Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

  
Counter 

Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
 Sanastot


Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus

Lapin ammattiopisto


FORESTRY COLLEGE
 
Taivalkosken 
metsäoppilaitos

LVI-LÄMSÄ


 

 


 

 

Eero Aula:
Tekniikan Englantia ja Saksaa, Technical English and German,

Press CTRL+F to find the word, write the word into the box in English, German or Finnish.

Paina control ja f ja täytä laatikko joko suomen, englannin tai espanjan sanalla.

Sanasto perustuu laajalti Tekniikan Englantia sarjaan, jonka englanninkielisiin osiin on käytetty luvalla lainauksia metsäkonevalmistajien Ponssen, Valmetin, Logsetin, Deere & Companyn ja Timberjackin, ym.  ohje-, käsi- ja oppikirjojen sivuilta.

The vocabulary & exercise is widely based on the series Technical English. Rights to translate these English materials Courtesy of Timberjack, Tampere, Finland and Deere & Company, Moline, IL, U.S.A.

Numero suomen ja englannin kielen sanan välillä viittaa kappaleeseen ja kirjasarjan osaan, missä tätä sanaa on käytetty. Esimerkiksi "ajettavuus 19/Ih driveability tarkoittaa, että sana "driveability" esiintyy Tekniikan Englantia I-osan harjoituskirjassa kappaleessa 19. Fm viittaa metsä- ja/tai metsäkonesanastoon ja h hydrauliikkaan. Katso sivu 160. 

The number between the English and Finnish word refers to the chapter where the word is used. For example "abrasive 2/II hiova means that  the word "abrasive" is used in chapter 2 in part II of  the Technical English Series Book. Word "ajettavuus 19/Ih driveability means that the word "driveability" can be found in chapter 19 of the Exercise Book of Part I of the Technical English. Fm refers to the Vocabulary of Forestry and/or Forest Machines. See page 208

