Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

  
Counter 

Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
 Sanastot


Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus

Lapin ammattiopisto


FORESTRY COLLEGE
 
Taivalkosken 
metsäoppilaitos

LVI-LÄMSÄ


 

 


 

english–FINNISH–swedish
 englanti–SUOMI–ruotsi
 engelska–FINSKA–svenska

Press CTRL+F to find the word, write the word into the box in English, Spanish or Finnish.
 
Paina control ja f ja täytä laatikko joko suomen, englannin tai espanjan sanalla.
T

The number between the English and Finnish word refers to the chapter where the word is used. For example "abrasive 2/II hiova means that  the word "abrasive" is used in chapter 2 in part II of  the Technical English Series Book. Word "ajettavuus 19/Ih driveability means that the word "driveability" can be found in chapter 19 of the Exercise Book of Part I of the Technical English. Fm refers to the Vocabulary of Forestry and/or Forest Machines. See page 160. 

Numero suomen ja englannin kielen sanan välillä viittaa kappaleeseen ja kirjasarjan osaan, missä tätä sanaa on käytetty. Esimerkiksi "ajettavuus 19/Ih driveability tarkoittaa, että sana "driveability" esiintyy Tekniikan Englantia I-osan harjoituskirjassa kappaleessa 19. Fm viittaa metsä- ja/tai metsäkonesanastoon ja h hydrauliikkaan. Katso sivu 160.  

Numret mellan engelska och finska ord syftar på kapitlet och boken där ordet används. Till exempel “abrasive 2/II visar att ordet ’’abrasive’’ används i kapitel 2 i del II av serien ’’Technical English’’. Ordet ’’ajettavuus 19/Ih driveabilityfinns i  Technical English I kapitel 19. Fm hänvisar till till skog och skogsmaskiner medan h anger hydraulik. Se sida 160. 

15 parts al56 15 osaa 15 delar, detaljer

2-lever control  fm 2-vipu ohjaus 2 - spaks reglage

2-stage  fm 2-vaiheinen 2 - stegs

4-cycle 15/II 4-tahti 4 - takt

4-wheel drive  fm neliveto fyrhjulsdrift

ability 13/II kyky förmåga

able  6/I kykenevä kunnig

above hj yläpuolella ovanpå, på ovansidan

abrasive 2/II hiova slipande

absorb 13/II imeä itseensä absorbera

absorbent 2/II absorboiva absorberande

abuntant ys runsaus, yltäkylläisyys riklighet

acceleration  * kiihdytys acceleration

accept  19/I hyväksyä godkänna

access ys sisään pääsy tillträde

access to  fm päästä  komma in

accessible ys helppopääsyinen lättillgänglig

accessible  fm päästävä åtkomlig

accessories  * lisälaitteet tillbehör

accessory al53 apu-, lisä-, sivu- tilläggs-, extra.

accomplish ys toteuttaa genomföra

according  * jnk. mukaan enligt

according to law  fm lain mukainen lagenlig

account 13/II lasku, tili räkning, konto

accrue ys koitua, aiheutua förorsakas av

accumulate 18/II kasaantua hopsamla sig, hopas

accumulate  * kartuttaa samla

accumulator al50 akku, paineakku batteri, tryckackumulator

accuracy  * täsmällisyys noggrannhet

accurate 5/II täsmällinen punktlig

acessory 13/II lisälaite tillbehör

achieve 3/II saavuttaa hinna upp

acid 2/II happo syra

acid  fm hapan sur

acoustic 16/II ääni röst, ljud

acoustic  fm ääni läte

acquire  hj hankkia, saavuttaa uppnå

across al44 ristiin, poikki tvärsöver, i kors

across 6/II yli, poikki, ristiin i kors, tvärsöver

act al58 vaikuttaa, toimia agera, påverka

act  1/I akti, toiminta aktion

action 17/II toiminto funktion

action  7/I vaikutus påverkan

actual 13/II todellinen verklig

actual  3/I todellinen, tosiasiallinen verklig

actually 11/II todella, itse asiassa verkligen, i själva verket

actually 13/II tosiasiallisesti sakligt

actuate 9/II panna käyntiin starta; sätta igång

actuate 7/II vaikuttaa, käynnistää påverka

actuator 5/II toimilaite apparat, organ

adaptation ys sovellutus tillämpning

adapter * liitin, liittiö adapter

add 21/II lisätä tillägga

add al42 lisätä tillägga, öka med, "plussa på"

addition  * lisä tillägg

additive  19/I lisäaine tillsats

adequate 14/II riittävä tillräcklig

adequate al44 riittävä tillräklig

adequate  19/I riittävä tillräcklig

adequate  5/I tyydyttävä tillfredsställande

adhesive * liima, tarttuva, tarra, kiinnike lim, klibbande, klister(märke)

adjacent 19/II läheinen, vierekkäinen invid; närbelägen

adjust 5/II säätää justera

adjust  fm asettaa kohdalleen justera

adjustable hj säädettävä inställbar

adjustable  fm säädettävä, siirrettävä ställbar; flyttbar

adjusting screw al57 säätöruuvi justerskruv

adjustment al57 säätö justering

adjustment free  fm säätövapaa justeringsfri

admit al44 päästää sisään släppa in

adopt  * adoptoida adoptera

adorable ys hurmaava, ihailtava fascinerande

adoration ys palvonta, jumalointi dyrkan

adsorbent 2/II adsorboiva aine absorberande ämne

advance * ennakko förtändning=syt.ennakko, för-;raha= förskott;

advantage 15/II etu, paremmuus fördel

advantage  19/I etu fördel

adverse to  19/I jnk vastainen i motsats till

affect 3/II vaikuttaa, liikuttaa verka

affect  3/I vaikuttaa inverka

afforestation  fm metsittäminen göra skogsbeväxtning

afforrestation ys metsän istutus skogsplantering

aftertreatment  * jälkihoito eftervård

again al42 jälleen på nytt, åter igen, igen

against 10/II vastaan mot

against  * vastaan mot

against each other  3/I toisiaan vastaan mot varandra

Agaricus arvensis * peltoherkkusieni snöbollchampinjon

Agaricus bisporus * viljelyherkkusieni odlad champinjon

agricultural 22/II maanviljelys jordbruk

ahead  9/I eteenpäin vidare

aicraft  5/I ilma-alus luft farkost

aid al42 apu hjälp

aid al58 avustaa, auttaa hjälpa, biträda

air  1/I ilma luft

air bag * ilmatyyny luftkudde

air cleaner 14/II ilman puhdistin luftrenare

air cleaner al45 ilmanpuhdistin luftrenare

air compressor  fm ilmakompressori luftkompressor

air conditioner 13/II ilmastointilaite luftkonditionering

air heats  3/I ilma kuumenee luften blir hetare

air input  fm ilman sisäänotto luftintag

air is drawn al44 ilma vedetään luft dras; luft sugs in

air pollution  fm ilman saasteet luft föroreningar

air vent hj huohotus ventilation

air-mixture  2 ilmaseos luftblandning

align * linjata, kohdistaa linjera, rikta

all  fm kaikki alla

all directions hj kaikkiin suuntiin i alla riktningar

allen key * kuusiokoloavain insexnyckel

allotment ys jakaminen, osa, osuus fördelning, del

allow 9/II sallia tillåta

allow hj sallia tillåta

alongside 19/II kyljittäin, vierekkäin sida till sida, bredvid varandra

altering al43 vaihdellen växlande; skiftande

alternative 16/II vaihtoehtoinen alternativt

alternative  fm vaihtoehtoinen alternativt

alternatives 16/II vaihtoehdot alternativ

alternatives  fm vaihtoehdot alternativ

alternator 13/II vaihtovirtalaturi växelströmsgenerator

altitude al44 korkeus höjd

always 7/II aina alltid

Amanita mucaria * punakärpässieni röd flugsvamp

Amanita virosa * valkokärpässieni vit flugsvamp

ambient  * ympäröivä kringliggande

ambitious ys kunnianhimoinen ambitiös.

amortization ys kuoletus amortering

amount 5/II määrä mängd

amount hj määrä antal

amount  16/I määrä belopp

ampere  11/I ampeeri ampere

ampere amperage  12/I ampeeriluku virranv. ampertal, strömstyrka

amplifier  * vahvistin förstärkare

analogous  19/I yhdenmukainen överensstämmande

angle  * kulma vinkel

angle bar * kulmateräs vinkeljärn

angle speed 3/II kulmanopeus vinkelhastighet

angularity 15/II kulmikkuus kantighet

anti rust agent * ruosteenestoaine rostskyddsmedel

anti slip guard  fm luistosuoja (=ketjut) slirskydd

anticipate  18/I ennakoida förutspå

anticipated ys ennakoitu, toivottu väntad, förväntad

antifreeze  5/I pakkasneste kylarvätska ruot. glykol

antiknock  19/I nakutuskestävyys knackningsbeständighet

antioxidant  19/I hapettumisen estolisäaine antioxidant/antirostmedel

antiskid chain 17/II kitkaketju snökedja

anti-slip  fm liukastumista estävä halkskyddande

apparent 2/II näkyvä, ilmeinen självklar

apparent al49 silminnähtävä, ilmeinen uppenbar, självklar

application 3/II käyttö, sovellus anpassning

application  19/I käyttö bruk

application  16/I käyttö sovellus bruk

application chart al59 soveltuvuuskartta tillämpningskarta

applications 22/II sovellutukset tillämpningar, modifikationer

applied pressure hj käytetty paine inställt tryck

apply al58 käyttää, suunnata bruka, inrikta

apply  * käyttää använda

apply to  fm asettaa, asentaa sätta

appraisal ys arviointi, arvioida uppskatta

appreciable 21/II näkyvä, olennainen väsentlig

apprenticeship ys oppivuodet läroår; utbildningstid

approach 2/II lähestyä, saavuttaa närma sig; ta in försprånget

appropriate ys sopiva, tark. mukainen lämplig, ändamålsenlig

approximate al59 likimääräinen, olla lähellä ungefärlig,(intill, med det närmaste)

approximate  * likimäärin ungefär; approximal

apt  19/I omiaan passar

arc welding * kaarihitsaus bågsvetsning

are broken down  3/I sumuuntuvia

are mixed al56 sekoitetaan blandas

are needed 14/II tarvitaan behövs

are needed  8/I tarvitaan behövs

armature  * ankkuri ankare

Armillaria borealis * mesisieni honungskivling

arm-rest  fm kyynärnoja, käsinoja armstöd

around 19/II ympäri kring

around al48 ympäri(lle, llä) runt; runtomkring

around  9/I ympäri omkring

around the corner 9/I kulman kautta runt hörnet

around twice  2 kahdesti ympäri två varv runt

arrange  * järjestää ordna

arrow 1/II nuoli pil

arrow hj nuoli pil

articulate  fm liittää nivelellä, niveltää ledansluten

articulated joint  fm runkonivel mittled (midja, ramled)

artificial * keinotekoinen konstgjord

artificial leather * tekonahka konstgjort läder

artificial regeneration  fm metsänviljely skogsodling

artillery * tykistö artilleri

as follows 8/II seuraava följande

as follows 18/II seuraavasti enligt följande

as indicated 20/II kuten näytetään som påvisat

as low as 22/II niin alhainen kuin så lågt som

as shown 4/II kuten nähdään som visat

aside 3/II sivuun, syrjään till sidan; bort

aside from 3/II lukuun ottamatta, paitsi med undantag av

aside from ys paitsi, lukuun ottamatta med undantag av

aspen  fm haapa asp

aspen milk cap * haaparousku skogsriska

aspiration  1/I hengitys andning, andan

assume 21/II olettaa anta

assume  * olettaa förmoda

assurance  19/I varmuus säkerhet

assure  7/I varmistaa kontrollera

at low rate 18/II pienellä tasolla på låg nivå

at once  6/I yhtä aikaa samtidigt

at rest 11/II levossa i vila

at the other end al48 toisessa päässä i andra änden, på andra ändan

at the sea level al60 meren pinnan tasolla  på havsnivå, på nivå av havsytan

at the top 8/II päällä ovanpå

at various 13/II erilaisilla olika

atmosphere 2/II ilmakehä atmosfär

atmosphere al44 ulkoilma ute luft

atmospheric al58 ilmakehän atmosfärs, atmosfärisk

atmospheric hj ilmakehän- atmosfärs-, atmosfärisk

atmospheric al60 ilmakehän- atmosfär

atomization  * sumutus sprayning

atomize al42 sumuttaa spraya

attach 21/II kiinnittää, liittää fästa

attach  7/I kiinnittyä fästa sig

attain al50 saavuttaa, saada uppnå

attempt 3/II yritys försök

attract 2/II vetää puoleensa vara attraktiv, attrahera

attract al48 vetää puoleensa dra till sig, attrahera

automatic 22/II automaattinen automatisk

automatic manner 22/II automaattisesti automatiskt

auxiliary 10/II lisä-, apu- tillskott

auxiliary  11/I apu-, sivu- annex/extra/tillägg

available 7/II saatavilla tillgänglig

available 18/II saatavissa tillgänglig

away  20/II pois päin bortåt

average 13/II keskimääräinen i medeltal

average  * keskiarvo medeltal

avoid  19/I välttää undvika

axle 16/II akseli axel/bäraxel

axle  8/I pyörän akseli hjulaxel

axle load  fm akselipaino axelvikt

back pressure 8/II vastapaine mottryck

backside 15/II jättöpuoli baksida, släppsida, lossningssida

backup 7/II apu, tuki, kokouma stöd

backward 11/II taaksepäin bakåt

baffle  5/I johdin ledare

baggage compartment * matkatavaratila bagageutrymme

balance 8/II tasapaino jämvikt, balans

balance al57 tasapaino jämvikt'

balance weight * vastapaino motvikt

balanced  fm tasapainotettu balanserad

balancer 7/II tasapainotin obalanserad

balancer  7/I tasapainottaja balanserare

bale size 22/II paalin koko balstorlek

Baltic herring * silakka strömming

bark  fm kuori, parkki bark

barley * ohra korn

barometer  * ilmanpuntari barometer

barrel * tynnyri tunna; fat

barrister ys asianajaja advokat

basal area  fm pohjapinta-ala planareal, bottenarea

base 21/II kanta bas

base  fm tyvi rotända

base ring 21/II kantarengas basring

basic hj perus- , pohja- bas-, grund-

basic element  1/I peruselementti grundelement

basic engine  7/I perusmoottori basmotor

basic operation  15/I perustoiminta grundverksamhet

basic part  8/I perusosa grundandel

basic principle 19/II perusperiaate grundprincip

basic principle hj perusperiaate grundprincip

basic thing 14/II perusasia utgångsläge

basic unit 11/II perusyksikkö basenhet

basically al43 periaatteessa i princip

basically 4/II pohjimmiltaan från grunden

basics 12/II perustietoja basuppgifter

battery  12/I akku, patteri batteri

battery voltage 22/II akkujännite batterispänning

battle 2/II taistelu kamp, strid

BDC 15/II AKK NDL (nedre dödläge)

