad de desempeño suorituskyky 19/I performance

capaz kykenevä, pystyvä al43 capable

capaz (de) kykenevä 6/I able

capítulo kappale 3/II chapter

capítulo lukukappale 7/I chapter

cara; rostro kasvo 15/II face

característica ominaispiirre 12/II charasteristic

característica ominaisuus al42 feature

característica específica erityispiirre 17/II feature

características de conducción ajettavuus 19/I driveability

carbón hiili * carbon C

carbón hiili * coal

carbón de leña (vegetal) puuhiili 2/II charcoal

carbonero sei * black cod

carburador kaasutin 13/II carburettor

carburador de succión ascendente yläimukaasutin al58 updraft carburetor

carburo de hidrógeno hiilivety * HC hydrocarbon

carcasa de aceite öljykotelo * oil casing

carcasa de aire acondicionado ilmastointikotelo * air conditioning casing

carcasa de cilindros de dirección ohjaussylinterin kotelo * steering cylinders casing

carcasa de cubierta suojakotelo * cover casing

carcasa de parachoques puskurikotelo * bumper casing

cardan kardaani * drive shaft

cardan kardaani allis cardan

carga kuorma * load

carga lataus * charging

carga lasti, taakka, kuorma fm load

carga varaus, lataus al47 charge

carga axial; carga del eje; carga por eje akselipaino fm axle load

carga de la misma marca samanmerkkinen varaus al48 like charge

carga de polaridad opuesta erimerkkinen varaus al48 unlike charge

carga estratificada kerrossyöttö * stratified charge

carga permisible sallittu kuorma * permissible load

carga útil hyötykuorma * payload

carga; transporte rahti, rahdata, kuljettaa * freight

cargado varautunut al48 charged

cargador kuormain * loader

cargador de grúa nosturikuormain * crane loader

cargador de troncos metsäkuormain * log loader

cargador delantero (frontal) etukuormaaja * front end loader

cargador frontal etukuormaaja * front-end loader

cargador telescópico teleskooppikuormain * telescopic loader

cargadora kuormaaja  7/II loader

cargar ladata 1/II charge

cargar ladata, lataus al53 charge

cargar syöttää, ladata al54 charge

cargar en exceso yliladata al53 overcharge

caro; costoso kallis al43 expensive

carrera ascendente isku ylöspäin 2/I up-stroke

carrera de admisión imutahti 15/II intake stroke

carrera de compresión puristustahti 15/II compression stroke

carrera de escape poistotahti 15/II exhaust stroke

carrera de inducción imutahti * induction stroke

carrera motriz (de trabajo) työtahti 15/II power stroke

carrete de la válvula venttiilikara 8/II valve spool

carril de deslizamiento liukukisko * slide rail

carril de guía ohjausura, ohjauskisko * guide

carta de circuitos piirikortti * circuit board

cárter kampikammio * crankcase

cárter de aceite öljypohja * oil sump

cartera riñonera vyölaukku * belt bag

cartucho patruuna * cartridge

cartucho de filtro suodatinpatruuna * filter cartridge

cartucho de filtro de aire ilmansuodatinelementti * air filter cartridge

casco kypärä * helmet

casco protector turvakypärä fm safety helmet

caso tapaus 6/I case

casquillo kaulus * collar

casquillo de lámpara lampunkanta * bulb socket

casquillo de presión painekorkki 5/I pressure cap

casquillo de válvula venttiilikuppi * valve cap

casquillo plano holkkilatta * sleeve flat

casquillo; cojinete; manguito holkki, pusla al54 bush

catalítico katalyyttinen * catalytic

catalizador katalysaattori * catalyst

catalizador, convertidor catal. katalysaattori * catalyst, catalytic converter

catálogo de piezas varaosakirja * spare part catalogue

catedrático lehtori ys lecturer

caucho moldeado valukumi * cast rubber

caudal volumétrico tilavuusvirta 3/II volume flow

causado por; debido a aiheutua jstkn hj due to

causando aiheuttaen 9/II causing

causar; crear aiheuttaa, luoda 13/II create

causar; ocasionar aiheuttaa al60 cause

causarse; ocasionarse aiheuttaa itselleen 10/II incurring

cavidad ontelo hj cavity

cazar pyydystää, siepata 2/II catch

cazar con trampas; atrapar; coger; prender ansa, pyydystää 2/II trap

cebada ohra * barley

cebada perlada ohraryyni ys pearl barley

cedazo; tamiz seula, sihti, siivilä * sieve

ceder taipua, pyrkiä al58 tend

ceder; defraudar; doblegarse antaa myöten, pettää, taipua * yield

celda de evaporación höyrystinkenno * evaporation cell

celda de radiador jäähdytinkenno * radiator cell

célula kenno * cell

célula kenno 18/II cell

célula del refrigerador, panal lauhdutinkenno * cooler cell, honeycomb

célula fotoeléctrica valokenno * photocell

cenagal letto fm quagmire

cenicero tuhkakuppi * ashtray

centeno ruis * rye

centrífugo keskipakois- * centrifugal

centro eléctrico sähkökeskus * electrical center

cera vaha 19/I wax

cera protectora suojavaha * protective wax

cerca lähellä 9/II close

cerca lähellä 10/I near

cerca; acercarse lähellä, lähestyä al48 near

cerezo tuomi * bird cherry tree

cerrado suljettu 4/II closed

cerradura lukko * lock

cerradura de la puerta oven salpa * door lock

cerrar sulkea 7/I close

cerrar sulkea, sulkeutua 5/II shut off

cerrojo salpa * latch

chaflán viisto kalteva 9/I bevel

Chalciporus piperatus äikätatti * Chalciporus piperatus

chaleco salvavidas turvaliivi * safety vest

champiñón; agárico herkkusieni * champignon

chantaje; extorsión kiristys ys blackmail

chapa de madera vaneri * veneer

chapa inferior delantera etupohjapanssari * front belly plate

chapa inferior posterior taka pohjapanssari * rear underbody shield

chapas de protección del depósito tankin suojalevyt * tank shield plates

chapas de protección inferiores pohjapanssarit * underbody shields

chaqueta kansitakki * jacket

chaqueta de verano kesätakki * summer jacket

chaqueta fleece fleecetakki * fleece coat

chasis trasero takarunko * rear frame

chasis, bastidor de la cosechadora harvesterin runko * harvester frame

chatarra romu, raunio, hylky * wreck

chip inductor chip inductor * chip inductor

chispa kipinä 14/II spark

chispa eléctrica sähkökipinä, -valokaari al61 electric spark

choque; chocar kova isku, törmätä 20/II thump

chorro suutin, suihku, liekki * jet

chumacera laakerin tappi al44 journal

ciclo kierto, tahti 1/I cycle

ciclo syke, tahti, työkierto 20/II cycle

ciclón sykloni 2/I cyclone

cierre rápido pikalukko * quick lock

cierto, dado tietty al43 given

cierto; especificado tietty, määrätty 3/II certain

cigüeñal kampiakseli * crankshaft

cil. de bloqueo del diferencial tasauspyörästön lukkosylinteri * differential lock cylinder

cilindrada tuotto, iskutilavuus, syrjäyttää, laivan uppouma  16/I displacement

cilindro sylinteri * cylinder

cilindro sylinteri * cylinder

cilindro  de servicio käyttösylinteri * operating cylinder

cilindro de aire ilmasylinteri * air cylinder

cilindro de ajuste säätösylinteri * control cylinder

cilindro de amantillado taittosylinteri * luffing cylinder

cilindro de asiento istuimen sylinteri * seat cylinder

cilindro de bogie telin sylinteri * bogie cylinder

cilindro de brazo de amantillado siirtosylinteri * luffing boom cylinder

cilindro de compuerta p/ troncos sermisylinteri * guard screen cylinder

cilindro de cuchilla delantera etuterien sylinteri * front knife cylinder

cilindro de cuchilla trasera takaterän sylinteri * rear knife cylinder

cilindro de cuchillos de desbroce karsimaterien sylinteri * cylinder of delimbing knives

cilindro de diafragma kalvosylinteri * diaphragm cylinder

cilindro de elevación nostosylinteri * lifting cylinder

cilindro de elevador de tensión tehostinsylinteri * booster cylinder

cilindro de extensión de aguilón jatkeen sylinteri * extension boom cylinder

cilindro de freno jarrusylinteri * brake cylinder

cilindro de grapa kouran sylinteri * grapple cylinder

cilindro de inclinación kallistussylinteri * tilting cylinder

cilindro de inclinación tiltin sylinteri * tilt cylinder

cilindro de la cuchara kahmarin sylinteri * grapple cylinder

cilindro de la dirección ohjaussylinteri * steering cylinder

cilindro de refuerzo jäykistesylinteri * reinforcement cylinder

cilindro de rodillo de medición mittarullasylinteri * measuring roll cylinder

cilindro de rodillos de alimentación syöttörullien sylinteri * cylinder of feed rollers

cilindro de rodillos/orugas rullat/telat sylinteri * rollers/tracks cylinder

cilindro de sierra sahan sylinteri * saw cylinder

cilindro giratorio kääntösylinteri * slewing cylinder

cilindro hidráulico hydraulinen sylinteri * hydraulic cylinder

cilindro principal pääsylinteri * main cylinder

cilindro rotatorio pyörivä sylinteri al51 rotary cylinder

cilindro telescópico teleskoopin sylinteri * telescopic cylinder

cilindro, completo sylinteri, täydellinen * cylinder, complete

cima; cresta; cumbre; pico huippu, ylin kohta 11/II top

cinta adhesiva tarranauha * adhesive tape

cinta adhesiva teippi * adhesive tape

cinta aislante eristysnauha * insulating tape

cinta de línea viivateippi * line tape

cinta de protección de  bordes reunanauha * edge strip

cinta de sellado tiivistenauha * sealing tape

cinta de tensión venymäliuska * strain strip

cinta entintada värinauha * ink ribbon

cinta para obturar juntas saumanauha * joint sealing strip

cinta sujet. de suelta rápida pikalukkohihna * quick-release lock belt

cinturón de seguridad turvavyö * seat belt

cinturón portaherramientas varustevyö fm tool belt

circuito piiri fm circuit

circuito piiri, virtapiiri 5/II circuit

circuito cerrado suljettu virtapiiri 18/II complete circuit

circuito de cargador kuormainpiiri * loader circuit

circuito de corriente virtapiiri 12/I circuit

circuito de grúa nosturipiiri * crane circuit

circuito de los frenos jarrupiiri * brake circuit

circuito de memoria muistipiiri * memory circuit

circuito de memoria med. chips chip muistipiiri * chip memory cicuit

circuito lineal lineaaripiiri * linear circuit

circuito lineal mediante chips chip lineaaripiiri * chip linear circuit

circuito lógico logiikkapiiri * logic circuit

circuito lógico mediante chips chip logiikkapiiri * chip logic circuit

circuito periférico oheispiiri * peripheral circuit

circuito principal päävirtapiiri * main circuit

circulación kiertäminen 2/II circulation

circulación de refrigeración lauhdutuskierto * cooling circulation

circular kierrättää, kiertää al59 circulate

circular kiertää 5/I circulate

circular virtaus, virrata al48 flow

círculo de rotación kääntöympyrä * turning circle

circunferencia ympärysmitta * circumference

claro selvä fm clear

claro; que tiene mucha luz valoisa fm light

clase luokka, aste * rate

clase de calidad laatuluokka al61 grade

clase de desarrollo kehitysluokka fm development class

clases (categorías) principales päätyypit 15/I major types

clasificación luokitus, luokka 16/II rating

clasificación (de la madera) lajittelu * sorting

clasificar lajitella 17/II sorting

clasificar luokitella 2/II classify

clave de código koodiavain * code key

clavija abrible avattava tappi * openable pin

clavija de armazón de pivote riipuketappi * pivot frame pin

clavija de chaveta saranasokka * cotter pin

clavija de chaveta sokkatappi * cotter pin

clavija de cierre lukkotappi * lock pin

clavija de cilindro sylinterin tappi * cylinder pin

clavija de cojinete laakeritappi * bearing pin

clavija de guía, cabilla ohjaintappi * guide pin, dowel pin

clavija de nilón nailontulppa * nylon plug

clavija de pivote saranatappi * swivel pin

clavija de remolque vetotappi * towing pin

clavija de unión niveltappi * joint pin

clavija deslizable luistintappi * glide pin

clavija hendida kartiosokka * conical cotter pin

clavija hendida neulasokka * needle cotter pin

clavija hendida rengassokka * ring cotter pin

clavija hendida saksisokka * split cotter pin

clavija hendida sokka * cotter pin

clavija intermedia välitappi * intermediate pin

clavija; tarugo tappi, pultti al42 pintle

clavito; tachuela; clavo nasta, nastarengas, naula * spike

clavo; clavar naula, naulata, sakara * spike

claxon äänimerkki * horn

cliente asiakas 17/II client

codo de tubo putkikäyrä * pipe elbow

codo/ángulo de anclaje kiinnityskulma * fastening elbow/angle

coeficiente de rendimiento hyötysuhde * efficient

coger ottaa hj take

cojinete laakeri * bearing

cojinete articulado nivellaakeri * articulation bearing

cojinete axial aksiaalilaakeri * axial bearing

cojinete axial de collarín tukilaakeri * support bearing

cojinete cónico deslizable kartioliukulaakeri * conical glide bearing

cojinete de bolas kuulalaakeri * ball bearing

cojinete de bolas cónico kartiokuulalaakeri * conical ball bearing

cojinete de brida laippalaakeri * flange bearing

cojinete de empuje painelaakeri * thrust bearing

cojinete de extremo grande kiertokangen laakeri * connecting rad bearing

cojinete de extremo pequeño männäntapin laakeri * small end bearing

cojinete de luz libre final päittäisvälyslaakeri * end clearance bearing

cojinete de rodillos rullalaakeri * roller bearing

cojinete de rodillos cilíndrico lieriörullalaakeri * cylindrical roller bearing

cojinete de rodillos cónico kartiorullalaakeri * tapered roller bearing

cojinete de rodillos en aguja neularullalaakeri * needle roller bearing

cojinete giratorio kääntölaakeri * slew bearing

cojinete intermediario välituki * intermediate support

cojinete liso liukulaakeri * sliding bearing

cojinete liso liukulaakeri * plain bearing

cojinete principal päälaakeri * main bearing

cojinete principal runkolaakeri al61 main bearing

cola en aerosol sprayliima * spray glue

cola; pegamento liima * glue, adhesive

colador seula, sihti, siivilä * strainer

colador filtro siivilä, suodatin * strainer

colar siivilöidä 2/II strain

coleccionar; recaudar; juntar kerätä al44 collect

colector kokoomaputki * manifold

colector kollektori, kokooja 21/II collector

colector de admisión imusarja * intake manifold

colector de agua vedenerotin * water trap

colector de escape pakosarja * exhaust manifold

colgante riipuke  pendant

colgar (de) riippua, roikkua al60 hang

colgar; suspender (de) ripustaa al59 suspend

collar kaulus, rengas * collar

colocar en su lugar asettaa kohdalleen fm adjust

colocar; emplazar sijoittaa * locate

colorante azul para troncos tukinsinistymä * log blue staining

columna pylväs * pillar

columna de dirección ohjaus pylväs 10/II steering column

columna de la dirección ohjauspylväs * steering column

columna vertical pystypilari * vertical pillar

coma, punto pilkku, piste 19/II dot

combinación yhdistelmä 15/I complex

combinación yhdistelmä al43 combination

combinación yhdistys 18/II combination

combinado yhdistetty fm combined

combinando; mediante la combinación yhdistäen * combining

combinar yhdistyä 3/I combine

combustible palava al56 combustible

combustible (gasolina) de alto octanaje korkea okt. bensiini 19/I premium fuel

combustible líquido nestemäinen raketin tms. polttoaine 4/I LP=liquid propellant

combustible sólido kiinteä polttoaine * solid fuel

combustibles polttoaineet 19/I Fuels

combustión palaminen, poltto 1/I combustion

combustión poltto, palaminen 11/II combustion

comenzar alkaa 2/I begin

comercial kaupallinen  19/I commercial

comercio en madera puun myynti fm timber trade

Comisión de Asuntos Forestales metsälautakunta fm forestry board

como se indica kuten näytetään 20/II as indicated

como se ve; como se puede observar kuten nähdään 4/II as shown

como sigue; de la siguiente manera seuraavasti 18/II as follows

como sigue; el siguiente seuraava 8/II as follows

cómo? kuinka 18/II how

comparar vertailla 17/II compare

comparativamente suhteellisesti al50 comparatively

comparativo vertaileva 19/I comparative

compartimiento de equipaje; baulera matkatavaratila * baggage compartment

compartimiento de equipaje; maletero matkatavaratila * luggage compartment

compartir jakaa al47 share

compás de gruesos mittasakset * measuring calipers

compatibilidad yhteensopivuus 19/I combatibility

compensación por kilómetros kilometrikorvaus * kilometer allowance

compensación; indemnización; remuneración hyvitys, korvaus ys remuneration

compensador kompensaattori * compensator

compensador de equilibrio tasapainotin 7/II balancer

compensador de equilibrio tasapainottaja 7/I balancer

compensador y válv. verificación kompensaattori ja vastaventtiili * compensator and check valve