ob... -ko, -kö 14/II whether

(Ab)hang, m mäki 17/II slope

(ab)kühlen jäähdyttää 6/I cool

(ab)scheren, schneiden keritä, leikata 2/II shear

(Ab)zopfen, Köpfen, n Entwipfeln, n latvan katkaisu fm topping

(ab)ästen karsia fm limb, delimb

(an)kommen tulla 18/II become

(an)treiben panna käyntiin, käyttää 9/II actuate

(an)zünden sytyttää, syttyä 2/Ih ignite

(Arbeits)schutzhelm, m turvakypärä fm safety helmet

(auf)reiben hangata 3/Ih rub

(Auf)ästung, f pystykarsinta fm pruning

(Aus)dauer, f kestäminen 19/Ih duration

(Baum)fällen kaataa fm fell

(Baum)fällmaschine, f kaatokone fm feller

(Baum)stumpf, m kanto fm stump

(be)merken huomata 3/II note

(Bull)dozer, m Planierer, m Planierraupe, f puskutraktori fm bulldozer

(da)zu, lisä 4/Ih extra

(der, die, das) zweite toinen 21/II second

(durch)tränken, einsaugen liottaa, imeytyä 2/II soak

(Düsen)öffnung, f suutin, mitta-aukko 2/II orifice

(ein)kuppeln kytkeä 10/II engage

(elektrische) Leitung sähköjohto 11/Ih wire

(elektrische) Spannung sähköjännite 21/II potential

(elektrischer) Strom, m sähkövirta 18/II current

(ent)gegen vastaan * against

(ent)gegen vastaan 12/II versus

(er) seinerseits vuorostaan 2/II in turn

(ge)frieren lassen jäädyttää 2/II freeze

(ge)recht, richtig oikein 2/II properly

(Konstruktions)planung, f suunnittelu 12/II design

(Kurven)diagramm, n Kurvenschar, f käyrästö 13/II tracing

(leicht) explodierend räjähtävä 3/Ih explosive

(Moor)schneehuhn, n riekko fm willow grouse

(Nutz)anwendung, f sovellus 16/Ih application

(Sturm)angriff, m hyökkäys * sortie

(Säge)kette, f teräketju fm saw chain

(um)drehen, wenden vääntää, kääntää 3/II turn

(Umwelt)verschmutzung, f saaste 6/I pollution

(unter)halten pitää yllä 6/II maintain

(Wald)bestand, m metsikkö fm stand

(Ventil)nocken, m epäkesko, venttiilin nostonokka 15/II tappet

(Ventil)stössel, m venttiilin nostin 15/II valve tappet

(ver)hindern, hemmen estää, ehkäistä * impede

(von etwas) herrühren, entstehen aiheutua jstkn 9/II due to

(Vor)bedingung, f edellytys, ehto * prerequisite

(Wärme)tauscher, m vaihdin 10/II exchanger

(Über)rest, m Überbleibsel, n jäännös * residue

(zer)spalten hajota 18/II split

(zu etwas) werden tulla joksikin 20/II become

(Zünd)Verteiler, m virranjakaja 11/Ih distributor

2-Hebel Lenkung 2-vipu ohjaus fm 2-lever control

2-köpfiger Zylinder 2-päinen sylinteri 1/II double end rod

2-stufig 2-vaiheinen fm 2-stage

4-takt 4-tahti 15/II 4-cycle

abbrechen, abschneiden katkoa fm cross cut

abdichten tiivistää 6/I seal

abdichten, Dichtung, f tiivistää, tiiviste 2/II seal

abdichtend tiivistäen 7/II shimming

abergläubisch taikauskoinen * superstitious

Abgas, Auspuffgas, n poistokaasu * exhaust

Abgas, n pakokaasu * exhaust gas

abgebraucht, aufgebraucht loppuun kulunut 2/II worn out

abgedichtet tiivistetty hj sealed

abgenutzt werden kulua loppuun 6/I wear out

abgenutzt, verschlissen kulunut 14/II worn

Abhang, m alamäki 10/II downhill

Abhang, m mäki * slope

Ablagerung, f kerrostuma 19/Ih deposition

Ablagerung, f sakka, saos 19/Ih deposition

ablassen(Wasser, Luft, Dampf) laskea pois (vettä, ilmaa, höyryä) 18/Ih bleed

ableiten johtaa 19/Ih derive

ablenkend toisaalle kääntäen 5/II diverting

abschalten, sich schliessen sulkea, sulkeutua 5/II shut off

Abschluss, m Beendigung, f lopettaminen 15/II completion

Abschneiden, n katkaisu 17/II cross-cutting

Abschneider, m Querschneider, m katkoja fm cross cutter

Absicht, f tarkoitus * purpose

absorbieren imeä itseensä 13/II absorb

absorbierend absorboiva 2/II absorbent

Absteller, m Abstellhebel, m moottorin pysäytin fm engine stop

Abstufung, f Klasse, f luokitus, luokka 16/II rating

Abtriebswelle, f Antriebswelle, f ulosottoakseli 8/Ih output shaft

abwechseln, verändern vaihdella, muuttaa 19/Ih vary

abwechselnd vaihteleva * various

abwehren, zurückdrängen torjua * suppress

Abweichung, f poikkeama * deviation

Abweichung, f Abwechslung, f muutos, vaihtelu 6/II variation

abwärts alaspäin 7/Ih downward

abändern muuttaa 7/II modify

Achsantrieb, m vetopyörästö fm differential

Achse, f akseli 16/II axle

Achse, f Welle, f akseli 1/II shaft

Achsgewicht, n akselipaino fm axle load

acht Volt kahdeksan volttia 22/II eight volts

achten, respektieren, berücksichtigen ottaa huomioon * respect

Adaptation, f, Anpassung, f sovellus, mukaelma * adaptation

addieren, beifügen lisätä 21/II add

adoptieren adoptoida * adopt

Adsorbens,n Adsorptionsmittel,n adsorboiva aine 2/II adsorbent

Akkumalator, m akku 18/II battery

Aktion, Wirkung, f vaikutus 7/Ih action

aktuell, tatsächlich todellinen, tosiasiallinen 3/Ih actual

aktuell, zeitgemäss todellinen 13/II actual

Akustik, f äänioppi, akustiikka 16/II acoustics

Akustik, f Klangwirkung, f äänivaikutus fm acoustic

all, alle kaikki fm all

allgemein yleinen 11/II common

allgemein yleinen 3/II general

allgemein yleisesti 19/Ih commonly

allgemein yleisesti 5/II generally

allgemein, universal yleinen 16/Ih universal

allgemeine Durchforstung, f yleisharvennus 17/II general thinning

allmählich, stufenweise vähitellen, asteittain 19/Ih gradually

Allradantrieb, m neliveto, jokapyöräveto fm 4-wheel drive

als programmiert ohjelmoituna 22/II in a programmed

alternativ, abwechselnd vaihtoehtoinen 16/II alternative

Alternative vaihtoehdot 16/II alternatives

am Sitz montiert istuimeen asennettu fm seat mounted

Ampere, n ampeeri 11/Ih ampere

Amperezahl der Stromstärke virranvoimakkuus 12/Ih ampere amperage

anbauen rakentaa hj build up

Anbetung, f palvonta, jumalointi * adoration

anders(her)um, umgekehrt toisinpäin 8/II reverse

andrehen, anlassen vääntää käyntiin 12/Ih crank

anerkennen tunnustaa, hyväksyä * endorse

anerkennen, akzeptieren hyväksyä 19/Ih accept

anfangen, beginnen alkaa 2/Ih begin

Anforderung, f vaatimus * requirement

Anforderung, f Erfordernis, n vaatimus 3/II requirement

angekoppelt kytketty 10/II connected

angereichert väkevöity 18/II concentrated

angeschlossen, angekoppelt yhdistetty hj coupled

angetrieben käytetty * driven

angewachsen lisääntynyt 2/II increased

anhäufen, sammeln kartuttaa * accumulate

Anker, m ankkuri * armature

Anlasser, m Starter, m käynnistin 11/Ih starter

Anlassmotor, m Anlasser, m käynnistinmoottori 12/Ih starting motor

Anlassschalter, m käynnistyskytkin 12/Ih starter switch

annehmen olettaa 21/II assume

anordnen järjestää, taivuttaa * dispose

anpassen sopia yhteen 6/II match

anpassen sopia yhteen 5/Ih match

anpassen sovittaa * fit

anpassend soveltaen 20/II by applying

anreichern, konzentrieren tiivistyä, väkevöidä 19/II concentrate

Anreicherung, f Konzentration, f väkevyys 18/II concentration

Ansaug-, Ansaugen, n Saugdruck, m imu, imeminen, imupaine * suction

Ansauganlage, f imujärjestelmä 14/II intake system

Ansaugen, n imu 7/Ih intake

Ansaugkrümmer, m Saugleitung, f imusarja 13/II intake manifold

Ansaugtakt, m imutahti 15/II intake stroke

anschaffen hankkia itselleen 10/II incur

anschaffen hankkia, saavuttaa hj acquire

anschliessen, anhängen kytkeä, yhdistää 17/II couple

Anschluss, m liitin fm connector

Anschluss, m liitos fm joint

Anschluss, m Klemme, f liitos, liitin 1/II connection

Ansclussstelle, f liitos-, yhtymiskohta 21/II junction

anspornend kiihottava, kannustava * incentive

anstatt, an Stelle einer... jnk sijasta 4/Ih instead

Anstrichfarbe, f Lack, m maali 2/II paint

Anteil, m Portion, f Ration, f annos * ration

Antioxydant, m hapettumisen estolisäaine 19/Ih antioxidant

antreiben käyttää * apply

antreiben vaikuttaa, käynnistää 7/II actuate

antreiben, fahren käyttää, ajaa 1/Ih drive

Antrieb, m ulosanto, käyttö- 16/Ih output

Antriebsachse, f -welle, f käyttöakseli 16/Ih drive shaft

Antriebsleistung, f käyttöteho 7/Ih driving power

Antriebsriemen, m käyttöhihna 5/Ih drive belt

Antriebsräder vetävät pyörät 4/II drive wheels

Antriebswelle, f ulosottoakseli 10/II output shaft

Antriebswelle, f vetoakseli 9/Ih drive axle

Antwort, f Reaktion, f vastaus, reaktio 10/II response

anwachsen kasvaa, lisääntyä hj increase

anwachsen, zunehmen nousta, kasvaa 19/II increase

Anwalt, m asianajaja * solicitor

anwenden, in Gebrauch nehmen soveltaa 17/II customize

Anwendung, f käyttö 19/Ih application

Anwendung, f käyttö, sovellus 3/II application

Anwendungen sovellutukset 22/II applications

anwesend läsnäoleva * present

Anwesenheit, f Präsenz, f läsnäolo 19/Ih presence

Anzeigelicht, n merkkivalo 11/Ih indicator light

anzeigen ilmaista 19/II indicate

anziehen vetää puoleensa 2/II attract

Arbeit, f työ 12/II work

arbeiten toimia 18/II work

arbeiten työskennellä fm operate

Arbeitsbeleuchtung, f -licht, n työvalot fm working light

Arbeitsergebnis, n tuotos 17/II output

Arbeitslinie, f -rohr, n työlinja, putki hj line, working

Arbeitsschutz, m työsuojelu fm work protection

Arbeitsstelle, f paikka, työmaa 17/II site

Arbeitstakt, m työtahti 15/II power stroke

Arm der Baumfällmaschine harvesterin puomi fm harvester boom

Armaturenbrett, n kojelauta 10/II dashboard

Armlehne, f, Seitenlehne, f kyynärnoja, käsinoja fm arm-rest

Art, f laji * species

Ast, m oksa fm branch

Ast, m Zweig, m oksa, haara 8/II branch

Atempause, f hengähdystauko+A349 * respite

atmen hengittää 13/II breath

Atmosphären- ilmakehän- hj atmospheric

Atmung, f hengitys 1/Ih aspiration

Auerhahn, m -huhn, n metso fm capercaillie

auf dreierlei Weise kolmella tavalla 7/II in three ways

auf niedrigem Niveau pienellä tasolla 18/II at low rate

auf vielerlei Weise monella tavalla 15/Ih in several ways

auf, an päällä, päälle, on 11/II upon

Aufbau, m Konstruktion, f rakenne 3/II construction

Aufbau, m Struktur, f rakenne 19/Ih structure

aufbauen, konstruieren rakentaa 1/Ih construct

Aufbewahrungskasten, m säilytyskotelo fm storage box

auffallend, bedeutend näkyvä 19/Ih prominent

Aufforstung, f metsittäminen fm afforestation

auffüllen uudelleen täyttää 9/II refill

auffüllen, auftanken täyttää hj fill

auffüllen, vervollständigen täyttää, täydentää * replenish

Aufgabe, f tehtävä 6/I job

Aufgabe, f tehtävä 22/II task

aufgebraucht, kulutettu loppuun 18/II exhausted

aufgeladen ahdettu 16/II charged

aufgeladen ahdettu fm charged

aufklären selvittää 3/II find out

Aufsichtsperson, f Steuermann, m valvoja, ohjaaja 22/II controller

aufsteigen nousta 2/Ih rise

aufwärts, hinauf ylöspäin 19/II upward

Aufwärtshub, m isku ylöspäin 2/Ih up-stroke

aus dem Tank tankista 4/Ih from the tank

aus diesem Grund tästä syystä 3/II for this reason

aus Sicherheitsgründen turvallisuussyistä hj for safety reasons

ausarbeiten, verfassen laatia, kerätä, toimittaa * compile

Ausbeute, f tuotto, saanto, hyöty * yield

ausbreiten, verteilen levitä, levittää, hajottaa, jakaa 4/Ih spread

ausdehnen laajeta paisua 1/Ih expand

ausdehnend paisuva 2/Ih expanding

ausdrücken, ausschieben puskea ulos 2/Ih pushing out

ausdrücken, Zustand, m ilmoittaa, olomuoto 20/II state

ausgefiltert suodatettu fm filtered

ausgenommen lukuunottamatta 16/II excluding

ausgerüstet varustettu 16/II equipped

ausgestaltet muodostettu 18/II formed

ausgewuchtet tasapainoitettu fm balanced

ausgezeichnet hienosti 2/II finely

ausgleichen, angleichen tasata, yhtäläistää 8/Ih equalize

Ausgleicher, m tasapainotin 7/II balancer

Ausgleichgetriebe, n Differential, n tasauspyörästö 16/II differential

Auslass, m ulostulo 7/II outlet

Auslassventil, n pakoventtili 2/Ih exhaust valve

auslöschen sammuttaa fm extinguish

Ausmass, n Dimension, f Mass, n mitta fm dimension

Auspacken, n pakkauksen purku * unpacking

Auspuffkrümmer, m pakosarja 15/II exhaust manifold

Auspufftakt, m poistotahti 15/II exhaust stroke

ausreichend riittävä 14/II adequate

ausreichend riittävä 19/Ih adequate

Ausrüstung,f Zubehör,n varuste 22/II equipment

Ausrüstung,f Zubehör,n varusteet, laitteet 3/II equipment

ausschliessen sulkea pois 16/II exclude

Ausschussbaum,m Auslegearm,m puomi (nosturin) fm boom

Ausschussbaumgeschwindigkeit, f puomin nopeus fm boom speed

aussenden, ausstrahlen lähettää ulos * emit

aussenseitig ulkopuolinen 7/II external

ausser Betrieb pois toiminnasta 2/II out of operation

ausser, abgesehen von lukuunottamatta, paitsi 3/II aside from

ausser, ausgenommen paitsi 5/II except

ausser, bis auf paitsi, lukuunottamatta * aside from

aussetzen, exponieren altistaa * expose

Aussicht, f näköala fm view

Ausstattung, f kalustus, sisustus fm fittings

ausstrecken, verlängern ojentaa, pidentää 17/II extend

Austauscher, m vaihdin * exchanger

Austrittsseite, f jättöpuoli 15/II backside

Auswahl, f valikoima 17/II choice

auswählen valita 3/II select

auswählen valita 8/Ih select

auswärts ulospäin 1/Ih outward

Auszeichnung, f leimaus fm marking

automatisch automaattisesti 22/II automatic manner

automatisch, selbsttätig automaattinen 22/II automatic

Bagger, m kaivinkone fm excavator

Balancierer, m tasapainottaja 7/Ih balancer

Ballengrösse, f paalin koko 22/II bale size

Barsch, m ahven fm perch

Basis,f Basis- kanta 21/II base

Basisring,m kantarengas 21/II base ring

Batterie, f akku, patteri 12/Ih battery

Batteriespannung, f akkujännite 22/II battery voltage

Bauch, m Magen, m vatsa, maha, kupu fm belly

bauen rakentaa, pystyttää 6/II build

Baumarten, Holzarten puulajit 17/II tree species

Baumfälleinheit, f harvesteriyksikkö fm harvesting unit

Baumfälleinheit, f kaatoyksikkö, -pää fm felling unit

bedecken peittää 2/II coat

bedeuten tarkoittaa, merkitä 3/II mean

bedeuten, mittel- tarkoittaa, keski- 13/II mean

bedeutsam merkittävä * significant

bedeutsam, bemerkenswert merkittävä 21/II significant

Bedienungsanlage, f hallintalaitteet fm controls

Bedrängtheit, f Not, f eng ahdinko, pula, ahdas * strait

beeinflussen vaikuttaa 3/Ih affect

Beerenpflücken, n marjastus fm picking berries

befreien vapauttaa, helpottaa 6/II relieve

Befreiung, f vapautus 15/Ih relief

befriedigen, füllen tyydyttää, täyttää 3/II meet

befriedigend tyydyttävä 5/Ih adequate

befördern transportieren kuljettaa fm transport

befördern, transportieren kuljettaa 19/II carry

begrenzen rajoittaa 15/Ih limit

Begrenzer, m Sperre, f rajoitin 5/II restrictor

begrenzt rajoitettu 5/II limited

behandeln kosketella 22/II concern

behandeln, führen käsitellä, ohjata 17/II manoeuvre

behandelt hoidettu, käsitelty 2/II treated

Behälter, m astia, säiliö 2/II container

Behälter, m säiliö 2/II reservoir

Behälter, m säiliö 18/Ih reservoir

Behälterschlauch, m linja/putki/ säiliöön hj line to reservoir

beibehalten ylläpitää 3/II maintain

beide molemmat 4/II both

beide Enden molemmat päät 1/II both ends

beim bergab fahren alamäen aikana 10/II downhill stretches

beim Laufen (bei der Operation) toiminnalle 7/II to operation

beinhalten pitää sisällään 19/Ih contain

beinhalten, umfassen pitää sisällään 5/II include

bekommen saada 7/II get

Bekämpfungs-, Pflanzenschutzmittel, n torjunta-aine fm pesticide

Belag, m Überzug, m päällyste * coating

Beleuchtung, f valaistus fm illumination

Beleuchtung, f valot 11/Ih lights

beliebt, populär suosittu 19/Ih popular

bemerkenswert huomattava 17/II outstanding

Bemühung,f Bestrebung, f ponnistus * exertion

benachrichtigen, signalisieren välittää viesti 22/II signal

Benzin, n bensiini am. 11/II gasoline

Benzin, n bensiini engl. 11/II petrol

Benzin-, Ottomotor, m bensiinimoottori 19/Ih gasoline engine

beobachten havainnoida 20/II observe

bequem, komfortabel mukava fm comfortable

Berechnung, f lasku, tili 13/II account

Bereich, m ala, alue, piiri 3/II range

Bereich, m alue 19/Ih range

Berücksichtigung einer(wichtigen) Sache huomioonotettava (tärkeä) seikka Berücksichtigung (einer wichtigen Sache) 3/II consideration

Beschleunigung, f kiihdytys * acceleration

beschreiben, schildern kuvailla 3/II describe

beschreiben, vorlegen esittää 22/II present

beschädigen vaurioittaa 3/II damage

beschädigen vaurioittaa 14/II damage

beschädigt werden vaurioitua 13/II damage

Beschädigung, f särkyminen 2/II breaking

Beschädigung, f Panne, f vaurio 2/II damage

Beschädigung, f Schaden, m vika 10/II failure

beseitigen, eliminieren poistaa 9/II eliminate

besetzen, einnehmen vallata, miehittää 11/II occupy

besonders erikoisen 14/II extra

besonders, vor allem varsinkin 10/II especially

besorgen hoitaa pois 5/Ih carry off

besorgen, anschaffen hankkia 8/Ih provide

Besorgnis, n berühren huoli, koskea 19/Ih concern

Bestandteil, m aineosa * constituent

bestechlich sein lahjottavissa oleva * bribable

Bestechung, f lahjonta * bribery

bestehen aus koostua jstk 19/Ih consist of

bestehen aus muodostua jstk 21/II consist of

bestehen, widerstehen kestää 1/Ih withstand

bestimmen määrittää 2/II determine

bestimmen määrätä, komentaa 3/II dictate

bestimmen, sich aufdrängen määrätä, tuppautua * impose

bestimmt tietty, määrätty 3/II certain

bestimmt, gewiss määrätty, tietty 6/II given

beständig pysyvä * constant

Beständigkeit, f pysyvyys 19/Ih stability

Betonung, f korostus, paino * emphasis

betrachten harkita, tarkastella 20/II consider

betrachten tarkastella 3/II regard

betreffend, zuständig asianomainen fm respective

betreffs koskien jtk; mitä tulee jhk. 3/II in regard to

Betrieb, m käynti, toiminta 13/II functioning

Betrieb, m käyttö fm operation

Betriebsbremse, f ajojarru 16/II driving brake

Betriebsgewicht, n Dienstgewicht, n työpaino fm service weight

Betriebskraft, f käyttövoima hj work force

Betriebsweise,f Funktion, f toiminta 15/Ih operation

Bewaldung, f metsän istutus fm afforrestation

bewegbar liikuteltavissa 16/II movable

bewegbar liikuteltavissa fm movable

bewegender Teil, Laufteil, m liikkuva osa 6/I moving part

beweglich, mobil liikkuva 22/II mobile

Bewegung, f liike 1/Ih motion

Bewegung, f liike 11/II movement

Bewegungswirkung der (Luft)masse massan liikevaikutus 15/II ramming effect

Bewegungsvolumen, m syrjäymä, tilavuus 13/II displacement

Beweiden, n Weidegang, m laiduntaminen * grazing

bewerkstelligen, besorgen panna toimeen 10/II stage

Beziehung, f Relation, f suhde * relative

Bezirk, m reviiri,alue * territory

bezüglich suhteutettu, liittyvä, kuuluva 3/II related

biegen, nachgeben taipua, antaa myöten * succumb

Bild, n abbilden kuva, kuvata 11/II image

bilden, Form, f muodostaa, muoto 19/II form

bildend muodostaen 18/II forming

Bildung, f Gestaltung, f muodostus * formation

billiger,günstiger edullisempi 2/II cheaper

binden sitoa, solmia * tie

Biotoptyp, m kasvupaikkatyyppi fm biotope-site type

Birke, f koivu fm birch

Birkenrinde, f tuohi fm white bark

Birkhahn, m -huhn, n teeri fm black grouse

Blatt, n lehti fm leaf

Blau-, Heidelbeere, f mustikka fm blueberry

Blei, n lyijy 18/II lead

bleiben jäädä 9/II remain

Bleidioxyd, n lyijydioksidi 18/II lead peroxide

Bleisulfat, n lyijysulfaatti 18/II lead sulfate

Block des Reihenmotors rivimoottorin ryhmä 7/Ih line block

Block, m tukki fm log

Boden, m pohja 2/II bottom

Boden, m pohja 2/Ih bottom

Bodenbearbeitung, f maanmuokkaus fm soil preparation

Bodendruck, m (Ober)flächendruck, m pintapaine fm ground pressure

Bodenfläche, f pohjapinta-ala fm basal area

Bodenfreiheit, f maavara 16/II ground clearance

Bodenseite, f pohjapuoli 9/II bottom side

Bohle,f Planke,f lankku fm plank

Bohrung, f poraus 7/II bore

braucht man tarvitaan 8/Ih are needed

Breite, f leveys 16/II width

Bremsanlage, f jarrujärjestelmä fm braking system

Bremse, f jarru 10/II brake

Bremse, f jarru fm brake

Bremsmoment, m jarrumomentti 10/II braking torque

Brennen, n palaminen * combustion

Brennstoffe polttoaineet 19/Ih Fuels

Brett, n lauta fm board

bringen tuoda 18/II bring

Bruchstück, n palanen 2/II fragment

Bruchteil, m murto-osa 2/Ih fraction

Bruchwald, m Bruchmoor, m korpi fm spruce swamp

Bruchzahl, f murtoluku * fraction

brutto brutto 16/II gross

brüllen mylviä, karjua * bellow

Bundring, m Ring, m kaulus, rengas * collar

Busch, m pensas fm bush

Butan, n butaani fm butane

Bündelmaschine, f kasaaja fm buncher

Bär, m karhu fm bear

Charakteristikum, n Eigenheit, f ominaispiirre 12/II characteristic

chemisch kemiallinen 18/II chemical

chemisch kemiallisesti 2/II chemically

Chip, m Span, m lastu, pala, siru 2/II chip

computerunterstützt tietokoneperusteinen 17/II computer-based

d(a)rauf päällä 8/II at the top

Dach, n katto fm roof

Dampf, m höyry 12/II steam

Dampf, m höyry 19/Ih vapor (Am)= vapour

Dampf, m höyry 11/II vapour

daneben sivuun, syrjään 3/II aside

das treibende Rad, Antriebsrad, n vetävä pyörä 9/Ih drive wheel

Datei, f tiedot 16/II data

dauerhaft pitkittynyt, jatkuva * sustained

dauerhaft, beständig vakio, pysyvä 13/II constant

Daumen, m peukalo 19/II thumb

decken kattaa, peittää 3/Ih cover

Defekt, m vika 18/Ih failure

Defizit, n Unterbetrag, m vajaus, vaillinki * deficit

Destillation, f tislaus 19/Ih distillation

deswegen sen tähden 15/II thereby

Detonation, f klopfende Verbrennung nakutus, räjähdys 13/II detonation

deutlich ilmeinen, selvä 19/II obvious

dicht, tiheä, taaja * dense

Dichte, f tiheys 18/II specific gravity

Dichtemesser, m hydrometri, tiheysmittari 13/Ih hydrometer

Dichtung, f tiiviste 2/II gasket

Dichtung, f Abdichtung, f tiiviste, tiivistys hm sealing

die Luft erhitzt sich ilma kuumenee 3/Ih air heats

Dienst, m palvelu 18/II service

dies sieht man tämä nähdään hj this is shown

diese Arbeiten zu erledigen tehdä nämä toiminnot 8/Ih to do these jobs

differential different/erotus- 1/II differential

diffundieren, durchdringen hajaantua 18/II diffuse

direkte Einspritzung suoraruiskutus * direct fuel injection

direkter Fahrweg suora kulkutie 2/II straight path

diskutieren, besprechen keskustella 12/II discuss

dispergieren, fein verteilen hajottaa, levittää, hajaantua * disperse

Dispersionsmittel, n Dispersant, n hajoittaja lisäaine 19/Ih dispersant

Doppelachse, f teli 17/II bogie

Doppelachse, f telipyörästö 16/II bogie

doppeltwirkend kaksitoiminen 1/II double acting

doppeltwirkend kaksitoiminen hj double acting

doppeltwirkender Umkehrfilter kaksoispaluusuodatin fm dual return filter

drehen, ausrollen pyörittää * spin

drehend pyörivä 1/Ih rotary

drehend, rotierend pyörivä 1/II rotary

Drehmoment, m vääntömomentti 3/II torque

Drehmoment, m vääntömomentti 8/Ih torque

Drehstromgenerator, m vaihtovirtalaturi 11/Ih alternator

dreiteilig kolmiosainen * tripartite

Drohung, f uhkaus * menace

Drosselklappe, f käsikaasu, kuristin fm throttle

drosseln kuristaa 15/Ih throttle

Drosselung, f drosseln kuristus, kuristaa 5/II throttle

Druck, m paine 5/II pressure

Druck, m paine 15/Ih pressure

Druckabbau, m paineen pudotus 6/II pressure drop

Druckbegrenzungsventil, n Überdruckventil, n paineenrajoitusventtiili 6/II relief valve