be in mesh al54 olla kosketuksissa vara i beröring

be shut off al53 olla pysäytettynä har stannat; stannat

bear  fm karhu björn

bearing 14/II laakeri lager

bearing al44 laakeri lager

become 18/II tulla bli

become 20/II tulla joksikin bli ngt

bed 16/II kuormatila lastutrymme

bed  fm kuormatila lastutrymme

before 18/II ennen tidigare

begin  2/I alkaa påbörja/börja

behind al48 taakse bakom

behind 11/II takana, takapuoli bakom, baksida

belleville spring * lautasjousi skivfjäder

bellow ys mylviä, karjua böla, skrika

belly  fm vatsa, maha, kupu mage

belly plate  fm pohjapanssari bottenpansar

below 1/II alapuolella undersida/på undersidan

below hj alapuolella på undersidan

below six volts 22/II alle 6 volttia under sex volt

belt al57 tuulettimen hihna fläktrem

belt  * hihna rem

belted tire * vyörengas bältdäck, radialdäck

bend * taivuttaa, kaarre bocka, böja; båge

bending strength * taivutuslujuus böjhållfasthet

better al42 parempi bättre

between 7/II välillä mellan

between al43 välillä mellan

between parts  6/I osien välille mellan delarna

bevel  9/I viisto kalteva sluttande

bevel gear * kartiohammaspyörä koniskt kugghjul/koniskt kuggdrev

bevel gear  9/I kartiohammaspyörä koniskt kuggdrev

bevel pinion * kruunupyörä kronhjul

bevel pinion * pieni vetopyörä litet drivhjul

beyond 14/II takana bakom

beyond 15/II toisella puolella på andra sidan

beyond al58 toisella puolella på motsatta sidan, på andra sidan

biotope-site type  fm kasvupaikkatyyppi typ av tillväxtplats

birch  fm koivu björk

bit 2/II palanen, hitunen bit

black alder  fm tervaleppä klibbal

black cod * sei sej

black crowberry  fm variksenmarja kråkbär

black grouse  fm teeri orre

black milk cap * mustarousku svartriska

blackmail ys kiristys åtdragning; utpressning

bleed  18/I laskea pois (vettä, ilmaa, höyryä) släppa (ut)

bleeding * ilman poisto, vuoto, ilmaus luftning,

blend  19/I sekoitus blandning

blind  fm rullaverho, sokea rullgardin, blind

block  fm pölkky klubb; stock

blow-by  6/I ohipuhallus genomblosning, -en, genomblåsning

blower 13/II puhallin fläkt

blower  5/I puhallin fläkt

blueberry  fm mustikka blåbär

board  fm lauta bräda

body al42 runko ram, chassie

body 11/II ruumis, runko kropp (kuollut=lik)

body housing 9/II runkokotelo ramtunnel

bog whortleberry  fm juolukka odon

bogie 17/II teli boggie

bogie 16/II telipyörästö hjulboggie, boggie

boiling  19/I kiehua koka

Boletus * tatti sopp

Boletus edulis * herkkutatti stensopp

bolster * pankko bank

bond al48 sidos band

bonding al47 sidos bindning

boom  fm puomi bom

boom speed  fm puomin nopeus bomhastighet

bore 7/II poraus borrning

bore al60 poraus borrning

both 4/II molemmat båda

both ends 1/II molemmat päät båda ändar

bottom 2/II pohja botten

bottom dead center alakuolokohta 15/II alakuolokohta nedre dödläge

bottom side 9/II pohjapuoli bottensida

bowl al58 malja, kulho skål

bracket  16/I kannatin fäste

brake 10/II jarru broms

brake drum * jarrurumpu bromstrumma

braking system  fm jarrujärjestelmä bromssystem

braking torque 10/II jarrutusmomentti bromsmoment

branch al51 haara gren

branch 8/II oksa, haara grenklyka

branch  fm oksa gren

brass * messinki mässing

braze * juottaa löda, vattna

breakdown  18/I konerikko maskinhaveri

breaker  11/I katkoja bryatre (konetekn. brytarspetsar), brytare

breaking 2/II särkyminen gå sönder

bream * lahna braxen

breath 13/II hengittää andas

breather 2/II huohotin ventil, luftventil

breed  fm jalostaa rotua förädla, avla

bribable ys lahjottavissa oleva mutbar

bribery ys lahjonta mutning

brick-red russula * kangashapero tegelkremla

bring 18/II tuoda bringa, ha med sig

broadcast burning  fm kulotus löpbränning

broken * murtunut bruten

broken al59 särkynyt, rikki, hajallaan trasig

broken spring al52 särkynyt jousi avbruten fjäder; brusten fjäder

brown trout * rautu röding

brush * hiiliharja, harja, sivellin kolborste, borste, pensel

brush saw  fm raivaussaha röjsåg

bucking  fm apteeraus aptering

buffer * puskuri stötfångare

build 6/II rakentaa, pystyttää bygga, resa upp

build up  hj rakentaa bygga

built into al52 rakennettu jnk. sisään inbyggd

bulb * polttimo, lamppu, hehku lampa

bulldozer  fm puskutraktori bandtraktor, schaktmaskin

buncher  fm kasaaja sammansättare

bunching  fm kasaus samla ihop

burn al44 polttaa bränna

burn al59 polttaa, palaa bränna, brinna

burn  1/I polttaa palaa bränna, brinner

burn fully  3/I palaa täydellisesti fullständig förbränning

burned al45 palaneet brända, förbrända

burned gases  2/I palaneet kaasut förbrända gaser

burning al56 palaminen förbränning,

bush al54 holkki, pusla hylsa, bussning

bush  fm pensas buske

butane  fm butaani butan

butane gas  fm nestekaasu flytgas

buzzer * summeri summer

by a tube hj putken välityksellä meddelst rör

by applying 20/II soveltaen med att använda

by changing 12/II muuttamalla genom att förändra; med att förändra

by connecting al48 kytkemällä medelst inkoppling, genom att förena, inkoppla

by cooling 12/II jäähdyttämällä avkylning

by forming  6/I muodostaen forma; forma sig

by heating 12/II kuumentamalla med uppvärmning

by the same token 3/II lisäksi, tästä johtuen i tillägg

by using  16/I käyttäen med användning av, medelst

by-pass  14/II ohivirtaus by-pass, genomblåsning, -en

by-pass valve * ohitusventtiili överströmningventil, -en

C carbon  * hiili kol

cab, cabin  fm ohjaamo hytt

cabin heater  fm ohjaamon lämmitin hyttvärmare

calculate 3/II laskea räkna

calibration  * kalibrointi kalibrering

call al47 kutsua kalla, inbjuda

calm  3/I rauhallinen lugn

cam  * epäkesko excenter

cam  7/I nokka kam

cam follower 15/II nokan seuraaja kam+D1698följare

camber * pyörän sivukallistuma camber, hjulets sidolutning

cambium  fm jälsi sav, savring

camshaft 14/II nokka-akseli kamaxel

camshaft  7/I nokka-akseli kamaxel

can be changed 12/II voidaan vaihtaa kan bytas

can be done  3/I voidaan tehdä kan göras

can be seen 2/II voidaan nähdä kan ses

cancel 19/II kumota upphäva

Cantharellus cibarius * keltavahvero kantarell

Cantharellus lutescens * kosteikkovahvero rödgul trumpetsvamp

Cantharellus tubaeformis * suppilovahvero trattkantarell

capable 3/II kykenevä kapabel

capable al43 kykenevä, pystyvä kunnig

capacity al59 kapasiteetti, kyky kapacitet, förmåga

capercaillie  fm metso tjäder

carburettor 13/II kaasutin förgasare

cardan allis kardaani kardan, slutväxel, bakväxel

cardan axle allis kardaaniakseli kardanaxel

cardan shaft allis kardaaniakseli kardanaxel (mellanaxel)

care  18/I huolenpito skötsel

carefull  18/I huolellinen noggrann

carefully  5/II huolellisesti noggrant

carrier al47 kantaja, kuljettaja bärare, transportör

carry 19/II kuljettaa föra

carry  9/I kantaa kuljettaa bära

carry off  5/I hoitaa pois göra bort

carve ys leikata, veistää skära

case  6/I tapaus fall

casette player  fm kasettisoitin kasettbandspelare

cast  7/I valaa gjuta

catalyst  * katalysaattori katalysator

catalytic  * katalyyttinen katalytisk

catch 2/II pyydystää, siepata fånga

caught 2/II juuttua fastna

cause 7/II aiheuttaa förorsaka/orsaka

cause al60 aiheuttaa förorsaka

cause   18/I aiheuttaa orsaka

causing 9/II aiheuttaen orsakande

cavity hj ontelo hålighet

cell 18/II kenno cell

cellular telephone 16/II matkapuhelin bärbar telefon

cellular telephone  fm matkapuhelin yuppie

centrifugal  * keskipakois- centrifugal...

ceramic  * keraaminen keramisk

certain 3/II tietty, määrätty viss

certain  13/I tietty, määrätty, eräs viss

chain al50 ketju kedja

chain saw  fm moottorisaha motorsåg

chains 16/II ketjut kedjor

Chalciporus piperatus * äikätatti pepparsopp

chamber  4/I kammio, tila kammare

champignon * herkkusieni champinjon

change 3/II muuttaa, vaihtaa byta

change 5/II vaihdella växla

change  16/I muuttaa ändra

change  18/I vaihtaa byta

changeable pholiota * koivunkantosieni föränderlig toffskivling

changing al50 vaihtamalla, muuttaa byta ut, byta

chanterelle * keltavahvero kantarell

chapter 3/II kappale stycke

chapter  7/I lukukappale läsavsnitt, kapitel

charasteristic 12/II ominaispiirre särdrag

charcoal 2/II puuhiili träkol

charge 1/II ladata ladda

charge al53 ladata, lataus ladda, laddning

charge al54 syöttää, ladata mata, ladda

charge al47 varaus, lataus laddning

charged al48 varautunut laddad,-t

charged  fm ahdettu laddad, överladdad, turboladdad

charging al53 lataus laddning

chasacteristic  * ominaispiirre egenskap

cheaper 2/II edullisempi billigare

cheaper al61 halvempi billigare

check valve al51 vastaventtiili motventil

check valve al51 vastaventtiili motventil, (backslagsventil = "takaiskuventtiili")

check valve  15/I vastaventtiili motventil

chemical 18/II kemiallinen kemisk

chemically 2/II kemiallisesti kemiskt

chip 2/II lastu, pala, siru spån

chip  fm hake flis

chocker loop ys kiristinsilmukka snara

choice 17/II valikoima urval

choke al58 rikastin, kuristin choke

circuit 5/II piiri, virtapiiri krets

circuit  fm piiri distrikt

circuit  12/I virtapiiri strömkrets

circulate al59 kierrättää, kiertää cirkulera, snurra

circulate  5/I kiertää cirkulera/vara i omlopp

circulation 2/II kiertäminen cirkulera

clampbunk * pihtipankko, puristuspankko klämbank

clash  * kalina, räminä skrammel

classify 2/II luokitella klassificera

clean 14/II puhdas ren

clean  4/I puhdistaa rena, rengöra

cleanliness  18/I puhtaus renhet

clear  fm selvä klar

clear cutting  fm avohakkuu slutavverkning

clearance al57 välys spel, glapp

clear-cutting 17/II paljaaksi hakkuu kalhuggning/ slutavverkning

clear-cutting 17/II uudistushakkuu kalhuggning

clearing  fm raivaus röjning

client 17/II asiakas kund

clockwise 19/II myötäpäivään medsols

clogged  18/I tukkeutunut stockad

close 9/II lähellä nära

close 2/II tarkka noggrann

close  7/I sulkea stänga

close location 17/II läheinen sijainti närbelägen

closed 4/II suljettu stängd

closed container  3/I suljettu säiliö stängd behållare; tillsluten cistern

cloud point  19/I samepiste bli grumligt, grumlingspunkt

cloudberry * suomuurain hjortraon

cloudberry  fm hilla hjortron

clutch 4/II kytkin koppling; strömställare

clutter ys epäjärjestys, sotkea oordning

CO  * hiilimonoksidi kolmonoxid

coal * hiili kol

coat  2/II peittää täcka

coating  * päällyste beläggning

cod * turska torsk

coil al58 kierukka spiral

coil  11/I käämi lindning

cold weather al58 kylmä sää kallt väder, kall väderlek

cold weather  5/I kylmä ilma kallt väder; kall luft

coll  6/I jäähdyttää kyla

collar  * kaulus, rengas krage, avkastare (tekn. avkastning)

collect al44 kerätä samla in, samla upp

collector 21/II kollektori, kokooja kollektor

colour-coding 17/II värimerkkaus färgmärkning

combatibility  19/I yhteensopivuus användningsbarhet, att - passar in

combination 3/II yhdistelmä kombination

combination al43 yhdistelmä kombination

combination 18/II yhdistys sammanslutning, förening

combine 22/II leikkuupuimuri skördetröska

combine 18/II yhtyä förenas

combine  3/I yhdistyä förena

combined  fm yhdistetty sammanställd

combining  * yhdistäen med att förena

combustible al56 palava brännbar

combustion 14/II palaminen förbränning

combustion al58 palaminen, poltto förbränning

combustion 11/II poltto, palaminen förbränning

combustion al59 poltto, palaminen förbränning

combustion  1/I palaminen, poltto förbränning

combustion chamber al42 palotila brännkammare

combustion gases al57 palamiskaasut förbränningsgaser, avgaser

commanding 17/II korkealla sijaitseva högt belägen

commercial  19/I kaupallinen  kommersiell

commercial vehicle * hyötyajoneuvo nyttofordon

common 11/II yleinen allmän

common al50 yleinen allmän

common  fm yhteinen gemensam

common  18/I yleinen allmän

commonly  19/I yleisesti allmänt

communic. radio  fm yhteysradio kommunikationsradio

commutator * virrankääntäjä, kommutaattori kommutator

compactness al50 tilankäytön tehokkuus effektivt utnyttjande av utrymmet

comparative  19/I vertaileva jämförande

comparatively al50 suhteellisesti förhållandevis

compare 17/II vertailla jämföra

compatibility  * yhteensopivuus anslutningsbarhet

compensate 6/II korvata, kompensoida kompensera

compensate 5/II korvata, tasata utjämna

compensate  15/I kompensoida kompensera

compile ys laatia, kerätä, toimittaa formulera, utarbeta

complement 17/II täydentää komplettera

complete 18/II täydellinen fullständig

complete  2/I täydellinen komplett

complete circuit 18/II suljettu virtapiiri sluten strömkrets

completely 6/II kokonaan, täysin totalt

completely 8/II täydellisesti totalt, fullständigt

completion 15/II lopettaminen avslutning

complex  15/I yhdistelmä sammanställning

component  fm komponentti, osa komponent

composition ys kokoonpano sammanställning

composition  * koostumus sammansättning

compound 18/II seos blandning

compress 6/II puristaa komprimera; pressa

compress  3/I puristua kokoon komprimera

compressed  2/I puristettu komprimerad; pressad

compression al56 puristus kompression

compression  2/I puristus kompression

compression rato 13/II puristussuhde kompressionsförhållande

compression stroke 15/II puristustahti kompessionstakt

compressor 13/II puristin, kompressori kompressor

computer-based 17/II tietokoneperusteinen datoriserad, datorbaserad

concentrate 19/II keskittyä, kerääntyä koncentrera sig

concentrate 19/II tiivistyä, väkevöidä kondenseras, koncentreras

concentrate  fm keskittää koncentrera

concentrated 18/II väkevöity koncentrerad

concentration 18/II väkevyys styrka; koncentration

concentration  * keskitys koncentration

concern 22/II koskea beröra

concern  19/I huoli koskea beröra (ngn) ; bekymmer

condense al58 tiivistyä kondenseras

conditioding  * säätely inställning

condition hj kunto kondition

condition 17/II tila, olosuhteet omständighet

condition 19/II tila, tilanne situation

condition  19/I tila tillstånd

conduct  6/I johtaa leda

conductor 20/II johdin ledning

cone  fm käpy kotte

confirm 19/II vahvistaa förstärka

confortable  fm mukava bekväm

confuse 12/II sekoittaa, sotkea förväxla

congregate al49 kokoontua yhteen samlas, samling (vid)