compensar kompensoida 15/I compensate

compensar korvata, kompensoida 6/II compensate

compensar korvata, kompensoida al61 offset

compensar; igualar; alisar korvata, tasata 5/II compensate

competir; correr; competición ajaa kilpaa, kilpailu * race

compilar laatia, kerätä, toimittaa ys compile

complementar täydentää 17/II complement

complemento extra lisäedut ys fringe benefit

completamente kokonaan, täysin 6/II completely

completamente täydellisesti 8/II completely

completamente gastado loppuun kulunut 2/II worn out

completo täydellinen 2/I complete

compon. bloqueo de la plataforma runkolukon osat * frame lock components

compon. de la cubierta del motor konepeiton osat * engine bonnet parts

compon. sist. de admisión y escape imu- ja pakojärjestelmän osat * parts of the inlet and exhaust system

componente; elemento; ingrediente aineosa * constituent

componente; pieza komponentti, osa fm component

componentes de tapicería verhoiluosat * upholstery components

componentes del eje u/j nivelakselin osat * universal joint shaft components

componentes del pivote central keskinivelen osat * middle pivot components

componentes del regulador de gas kaasunsäätimen osat * gas regulator parts

componentes del ventilador tuulettimen osat * fan parts

componentes sist. de combustible polttoainelaitteen osat * fuel system parts

composición koostumus * composition

composición; montaje; ensambladura kokoonpano ys composition

comprar; adquirir ostaminen, hankinta * purchase

comprende sisältää, käsittää 10/II incorporate

compresión puristus 2/I compression

compresión ajustable säädettävä puristus * adjustable compression

compresor kompressori * compressor

compresor paineilmankehitin * pressurised air developer

compresor puristin, kompressori 13/II compressor

compresor de aire ilmakompressori * air compressor

compresor de aire acondicionado ilmastointi laitteen kompressori. * air conditioner compressor

comprimido puristettu 2/I compressed

comprimir puristaa 6/II compress

comprimirse puristua kokoon 3/I compress

compuerta trasera peräluukku, -ovi, -lauta * tail gate

compuesto de cierre lukite * locking compound

compuesto de sello tiivisteliima * sealing compound

compuesto; mezcla seos 18/II compound

común yhteinen fm common

común yleinen 18/I common

común yleinen al50 common

comunicación; contacto; enlace yhteys * conjunction

comunicado de comercialización markkinointitiedote * marketing bulletin

comúnmente yleisesti 19/I commonly

comúnmente; usualmente tavallisesti 16/I usually

con aire ilman kanssa 3/I with air

con combustible polttoaineen kanssa 3/I with fuel

con desgana; a regañadientes vastahakoisesti ys reluctantly

con detección de carga kuormantunteva fm load sensing

con fugas; con pérdidas vuotava 14/II leaking

con la finalidad de tarkoituksessa 20/II in order to

con. d, mont. placa circ.impreso d-liitin, piirikortti * d-connector, pcb-mounting

concentración keskitys * concentration

concentración väkevyys 18/II concentration

concentrado väkevöity 18/II concentrated

concentrarse keskittyä, kerääntyä 19/II concentrate

concentrarse keskittää fm concentrate

concentrarse tiivistyä, väkevöidä 19/II concentrate

concernir a; tocar a; atañer a koskea 22/II concern

condensador kondensaattori * condenser

condensador lauhdutin * cooler

condensador  tantalio med. chip chip sähkönvaraaja * chip tantalum capacitor

condensador cerámica med. chip chip keraaminen sähkönvaraaja * chip ceramic capacitor

condensador cerámico kerko * ceramic capacitor

condensador cerámico de chip chip kerko * chip ceramic capacitor

condensador de cerámica keraaminen sähkönvaraaja * ceramic capacitor

condensador de policarbonato polko * polycarbonate capacitor

condensador de policarbonato chip chip-polko * chip polycarbonate capacitor

condensador de poliéster polyesteri sähkönvaraaja * polyester capacitor

condensador de tantalio sähkön varaaja * tantalum capacitor

condensador de tantalio tantaali * tantal capacitor

condensador de tantalio tantaali * tantalum capacitor

condensador electrolítico sähkönvaraaja * electrolytic capacitor

condensarse tiivistyä al58 condense

condición tila 19/I condition

condición tila, tilanne 19/II condition

condición indispensable välttämätön edellytys ys prerequisite

condicionar säätely * conditioding

condiciones tila, olosuhteet 17/II condition

condiciones de la garantía takuuehdot * terms of guarantee

condiciones de la garantía takuuehdot * waranty policy

conducir käyttää, ajaa 1/I drive

conducir; manejar ohjata, käyttää, ajaa al51 drive

conducto kanava 5/I duct

conducto kanava, virtaustie al52 passage

conducto de aceite öljykanava 9/II oil passage

conducto de acondic. de aire ilmastointi kanavan suulake * air-conditioning nozzle

Conducto de cables kaapelikouru * cable channel

conducto detector tuntokanava al52 sensing passage

conducto secundario toisiokanava al50 secondary passage

conductor johdin 20/II conductor

conductor de tubo putkijohde * pipe conductor

conductor recto suora johdin 20/II straight wire

conectado kytketty 10/II connected

conectador liitin * connector

conectador de manguera letkunliitin * hose fitting

conectador p/engrasar a presión rasvanippa * grease nipple

conectador rápido pikaliitin * quick connector

conectador rápido para medición mittauspikaliitin * quick coupling for measuring

conectantando; medainte conexión kytkemällä al48 by connecting

conectar kytkeä 9/II connect

conectar; encender; enchufar kytkeä * switch

conector yhdistäjä * connector

conector aguj. pas. de angular kulmaläpivientiliitin * angle lead through connetor

conector angular kulmaliitin * elbow connector

conector de agujero pasante läpivientiliitin * lead through connector

conector de ángulo liitinkulma * angle connector

conector de ángulo liitinmutteri * connector nut

conector de anillo rengasliitin * ring connector

conector de articulación nivelliitin * swivel connector

conector de banjo banjoliitin * banjo connector

conector de base perusliitin * base connector

conector de brida sae sae-laippaliitin * sae flange union

conector de cadena ketjuliitin * chain connector

conector de jic jic-liitin * jic-connector

conector de junta angular kulmayhdeliitin * angle joint connector

conector de junta en t t-yhdeliitin * t-joint connector

conector de junta transversal ristiyhdeliitin * cross joint connector

conector de manguera letkuliitin * hose connector

conector de medidor mittariliitin * gauge connector

conector de medidor de presión painemittariliitin * pressure gauge connector

conector de programación ohjelmointi liitin * programming connector

conector de refrigerante kylmäaineliitin * refrigerant connector

conector de rotación pyörivä liitin * rotating connector

conector de tubo putkiliitin * pipe connector

conector de válvula venttiililiitin * valve connector

conector de verificación tarkistusliitin * checking connector

conector directo suoraliitin * direct connector

conector en d d-liitin * d-connector

conector en forma de copa kuppitulppa * cup plug

conector en línea (eléctrico) jatkoliitin (sähkö) * in-line connector (electrical)

conector en t rápido t-pikaliitin * t-quick coupler

conector fileteado kierreliitin * threaded connector

conector montaje de cable plano lattakaapeliliitin * flat cable mounting connector

conector multipolo moninapaliitin * multi pole connector

conector placa de circ. impreso piirikorttiliitin * pcb-connector

conector placa de circ. med. chips chip piirikorttiliitin * chip circuit board connector

conector plano lattaliitin * flat connector

conector redondo pyöröliitin * round connector

conector t t-liitin * t-connector

conector, soldadura liitin, juotettava * connector, soldering

conector-f f-liitin * f-connector

conejo kani fm rabbit

conexión liitos, liitin 1/II connection

conexión a tierra maadoitus 11/I ground

conexión de cable nippuside * cable tie

conexión en T T-liitos al51 tee connectio

conexión por módem modeemiyhteys * modem connection

confirmar vahvistaa 19/II confirm

confortable mukava fm confortable

confundir; enredar sekoittaa, sotkea 12/II confuse

congelación jäätyminen 19/I icing

congelar jäädyttää 2/II freeze

congelarse jäätyä 19/I freeze

conífera havupuu * coniferous tree

conífera havupuu fm conifer

conjunto de válvulas venttiiliryhmä * valve group

conmutador virrankääntäjä, kommutaattori * commutator

cono kartio * cone

cono käpy * cone

cono kartio al42 tapered

consciencia omatunto ys conscience

consecuente johtuva, seuraava 20/II consequent

consecuentemente johdonmukaisesti 9/II consequently

conseguir; lograr; alcanzar hankkia, saavuttaa hj acquire

considerar harkita, pitää jnak 13/II consider

considerar, tomar en cuenta harkinta, huomioon ottaminen 3/II consideration

considerar; observar tarkastella 3/II regard

consiste en muodostua jstk 21/II consist of

consistir muodostua 13/II consist

consola kojepöytä * console

consola de enlace liitinkonsoli * joint console

constante jatkuva al56 sustained

constante kiinteä, jatkuva 9/I constant

constante muuttumaton, vakio 6/II constant

constante pysyvä * constant

constante vakio fm constant

constante vakio 16/I constant

constante vakio, muuttumaton al52 constant

constante vakio, pysyvä 13/II constant

constante; incesante alinomainen 2/II constant

constantemente kaiken aikaa, herkeämättä al60 constantly

constar de; estar compuesto de koostua jstk 19/I consist of

constitución rakenne * constitution

constituir asettaa, määrätä ys constitute

construcción rakenne 3/II construction

construir rakentaa 1/I construct

construir; erigir rakentaa, pystyttää 6/II build

consumo kulutus 13/II consumption

consumo de combustible polttoaineen kulutus 17/II fuel consumption

consumo específico de combustible ominaiskulutus * specific fuel consumption

contacto kontakti * contact

contacto kosketin * contact

contacto de encendido virtalukko * ignition switch

contaminación del aire ilman saasteet fm air pollution

contaminación; polución saaste 6/I pollution

contaminación; suciedad saaste, lika 2/II contamination

contaminado likainen, saastunut 2/II contaminated

contaminante saaste 2/II contaminant

contenedor cerrado suljettu säiliö 3/I closed container

contenedor de alcohol tenttusäiliö * spirit container

contenedor de líquido de lavar pesunestesäiliö * washing liquid container

contenedor de marcaje de colores värimerkkaussäiliö * colour marking container

contenedor de pintura maalisäiliö * paint container

contenedor de urea ureasäiliö * urea container

contenedor plástico de líquido muovinen nestesäiliö * plastic liquid container

contenido sisältö -pitoisuus * content

contiene pitää sisällään 19/I contain

contiene sisältää 2/II contain

contiene sisältää, vetää al56 hold

continúa jatkua, jatkaa hj continue

continuar jatkua 18/II continue

continuo jatkuva al54 continuous

contra vastaan 10/II against

contra vastaan * against

contra vastaan 12/II versus

contra vastaan al61 VS. versus

contracarcasa vasteen kotelo * counter casing

contradictorio vastakkainen 21/II contradictory

contrapartida vastakappale * counter piece

contraplaca vastalaippa * counter plate

contraplaca vastelevy * counter plate

contrapresión vastapaine 8/II back pressure

contrario (a); en contra (de) jnk. vastainen 19/I adverse to

contraste vastakohta, ero 2/II contrast

contratar vuokrata, palkata, pestata ys hire

contratista urakoitsija * contractor

contrato comercial kauppasopimus * trading contract

contratuerca vastamutteri * counter nut

contratuerca vastamutteri * locknut

control säätö, hallinta 15/I control

control de grúa nosturinhallinta * crane control

control de la presión paineenrajoitus * pressure control / limiter

control de la velocidad nopeuden tarkkailu 22/II speed monitoring

control de nivel pintavahti * level alarm

control de torno vinssin ohjaus * winch control

control del flujo virtauksen säätö 6/II flow control

control del rotador rotaattorin hallinta fm rotator control

control directo suoraohjaus * direct control

control no destructivo cnd rikkomaton aineenkoetus ndt * nondestructive testing ndt