druckbelastet paineenalainen 4/II under pressure

druckdichter Verschluss painekorkki 5/Ih pressure cap

druckluftbetrieben, pneumatisch paineilmatoiminen 15/Ih pneumatically

Druckunterschied, m Druckdifferenz, f paine-ero 6/II pressure difference

drücken painaa 7/II press

du solltest wissen sinun tulisi tietää 3/II you should know

dulden, vertragen sietää 19/Ih tolerate

durch läpi jnk. jnk. kautta 5/II through

durch Abkühlung jäähdyttämällä 12/II by cooling

durch das Rohr putken kautta hj by a tube

durch Erhitzung kuumentamalla 12/II by heating

durch Feder wirkend jousivaikutteinen fm spring action

durch Gestaltung muodostaen 6/I by forming

durch Veränderung muuttamalla 12/II by changing

durchaus, völlig läpikotaisin * thoroughly

Durchblasen, n ohipuhallus 6/I blow-by

Durchblasen, n ohivirtaus 14/II blow-by

durchdringen tunkeutua läpi * penetrate

durcheinanderbringen panna sekaisin, sotkea * stir

Durchflussmenge, f virtaus, tuotto fm flow

Durchforstung, f harvennus fm thinning

Durchforstung, f Läuterung, f harvennus(hakkuu) 17/II thinning

durchführen, leisten suorittaa 13/II perform

durchführen, leisten suorittaa, tehdä, esittää hj perform

Durchführung, f suoritus 22/II performance

Durchgang, m Durchfahrt, f läpikulku, väylä hj passage

Durchgang, m Kanal, m käytävä, kanava 7/Ih passage

durchgearbeitet, ausgefeilt viimeistelty 2/II finished

durchlassen, fliessen lassen päästää 7/II deliver

Durchlauf, m kulkeminen 9/II routing

Durchlauf, m kulkeminen hj routing

durchlaufen kulkea läpi 2/II pass through

durchlässig, permeabel läpäisevä * permeable

Durchmesser, m halkaisija, läpimitta 17/II diameter

Durchsatz, m Durchflussmenge, f toimitus, tuotanto 7/II delivery

Durchschnitt, m, -swert, m keskiarvo * average

durchschnittlich keskimääräinen 13/II average

Düngung, f lannoitus fm fertilization

dünn ohut 21/II thin

Düse, f suutin * nozzle

dämpfen, vaimentaa 6/I deaden

Dämpfer, m vaimennin 7/Ih damper

Dämpfung, f vaimennus 1/II cushion

ebenso, ebenfalls samoin 19/II similarly

Ecke, f kulma 9/Ih corner

Eckigkeit, f kulmikkuus 15/II angularity

edel jalo * noble

Effekt, m Wirkung, f teho, vaikutus hj effect

effektiv tehollinen 13/II effective

ehrgeizig kunnianhimoinen * ambitious

eichen asettaa kohdalleen fm adjust

Eichhörnchen, n orava fm squirrel

Eichung,f Kalibrierung,f kalibrointi * calibration

Eigenschaft, f ominaisuus 3/Ih property

eigentlich itse asiassa hj in effect

eilig, eil-, schnell- välitön, kiireellinen, silmänräpäyksellinen, pika- instant

ein bestimmter, ein gewisser tietty, määrätty, eräs 13/Ih certain

Einbau, m Montage, f asennus 9/II mounting

Einbau, m Anlage, f asennus * installation

einbauen sopia, sovittaa, asentaa fm fit

einbauen, montieren asentaa 3/II install

einbauen, montieren asentaa 9/II mount

eindeutig ilmiselvästi 13/II obviously

Eindruck, m Einwirkung, f vaikutus,vaikutelma 18/II impression

einen Gang schalten vaihtaa vaihdetta * shift

einfach yksinkertainen hj simple

einfach yksinkertainen fm single

einfach yksinkertaisesti 7/II simply

einfachwirkend yksitoiminen 1/II single acting

einfachwirkend yksitoiminen hj single acting

Einfluss, m, Wirkung, f vaikutus 19/Ih influence

Einfüllöffnung, f täyttöaukko, -putki 2/II filler pipe

eingebaut asennettu 5/II mounted

eingebaut asennettu 1/Ih mounted

eingebaut sisäänrakennettu fm enclosed

eingehend, gewiss, bestimmt yksityiskohtainen, tietty, määrätty 3/II particular

eingekeilt werden kiilautua 2/II wedge

eingepasst sovitettu 6/II given

eingestellt, synchronisiert ajoitettu 14/II timed

eingraben uurtaa 2/II score

eingraben uurtaa 18/Ih score

eingreifen, olla kosketuksissa * mesh

Einheit, f yksikkö 1/II unit

einige wenige muutama, harva hj few

einkapseln koteloida 7/Ih house

einkuppeln, zuschalten kytkeä yhteen 12/Ih engage

einlagern, varastoida 4/Ih store

Einlass, m imu sisäänotto 2/Ih intake

Einlass, m Einlassöffnung, f tuloaukko * inlet

Einlassventil, n imuventtili 2/Ih intake valve

Einleitung, f esittely, johdanto 8/Ih introduction

einmal kerran 15/II once

einnehmen varata 19/II occupy

einnehmen, umfassen viedä, käsittää 11/II occupy

einordnen, klassifizieren luokitella 2/II classify

einschalten, anschalten kytkeä * switch

einschliesslich sisältäen 19/Ih including

Einschnürung, f kuristus hj restriction

Einschnürung, f Drosselung, f kuristus 8/II restriction

einschränken rajoittaa 5/II restrict

einsetzen, festsetzen, -legen asettaa, määrätä * constitute

einspritzen suihkuttaa sisään 21/II inject

Einspritzung ruiskutus 4/Ih injection

Einspritzung, f sisään suihkutus 21/II injection

einstellbar säädettävä 9/II adjustable

einstellen säätää 5/II adjust

einstellen säätää 15/Ih regulate

einstellen, regulieren säätää 5/II regulate

einstellen, taktieren ajoittaa 4/Ih time

einstellfrei säätövapaa fm adjustment free

Einstellung, f Einstellen, n ajoitus 15/II timing

Einstellung, f Regulierung, f säätö 6/II regulation

Einströmung, f sisäänvirtaus 16/Ih input flow

eintreten käydä sisään 19/II enter

Eintritt, m sisäänkäynti 15/Ih enter

Eintritt, m sisäänpääsy * access

einzig, einfach ainoa, yksinkertainen 17/II single

einzigartig ainutlaatuisen 17/II uniquely

einzylinder-Einspritzpumpe, f yksittäispumppu hj pump, single

Eis, n jää 12/II ice

Eisendrahtnetz, n rautalankaverkko 2/II wire mesh

Elch, m hirvi fm elg, moose

elektrisch sähköinen 21/II electrical

elektrisches System, ...Netz, Bordnetz,n sähköjärjestelmä fm electric system

elektrischgesteuert sähköohjattu fm electro controlled

Elektrizität, f sähkö 11/II electricity

elektrohydraulisch sähköhydraulinen 15/Ih electrohydraulic

Elektrolyt, m elektrolyytti 18/II elektrolyte

elektromagnetisch sähkömagneettinen 20/II electromagnetic

elektronisch elektroninen 22/II electronic

Emission, f päästö * emission

Emitter,m Sender,m emitteri, lähetin 21/II emitter

empfangen vastaaanottaa 2/Ih receive

empfangen vastaanottaa 7/II receive

empfehlen suositella 3/II recommend

empfindlich herkkä, arka 5/II sensitive

empfindlich, mürbe herkkä, arka, murea * tender

endgültig lopullinen 14/II eventual

Endhieb,m Räumungsschlag, m päätehakkuu 17/II final felling

endlich lopulta, vihdoin 2/II eventually

Energie, f energia 11/II energy

entfernen poistaa * remove

entfernen, fortbringen poistaa 2/II remove

Entferntheit, f pitkä etäisyys hj long distance

Entfernung, f Abstand, m etäisyys, välimatka 11/II distance

Entfernung, f Distanz, f etäisyys 16/Ih distance

entgegen vastaan 10/II against

entgegengesetzt päinvastainen 18/II reverse

entgegenkommen, kohdata 12/II encounter

entgegenwirken vastustaa 13/II restrict

enthalten sisältää, käsittää 10/II incorporate

enthüllen, entdecken paljastaa 19/II reveal

entkommen, entgehen päästä 8/II get

entladen purettu 18/II discharged

entladen purkaa * discharge

entladen purkautunut 18/II discharged

Entladung, f Entladen, n purku, kuorman poisto 15/Ih unloading

entlastet kevennetty 16/II unloaded

entlastet kevennetty fm unloaded

Entleerung, f tyhjentäminen 19/Ih depletion

Entlüfter, m huohotin 2/II breather

Entlüfter, m ilmanvaihtoreikä hj vent

Entlüftung, f huohotus hj air vent

Entlüftung, f poisto 7/Ih exhaust

Entlüftung, f huohotus 6/I venting

Entlüftung, f Entlüftungsloch, n ilmanvaihtoreikä 1/II vent

entscheiden ratkaista, tuomita 3/II judge

entscheiden, lösen ratkaista 18/Ih solve

Entscheidungsfrist, f valinnanvara * option

Entschädigung, f Vergütung, f hyvitys, korvaus * remuneration

entsetzlich, furchtbar hirveä, kauhea, kamala * strait

entsprechend vastaavasti 17/II consistently

entsprechend, übereinstimmend yhdenmukainen 19/Ih analogous

entstehen koitua, aiheutua * accrue

entweder joko- 9/II either

entweder...oder joko... tai 10/II either... or

entwerfen, konstruieren suunnitella 17/II design

entwickeln kehittää 19/Ih develope

entwickeln kehittää 5/Ih generate

entwickeln, bilden kehittää, luoda 8/II create

Entästung, f karsinta fm delimbing

Entästungsmaschine,f karsintakone fm delimber

Erdanschluss,m Erdung,f Masse(klemme), f maadoitus 11/Ih ground

Erde, f maa 12/II Earth

Erdöl, n Rohöl, n raakaöljy 19/Ih crude oil

erfordern vaatia hj require

erfordern vaatia, tarvita 7/II require

Erfordernis, n tarve hj need

Erfordernis, n erfordern tarve, tarvita 7/II need

Ergebnis, n tulos 2/Ih result

Ergänzung, f Komplement, n, ergänzen täydennys, täydentää 17/II complement

Erholung, f virkistys fm recreation

erhöhen, aufsteigen nousta, kohota 5/II rise

erkennen tunnustaa, tunnistaa 19/Ih recognize

Erkennung, f Rekognition, f tunnistus, tunnustus, tunteminen * recognition

erklärt selitetty 22/II explained

erlauben sallia 9/II allow

erlauben sallia 13/II permit

erleichtern helpottaa * facilitate

erläutern valaista 15/II illustrate

ermitteln saada selville 10/II detect

Ermittlung, f Enthüllung, f paljastaminen 22/II detection

Ermüdung, f väsymys, uupumus 17/II fatique

ermöglichen tehdä mahdolliseksi 17/II enable

erneuern, austauschen uusia, vaihtaa 2/II replace

ernsthaft vakava 2/II serious

Ernährung, f ravitsevuus, ravinto * nutrition

Erpressung, f kiristys * blacmail

erreichen saavuttaa 3/II achieve

erreichen saavuttaa 22/II obtain

erreichen erzielen saavuttaa * obtain

erreichen, ankommen saavuttaa, tulla 2/Ih reach

Ersatz(stoff), m korvike hj substitute

ersetzen korvata 18/II replace

ersetzen korvata 5/Ih replace

erstrangig ensisijainen 2/II prime

erstrangig ensisijaisesti 5/Ih primarily

erstrebenswert, wahltauglich tavoiteltava, vaalikelpoinen * eligible

erwünscht haluttu 18/II desired

erwähnen mainita 13/II mention

erzeugen, zustandebringen tuottaa 18/Ih provide

Erziehung, f Zucht, f kasvatus fm growing

es geht schief menee vikaan 22/II goes wrong

es hängt davon ab, ob... riippuu jstk 18/II depends upon

es ist zu merken, wohlgemerkt huomattakoon, huomaa että 18/II note

es muss gemischt werden täytyy sekoittua 3/Ih must mix

es muss sein täytyy olla 14/II must be

Espe, f haapa fm aspen

etwas beabsichtigen tarkoittaa * designate

ewig ikuisesti 11/II forever

Evolutionsklasse, f kehitysluokka fm development class

exákt, genau täsmällinen 12/II definite

existieren, vorhanden sein olla olemassa 19/II exist

Expansion, f Ausdehnung, f paisunta 13/II expansion

Experiment, n experimentieren koe, kokeilla hj experiment

Explosion, f Detonation, f räjähdys, paukahdus,nakutus * detonation

extra, besonders ylimäärä, erikoinen 7/II extra

Extra-, Sonderbedürfnisse erityistarpeet 17/II specific needs

Extrazubehör, n lisävarusteet 16/II optional equipment

Extrem, n äärimmäisyyys 19/Ih extreme

Fahr-, Reisegeschwindigkeit, f kulkunopeus, matkanopeus fm travelling speed

Fahrbarkeit, f Fahrverhalten, n ajettavuus 19/Ih driveability

Fahrbetriebsmittel, n liikkuva kalusto 3/II mobile equipment

fahren, reisen kulkea, matkustaa 21/II travel

Fahrerhaus, n ohjaamo 16/II cab

Fahrerhaus, n (Führer)kabine,f ohjaamo fm cab, cabin

Fahrgeschwindigkeit, f ajonopeus fm drive speed

Fahrgeschwindigkeit, f kulkunopeus 10/II road speed

Fahrlicht, n ajovalot fm driving lights

Fahrt, f, Fahren, n ajo fm driving

Fahrweg, m ajoura fm logging road

Fahrzeug, n ajoneuvo 10/II vehicle

Faktor, m tekijä 3/II factor

Fall, m tapaus 6/I case

Falle, f ansa, loukku * trap

Falle, f fangen ansa, pyydystää 2/II trap

fallen pudota 5/II drop

fallen pudota, kaatua 11/II fall

Falzarm, m taittopuomi fm luffing boom

fangen pyydystää, siepata 2/II catch

Farbenmarkierung, f värimerkkaus 17/II colour-coding

Farn, m saniainen fm fer

Faser, f Fiber, f kuitu, säie, syy 2/II fibre

Faserholz, n Zellstoffholz, n Papierholz, n massapuu fm pulp wood

faul laiskasti 3/Ih lazily

Feder, f jousi 6/II spring

federbelastet jousikuormitteinen 16/II spring loaded

federbelastet jousikuormitteinen fm spring loaded

Fehlerbestimmung, f Diagnose, f Fehlersuche, f vianmääritys 18/Ih diagnose

fehlerhaft funktionieren toimia huonosti 10/II malfunction

fehlerhaft, falsch virheellisesti 18/II erroneously

fehlerhaft, falsch väärä 18/Ih incorrect

Fehlersuche, f vianetsintä 17/II trouble-shooting

feiern, jubeln juhlia, remuta * revel

feingeteilt hienojakoinen * finely

Feld, n kenttä 19/II field

Feld,n kenttä 20/II field

Felge, f vanne fm rim

fern- etäis-, kaukainen 9/II remote

fern, fernliegend etäinen, kaukainen 16/Ih remote

Ferntransport, m kaukokuljetus fm long distance haul

fest kiinteä 16/Ih fixed

fest kiinteä 2/II solid

fest kiinteä, sovitettu 5/II fixed

fest tiukasti hj tightly

fest, dauernd kiinteä, jatkuva 9/Ih constant

festes Einkommen kiinteä tuotto hj fixed displacement

festgelegt kiinteä, pysyvä 6/II fixed

festhaften tarttua lujasti 17/II grip

Festkubikmeter, n kiintokuutiometri fm solid cubic meter

festsitzen, klemmen takertua, juuttua 2/II stick

Feststellbremse, f (Handbremse, f) seisontajarru fm parking brake

Feststellbremse, f Parkierbremse, f seisontajarru 16/II parking brake

feststellen, bestimmen määrittää, määrätä 3/II determine

Fette, Fettstoffe rasvat * fats

Feuchtigkeit, f kosteus 2/II moisture

Feuchtigkeit, f kosteus * moisture

Feuer, n tuli 16/II fire

Feuer,n tuli fm fire

Feuerlöscher, m tulen sammutin fm extinguisher

Fichte, f kuusi fm spruce

Figur, f Zeichnung, f kuvio, piirros 7/II figure

Filter, m suodatin 14/II filter

Fischerei, f kalastus fm fishing

Flanke, f liuska, nokka, nokan kylki 14/II lobe

Flaumhaarige nordische Birke, Haarbirke, f hieskoivu fm pubescent birch

Flechte, f jäkälä fm lichen

Flexibilität, f Anpassungsfähigkeit, f joustavuus 17/II flexibility

flexibler Schlauch taipuisa letku hj line, flexible

fliehen paeta 9/II escape

fliessendes Öl liikkuva öjy hj moving oil

Flotte, f laivasto 19/Ih fleet

Flottmoor, n letto fm quagmire

Fluchtweg, m pakotie 2/Ih escape

flüchtig, ätherisch haihtuva 3/Ih volatile

Flüchtigkeit, f Verdunstbarkeit, f haihtuvuus 19/Ih volatility

Flügel, m siipi hm vane

Flügelmotor, m siipimoottori 3/II vane motor

Flügelpumpe.f siipipumppu 16/Ih vanepump

flüssiger (Raketen)brennstoff nestemäinen raketin tms. polttoaine LP=liquid propellant

Flüssiggas, n nestekaasu fm butane gas

Flüssiggas, n (LPG) nestekaasu 3/Ih Liguefied Petroleum LP

Flüssiggas, n (LPG) nestekaasu 3/Ih LP-gas

Flüssigkeit, f neste 4/II fluid

Flüssigkeit, f neste 5/Ih liquid

Flüssigkeit, f flüssig neste, nestemäinen 11/II liquid

Flüssigkeitskühlung, f nestejäähdytys 5/Ih liquid cooling

flössen uittaa fm float

folgenderweise seuraavasti 18/II as follows

folgerichtig, konsequent johtuva, seuraava 20/II consequent

footpound, ftlb. jalkanaula 16/Ih foot-pound

Form, f muoto hj shape

Format, n Form, f muoto 12/II shape

Formgebung, f, Design, n muotoilu * design

Forstausschuss, m metsälautakunta fm forestry board

Forstmaschinenfahrer, m metsäkoneenkuljettaja fm forest machine operator

Forstmaschinenschlosser, m metsäkoneasentaja fm forest machine mechanic

Forstmeister, m Diplom-Forstwirt, m metsänhoitaja fm M.Sc. (Forestry)

Forstpflanzenzüchtung, f Waldbaumzüchtung, f metsänjalostus fm forest improvement