conifer  fm havupuu barrträd

conjunction  * yhteys förbindelse

connect 9/II kytkeä koppla

connect  8/I kytkeä förena

connected 10/II kytketty inkopplad

connecting rod  7/I kiertokanki vevstake

connection 1/II liitos, liitin koppling, anslutning

connector hj liitin, liitos anslutning, koppling

connector  fm liitin anslutning

conscience ys omatunto samvete

consequent 20/II johtuva, seuraava beroende på/ som en påföljd av

consequently 9/II johdonmukaisesti konsekvent

consequently hj johdonmukaisesti konsekvent

consider 13/II harkita, pitää jnak överväga, anse

consideration 3/II harkinta, huomioon ottaminen övervägande

consideration 3/II huomioonotettava (tärkeä) seikka lägga märke till, notera

consist 13/II muodostua uppstå; formas

consist of 21/II muodostua jstk uppstå av ngt

consist of  19/I koostua jstk bildas av

consistently 17/II vastaavasti motsvarande

console  * kojepöytä konsol

constant 2/II alinomainen kontinuerlig/återupprepande

constant 6/II muuttumaton, vakio oförändrad, konstant

constant al52 vakio, muuttumaton konstant, oförändrad

constant 8/II vakio, pysyvä stabil, konstant

constant 13/II vakio, pysyvä stabil, konstant

constant  9/I kiinteä, jatkuva konstant

constant  * pysyvä konstant, bestående

constant  fm vakio konstant

constant  16/I vakio konstant'

constant pressure 16/II vakiopaine konstant tryck

constant pressure  fm vakiopaine konstant tryck

constantly al60 kaiken aikaa, herkeämättä hela tiden, kontinuerligt, oavbrutet

constituent  * aineosa ämnesdel

constitute ys asettaa, määrätä bestämma

constitution  * rakenne uppbyggnad

construct  1/I rakentaa konstruera

construction 3/II rakenne konstruktion

consumption 13/II kulutus förbrukning

contain 2/II sisältää innehålla

contain  19/I pitää sisällään innehåller

container 2/II astia, säiliö kärl, behållare

contamina/tion -nt  19/I saaste förorening

contaminant 2/II epäpuhtaus, lika orenhet, smuts

contaminant 2/II saaste avfall

contaminated 2/II likainen, saastunut förorenad

contamination 2/II saaste, lika förorening

content  * sisältö -pitoisuus innehåll, -halt

continue 18/II jatkua fortgå

continue hj jatkua, jatkaa fortsätta

continuous al54 jatkuva oavbruten, kontinuerlig

contractor  fm urakoitsija entreprenör

contradictory 21/II vastakkainen motsatt

contrast 2/II vastakohta, ero kontrast

contributory ys lisä- påslag

control 5/II hallinta, ohjata kontrollera, manövrera, styra

control 1/II säätää, hallita kontrollera

control 2/II säätö, hallinta kontrollera

control  fm hallinta kontroll

control  3/I säädellä justera; kontrollera

control  15/I säätö, hallinta kontrollera

control panel  * ohjauspöytä ratt, kontrollpanel

controller 22/II valvoja ohjaaja övevakare, ledare

controls  fm hallintalaitteet manöverorgan

controversial 18/II kiistanalainen tvistefråga

convenient al49 sopiva, mukava lämplig, behaglig

convenient 21/II tarkoituksenmukainen ändamålsenlig, lämplig

conventional 21/II sopimuksen mukainen avtalsenlig

conventional 17/II tavanomainen vanlig

conventional 19/II tavanomainen konventionell

conversely 18/II päinvastoin i motsatt ...

convert 11/II muuntaa, muuttaa omvandla

convert  1/I muuttaa förändra

converter  * muunnin konverter; omvandlare, transformator

cool  fm viileä sval

coolant  5/I jäähdytysneste kylarvätska

cooler al50 jäähdytin kylare

cooler  fm jäähdytin kylare

cooling 10/II jäähdytys kylning

cooling  5/I jäähdytys kylning

cooling air  5/I jäähdyttävä ilma avkylande luft (kylluft)

cooling fun 13/II tuuletin fläkt, kylfläkt

cooling system  5/I jäähd. järjestelmä kylsystem

coompression stroke al61 puristustahti kompressionstakt

copper wire al48 kuparijohdin kopparledare

coppice forest  fm vesakko busksnår,(småskog), snårskog

Coprinus atramentarius * harmaamustesieni grå bläcksvamp

Coprinus comatus * suomumustesieni fjällig bläcksvamp

core  sydän, ydin, sisin kärna

corn * maissi majs

corner  9/I kulma hörn

correct  * oikea, korjata, oikaista korrigera

correspond  * vastata svara

corrode 2/II syövyttää korrodera

corroded al59 syöpynyt, ruostunut rostangripen, rostig

corrosion * syöpyminen rostning, rostangrepp

corrosion prevention * korroosion esto anti rost, rostskydd, förhindrande av korrosion

corrosion protection * korroosiosuojaus rostskydd, korrosionsskydd

corrosive al59 syövyttävä korroderande, frätande

cost 3/II hinta pris, kostnad

cotter * varmistaa sokalla säkra med sprint

cotter pin * sokkanaula, saksisokka saxsprint

cotton waste 2/II trasseli trassel

cotton waste * trasseli trassel

could take al44 voisi ottaa kunde ta

could take al45 voisi ottaa kunde ta  (skulle kunna ta)

counter-clockwise 19/II vastapäivään motsols

counterlockwise * vastapäivään motsols

country beam * kaukovalo fjärrljus

couple 17/II kytkeä, yhdistää sammankoppla

coupled hj yhdistetty sammankopplad

covalent al47 kovalentti, kem. sidos kovalent

covalent al48 kovalenttinen kovalent

cover * kansi, peite, -levy lock

cover  3/I kattaa, peittää täcka

crack al57 säröillä, halkeilla har sprickor, sprickbildning

cracked  19/I särjetty krossad

crackin pressure al52 murtautumispaine, avautumispaine öppningstryck

crane 17/II nostokurki, nosturi lyftkran; kran

crank al61 kampi, veivi vev

crank   12/I vääntää käyntiin veva igång

crankcase  6/I kampikammio vevhus

crankshaft 11/II kampiakseli vevaxel

crankshaft  2/I kampiakseli vevaxel

Craterellus cornucopioides * mustatorvisieni svart trumpetsvamp

crawler 7/II telaketjutraktori bandtraktor

crawler gear * ryömintävaihde krypväxel

create 13/II aiheuttaa, luoda skapa

create 8/II kehittää, luoda skapa

create hj luoda, aiheuttaa skapa

cross 19/II ristikkäinen, risti korsvis, kors

cross cut  fm katkoa kapa

cross cut area al51 poikkipinta-ala tvärsnitt

cross cutter  fm katkoja kapare; kap

crossbar * poikittaispalkki tvärbalk

cross-cutting 17/II katkaisu kapning

crossing al49 kulkea jnk. yli gå över ngt

cross-ply tire * ristikudosrengas diagonal däck

crosswise 19/II poikittain tvärsöver

crowberry * kaarnikka kråkbär

crowberry * variksenmarja kråkbär

crown  fm latvus krona

crude ys raaka rå

crude oil  19/I raakaöljy råolja

crystal al47 kide, kristalli kristall

cubic capacity, cc * iskutilavuus slagvolym

cubic foot   kuutiojalka kubik fot

cubic inch  3/I kuutiotuuma kubik tum

current 3/I sähkövirta elström

current al53 sähkövirta elström, ström

current  18/II virta ström

curve  11/I käyrä kurva; krök

cushion * vaimennus dämpning

cushion 1/II vaimennus dämpning, dämpare

cushion  hj tyyny, pehmike dyna, kudde

customize fm soveltaa tillämpa

customize 17/II soveltaa tillämpa, modifiera, kundanpassa

cut 17/II leikata klippa, skära

cycle  1/I kierto, tahti cykel

cycle  20/II syke, tahti, työkierto cykel; takt

cyclone  2/I sykloni syklon

cylinder  * sylinteri cylinder

cylinder block  fm sylinteriryhmä cylinderblock, motorblock

cylinder head  7/I sylinterin kansi topplock, cylinderlock

cylinder wall  5/I sylinterin seinämä cylindervägg

damage 6/I vaurio skada

damage 3/II vaurioittaa skada

damage 14/II vaurioitua skadas

damage-free 17/II vauriovapaa oskadad

damp * vaimentaa dämpa

damper  7/I vaimennin dämpare

danger al52 vaara fara

dashboard 10/II kojelauta instrumentpanel

data fm tiedot data, uppgifter

deaden  6/I vaimentaa dämpa

debate ys väitellä debattera

decarbonize * poistaa karsta sota, avlägsna sotavlagringar

decelerate * hidastaa sakta in, retardera

deciduous tree  fm lehtipuu lövträd

decrease al44 vähentää minska

decrease  5/I laskea minska

defective al59 viallinen, huono felaktig, dålig

deficiency al49 puute, vajavuus brist, bristfällighet

deficit ys vajaus, vaillinki underskott, brist

definite al57 määrätty bestämd, definerad

definite al57 tarkalleen rajattu noggrant begränsat, noga avgränsat

definite 12/II täsmällinen exakt

deflect 10/II ohjata sivuun, kääntää avvikelse

deflection * taipuma, poikkeutus böjning, avvikelse, krok

deflection * vinosuuntaus, poikkeama avvikelse

degree 15/II aste grad

degree 2/II aste, suhde, taso grad, förhållande, nivå

delay  19/I viive fördröjning

delicious lactarius * männynleppärousku tallblodriska,

delimber  fm karsintakone kvistare (kvistningsmaskin)

delimbing  fm karsinta kvistning

deliver 7/II päästää släppa (ut)

deliver  4/I jakaa fördela

delivery 7/II toimitus, tuotanto leverans

delivery van * jakeluauto utdelningsbil, utdelning med bil -lastbil, distribution bil

demagnetize * poistaa magnetismi avmagnetisera

demolish ys repiä, purkaa, hajottaa riva, ha/slå sönder

demonstrate 18/II havainnollistaa demonstrera

dense ys tiheä, taaja tät

density * tiheys täthet

depend  16/I riippua jstk bero

depend on 10/II riippua jstk. bero av

depending on  2/II riippua jstk. beroende av

depending on  16/II riippuen jstk beroende av

depends upon 18/II riippuu jstk beror av

depletion  19/I tyhjentäminen tömmning

deposition  19/I kerrostuma avsättning

deposition  19/I sakka, saos slam

depreciation ys arvon aleneminen värdeminskning

depth 2/II syvyys djup

derive  19/I johtaa leda, härleda

describe 3/II kuvailla beskriva

describe hj kuvailla beskriva

desiding factor al61 ratkaiseva/määräävä tekijä avgörande faktor

design 17/II suunnitella planera

design 12/ii suunnittelu konstruktion

design  * muotoilu formgivning; design

design  lh5 suunnitella konstruera

designate  * tarkoittaa betyder

desirable 2/II haluttu, toivottava önskvärd

desirable hj toivottava önskad

desire 8/II haluta  önska

desired 18/II haluttu önskad

desired al51 haluttu önskad

destroy 12/II tuhota förstöra

destroying angel * valkokärpässieni vit flugsvamp

detach * irrottaa lösgöra, ta bort

detachable * irrotettava löstagbar

detect 10/II saada selville få reda på

detection 22/II paljastaminen avtäckande

detent * pidätin stoppare

detergent * puhdistinaine, liuotin, detergentti rengöringsmedel, lösningsmedel

deteriorate  * pilaantua förstöras

deterioration 2/II pilaantuminen förstöring

determine 3/II määritellä bestämma

detonation ys räjähdys, paukahdus explosion, detonation

develop al52 kehittää utveckla

develope  19/I kehittää utveckla

development class  fm kehitysluokka utvecklingsklass

deviation  * poikkeama avvikelse

device  * laite, koje apparat

dfrain off * juoksuttaa avtappa, låta rinna

diagnose  18/I vianmääritys feldiagnos

dial gauge * mittakello mätklocka

diameter 17/II halkaisija, läpimitta diameter

diaphragm * kalvo, kierukka, himmennin membran, spiral, bländare/avskärmare

dictate 3/II määrätä, komentaa befalla

difference  * ero skillnad

different al53 erilainen, ero olik, skillnad

different 19/II ero-, erilainen olik

different  * erilainen olik

different sizes hj erikokoisia olikstora

differential 1/II different/erotus- differential

differential 9/II ero skillnad

differential 16/II tasauspyörästö differential

differential  8/I tasauspyörästö differential

differential  fm vetopyörästö kardan, kugghjulstransmission, (differential)

differential spider * tasauspyörästön ristikkoakseli differentialdrevsaxlar

difficult al43 vaikea svår

diffuse 18/II hajaantua diffundera

dignity ys arvokkuus, -asema värdighet, ställning

dilemma ys vaikea pulma dilemma

diluent * ohenne förtunning

dilute * ohentaa, laimentaa förtunna, späda ut

dilute  * laimentaa utspäda

dilution 18/II laimennus utspädning

dimension  fm mitta mått

diode al47 diodi diod

dipstick * mittatikku mätsticka (oljemätsticka)

direct al51 suunnata rikta, rikta in

direct  9/I suunnata rikta

direct acting al52 suoratoiminen direktverkande

direct current 18/II tasavirta likström

direct drive * suora vaihde direkt växel (suorahampainen vaihde)=rakkuggad växel

direct fuel injection  * suoraruiskutus direktinsprutning

direct injection * suoraruiskutus direkt insprutning

direction   8/I suunta riktning

direction indicator * suuntavilkku blinkers

direction of flow hj virtauksen suunta flödesriktning

directional  15/I suunta- riktnings-

directional control valve al51 suuntaventtiili riktningsventil

directly 3/II suoraan rakt, direkt

dirt  19/I lika smuts

dirty hj likainen smutsig

disadvantage al50 varjopuoli, haitta nackdel

disassemble * purkaa ta isär (isärtagning)

disc brakes  fm levyjarrut skivbroms

discard al59 heittää pois, hylätä, romuttaa kasta bort, kassera, skrota

discharge * purkaus, purkaa akkua ladda ur, (urladdning =salaman tapaista) ladda ur batteriet