control; dominio; mando hallinta fm control

controlador valvoja, ohjaaja 22/II controller

controlador de tarjeta korttiohjain * card controller

controlador mediante chips chip kontrolleri * chip controller

controlar säätää, hallita 1/II control

controlar; dominar; mandar hallinta, ohjata 5/II control

convencional tavanomainen 17/II conventional

conveniente sopiva, mukava al49 convenient

convergencia auraus * toe in

conversar; charlar keskustella 12/II discuss

convertidor muunnin * converter

convertidor de corriente continua / continua dc/dc muunnin * dc/dc converter

convertidor de par momentinmuunnin 16/II torque converter

convertidor de voltaje jänniteen muunnin * voltage converter

convertidor del par motor momentinmuunnin * torque converter

convertir muuntaa, muuttaa 11/II convert

convertir muuttaa 1/I convert

convertirse en; hacerse tulla 18/II become

copa de cojinete laakerikuppi * bearing cup

copa de sedimentos sakkakuppi * sediment trap

copa del árbol puun latva * tree top

Coprinus atramentarius harmaamustesieni * Coprinus atramentarius

Coprinus comatus suomumustesieni * Coprinus comatus

Coprinus comatus suomumustesieni * shaggy-mane, shaggy cup

Coprinus comatus suomumustesieni * lawyer's wig

corazón sydän al53 heart

corona latvus * crown

corona de excéntricos nokkarengas * cam ring

corona dentada hammaskehä * gear ring

corona dentada giratoria kääntökehä * slewing drive

corona dentada y piñón lautaspyöräpari * ring gear and pinion

corona dentada y piñón vetopyöräpari * ring gear and pinion

corona dentada; engranaje anular kruunupyörä * bevel pinion

corona deslizante liukukehä * slide ring

correa panta * strap

correa hihna * belt

correa de anclaje kiinnitysvyö * fastening belt

correa de caucho kumihihna * rubber belt

correa de goma espuma solukuminauha * foam rubber band

correa de tensión kiristyspanta * tensioning strap

correa de ventilador tuulettimenhihna * fan belt

correa del alternador laturinhihna * alternator belt

correa del radiador jäähdyttimen hihna * radiator fan belt

correa del ventilador tuulettimen hihna al57 belt

correa dentada hammashihna * cogged belt

correa en V kiilahihna * v-belt

correa motriz; correa transmisora käyttöhihna 5/I drive belt

correa; cinturón vyö * belt

correas hihnat * belts

correcto; corregir oikea, korjata, oikaista * correct

corresponder vastata * correspond

correspondientemente vastaavasti 17/II consistently

corriente sähkövirta 3/I current

corriente virta 18/II current

corriente virtaus * stream

corriente continua tasavirta 18/II direct current

corroer syövyttää 2/II corrode

corroido; oxidado syöpynyt, ruostunut al59 corroded

corrosión syöpyminen * corrosion

corrosión localizada pistekorroosio * pitting

corrosivo syövyttävä al59 corrosive

corta a mata rasa, talarasa avohakkuu * clear felling

corta a matarrasa paljaaksi hakkuu 17/II clear-cutting

corta a matarrasa uudistushakkuu 17/II clear-cutting

corta a tala rasa; corta a matarrasa avohakkuu fm clear cutting

corta de la copa (de un árbol) latvan katkaisu fm topping

corta de regeneración uudistushakkuu fm regeneration felling

corta final uudistushakkuu 17/II final felling

corta transversal katkaisu 17/II cross-cutting

corta; apeo; tala; tumba; volteo hakkuu fm logging, felling

cortar leikata 17/II cut

cortar transversalmente katkoa fm cross cut

corte de suministro de energía moottorin pysäytin * power shut-off

corteza kuori, parkki fm bark

corteza de abedul tuohi * birch bark

corteza de abedul tuohi  fm white bark

cortina aurinkosuojaverho * sun blind curtain

cortina enrollable; persiana rullaverho, sokea fm blind

cosa básica perusasia 14/II basic thing

cosa; objeto; pieza asia, esine, kappale 11/II thing

cosecha de madera puun korjuu fm harvesting

cosechadora (forestal) puunkorjuukone 17/II harvester

cosechadora (forestal) de agarre único yksioteharvesteri * single grip harvester

cosechadora forestal harvesteri * harvester

cosechadora forestal puunkorjuukone, harvesteri * forest harvester

cosechadora forestal puunkorjuukone, harvesteri, (hakkuukone) fm harvester

cosechadora trilladora leikkuupuimuri 22/II combine

costado sivuseinämä al59 side

coste hinta 3/II cost

coste bajo alhainen kustannus al50 low cost

covalente kovalentti, kem. sidos al47 covalent

covalente kovalenttinen al48 covalent

Craterellus cornucopioides mustatorvisieni * Craterellus cornucopioides

Craterellus cornucopioides mustatorvisieni * horn of plenty

crear kehittää, luoda 8/II create

crear; causar luoda, aiheuttaa hj create

crecimiento kasvu fm growth

cremallera hammastanko * cogged rack

cría de renos porotalous fm reindeer husbandry

criba de succión imusihti * suction strainer

cristal kide * crystal

cristal protector de luz de trabajo työvalon suojalasi * work light guard glass

croquis; esbozo luonnos, aihio, konsepti * sketch

cruce; empalme rajapinta, risteys * junction

cruceta ristiakseli, tasausp. ristikko  spider

cruceta del diferencial tasauspyörästön ristikkoakseli * differential spider

crudo raaka ys crude

crudo raaka ys unripe

crudo raaka, kypsymätön al58 raw

crustáceo äyriäinen al49 krill

cruz ristikkäinen, risti 19/II cross

cruzado transversalmente yli, poikki, ristiin 6/II across

cuadro näytönohjainkortti * plaqueta del controlador de visualización

cuadro (tablero) de instrumentos kojelauta 10/II dashboard

cuadro de canales de pie jalkakanavalevy * foot channel board

cuadro de centro eléctrico sähkökeskuspaneeli * electrical center panel

cuadro de instrumentos mittaripaneeli * instrument panel

cuadro de señales huomiolevy * signal board

cuadro inferior de nivel de servicio huoltotason alalevy * service level lower board

cuadros de circuitos fet fettikortti * fet circuit board

cuando kun al57 when

cuarzo kvartsi 2/II quartz

cuba de nivel constante; cuba del,flotador kohokammio * float chamber

cuba del carburador uimurikammio kaasuttimessa al58 fuel bowl

cubierta suojakansi * dust jacket

cubierta  de conexión liitinsuoja * connector cover

cubierta acanalada uravaippa * grooved cover

cubierta de alambre johtosuoja * wire shield

cubierta de cabrestante vinssin kansi * winch cover

cubierta de carcaza kotelon kansi * casing cover

cubierta de manguera letkunsuoja * hose shield

cubierta de manguera letkusuojus * hose shield

cubierta de motor konepeitto * engine bonnet

cubierta de respaldo selkänojan suoja * backrest cover

cubierta de tarjeta korttikansi * card cover

cubierta del bastidor runkokotelo 9/II body housing

cubierta transparente suojalasi * glass shield

cubierta, brida kansi, laippa * cover, flange

cubo napa * hub

cubo napa, keskiö * hub

cubo para cepillado tasoituskauha * bucket for planing

cubrir kattaa, peittää 3/I cover

cubrir peittää 2/II coat

cucharón de mandíbulas kahmari * grab

cucharón; pala kauha * scoop

cuchilla de desrame karsintaterä * delimbing knife

cuchilla de desrame izquierda karsintaterä, vasen * delimbing knife left

cuchilla delantera etuterä * front knife

cuchilla derecha de desbroce karsintaterä, oikea * delimbing knife right

cuchilla para arbustos vesuri * billhook

cuchilla posterior, sistemas hidráulicos takaterä, hydrauliikka * rear knife, hydraulics

cuchilla trasera takaterä * rear knife

cuchilla trasera, ensamblaje takaterä, koonta * rear knife assembly

cuenta, factura lasku, tili 13/II account

cuentahoras tuntimittari * hour meter

cuentakilómetros matkamittari * trip meter

cuentarrevoluciones kierroslukumittari * tachometer

cuerda naru * string

cuerpo ruumis, runko 11/II body

cuesta abajo alamäki 10/II downhill

cuidado; atención; asistencia huolenpito 18/I care

cuidadoso; esmerado huolellinen 18/I carefull

cuidar; atender; encargarse (de) huolehtia, pitää huolta al59 provide

culata de cilindros sylinterinkansi * cylinder head

cultivo; cría kasvatus fm growing

cumbustible polttoaine 1/I fuel

cumplir tyydyttää, täyttää 3/II meet

cuna kehto * gradle

cuña kiila ys wedge clamp

cuna de armazón runkokehto * frame cradle

cuña de talado kaatokiila * felling wedge

curva käyrä 11/I curve

curvatura taipuma, poikkeutus * deflection

dar antaa al42 give

dar drogas (narcóticos; estupefacientes); drogar antaa huumetta al49 dope

dar en arriendo; arrendar; dar en alquiler antaa vuokralle ys rent

dar marcha atrás; contramarcha peruuttaa, peruutus 8/I reverse

datos tiedot fm data

de acción recta suoratoiminen al52 direct acting

de accionamiento doble kaksitoiminen hj double acting

de accionamiento por piloto esiohjattu al52 pilot operated

de alternativa vaihtoehtoinen 16/II alternative

de arranque fácil helppo käynnist. 19/I easy starting

de aspiración natural vapaasti hengittävä al44 naturally aspirated

de carácter único ainutlaatuisen 17/II uniquely

de cerámica keraaminen * ceramic

de cilindros múltiples monisylinterinen al42 multi-cylinder

de cuatro tiempos 4-tahti 15/II 4-cycle

de diferentes maneras monella tavalla 15/I in several ways

de diferentes tamaños erikokoisia hj different sizes

de dos etapas; de dos escalones 2-vaiheinen fm 2-stage

de efecto simple yksitoiminen 1/II single acting

de ese modo; así siten al44 thereby

de fácil acceso helppopääsyinen ys accessible

de función rápida nopeatoiminen 17/II fast-acting

de funcionamiento neumático ilmatoiminen 16/II pneumatic

de golpe; de percusión lyövä, lyönti-, isku- 20/II striking

de mando maniobrado por motor esiohjattu 9/II pilot controlled

de menos de 6 voltios alle 6 volttia 22/II below six volts

de orificios múltiples monireikä al42 multi-orifice

de otra manera que toisin kuin 20/II unlike

de poca importancia vähäpätöinen ys negliglible

de primera yliveto 18/I top-notch

de productividad insuficiente vajaatuottoinen fm under-productive

de reacción rápida nopea reaktio al52 fast response

de tres formas kolmella tavalla 7/II in three ways

de vuelta; de regreso takaisin 7/I return

deambular vaeltelu, huojunta * wander

debajo; en la parte de abajo alapuolella 1/II below

debe mantenerse täytyy pitää 14/II must be kept

debe mezclarse täytyy sekoittua 3/I must mix

deber ser täytyy olla 14/II must be

debido a algo johtuen jostakin al61 due to

débil, endeble; frágil; poco resistente heikko 19/II weak

decelerar; reducir la velocidad hidastaa * decelerate

defectuoso viallinen, huono al59 defective

deficiencia puute, vajavuus al49 deficiency

déficit vajaus, vaillinki ys deficit

definido määrätty al57 definite

definido täsmällinen 12/II definite

definido; cierto määrätty, tietty 6/II given

deflector johdin 5/I baffle

deflexión vinosuuntaus, poikkeama * deflection

dejar antaa 7/I to let

dejar caer pudota * drop

dejar entrar päästää sisään al44 admit

del otro lado toisella puolella 15/II beyond

del tanque; del depósito tankista 4/I from the tank

delgado laiha * lean

delgado; adelgazar laiha, laihduttaa al58 lean

demasiado pequeño; más pequeño de lo normal alikoko * undersize

demasiado temprano liian varhain 14/II too early

demoler; echar abajo repiä, purkaa, hajottaa ys demolish

demora; retardo viive 19/I delay

demostrar havainnollistaa 18/II demonstrate

densidad tiheys * density

denso tiheä, taaja * dense

dep. p/ aceite del sist. hidr. hydraulisäiliö * hydraulic oil reservoir

depende de riippuu jstk 18/II depends upon

depender (de) riippua jstk 16/I depend

depender (de) riippua jstk. 10/II depend on

dependiendo (de) riippuen jstk 16/II depending on

deposición sakka, saos 19/I deposition

deposición; sedimentación kerrostuma 19/I deposition

depósito säiliö * container

depósito säiliö 2/II reservoir

depósito säiliö 18/I reservoir

depósito säiliö, allas, varasto al43 reservoir

depósito de aceite öljysäiliö * oil container

depósito de aire comprimido paineilmasäiliö * compressed-air container

depósito de carburante de reserva lisäpolttoainesäiliö * additional fuel tank

depósito de combustible polttoainesäiliö * fuel tank

depósito de combustible de reserva varapolttoainesäiliö * fuel reserve tank

depósito de expansión paisuntasäiliö * expansion tank

depósito de gas kaasusäiliö * gas reservoir

depósito, ensamblaje säiliö, asennus * container, assembly

depósito; contenedor astia, säiliö 2/II container

depósitos, montaje säiliöt, asennus * containers, assembly of

depreciación; devaluación arvon aleneminen ys depreciation

depurador de aire por baño de aceite öljykylpyilmanpuhdistin * oil bath air cleaner

depurador de aire; purificador de aire; filtro de aire ilmanpuhdistin al45 air cleaner

derecho oikea al42 right

derecho consuetudinario de acceso jokamiehen oikeus fm everyman`s rights

derecho; recto suora, suoraan 11/II straight

deriva valuminen, ajelehtiminen al50 drift

derivación ohivirtaus 14/II by-pass

derivar johtaa 19/I derive

derretir; fundir; moldear valaa 7/I cast

derribar; tumbar; derramar; echar kaataa al56 pour

desarmar purkaa * disassemble

desarrolla kehittää al52 develop

desarrollar kehittää 19/I develope

desarrollo de productos proyecto tuotekehitysprojekti * research and development project

desbrozado raivaus * clearing

descamación; desescamado hilseily * scaling

descanso lepo, levätä 11/II rest

descarbonizar poistaa karsta * decarbonize

descarga purku, kuorman vap. 15/I unloading

descargado purettu 18/II discharged

descargado purkautunut 18/II discharged

descargado; no cargado kevennetty 16/II unloaded

descargado; no cargado kevennetty fm unloaded

descargando purkautuu 18/II discharging

descargar purkaus, purkaa akkua * discharge

descargar; tirar; verter kipata * dump

descomponerse; disolverse; desintegrarse hajota 18/II split

descomposición (madera podrida) laho * rot

desconectable; desmontable irrotettava * detachable

desconectar irrottaa 8/I disconnect

describir kuvailla 3/II describe

descripción kuva, kuvata 11/II image

descripción técnica tekniset tiedot * technical data

descuento; rebaja alennus * discount

desde sitten * since

desde hace tanto como niin kauan kuin... al47 since

deseable haluttu, toivottava 2/II desirable

deseable toivottava hj desirable

deseado haluttu 18/II desired

desear haluta  8/II desire

desechar; descartar; abandonar; desmantelar heittää pois, hylätä, romuttaa al59 discard