Forstschule, f metsäopisto fm forestry college

Forstwirtschaftsingenieur, m metsätalousinsinööri fm forestry economic engineer

fortgesetzt werden jatkua 18/II continue

fortsetzen jatkua, jatkaa hj continue

Forwarder, m Vorbringer, m kuormatraktori fm forwarder

Forwarder, m Vorbringer, m kuormaa kantava metsätraktori 16/II forwarder

Fremdstoff, m vieras aine 19/Ih foreign matter

frieren, gefrieren jäätyä 19/Ih freeze

Frischluft- raitisilma- fm fresh air

Frischluft, f raitisilma 16/II fresh air

Frontlader, m Frontschaufellader, m etukuormaaja fm front end loader

Frostschutzmittel, n pakkasneste 5/Ih antifreeze

Fullererde, f kuohusavi 2/II fuller's earth

Funken, m kipinä 14/II spark

Funken, m kipinä 4/Ih spark

Funktion, f Betrieb, m toiminta 6/II function

funktionell, funktionsgemäss toiminnallinen * functional

funktionieren, arbeiten toimia 6/II operate

funktionieren, in Betrieb sein toimia 4/II function

Funkverbindung, f yhteysradio fm communic. radio

Fussel, f nöyhtä, nukka 2/II lint

Fussgestell, n Piedestal, n jalusta 17/II pedestal

Futter, n rehu 22/II forage

fühlen, abtasten tunnustella 8/II sense

Fühler, m Sensor, m tunnistin,anturi * sensor

Fühler, m Geber, m tunnistin,anturi 10/II sensor

Fühler, m Sender, m anturi, lähetin 11/Ih sending unit

Füllungskissen, n Polsterung, f tyyny, pehmike fm cushion

Fürsorge, f huolenpito 18/Ih care

fähig kykenevä 6/I able

fähig kykenevä 3/II capable

Fähigkeit, f kyky 13/II ability

Fällhebel, m kaatovänkä fm felling lever

Förder-, Schluckvolumen, m tuotto, kierrostilavuus 3/II displacement

fördern edistää * promote

fördern ylentää, edistää,tuottaa 17/II promote

Förderstrom (der Pumpe) pumpun tuotto 16/II pump output

Förderstrom, m pumpun tuotto hm displacement

Förderstrom, m pumpun tuotto fm pump output

Fördervolumen, m kierrostilavuus 5/II displacement

Gang, m vaihde hm gear

ganz koko, kokonainen 2/II whole

ganz kokonainen * entire

ganz und gar, völlig kokonaan 15/Ih entire

ganz, völlig kokonaan, täysin 6/II completely

Gas, n kaasu 2/Ih gas

gasförmig kaasumainen 12/II gas

geben antaa 7/Ih to let

Geber, m Fühler, m tunnistin * probe

Gebläse, n Lüfter, m puhallin 5/Ih blower

Gebrauch, m käyttö hj usage

Gebrauchsdruck, m käytetty paine hj applied pressure

gebräuchlich, üblich tavanomainen 11/II usual

Gefrieren, n Zufrieren, n jäätyminen 19/Ih icing

gegen den Uhrzeigersinn vastapäivään 19/II counter-clockwise

Gegendruck, m vastapaine 8/II back pressure

gegeneinander toisiaan vastaan 3/Ih against each other

Gegensatz, m Unterschied, m vastakohta, ero 2/II contrast

gegenseitig, beiderseitig keskinäinen, molemminpuolinen * mutual

gegensätzlich vastakkainen 19/II opposite

gegensätzlich vastakkainen 8/II reverse

gegensätzlich, widersprüchlich vastakkainen 21/II contradictory

gegenteilig jnk vastainen 19/Ih adverse to

Gehäuse, n Kapselung, f kotelo * housing

gekreutzt, Kreutz, n ristikkäinen, risti 19/II cross

Gelee, n koagulieren hyytelö, hyytyä * jelly

Gelenk, n Verbindung, f linkki, yhteys 17/II link

Gelenkwelle, f nivelakseli 5/II rockshaft

Gelände, n maasto 16/II terrain

gemeinsam yhteinen fm common

Gemisch, n Mischung, f seos 18/II compound

gemischt sekalainen 1/II miscellaneous

gemischt, bunt sekalainen, kirjava fm miscellaneous

genau tarkka 2/II close

genau, präzis täsmällinen 17/II precise

genau, pünktlich eksakti, tarkka, täsmällinen exact

Genauigkeit, f Präzision, f tarkkuus 19/Ih precision

Generator, m generaattori 11/Ih generator

Generator, m Lichtmaschine, f laturi 13/II generator

genug tarpeeksi 3/II enough

genug, genügend riittävästi * sufficiently

gerade(aus) suoraan 9/Ih straight

gerade, direkt suoraan 3/II directly

gerade, geradeaus suora, suoraan 11/II straight

gerades Kabel suora johdin 20/II straight wire

geringer alempi 7/II lower

Gerstengriess, m ohraryyni * pearl barley

Gerät, n laite, koje 13/II device

Gerät, n Zubehör, n Ausrüstung, f laite, varuste, varustus 16/Ih equipment

Gerät, n, Antrieb, m toimilaite 5/II actuator

geräumig tilava fm roomy

geräumig tilava 17/II spacious

gesamt- kokonais- 13/II overall

gesamt- kokonais- fm overall

gesamt-, total- kokonais- 21/II total

geschehen tapahtua 21/II happen

geschehen tapahtua 18/II occur

geschehen tapahtua 2/Ih occur

geschehen tapahtua 3/Ih take place

geschehen tapahtua 18/II taking place

geschlossen suljettu 4/II closed

geschlossen, suljettu 1/Ih enclosed

geschlossener Behälter suljettu säiliö 3/Ih closed container

geschlossener Stromkreis suljettu virtapiiri 18/II complete circuit

Geschwindigkeit, f nopeus 4/II speed

Geschwindigkeit, f nopeus 21/II velocity

Geschwindigkeits-, Tachometer, m nopeusmittari 22/II tachometer

Geschwindigkeitskontrolle, f nopeuden tarkkailu 22/II speed monitoring

Geschwindigkeitssensor, m nopeustunnistin 10/II speed sensor

Gesetze der Mechanik mekaniikan lait 12/II laws of mechanics

gesetzmässig lain mukainen fm according to law

Gesicht, n kasvot, naama 15/II face

Getreideverlust, m viljan hävikki 22/II grain loss

getrennt erillinen 7/II separate

Getriebe, n vaihdelaatikko 16/II gear box

Getriebe, n Triebstrang, m vaihteisto, tehonsiirtolaitteet 8/Ih transmission

Gewicht, n paino fm weight

Gewissen, n omatunto * conscience

gewünscht haluttu, toivottava 2/II desirable

gewöhnlich tavallisesti 5/II usually

gezeigt im Bild nähdään kuvassa 7/II shown in fig.

gezogen vedetty imetty 2/Ih drawn

giessen valaa 7/Ih cast

Gipfel, m Krone, f latvus fm crown

glasierend lasittuva * glazing

glauben uskoa * entrust

gleich, äquivalent yhtäsuuri 7/II equal

gleichartig samanlainen 18/II similar

gleichbleibend, konstant vakio, pysyvä 8/II constant

Gleichdruck- vakiopaine 16/II constant pressure

gleiche Menge sama määrä 12/II same amount

gleichförmig, -mässig tasainen * uniform

gleichgerichtet samansuuntainen 20/II parallel

Gleichgewicht, n, tasapaino 8/II balance

gleichmässig tasaisesti 10/II evenly

Gleichrichter, m tasasuunnin 13/Ih rectifier

Gleichstrom, m tasavirta 18/II direct current

gleichzeitig samanaikaisesti 17/II simultaneously

gleichzeitig yhtä aikaa 6/I at once

Gleiten, n Rutschen, n liukuminen * slippage

Gleitschutz,m Schlupfschutz, m(=Ketten) luistosuoja (=ketjut) fm anti slip guard

Gleitschutzkette, f kitkaketju, lumiketju 17/II antiskid chain

Gleitschutzkette, f, Schneekette, f kitkaketju 17/II antiskid chain

gleitverhindernd antiblockierend, blockierfrei liukastumista estävä,lukkoutumaton fm anti-slip

Grad, m aste 15/II degree

Grad, m aste, suhde, taso 2/II degree

Grau-, Regenbogen-/forelle, f taimen, kirjo-/purolohi fm trout

Grauerle, f Europäische Weisserle, f harmaaleppä fm grey alder

Gravitation(skraft), f maan vetovoima 12/II gravitational pull

greifen, fassen tarttua 19/II grasp

Greifer der Baumfällmaschine harvesteripää 17/II harvester head

Greifer, m koura, kahmari fm grapple

Greiferwender, m kourankääntäjä fm rotator

Grenze, f raja 3/II limit

Griff, m ote, kahva, kädensija * grip

grob karkeasti * roughly

gross suuri, tärkeä * major

grosse Entfernung pitkä etäisyys 9/II long distance

grosse Zunahme suuri nousu, suuri lisäys hj great increase

Grubbern,n Eggen,n äestys fm harrowing

grund- perus- 14/II fundamental

Grund-, Haupt- perus- , pohja- hj basic

Grundeinheit, f perusyksikkö 11/II basic unit

Grundelement, n peruselementti 1/Ih basic element

Grundfunktion, f perustoiminta 15/Ih basic operation

Grundgehäuse, n pääkotelo, -runko 7/Ih main housing

grundlegend olennainen 14/II fundamental

Grundprinzip, n perusperiaate 19/II basic principle

Grundsatz, m periaate 16/Ih principle

Grundsatz, m perusasia 14/II basic thing

Grundsatz, m Prinzip, n periaate 6/II principle

grundsätzlich pohjimmiltaan 4/II basically

Grundteil,m Basisteil,m perusosa 8/Ih basic part

Grundwissen, n perustiedot, perustietoja 12/II basics

Gruppe, f Team, n ryhmä 4/II team

Grübchenbildung, f kolosyöpyminen 2/II pitting

Grösse, f koko 3/II size

grösser suurempi 22/II greater

grösser suurempi 9/II larger

gültig voimassaoleva 11/II effective

Hackgut,n Hackschnitzel, n Hackspan, m hake fm chip

Hafer, m kaura * oat

Haltbarkeit, f Stabilität, f säilyvyys 19/Ih storage stability

halten pitää 8/II hold

halten pitää 8/II keep

handbetrieben, manuell käsin 9/II manually

Handbewegung, f Geste, f käden liike, ele * gesture

Handelswaren kauppatavarat 17/II merchandize

Handhebel, m käsivipu 9/II manual lever

Handhebel, m käsivipu hj manual lever

Handlung, f toiminto 17/II action

Handlung, f, Akt, m akti, toiminta 1/Ih act

Harvester, f Haumaschine, f harvesteri, hakkuukone fm harvester

Harvester,f Baumfällmaschine, f Holzerntemaschine, f puunkorjuukone 17/II harvester

Harz, n Pech, n hartsi, liima, pihka 19/Ih gum

Hase, m jänis fm hare

Haselhuhn, n pyy fm hazel grouse

hat reagiert reagoitunut 18/II have reacted

Haufen, m pino fm pile

haupt- pää- 2/II major

haupt- , grund- pää- 8/II main

Hauptmodelle, Haupttypen päätyypit 15/Ih major types

Hauptschalter, m pääkytkin 10/II master switch

hauptsächlich pääasiassa * essentially

Hauptteile pääosat 4/Ih major parts

Havarie, f Ruine, f Schrott,m haaksirikko, raunio, romu * wreck

Hebearm, m Kranarm, m nostopuomi fm lifting boom

Hebekran, Kran, m nostokurki, nosturi 17/II crane

Hebel, m vipu 7/II lever

Hebel, m vipu hj lever

Hebelbewegung, f vivun liike 17/II lever movement

Hebelsteuerung, f vipuohjaus 16/II lever steering

Hebelsteuerung, f vipuohjaus fm lever steering

Hebemoment, n nostomomentti 16/II lifting moment

heben nostaa hj lift

heben nostaa hj raise

heilen, verbessern parantaa 18/Ih remedy

Heizanlage des Fahrerhauses (...der Kabine) ohjaamon lämmitin fm cabin heater

Heizer, m Heizapparat, f lämmitin 16/II heater

Heizung und Lüftung lämmitys ja tuuletus fm heating & ventilation

Heizwert, m lämpöarvo 19/Ih heating value

hell valoisa fm light

hemmen, behindern ehkäistä 19/Ih inhibit

herabsetzen, verringen alentaa, vähentää 8/II reduce

Herabsetzung, f Reduktion, f alennus 8/II reduction

Herausziehen, n pois vetäminen * extraction

Herde, f lauma * herd

herrührend von... aiheutuen, johtuen jstk hj causing

Hersteller, m valmistaja 19/Ih manufacturer

herum ympäri 19/II around

herum ympäri 5/II round

herumlaufen kulkea ympäri 5/Ih passing around

heruntergesetzt, reduziert alennettu, kevennetty fm reduced

heruntersetzen alentaa 6/I reduce

heruntersetzen, reduzieren alentaa, laskea 6/II reduce

Heu, n heinä fm hay

Hieb, m Stoss, m Schlag, m isku 1/Ih shock

Hilfs-, Neben- apu-, sivu- 11/Ih auxiliary

Hilfskraftlenkung, f tehostettu ohjaus 7/II power steering

hinten takana 14/II beyond

hinten takana, takapuoli 11/II behind

hinter dem Motor moottorin takana * rear of the engine

hinter, Hinterteil, m takana, takapää, -osa fm rear

hinter-, rück- taka 16/II rear

Hinterachse, f taka-akseli 8/Ih rear axle

hintere Doppelachse takateli tandem 16/II rear bogie

hintere Doppelachse takateli tandem fm rear bogie

hinunter alas 2/Ih down

Hinweis, m Referenz, f viite 19/Ih reference

hoch nopea (korkea) fm high

hoch/niedrig korkea/matala 16/II high/low

hochfein, feinfein hienon hieno 2/II tiny

hochheben, erheben nostaa, kohottaa 5/II raise

hochliegend korkealla sijaitseva 17/II commanding

Hochmut, m ylpeys, ylimielisyys * pride

hochoktanige Benzin, Superbenzin, f korkea okt bensiini 19/Ih premium fuel

hohl ontto, tyhjä 7/Ih hollow

Hohlraum, m ontelo 9/II cavity

Hohlraum, m ontelo hj cavity

Holz(zell)stoff, m puumassa 2/II wood pulp

Holz, n puu fm tree, wood

Holzeinschlag, m hakkuu fm logging, felling

Holzernte, f puun korjuu fm harvesting

Holzhandel, m puun myynti fm timber trade

Holzhaumaschine, f Fällmaschine, f harvesteri, "hakkuukone" fm forest harvester

Holzhaumaschine, f Fällmaschine, f hakkuukone, harvesteri fm forest harvester

Holzkohle, f puuhiili 2/II charcoal

Holzware, f (Bau)holz, n puutavara fm timber

Holzverarbeitungsindustrie, f metsäteollisuus fm forest industry

Hub, m Takt, m isku, tahti 1/Ih stroke

Hufeisen, n hevosenkenkä 20/II horseshoe

Humus, m humus fm humus

Hupe, f Horn, n äänitorvi 11/Ih horn

Hydrauliksystem, n hydraulische Anlage hydraulijärjestelmä fm hydraulic system

hydraulisch hydraulisesti 15/Ih hydraulically

hydraulische Presse hydr. puristin hj hydraulic press

hydraulischer Heber hydr. nostin hj hydraulic jack

hydrostatisch hydrostaattinen 4/II hydrostatic

Hülse, f Buchse, f holkki, hylsy, putki 7/Ih sleeve

hängen bleiben juuttua 2/II caught

hängenbleiben tarttua kiinni 18/Ih seize

Höhe, f korkeus 16/II height

Höhe, f korkeus fm height

Höhe, f korkeus, kukkula * elevation

höher, überlegen ylempi, korkeampi 17/II superior

ihr eigenes heidän omansa hj their own

im allgemeinen yleisesti 19/Ih in general

im Betrieb toiminnassa oleva 4/Ih in operation

im Gegensatz zu... toisin kuin 20/II unlike

im Gegensatz zu... toisin kuin 19/Ih unlike

im Grunde, letzten Endes pohjimmiltaan 18/II essentially

im Motor moottorissa 3/Ih in the engine

im Uhrzeigersinn myötäpäivään 19/II clockwise

immer aina 7/II always

Impuls, m impulssi 12/II momentum

Impuls, m liikevoima -määrä 12/II momentum

in allen Richtungen kaikissa suunnissa hj in any directions

in allen Richtungen kaikkiin suuntiin hj all directions

in aller Ruhe levossa 11/II at rest

in Amperen ampereina 22/II in amps

in Bewegung liikkeessä 11/II in motion

in den letzten Jahren viimevuosina 19/Ih in recent years

in der Nähe (von) lähellä 9/II close

in diesem Fall tässä tapauksessa 7/II in this case

in Milliamperen milliampereina 22/II in milliamps

in Produktion tuottamisessa 14/II in producing

in Richtung auf... jtk. kohti, suuntaan 19/II toward

in Stellen, in Bereichen alueilla 9/II in areas

indizieren indikoida, ilmaista 13/II indicate

Induktion, f induktio 20/II induction

industriell teollinen, teollisuus- 22/II industrial

induzieren indusoida, aiheuttaa 20/II induce

Inertia, f Trägheit, f jatkuvuus, hitaus 12/II inertia

Inhalt, m -gehalt sisältö -pitoisuus * content

Initiative ergreifen, anfangen aloittaa 10/II initiate

Innenfilet, n sisäfilee * tenderloin

Innenseite, f sisäpuoli 6/II inside

innenseitig sisäpuolinen 1/Ih internal

inner, intern sisäinen 2/II internal

innerlich sisäpuolisesti 7/II internally

instandhalten, warten ylläpitää, huoltaa 2/II maintain

Instandhaltung, f kunnossapito 13/II maintenance

Instrumententafel, f Apparattisch, m kojepöytä * console

integral kokonaisuuteen liittyvä * integral

Integrität, f Gesamtheit, f kokonaisuus, eheys * integrity

Interferenz, f (Überlagerung der Wellenbewegungen) häiriö, interferenssi 17/II interference

Intervallfunktion, f taukotoiminto fm interval function

irgendetwas jokin 22/II something

irre gehen harhailla, eksyä * stray

isoliert eristetty fm insulated

Isolierung, f eristys 16/II insulation

ist angewendet on käytetty/suunnattu hj is applied

ist beim entladen purkautuva 18/II discharging

ist gebaut on rakennettu 7/II is built

ist gekommen on tullut 19/Ih has become

Istwert, m Realwert, m todellinen arvo 13/II true value

Jagd, f metsästys fm hunting

jeder(jede, jedes) jedermann jokainen 4/Ih each

jedermanns Recht, Allgemeinrecht, n jokamiehen oikeus fm everyman`s rights

jedoch kuitenkin hj however

jenseits, auf der anderen Seite toisella puolella 15/II beyond

Jungwuchs, m taimikko fm young stand

Jungwuchs, m Jungholz, n nuori metsikkö 17/II young stands

Jungwuchspflege, f taimikon hoito fm young stand tending

Kahlschlag, m avo-(uudistus)hakkuu 17/II clear-cutting

Kahlschlag, m paljaaksihakkuu 17/II clear-cutting

Kahlschlag, m Kahlhieb, m avohakkuu fm clear cutting

kaltes Wetter kylmä ilma 5/Ih cold weather

Kambium,n Teilungsgewebe,n jälsi, paksuuskasvusolukko fm cambium

Kammerdiener, m miespalvelija * valet

Kampf, m taistelu 2/II battle

Kanal, m kanava 5/Ih duct

Kaninchen, n kani fm rabbit

kann man einstellen voidaan säätää 8/II might be set

kann man sehen voidaan nähdä 2/II can be seen

kann man tun voidaan tehdä 3/Ih can be done

kann verändert werden voidaan vaihtaa (muuttaa) 12/II can be changed

Kante, f terävä särmä 2/II edge

karger Waldboden, forstlicher Grenzertragsboden kitumaa fm forest land of low productivity