discharge  * purkaa tömma

discharge port al52 purkausportti tömmningsport

discharged 18/II purettu isärtagen

discharged 18/II purkautunut urladdad

discharging 18/II purkautuu urladdas; laddas ur

disconnect  8/I irrottaa lösgöra

discount * alennus rabatt

discuss 12/II keskustella diskutera

discuss  19/I keskustella prata

disengage * irrottaa, vaihtaa vapaalle lösgöra, frikoppla, sätta växeln i friläge

disk al58 levy, pyöreä laatta platta, (bricka)

disk valve * lautasventtiili tallriksventil

disk wheel * levypyörä fälg

dismantle * purkaa ta isär

disperse ys hajottaa, levittää, hajaantua dispergera

dispersant 19/I hajottaja lisäaine dispersionsmedel

displacement 5/II kierrostilavuus slagvolym

displacement hm pumpun tuotto pumpkapacitet+D2073

displacement 13/II syrjäymä, tilavuus displacement, volym

displacement 3/II tuotto, kierrostilavuus flöde, varvtalsflöde

displacement  16/I tuotto, iskutilavuus, syrjäyttää, laivan uppouma  flöde, slagvolym,

display  * näyttää visa

dispose ys järjestää, taivuttaa övertala

dissipate 18/II haihtua avdunsta

dissipate  5/I haihduttaa dunsta

distance 11/II etäisyys, välimatka avstånd, distans

distillation  19/I tislaus destillering

distilled water * tislattu vesi destillerat vatten

distinguish ys erottaa, tehdä huomatuksi åtskilja, utmärka

distribute  5/I jakaa distribuera

distribution  19/I jakelu distribution

distributor  11/I virranjakaja strömfördelare

divert al51 kääntää toisaalle vrida åt sidan; vika åt sidan

divert  15/I jakaa dela

diverting 5/II kääntää toisaalle vända bort

divide  * jakaa dela

divided  15/I jaettu delad

dividing transmission * jakovaihteisto fördelningsväxel; fördelningslåda

door  fm ovi dörr

dope al49 antaa huumetta ge en drog, ge narkotika

dope al47 doping, huume doping, narkotika, drog

doping al49 lisäaine tillsatsämmne, -medel

dot 19/II pilkku, piste märke (komma, punkt)

double acting hj kaksitoiminen dubbelverkande

double decker * kaksikerroksinen bussi tvåvånings buss, dubbeldäckare

double end rod hj 2-päinen sylinteri cylinder med genomgående kolvstång

down  2/I alas nedåt/utför

downhill 10/II alamäki utförsbacke

downhill stretches 10/II alamäen aikana under utförsbacke

downshift * vaihtaa pienemmälle växla ner

downward  7/I alaspäin nedåt/utför

draft ys luonnos utkast; skiss

drag * hinaus, vastus, vetää bogsering, motstånd, dra

drag * ilmanvastus, laahaus luftmotstånd, släpning

drag * jarru, kitka, raahata broms, friktion, släpa

drag * naarata, hinata dragga, bogsera

drain * tyhjentää, laskea pois tömma

drain plug * tyhjennystulppa tömmningsplugg

drainage * kuivatus, salaojitus, viemäröinti torrläggning, täckdikning, dränering

draw hm vetää  vetää, viedä dra

drawbar  fm vetotanko dragstång

drawn  2/I vedetty imetty urdragen, ; tom

drift al51 ajelehtiminen, valuminen driva, driva omkring

drift * tuurna tum ("), tanke

drift al50 valuminen, ajelehtiminen driva (rinna; rinnande)

drift  hj ryömintä kryp

drift  18/I ryömiä, valua krypa, rinna

drill * pora, porata borr, borra

drive al51 ohjata, käyttää, ajaa köra; styra, använda köra

drive al43 välitys, ajo, käyttö transmission; körning, bruk

drive  1/I käyttää, ajaa köra

drive axle  9/I vetoakseli drivaxel

drive belt  5/I käyttöhihna drivrem

drive pulley al57 hihnapyörä remskiva

drive shaft al54 käyttöakseli drivaxel

drive shaft  16/I käyttöakseli drivaxel

drive speed  fm ajonopeus (kör)hastighet

drive wheel  9/I vetävä pyörä drivande hjul

drive wheels 4/II vetävät pyörät drivande hjul

drive wheels al55 vetävät pyörät drivhjul

driveability  19/I ajettavuus köregenskap

driving  fm ajo körning

driving brake  fm ajojarru färdbroms

driving lights  fm ajovalot strålkastare

driving power  7/I käyttöteho driveffekt

drop al43 pudota fälla

drop  * pudota falla

drum * rumpu trumma

dry cylinder sleeve * kuiva sylinteriputki torrt cylinderfoder

dual return filter  fm kaksoispaluusuodatin dubbla returfilter

duct  5/I kanava kanal

due to hj aiheutua jstkn beror på

due to al61 jnk. vaikutuksesta med påverkan av ngt, influeras av

due to al61 johtuen jostakin beroende av

dump * kipata tippa

dump 6/II lähettää toisaalle vidarebefordra

dumper * kippiauto, kaivosauto lastbil med tippflak, dumper

durability * kestävyys hållbarhet

duration  19/I kestäminen uthållighet

during al42 jnk. aikana under.... tiden

during  9/I jnk aikana under tiden

dust al45 pöly, sumu damm. dimma

dust  * pöly damm

dwell angle * kosketuskulma infallsvinkel

dynamic friction * liikekitka rörelsemotstånd, strömmningsmotstånd, dynamisk friktion

dynamo * laturi generator

dynamometer 14/II dynamometri dynamometer

e.t.c.  fm jne. o.s.v.

each al54 kukin, kumpikin envar, varje; båda

each  4/I jokainen varje/envar

Earth 12/II maa jord

earth moving * maansiirto scakt, schaktning; jordtransport=maan siirto, grustransport=soranajo, stentransport=kivenajo

earth wire * maakaapeli jordkabel

easily al47 helposti lätt, enkelt

easily  fm helposti lätt

easy  fm helppo lätt

easy starting  19/I helppo käynnist. lättstartad

economical  16/I taloudellinen ekonomisk

economy al50 taloudellisuus ekonomi, ekonomisk

economy 13/II talous ekonomi, (hushåll = kotitalous)

ecosystem  fm ekosysteemi ekosystem

ed  12/I jännite spänning

edge al60 laita, reunus kant (lavan laita=läm)

edge 9/II sivu sida

edge hj sivu sida

edge 2/II terävä särmä vass kant

edible boletus * herkkutatti stensopp

effect hj teho, vaikutus verkan

effect 2/II vaikutus inverkan

effect  * vaikutus verkan

effective 13/II tehollinen effektiv

effective 11/II todellinen, tehokas verklig

effective 11/II voimassaoleva gällande

effectively 21/II tehokkaasti effektivt

effectiveness  5/I tehokkuus effektivitet

efficiency 3/II hyötysuhde, suorituskyky prestanda

efficiency 2/II tehokkuus effektivitet

efficiency  16/I suorituskyky prestanda

efficient 17/II tehokas effektiv

efficient  * hyötysuhde verkningsgrad

eight volts 22/II kahdeksan volttia åtta volt

either 9/II joko- vare sig -

either al43 jompikumpi endera

either- or al58 joko tai antingen eller

either... or 10/II joko... tai antingen... eller

electric solenoid 9/II sähkösolenoidi elsolenoid; solenoid

electric solenoid hj sähkösolenoidi elsolenoid; solenoid

electric spark al61 sähkökipinä, -valokaari elgnista

electric system  fm sähköjärjestelmä elsystem

electrical 21/II sähköinen elektrisk

electrical  4/I sähköinen elektrisk; el-

electricity 11/II sähkö el; elektricitet

electro controlled  fm sähköohjattu elstyrd

electrohydraulic  15/I sähköhydraulinen elhydraulisk

electromagnetic 20/II sähkömagneettinen elektromagnetisk

electronic 22/II elektroninen elektronisk

elektrolyte 18/II elektrolyytti elektrolyt

elevation ys korkeus, kukkula höjd, kulle

elg, moose  fm hirvi älg

eligible ys tavoiteltava, vaalikelpoinen eftersträvansvärd, valgiltig

eliminate 9/II poistaa avlägsna

eliminate hj poistaa eliminera

embed in 2/II upottaa jhk fälla in

emergency 10/II hätätilanne nödsituation

emergency brake  fm katastrofijarru katasrofbroms

emission  * päästö utsläpp

emit 21/II lähettää, säteillä stråla

emit  * lähettää ulos sända ut; utsända

emitter 21/II emitteri, lähetin emitter, sändare

emphasis ys korostus, paino betoning, vikt

enable 17/II tehdä mahdolliseksi göra möjligt, möjliggöra

enable  * kyetä kunna

enclosed  fm sisäänrakennettu inbyggd

enclosed  1/I suljettu sluten

enclosure 1/II aitaus stängsel, fålla

encounter 12/II kohdata möta

endorse ys tunnustaa, hyväksyä medge

enduse 17/II loppukäyttö slutanvändning

energy 11/II energia energi

engage 10/II kytkeä ansluta

engage  12/I kytkeä yhteen sammankoppla

engine 12/II moottori motor

engine  1/I moottori kone motor

engine heater  fm moottorin lämmitin motorvärmare

engine manufacturer al57 moottorinvalmistaja motortillverkare

engine power  9/I moottorin teho motorns effekt

engine stop  fm moottorin pysäytin motorns stoppknapp; -stoppanordning

enough 3/II tarpeeksi tillräkligt

enroute  * matkalla på resa; på färd

ensure 17/II turvata, taata säkerställa

ensure  * varmistaa säkra

enter 19/II käydä sisään komma in; göra entré'

enter 18/II tulla komma,

enter  15/I sisäänkäynti ingång

entering al57 saapua sisään komma in, göra entre'

entire al48 kokonainen, koko helhet, hel

entire  15/I kokonaan helt.

entire  * kokonainen hel.

entrust ys uskoa tro

environment 17/II ympäristö miljö

equal 7/II yhtä suuri lika stor

equal  * yhtä suuri lika stor

equalize  8/I tasata, yhtäläistää jämna ut

equally al42 tasaisesti jämnt

equipment 22/II varuste tillbehör, utrustning

equipment 3/II varusteet, laitteet utrustningar

equipment  16/I laite, varuste, varustus instrument

equipped 16/II varustettu utrustad med

equipped  fm varustettu försedd med

erroneously 18/II virheellisesti felaktigt

escape 9/II paeta rymma

escape hj paeta rymma

escape  2/I pakotie flyktväg

especially 10/II varsinkin i synnerhet, speciellt

essential 14/II olennainen väsentlig

essential 17/II olennainen väsentlig

essentially 19/II olennaisesti huvudsakligt

essentially 18/II pohjimmiltaan i grunden

essentially  * pääasiassa i huvudsak

etc = etcetera 3/II jne, ynnä muuta o.s.v. = och så vidare

evaluation  * arviointi värdering

evaporate  19/I höyrystyä förånga

even 17/II vieläpä, jopa t.o.m; till och med; dessutom

evenly 10/II tasaisesti jämnt

evenly  4/I tasaisesti slätt

event al56 tapahtuma händelse, evenemang

eventual 14/II lopullinen slutlig, slutgiltig

eventually 2/II lopulta, vihdoin slutligen

everyman`s rights  fm jokamiehen oikeus varmansrätt, allemansrätt

everywhere 2/II kaikkialla överallt

exact al42 täsmällinen exakt

exact  * eksakti, tarkka, täsmällinen exakt, noggrann

exactly 5/II täsmällisesti noggrannt

excavator  fm kaivinkone grävmaskin

exceed 7/II ylittää överstiga

exceed  * ylittää stiga/gå över

except 5/II paitsi utom; förutom

except 7/II paitsi utan

excess 7/II ylimäärä överskott

excess 6/II ylimääräinen extra

excess  * ylimäärä överskott

excess  5/I ylimääräinen extra

excessive 13/II ylimääräinen extra

exchanger 10/II vaihdin växlare

excitation  * magnetointi magnetisering

exclude 16/II sulkea pois utesluta

exclude  fm sulkea pois utesluta

excluding 16/II lukuun ottamatta med undantag av

exert al51 kohdistaa  rikta, inrikta

exert 8/II käyttää, ponnistaa använda

exert  2/I käyttää ponnistaa använda

exertion ys ponnistus ansträngning; (prov)tryckning

exhaust  7/I poisto utblåsning

exhaust  * poistokaasu avgas

exhaust gas  * pakokaasu avgas

exhaust manifold 15/II pakosarja grenrör

exhaust manifold al45 pakosarja avgasserie

exhaust stroke 15/II poistotahti utblåsningstakt

exhaust valve  2/I pakoventtiili avgasventil

exhaust-driven al44 pakokaasukäyttöinen avgasdriven

exhausted 18/II kulutettu loppuun utsliten

exist 19/II olla olemassa excistera

expand  1/I laajeta paisua expandera

expanding  2/I paisuva expanderande

expansion al44 paisuminen expandering, svällning

expansion 13/II paisunta expansion

expansion al61 paisunta expansion(s)

expect 3/II olettaa anta

expend al45 kuluttaa nöta,  spendera

expensive al43 kallis dyr

experiment 19/II koe, kokeilla experiment, experimentera

experiment hj koe, kokeilla experiment, experimentera

experiment al60 koe, tutkimus försök

explain al49 selittää förklara

explained 22/II selitetty förklarad

explosive  3/I räjähtävä explosiv

expose   * altistaa utsätta

exposed 8/II altis, avoin, suojaton känslig, öppen, oskyddad

exremely rich al58 äärimmäisen rikas extremt rik

extend 17/II ojentaa, pidentää räcka, skarva; förlänga

extend al58 ulottua, jatkaa, pidentää nå, förlänga

extend  19/I jatkaa förlänga

extended 16/II jatkettu förlängd

extended bed  fm jatkettu/jatkettava kuormatila förlängt lastutrymme

extension 16/II jatke förlängning

extension boom  fm jatkopuomi utskjuta, telekopbom, utskjut

external 7/II ulkopuolinen utomstående, extern

external al54 ulkopuolinen utomstående

extinguish  fm sammuttaa släcka

extinguisher 16/II sammutin släckare

extinguisher  fm tulen sammutin  brandsläckare

extinquish ys sammuttaa släcka

extra 14/II erikoisen speciellt

extra 7/II ylimäärä, erikoinen extra, speciell

extra  4/I lisä extra

extraction ys pois vetäminen dra av; retirera

extreme  * äärimmäisen extremt, extrem

extreme  19/I äärimmäisyys extremitet

face  15/II kasvo ansikte

facilitate  * helpottaa underlätta

factor  19/I tekijä faktor

fail al52 loppua, kulua loppuun, heiketä sluta, ta slut, avta

fail 10/II pysähtyä, loppua stanna, sluta

failure 14/II vika, konerikko maskinhaveri

failure  18/I vika fel

fairly  18/I kohtalaisen måttlig/ganska

fall 11/II pudota, kaatua falla, stjälpa

false morel * korvasieni stenmurkla

fan  5/I tuuletin, puhallin fläkt

fan belt  5/I tuulettimen hihna fläktrem

fast 15/II nopeasti fort

fast response al52 nopea reaktio snabb reaktion

fast-acting 17/II nopeatoiminen med snabb reaktion (snabbreaktions-)