desembragar; desunir irrottaa, vaihtaa vapaalle * disengage

desemejante; disímil erilainen 18/II unlike

desempaquetar pakkauksen purku * unpacking

desenredado; desenrollamiento aukikiertyminen al58 unwinding

desequiibrio epätasapaino * unbalance

desgastado kulunut 14/II worn

desgaste kulua 2/II wear

deslizamiento liuku * glide

deslizamiento liukuminen * slippage

deslizarse liukua al50 slide

deslumbramiento häikäisy * glare

desmagnetizar poistaa magnetismi * demagnetize

desmantelar purkaa * dismantle

desmontar irrottaa * detach

desorden; desordenar; revolver epäjärjestys, sotkea ys clutter

desperdiciar tuhlata 3/II waste

desplazamiento kierrostilavuus 5/II displacement

desplazamiento pumpun tuotto hm displacement

desplazamiento syrjäymä, tilavuus 13/II displacement

desplazamiento tuotto, kierrostilavuus 3/II displacement

desplegar levitä, levittää, hajottaa, jakaa 4/I spread

desramado karsinta fm delimbing

desramadora karsintakone fm delimber

desramar karsia fm limb, delimb

desrame karsiminen * delimbing

destilación tislaus 19/I distillation

destornillador ruuvitaltta * screwdriver

destornillar ruuvata auki, avata, kiertää * unscrew

destrozar murskata, rikkoa ys smash

destruir tuhota 12/II destroy

desventaja varjopuoli, haitta al50 disadvantage

desviación poikkeama * deviation

desviar jakaa 15/I divert

desviar kääntää toisaalle 5/II diverting

desviar kääntää toisaalle al51 divert

desviar a un lado ohjata sivuun, kääntää 10/II deflect

detallado; circunstanciado yksityiskohtainen, tietty, määrätty 3/II particular

detección paljastaminen 22/II detection

detección de metales metallin paljastus 22/II metal detection

detector de baja presión alipaineen ilmaisin * vacuum indicator

detector de diámetro paksuusanturi * diameter sensor

detector de velocidad nopeustunnistin 10/II speed sensor

detector inductivo induktiivianturi * inductive sensor

detector; sensor tunnistin 10/II sensor

detergente pesuaine * detergent

detergente puhdistinaine, liuotin, detergentti * detergent

deteriorarse pilaantua * deteriorate

deterioro pilaantuminen 2/II deterioration

determinar määritellä 3/II determine

detonador sytytin * lighter

detrás takana 14/II beyond

detrás del motor moottorin takana * rear of the engine

detrás, atrás taakse al48 behind

devolver palauttaa, palautua 6/II return

diafragma kalvo * diaphragm

diafragma kalvo, kierukka, himmennin * diaphragm

diagnóstico vianmääritys 18/I diagnose

diagrama de circuito kytkentäkaavio * circuit diagram

diagrama de circuito piirikaavio * circuit diagram

diagrama de circuito, dispersado piirikaavio, hajautettu * circuit diagram, dispersed

diagrama de mangueras letkukaavio * hose assembly diagram

diagrama del sistema hidráulico hydraulikaavio * hydraulic diagram

diagrama eléctrico sähkökaavio * electrical diagram

diámetro läpimitta * diameter

diámetro halkaisija, läpimitta 17/II diameter

diámetro de tocón kantoläpimitta * stump diameter

diámetro medio keskiläpimitta * average diameter

diámetro mínimo vähimmäisläpimitta * minimum diameter

dibujo; ilustración kuva al48 illustration

dictar määrätä, komentaa 3/II dictate

diente hammas * gear tooth

diente del rodillo syöttörullan piikki * feeding roller tooth

dientes de sierra sahan hampaat * saw teeth

diferencia ero * difference

diferencia de presión paine-ero 6/II pressure difference

diferencial different/erotus- 1/II differential

diferencial ero 9/II differential

diferente erilainen * different

diferente erilainen, ero al53 different

diferente ero-, erilainen 19/II different

diferentes ~ tienen erilaisilla 13/II at various

difícil vaikea al43 difficult

dignidad; gran valor arvokkuus, -asema ys dignity

dilatación térmica lämpölaajeneminen al57 heat expansion

dilución laimennus 18/II dilution

dilución de aceite öljyn ohentuminen * oil dilution

diluir laimentaa * dilute

diluir ohentaa, laimentaa * dilute

diluyente ohenne * thinner

dimensiones mitoitus * dimensions

dínamo laturi * dynamo

dinamómetro dynamometri 14/II dynamometer

diodo diodi * diode

diodo de chip chip diodi * chip diode

diodo de corriente directa tasasuuntausdiodi * dc diode

diodo de encendido tehodiodi * power diode

diodo emisor de luz (LED) led * light-emitting diode

diodo zener zenerdiodi * zener diode

diodo zener de chip chip zenerdiodi * chip zener diode

dirección de la plataforma nivelohjaus * frame steering

dirección del flujo virtauksen suunta hj direction of flow

Dirección General de Recursos Forestales metsähallitus fm national board of forestry

dirección por palanca; manejo a palanca vipuohjaus fm lever steering

dirección, control ohjaus * steering, control

dirección; guía johto * lead

dirección; sentido suunta 8/I direction 

direccional suunta- 15/I directional

directamente suoraan 3/II directly

dirigir johtaa 6/I conduct

dirigir suunnata 9/I direct

dirigir suunnata al51 direct

disco levyke * disc

disco levy, pyöreä laatta al58 disk

disco de caucho kumilevy * rubber plate

disco de cd-rom cd-rom levy * cd-rom disk

disco de freno jarrulevy * brake disc

disco de freno, exterior jarrulevy, ulko * brake disc, outer

disco de guía ohjainlevy, kiekko * control  disc

disco de servicio käyttökiekko * operating disc

disco de servicio, ensanchador levittäjäkiekko * operating disc, widener

disco duro kovalevy * hard disk

disco espaciador välikelevy, kiekko * spacer disc

disco múltiple monilevy 16/II multiple disc

disco perforado reikälevy * peforated plate

discos de freno húmedos märät levyjarrut fm wet disc brake

discutir; argumentar väitellä ys debate

diseñar suunnitella 17/II design

diseñar suunnitella lh5 design

diseño muotoilu * design

diseño suunnittelu 12/ii design

disminuir vähentää al44 decrease

disminuir vähentää al58 lessen

disminuir; bajar laskea 5/I decrease

disolvente liuotin * solvent

disp. de alarma hälytin * alarm

disp. de procesamiento de tocones kannonkäsittelylaitteisto * stump treatment system

disp. de protección antihielo pakkassuojalaite * antifreezing device

disp. protec. de recalentamiento ylikuumenemissuoja * overheating cut out switch

disp. segur. frente arr.accident. käynnistyksen esto * anti starting device

dispersar; diseminar; difundir hajaantua 18/II diffuse

dispersar; divulgar hajottaa, levittää, hajaantua ys disperse

disponible saatavilla 7/II available

disponible saatavissa 18/II available

disposición pohjapiirros * layout

dispositivo antiderrapes liukusuoja * anti-skid device

dispositivo antideslizante liukueste * anti-skid device

dispositivo de advertencia varoitin 22/II monitor

dispositivo de apagado del motor sammutuslaite * engine shut-off device

dispositivo de carga kuormauslaite * loader device

dispositivo de control kontrolleri * controlling device

dispositivo de corte katkaisulaite * cutting device

dispositivo de desrame karsimalaite * delimbing device

dispositivo de dosificación annostin * feeder,  dosing device

dispositivo de engrase rasvari * greasing device

dispositivo de giro kääntölaite * slewing device

dispositivo de presión de aire ilmanpainemittari * air pressure gauge

dispositivo de presión de freno jarrupainemittari * brake pressure gauge

dispositivo de relleno täyttölaite * filling device

dispositivo de seguridad kevennin * relief device

dispositivo de talado kaatolaite * felling device

dispositivo marcador de color värimerkkauslaitteisto * colour marking device

dispositivo medidor mittalaite * measuring device

dispositivo medidor del largo pituusmittalaite * length measuring device

dispositivo p/medir diámetro paksuusmittalaite * diameter measuring device

dispositivo; aparato laite, koje * device

disputado; controvertido; discutido kiistanalainen 18/II controversial

distancia etäisyys, välimatka 11/II distance

distancia del suelo maavara 16/II ground clearance

distante; lejano; remoto etäinen, kaukainen 16/I remote

distinguir; hacer notar erottaa, tehdä huomatuksi ys distinguish

distribución jakelu 19/I distribution

distribuidor virranjakaja 11/I distributor

distribuir jakaa 5/I distribute

divergencia haritus * toe out

dividido jaettu 15/I divided

dividir jakaa * divide

divisor jakaja * divider

doblar taivuttaa, kaarre * bend

doblarse; encorvarse taipua, antaa myöten ys succumb

doble eje teliakseli * tandem axle

documento de calidad laatudokumentti * quality document

documento de fábrica de montaje kokoonpanon asiakirja * assembly factory document

doping lisäaine al49 doping

dos cosas kaksi asiaa 3/I two things

dos veces alrededor; dar dos vueltas kahdesti ympäri 2 around twice

drenaje del bosque metsäojitus fm forest drainage

drenaje; desagüe kuivatus, salaojitus, viemäröinti * drainage

drenar; purgar; vaciar tyhjentää, laskea pois * drain

droga; narcótico; estupefaciente doping, huume al47 dope

dúctil; extensible veto, venyvä * tensile

duración kestäminen 19/I duration

durante algo jnk. aikana al42 during

durante la cuesta abajo alamäen aikana 10/II downhill stretches

economía taloudellisuus al50 economy

economía talous 13/II economy

económico taloudellinen 16/I economical

ecosistema ekosysteemi fm ecosystem

efectivo tehollinen 13/II effective

efectivo todellinen, tehokas 11/II effective

efecto teho, vaikutus hj effect

efecto vaikutus * effect

efecto translatorio de masa massan liikevaikutus 15/II ramming effect

efectuar estas funciones tehdä nämä toiminnot 8/I to do these jobs

eficacia (eficiencia) laboral teho, työtahti 2/I power

eficiencia suorituskyky 16/I efficiency

eficiencia tehokkuus 5/I effectiveness

eficiencia tehokkuus 2/II efficiency

eficiencia en uso del espacio tilankäytön tehokkuus al50 compactness

eficiente tehokas 17/II efficient

eficientemente tehokkaasti 21/II effectively

eje akseli * axle

eje akseli 1/II shaft

eje acanalado uritettu akseli * grooved shaft

eje activo aktiivinen akseli * active axle

eje articulado nivelakseli * universal joint shaft

eje articulado keinuakseli fm pivoted axle

eje con juntas universales nivelakseli 5/II rockshaft

eje de balancines keinuvipuakseli * rocker arm shaft

eje de la rueda pyörän akseli 8/I axle

eje de las ruedas pyöränakseli * wheel axle

eje de rotor roottoriakseli 10/II rotor shaft

eje de rueda solar aurinkopyörän akseli * sun gear shaft

eje de salida ulosottoakseli 10/II PTO, power take off

eje de servicio käyttöakseli * drive pinion

eje de soporte tukiakseli * support axle

eje de transferencia siirtoakseli * transfer shaft

eje de transmisión voimansiirtoakseli * power transmission shaft

eje de transmisión propeller shaft allis kardaaniakseli

eje de válvula venttiiliakseli * valve shaft

eje de volante ohjauspyörän akseli * steering wheel shaft

eje delantero etuakseli * front axle

eje impulsor vetoakseli * drive shaft

eje intermedio väliakseli * intermediate shaft

eje motor universal kardaaniakseli allis universal driving shaft

eje motriz; eje de transmisión käyttöakseli 16/I drive shaft

eje posterior o trasero taka-akseli 8/I rear axle

eje propulsor ulosottoakseli 8/I out put shaft

eje transversal ristiakseli * cross shaft

eje trasero taka-akseli * rear axle

eje u/j nivelakseli * universal joint shaft

eje; árbol; / transmisión akseli/voimansiirto 8/I shaft

ejecutar suorittaa 13/II perform

ejecutar; efectuar suorittaa, tehdä, esittää hj perform

ejecutar; efectuar toteuttaa, panna täytäntöön, realisoida, muuttaa rahaksi * realize

ejercer kohdistaa  al51 exert

ejercer käyttää ponnistaa 2/I exert

ejercer käyttää, ponnistaa 8/II exert

el aire se calienta ilma kuumenee 3/I air heats

el más bajo; el de más abajo alempi 7/II lower

el más caliente kuumin al42 hottest

el más común yleisin 21/II most common

el resorte cargado jousikuormitteinen 16/II spring loaded

el resto; lo que queda jäljelle jäävä 7/II remaining

el tiempo ilma, sää al42 weather

el tiempo sää, ilma, keli al59 weather

elección de especies de árboles puulajivalinta * choice of tree species

electricidad sähkö 11/II electricity

eléctrico sähköinen 4/I electrical

electrohidráulico sähköhydraulinen 15/I electrohydraulic

electrólito elektrolyytti 18/II elektrolyte

electromagnético sähkömagneettinen 20/II electromagnetic

electromotor sähkömoottori * electric motor

electrónico elektroninen 22/II electronic

elegir valita 3/II select

elemento elementti * element

elemento básico peruselementti 1/I basic element

elemento de calentamiento lämpöelementti * heating element

elemento de filtro suodatinelementti * filter element

elemento de mantenimiento huoltokohde * service item

elemento de reemplazo vaihtoelementti * replacement element

elemento detector de presión paineanturi * pressure sensor

elevación korkeus, kukkula ys elevation

elevar nostaa hj lift

elevarse nousta, kohota 5/II rise

eliminar poistaa 9/II eliminate

émbolo uppomäntä 11/I plunger

embotellamiento de tráfico liikenneruuhka * traffic jam

embrague kytkin * clutch

embrague centrífugo keskipakokytkin * centrifugal clutch

embrague viscoso nestekytkin * viscous clutch

embrague, ensamblaje kytkin, asennus * clutch, assembly

embudo suppilo, savupiippu * funnel

embutir; empotrar; incrustar (en) upottaa jhk 2/II embed in

emergencia hätätilanne 10/II emergency

emisión päästö * emission

emisor emitteri, lähetin 21/II emitter

emitir lähettää ulos * emit

emitir lähettää, säteillä 21/II emit

empacadora (embaladora) giratoria rullapaalain, pyörö- 22/II round baler

empalmado pleissata, pujoa ys splicing

empaque de cable kaapelitiiviste * cable seal

empaquetadura kannentiiviste * head gasket

empaquetadura tiiviste * gasket

emparejar; nivelar tasata, yhtäläistää 8/I equalize

Empetrum kaarnikka * crowberry

Empetrum nigrum variksenmarja fm black crowberry

Empetrum nigrum variksenmarja * crowberry

emplazar paikka, asettaa 19/II place

empotrar; encajar koteloida 7/I house

empresa; empresa arriesgada yritys, uhkapeli ys venture

empujador de leva nokan seuraaja 15/II cam follower

empujar työntää 7/II push

empujar työntää, puskea al54 push

empujaválvula venttiilin nostin * cam follower

empuje työntö, isku 11/II thrust

en alguna dirección jnk. suuntaan al48 toward

en amperios; en amperes ampeereina 22/II in amps

en cuanto a; en lo que atañe a; en lo que refiere a koskien jtk; mitä tulee jhk. 3/II in regard to