Kassetten-Rekorder, m kasettisoitin fm casette player

Katalysator, m katalysaattori * catalyst

katalytisch katalyyttinen * catalytic

Kegelrad, n kartiohammaspyörä 9/Ih bevel gear

Keil, m kiila * wedge clamp

keramisch keraaminen * ceramic

Kern, m ydin, sisin sydän, core

Kette, f ketju fm chain

Ketten ketjut 16/II chains

Ketten ketjut fm chains

Kettenführung, f terälaippa fm saw guide

Kettenschlepper,m Raupenschlepper, m telaketjutraktori 7/II crawler

Kiefer, f mänty fm pine

Kilowattstunde, f kilowattitunti 11/II kilowatthour

kippbar kallistettava 17/II tiltable

Kipphebel, m keinuvipu 7/Ih rocker arm

Klappern, n Gerassel, n kalina, räminä * clash

klar selvä fm clear

Klimatisierungsanlage, f ilmastointilaite 13/II air conditioner

Klopfen, n nakutus 19/Ih knock

Klopffestigkeit, f nakutuskestävyys 19/Ih antiknock

Klotz, m pölkky fm block

knapp, ungenügend niukka, riittämätön * scarce

kochen, sieden kiehua 19/Ih boiling

Kohle, f Kohlenstoff, m hiili * C carbon

Kohlenmonoxyd, n hiilimonoksidi * CO

Kohlenwasserstoff, m hiilivety * HC hydrocarbon

Kohlenwasserstoff, m hiilivety * hydrocarbon

Kolben, m mäntä 2/Ih piston

Kolbenmotor, m mäntämoottori 3/II piston motor

Kolbenring, m männän rengas 6/I piston ring

Kolbenring, m männän rengas 14/II ring

Kollektor, m kollektori, kokooja 21/II collector

Kombatibilität, f, Zusammenpassung, f yhteensopivuus lh19 compatibility

Kombination, f Zusammenstellung, f yhdistelmä 3/II combination

kombiniert yhdistetty fm combined

Komma, n Punkt, m pilkku, piste 19/II dot

kommen dürfen, gelangen päästä fm access to

kommen, ankommen tulla 18/II enter

kommerziell, kaufmännisch kaupallinen 19/Ih commercial

kompensieren kompensoida 15/Ih compensate

kompensieren korvata, kompensoida 6/II compensate

kompensieren, ausgleichen korvata, tasata 5/II compensate

Komponente,f Teil, m komponentti, osa fm component

Kondition, f kunto hj condition

konsequent, zielbewusst johdonmukaisesti 9/II consequently

konstant vakio 16/Ih constant

Kontrolle, f Überwachung, f tarkkailu, tarkkailla 17/II monitoring

koppeln kytkeä 8/Ih connect

koppeln, zusammenkoppeln kytkeä 9/II connect

Korn, n jyvä 2/II grain

Krafstoffmesser, m Verbrauchsmesser, m polttoainemittari 11/Ih fuel gauge

Kraft, f voima 8/II force

Kraftabnahme, f Nebenantrieb, m tehon ulosotto * power take off

Kraftabnahme, f Nebenantrieb, m tehon ulosotto * PTO, power take off

Kraftfahrzeug, n (KFZ) moottoriajoneuvo 11/II motor vehicle

Kraftlinie, f voimaviiva 20/II line of force

Kraftlinien voimaviivat 20/II lines of force

Kraftstoff, m Brennstoff, m polttoaine 11/II fuel

Kraftstoffbehälter, m polttonestesäiliö fm fuel tank

Kraftstoffpumpe, f polttoainepumppu 13/II fuel pump

Kraftstoffverbrauch, m Brennstoffverbrauch, m polttoaineen kulutus 17/II fuel consumption

Kraftübertragung, f voimansiirto fm power transmission

krankhaft sairaalloinen * morbid

Kreis, m piiri fm circuit

Kreis, m Stromkreis, m piiri, virtapiiri 5/II circuit

Kreisprozess, m Takt, m työkierto, tahti 2/Ih cycle

Kriechen, n ryömintä 9/II drift

kriechen, rinnen ryömiä, valua 18/Ih drift

Krümmer, m Rohrleitung, f sarja * manifold

Krähenbeere, f variksenmarja fm black crowberry

Kränklichkeit, f sairaalloisuus * morbidity

Kubikfuss, m kuutiojalka 3/Ih cubic foot

Kubikzoll.m kuutiotuuma 3/Ih cubic inch

Kugel, f pallo 5/II globe

Kunde, m asiakas 17/II client

Kundendienst, m palvelu, huolto fm service

Kupplung, f kytkin 4/II clutch

Kupplung, f kytkin 8/Ih clutch

Kurbelgehäuse, n Kurbelkasten, n kampikammio 6/I crankcase

Kurbelwelle, f kampiakseli 11/II crankshaft

Kurbelwelle, f kampiakseli 2/Ih crankshaft

Kurve, f käyrä * curve

kühl viileä fm cool

Kühlanlage, f jäähd.järjestelmä 5/Ih cooling system

Kühler, m jäähdytin fm cooler

Kühler, m jäähdytin 5/Ih radiator

Kühlluft, f jäähdyttävä ilma 5/Ih cooling air

Kühlmittel, n jäähdytysneste 5/Ih coolant

Kühlung, f jäähdytys 10/II cooling

Kühlung, f jäähdytys 5/Ih cooling

kürzer lyhempi 21/II shorter

kämpfen taistella * combat

können, fähig sein kyetä * enable

könnte man zerstören voisi tuhota 3/Ih would destroy

Körper, m Rahmen, m ruumis, runko 11/II body

Lachs, m lohi fm salmon

Lack, m Harz, n lakka, pihka 19/Ih varnish

Ladefähigkeit, f Beladungsklasse, f kantavuus, kuormitusluokka 16/II load rating

Lademaschine, f Lader,m kuormaaja 7/II loader

laden ladata 1/II charge

laden ladata hj charge

Laderaum, m kuormatila 16/II bed

Lage, f Schicht, f kerros * layer

Lager, n laakeri 14/II bearing

Lampe, f Leuchte, f lamppu fm lamp

Landschaft, f maisema fm landscape

Landwirtschaft, f maanviljelys 22/II agricultural

langsamer hitaampi 10/II slower

Laskraftwagen, m (LKW) kuorma-auto fm lorry, truck

Last, f lasti, taakka, kuorma fm load

lastabhängig kuormantunteva fm load sensing

lastabhängig kuormantunteva 17/II load-sensing

Latte, f rima fm rib

Laub, n lehdet fm leaves

Laubbaum, m lehtipuu fm deciduous tree

laufen, arbeiten olla käynnissä, toimia, fm operate

lebenswichtig elintärkeä 7/II vital

Leck, n vuoto 15/Ih leagage

Leck, n vuoto 2/II leakage

leckend vuotava 14/II leaking

Lehranstalt für Forstwirtschaft metsäoppilaitos fm forestry school

Lehrzeit, f -jahre oppivuodet * apprenticeship

leicht helposti fm easily

leicht helppo fm easy

leichtstartend helppo käynnist. 19/Ih easy starting

Leistung, f teho fm power

Leistung, f teho (voima) 8/Ih power

Leistung, f teho, valta, (voima) 14/II power

Leistung, f (Arbeitstakt) teho (työtahti) 2/Ih power

Leistungsfähigkeit, f suorituskyky 16/Ih efficiency

Leistungsfähigkeit, f suorituskyky 19/Ih performance

Leistungsfähigkeit, f tehokkuus 2/II efficiency

Leistungsfähigkeit, f Arbeitsvermögen, n suorituskyky 17/II performance

Leistungsprüfstand, m dynamometri 14/II dynamometer

Leistungsübertragung, f tehonsiirto 16/II transmission

leiten johtaa 6/I conduct

leiten, richten suunnata 6/II direct

leitend johtava 20/II leading

Leiter, m johdin 20/II conductor

Leitplatte,f ohjaus-, suuntauslevy 5/Ih baffle

Leitung, f johdin * lead

Leitung, f Stromleiter, m sähköjohto 19/II wire

Lektor, m lehtori * lecturer

Lenkrad, n ohjauspyörä 16/II steering wheel

Lenksäule, f ohjauspylväs 10/II steering column

Lenkung, f ohjaus 16/II steering

letzt viimeinen 1/Ih final

Licht, n valo 11/II light

liegend makaava 19/II lying

Linie, f linja * line

loben kiittää, kehua, ylistää * praise

Loch, n reikä 2/II hole

locker löysä 18/Ih loose

locker, lose, abgenutzt löysä väljä 14/II loose

lokalisieren, orten sijoittaa * locate

Luft, f ilma 1/Ih air

Luftdruckmesser, m ilmapuntari * barometer

Lufteintritt, m ilman sisäänotto fm air input

Luftfederung, f ilmajousitus fm pneumatic cushion

Lufthülle, f, Atmosphäre,f ilmakehä 2/II atmosphere

Luftmischung, f ilmaseos 2 air-mixture

Luftpresser, m, -verdichter, m, Kompressor, m ilmakompressori,-puristin fm air compressor

Luftreiniger, m, -filter, m ilman puhdistin 14/II air cleaner

Luftschiff, n, Flugzeug, n ilma-alus 5/Ih aicraft

Luftverunreinigung, f ilman saasteet fm air pollution

Lüfter, m tuuletin fm ventilator

Lüfter, m Ventilator, m puhallin 13/II blower

Lüfter, m Ventilator, m tuuletin 13/II cooling fun

Lüfter, m Ventilator, m tuuletin, puhallin 5/Ih fan

Lüfterriemen, m tuulettimen hihna 5/Ih fan belt

Lüftung, f Ventilation, f tuuletus fm ventilation

Länge, f pituus 16/II length

Lärche, f lehtikuusi * larch

Lärm, m melu 17/II noise

Lärm, m melu 6/I noise

löschen sammuttaa * extinquish

Löscher, m sammutin 16/II extinguisher

Löschgerät, n sammutuslaitteet fm fire extinguisher

Lösung, f liuos 18/II solution

mager laiha 13/II lean

mager laiha * lean

magnetisches Feld magneettikenttä 20/II magnetic field

Magnetisierung, f Erregung, f magnetointi * excitation

Magnetspule, f sähkösolenoidi 9/II electric solenoid

Magnetspule, f Solenoid, n solenoidi 11/Ih solenoid

mal kertaa 3/II times

man soll halten täytyy pitää 14/II must be kept

manche(r, -, s), mehrere usea, useita 19/II several

manuell käsin 15/Ih manually

Maräne, f Renke, f siika fm lavaret

Maschine, f kone, koneisto 8/Ih machine

Maschinenschaden, -defekt, m Panne, f vika, konerikko 14/II failure

Mass, n mitta 12/II measure

Masse, f massa 12/II mass

Masseinheit, f mitta (yksikkö) 3/II measure

Mechanik, f mekaniikka 16/Ih mechanism

Mechaniker, m mekaanikko fm mechanic

mechanisch mekaaninen 13/II mechanical

mechanisch mekaaninen 1/Ih mechanical

mechanische Leistung mekaaninen teho 4/II mechanical power

Meer, n meri 19/Ih marine

Mehrscheiben- monilevy- 16/II multiple disc

Mehrscheiben- monilevy- fm multiple disc

Mehrscheibenbremsen monilevyjarrut fm multi disc brakes

Menge, f määrä 16/Ih amount

Menge, f Anzahl, f määrä 5/II amount

Menschheit, f ihmiskunta 11/II mankind

Messeinheit, f Masseinheit, f mittayksikkö 3/II measuring unit

messen mitata 13/II measure

messen mitata 7/II meter

messen, dosieren mitata, annostella 4/Ih meter

Messgerät, n mittauslaite, -yksikkö fm measuring unit

Messung, f mittaus fm measurement

Messung, f mittaus 17/II measuring

Metallring, m metallirengas 21/II metallic ring

Metallsuchen, n metallin paljastus 22/II metal detection

mieten, einstellen vuokrata, palkata, pestata * hire

Mikron, n (1/1000 mm= tausendstel millimeter), Milliostel, n mikro-, miljoonasosa 2/II micron