faster  3/I nopeammin fortare; snabbare

fatique 17/II väsymys, uupumus utmattning

fats ys rasvat fett

fault * vika, häiriö, epäkohta fel, störning, missförhållande

fault findiding * vianetsintä felsökning

feature 17/II erityispiirre kännetecknande, kännetecken, karakteristik

feature al42 ominaisuus egenskap

feed al45 syöttää mata

feed  6/I syöttää mata

feeler gauge al57 välysmitta bladmått

fell  fm kaataa fälla

feller  fm kaatokone maskinfällare

felling lever  fm kaatovänkä brytjärn

felling unit  fm kaatoyksikkö, -pää fällhuvud

fer  fm saniainen ormbunke

ferry * autolautta bilfärja

fertilization  fm lannoitus gödsling

few hj muutama, harva enstaka

fewer al50 vähemmän, harvempaan mindre, glesare

fibre 2/II kuitu, säie, syy  fiber

field 19/II kenttä fält

figure 7/II kuvio, piirros beskrivning, skiss

fill hj täyttää fylla

filler pipe 2/II täyttöaukko, -putki påfyllningsöppning, påfyllningsrör

filler plug * täyttötulppa påfyllningsplugg, -lock

filling station * huoltoasema service station, bensinmack

filter 14/II suodatin filter; renare

filtered  fm suodatettu filtrerad

final  10/I viimeinen sista

final drive  8/I napa/alennusvaihde nav/reduktionsväxel

final felling 17/II päätehakkuu slutavverkning

final felling 17/II uudistushakkuu slutavverkning

final gear train 4/II alennusvaihde reduktionsväxel

find out 3/II selvittää reda ut

finely 2/II hienosti fint

finely  * hienojakoinen finfördelad

finished 2/II viimeistelty finslipad

fire 16/II tuli eld; brand

fire extinguisher  fm sammutuslaitteet släckutrustning; brandsäckningsutrustning

firing 13/II palaminen brand; brinna

firing al42 syttyminen antändning

firing order al57 sytytysjärjestys tändföljd

first aid kit  fm ensiapusarja första hjälp förpackning

fishing  fm kalastus fiske

fit  fm sopia, sovittaa, asentaa passa in

fitted  al54 sovitettu inpassad, anpassad

fittings  fm kalustus, sisustus inredning

fixed 6/II kiinteä, pysyvä fixerad

fixed 5/II kiinteä, sovitettu bestämd

fixed  16/I kiinteä fixerad

fixed displacement hj kiinteä tuotto fast slagvolym

flash * valovilkku blinklampa

flash point * leimahduspiste flampunkt

flat pliers * lattapihdit kniptång, linjetång

fleet  19/I laivasto flotta

flexibility 17/II joustavuus flexibilitet

flexible al43 joustava, taipuisa flexibel, böjlig

flexible  16/I taipuisa böjlig; flexibel

flexilbility al50 joustavuus flexibilitet

float * koho flottör

float  fm uittaa flotta

float chamber * kohokammio flottörhus

flooding al58 tulvia flöda(=kaasutin), svämma över

flow 7/II virtaus flöde

flow al48 virtaus, virrata strömmning, strömma

flow  fm virtaus, virrata flöde, flöda

flow contro valve al51 virransäätöventtiili flödeskontroll, födesreglerare, flödesreglerventil

flow control 6/II virtauksen säätö flödesreglering

fluctuating 13/II vaihteleva, epävakaa växlande

fluid flow al50 nesteen virtaus vätskans flöde

fluid level hj pinnan taso nivå

flush  6/I huuhdella skölja

fly mushroom * punakärpässieni röd flugsvamp

flywheel  7/I vauhtipyörä svänghjul

follow al42 seurata följa, följa upp

follower al57 seurain, nostin lyftare

foot-pound  16/I jalkanaula fotpund

for example  15/I esimerkiksi till exempel

for safety reasons hj turvallisuussyistä säkerhetsskäl

for this reason 3/II tästä syystä på grund härav

forage 22/II rehu foder

force 4/II pakottaa tvinga

force  16/I voima kraft

force  9/I voima, pakottaa styrka

foreign matter  19/I vieras aine främmande ämne

forest  fm metsä skog

forest drainage  fm metsäojitus skogsdikning

forest fire  fm metsäpalo skogsbrand

forest floor 17/II maapohja mark

forest harvester  * puunkorjuukone, harvesteri avverkningsmaskin

forest improvement  fm metsänjalostus skogsförädling

forest industry  fm metsäteollisuus skogsindustri

forest land  fm metsämaa skogsmark

forest land of low productivity  fm kitumaa impediment

forest machine mechanic  fm metsäkoneasentaja skogsmaskinsmontör

forest machine operator  fm metsäkoneenkuljettaja skogsmaskinförare; maskinförare

forest owner  fm metsänomistaja skogsägare

forest road  fm metsätie skogsbilväg

forest taxation  fm metsäverotus skogsbeskattning

forest tractor  fm metsätraktori skogstraktor; ruotsi skotare

forest worker, logger  fm metsuri huggare

forestry board  fm metsälautakunta skogsnämnden

forestry college  fm metsäopisto skogsinstitut; skogsskola, skogshögskola

forestry economic engineer  fm metsätalousinsinööri skogsbruksingenjör

forestry operations al44 metsätyöt skogsarbeten

forestry school  fm metsäoppilaitos skogsskola

forever 11/II ikuisesti för evigt

form 19/II muodostaa, muoto formera

form 21/II muodostua uppstå av ngt

formation  * muodostus formation

formed 18/II muodostettu formad; bestå av

former volume al56 aikaisempi tilavuus tidigare volym

forming 18/II muodostaen formas

forward 11/II eteenpäin framåt

forward al43 eteenpäin framåt

forward bias al49 päästösuunta släppriktning, utsläppsriktning, utsläppssida

forwarder 16/II kuormaa kantava metsätraktori skotare

forwarder  fm kuormatraktori skotare

fraction ys murtoluku bråktal

fraction  2/I murto-osa bråkdel

fragile ys hauras, hento skör

fragment 2/II palanen fragment; del

frame * raami ram

frame * runko ram

free of water  4/I vedetön vattenfri

freeze 2/II jäädyttää frysa ner

freeze  19/I jäätyä frysa

freight * rahti, rahdata, kuljettaa frakt, frakta, transportera

frekled-yellow suillus * lehtikuusentatti lärksopp

fresh air 16/II raitisilma frisk luft

friction 13/II kitka friktion

frictional losses al50 kitkahäviöt friktionsförlust

fringe benefit ys lisäedut extra fördel

from the tank  4/I tankista från tanken

front 6/II etupuoli, etuosa framsida, främre del

front  fm etupää, -osa framdel; framvagn

front end loader  * etukuormaaja frontlastare

fuel  1/I polttoaine bränsle

fuel bowl al58 uimurikammio kaasuttimessa förgasarens flottörhus

fuel consumption 17/II polttoaineen kulutus bränsleförbrukning

fuel gauge  11/I polttoainemittari bränslemätare

fuel mixture al58 polttoaineseos bränsleblandning

fuel pump 13/II polttoainepumppu bränslepump

fuel tank  fm polttonestesäiliö bränsletank

Fuels  19/I polttoaineet bränslen

fulcrum * nivel, napa, tukipiste led, nav, stödpunkt

fuller's earth 2/II kuohusavi koklera

full-flow pressure al52 täyden virtauksen paine fullflödestryck

fully 16/II täysin helt

function 4/II toimia funtionera

fundamental 14/II olennainen väsentlig

fundamental 14/II perus- grund-, bas-

funnel * suppilo, savupiippu tratt, skorsten

further 17/II edelleen, lisä- fortsättningsvis

further 14/II lisä- tillägg

further 2/II lisä-, enemmän mera

fuse * sulake, varoke säkring

fuse * sytytin, tulilanka tändare, knall,  kruttråd, tändtråd

fuse box * sulakerasia säkringsdosa

gage * tulkki, mitta tolk, mått

Galerina marginata * myrkkynääpikkä gifthättning

game management  fm riistanhoito viltvård

gap * väli gap, glapp

garbage truck * jäteauto avfallsbil

gas 12/II kaasumainen gasformig

gas  2/I kaasu gas

gases al45 kaasut gaser

gasket 2/II tiiviste packning; tätning

gasket al57 tiiviste packning, tätning

gasket seal paste * tiivistemassa tätningsmassa

gasoline al58 bensiini bensin

gasoline  3/I bensiini am. bensin

gasoline engine  19/I bensiinimoottori bensinmotor

gauge * tulkki, mittari mätare

gauze * siivilä sikt, nät

gear 16/II hammaspyörä kugghjul

gear  16/I hammaspyörä kugghjul

gear  10/I hammasvaihde kuggväxel

gear  hm vaihde växel

gear box 16/II vaihdelaatikko växellåda

gear drive al43 hammaspyörävälitys kuggväxel, kuggtransmission

general 3/II yleinen allmän

generally 5/II yleisesti generellt

generate  5/I kehittää generera

generator 13/II laturi generator

gesture ys käden liike, ele gest

get 8/II päästä komma åt

get 7/II saada få

Ghroogomphus rutilus * rusakkonuljaska rabarbersvamp

give al42 antaa ge

given al43 määrätty, sovittu bestämd, avtalad

given 6/II määrätty, tietty bestämd. viss

given al43 tietty given

glare * häikäisy bländning

glass fibre * lasikuitu glasfiber

glazing ys lasittuva bli glasaktig

glazing  fm lasittaminen, ikkunat glasläggning

globe 5/II pallo boll

gloss * kiilto glans, glänsande

glow * hehkua, hehku, hehkuttaa glöda, glöd

glow bulb * hehkulamppu glödlampa (glödindikator)

glow coil * hehkukierukka glödspiral

glow plug * hehkutulppa glödstift

glove box * hansikaskotelo handskfack

glove compartment * hansikaskotelo handskfack

goes wrong 22/II menee vikaan går fel; blir fel

Gomphidius glutinosus * limanuljaska citronslemskivling

Gomphidius glutinosus * limanuljaska citrongul slemskivling

govern 13/II säätää, hallita regulera

governor * säädin regulator

grab * kahmari grip, lastgrip, timmergrip

grade al61 laatuluokka kvalitetsklass

grader * tiehöylä väghyvel, sladd

gradient * nousu stigning

gradually  19/I vähitellen, asteittain småningom

graft  fm oksastaa kvista

grain 2/II jyvä korn

grain loss 22/II viljan hävikki spannmålssvinn, spannmålsförlust

grapple  fm koura grip

grasp 19/II tarttua ta, gripa

gravel ys hiekoittaa, sora grusa, grus

gravitational pull 12/II maan vetovoima jordens dragningskraft

gravity hj painovoima dragningskraft

grayling  fm harjus harr

grazing ys laiduntaa beta

grease * rasva, rasvata, voidella fett. fetta, smörja

grease fitting * voitelunippa, rasvanippa smörjnippel

grease gun * rasvaprässi fettpress

grease gun * voitelupuristin, rasvaprässi fettpress

grease pit * rasvamonttu, rasvauskuoppa smörjgrop

greasing nipple * rasvanippa smörjnippel

great increase hj suuri nousu stor ökning

greater 22/II suurempi större

greater forces al61 suuremmat voimat större krafter

green russula * koivuhapero grönkremla

grey alder  fm harmaaleppä gråal

grip ys ote, kahva, kädensija grepp, handtag

grip 17/II renkaiden pitävyys grepp

grip 17/II tarttua lujasti gripa hårt

groove hj ura spår

gross  fm brutto brutto

gross weight * kokonaispaino, bruttopaino totalvikt, bruttovikt

ground  11/I maadoitus jordning

ground clearance 16/II maavara markfrigång

ground pressure  fm pintapaine marktryck

growing  fm kasvatus uppdrivning; uppväxning; fostran

growth  fm kasvu ökning

guard screen 16/II sermi lastskydd, grind

guide * käsikirja, matkaopas handbok, reseguide

guide * ohjain, opas guide

guide * ohjausura, ohjauskisko styrskåra,-spår, styrskena

guide bar * ohjaustanko, johde ledare (polkupyörä ohj.tanko=styrstång)

gully ys rotko, uoma, oja ravin

gum  19/I hartsi, liima, pihka harts

gypsy mushroom * kehnäsieni rykad toffskivling

Gyromitra esculenta * korvasieni stenmurkla

hacksaw * rautasaha bågfil (suomen ruots=järnsåg)

half shaft * vetoakseli drivaxel

halibut * pallas hälletflundra

hand brake * käsijarru handbroms

handle al50 käsitellä hantera

hang al60 riippua, roikkua hänga

happen 21/II tapahtua hända

hardened * karkaistu härdad

hardener * kovetin härdare

hare  fm jänis hare

harrowing  fm äestys markberedning (harvning = vain pellolla)

harvester 17/II puunkorjuukone harvester, ruotsi skördare

harvester  fm puunkorjuukone, harvesteri, (hakkuukone) skördare; harvester

harvester boom  fm harvesterin puomi harvesterarm/harvesterbom, skördarkran

harvester head 17/II harvesteripää skördarhuvud, skördaraggregat

harvesting  fm puun korjuu avverkning

harvesting unit  fm harvesteriyksikkö skördarenhet, skördare

has become  19/I on tullut har blivit; har kommit

have reacted 18/II reagoitunut (har) reagerat

hay  fm heinä hö

hazel grouse  fm pyy järpe

HC hydrocarbon  * hiilivety kolväte

head gasket 14/II kannen tiiviste topplockspackning

heart al53 sydän hjärta, kärna

hearth al43 takka, tulisija öppen spis, eldstad

heat 11/II lämpö värme

heat al45 lämpö värme

heat energy  1/I lämpöenergia värmeenergi

heat exhanger al50 lämmönvaihdin värmeväxlare

heat expansion al57 lämpölaajeneminen värmeutvidgning

heat value * lämpöarvo värmevärde

heater  fm lämmitin värmare

heating & ventilation  fm lämmitys ja tuuletus värme och ventilation

heating value  19/I lämpöarvo värmevärde

heat-treatment * lämpökäsittely värmebehandling

heavier 18/II raskaampaa tyngre

height 16/II korkeus höjd

helical spring * kierrejousi spiralfjäder

helmet * kypärä hjälm

herd ys lauma hjord

herring * silli sill

high  fm nopea (korkea) hög; snabb

high beam * kaukovalo fjärljus; huvudstrålkastare

high/low  fm korkea/matala hög/låg

higher pressure al52 suurempi paine högre tryck

high-temperature al59 kuuma hett, varmt

hike  fm ulkoilla vara ute, gå till fots

hinge * nivel, sarana gångjärn

hire ys vuokrata, palkata, pestata arrendera, anställa

hoist * nostolaite lyftanordning

hold 8/II pitää hålla

hold al58 pitää, pidellä hålla

hold al56 sisältää, vetää innehåller (tankki "drar" .....)