en dirección hacia abajo alaspäin 7/I downward

en el motor moottorissa 3/I in the engine

en el otro extremo toisessa päässä al48 at the other end

en este caso tässä tapauksessa 7/II in this case

én expansión paisuva 2/I expanding

en extremo äärimmäisen * extreme

en funcionamiento; funcionar olla käynnissä, toimia, fm operate

en general yleisesti 19/I in general

en gotas pisaroiksi al58 into drops

en las áreas alueilla 9/II in areas

en los últimos años viimevuosina 19/I in recent years

en lugar de jnk. sijasta 21/II instead of

en miliamperes milliampeereina 22/II in milliamps

en movimiento liikkeessä 11/II in motion

en operación toiminnassa 4/I in operation

en otras palabras toisin sanoen al56 in other words

en parte osittain 8/II partly

en principio periaatteessa al43 basically

en producción tuottamisessa 14/II in producing

en promedio keskimääräinen 13/II average

en realidad todella, itse asiassa 11/II actually

en realidad todella, itse asiassa al53 really

en realidad; de hecho itse asiassa hj in effect

en reposo levossa 11/II at rest

en sentido opuesto al de las agujas del reloj vastapäivään 19/II counter-clockwise

en su lugar (fijo) paikallaan, seisoa al50 standing

en todas direcciones kaikkiin suuntiin hj all directions

en todas las direcciones kaikissa suunnissa hj in any directions

en todas partes kaikkialla 2/II everywhere

en todas partes kaikkialla hj throughout

en todo caso; sin embargo kuitenkin hj however

en viaje matkalla * enroute

enarenar; grava; gravilla hiekoittaa, sora ys gravel

encaminamiento kulkeminen 9/II routing

encargarse (de); hacerse cargo (de) huoli, koskea 19/I concern

encender sytyttää, syttyä 2/I ignite

encendido syttyminen al42 firing

encendido por chispa kipinäsytytteinen 14/II spark-ignition

encendido; ignición sytytys * ignition

encerrado suljettu 1/I enclosed

enchufe de accesorios lisälaitepistoke * accessory plug

enchufe de conexión, hembra naaraspistoke * connecting plug, female

enchufe de conexión, macho urospistoke * connecting plug, male

enchufe hembra naarastulppa * female plug

enchufe macho pistoke * plug

enchufe macho urostulppa * male plug

enchufe, hembra pistoke naaras * plug, female

enchufe, macho pistoke uros * plug, male

encima päällä, päälle, on 11/II upon

encomendar; confiar uskoa ys entrust

encontrar; encontrarse; afrontar; sufrir kohdata 12/II encounter

endurecedor kovetin * hardener

endurecido karkaistu * hardened

enebro kataja fm juniper

energía energia 11/II energy

energía potencial potentiaali-/asemaenergia al50 potential energy

energía térmica lämpöenergia 1/I heat energy

énfasis korostus, paino ys emphasis

enfriado (refrigerado) por agua vesijäähdytetty 16/II water-cooled

enfriador de aceite öljyn lauhdutin fm oil cooler

enfriamiento de líquido nestejäähdytys 5/I liquid cooling

enganche de caucho kumisalpa * rubber latch

enganche magnético magneettisalpa * magnetic latch

engr. central. piv.princ.vig. izada nostopuomin päänivelen keskusvoitelu * central lubrication of the lifting boom's main pivot

engranaje hammaspyörästö * set of gear wheels

engranaje hammaspyörä 16/I gear

engranaje cilíndrico de dientes rectos lieriöhammaspyörä al55 spur gear

engranaje cónico kartiohammaspyörä 9/I bevel gear

engranaje de planetarios planeettapyörästö * planetary gear

engranaje de rango de velocidad aluevaihde * speed range gear

engranaje de tracción vetopyörästö * drive gear

engranaje diferencial tasauspyörästö * differential gear

engranaje distribuidor de bomba pumppujakovaihde * pump divider gearbox

engranaje helicoidal; engranaje sinfín kierukkapyörästö * worm gear

engranaje multiplicador ylivaihde * overgear

engranaje planetario planeettavaihde * planetary gear

engranaje reductor de velocidad alennusvaihde * reduction gear

engranaje, marcha vaihde * gear

engrane hammaskosketus, ryntö al54 mesh

engrase central. mesa giratoria jalustan keskusvoitelu * base central lubrication

engrase centralizado keskusvoitelu * central lubrication

enlace linkki, yhteys 17/II link

enlace del amortiguador jarruriipuke * damper pendant

enlazar; unir; vincular yhdistää hj link

enrejado del radiador jäähdyttimen säleikkö * radiator screen

enrollar; embobinar käämitään, kelataan 19/II is wound

ensamblaje kokoonpano * assembly

ensamblaje de la bomba pumppuasennelma * pump assembly

ensamblaje de válvula venttiiliasennelma * valve assembly

ensamblaje de válvula de seguridad paineenrajoitusventtiiliasetelma * pressure relief valve assembly

ensamblaje del eje de balancines keinuvivusto * rocker shaft assembly

ensamblaje del servobrazo servo varsi kokoonpano * servo arm assy

ensamblaje principal pääkokoonpano * main assembly

ensanchar; ampliar; dilatar; avellanar; escariar avartaa, kalvaa * ream

entero kokonaan 15/I entire

entero kokonainen * entire

entorno; alrededores ympäröivä 2/II surrounding

entrada sisäänkäynti 15/I enter

entrada, ingreso tulo * inlet

entrar käydä sisään 19/II enter

entrar saapua sisään al57 entering

entrar tulla 18/II enter

entre välillä 7/II between

entre partes osien välille 6/I between parts

entrega toimitus, tuotanto 7/II delivery

enviar lähettää al53 send

equilibrado tasapainotettu fm balanced

equilibrio tasapaino 8/II balance

equilibrio hidráulico hydraulinen tasapaino al52 hydraulic balance

equipado (con) sovitettu al54 fitted

equipado; dotado varustettu 16/II equipped

equipamiento laite, varuste, varustus 16/I equipment

equipamiento de la cabina ohjaamon varustelu * cabin equipment

equipo cama de sujeción pihtipankkovarustelu * clam bunk equipment

equipo de cabrestante vinssivarustelu * winch equipment

equipo de extinción de incendios palon sammutusvälineet * fire extinguishing equipment

equipo de inyección ruiskutusvarusteet al61 injection equipment

equipo de motor del ventilador puhallinmoottorisarja * blower motor kit

equipo de transmisión acanalado uravetopyörä * grooved drive gear

equipo de transmisión de datos tiedonsiirtovarustus * data transmission equipment

equipo eléctrico sähkövarustelu * electrical equipment

equipo móvil liikkuva kalusto 3/II mobile equipment

equipo posterior de bogie takatelin varustelu * rear bogie equipment

equipos de mando; mandos; dispositivos de mando hallintalaitteet fm controls

equippamento del motor moottorin varustelu * engine buildup

errar; perderse; extraviarse harhailla, eksyä ys stray

erróneamente; equivocadamente virheellisesti 18/II erroneously

es creado kutsutaan hj is created

es inducido indusoituu 20/II is induced

es movido liikutetaan 16/I is moved

escalerilla operada electrónicamente hydrauliporras * hydraulically operated foot steps

escalón porras * steps

escapar paeta 9/II escape

escape (fuga) de la válvula venttiilivuoto 9/II valve leakage

escape de gases del cilindro ohipuhallus 6/I blow-by

escarbador de caminos tiehöylä * road scraper

escarbador de caminos tiekarhu fm road scraper

escariador; ensanchador kalvain, avarrin * reamer

escariar; ensanchar; roer kalvaa, väljentää * ream

escarificación äestys fm harrowing

escaso niukka, riittämätön ys scarce

escobilla de carbón; cepillo; escoba; brocha; pincel hiiliharja, harja, sivellin * brush

escotilla kattoluukku * roof hatch

escotilla luukku * hatch

escudo chapa inf.  árbol cardan kardaanisuoja * cardan shaft underbody shield

escudo de motor hidráulico hydraulimoottorin suoja * hydraulic motor shield

Escuela Forestal metsäoppilaitos fm forestry school

esencial olennainen 17/II essential

esencialmente olennaisesti 19/II essentially

esencialmente pohjimmiltaan 18/II essentially

esencialmente pääasiassa * essentially

esférico pallomainen * spherical

esfuerzo ponnistus ys exertion

esfuerzo de tracción vetovoima 17/II tractive effort

esfuerzo virador vääntövaikutus al51 turning effort

eslabón lenkki * link

eslabón de cadena ketjulenkki * chain link

esmeradamente; con cuidado; detenidamente huolellisesti 5/II carefully

esmeril hiomalaikka * grinding wheel

espacio tila 3/II space

espacio tila, avaruus, ala 11/II space

espacio (entre); distancia (entre) väli * gap

espacioso tilava fm roomy

espacioso tilava 17/II spacious

especia laji ys species

especialmente varsinkin 10/II especially

especies de árboles puulajit 17/II tree species

especificaciones técnicas tekn. tiedot al57 specification

especificaciones técnicas tekninen erittely * specification

especificado con antelación ennalta määrätty al59 specified

espejo peili * mirror

espejo retrovisor sivupeili * side view mirror

espejo retrovisor taustapeili * rear view mirror

esperar olettaa 3/II expect

espina dorsal selkäranka ys spinal

espiral kierukka al58 coil

espiral de protección suojaspiraali * protection spiral

espiral de tubo putkikierukka * pipe spiral

esponjoso; fungoso sieni, sienimäinen 2/II sponge

esquema kaavio * diagram scheme

esquema de tubería putkituskuva * piping drawing

esquilar keritä, leikata 2/II shear

esquina; rincón kulma 9/I corner

está construido on rakennettu 7/II is built

está teniendo lugar tapahtua 18/II taking place

estabilidad pysyvyys 19/I stability

estabilidad vakavuus, lujuus 17/II stability

estabilidad de almacenamiento säilyvyys 19/I storage stability

estabilización vakaus 16/II stabilization

estabilizador de la grúa nosturin vakaaja * crane stabilizer

estabilizador del asiento istuimen vakaaja * seat stabilizer

estabilizar vakauttaa al49 stabilize

establecer asettaa al42 set

estaca karikka 16/II stake

estación de servicio huoltoasema * filling station

estacionario paikallaan pysyvä 9/I stationary

estado ilmoittaa, olomuoto 20/II state

estado tila, asema 11/II state

estado; condición kunto hj condition

estados de la(s) sustancia(s) aineen olomuodot 12/II substances, states of substances

estampado stanssattu, leimattu al59 stamped

están rotos sumuuntuvia 3/I are broken down

estándar vakio 16/II standard

estante hylly * shelf

estapa vaihe, aste, teline 10/II stage

estar candente; estar al rojo vivo; resplandecer; brillar hehkua, hehku, hehkuttaa * glow

estar en engrane olla kosketuksissa al54 be in mesh

estar parado (desconectado) olla pysäytettynä al53 be shut off

estátor staattori * stator

estirado vedetty imetty 2/I drawn

esto se muestra tämä nähdään hj this is shown

estrangulación kuristus, kuristaa 5/II throttle

estrangulador kuristin * throttle

estrangulador principal ensiökuristin * primary choke

estrangulador secundario toisiokuristin * secondary choke

estrangular kuristaa 15/I throttle

estratificar kerrostaa, kerrostua * stratify

estrépito; ruido, traqueteo kalina, räminä * clash

estrés; tensión nerviosa jännitys, rasitus 13/II stress

estructura rakenne 19/I structure

etc. jne. fm e.t.c.

etc. = etcétera jne, ynnä muuta 3/II etc = etcetera

etiqueta merkintäetiketti * label

etiqueta de aviso varoitustarra * warning label

etiqueta de instrucciones ohjetarra * instruction label

etiqueta de punto de remolque vetopistetarra * tow point sticker

etiqueta de tipo tyyppitarra * type sticker

evaluar; criticar; formar dictamen; clasificar arvioida, arvostella, luokitella 3/II rate

evaporador höyrystin, haihdutin * evaporator

evaporar höyrystyä 19/I evaporate

evaporar; disipar haihduttaa 5/I dissipate

evaporarse; disiparse haihtua 18/II dissipate

evitar välttää 19/I avoid

exactamente täsmällisesti 5/II exactly

exactitud täsmällisyys * accuracy

exacto täsmällinen 5/II accurate

exacto täsmällinen al42 exact

exacto; preciso; puntual eksakti, tarkka, täsmällinen * exact

excavadora kaivinkone fm excavator

exceder ylittää 7/II exceed

exceder ylittää * exceed

excéntrica epäkesko 15/II tappet

excéntrico epäkesko * eccentric

excepto; salvo paitsi 5/II except

excesivo ylimääräinen 6/II excess

exceso ylimäärä * excess

excluir sulkea pois 16/II exclude

excluir sulkea pois fm exclude

exigir vaatia hj require

existir olla olemassa 19/II exist

expandirse laajeta paisua 1/I expand

expansión paisuminen al44 expansion

expansión paisunta al61 expansion

experimento, experimentar koe, kokeilla 19/II experiment

experimento, experimentar koe, kokeilla hj experiment

experimento, investigación koe, tutkimus al60 experiment

explicado selitetty 22/II explained

explicar selittää al49 explain

explosión; detonación räjähdys, paukahdus ys detonation

explosivo räjähtävä 3/I explosive

exponer altistaa * expose 

expuesto; no protegido altis, avoin, suojaton 8/II exposed

extender levittää al42 spread

extender ojentaa, pidentää 17/II extend

extender ulottua, jatkaa, pidentää al58 extend

extensión corta de chasis trasero lyhyt takarungonjatke * short rear frame extension

extensión de armazón rungonjatke * frame extension

extensión de brazo varren jatke * arm extension

extensión de chasis trasero takarungonjatke * rear frame extension

extensión larga de chasis trasero pitkä takarungonjatke * long rear frame extension

externo ulkopuolinen 7/II external

extinguidor de incendio sammutuslaitteet fm fire extinguisher

extintor sammutin * fire extinguisher

extintor de incendios a base de polvo jauhesammutin * powder fill fire extinguisher