Mineralboden, m kivennäismaa fm mineral soil

Mischung, f sekoitus 19/Ih blend

Mischung, f seos 14/II mixture

Mischung, f seos 1/Ih mixture

mit blossem Auge paljaalla silmällä 2/II with unaided eye

mit dem Kraftstoff polttoaineen kanssa 3/Ih with fuel

mit der Luft ilman kanssa 3/Ih with air

mit Fremdzündung... kipinäsytytteinen 14/II spark-ignition

mit Gelenk verbinden, artikulieren liittää nivelellä, niveltää fm articulate

mit versciedenen erilaisilla 13/II at various

mitbringen, bewirken tuottaa 15/II provide

mittel-, mittler keski- 19/Ih middle

Mittel,n Mittel keino, keinot, väline(et) 8/Ih means

Mitteldruck, m keskipaine 13/II mean pressure

mitteloktaniges Benzin keskiokt. bensiini 19/Ih regular

Mobiltelephon, n matkapuhelin fm cellular telephone

Mobiltelephon, n "Handy" matkapuhelin 16/II cellular telephone

Modell, n Muster, n malli, kaava 19/Ih pattern

Molekül, n molekyyli 3/Ih molecule

Moltebeere, f Torfbeere, f hilla fm cloudberry

Moment der Hebekraft nostomomentti fm moment of force

Monitor, m tarkkailulaite 22/II monitor

Montage, f Zusammenbau, m asennus, kiinnitys 16/Ih mounting

Moor, n suo fm swamp

Moos, n sammal fm moss

Motor, m moottori 12/II engine

Motor, m Maschine, f moottori kone 1/Ih engine

Motoranwärmer, m moottorin lämmitin fm engine heater

Motoren/Zylinder moottorit/sylinterit hj motors/cylinders

Motorleistung, f moottorin teho 4/II engine power

Motorsäge, f moottorisaha fm chain saw

Motorsäge, f Kettensäge, f moottorisaha fm power saw

multiplizieren, vervielfältigen kertoa, monistaa 11/II multiply

mühelos, leicht vaivatta, helposti 3/Ih readily

Mähdrescher, m (Korn-) Erntekombine, f leikkuupuimuri 22/II combine

Nabenuntersetzung, f napa-alennusvaihde,-välitys fm hub reduction

nach jnk. mukaan * according

nach..zu, jtk kohti, päin 20/II toward

Nachbehandlung, f jälkihoito * aftertreatment

nachgiebig, elastisch taipuisa 16/Ih flexible

nachladen uudelleen lataus 18/II recharge

Nachtropfen, n jälkitiputus * post-injection

Nadel, f neula 5/II needle

Nadel, f neulanen fm needle

Nadelbaum, m havupuu fm conifer

nah, angrenzend läheinen, vierekkäinen 19/II adjacent

nahe lähellä 1/Ih near

naheliegender Standort läheinen sijainti 17/II close location

Nahtransport, m lähikuljetus fm short haul

Nassscheibenbremsen, Ölbad- märät levyjarrut fm wet disc brake

Nationalpark, m kansallispuisto fm national park

Naturschutz, m luonnosuojelu fm nature conservation

Naturschutzpark, m luonnonpuisto fm nature reverse

Nebel, m sumu * mist

nebeneinander kyljittäin, vierekkäin 19/II alongside

Nebenstrom-... ohivirtaus- 5/Ih bypass

Nebenströmung, f ohivirtaus 6/II bypass

Nebenströmung, f ohivirtaus 5/Ih bypass flow

nehmen ottaa hj take

Neigung, f kallistus fm tilting

Neigung, f taipumus 11/II tendency

nicht länger ei pitempään 18/II no longer

nichtreflektierend heijastamaton fm reflection free

Nieder-, Ausschlagwalddickung, f vesakko fm coppice forest

niedrig alhainen 14/II low

niedrig alhainen 22/II low

Niveau, n Pegel, m taso * level

Nocken, m nokka 7/Ih cam

Nockenflanke, f nokan kylki, lohko 15/II lobe

Nockenwelle, f nokka-akseli 14/II camshaft

Nockenwelle, f nokka-akseli 7/Ih camshaft

Nockenwellenantrieb, m jakopää 7/Ih timing drive

Normalbenzin, n (niederoktanig) matala okt bens 19/Ih low grade petrol

Notbremse, f hätä-, katastrofijarru fm emergency brake

Notlage, f hätätilanne 10/II emergency

notwendig välttämätön 5/Ih necessary

notwendig, unvermeidlich välttämätön 3/II necessary

Nut(e), f Rille, f ura 9/II groove

nächste (der, die, das) seuraava 8/II as follows

Oberer Totpunkt, (OT) yläkuolokohta 15/II top dead center

Oberfläche, f pinta 2/II surface

Oberfläche, f (der Flüssigkeit) pinnan taso hj fluid level

oberhalb yläpuolella hj above

offen, öffnen avoin, avata 2/Ih open

offenbar näkyvä, ilmeinen 2/II apparent

offenes (baumloses) Moor avosuo fm open peatland

Ohm, n ohmi 11/Ih ohm

ohne ilman 2/II without

Oktan, n oktaani 19/Ih oktane

On-board Datendrucker, m ajoneuvotulostin 17/II on-board printer

Operation, f toiminta 22/II operation

optimiert, bestgewertet optimoitu, paras 17/II optimized

ordnen järjestää * arrange

original alkuperäinen fm original

oszillierend, hin und her... edestakainen 1/Ih reciprocating

OT, oberer Totpunkt, m yläkuolokohta 15/II TDC, top dead centre

Oxid, n (Ox) oksidi * O oxide

Oxydation, f hapettuminen 19/Ih oxidation

Oxydierung, f Oxydation, f hapettuminen 2/II oxidation

Panne, f Motorbeschädigung, f konerikko 18/Ih breakdown

Panzerblech, n Panzerplatte, f panssarilevy fm plate

parallel rinnakkainen 19/II parallel

parallel, gleichgerichtet yhdensuuntainen 17/II parallel

parallel, nebeneinander gleichgerichtet rinnakkainen * parallel

Parameter, m parametri 17/II parameter

Parken, n pysäköinti fm parking

partiell osittainen 13/II partial

passend, zweckmässig sopiva, tarkoituksenmukainen * appropriate

passieren, vorbeigehen kulkea ohi 2/II past

Pelz, m turkis * nutria

Periode, f vaihe 14/II sequence

periodisch määräajoin, jaksottain * periodically

Peroxyd, n Dioxyd, n dioksidi 18/II peroxide

Pfad, m polku fm path, trail

Pfeil, m nuoli 1/II arrow

Pferdestärke, f (PS) hevosvoima 14/II horsepower

Pflanzgarten, m Pflanzschule, f taimitarha fm nursery

Pflanzung, f Pflanzen, n istutus fm planting

Pflügen, n auraus fm ploughing

Pfund, n (1 Pound =1lb = 0, 454kg) naula 12/II pound

Phase, f vaihe 13/II phase

Phase, f Stufe, f vaihe 1/Ih phase

Phloem, m Innenrinde, f Bast, m nila fm inner bark

Pilz, m sieni fm mushroom

planschen, spritzen roiskua 6/I splash

Platte, f levy, laatta, fm plate

Platte, f Scheibe, f levy 18/II plate

Platz, m aufstellen paikka, asettaa 19/II place

Pleuel, n kiertokanki 7/Ih connecting rod

Pleuel, n Pleuelstange, f kiertokanki 15/II connecting rod

pneumatisch ilmalla toimiva fm pneumatic

pneumatisch ilmatoiminen 16/II pneumatic

Pol, m Klemme, f Terminal, n napa, asema 20/II terminal

Pol.m napa 19/II pole

Polarität, f napaisuus 20/II polarity

poliert kiillotettu 2/II polished

Pore, f huokonen 2/II pore

porös huokoinen 2/II porous

Praktikum, n Übung, f käytäntö, harjoitus 3/II practice

praktisch käytännöllinen 13/II practical

praktisch, zweckmässig käytännöllisesti hj practically

Prall, m anprallen kova isku, törmätä 20/II thump

Preis, m hinta 3/II cost

Preis, m hinta 11/II price

Preiselbeere, f puolukka fm red whortleberry

Probenahme, , näytteenotto * sampling

Probenehmer, m näytteenottaja * sampler

Produkt, n Erzeugnis, n tuote 17/II product

produktiv, ergiebig tuottava 17/II productive

Produktivität, f tuottavuus 17/II productivity

produzieren tuottaa 1/Ih produce

produzieren, erzeugen tuottaa 7/II produce

propfen oksastaa fm graft

Prozesseinheit, f prosessiyksikkö fm processing unit

Pulsation, f Takt, m Arbeitsprozess, m syke, tahti, työkierto 1/Ih cycle

Punkt, m zeigen piste, osoittaa 19/II point

putzen, reinigen puhdistaa * purge

Putzwolle, f trasseli 2/II cotton waste

pünktlich täsmällinen 5/II accurate

pünktlich täsmällisesti 5/II exactly

pünktlich täsmällisesti 2/II precisely

Pünktlichkeit, f täsmällisyys * accuracy

Qualität, f laatu * quality

Qualität, f Beschaffenheit, f laatu 17/II quality

Quantität, f Grösse, f määrä, suure 11/II quantity

Quarz, m kvartsi 2/II quartz

Quelle, f lähde 2/II source

quer poikittain 19/II crosswise

quer, querüber yli, poikki, ristiin 6/II across

Rad, n pyörä 16/II wheel

Radachse, f pyörän akseli 8/Ih axle

Radnabe, f pyörän napa fm hub

Radnabengetriebe, n napa/alennusvaihde 8/Ih final drive

Rahmengelenk, n, Gelenkverbindung, f runkonivel fm articulated joint

Rahmenkasten, m -gehäuse, n runkokotelo 9/II body housing

Rang, m Würde, f arvokkuus,-asema * digtinity

Rationierung, f säännöstely * rationing

rauh, grob karkea 19/Ih rough

Rauhbirke, f rauduskoivu fm silver birch

Rauhigkeit, f karkeus 2/II roughness

Raum, m kammio, tila 4/Ih chamber

Raum, m tila, avaruus, ala 11/II space

Raupe, f Spuren folgen tela, seurata jälkiä 17/II track

Raupen(ketten) telat 16/II tracks

Rauschbeere, f Moorbeere, f juolukka fm bog whortleberry

reagieren, antworten, ansprechen reagoida, vastata 17/II respond

Realzeit- tosiaikainen 17/II virtually instant

Rechenmaschine, f laskukone * integrator

rechnen, kalkulieren laskea 3/II calculate

recht, ziemlich varsin, aika, melko 21/II rather

Rechtsanwalt, m asianajaja * barrister

Reduktion, f Reduzierung, f alennus 1/Ih reduction

regeln, regulieren, überwachen säätää, hallita 1/II control

Regelung, f säätely * conditioning

Regelung, f Überwachung, Kontrolle, f säätö, hallinta 2/II control

registrieren, eintragen rekisteröidä 20/II register

Regler, m säädin 6/II regulator

regulieren,verstellen säädellä 3/Ih control

Regulierung, f Überwachung, f säätö, hallinta 15/Ih control

Reibung, f kitka 13/II friction

reich rikas * rich

reichlich runsas, yltäkylläinen * abuntant

Reichweite, f ulottuma, toimintasäde 17/II reach

reif kypsä * ripe

Reifen, m rengas fm tyre

Reifen, m rengas 16/II tire

Reifenhaftung, f renkaiden pitävyys 17/II grip

reinigen puhdistaa 4/Ih clean

Reisehandbuch, n matkakäsikirja * itinerary

Reisermoor, n räme fm pine swamp

reizend hurmaava, ihailtava * adorable

Relais, n Magnetschalter, m rele 13/Ih reley

Ren(tier), n poro fm reindeer

Renzucht, f porotalous fm reindeer husbandry

Reparatur, f Instandsetzung, f korjaus 18/Ih repair

reparieren korjata 2/II repair

Reserverad, n Ersatzrad, n varapyörä fm spare wheel

Resultat, n Ergebnis, n tulos 13/II result

resultieren, sich ergeben olla jnk seurauksena 21/II result

Retarder, m Verzögerer, m jarru, hidastin 10/II retarder

richtig oikea 6/II proper

richtig oikea 19/Ih proper

richtig oikein 18/Ih properly

Richtung, f suunta 1/II direction

richtungs- suunta- 15/Ih directional

Riemen, m hihna * belt

Rinde, f Borke, f kuori, parkki fm bark

Rinne, f Runse, f rotko, uoma, oja * gully

Rodesäge, f raivaussaha fm brush saw

Rodung, f Roden, n raivaus fm clearing

roh raaka * crude

roh, unreif raaka * unripe

Rohr, n putki 9/II pipe

Rohr, n putki 7/Ih tube

Rohranschluss, m putkiliitos hj line, joining

rohrförmig, rohr- putkimainen 13/Ih tubular

Rohrsystem, n putkitus 5/II plumbing

Rohrsystem, n Rohrleitungen putkitus 5/Ih piping

Rollballenpresse, f rullapaalain, pyörö- 22/II round baler

Rollo, n blind rullaverho, sokea fm blind

Roterle, f Else, f tervaleppä fm black alder

Rotieren, n pyöriminen * rotation

Rotieren, n Umlaufen, n pyöriminen 1/II rotation

rotieren, sich drehen pyöriä, kääntyä 15/II turn

Rotorachse, f Rotor, m roottoriakseli 10/II rotor shaft

Rotorblatt, n Rotorflügel, n roottorin siipi 10/II rotor blade

Ruhe, f ausruhen lepo, levätä 11/II rest

ruhig rauhallinen 3/Ih calm

Rundholz, n raakapuu fm round timber

Russ, m noki * soot

rutschen, ausrutschen luisua, liukastua fm slip

rutschen, gleiten luisua, liukua 7/II slide

Rückgrat, n selkäranka * spinal

Rücklauflinie, f -schlauch,m vuotolinja, -putki hj line, drain

Rücklauföl.n paluuöljy 9/II return oil

Rückschlagventil, n vastaventtiili 15/Ih check valve

Rückstand(steer), m jätesakka, -terva 2/II sludge

Rückweisung, f Verwerfung, f hylkääminen 5/Ih rejection

rückwärts taaksepäin 11/II backward

rückwärtsfahren Rückwärtsfahren,n peruuttaa, peruutus 8/Ih reverse

Rückwärtsfahren, n peruutus 16/II reverse

Röhre, Linien putket, linjat 14/II lines

Saat, f kylvö fm seeding

Sache, f Ding, n asia, esine, kapine 11/II thing

Same(n), m siemen fm seed

sammeln, pflücken kerätä, poimia 5/Ih pick up

Sammelrohr, n kokoomaputki * manifold

Sand, m hiekka 2/II sand

Sanitätskasten, m ensiapusarja fm first aid kit

sauber puhdas 14/II clean

Sauberkeit, f puhtaus 18/Ih cleanliness

sauer hapan fm acid

Sauerstoff, m happi 18/II oxygen

Saugrohrentlüfter, m Entlüftungsrohr in Saugkanal huohotin (imusarjaan) hj vented manifold

Schadstoff, m saaste 19/Ih contamina/tion -nt

Schadstoff, m saaste, haitta-aine 2/II contaminant

Schadstoff, m saaste, lika 2/II contamination

Schaft, m kara, varsi, runko 5/II stem

Schall, m Ton, m ääni 11/II sound

schalten vaihtaa, kytkeä 16/II shift

Schalter, m sähköinen kytkin, katkaisin 12/Ih switch

Schalter, m (an)schalten kytkin, kytkeä 21/II switch

scharf terävä 9/Ih sharp

Scheibenbremsen levyjarrut fm disc brakes

Scheibenwischer, m tuulilasin pyyhin fm windscreen wiper

Schiebearm, m siirtopuomi fm outer boom, luffing boom

schieben työntää 7/II push

Schirmwand, f sermi 16/II quard screen

Schirmwand, f sermi fm quard screen

schlagend, schlag-, stoss- lyövä, lyönti-, isku- 20/II striking

Schlamm, m muta, lieju, liete 2/II sludge

Schlamm, n Rückstand, m sakka 19/Ih sediment

schlammig, aufgeschwemmt liettynyt 2/II suspended

Schlauch, m letku 16/Ih hose

schleifend, abreibend hiova 2/II abrasive

schleudern heittää, paiskata 11/II pitch

Schlinge, f silmukka ansa 9/Ih mesh

Schlinge, f Schleife, f silmukka 19/II loop

Schloss, n lukko fm lock

Schmierung, f voitelu 6/I lubrication

Schmutz, m lika 2/II dirt

schmutzig likainen 2/II dirty

schmutzig likainen * impure

schneiden leikata 20/II cut

schneiden, schnitzen leikata, veistää * carve

schnell nopeasti 15/II fast

schnell, rasch nopeasti 1/Ih rapidly

schnellarbeitend, raschwirkend nopeatoiminen 17/II fast-acting

schneller nopeammin 3/Ih faster

schonen säästää 10/II save

Schraube, f (ein/aus)schrauben ruuvi, ruuvata 5/II screw

Schriftstück, n lukukappale 7/Ih chapter

Schriftstück, n Kapitel,n kappale 3/II chapter

schräg, geneigt viisto, kalteva 9/Ih bevel

Schub, m Stoss, m työntö, isku 11/II thrust

Schub, m Stoss, m työntö, isku 7/Ih thrust

Schutz, m turva 16/II safety

Schutz, m turva fm safety

Schutz, m Protektion, f suoja 10/II protection

Schutzhandschuhe turvakintaat fm safety mittens

Schutzkleidung, f turvapuku fm safety clothing

Schutzstiefel turvasaappaat fm safety boots

schwach heikko 19/II weak

schwache Durchforstung kevyt harvennus fm light thinning

Schwamm, m schwammig sieni, sienimäinen 2/II sponge

Schwefel, m rikki 18/II sulfur

Schwefel, m rikki 19/Ih sulphur

Schwefelsäure, f rikkihappo 18/II sulfuric acid

Schwenkachse, f keinuakseli fm pivoted axle

schwenken kääntyä tapin varassa fm pivot

schwenkend keinuva, kääntyvä fm pivoted

Schwenkzapfen, m -achse, f kääntötappi, -akseli fm pivot

schwerer raskaampaa 18/II heavier

Schwerkraft, f painovoima hj gravity

schwierige Wahl, Dilemma, n Zwangslage, f vaikea pulma * dilemma

schwingend heilahteleva 1/II oscillating

Schwungrad, n vauhtipyörä 11/II flywheel

schützen suojata 6/II protect

schätzbar, wesentlich näkyvä, arviotavissa oleva, olennainen 21/II appreciable

schätzen, auf etwas bewerten harkita, pitää jnak 13/II consider

schätzen, bewerten, einstufen arvioida, arvostella, luokitella 3/II rate

Schätzung, f arviointi * appraisal

Schätzung, f arviointi * evaluation

schöpfen aiheuttaa, luoda 13/II create

Segge, f sara fm sedge

seit sitten * since

Seite, f puoli 8/II side

Seite, f sivu 9/II edge

sekundär- toisio-, vähäisempi 13/Ih secondary

sekundär-, neben- toisio, sivu- 10/II secondary

selbstverständlich itsestään selvästi hj obviously

Selektor, m Wähler, m valitsin 10/II selector

senden, ausstrahlen lähettää, säteillä 21/II emit

senken, herabsetzen alentaa, halventaa fm lower

sich abnutzen, verschleissen kulua 2/II wear

sich abwärts bewegen liikkua alas 2/Ih move down

sich bewegen liikkua 7/Ih move

sich bewegen, in Bewegung setzen liikkua, liikuttaa 11/II move

sich bilden muodostua 21/II form

sich drehen kääntyä 8/Ih turn

sich eignen (olla) omiaan 19/Ih apt

sich erstrecken, reichen ulottua 16/II reach

sich festfressen, festsitzen leikkautua kiinni 6/I seize

sich konzentrieren keskittyä, kerääntyä, väkevöityä 19/II concentrate

sich mischen sekoittua 4/Ih mix

sich neigen (zu) , streben suuntautua, pyrkiä 19/II tend

sich nähern lähestyä 2/Ih near

sich nähern lähestyä, saavuttaa 2/II approach

sich wenden, sich umdrehen vaihtaa suuntaa, kääntyä 19/II reverse

sich wenden, wenden kääntyä, kääntää fm turn

sich verbinden kiinnittyä 7/Ih attach

sich verbinden yhtyä 18/II combine

sich verbinden, zusammengehören liittyä toisiinsa * mate

sich vereinigen, sich vermischen yhdistyä 3/Ih combine

sich vertiefen paneutua 3/II prescribe

Sicherheit, f turvallisuus, varmuus 17/II safety

Sicherheit, f varmuus 19/Ih assurance

Sicherheits-, Schutz- turva-, suoja- 11/Ih safety

sicherheitsgeprüft turvatestattu fm safety tested

Sicherheitsglas, n turvalasi fm safety glass

sichern varmistaa 7/Ih assure

sichern, bestätigen varmistaa, varmentaa * ensure

sichern, sicherstellen turvata, taata 17/II ensure

Sichtbarkeit, f näkyvyys 17/II visibility

sieben siivilöidä 2/II strain

sieht mal an katsokaamme 12/II let's look

sinken laskea 5/Ih decrease

Sinn, m aisti, taju, tunto 11/II sense

Situation, f tila, tilanne 19/II condition

Sitz, m istuin fm seat

Sitz, m istukka 9/II seat

Sitz, m istukka hj seat

Skizze, f Entwurf, m luonnos * draft

so niedrig wie niin alhainen kuin 22/II as low as

sofort, prompt heti (paikalla) * promptly

sofort, unmittelbar heti, välittömästi 17/II instantly

sogar vieläpä, jopa 17/II even

solange... niin kauan kuin 14/II unless

Sondermerkmal, n erityispiirre 17/II feature

Sonnenblende, f häikäisysuoja fm sun blind

sorgfältig huolellinen 18/Ih carefull

sorgfältig huolellisesti 5/II carefully

Sortierung, f lajittelu 17/II sorting

Spalt, m Riss, m halkeama, repeämä * rent

Spannring, m kiristinsilmukka * chocker loop

Spannung, f jännite 11/Ih voltage

Spannung, f jännitys 1/Ih stress

Spannung, f jännitys 7/II tension

Spannung, f Beanspruchung, f jännitys, rasitus 13/II stress

Spannung, f, EMK, f jännite, sähkömotorinen voima, smv 12/Ih ed, emf, electromotive force

Spannung, f, EMK, f jännite, sähkömotorinen voima, smv 12/Ih emf, electromotive force