hold-over  fm ylispuu skyddsträd

hole 21/II aukko öppning

hole 2/II reikä hål

hollow  7/I ontto, tyhjä ihålig

honey fungus * mesisieni honungskivling

horizontally 17/II vaakasuoraan vågrätt

horn  11/I äänitorvi signalanordning

horn of plenty * mustatorvisieni svart trumpetsvamp

horsepower 14/II hevosvoima hästkraft

horseshoe 20/II hevosenkenkä hästsko

hose al51 letku slang

hose  16/I letku slang

hose clamp * letkunkiristin slangklammer, slangklämmare

hose clip * letkunkiristin slangklämmare

hottest al42 kuumin hetaste, varmaste

house  7/I koteloida täcka (över)

housing  * kotelo hus

how 18/II kuinka hur

however hj kuitenkin ändå

hub  fm pyörän napa hjulnav

hub reduction  fm napa-alennus navreduktion

humidity * kosteus fuktighet

humus  fm humus humus

hunting  fm metsästys jakt

Hydnum repandum * vaaleaorakas blek taggsvamp

Hydnum rufescens * rusko-orakas rödgul taggsvamp

hydraulic balance al52 hydraulinen tasapaino hydraulisk balans

hydraulic jack hj hydr. tunkki hydraulisk domkraft

hydraulic line al50 hydraulijohdin, linja hydraulledning, hydraulisk ledning

hydraulic press hj hydr. puristin hydraulisk press

hydraulic system  fm hydraulijärjestelmä hydraulsystem

hydraulic tappet lifter * hydraulinen venttiilinnostin hydraulisk ventillyftare

hydraulically  15/I hydraulisesti hydrauliskt

hydrocarbon  * hiilivety kolväte

hydrometer  13/I hydrometri, tiheysmittari hydrometer

hydrostatic 4/II hydrostaattinen hydrostatisk

Hygrophoropsis aurantiaca * valevahvero falsk kantarell

Hygrophorus camarophyllus * mustavahakas sotvaxing

Hygrophorus karstenii * keltahelttavahakas äggvaxing

Hypholoma capnoides * kuusilahokka rökslöjskivling

ice  12/II jää is

icing  19/I jäätyminen isbildning

ideal al56 paras mahdollinen bästa möjliga

idle * käydä joutokäyntiä gå på tomgång

idling * joutokäynti tomgång

idling speed * joutokäyntinopeus tomgångshastighet, tomgångsvarvtal

if we were to push hj jos painaisimme om vi skulle trycka på

ignite  2/I sytyttää, syttyä tända

ignition  * sytytys tändning

ignition lag * syttymisviive antändningsfördröjning, tändhastighet

ignition quality  19/I syttyvyys tändvillighet; antändningsförmåga

illumination  fm valaistus belysning

illuminations * ilotulitus, juhlavalaistus fyrverkeri, festbelysning

illustrate 15/II valaista belysa

illustrate al58 valaista, kuvittaa illustrera

illustration al48 kuva bild

image 11/II kuva, kuvata bild; kort, fotografera

imagine al50 kuvitella föreställa sig

imitation leather * tekonahka konstläder

immediately 10/II heti, välittömästi omedelbart

immerse 16/II upottaa nesteeseen sänka ner i en vätska

immerse  fm upottaa nesteeseen doppa ner

immunity * vastustuskyky immunitet, motståndskraft

impact al57 isku, sysäys, törmäys slag

impact resisting * iskunkestävä slagfast, stötsäker

impact wrench * iskuavain slagnyckel, mutterdragare

impede ys estää, ehkäistä förhindra

impeller * juoksupyörä, siipipyörä skovelhjul, vinghjul, vattenhjul

importance 13/II tärkeys betydelse

impose ys määrätä, tuppautua stadga; tränga sig

impose  19/I määrätä bestämma

impression 18/II vaikutus intryck

improve 17/II parantaa förbättra

improve al59 parantaa förbättra

improve  * parantaa förbättra

improvement  * parannus förbättring

impure  * likainen oren

impurities al59 epäpuhtaudet orenheter

impurity 2/II epäpuhtaus orent

in a programmed 22/II ohjelmoituna programmerad

in addition al61 lisäksi dessutom, i tillägg

in amps 22/II ampeereina i ampere

in any directions hj kaikissa suunnissa i alla riktningar

in areas 9/II alueilla på områden

in areas hj alueilla på områden

in effect hj itse asiassa i själva verket

in general  19/I yleisesti vanligen

in milliamps 22/II milliampeereina i milliamper

in motion 11/II liikkeessä i rörelse

in operation  4/I toiminnassa i funktion

in order al59 jotta för att

in order to 20/II tarkoituksessa med avsikt, i avsikt

in other words al56 toisin sanoen med andra ord

in producing 14/II tuottamisessa i produktion, med alstring

in recent years  19/I viimevuosina under senaste år

in regard to 3/II koskien jtk; mitä tulee jhk. i anslutning till

in reverse hj käänteisesti i motsatt.. ; reverserat

in several ways  15/I monella tavalla på många sätt

in the engine  3/I moottorissa i motorn

in this case 7/II tässä tapauksessa i detta fall

in three ways 7/II kolmella tavalla på tre olika sätt

in turn 2/II vuorostaan i sin tur

incentive ys kiihottava, kannustava stimulerande

inclined * vino, kalteva, altis lutande

include 5/II pitää sisällään omfattar

include  5/I pitää sisällään omfattar

including  19/I pitää sisällään håller inom sig

incompressible hj kokoonpuristumaton okomprimerbar

incorporate 10/II sisältää, käsittää omfatta

incorrect  18/I väärä fel; felaktig

increase hj kasvaa, lisääntyä tillväxa föröka sig

increase 19/II nousta, kasvaa växa

increase  fm lisätä addera

increased 2/II lisääntynyt ökat

incur 10/II hankkia itselleen anskaffa

incurring 10/II aiheuttaa itselleen självförvållande

indicate 19/II ilmaista uttrycka

indicate 13/II indikoida, ilmaista indikera

indicated al59 ilmaistu indikerat, uttryckt

indicator light  11/I merkkivalo märklampa; signallampa

induce 20/II indusoida, aiheuttaa inducera

induction * imu sug, insug

induction 20/II induktio induktion

induction stroke * imutahti insugstakt

industrial 22/II teollisuus industri; industriell .....

inertia 11/II hitaus tröghet

inertia 12/II jatkuvuus hitaus tröghet

infinite    4/II ääretön gränslös, oändlig

influence  19/I vaikutus inverkan

inhibit  19/I ehkäistä förhindra/skydda

initiate 10/II aloittaa börja, starta upp

inject 21/II suihkuttaa sisään inspruta; spruta in

injection al42 ruiskutus insprutning

injection 21/II sisään suihkutus insprutning

injection  4/I ruiskutus insprutning

injection equipment al61 ruiskutusvarusteet insprutningsutrustning

inlet  * tuloaukko intag

inlet oil pressure al52 sisääntulopaine inkommande tryck

inlet side al54 imupuoli insugssida

in-line engine * rivimoottori radmotor

inner bark  fm nila bast

input flow  16/I sisäänvirtaus flöde

inside  1/I sisäpuoli inre sida, innersida, insida

install 3/II asentaa installera

install * asentaa, installoida installera

installation  * asennus installering/montering

instant al42 hetki ögonblick

instant  * välitön, kiireellinen, silmänräpäyksellinen, pika- omedelbar, ögonblicklig

instantly 17/II heti, välittömästi genast

instead  4/I jnk sijasta istället för

instead of 21/II jnk sijasta i stället för

insufficient  * riittämätön otillräcklig

insulated  fm eristetty isolerad

insulation  fm eristys isolering/isolation

insulator * eriste isolering

intake  7/I imu sisäänotto intag

intake manifold 13/II imusarja insugsrör

intake side al58 imupuoli insugssida

intake stroke 15/II imutahti insugstakt

intake system 14/II imujärjestelmä luftintag

intake valve  2/I imuventtiili insugsventil

integral  * kokonaisuuteen  till sin helhet

integrator  * laskukone räknemaskin

integrity ys kokonaisuus, eheys helhet

inter axle 16/II väliakseli mellanaxel

inter axle  fm väliakseli mellanaxel

interfere al59 häiritä störa

interference 17/II häiriö, sekaantuminen störning

intermediate 7/II välissä oleva mellanvarande

internal 2/II sisäinen intern

internal  1/I sisäpuolinen inre

internally 7/II sisäpuolisesti inre

interval function  fm taukotoiminto rastverksamhet, intervallfunktion

into drops al58 pisaroiksi droppbildas,

introduction  8/I esittely presentation/introduktion

inward al42 sisäänpäin inåt

invisible 2/II näkymätön osynlig

is applied hj on käytetty/suunnattu användes/riktas

is built 7/II on rakennettu är uppbyggt

is called al56 kutsutaan kallas, benämnas

is created hj kutsutaan kallas

is defined 20/II määritellään definieras

is fed 10/II syötetään matas

is fitted 10/II asennetaan monteras/installeras

is induced 20/II indusoituu induceras

is measured 22/II mitataan uppmäta

is moved  16/I liikutetaan flyttas

is returned 12/II palautetaan returneras

is shown in... al48 nähdään jossakin ses någonstans, kan ses någonstans

is transferred 10/II siirretään flyttas

is used 3/II käytetään användes

is used al51 käytetään användes

is wound 19/II käämitään, kelataan lindas

item  fm kohta position

itinerary ys matkakäsikirja reseguide

itself al48 itse själv

itself al50 itsensä, itse sig själv, själv

jack * nostolaite, talja, tunkki lyftanordning, block, domkraft

jam * juuttua, ahtautua, ruuhka fastna, trängas, rusning

jaw * kita, leuka, suu, pihdit käft(ar), öppning

jelly ys hyytelö, hyytyä ,gelé, dö bort

jerk * nykäys, riuhtaisu, temmata knyck

jet * suutin, suihku, liekki munstycke, stråle, flamma

job  6/I tehtävä uppgift

join al43 liitos, liittää fog (hitsaus), sammanslutning, förband

join al47 liittyä yhteen sammansluta sig

join al49 liittää yhteen sammansluta

joint  fm liitos anslutning; fog

journal al44 laakerin tappi lagertapp

journal bearing * tukilaakeri stödlager

judge 3/II ratkaista, tuomita döma

junction 21/II liitos-, yhtymiskohta kontaktpunkt, anslutningsställe; fog

junction * rajapinta, risteys gränsläge, korsning

junction al49 yhtymäkohta, liitos anslutning

juniper  fm kataja en

kardaaniakseli allis drive shaft drivaxel

kardaaniakseli allis propeller shaft mellanaxel

keep 8/II pitää hålla

keep al51 pitää hålla

keep  18/I pitää hålla

keep track 22/II seurata följa

kerosene * petrooli, kerosiini fotogen(moott.petr), lampolja, kerosin

kerosene * valopetrooli, paloöljy lampolja

key * kiila, avain kil, nyckel

key switch  12/I virta-avain startnyckel

key-groove * kiilaura kilspår

kick down * potkaisukytkin, vaihtaa pienemmälle kick down koppling

kilowatthour 11/II kilowattitunti kilowattimme

kinetic friction * liikekitka strömmningsmotstånd, rullmotstånd, kinematisk friktion

knock  19/I nakutus spikning  (moottorin nakutus)

KPI, king pin inclination * olkatapin sisäkallistuma, caster caster, kungsbultslutning inåt

krill al49 äyriäinen skaldjur

Kuehneromyces mutabilis * koivunkantosieni föränderlig toffskivling

lack al47 jonkin puute avsaknad av, brist på/av

Lactarius * rousku riska

Lactarius deliciosus * männynleppärousku tallblodriska,

Lactarius deterrimus * kuusenleppärousku granblodriska

Lactarius helvus * lakritsirousku lakritsriska

Lactarius necator * mustarousku svartriska

Lactarius rufus * kangasrousku pepparriska

Lactarius torminosus * karvarousku skäggriska

Lactarius trivialis * haaparousku skogsriska

Lactarius utilis * kalvashaaparousku blek skogsriska

lag al57 viive, myöhästyminen fördröjning, försening

lamp  fm lamppu lampa

landscape  fm maisema landskap

larch ys lehtikuusi lärkträd

large 17/II laaja, suuri vid

larger 9/II suurempi vidare

larger hj suurempi mera omfattande

larger al54 suurempi, laajempi större, vidare

last al55 viimeinen sista

latch * salpa regel

late thinning 17/II myöhäinen harvennus sen gallring

lateral force * sivuvoima sidokraft

lathe * sorvi, sorvata, vaahto svarv, svarva, skum

lavaret  fm siika sik

laws of mechanics 12/II mekaniikan lakeja mekaniska lagar

lawyer's wig * suomumustesieni fjällig bläcksvamp

layer  * kerros våning

lazily  3/I laiskasti segt; sakta; långsamt

lead 18/II lyijy bly

lead  * johto ledning

lead peroxide 18/II lyijydioksidi blydioxid

lead sulfate 18/II lyijysulfaatti blysulfat

leading 20/II johtava ledande

leaf  fm lehti blad

leagage  15/I vuoto läcka

leakage 2/II vuoto läckage

leaking 14/II vuotava läckande; med läckage

leak-off al42 ohivuoto läckage, förbiläckage

lean 13/II laiha mager

lean al58 laiha, laihduttaa mager, magra

lean  * laiha mager

leave 19/II jättää lämna

leaves  fm lehdet  blad

Leccinum scabrum * lehmäntatti björksopp

Leccinum scabrum * lehmäntatti strävsopp

Leccinum versipelle * koivunpunikkitatti tegelsopp

Leccinum vulpinum * männynpunikkitatti tallsopp

lecture ys luento föreläsning

lecturer ys lehtori lektor

length   fm pituus längd

lengthen al57 pidentyä förlängas

Lentinula edodes * siitake shitake

Lepista nuda * sinivalmuska blådmusseron

less  3/I vähemmän mindre

lessen al58 vähentää minska

let's look 12/II katsokaamme låt oss titta

level  * taso nivå

level gauge * mittatikku, tasomittari mätsticka, nivåmätare

lever hj vipu spak, handtag

lever movement 17/II vivun liike spakrörelse

lever steering  fm vipuohjaus spakstyrning

lichen  fm jäkälä lav

lift hj nostaa lyfta

lifting boom  fm nostopuomi lyftarm; lyftbom

lifting moment  fm nostomomentti lyftmoment

light  fm valo ljus

light  fm valoisa ljus; klar

light alloy * kevytmetalli lättmetall

light thinning  fm kevyt harvennus lätt gallring

lights  11/I valot ljus; lampor

liguefied petroleum gas LPG * nestekaasu flytgas  (ruotsissa gasol kansan kielellä)