extintor de incendios de espuma vaahtosammutin * foam fire extinguisher

extra lisä 4/I extra

extracción pois vetäminen ys extraction

extracción poisto 7/I exhaust

extremadamente rico äärimmäisen rikas al58 exremely rich

extremo (cabo) inferior alapää al42 lower end

extremo del limitador rajoittimen putki * limiter pipe

extremo del limitador rajoittimen pääty * limiter end

extremo posterior perä * rear end

extremo superior yläpää al42 upper end

extremo; extremismo äärimmäisyys 19/I extreme

fabricante valmistaja 19/I manufacturer

fabricante del motor moottorinvalmistaja al57 engine manufacturer

fácil helppo fm easy

facilitar; aliviar; mitigar helpottaa * facilitate

fácilmente helposti fm easily

fácilmente vaivatta, helposti 3/I readily

factor tekijä 19/I factor

factor de conversión muuntokerroin * conversion factor

factor decisivo ratkaiseva/määräävä tekijä al61 desiding factor

falla menee vikaan 22/II goes wrong

falla (fallo) vika, häiriö, epäkohta * fault

falla (fallo); avería vika 18/I failure

fallar pysähtyä, loppua 10/II fail

falta; escasez puute, niukkuus al47 shortage

faro ajovalo * headlight

faros traseros taustavalot * rear lights

fase vaihe 13/II phase

ferrita ferriitti * ferrite

fertilización; abono lannoitus fm fertilization

festejar; divertirse juhlia, remuta ys revel

fiabilidad; confiabilidad luotettavuus 17/II reliability

fibra kuitu, säie, syy  * fibre

fibra kuitu, säie, syy  2/II fibre

fibra de vidrio lasikuitu * glass fibre

figura; dibujo; imagen kuvio, piirros 7/II figure

fijación asennus kiinnitys 16/I mounting

fijación de cristal lasin kiinnike * glass fastener

fijación de hoja de sierra terälevyn kiinnitys * saw bar fastening

fijaciones de manguera letkutelineet * hose fixtures

fijador de batería akun kiinnike * battery fastening

fijador de manguera letkun kiinnitin * hose fastener

fijador de placa de circuitos korttikiinnike * circuit board fastener

fijador de seguridad varmistuskiinnitin * securing fastener

fijador de vidrio lasin kiinnitin * glass fastener

fijador; sujetador kiinnitin * fastener

fijo kiinteä 16/I fixed

fijo kiinteä, pysyvä 6/II fixed

fijo kiinteä, sovitettu 5/II fixed

filo terävä särmä 2/II edge

filtrado suodatettu fm filtered

filtro suodatin * filter

filtro a presión painesuodatin * pressure filter

filtro aire de la cabina, grueso ohjaamon ilmansuodatin,karkea * cab air filter, coarse

filtro completo täydellinen suodatin * complete filter

filtro de aceite del motor moottoriöljyn suodatin * engine oil filter

filtro de aire de la cabina ohjaamon ilmansuodatin * cab air filter

filtro de aire del motor moottorin ilmansuodatin * engine air filter

filtro de aire, montaje ilmansuodatin, koonta * air filter, assembly

filtro de combustible polttoainesuodatin * fuel filter

filtro de papel paperisuodin * paper filter

filtro de presión painesuodin * pressure filter

filtro de presión de señalización signaalipaineen suodatin * signal pressure filter

filtro de redecilla verkkosuodatin * net filter

filtro de repuesto vaihtoelementti suodatin * replacement element filter

filtro de retorno doble kaksoispaluusuodatin fm dual return filter

filtro del aceite öljynsuodatin * oil filter

filtro del aire ilmanpuhdistin * air cleaner

filtro del aire ilmansuodatin * air filter

filtro del radiador jäähdyttimen suojasäleikkö * radiator screen

filtro del silenciado äänenvaimentimen suodatin * silencer filter

filtro entrada del aceite hidr. hydrauliöljyn imusuodatin * hydraulic oil intake filter

filtro frente a interferencias häiriönpoistaja * interference filter

filtro presión de alim.transm.pot. ajovoimansiirron syöttöpainesuodatin * drive train feed pressure filter

filtro presión del aceite hidr. hydrauliöljyn painesuodatin * hydraulic oil pressure filter

filtro principal, completo esisuodatin täydellinen * primary filter, complete

filtro retorno del aceite hidr. hydrauliöljyn paluusuodatin * hydraulic oil return filter

final lopullinen 14/II eventual

final viimeinen 10/I final

finamente; excelentemente; muy bien hienosti 2/II finely

fino hienojakoinen * finely

fláccido; flojo löysä, höllä, hidas * slack

flecha nuoli hj arrow

flexibilidad joustavuus 17/II flexibility

flexible joustava, taipuisa al43 flexible

flexible taipuisa 16/I flexible

floema nila fm inner bark

flojo löysä 18/I loose

flojo löysä, väljä 14/II loose

flojo; poco estable; incontrolable hidas, heikko, holtiton * slack

flota; marina laivasto 19/I fleet

flotador koho * float

flotar; transportar por flotación uittaa fm float

fluctuante vaihteleva, epävakaa 13/II fluctuating

fluido para frenos hidráulicos jarruneste * brake fluid

flujo virtaus 7/II flow

flujo virtaus, virrata fm flow

flujo de aceite öljyn virtaus 15/I oil flow

flujo de entrada sisäänvirtaus 16/I input flow

flujo de fluido nesteen virtaus al50 fluid flow

fogón; hogar takka, tulisija al43 hearth

folleto esite * brochure

fondo pohja 2/II bottom

fondo de bastidor de bogie telikotelon pohja * bogie housing bottom

fondo de la carcasa kotelon pohja * casing bottom

fontanería putkitus 5/II plumbing

forma muoto 12/II shape

formación muodostus * formation

formación de sedimento; fango líquido liettyminen, liejuuntuminen al59 sludging

formado muodostettu 18/II formed

formando muodostaen 18/II forming

formar; forma muodostaa, muoto 19/II form

formarse muodostua 21/II form

forraje rehu 22/II forage

forro de techo kattoverhoilu * roof lining

forzar pakottaa 4/II force

forzar; obligar voima, pakottaa 9/I force

fósforo fosfori al47 phosphorous

foso de engrase rasvamonttu, rasvauskuoppa * grease pit

foso de montaje asennusmonttu, -kuoppa * pit

fracción murtoluku ys fraction

fracción murto-osa 2/I fraction

frágil hauras, hento ys fragile

fragmento palanen 2/II fragment

franja de manejo; rampa; superficie en declive ajosilta, ajoluiska, kalteva pinta * ramp

freno jarru * brake

freno jarru 10/II brake

freno de aparcamiento seisontajarru 16/II parking brake

freno de carga kuormausjarru * stabilization brake

freno de disco múltiple monilevyjarrut fm multi disc brakes

freno de disco, interior jarrulevy, sisä * brake disc, inner

freno de emergencia katastrofijarru fm emergency brake

freno de estacion., delantero pysäköintijarru, etu * parking brake, front

freno de estacionamiento pysäköintijarru * parking brake

freno de estacionamiento, trasero pysäköintijarru, taka * parking brake, rear

freno de mano käsijarru * hand brake

freno de marcha ajojarru fm driving brake

freno de rotación de la grúa nosturin kääntöjarru * crane slewing brake

freno de servicio työskentelyjarru * operating brake

frenos de disco levyjarrut fm disc brakes

frenos de marcha ajojarrut * driving brakes

fresco; frío viileä fm cool

fricción kitka 13/II friction

fricción cinética liikekitka * kinetic friction

fricción dinámica liikekitka * dynamic friction

fricción estática lepokitka * static friction

frotar; friccionar; rozar hangata 3/I rub

fuego tuli 16/II fire

fuelle de caucho kumipalje * rubber bellow

fuel-oil polttoöljy * fuel oil

fuente lähde 2/II source

fuente lähde, alkulähde al50 source

fuente de alimentación teholähde * power supply

fuente de corriente virtalähde 18/II source

fuera de operación pois toiminnasta 2/II out of operation

fuera de sincronización pois ajoituksesta al57 out of time

fuerte vahva, voimakas 14/II strong

fuerza voima 16/I force

fuerza de arrastre vetovoima fm pulling force

fuerza de gravedad (de la Tierra) maan vetovoima 12/II gravitational pull

fuerza de tensión vetolujuus * tensile strength

fuerza de torsión vääntölujuus * twisting strength

fuerza del pedal poljinvoima * pedal effort

fuerza excesiva liian suuri voima al52 too great force

fuerza lateral sivuvoima * lateral force

fuerza motriz käyttövoima hj work force

fuerzas más grandes suuremmat voimat al61 greater forces

fuga; pérdida vuoto 15/I leagage

función toimia 4/II function

función toiminto 17/II action

función de intervalo taukotoiminto fm interval function

funcionar mal toimia huonosti 10/II malfunction

funciones auxiliares aputoiminnat * auxiliary functions

funda del asiento istuinsuoja * seat cover

fundamental olennainen 14/II fundamental

fundamental perus- 14/II fundamental

fusible sulake * fuse

fusible automático automaattisulake * automatic fuse

fusible de aliment. principal päävirtasulake * main current fuse

fusible de alumbrado de trabajo työvalon sulake * working light fuse

fusible de interr. de encendido virtalukon sulake * ignition switch fuse

fusible de señalización de giro suuntavalon sulake * turning signal fuse

fusible de tubo de vidrio lasiputkisulake * glass tube fuse

fusible de zumbador de aviso varoitussummerin sulake * warning buzzer fuse

fusible principal pääsulake * main fuse

fusibles sulakkeet * fuses

gafas  protectoras suojalasit * eye protectors

Galerina marginata myrkkynääpikkä * Galerina marginata

galga de cuadrante mittakello * dial gauge

gallo lira teeri fm black grouse

gancho koukku * hook

gancho de anclaje kiinnityshaka * fastening hook

gancho de remolcado, enganche vetokoukku * tow hook, hitch

garantía takuu * warranty

garfio kynsi * claw

garfio käpälä * paw

garganta kurkku al60 throat

garganta kurkku, kapea aukko * throat

garganta del Venturi kaasuttimen kurkku al60 venturi

gas kaasu * gas

gas de escape pakokaasu * exhaust gas

gas de petróleo licuado nestekaasu * liguefied petroleum gas LPG

gas de soldadura hitsauskaasu * welding gas

gas licuado presurizado nestekaasu 3/I LP-gas, liquid pressurized

gas natural maakaasu * natural gas

gaseoso; en forma de gas kaasumainen 12/II gas

gases kaasut al45 gases

gases de la combustión palamiskaasut al57 combustion gases

gases quemados palaneet kaasut 2/I burned gases

gasoil dieselöljy * diesel oil

gasolina bensiini am. 3/I gasoline

gasolina bensiini engl. 11/II petrol

gasolina (combustible) bensiini al58 gasoline, fuel

gasolina de bajo octanaje matala okt bensa 19/I low grade

gasolina normal keskiokt. bensa 19/I regular

gastado por completo kulutettu loppuun 18/II exhausted

gastar kuluttaa al45 expend

gastarse hasta el fin kulua loppuun 6/I wear out

gatillo liipaisin al52 trigger

gato nostolaite, talja, tunkki * jack

gato hidráulico hydr. tunkki hj hydraulic jack

gel; gelatina; coagularse; solidificarse hyytelö, hyytyä ys jelly

generador generaattori, laturi * generator

generador laturi 13/II generator

general yleinen 3/II general

general; global; de conjunto kokonais- 13/II overall

generar kehittää 5/I generate

gesto käden liike, ele ys gesture

Ghroogomphus rutilus rusakkonuljaska * Ghroogomphus rutilus

girar kääntyä 8/I turn

girar kääntyä, kääntää fm turn

girar pyörittää * spin

girar pyöriä al44 turn

girar vääntää, kääntää 3/II turn

giratorio pyörivä 1/II rotary

glaseable lasittuva ys glazing

globo pallo 5/II globe

gobernar säätää, hallita 13/II govern

golpe isku 10/I shock

golpe isku, kolaus al52 shock

golpe de presión paineisku al52 shock pressure

golpe; carrera isku tahti 1/I stroke

golpeado por algo/alguien jnk. lyömä 19/I struck

golpeteo nakutus 19/I knock

goma kumi * rubber

goma amortiguadora vaimennuskumi * damping rubber

goma protectora suojakumi * protection rubber

goma-espuma vaahtokumi * foam rubber

Gomphidius glutinosus limanuljaska * Gomphidius glutinosus

gorra  de béisbol liigalippis * baseball cap

gorro de esquí pipo * ski cap

gorro de invierno talvilippis * winter cap

grado aste 15/II degree

grado; relación; nivel aste, suhde, taso 2/II degree

graduador astelevy, kaariasteikko * protractor

gradualmente; de a poco vähitellen, asteittain 19/I gradually

gráfico käyrästö 13/II tracing

gráfico de aplicación soveltuvuuskartta al59 application chart

grano jyvä 2/II grain

grapa koura * grapple

grapa koura, kahmain * grapple

grapa de manguera letkunkiristin * hose clip

grapa excéntrica epäkeskokiinnitin * eccentric clamp

grapa para cables vedonpoistin * pull eliminator

grapa, enlace riipuke * hanger, link

grasa; engrasar rasva, rasvata, voidella * grease

grasas rasvat ys fats

gravedad (fuerza de) painovoima hj gravity

gravedad específica tiheys 18/II specific gravity

grévol; ortega pyy fm hazel grouse

grillete sakkeli * shackle

grúa nosturi * crane

grúa nostokurki, nosturi 17/II crane

grupo ryhmä 4/II team

grupo de boquillas suutinrunko * nozzle block

grupo de cilindros sylinteriryhmä * cylinder block

grupo de cilindros sylinteriryhmä fm cylinder block

grupo de circulación de refrigerante jäähdytyskiertolohko * cooling circulation block