Spannung, f, EMK, f sähkömotorinen voima, smv, jännite 12/Ih electromotive force

Sparren, m Stange, f parru, riuku * spar

spazieren gehen ulkoilla fm hike

speichern kasaantua 18/II accumulate

speisen syöttää 7/II feed

speisen syöttää * supply

speisen, fördern syöttää 7/II serve

speisen, zuführen syöttää, toimittaa 3/II supply

Spekulation, f yritys, uhkapeli * venture

Sperrholz, n vaneri fm plywood

Spezifikation, f tekninen erittely * specification

Spiel, m Spielraum, m välys, liikkumavara 15/II slack

Spinnen, n kehrääminen * spinning

spitz, zugespitzt suippo, terävä 5/II pointed

Spitze, f huippu 2/Ih top

Spitze, f huippu, ylin kohta 11/II top

Spitze, f Gipfel, m huippu hj peak

Spleissung, f pleissaus, pujonta * splicing

spritzen ruiskuttaa 4/Ih spray

Sprühvorrichtung, f Sprinkleranlage, f suihkutin, sammutuslaite fm sprinkler

Spule, f kara, kela, puola 15/Ih spool

Spule, f kara, puola, rulla 6/II spool

Spulung, f Wickeln, n kelaus, käämintä 19/II winding

spülen huuhdella 6/I flush

Spülung, f huuhtelu 15/II scavening

späte Durchforstung, f myöhäinen harvennus 17/II late thinning

Stabilisierung, f vakautus 16/II stabilization

Stabilität, f vakavuus, lujuus 17/II stability

Stadium, n Stufe, f Stand, m vaihe, aste, teline 10/II stage

Stammmotor, n perusmoottori 7/Ih basic engine

Stammvorschub, m puun syöttö 17/II tree feeding

standard-, konstant vakio fm standard

Standard, m vakio 16/II standard

Standort, m sijainti, paikka 17/II location

stark, kräftig vahva, voimakas 14/II strong

stationär paikallaan oleva 10/II stationary

stationär paikallaan pysyvä 9/Ih stationary

Staub, m pöly 2/II dust

stehen bleiben, zu Ende gehen pysähtyä,loppua 10/II fail

steif, starr jäykkä, kiinteä fm rigid

Steigung, f mäki 15/II slope

steiler Abhang jyrkkä rinne * steep slope

Stelle, f, Punkt, m kohta fm item

stellen, einbauen asettaa, asentaa fm apply to

Steuer-, Schaltpult, n Schalttisch, m ohjauspöytä * control panel

Steuerleitung, f ohjauslinja hj line, pilot

Steuerschieber, m venttiilikara 8/II valve spool

Steuerung des Greiferwenders rotaattorin hallinta fm rotator control

Steuerventil, n ohjausventtiili 9/II pilot valve

Steuerventil, n ohjausventtiili hj pilot valve

Steuerwinkel, m ohjauskulma fm steering angle

Stickoxid, n (NOx) typpioksidi * NOx nitro-ox

Stickoxyd, n typen oksidi * oxide of nitrogen

Stirnrad, n lieriöhammaspyörä 10/II spur gear

Stoff, m aine 12/II matter

Stoff, m aine 13/Ih substance

Stoff, m aine, asia 11/II matter

strahlen säteillä 5/Ih radiate

streng ankara 19/Ih severe

Strom, m virta 11/Ih current

Stromkreis, m virtapiiri 4/II circuit

Stromkreis, m Schaltplan, m virtapiiri 12/Ih circuit

Stromquelle, f virtalähde 18/II source

Strömung, f virtaus 7/II flow

Strömung, f virtaus * stream

Strömung, f fliessen virtaus, virrata 21/II flow

Strömungsregelung, f virtauksen säätö 6/II flow control

Stufe, f taso 10/II level

Stumpf, m tyvi fm base

Stükchen, n Teilchen, n palanen, hitunen 2/II bit

Stütze, f apu, tuki, kokouma 7/II backup

Stütze, f stützen tuki, tukea 1/Ih support

Stützpfahl, m karikka fm stake

Stützpfahl, m Runge, f karikka 16/II stake

stärker vahvempi 19/II stronger

Stömungsrichtung, f virtauksen suunta hj direction of flow

Stöpsel, m Pfropfen, m tulppa 1/II plug

Störung, f, Fehler, m häiriö, vika 2/II trouble

Stössel, m nokan seuraaja, nostin 15/II cam follower

Substanz, f aineen olomuodot 12/II substances

Summe, f summa 19/II sum

Synchrongetriebe, n synkronoitu vaiht. * synchromesh

System, n järjestelmä 5/Ih system

Säge(werk)industrie, f sahateollisuus fm saw industry

Sägeklotz, m Sägeblock, m sahatukki fm saw log

sägen sahata fm saw

Sägeware, f sahatavara fm sawn timber

sättigen tyydyttää 7/II satisfy

Säure, f happo 2/II acid

Säureradikal, n Säurerest, n happojäännös 18/II sulfate radical

Takel-, Seilwerk, n takila * rigging

tatsächlich itse asiassa * virtually

tatsächlich, effektiv todellinen, tehokas 11/II effective

Taube, f kyyhkynen * pigeon

Tauchkolben, m uppomäntä 11/I plunger

Techniker, m teknikko fm technician

technisch tekni(lli)nen 16/II technical

Teer, m terva fm tar

Teil, m osa hj part

Teil, m Schnitt, m osa, leikkaus 21/II section

Teilchen, n osanen 3/Ih particle

Teilchen, n Partikel, f hiukkanen 2/II particle

teilen jakaa 15/Ih divert

teilen, dividieren jakaa * divide

teilnehmen ottaa osaa 18/II take part

teilweise osittain 8/II partly

teleskopisch teleskooppinen fm telescopic

Tellerrad, n lautaspyörä 9/Ih ring gear

Tellerventil, m patruuna-/lautasventtiili hj poppet valve

Tellerventil, n lautasventtiili 9/II poppet

Temperatur, f lämpötila 12/II temperature

Theorie, f teoria 21/II theory

thermisch, thermo- terminen, lämpö- 13/II thermal

thermo- lämpö- fm thermal

Thermostat, m termostaatti 5/Ih thermostat

Tiefe, f syvyys 2/II depth

Tilgung, f kuoletus * amortization

Toleranz, f Toleranzgrenze, f toleranssi, sietoraja 2/II tolerance

Torf-, Moorboden, m turvemaa fm peatland

tragen, befördern kantaa, kuljettaa 9/Ih carry

Transistor, m transistori 21/II transistor

Transport, m Beförderung, f kuljetus 16/II transporting

Transport, m Beförderung, f kuljetus fm transporting

Transporthöhe, f kuljetuskorkeus fm transport height

treiben, anstrengen käyttää, ponnistaa 8/II exert

trennen erottaa * separate

trennen irroittaa 8/Ih disconnect

trennen, einteilen erottaa 5/II separate

Triebstrang, m tehonsiirtoketju 1/Ih power train

trotz(dem) välittämättä, huolimatta 6/II regardless of

trotz..., (dessen) ungeachtet huolimatta/välittämättä jstk 3/II regardless

Trübungspunkt, m samepiste 19/Ih cloud point

Träger, m kannatin 16/Ih bracket

Trägheit, f hitaus 11/II inertia

Turbolader, m turboahdin 13/II turbocharger

Typ, m Modell, n tyyppi fm type

Tür, f ovi fm door

um die Ecke herum kulman kautta 9/Ih around the corner

Umdrehung, f kierros 15/II revolution

umfassen pitää sisällään, käsittää 22/II include

umfassen sisältää 2/II contain

umformen muuttaa 1/Ih convert

umgebend ympäröivä * ambient

umgekehrt käänteisesti hj in reverse

umgekehrt päinvastoin 18/II conversely

umkreisend ympäröivä 2/II surrounding

Umlauf, m kiertäminen, kiertoliike 2/II circulation

umlaufen kiertää 5/Ih circulate

umlaufen kiertää uudelleen 5/Ih recirculate

umlaufen lassen kierrättää 6/I route

umlaufen, drehen, rotieren pyöriä 11/II rotate

Umlaufleitung, f linjojen ohitus hj line, passing

umlenken ohjata sivuun, kääntää 10/II deflect

Umrahmung, f Rahmen, m kehys 1/II enclosure

umstritten kiistanalainen 18/II controversial

umwandeln muuntaa, muuttaa 11/II convert

Umwelt, f Umgebung, f ympäristö 17/II environment

unabhängig davon riippumatta jstk. 8/II regardless of

unbedeutend vähäpätöinen * negliglible

unbegrenzt, unbeschränkt rajoittamattomat 17/II unlimited

unbeschädigt vauriovapaa 17/II damage-free

unbeständig vaihteleva, epävakaa 13/II fluctuating

Undichtheit des Ventils venttiilivuoto 9/II valve leakage

unendlich ääretön 4/II infinite

ungefär likimäärin * approximate

ungewöhnlich erikoinen 21/II unusual

unmittelbar heti, välittömästi 10/II immediately

Unordnung, f durcheinanderbringen epäjärjestys, sotkea * clutter

Unproduktives Land, Unland, n joutomaa fm waste land

unrein epäpuhdas 2/II unclean

unsichtbar näkymätön 2/II invisible

unten, Unterseite, f alla, alapuoli 19/II underneath

unter 6 Volts alle 6 volttia 22/II below six volts

unter Anwendung von käyttäen 16/Ih by using

unterbrechen katkaista fm slash, break

Unterbrecher, m (katkoja), katkoin 11/Ih breaker

Unterbrecher, m katkoin fm slasher

Unterbrechung, f Sperrung, f sulku lopetus * shut-down

untere Totpunkt alakuolokohta 15/II bottom dead center

untergestellt, untergeordnet alistettu 9/Ih subjected

unterhalb alapuolella 1/II below

Unternehmer, m urakoitsija fm contractor

unterproduktiv vajaatuottoinen fm under-productive

unterscheiden, auszeichnen erottaa, tehdä huomatuksi * distingquish

Unterschied, m ero 18/II difference

Unterschied, m Differenz, f ero 9/II differential

unterschiedlich erilainen * different

Unterschutzplatte, f pohjapanssari fm belly plate

Unterseite, f untere- alapuoli, alempi- 19/II lower side

unterstützen kannattaa, tukea * sustain

unterwegs, auf der Reise matkalla * enroute

ununterbrochen alinomainen 2/II constant

unverbleit, bleifrei lyijytön * unleaded

unverbrannt palamaton * unburned

unveränderlich, konstant muuttumaton, vakio 6/II constant

unübertroffen yliveto 18/Ih top-notch

unzulänglich, ungenügend riittämätön * insufficient

unzusammendrückbar, unkompressibel kokoonpuristumaton hj incompressible

Ursache, f syy 18/II reason

ursprünglich alkuperäinen 6/II primary

ursprünglich, original alkuperäinen 2/Ih original

usw. jne. fm e.t.c.

usw., und so weiter jne, ynnä muuta 3/II etc = etcetera

UT, (untere Totpunkt) AKK 15/II BDC

waagerecht, horizontal vaakasuoraan 17/II horizontally

Wabe, f Zelle, f kenno 18/II cell

Wacholder, m kataja fm juniper

Wachs, n vaha 19/Ih wax

Wachstum, n Zuwachs, m kasvu fm growth

Wagen, m vaunu 11/II wagon

wahlfrei, Zusatz- valinnainen, lisä- 16/II optional

wahlfreie Einheit valinnainen yksikkö fm optional unit

wahlfreies Zubehör valinnaiset lisälaitteet fm optional equipment

Wahrheiten totuudet 12/II truths

wahrscheinlich todennäköinen 14/II likely

Wald, m Forst, f metsä fm forest

Waldanpflanzung, f metsänviljely fm artificial regeneration

Waldarbeiter, m metsuri fm forest worker, logger

Waldbesitzer, m metsänomistaja fm forest owner

Waldbesteuerung, f metsäverotus fm forest taxation

Waldboden, m maapohja 17/II forest floor

Waldbrand, m metsäpalo fm forest fire

Waldentwässerung, f metsäojitus fm forest drainage

Waldgebiet, n -land, n metsämaa fm forest land

Waldroden mit Lauffeuer Waldbrennen,n kulotus fm broadcast burning

Waldschlepper, m Forsttraktor, m metsätraktori fm forest tractor

Waldweg, m metsätie fm forest road

Wandler, m momentinmuunnin 16/II torque converter

Wandler, m muunnin * converter

Variation, f Abweichung, f muunnelma 15/Ih variation

Varietät, f Abart, f vaihtelevuus, muunnos, alalaji 3/II variety

Warngerät, n Kontrollgerät, n varoitin 22/II monitor

Wartungsrampe, f -brücke, f huoltotaso, -silta fm service platform

wasserfrei vedetön 4/Ih free of water

wassergekühlt vesijäähdytetty 16/II water-cooled

wasserlöslich vesiliukoinen 2/II water soluble

Wassermantel, m vesivaippa 5/Ih water jacket

Wasserpumpe, f vesipumppu 5/Ih water pump

Watt, n watti 12/Ih watt

wechseln vaihtaa 18/Ih change

wechseln, umändern vaihdella 5/II change

weg pois päin 20/II away

Weg, m tie,ura; tapa, keino fm way

Wege-, Strassenhobel, m tiekarhu fm road scraper

Wegehobel, m tiehöylä * road scraper

weich, gleichmässig, glatt pehmeä, tasainen, sileä 17/II smooth

weich/mürbe machen pehmentää, mureuttaa * tenderize

Weide, f laidun * pasture

weil kun kerran, koska 8/II since

Weissmoor, n neva fm open bog

weit (und breit) laajalti 16/Ih widely

weit, gross laaja, suuri 17/II large

weit, gross laaja, valtava, suuri 3/II wide

weiter edelleen, lisä- 17/II further

weiter, mehr isommalle 7/II wider

weiterleiten lähettää toisaalle 6/II dump

Weizen, m vehnä * wheat

Welle/Triebstrang akseli/voimansiirto 8/Ih shafT

Wellenschlag, m aaltoilu * surge

Wenderadius, m Wendekreishalbmesser, m kääntösäde fm turning radius

Wendeumkreis, m kääntökehä fm slewing drive

weniger vähemmän 3/Ih less

wenn wir drücken sollten jos painaisimme hj if we were to push

Ventil, n venttiili 5/II valve

Ventilführung, f venttiilin ohjain 14/II valve quide

Ventiltrieb, m venttiilistö 3/II valving

veranlassend, anstiftend aiheuttaen itselleen 10/II incuring

verarbeiten prosessoida, käsitellä 10/II process

verbessern parantaa 17/II improve

verbessern, korrigieren oikea, korjata, oikaista * correct

Verbesserung, f parannus * improvement

verbinden yhdistää hj link

verbinden, anhängen kiinnittää, liittää 21/II attach

Verbindung, f yhdistys 18/II combination

Verbindung, f yhteys * conjunction

Verbindungsstelle, f liitin, liitos hj connector

Verbrauch, m kulutus 13/II consumption

verbreiten levitellä, levittää * retail

verbrennen polttaa palaa 1/Ih burn

Verbrennung, f palaminen 14/II combustion

Verbrennung, f palaminen 13/II firing

Verbrennung, f palaminen, poltto 1/Ih combustion

Verbrennung, f Brennen, n poltto, palaminen 11/II combustion

Verbrennungsgase, Abgase palaneet kaasut 2/Ih burned gases

Verbrennungsgeschwindigkeit, f palamisnopeus 3/Ih rate of burning

verdampfen höyrystyä 3/Ih vaporize

werden gebraucht, braucht man tarvitaan 14/II are needed

verderben, erliegen näivettää, menehtyä 2/II starve

Verderben, n pilaantuminen 2/II deterioration

verderben, verfaulen pilaantua * deteriorate

verdichten puristaa 6/II compress

Verdichter, m Kompressor, m puristin, kompressori 13/II compressor

verdichtet puristettu 2/Ih compressed

verdichtet werden puristua kokoon 3/Ih compress

Verdichtung, f puristus 2/Ih compression

Verdichtung,f Kompression, f puristus 14/II compression

Verdichtungstakt, m puristustahti 15/II compression stroke

Verdichtungsverhältnis, n puristussuhde 19/Ih compression ratio

Verdrahtung, f Leitungsnetz, n johdotus * wiring

verdunsten lassen haihduttaa 5/Ih dissipate

verdunsten, verdampfen haihtua 18/II dissipate

verdunsten, verdampfen höyrystyä 19/Ih evaporate

verdünnen laimentaa * dilute

Verdünnung, f laimennus 18/II dilution

veredeln jalostaa rotua fm breed

vereinfachen yksinkertaistaa 21/II simplify

vereinfacht yksinkertaistettu 4/II simplified

Verfahren, n Methode, f menetelmä 6/I method

verfilzen takkuuntua, vanua 2/II mat

verfolgen seurata 22/II keep track

Vergaser, m kaasutin 13/II carburettor

Verglasung, f lasittaminen, ikkunat fm glazing

vergleichen vertailla 17/II compare

vergleichend vertaileva 19/Ih comparative

Vergütung, f Provision, f korvaus, varautuminen 19/Ih provision

verhindern estää ehkäistä 5/Ih prevent

verhindern, vorbeugen estää, ehkäistä 2/II prevent

Verhältnis, n suhde 7/II ratio

Verhältnis, n suhde 13/II ratio

Verhältnis, n Proportion, f Anteil, m suhde, osa, osuus 7/II proportion

verhältnismässig suhteellisesti 4/II relatively

Verjüngungshieb, m -schlag, m uudistushakkuu fm regeneration felling

Verjüngungsschlag,m uudistushakkuu 17/II final felling

Werkzeuge, Takelage, f välineet, työkalut, takila * tacle

Werkzeuggürtel, m varustevyö fm tool belt

Werkzeugkasten, m työkalupakki 16/II tool box

Werkzeugsatz, m työkalusarja fm tool kit

verlassen jättää 19/II leave

Verlust, m häviö, menetys 18/II loss

verlängern jatkaa 19/Ih extend

verlängert jatkettu 16/II extended

verlängerter Ausschussbaum jatkopuomi fm extension boom

verlängerter/verlängerbarer Laderaum jatkettu/jatkettava kuormatila fm extended bed