like charge al48 samanmerkkinen varaus laddning med samma/lika polaritet

likely 14/II todennäköinen sannolik

limb, delimb  fm karsia kvista

limit 3/II raja gräns

limit  15/I rajoittaa begränsa

limite 13/II rajoittaa, rajoittaa reglera

limited hj rajoitettu begränsad

limp al60 rento, veltto, voimaton avslappnad, slapp, kraftlös

line  * linja ledning, linje

line block  7/I rivimoottorin ryhmä radmotorblock

line of force 20/II voimaviiva kraftstreck

line of propeller shafts * nivelakselisto ledaxlar, kardanaxel

line pump * rivipumppu radpump

line to reservoir hj linja säiliöön tankledning

line, drain hj vuotolinja dräneringslinje, dräneringsslang, -rör

line, flexible hj taipuisa letku böjlig slang

line, joining hj putkiliitos röranslutning

line, passing hj linjojen ohitus överströmmningspassage, by pass; passage

line, pilot hj ohjauslinja styrlinje

line, working hj työlinja, putki arbetslinje/ tryckledning, rör

liner  7/I sylinteriputki cylinderfoder (moottorissa), cylinderrör (hyd.sylinterissä)

lines 14/II putket, linjat rör; linjer

lines of force 20/II voimaviivat kraftstreck

link 17/II linkki, yhteys link; förbindelse

link hj yhdistää förena

lint 2/II nöyhtä, nukka fiber

lip seal * huulitiiviste packbox

liquid al56 neste vätska

liquid 11/II neste, nestemäinen flytande

liquid  5/I neste vätska

liquid cooling  5/I nestejäähdytys vätskekylning

load  fm lasti, taakka, kuorma last

load rating  fm kantavuus, kuormitusluokka  bärförmåga

load sensing  fm kuormantunteva lastkännande

loader 7/II kuormaaja  lastkran

lobe 14/II liuska, nokka remsa; spets

lobe 15/II lohko segment; block

locate  * sijoittaa placera

located al44 sijoitettu utplacerad

location al50 asema, paikka, sijainti läge, plats

location 17/II sijainti, paikka plats

lock  fm lukko lås

lock washer * lukkorengas låsring, segerring

lock wire * lukituslanka låsbleck

locknut * vastamutteri kontramutter

log  fm tukki timmer, stock

logging road  fm ajoura stickväg

logging, felling  fm hakkuu avverkning

long distance 9/II pitkä etäisyys fjärran

long distance  hj pitkä etäisyys långt avstånd/ lång distans

long distance haul  fm kaukokuljetus fjärrtransport

look al48 katsoa titta

loop  * silmukka ögla

loose 14/II löysä väljä glapp

loose  18/I löysä lös

lorry, truck  fm kuorma-auto lastbil

loss al52 häviö förlust

loss 18/II häviö, vähentää svinn

low 14/II alhainen låg

low 22/II alhainen låg

low  fm hidas ( matala) långsam

low cost al50 alhainen kustannus låg kostnad

low grade  19/I matala okt bensa lågoktanig bensin

lower 7/II alempi nedre

lower  fm alentaa, halventaa sänka/(rabattera)

lower end al42 alapää nedre ända (kansanomaisesti moottorin alapää=vevlager/ramlager)

lower side 19/II alapuoli, alempi- undersida/nedre

LP=liquid propellant  4/I nestemäinen raketin tms. polttoaine flytande bränsle

LP-gas, liquid pressurized  3/I nestekaasu flytgas

lubricant * voiteluaine smörjmedel

lubricate  al50 voidella smörja

lubrication  6/I voitelu smörjning

luffing boom  fm taittopuomi, siirtopuomi vipparm

lug 13/II ylikuorma överbelastning

luggage compartment * matkatavaratila bagageutrymme

lying 19/II makaava liggande

M.Sc. (Forestry)  fm metsänhoitaja forstmästare, jägmästare

machine  8/I kone, koneisto maskin

Macrolepiota procera * ukonsieni stolt fjälskivling

Macrolepiota rhacodes * akansieni rodnande fjälskivling

magnetic field 20/II magneettikenttä magnetfält

main  8/II pää- huvud-

main bearing al61 runkolaakeri ramlager

main circuit al51 päävirtapiiri huvudströmkrets

main housing  7/I pääkotelo, -runko bärhus; bärram

maintain 6/II pitää yllä upprätthålla

maintain 3/II ylläpitää upprätthålla, underhålla

maintain 2/II ylläpitää, huoltaa underhålla

maintain  * ylläpitää underhålla

maintenance 13/II kunnossapito underhåll

major 2/II pää- huvud-

major  * suuri, tärkeä viktig

major parts  4/I pääosat basdetaljer, grunddetaljer

major types  15/I päätyypit huvudtyper

make al59 merkki märke

malfunction 10/II toimia huonosti fungera dåligt

management  * käsittely hantering

manifold al61 imu- tai pakosarja insugs- eller grenrör

manifold  * kokoomaputki uppsamlingsrör

manifold  * sarja serie (pakosarja=grenrör)

mankind 11/II ihmiskunta mänsklighet

manoeuvre 17/II käsitellä, ohjata hantera, styra

manual * käsikirja, käsikäyttöinen handbok, manuell

manual lever 9/II käsivipu handtag

manually al58 käsikäyttöisesti manuellt

manually 9/II käsin manuellt; för hand

manufacturer  19/I valmistaja tillverkare

marine  19/I meri hav, marin

marking  fm leimaus stämpling

marshy russula * isohapero storkremla

mass 12/II massa massa

master switch 10/II pääkytkin huvudströmbrytare

mat  2/II takkuuntua, vanua trassla till sig

match 6/II sopia yhteen passa ihop

match  5/I sopia yhteen passa

mate  * liittyä toisiinsa sammanstråla, mötas

matter 12/II aine materia

matter 11/II aine, asia ärende, ärende

mean 13/II tarkoittaa, keski- betyda, medel-

mean  1/I tarkoittaa merkitä betyda

mean pressure 13/II keskipaine medeltryck

means  8/I keino, väline metod, medel

measure 13/II mitata mäta

measure 12/II mitta dimension

measure 14/II mitta mått

measure 3/II mitta (yksikkö) måttenhet

measure  4/I mitata mäta

measurement  fm mittaus uppmätning

measuring 17/II mittaus uppmätning

measuring unit 3/II mittayksikkö måttenhet

measuring unit  fm mittauslaite, -yksikkö mätutrustning

mechanic  fm mekaanikko mekaniker

mechanical 13/II mekaaninen mekanisk

mechanical power  mekaaninen teho mekanisk effekt

mechanism * koneisto, mekanismi, järjestelmä drev(kellonkoneisto=urverk), mekanism, system

mechanism  16/I mekaniikka mekanik

meet 3/II tyydyttää, täyttää tillgodose

menace ys uhkaus hotelse

mention 13/II mainita nämna

merchandize 17/II kauppatavarat affärsbeteende, varor, försäljning

mesh al54 hammaskosketus, ryntö kuggingrepp, anfalls(vinkel)

mesh  * olla kosketuksissa vara i beröring

mesh  9/I silmukka ansa snara

metal detection 22/II metallin paljastus metalldetektor

metal gauze * metallikudos, metallisiivilä metallnät, metallsikt

metallic ring 21/II metallirengas metallring

meter  4/I mitata, annostella portionera

method al50 menetelmä metod

method al61 menetelmä metod

method  6/I menetelmä metod

micron 2/II mikro, miljoonasosa mikro. miljonsdel

middle  19/I keski mitt

might 7/II saattaa möjligen, möjligtvis ( verbi = följa, eskortera)

might be set 8/II voidaan säätää kan justeras

milk cap * rousku riska

mineral soil  fm kivennäismaa mineraljord

miscellaneous 1/II sekalainen blandad

miscellaneous  fm sekalainen, kirjava brokig

mist  * sumu dimma

mix  4/I sekoittua blandas

mixture 14/II seos blandning

mixture al44 seos blandning

mobile 22/II liikkuva rörlig; mobil

mobile equipment 3/II liikkuva kalusto mobil utrustning

model al59 malli modell

modern al56 nykyaikainen modern

modify 7/II muuttaa, tasoittaa modifiera; jämna ut

moisture 2/II kosteus fuktighet

moisture  * kosteus fuktighet

molecule  3/I molekyyli molekyl

moment of force  fm nostomomentti lyftmoment

momentum 12/II liikevoima -määrä rörelsemängd

momentum 12/II vauhti, impulssi fart, ansats

monitor ys tarkkailla iaktta

monitor 22/II tarkkailulaite observationsapparat

monitor 22/II varoitin varnare

monitore  * tarkkailla observera

monitoring 17/II tarkkailu, tarkkailla iaktta, observera, följa upp

morbid ys sairas sjuk

morbidity ys sairaalloisuus sjuklighet

more expensive al61 kalliimpi dyrare

more rugged al61 järeämpi kraftigare

moss  fm sammal mossa

most al42 useimmat de flesta

most common 21/II yleisin mest vanlig

motion al50 liike rörelse

motion  1/I liike rörelse

motor vehicle 11/II moottoriajoneuvo motorfordon

motors/cylinders hj moottorit/sylinterit motorer/cylindrar

mount 9/II asentaa montera

mounted 5/II asennettu monterad

mounting 9/II asennus montering

mounting  16/I asennus kiinnitys infästning

movable 16/II liikuteltavissa kan röras

movable  fm liikuteltavissa kan flyttas

move 11/II liikkua, liikuttaa röra; flytta

move al43 liikuttaa, liikkua röra

move  7/I liikkua röra sig

move  1/I siirtää, liikuttaa flytta

move down  2/I liikkua alas röra sig neråt

movement 11/II liike rörelse; (affärsrörelse)

moving al42 liikuttaen med att röra

moving oil hj liikkuva öljy flytande olja

moving part  6/I liikkuva osa rörlig del

moving piston al56 liikkuva mäntä rörlig kolv

much less 12/II paljon vähemmän mycket mindre

muffle al45 vaimentaa dämpa

muffler al45 äänenvaimennin ljuddämpare

multi disc brakes  fm monilevyjarrut multipelskivbroms

multi-cylinder al42 monisylinterinen flercylindrig, mångcylindrig

multigrade oil * moniasteöljy multigradeolja

multi-orifice al42 monireikä flerhåls; hålskiva -plåt, -platta

multiple disc 16/II monilevy multipeldisk

multiplication al50 moninkertaistaminen mångfaldiga

multiply 11/II kertoa, monistaa förmångdubbla, fördubbla, multiplicera

mushroom  fm sieni svamp

must be 14/II täytyy olla måste vara

must be kept 14/II täytyy pitää måste hållas

must do al42 täytyy tehdä måste göra

must mix  3/I täytyy sekoittua måste blandas

mutual ys keskinäinen, molemminpuolinen mellan parter

nail punch * pistetuurna, pistepuikko körnare

national board of forestry  fm metsähallitus ruotsi Domänverket; Fi skogsstyrelsen

national park  fm kansallispuisto nationalpark

natural gas * maakaasu jordgas; gas

natural result al50 luonnollinen tulos naturligt resultat

naturally aspirated al44 vapaasti hengittävä med konventionell gasväxling; utan turbo, sugmotor

nature conservation  fm luonnonsuojelu naturskydd

nature reverse  fm luonnonpuisto naturpark

near al48 lähellä, lähestyä nära, närma sig

near  10/I lähellä intill

near  2/I lähestyä närma sig

necessary 3/II välttämätön nödvändig

need hj tarve behov

need 7/II tarve, tarvita behov, behöva

needle 5/II neula nål

needle  fm neulanen barr

negligible al43 vähäpätöinen, mitätön försumbar, obetydlig

negliglible ys vähäpätöinen försumbar, obetydlig

nest al49 pesä, pesiä bo, häcka

nippers * kärkipihdit spetstång

nipple * voitelunippa smörjnippel

no longer 18/II ei pitempään inte längre

noble  * jalo ädel

noble metal * jalometalli ädelmetall

noise 17/II melu oljud

noise  6/I melu ljud

noise  fm melu oväsen

northern milk cap * haaparousku skogsriska

note 3/II huomata märka, observera, lägga märke till

notice al48 huomata, panna merkille notera, märka

NOx nitro-ox  * typpioksidi kväveoxid

nozzle  * suutin spridare; insprutare

number al42 lukumäärä antal

nursery  fm taimitarha plantskola

nutria ys turkis päls

nutrition ys ravitsevuus, ravinto näring

O oxide  * oksidi oxid

oat ys kaura havre

oblication ys velvoitus, velvollisuus plikt

oblige ys velvoittaa, tehdä förplikta

observe 20/II havainnoida observera

observe al59 huomioi observera

observe 20/II noudattaa följa

obtain 22/II saavuttaa uppnå

obtain  * saavuttaa uppnå

obvious 19/II ilmeinen, selvä självklar

obviously 13/II ilmiselvästi självklart

obviously hj itsestään selvästi självklart

occupy 11/II vallata, miehittää inta, occupera

occupy 19/II varata reservera

occupy al60 varata, ottaa haltuunsa reservera, ta i besittning

occupy 11/II viedä, käsittää sysselsätta; frakta, omfatta

occur 18/II tapahtua inträffa

occur  2/I tapahtua inträffa

octane number * oktaaniluku oktantal

octane requirement * oktaanitarve oktanbehov, oktankrav

offset al61 korvata, kompensoida ersätta, kompensera

ohm  11/I ohmi ohm

oil  fm öljy olja

oil bath air cleaner * öljykylpyilmanpuhdistin oljebadsluftrenare

oil cooler  fm öljyn lauhdutin oljekylare

oil dilution * öljyn ohentuminen oljeförtunning

oil flow  15/I öljyn virtaus oljeflöde

oil flowing hj öljyn virtaus oljans flöde

oil gravel  * öljysora oljegrus

oil groove * öljyura oljespår

oil passage 9/II öljykanava oljekanal

oil pump 13/II öljypumppu oljepump

oil reservoir  6/I öljysäiliö oljetank, oljebehållare

oil ring * voitelurengas oljering, smörjring

oil-immerse 16/II öljykylpy öljebad

oktane  19/I oktaani oktan

on-board printer 17/II ajoneuvotulostin fordonsprinter, hyttskrivare

once 15/II kerran engång

one-way valve al51 yhdensuuntaisventtiili envägsventil

one-way-valve * suuntaisventtiili riktningsventil

open al42 avautua öppnas

open  2/I avoin, avata öppen, öppna

open bog  fm neva mosse

open end wrench * kiintoavain fast nyckel

open peatland  fm avosuo öppen torvmark

open-closed valve al52 kiinni-auki venttiili stängd-öppen ventil; tvåvägsventil

operate 6/II toimia agera

operate  fm olla käynnissä, toimia, vara igång, agera

operate  fm työskennellä arbeta

operation 3/II toiminta funktion

operation 22/II toiminta handling

operation  fm käyttö användning

operation  15/I toiminta verksamhet

oppose al42 vastaan mot, emot

opposite 19/II vastakkainen motsatt

optimized 17/II optimoitu, paras optimal; bäst

option  * valinnanvara valfrihet

optional 16/II valinnainen, lisä- valfri, tilläggs-

optional equipment 16/II lisävarusteet tilläggsutrustning; tillbehör

optional unit  fm valinnainen yksikkö valfri enhet, optional enhet

orange aspen bolete * haavanpunikkitatti aspsopp

orange birch bolete * koivunpunikkitatti tegelsopp

orange oak bolete * tammenpunikkitatti eksopp

orange pine bolete * männynpunikkitatti tallsopp, rävsop

orifice 6/II aukko, suu, reikä hål, öppning

orifice al42 reikä, aukko öppning

orifice 2/II suutin, mitta-aukko strypning; munstycke

orifice 7/II suutin, reikä, laippa munstycke

original  2/I alkuperäinen original

oscillating 1/II heilahteleva svängande

oscillation damper * heilahtelun vaimennin svängningsdämpare

other equipment  fm muu varustus övrig utrustning; annan utrustning

out of operation 2/II pois toiminnasta ur funktion

out of time al57 pois ajoituksesta borta/ute ur tidsinställning

out put shaft  8/I ulosottoakseli uttagsaxel

outer  fm ulompi yttre

outer boom  fm siirtopuomi vipparm

outlet 7/II ulostulo utmatning

output 17/II tuotos avkastning

output  16/I ulosanto esitys=presentationsförmåga

output shaft 10/II ulosottoakseli kraftuttagsaxel

outstanding 17/II huomattava märkbar

outward  1/I ulospäin utåt

oval * soikea oval

over  fm yli över

overall 13/II kokonais- total-

overall  fm kokonais- helhets-

overcharge al53 yliladata överladda

overgear * ylivaihde överväxel

overhaul * peruskorjaus, huoltaa, kunnostaa totalreparation, serva, iståndsätta

overhead camshaft * yläpuolinen nokka-akseli överliggande kamaxel

overheating  5/I ylikuumeneminen överhettning

overlap of valve timing * venttiiliaikojen limitys ventiltidsöverlappning, ventiltidernas överlappning

overload  18/I ylikuorma för stort lass

override al52 ulottua jnk. yli sträcka sig över ...; nå över ...