grupo de conexión liitoslohko * connecting block

grupo de distribución jakolohko * distribution block

grupo de motor en línea rivimoottorin ryhmä 7/I line block

grupo de trabajo; equipo (de trabajo) työryhmä al43 team

grupo energético de reserva varavoimayksikkö * stand-by power unit

guante hansikas * glove

guantera hansikaskotelo * glove box

guantera hansikaskotelo * glove compartment

guantes protectores suojakäsineet * safety gloves

guarnición de freno jarruhihna * brake lining

guarnición de masa de asbestos asbestimassatiiviste * asbestos mass gasket

guía käsikirja, matkaopas * guide

guía de cable de acero vaijerin ohjain * steel wire guide

guía de cilindro sylinterinohjain * cylinder guide

guía de escape pako-ohjain * exhaust guide

guía de sierra terälaippa fm saw guide

guía de succión imuohjain * suction guide

guía de válvula venttiilinohjain * valve guide

guía de válvula venttiilin ohjain 14/II valve quide

guía del levantaválvulas vent. nostimen ohjain * tappet guide

Gyromitra esculenta (seta) korvasieni * Gyromitra esculenta

ha reaccionado reagoitunut 18/II have reacted

habilidad; capacidad kyky 13/II ability

hacer posible; permitir tehdä mahdolliseksi 17/II enable

hacerse pedazos mennä pirstaleiksi hj shatter

hacha de marcaje leimakirves * stamp axe

hacia jtk kohti, päin 20/II toward

hacia abajo alas 2/I down

hacia adelante eteenpäin 9/I ahead

hacia adelante eteenpäin al43 forward

hacia afuera pois päin 20/II away

hacia arriba ylöspäin 19/II upward

hacia atrás taaksepäin 11/II backward

hacia dentro sisäänpäin al42 inward

hacia fuera ulospäin 1/I outward

hasta que kunnes al42 until

hay que hacer täytyy tehdä al42 must do

helecho saniainen fm fer

hembra para tomacorriente pistorasia * plug socket

hemos visto olemme nähneet 12/II we have seen

heno heinä fm hay

herradura hevosenkenkä 20/II horseshoe

herramienta työkalu * tool

herramienta de acción rápida lukkorengaspihdit * snap tool

herramienta para cilindros sylinteriavain * cylinder tool

hervir kiehua 19/I boiling

hidr. bloqueo de la plataforma runkolukon hydrauliikka * frame lock hydraulics

hidr. de la compuerta p/ troncos sermin hydrauliikka * guard screen hydraulics

hidr. del travesaño de grapa pihtipankkohydrauliikka * clamp bunk hydraulics

hidráulica de mando ohjaushydrauliikka * pilot hydraulics

hidráulica de torno vinssin hydrauliikka * winch hydraulics

hidráulicamente hydraulisesti 15/I hydraulically

hidrocarburo hiilivety * hydrocarbon

hidrómetro; densímetro hydrometri, tiheysmittari 13/I hydrometer

hidrostático hydrostaattinen * hydrostatic

hielo jää 12/II ice

hierro de anclaje kiinnitysrauta * fastening iron

hierro de protección suojarauta * protection iron

hilado; hilandería kehrääminen ys spinning

hilo de lana villalanka 2/II wool yarn

hipogloso; halibut pallas * halibut

hoja lehti fm leaf

hoja de papel paperiliuska al60 sheet of paper

hoja de sierra sahalaippa * saw bar

hoja de sierra sahanterä * sawblade

hoja de sierra terälevy * saw bar

hojas lehdet  fm leaves

hollín noki * soot

hora de trabajo työtunti * hour

horizontalmente vaakasuoraan 17/II horizontally

horquilla haarukka * fork

horquilla haarukka, kytkeä yhteen * yoke

horquilla en u u-haarukka * u-fork

horquilla oscilante haarukkavipu, hankaluu * wishbone

hueco ontto, tyhjä 7/I hollow

huelgo välys al57 clearance

huelgo de la válvula venttiilin välys * tappet clearance

huelgo; juego välys, liikkumavara 15/II slack

humedad kosteus * humidity

humus; mantillo humus fm humus

Hydnum repandum vaaleaorakas * Hydnum repandum

Hydnum rufescens rusko-orakas * Hydnum rufescens

Hygrophoropsis aurantiaca valevahvero * Hygrophoropsis aurantiaca

Hygrophorus camarophyllus mustavahakas * wax cap

Hygrophorus camarophyllus mustavahakas * Hygrophorus camarophyllus

Hygrophorus karstenii keltahelttavahakas * Hygrophorus karstenii

Hypholoma capnoides kuusilahokka * Hypholoma capnoides

Hypholoma capnoides kuusilahokka * smoky-gilled woodlower

ideal; el mejor posible paras mahdollinen al56 ideal

idóneo tavoiteltava, vaalikelpoinen ys eligible

igual de grande yhtä suuri 7/II equal

igualmente; similarmente samoin 19/II similarly

iluminación festiva ilotulitus, juhlavalaistus * illuminations

iluminación interior sisävalaistus * indoor lighting

iluminación; alumbrado valaistus fm illumination

ilustrar valaista 15/II illustrate

ilustrar valaista, kuvittaa al58 illustrate

imaginar kuvitella al50 imagine

imantación magnetointi * excitation

imitación de piel (cuero) tekonahka * imitation leather

impacto isku, sysäys, törmäys al57 impact

impedimento de desgaste kulumisvaste * wear limit

impedir; evitar estää, ehkäistä ys impede

impedir; evitar; prevenir ehkäistä 19/I inhibit

importancia tärkeys 13/II importance

importante suuri, tärkeä * major

impresión vaikutus 18/II impression

impresión de másc. de seda, serigr. silkkipainatus * silk mask printing, seri off-set

impresora kirjoitin * printer

impresora de a bordo ajoneuvotulostin 17/II on-board printer

impuestos forestales metsäverotus fm forest taxation

impureza epäpuhtaus 2/II impurity

impureza; suciedad epäpuhtaus, lika 2/II contaminant

impurezas epäpuhtaudet al59 impurities

impuro likainen * impure

impuro; sucio epäpuhdas 2/II unclean

incendio de bosque metsäpalo fm forest fire

incentivo kiihottava, kannustava ys incentive

inclinación de la cabina ohjaamon kallistus * cabin tilt

inclinación de la grúa nosturin niiaus * crane curtsey

inclinación transversal del pivote de la rueda olkatapin sisäkallistuma, caster * KPI, king pin inclination

inclinado vino, kalteva, altis * inclined

inclinado; en declive kalteva, viettää, viistous * ramp

inclinar; bascular kallistaa al43 tilt

inclinómetro kallistuskulma-anturi * inclinometer

incluso vieläpä, jopa 17/II even

incluye pitää sisällään 5/II include

incluyendo pitää sisällään 19/I including

incombustible palamaton * unburned

incompresible; no compresible kokoonpuristumaton hj incompressible

incorporado (construido dentro de) rakennettu jnk. sisään al52 built into

incorporado (construido dentro de) sisäänrakennettu fm enclosed

incorrecto; erróneo väärä 18/I incorrect

incrementar lisätä fm increase

incurrir en hankkia itselleen 10/II incur

indicación de cambio muutosilmoitus * change indication

indicación de cambio muutosilmoitus * change indication

indicación de realimentación palauteilmoitus * feedback indication

indicado ilmaistu al59 indicated

indicador ilmaisin * indicator

indicador de combustible polttoainemittari 11/I fuel gauge

indicador de giro; intermitente suuntavilkku * direction indicator

indicador de nivel mittatikku, tasomittari * level gauge

indicador de presión del aceite öljynpaineanturi * oil pressure sensor

indicador de presión del aceite öljynpainemittari * oil pressure gauge

indicador del combustible polttoainemittari * fuel gauge

indicador nivel de combustible pinnankorkeusanturi * fuel level sensor

indicar ilmaista 19/II indicate

indicar indikoida, ilmaista 13/II indicate

indispensable välttämätön 3/II necessary

inducción imu * induction

inducción induktio 20/II induction

inducir; causar; provocar indusoida, aiheuttaa 20/II induce

industria teollisuus 22/II industrial

industria de aserraderos sahateollisuus fm saw industry

industria forestal metsäteollisuus fm forest industry

inercia; lentitud hitaus 11/II inertia

inercia; lentitud jatkuvuus, hitaus 12/II inertia

infinito ääretön 4/II infinite  

inflamabilidad syttyvyys 19/I ignition quality

influencia vaikutus 19/I influence

informe de seguimiento servopaine * servo pressure

informe de seguimiento seurantaraportti * evaluation report

informe sobre mediciones mittausraportti * measuring report

Ingeniero de montes; Ingeniero forestal metsänhoitaja fm M.Sc. (Forestry)

ingeniero en economía forestal metsätalousinsinööri fm forestry economic engineer

iniciar aloittaa 10/II initiate

injertar oksastaa fm graft

inmediatamente heti, välittömästi 10/II immediately

inmersión en aceite öljykylpy 16/II oil-immerse

inmiscuirse; entrometerse määrätä, tuppautua ys impose

inmunidad vastustuskyky * immunity

insignificante vähäpätöinen, mitätön al43 negligible

inspección con rayos X röntgensädetarkastus * x-ray inspection

instalación asennus * installation

instalación de vidrios en las ventanas lasittaminen, ikkunat fm glazing

instalar asentaa 3/II install

instantáneamente heti, välittömästi 17/II instantly

instantáneo välitön, kiireellinen, silmänräpäyksellinen, pika- * instant

Instituto Forestal metsäopisto fm forestry college

instrucción ohje * instruction

instrucción de ajuste säätöohje * adjustment instruction

instrucción de mantenimiento huolto-ohje * service instruction

instrucciones para la fabricación de cables kaapelin valmistusohje * cable manufacturing instructions

instrumento de medición universal yleismittari * universal measuring instrument

instrumento medidor tulkki, mittari * gauge

insuficiente riittämätön * insufficient

integral kokonaisuuteen  * integral

integridad kokonaisuus, eheys ys integrity

intensidad en amperios ampeeriluku virranv. 12/I ampere amperage

intentar (intenta) yrittää al60 try (tries)

intercambiador vaihdin 10/II exchanger

intercambiador de calor lämmönvaihdin * heat exchanger

interferencia häiriö, sekaantuminen 17/II interference

intermedia cubierta välikansi * intermediate cover

intermitente de faro delantero valovilkku * flash

internamente sisäpuolisesti 7/II internally

internet internet * internet

interno sisäinen 2/II internal

interno sisäpuolinen 1/I internal

interr. de alumbrado de trabajo työvalon kytkin * working light switch

interr. de lavado de parabrisas pesulaitteen kytkin * screen washer switch

interr. de señalización de giro suuntavalojen kytkin * turn signal switch

interr. freno de estacionamiento pysäköintijarrun kytkin * parking brake switch

interr. limpiaparabrisas indiv. kertapyyhkäisyn kytkin * single wipe switch

interr. pulverización de tocones kannonkäsittelyn kytkin * stump spray switch

interr. selector rango de veloc. nopeusalueenval. kytkin * speed range selector switch

interruptor katkaisija * switch

interruptor kytkin, sähkö * switch

interruptor sähkökytkin * switch

interruptor bomba de combustible polttoainepumpun kytkin * fuel pump switch

interruptor de aire acondicionado ilmast.laitt.kytkin * air conditioner switch

interruptor de calent. del asiento istuimen lämmityskytkin * seat heater switch

interruptor de cambio vaihtokytkin * change over switch

interruptor de corriente principal päävirtakytkin * main current switch

interruptor de faros delanteros ajovalojen kytkin * headlight switch

interruptor de inclin. cabina tiltin kytkin * cabin tilt switch

interruptor de la luz interior sisävalon kytkin * interior light switch

interruptor de límite de banco penkinrajakytkin * bench limit switch

interruptor de limpiaparabrisas pyyhkimen kytkin * wiper switch

interruptor de luz de emergencia hätävilkkujen kytkin * emergency light switch

interruptor de placa de circuito piirikorttikytkin * circuit board switch

interruptor de preselección esivalintakytkin * preselection switch

interruptor de serrado sahauksen kytkin * sawing switch

interruptor de tirar vetokatkaisin * pull switch

interruptor del arrancador käynnistyskytkin 12/I starter switch

interruptor divergente jakovaihde * transfer box

interruptor eléctrico sähköinen kytkin 12/I switch

interruptor giratorio kiertokytkin * rotary switch

interruptor maestro pääkytkin 10/II master switch

interruptor principal pääkatkaisija * main switch

interruptor principal pääkytkin * main switch

introducción; demostración esittely 8/I introduction

inusual, especial erikoinen 21/II unusual

inversor invertteri * inverter

invisible näkymätön 2/II invisible

inyección ruiskutus 4/I injection

inyección sisään suihkutus 21/II injection

inyección directa suoraruiskutus * direct injection

inyección directa de combustible suoraruiskutus * direct fuel injection

inyectar suihkuttaa sisään 21/II inject

inyector ruiskutussuutin * injector

ir sin rumbo; ir a la deriva ajelehtiminen, valuminen al51 drift

ir; irse; dejar jättää 19/II leave

irradiar; radiar säteillä 5/I radiate

itinerario de viaje matkakäsikirja ys itinerary

jarcias takila, keplottelu, juoni ys rigging

juego básico perussarja * basic set

juego de alambres johtosarja * electrical harness

juego de anillos de pistones männänrengassarja * piston ring kit

juego de boquillas suutinsarja * nozzle kit

juego de cables kaapelisarja * cable set

juego de cepillos hiilisarja * brush set

juego de cepillos, completo hiilisarja täydellinen * brush set, complete

juego de cinta adhesiva teippisarja * adhesive tape set

juego de coche autosarja * car kit

juego de cojinetes laakerisarja * bearing kit

juego de cubiertas suojalevysarja * cover shield set

juego de discos lamelli-, levykesarja * disc set

juego de empaquetaduras tiivistesarja * seal set

juego de empaquetaduras del pistón männän tiivisteet * piston seals

juego de entrada de señal signaalin sisääntuontisarja * signal input set

juego de etiquetas tarrasarja * label set

juego de filtro suodatinasennelma * filter assembly

juego de filtros suodatinsarja * filter kit

juego de herramientas työkalupaketti * toolset

juego de herramientas työkalusarja fm tool kit

juego de instalación asennussarja * mounting kit

juego de instalación general yleisasennussarja * general insallation set

juego de la válvula venttiilin välys * valve clearance

juego de llaves allen kuusiokoloavainsarja * allen key kit

juego de llaves de cubo hylsyavainsarja * socket wrench kit

juego de luces auxiliares lisävalosarja * auxiliary light set

juego de mangueras letkuasennelma * hose assembly

juego de pernos prisioneros vaarnaruuvisarja * stud bolt set

juego de pistones mäntäsarja * piston assy

juego de placas levysarja * plate set

juego de placas de ajuste sovituslevysarja * adjustment plate set

juego de placas de ajuste säätölevysarja * adjustment shim set

juego de placas finas ohutlevysarja * thin plate set

juego de repuestos varaosapaketti * spare part package

juego de resortes jousisarja * spring kit

juego de soporte  telinesarja * bracket kit

juego de tapón tulppasarja * plug kit

juego de tapones de muelle jousikuppisarja * spring cap kit

juego de tubos de inyección ruiskutusputkisarja * injection pipe set

juego de válvulas venttiilisarja * valve kit

juego de válvulas de contrapresión vastapaineventtiilisarja * counter pressure valve set

juego de varillas de transmisión vetotankosarja * pull rod kit

juego de vástagos karasarja * spool set

juego del cigüeñal kampiakselisarja * crankshaft kit

juego del ventilador puhallinyksikkö * fan kit

juego herramental korjaussarja * repair kit

juego placas de expansión levikepalasarja * widener piece set

juego vástagos de control piloto esiohjauksen karasarja * pilot control spool set