Verlängerung,f (-sstück,n) jatke 16/II extension

vermehren, zufügen lisätä fm increase

vermeiden välttää 19/Ih avoid

vermieten antaa vuokralle * rent

vermuten olettaa 3/II expect

vernichten tuhota 12/II destroy

verpflichten velvoittaa * oblige

Verpflichtung, f Pflicht, f velvoitus, velvollisuus * oblication

verrosten ruostuttaa 2/II rust

verschieben, bewegen siirtää, liikuttaa 1/Ih move

verschieden(artig), different ero-, erilainen 19/II different

verschiedenartig erilainen 18/II unlike

verschmutzt, verseucht likainen, saastunut 2/II contaminated

verschwenden tuhlata 3/II waste

versehen tuottaa varustaa 12/Ih supply

versenken upottaa jhk 2/II embed in

versenken, eintauchen upottaa nesteeseen 16/II immerse

versperren, (ver)schliessen sulkea 7/Ih close

verstellbar säädettävä, siirrettävä fm adjustable

verstellbares (Verdrängungs)volumen säätyvä tuotto, siirtotilavuus hj variable displacement

verstellen, beherrschen säätää, hallita 13/II govern

Verstellung, f Einstellen, n säätö, asettaminen fm setting

verstopft werden tukkeutua 2/II plug

verstopft, zugestopft tukkeutunut 18/Ih clogged

Verstärker, m vahvistin * amplifier

verstärkern vahvistaa 19/II confirm

Versuch, m yritys 3/II attempt

Versuch, m Versuche machen koe, kokeilla 19/II experiment

versuchen, versuchte yrittää, yritti 11/II try, tried

Wert, m arvo, merkitys 17/II value

verteilen jakaa 4/Ih deliver

verteilen jakaa 5/Ih distribute

verteilen jakaa 5/II divide

verteilt jaettu 15/Ih divided

Verteilung, f jakelu 19/Ih distribution

Verteilung, f Anteil,m jakaminen, osa, osuus * allotment

Wertminderung, f arvon aleneminen * depreciation

vertragsmässig sopimuksen mukainen 21/II conventional

vertreten, repräsentieren edustaa 13/II represent

Verunreinigung, f epäpuhtaus 2/II impurity

Verunreinigung, f epäpuhtaus 18/II purity

Verunreinigung, f Schmutz, m epäpuhtaus, lika 2/II contaminant

verursachen aiheuttaa 7/II cause

verursachend aiheuttaen 9/II causing

Verwaltung, f Pflege, f käsittely * management

verwechseln sekoittaa, sotkea 12/II confuse

Verwendung, f käyttö 18/II use

Verwendungszweck, m loppukäyttö 17/II enduse

verwirklichen toteuttaa * accomplish

verwirklichen, realisieren, in Geld umwandeln toteuttaa, panna täytäntöön, realisoida, muuttaa rahaksi realize

Verzug, m viive 19/Ih delay

verzögern hidastaa, viivyttää 10/II retard

verzögern, hinauszögern viivyttää * retard

verzögern, verlangsamen hidastaa 10/II slow

veränderlich, variabel vaihteleva 16/Ih variable

verändern muuttaa 16/Ih change

verändern muuttaa, vaihtaa 3/II change

verändern, abwechseln, variieren muuttaa, vaihdella 9/II vary

wesentlich huomattava, melkoinen * substantial

wesentlich olennainen 14/II essential

wesentlich olennaisesti 19/II essentially

Vibration, f värinä 7/Ih vibration

Wichtigkeit, f tärkeys 13/II importance

Wicklung, f Spule, f käämi 11/Ih coil

widerrufen, ungültig machen kumota 19/II cancel

Widerstand, m vastus 21/II resistance

Widerstand, m Resistanz, f vastus resistanssi 12/Ih resistance

Widerstand.m vastus 14/II restriction

widerwillig, -strebend vastahakoisesti * reluctantly

widerwillig, unwillig vastahakoinen, haluton * reluctant

wie kuinka 18/II how

wie angezeigt wird kuten näytetään 20/II as indicated

wie man sieht kuten nähdään 4/II as shown

wie man sieht kuten nähdään 6/I as shown

wiederholen toistaa, kerrata * recapitulate

wiegen painaa, punnita 12/II weigh

viel weniger paljon vähemmän 12/II much less

vielerlei useita 10/II various

vielmehr paremminkin 14/II rather

vielmehr paremminkin 22/II rather

vielseitig monipuolinen 16/Ih versatile

Vielseitigkeit, f monipuolisuus 17/II versatility

wild, ungebildet villi, sivistymätön * savage

Wildpflege, f Wildhege, f riistanhoito fm game management

willig, anfällig,schutzlos altis, avoin, suojaton 8/II exposed

Windschutzscheibe, f tuulilasi fm windscreen

Winkel, m kulma * angle

Winkelgeschwindigkeit, f kulmanopeus 3/II angle speed

winzig (klein) pienen pieni 2/II tiny

wir haben gesehen olemme nähneet 12/II we have seen

wird benutzt käytetään 3/II is used

wird bestimmt, wird definiert määritellään 20/II is defined

wird bewegt liikutetaan 16/Ih is moved

wird eingebaut, wird montiert asennetaan 10/II is fitted

wird erzeugt, wird entwickelt aiheutetaan 9/II is created

wird gemessen mitataan 22/II is measured

wird genannt kutsutaan 21/II is called

wird gespeist syötetään 10/II is fed

wird gespult, wird aufgewickelt käämitään, kelataan 19/II is wound

wird induziert indusoituu 20/II is induced

wird versetzt, wird übertragen siirretään 10/II is transferred

wird zurückgeführt palautetaan 12/II is returned

wirken, bewegen vaikuttaa, liikuttaa 3/II affect

wirklich, sachgemäss todella, itse asiassa 11/II actually

wirklich, tatsächlich tosiasiallisesti 13/II actually

wirksam tehokkaasti * efficiently

wirksam, effektiv tehokas 17/II efficient

Wirksamkeit, f tehokkuus 5/Ih effectiveness

Wirkstoff, m lisäaine 19/Ih additive

Wirkung, f vaikutus 2/II effect

Wirkungsgrad, m hyötysuhde 3/II efficiency

Wirkungsweise, f toiminta 3/II operation

wirkungsvoll, effektvoll tehokkaasti 21/II effectively

Wirtschaft, f talous 13/II economy

wirtschaftlich, ökonomisch taloudellinen 16/Ih economical

Wirtschatliche Zerlegung der Baummstämme, Aushaltung,f apteeraus(mittaus) fm bucking

wogen aaltoilla 6/II surge

Wollgarn, n villalanka 2/II wool yarn

vollkommen, ergänzen täydellinen, täydentää 18/II complete

vollständig verbrennen palaa täydellisesti 3/Ih burn fully

vollständig, vollkommen täydellisesti 8/II completely

Volt, n voltti 11/Ih volt

Volum(en)- tilavuus- 13/II volumetric

Volumen, n tilavuus 2/Ih volume

Volumen, n/-strom, m tilavuus/-virta 5/II volume

Volumenstrom, m tilavuusvirta 3/II volume flow

volumetrisch volumetrinen 13/II volumetric

von etwas abhängen riippua jstk 16/Ih depend

von etwas abhängig sein, je nach ... riippuen jstk 16/II depending on

von jemandem geschlagen jnk lyömä 19/Ih struck

von verschiedener Grösse erikokoisia hj different sizes

vor ennen 18/II before

vorausbestimmt, prädestiniert ennalta määrätty 6/II predetermined

vorausgesagt, gewünscht ennakoitu, toivottu * anticipated

voraussehen, voraussagen ennakoida 18/Ih anticipate

Vorbedingung, f välttämätön edellytys * prerequisite

vorbei ohi 8/II past

vorbei ohi 6/I past

vorbereitet, bereitgestellt valmisteltu fm prepared

Vorbereitung, f valmistelu * preparation

Vorderseite, f Frontpartie, f etupuoli, etuosa 6/II front

Vorderteil, m Frontpartie, f etupää, -osa fm front

vorführen, veranschaulichen havainnollistaa 18/II demonstrate

vorführen, zeigen näyttää * display

Vorgelegewelle, f Zwischenwelle, f väliakseli 16/II inter axle

vorgesteuert esiohjattu 9/II pilot controlled

vorgesteuert esiohjattu hj pilot controlled

Vorlesung, f luento * lecture

Vorrang, m Präferenz, f etusija * precedence

Vorrang, m Vorrecht, n etusija, -oikeus 7/II priority

Vorrat, m Lager, f varasto 19/Ih storage

Vorreiniger, m esipuhdistin * precleaner

Vorsichtsmassnahme, f varokeino 19/Ih precaution

Vorteil, m etu 15/II advantage

Vorwärmer, m esilämmitin 16/II preheater

vorwärts eteenpäin 9/Ih ahead

vorwärts eteenpäin 11/II forward

Wurzel, f juuri fm root

wünschen haluta 8/II desire

wünschenswert toivottava hj desirable

V-zylinderblockeinheit, f V-moottorin ryhmä 7/Ih V-block

während jnk aikana 10/II during

während sillä aikaa kun 16/Ih while

während, so lange wie sillä aikaa kun... 4/II while

Wärme, f lämpö 11/II heat

Wärmeenergie, f lämpöenergia 1/Ih heat energy

Wölbung, f Rampe, f viistous 15/II ramp

völlig täysin 16/II fully

über yli fm over

über etwas debattieren (disputieren) väitellä * debate

über, via jnk kautta 10/II via

überall kaikkialla 2/II everywhere

überall kaikkialla hj throughout

überbetonen ylikorostaa 13/II overstress

übereinstimmen, entsprechen vastata * correspond

Überhitzung, f ylikuumeneminen 5/Ih overheating

Überlast, f ylikuorma 13/II lug

Überlast, f ylikuorma 18/Ih overload

Überlegung, f harkinta * consideration

Überlegung, f Berücksichtigung, f harkinta, huomioon ottaminen 3/II consideration

übermässig ylenmääräinen, liiallinen, kohtuuton 13/II excessive

überraschend, erstaunlich yllättävä, hämmästyttävä 21/II startling

übersanden, besanden hiekoittaa * gravel

überschreiten ylittää 7/II exceed

Überschuss, m ylimäärä 7/II excess

überschüssig ylimääräinen 5/Ih excess

überschüssig, extra ylimääräinen 6/II excess

Übersicht, f katsaus 9/Ih review

Überständer, m ylispuu fm hold-over

übertragen siirtää 7/Ih transfer

übertragen, übersenden siirtää, välittää 7/Ih transmit

überwachen tarkkailla * monitor

überwachen tarkkailla * monitore

Überwachung, f hallinta fm control

Überwachung, f kontrollieren hallinta, ohjata 5/II control

üblich, ordinär tavanomainen 17/II conventional

üblichst yleisin 21/II most common

übrigbleiben, übrig sein jäädä/olla jäljellä 2/Ih remain

übriges (weiteres) Zubehör muu varustus fm other equipment

übriggeblieben, rückständig jäljelle jäävä 7/II remaining

Zahnrad, n hammaspyörä 16/II gear

Zahnradantrieb, m hammasvaihde 1/Ih gear

Zahnradmotor, hammaspyörämoottori 3/II gear motor

Zapfen, m käpy fm cone

zeigen näyttää 4/Ih show

Zeitabschnitt, m Periode, f jakso, vaihe 15/Ih sequence

Zeitabschnitt, m Periode, f aikakausi 15/II period

Zellstoff, m Zellulose, f massa, selluloosa 2/II pulp

Zellulose, f selluloosa fm pulp

Zentralamt für Landwirtschaft metsähallitus fm national board of forestry

zentrieren, konzentrieren keskittää fm concentrate

Zentrierung, f keskitys * concentration

zentrifugal- keskipakois * centrifugal

zerbrechlich, spröde, zart hauras, hento * fragile

zerbrochen särjetty 19/Ih cracked

zerreissen repiä, purkaa, hajottaa * demolish

zerschlagen, zerbrechen murskata, rikkoa * smash

zersplittern mennä pirstaleiksi hj shatter

Zerstäubung, f sumutus * atomization

zerstören tuhota 2/II ruin

ziehen vetää 16/II pull

ziehen, abnehmen vetää, viedä 13/II draw

ziehen, antreiben vetää 8/Ih propel

Ziehgeschwindigkeit, f veto-, siirtonopeus fm traction speed

ziemlich kohtalaisen 18/Ih fairly

ziemlich varsin 2/II quite

zu etwas gehören, einem zugehören kuulua, liittyä jhk * pertain~to

zu früh liian varhain 14/II too early

zu hoch liian korkea 10/II too high

Zubehör, n lisälaite, -varuste 13/II acessory

Zubehörteile lisälaitteet, -varusteet * accessories

Zug, m juna * train

Zug, m Ziehen, n Traktion, f veto, siirto fm traction

zugepfropft tulpattu hj plugged

Zugkraft, f vetovoima fm pulling force

Zugkraft, f Antriebskraft, f vetovoima 17/II tractive effort

Zugstange, f vetotanko 16/II drawbar

zugänglich helppopääsyinen * accessible

zugänglich päästävä fm accessible

zum Beispiel esimerkiksi 15/Ih for example

zum gezeigten Niveau näytettyyn tasoon hj to the level shown

zum Ursprungswert alkuperäiseen arvoon 12/II to original point

zur (zum) anderen toiseen 19/II to another

zur Verfügung sein saatavissa * available

zur Verfügung sein, erhaltbar saatavissa 18/II available

zur Verfügung stehen, erhältlich saatavilla 7/II available

zurück..., rück... takaisin... 7/Ih return

zurückführen, zurückkehren palauttaa, palautua 6/II return

zurücknehmen ottaa takaisin * resume

zurückziehen vetää takaisin 17/II retract

Zusammenfassung, f tiivistelmä 1/Ih summary

Zusammenrücken,n kasaus fm bunching

zusammensetzend yhdistäen * combining

Zusammensetzung, f kokoonpano * composition

Zusammensetzung, f koostumus * composition

Zusammensetzung, f rakenne * constitution

Zusammenstellung, f yhdistelmä 15/Ih complex

zusatz- lisä- * contributory

Zusatz-, Hilfs- lisä-, apu- 10/II auxiliary

Zusatz, m lisä * addition

zusatz-, zusätzlich lisä-, enemmän 2/II further

Zusatzprivilegien lisäedut * fringe benefit

Zustand, m tila, asema 11/II state

Zustand, m Verhältnisse tila, olosuhteet 17/II condition

zusätzlich lisäksi, tästä johtuen 3/II by the same token

Zuverlässigkeit, f luotettavuus 17/II reliability

Zweck, m Ziel, m tarkoitus 17/II purpose

zweckmässig tarkoituksenmukainen 21/II convenient

zwecks... tarkoituksessa 20/II in order to

zwei Dinge, zwei Sachen kaksi asiaa 3/Ih two things

Zweig, m oksa, (pieni) fm twig

zweimal herum kahdesti ympäri 2 around twice

zwingen pakottaa 4/II force

zwischen välillä 7/II between

zwischen der Teile osien välille 6/I between parts

zwischenliegend välissä oleva 7/II intermediate

Zyklon, m syklooni * cyclone

Zylinder(lauf)buchse, f sylinteriputki 7/Ih liner

Zylinder, m sylinteri fm cylinder

Zylinderblock, m sylinteriryhmä 7/Ih cylinder block

Zylinderkopf, m sylinterin kansi 5/Ih cylinder head

Zylinderkopfdichtung, f kannen tiiviste 14/II head gasket

Zylinderwand, f sylinterin seinämä 6/I cylinder wall

Zündkerze, f sytytystulppa 2/Ih spark plug

Zündschlüssel, m virta-avain 12/Ih key switch

Zündung, f sytytys 13/II ignition

Zündwilligkeit, f syttyvyys 19/Ih ignition quality

Ärger, m harmi 18/Ih trouble

Äsche, f harjus fm grayling

ätzen, korrodieren, zerfressen syövyttää 2/II corrode

äussere ulompi fm outer

äusserst äärimmäisen * extreme

Öffnung, f mitta-aukko 21/II hole

Öffnung, f Düse, f mitta-aukko, suutin * orifice

Öffnung, f Mündung, f aukko, suu 6/II orifice

Öffnung, f Bund, m mitta-aukko, laippa 7/II orifice

Ökosystem, n ekosysteemi fm ecosystem

Öl, n öljy fm oil

Ölbad, n öljykylpy 16/II oil-immerse

Ölbehälter, m öljysäiliö 6/I oil reservoir

Ölfluss, m öljyn virtaus 15/Ih oil flow

Ölkanal, m öljykanava 9/II oil passage

Ölkanal, m öljykanava 6/I oil passage

Ölkühler, m öljyn lauhdutin fm oil cooler

Ölpumpe, f öljypumppu 13/II oil pump

Ölströmung, f öljyn virtaus hj oil flowing