jugar pelata al53 play

juncia sara fm sedge

junta liitos fm joint

junta liitos, liittää al43 join

junta liitos-, yhtymiskohta 21/II junction

junta articulada runkonivel fm articulated joint

junta cardánica ristinivel * universal joint

junta de cable holkkitiiviste * cable seal

junta de eje akselitiiviste * axle seal

junta de horquilla haarukkanivel * fork joint

junta de labios; sello de labios huulitiiviste * lip seal

junta de tubos putkiliitos hj line, joining

junta del aceite öljyrengas * oil ring

junta flexible (tubo de escape) jousto-osa * flexible part

junta horizontal vaakanivel * horizontal joint

junta tórica o-rengas * o-ring

junta universal murrosnivel * universal joint

junta; unión yhtymäkohta, liitos al49 junction

juntar; acrecentar rakentaa hj build up

juzgar ratkaista, tuomita 3/II judge

keroseno petrooli, kerosiini * kerosene

keroseno valopetrooli, paloöljy * kerosene

kilovatio-hora kilowattitunti 11/II kilowatthour

kit de frenado jarrusarja * brake kit

kit de sensor giratorio kääntöanturipaketti * slewing sensor kit

Kuehneromyces mutabilis koivunkantosieni * Kuehneromyces mutabilis

Kuehneromyces mutabilis koivunkantosieni * changeable pholiota

la humanidad ihmiskunta 11/II mankind

la mayor parte useimmat al42 most

la misma cantidad sama määrä 12/II same amount

laca protectora suojalakka * protective varnish

lactario haaparousku * aspen milk cap

lactario rousku * milk cap

lactario negro mustarousku * ugly milk cap

lactario negro mustarousku * black milk cap

lactario nórdico (seta) haaparousku * northern milk cap

Lactarius rousku * Lactarius

Lactarius deliciosus männynleppärousku * Lactarius deliciosus

Lactarius deliciosus männynleppärousku * delicious lactarius

Lactarius deterrimus kuusenleppärousku * Lactarius deterrimus

Lactarius helvus lakritsirousku * Lactarius helvus

Lactarius necator mustarousku * Lactarius necator

Lactarius rufus kangasrousku * Lactarius rufus

Lactarius rufus kangasrousku * rufou milk cap

Lactarius torminosus karvarousku * woolly milk cap

Lactarius torminosus karvarousku * Lactarius torminosus

Lactarius trivialis haaparousku * Lactarius trivialis

Lactarius utilis kalvashaaparousku * pallid milk cap

Lactarius utilis kalvashaaparousku * Lactarius utilis

lado puoli 8/II side

lado a lado kyljittäin, vierekkäin 19/II alongside

lado de admisión imupuoli al54 inlet side

lado de toma; lado de entrada imupuoli al58 intake side

lado del fondo pohjapuoli 9/II bottom side

lagópodo riekko fm willow grouse

lámina lamelli * lamella

lámina de calentamiento lämmityskalvo * heating foil

laminado de chapa gruesa paksu levylaatta * thick plate slab

laminado de refuerzo jäykistelatta * reinforcement slab

lámpara lamppu * lamp

lámpara halógena halogeenilamppu * halogen bulb

lámpara incandescente hehkupoltin * glow bulb

lámpara incandescente hehkulamppu * glow bulb

lámpara indicadora merkkilamppu * indicator light

làmpare de filamento hehkulamppu * bulb

larga distancia pitkä etäisyys 9/II long distance

larguero parru, riuku ys spar

largura pituus fm length 

latón messinki * brass

lavareto; farra siika fm lavaret, white fish

lazo de apriete (de estrangulamiento) kiristinsilmukka ys chocker loop

lazo de la oruga telan lenkki * track link

lazo; lazada silmukka ansa 9/I mesh

Leccinum scabrum lehmäntatti * Leccinum scabrum

Leccinum scabrum lehmäntatti * Leccinum scabrum

Leccinum versipelle koivunpunikkitatti * orange birch bolete

Leccinum versipelle koivunpunikkitatti * Leccinum versipelle

Leccinum vulpinum männynpunikkitatti * orange pine bolete

Leccinum vulpinum männynpunikkitatti * Leccinum vulpinum

lección luento ys lecture

lector de tarjeta kortinlukija * card reader

leñador; obrero forestal metsuri fm forest worker, logger

lente de símbolo symbolilinssi * symbol lens

Lentinula edodes siitake * Lentinula edodes

lento hidastaa, hidas al57 slow

Lepista nuda sinivalmuska * Lepista nuda

leva epäkesko * cam

leva nokka 7/I cam

levanta(se) nouseminen * raising

levantador hidráulico de la válvula hydraulinen venttiilinnostin * hydraulic tappet lifter

levantarse nousta ylös 2/I rising up

leyes de la mecánica mekaniikan lakeja 12/II laws of mechanics

lezna naskali * punch

liber. de la cubierta del motor konepeiton vapautin * engine bonnet release

liberación de torno vinssin vapautus * winch release

liberación de tracción trasera takavedon vapautus * rear drive release

libra naula 12/II pound

libras por pulgada cuadrada PSI naulaa neliötuumalle al60 pounds per square inch PSI

libre vapaa * free

libre de ajustes säätövapaa fm adjustment free

líder; a la cabeza, el más avanzado johtava 20/II leading

liebre jänis fm hare

ligazón sidos al47 bonding

limitado rajoitettu hj limited

limitador rajoitin * limiter

limitador de alimentación syötönrajoitus * feed limiter

limitador de barra de reacción reaktiotangon rajoitin * reaction bar limiter

limitador de desgaste vedenerotin * water separator

limitador de inclinación kallistuksen rajoitin * inclination limiter

limitador de juego de rodillos rullaston rajoitin * roller set limiter

limitador de presión paineleikkuri * pressure limiter

limitador de profundidad syvyyden rajoitin * depth limiter

limitador de rodillo de alimentación syöttörullan rajoitin * feed roller limiter

limitar rajoittaa 15/I limit

limitar rajoittaa, rajoittaa 13/II limite

límite raja 3/II limit

límite de elasticidad myötölujuus * yield strength

límite de elasticidad myötöraja * yield point

límite de presión paineraja * relief valve

limo; sedimentado liete, liettynyt 2/II suspended

limpiador de ventanilla lateral sivulasinpyyhkijä * side window wiper

limpiaparabrisas lasinpyyhkijä * window wiper

limpiaparabrisas tuulilasinpyyhkijä * windscreen wiper

limpiaparabrisas lasinpyyhkijä * screen wiper

limpiar puhdistaa 4/I clean

limpieza puhtaus 18/I cleanliness

limpio puhdas 14/II clean

línea linja * line

línea al depósito linja säiliöön hj line to reservoir

línea de combustible polttoaineputki * fuel line

línea de ejes motrices nivelakselisto * line of propeller shafts

línea de fuerza voimaviiva 20/II line of force

línea de pérdida vuotolinja hj line, drain

línea de presión painelinja * pressure line

línea de retorno paluulinja * return line

línea de trabajo työlinja, putki hj line, working

línea hidráulica hydrauli linja * hydraulic line

línea hidráulica hydraulijohdin, linja al50 hydraulic line

líneas de fuerza voimaviivat 20/II lines of force

liquen jäkälä fm lichen

líquido neste, nestemäinen 11/II liquid

líquido lavaparabrisas lasinpesuneste * window washing liquid

líquido para lavar pesuneste * washing liquid

líquido refrigerante jäähdytysneste 5/I coolant

liso; uniforme tasainen al42 smooth

lista de mangueras letkuluettelo * hose list

lista de piezas osaluettelo * part list

listón lista * moulding

listón rima fm rib

listón para montaje asennuslista * mounting moulding

llamar kutsua al47 call

llanta levypyörä, vanne * rim

llanta (borde) vanne * rim

llave avain * key

llave kiila, avain * key

llave vääntötyökalu, ruuvitaltta * wrench

llave Allen kuusiokoloavain * allen key

llave con limitador de par momenttiavain * torque wrench

llave de anillos kiintosilmukka-avain * ring spanner

llave de boca; llave española kiintoavain * open end wrench

llave de bujías sytytystulppa-avain * spark plug wrench

llave de choque; llave de impacto iskuavain * impact wrench

llave de encendido virta-avain * ignition key

llave de gancho haka-avain * hook key

llave de tubos putkipihdit * tubespanner

llave de tuercas kiintoavain * spanner, wrench

llave de tuercas avain, työkalu * spanner

llave de tuercas mutteri-/ruuviavain * spanner

llave de turcas; llave inglesa para tuercas jakoavain, työkalu, avain * wrench

llave inglesa jakoavain * adjustable spanner

llavero avaimenperä * key holder

llegar; alcanzar lähestyä, saavuttaa 2/II approach

llenar; rellenar täyttää hj fill

lleno; repleto kylläinen, täynnä * replete

llevar kuljettaa 19/II carry

llevar a cabo hoitaa pois 5/I carry off

llevar a cabo; realizar toteuttaa ys accomplish

llevar; acarrear kantaa kuljettaa 9/I carry

lo básico; lo esencial perustietoja 12/II basics

lo contrario; lo opuesto vastakohta 19/II reverse

localización de averías vianetsintä * fault findiding

lodo jätesakka, -terva 2/II sludge

lograr saavuttaa 3/II achieve

lograr (algo) päästä 8/II get

lomo; solomillo sisäfilee ys tenderloin

lubric. central.rod.punto vig.izada nostopuomin kärkirullaston keskusvoitelu * central lubrication of the lifting boom's pointrollers

lubricación (lubrificación) voitelu 6/I lubrication

lubricación de la cadena ketjunvoitelu * chain lubrication

lubricación de oruga telaston voitelu * track lubrication

lubricante voiteluaine * lubricant

lubricante voiteluaine * lubricant

lubricante de motor moottoriöljy * engine oil

lubricar (lubrificar) voidella al50 lubricate

luces valot 11/I lights

luces de carretera ajovalot * headlights

luces de carretera kaukovalo * country beam

luces de freno jarruvalot * brake lights

luces de trabajo työvalot * working lights

luces de trabajo työvalot fm working light

luces largas; luces altas kaukovalo * high beam

luces marcadoras e intermitentes ääri- ja vilkkuvalot * limit and blinker lights

lucio hauki * pike

lucioperca kuha * pike perch

luna delantera etulasi * front glass

luna trasera takalasi * rear window

luz valo * light

luz auxiliar lisävalo * auxiliary light

luz de advertencia varoitusvalo * warning light

luz de cruce väliaisa * intermediate beam

luz de señalización merkkivalo * indicator light

luz de trabajo työvalo * working light

luz indicadora huomiovalo * indicator light

luz indicadora merkkivalo 11/I indicator light

luz interior sisävalo * interior light

luz intermitente vilkkuvalo * blinker light

luz trasera takavalo * rear light

Macrolepiota procera ukonsieni * Macrolepiota procera

Macrolepiota procera ukonsieni * parasol mushroom

Macrolepiota rhacodes akansieni * Macrolepiota rhacodes

madera puu * wood

madera puutavara * lumber, timber

madera aserrada sahatavara * sawn timber

madera combada vääntynyt puu * warped timber

madera cortada a medida katkottu tavara * cut-to-length timber

madera fresca tuore puutavara * fresh timber

madera industrial puutavara fm timber

madera para pasta massapuu fm pulp wood

madera preparada vetopuu * draw wood

madera rolliza raakapuu fm round timber

madera terciada o contrachapada vaneri fm plywood

madero; tablón lankku fm plank

maduro kypsä ys ripe

maíz maissi * corn

malla de acero teräsverkko * steel screen, net

malo; enfermo sairas ys morbid

malsano; mala salud sairaalloisuus ys morbidity

mampara verho * screen

mando ohjain * guide / deflector

mando a distancia etäis-/kauko-ohjaus 9/II remote control

mando de dos palancas 2-vipu ohjaus fm 2-lever control

mando de la dirección ohjaussauva * steering handle

mandril tuurna * mandrel

manejar käsitellä al50 handle

manejo de emergencia hätäohjaus * emergency steering

manejo manual käsiohjaus * manual steering

manejo u ordenación del renoval taimikon hoito  young stand tending

maneta derecha oikea kahva * right handle

maneta izquierda vasen kahva * left handle

mango kahva * handle / grip

mango sanka * bail handle

mango de desplazamiento tartuntakahva * crab handle

mango de extracción vetokahva * draw handle

mango de liberación laukaisukahva * release handle

mango de puerta oven kahva * door handle

mango de selección de marcha vaihteenvalintakahva * gear selection handle

mango de ventanilla ikkunankahva * window handle

mangos de extracción vetimet * draw handles

manguera letku * hose

manguera yleisletku * hose

manguera letku 16/I hose

manguera de agua vesiletku * water hose

manguera de aire ilmaletku * air hose

manguera de aire acondicionado ilmastointiletku * air conditioning hose

manguera de aislamiento eristeletku * insulating hose

manguera de bomba de agua vesipumpun letku * water pump hose

manguera de combustible polttoaineletku * fuel hose

manguera de conexión liitosletku * connection hose

manguera de frenos jarruletku * brake hose

manguera de medición de presión paineenmittausletku * pressure measuring hose

manguera de nilón muoviletku * plastic hose

manguera de nilón nylonletku * nylon hose

manguera de succión imuletku * suction hose

manguera flexible taipuisa letku hj line, flexible

manguera hidráulica hydrauliletku * hydraulic hose

manguera poliámida polyamidiletku * polyamid hose

manguera protectora suojaletku * protection hose

manguera superior de agua ylävesiletku * upper water hose

mangueras del cargador kuormaimen letkut * loader hoses

mangueras del refrigerante kylmäaineletkut * refrigerant hoses

manguito holkki * sleeve

manguito muhvi * muff

manguito acanalado uraholkki * grooved sleeve

manguito cónico kartioholkki * conical sleeve

manguito de acero teräsholkki * steel sleeve

manguito de amortiguación vaimennusholkki * damping sleeve

manguito de apriete kiinnitysholkki * fastening sleeve

manguito de apriete kiristysholkki * tensioning sleeve

manguito de caucho kumiholkki * rubber sleeve

manguito de cierre lukitusholkki * lock sleeve

manguito de cierre lukkoholkki * lock sleeve

manguito de cilindro sylinterin holkki * cylinder sleeve

manguito de compuerta p/ troncos sermin holkki * guard screen sleeve

manguito de extensión jatkoholkki * extension sleeve

manguito de extensión jatkonippa * extension nipple

manguito de guía ohjausholkki * guide sleeve

manguito de manguera letkunholkki * hose sleeve

manguito de refuerzo vahvikeholkki * reinforcement sleeve

manguito de rodillo rullaston holkki * roller sleeve

manguito de soporte tukiholkki * support sleeve

manguito de soporte tukihylsy * support sleeve

manguito de tubo putkiholkki * pipe sleeve

manguito de tubo de relleno täyttömuhvi * filler muff

manguito de tubo flexible letkun holkki * hose sleeve

manguito de unión sähköliitin * electrical connector

manguito delantero etuholkki * front sleeve

manguito espaciador välikeholkki * spacer sleeve

manguito exterior ulkoholkki * outer sleeve

manguito fileteado kierreholkki * threaded sleeve

manguito final päätyholkki * end sleeve

manguito inferior alaholkki * lower sleeve

manguito interior sisäholkki * inner sleeve

manguito intermedio väliholkki * intermediate sleeve

manguito seco del cilindro kuiva sylinteriputki * dry cylinder sleeve

manguito superior yläholkki * upper sleeve

manguito terminal pääteholkki * end sleeve

manguito, soldado muhvi, hitsattava * muff, weldable

manguito; casquillo; mandril holkki, hylsy, istukka * socket

manguito; casquillo; tubo holkki, hylsy, putki 7/I sleeve

maniobrar käsitellä, ohjata 17/II manoeuvre

manipulador manipulaattori * manipulator

manivela; brazo de manivela kampi, veivi al61 crank

manómetro painemittari * pressure gauge

manómetro del depósito säiliöpainemittari * container pressure meter

manta de aislamiento eristehuopa * insulation blanket

mantener pitää yllä 6/II maintain

mantener ylläpitää 3/II maintain

mantener ylläpitää, huoltaa 2/II maintain

mantener; sostener pitää, pidellä al58 hold

mantenimiento; entretenimiento kunnossapito 13/II maintenance

manual käsikirja, käsikäyttöinen * manual