override pressure al52 painealue/ylimenoalue tryckområde, gränsområde

oversquare engine * lyhytiskuinen moottori kortslagig motor

oversteering * yliohjautuvuus överstyrning

overstress 13/II ylikuormitus överbelastning

overtake * ohittaa köra förbi, ta sig förbi, köra om, passera

oxidation 2/II hapettuminen oxidering/oxidation

oxide of nitrogen  * typen oksidi kvävehaltig oxid

oxygen 18/II happi syre

oxygen  3/I happi syre

oxygen sensor * ilmakerrointunnistin luftfaktor givare; lamda sond

pack horses al54 voimapakkaus/pakka hevosia en bunt hästar, energiknippe, kraftförpackning

paint 2/II maali målfärg; färg

pallid milk cap * kalvashaaparousku blek skogsriska

pancake engine * makaava moottori liggande motor

panel * kojetaulu, peitelevy, levy instrumentpanel, täckplatta, platta,; skiva

parallel 20/II samansuuntainen lika riktad; parallell

parallel 17/II yhdensuuntainen parallell

parallel  * rinnakkainen parallell

parameter 17/II parametri parameter

parasol mushroom * ukonsieni stolt fjälskivling

parking  fm pysäköinti parkering

parking brake 16/II seisontajarru parkeringsbroms

part hj osa del; detalj

partial 13/II osittainen partiell

partial al61 osittainen partiell, delvis

partially al58 osittain partiellt, delvist

particle 2/II hiukkanen partikel

particle  3/I osanen partikel

particular 3/II yksityiskohtainen, tietty, määrätty detaljerad, bestämd

particularly al58 varsinkin i synnerhet

partly 8/II osittain delvis

pass al45 kulkea ohi  passera, gå förbi

pass through 2/II kulkea läpi gå igenom

pass through al44 kulkea läpi passera genom, gå igenom, ta sig igenom

passage al52 kanava, virtaustie kanal

passage hj läpikulku, väylä genomfart, passage

passage  7/I käytävä, kanava kanal, gång

passing around  5/I kulkea ympäri gå runt

past 2/II kulkea ohi passera

past 8/II ohi det förflutna

pasture ys laidun äng

path, trail  fm polku stig

pattern al42 malli, muoto modell, schablon

pattern  19/I malli, kaava modell; schablon

pavement * tien päällyste vägbeläggning

pawl * salpa regel

payload * hyötykuorma nyttolast

peak hj huippu topp

pearl barley ys ohraryyni korngryn

peatland  fm turvemaa torvmyr, torvområde, torvland

pedal * poljin fotpedal

pedal effort * poljinvoima pedalkraft

pedestal 17/II jalusta stativ

peel * hilseillä, kuoria, riisuutua flaga, skala

penetrate ys tunkeutua läpi tränga in, tränga igenom

penguin al49 pingviini pingvin

perch  fm ahven abborre

perforate * rei'ittää hålslå

perforation * läpisyöpyminen, puhkaisu genomfrätning, genomrostning

perform 13/II suorittaa utföra

perform hj suorittaa, tehdä, esittää utföra

performance 22/II suoritus prestation

performance 17/II suorituskyky prestanda

performance  19/I suorituskyky prestanda

period 15/II aikakausi period/tid

periodically  * määräajoin regelbundet

permeable  * läpäisevä genomsläppande

permissible load * sallittu kuorma tillåten last

permit 13/II sallia åta, låta

peroxide 18/II dioksidi dioxid

pertain~to ys kuulua, liittyä jhk höra till, ansluta sig till

pesticide  fm torjunta-aine bekämpningsmedel

petrol 11/II bensiini engl. bensin

phase 13/II vaihe fas

phosphorous al47 fosfori fosfor

pick up  5/I kerätä poimia plocka

picking berries  fm marjastus bärplockning

piece * kappale stycke

pigeon ys kyyhkynen duva

pike * hauki gädda

pike perch * kuha gös

pile  fm pino trave; upplägg; välta

pilot controlled 9/II esiohjattu förstyrd

pilot operated al52 esiohjattu förstyrd

pilot valve 9/II ohjausventtiili styrventil

pine  fm mänty tall

pine swamp  fm räme sumpmark

pinion al55 käyttävä hammaspyörä drivande kugghjul, drev

pinion * käyttävä hammaspyörä drivande kugghjul, kuggdrev

pinion allis pieni hammaspyörä litet kuggdrev

pinion  al55 pienempi hammaspyörä  mindre kugghjul, -drev

pintle al42 tappi, pultti tapp, bult

pintle type nozzle al42 tappisuutin tappspridare

pipe 9/II putki rör

piping  5/I putkitus rördragning

piston 11/II mäntä kolv

piston motor 3/II mäntämoottori kolvmotor

piston ring  6/I männän rengas kolvring

pit * asennusmonttu, -kuoppa monteringsgrop, smörjgrop

pitch * hammasjako, aste, nousu kuggdelning, grad, stigning

pitch 11/II heittää, paiskata kasta, slänga

pitch * nyökkiä, paiskata slänga

pitting 2/II kolosyöpyminen gravrostangrepp

pitting * pistekorroosio gravrost, punktformat rostangrepp

pivot  fm kääntyä tapin varassa vridas (runt en tapp)

pivot  fm kääntötappi, akseli vridtapp, axel

pivoted  fm keinuva, kääntyvä ledbar, vridbar

pivoted axle  fm keinuakseli ledbar axel

place 19/II paikka, asettaa plats, placera

plain * tasainen jämn

plain bearing * liukulaakeri glidlager

plain washer * aluslevy bricka

planet wheel * planeettapyörä planetdrev, -hjul

planetary gear * planeettapyörästö planetväxel. planetdrev

plank  fm lankku planka

planting  fm istutus plantering

plate 18/II levy skiva

plate  fm levy, laatta,  platta

plate  fm panssarilevy pansarplåt

play al53 pelata spela (pelata=toimia=fungera)

pliers * pihdit tång

ploughing  fm auraus plöjning

plug 2/II tukkeutua stocka

plug 1/II tulppa plugg

plug hj tulppa propp

plugg al45 tukkia, tukkeentua täppa till, stocka

plugged hj tulpattu pluggad

plugging  * tukkia stocka, täppa till. plugga

plumbing 5/II putkitus rörinstallation

plunger  11/I uppomäntä sjunkkolv

plywood  fm vaneri faner

pneumatic 16/II ilmatoiminen pneumatisk

pneumatic cushion  fm ilmajousitus luftfjädring

pneumatically  15/I paineilmalla med tryckluft

point 19/II piste, osoittaa punkt, peka

pointed 5/II suippo, terävä spetsig

polarity 20/II napaisuus polaritet

pole 19/II napa pol; nav

polished 2/II kiillotettu polerad

pollution  6/I saaste utsläpp

poppet 9/II lautasventtiili tallriksventil

poppet al42 lautasventtiili tallriksventil

poppet al42 patruuna, kara patron, slid

poppet valve al51 lautas- tai patruunaventtiili tallriks- eller patronventil

popular  19/I suosittu populär

pore 2/II huokonen perforering, por

porous 2/II huokoinen perforerad, porös

porous  * huokoinen perforerad, porös

position al50 asema, asento, tila position

positively al48 positiivisesti positivt

post-injection  * jälkitiputus efterdropp

potential 21/II sähköjännite elektrisk spänning; potential

potential energy al50 potentiaali-/asemaenergia potentialenergi, positionsenergi

pound 12/II naula pund

pounds per square inch PSI al60 naulaa neliötuumalle pund per kvadrattum PSI

pour al56 kaataa puu=fälla, esim. maito=hälla

powder * jauhe, puuteri, puru, nuuska pulver  (mjöl, puder/pulver, spån, snus)

power 14/II teho, valta, voima effekt, makt, kraft

power  fm teho effekt

power  8/I teho (voima) effekt

power  2/I teho työtahti effekt

power loss al43 tehohäviö effektförlust

power saw  fm moottorisaha motorsåg

power steering 7/II tehostettu ohjaus servostyrning

power stroke 15/II työtahti arbetstakt

power take off  * tehon ulosotto effektuttag

power train al55 tehon siirto transmission, kraftöverföring

power train  10/I tehonsiirtoketju (kraft)transmission

power transmission al50 voimansiirto kraftöverföring, transmission

power transmission  fm tehonsiirto kraftöverföring

power transmission  fm voimansiirto transmission

practical 13/II käytännöllinen praktisk

practically hj käytännöllisesti praktiskt taget

practice 3/II käytäntö, harjoitus praxis; rutin

praise ys kiittää, kehua, ylistää pris

precaution  19/I varokeino säkerhetsåtgärd

precedence  * etusija företräde

precipitate * sakka, saostuma, äkillinen slam, avlagring, plötslig

precise 17/II täsmällinen noggrann

precisely 2/II täsmällisesti exakt

precisely  * täsmällisesti precist

precision  19/I tarkkuus noggranhet, precision

precision  4/I täsmällinen precis

pre-cleaner al45 esipuhdistin förrenare, förrensare

precleaner  * esipuhdistin frörensare/förfilter

predetermined 6/II ennalta määrätty på förhand bestämd, förutbestämd

preheater 16/II esilämmitin förvärmare

preheater  fm esilämmitin förvärmare

premium fuel  19/I korkea okt bensa. högoktanig bensin

premixing al61 esisekoittua förblandad

preparation  * valmistelu preparering

prepared  fm valmisteltu förberedd

prerequisite ys edellytys, ehto förutsättning, villkor

prerequisite ys välttämätön edellytys oundviklig förutsättning

prescribe 3/II määrätä föreskriva

presence  19/I läsnäolo medverkan, närvaro

present 22/II esittää presentera/förevisa

present al49 läsnäoleva närvarande

present  * läsnäoleva närvarande

press 7/II painaa trycka

press al50 puristin, prässi press

press-in tool * asennuspuristin monteringspress

pressure 5/II paine tryck

pressure al42 paine tryck

pressure cap  5/I painekorkki trycklock

pressure difference 6/II paine-ero tryckdifferens

pressure drop 6/II paineen pudotus tryckfall

pressure range al52 painealue tryckområde

pressurized al50 paineenalaisena under tryck, tryckpåverkad

pressurized al54 paineistettu trycksatt

pretreatment * esikäsittely förbehandling, grund/botten-....

prevent  5/I estää ehkäistä förhindra

price 11/II hinta pris

pride ys ylpeä, ylimielisyys stolt

primarily  5/I ensisijaisesti primärt

primary 6/II alkuperäinen ursprunglig

prime 2/II ensisijainen primär

prime job  al44 päätehtävä huvuduppgift

principle 6/II periaate princip

principle  16/I periaate princip

priority 7/II etusija, -oikeus prioritet

probe  * tunnistin avkännare

procedure al57 menettelytapa förfaringssätt

process al50 prosessi, tapahtuma process

process 10/II prosessoida prosessa

processing unit  fm prosessiyksikkö prosessenhet

produce 7/II tuottaa producera

product 17/II tuote produkt

productive 17/II tuottava lönsam

productivity 17/II tuottavuus lönsamhet

prominent  19/I näkyvä synlig

promote 17/II ylentää, edistää befordra

promote  * edistää befrämja

promptly ys heti (paikalla) genast

propel  8/I vetää dra

proper al45 oikea, sopiva rätt, lämplig

proper  19/I oikea rätt

properly 2/II oikein rätt; riktigt

properly al57 oikein rätt, riktigt

properly al59 oikein, kunnolla, puhtaasti riktigt, rätt, ordentligt, rent

property  3/I ominaisuus egenskap

proportion al44 suhde förhållande

proportion al45 suhde förhållande, proportion

proportion 7/II suhde, osa, osuus proportion

protect hj suojata skydda

protect al52 suojata skydda

protection 10/II suoja skydd

protractor * astelevy, kaariasteikko gradskiva, ställbar vinkel

provide al58 hankkia, varustaa anskaffa, utrusta

provide al59 huolehtia, pitää huolta ombesörja

provide  8/I hankkia, varata förse

provide  18/I tuottaa avkasta

provision  19/I varautuminen ladnning

pruning  fm pystykarsinta stamkvistning

PTO, power take off  * tehon ulosotto kraftuttag

pubescent birch  fm hieskoivu björk, glasbjörk

pull 16/II vetää dra

pulley * hihnapyörä, köysipyörä remskiva, vajerhjul, vajerblock

pulley * väkipyörä, vetorulla va+D3330jerblock, dragrulle

pulling force  fm vetovoima dragkraft

pulp 2/II massa, selluloosa cellulosa, massa

pulp  fm selluloosa sellulosa, cellulosa

pulp wood  fm massapuu massavirke; massa

pulsate * sykkiä, tykyttää pulsera

pulsating * tykyttävä, jaksottainen pulserande, tidvis

pulsation * syke, tykytys puls, dunkande

pump output 16/II pumpun tuotto pumpflöde

pump, single hj yksittäispumppu enkelpump

punch * meisti, meistää stans, stansa

punch * naskali pryl

punch * pistepuikko, lävistin körnare, stans

punch * rei'ittää, reikämeisti hålslå, hålstans

purchase * hankkia, ostaa anskaffa, köpa

purchase * ostaminen, hankinta inköpa, inköps-

purge  * puhdistaa rensa

purpose 17/II tarkoitus betydelse

push 7/II työntää trycka, skjuta

push al54 työntää, puskea skuffa, skjuta

push button * painike, painokytkin tryckknapp

pushing out  2/I puskea ulos skjuta ut

putty * kitti, kitata kitt, kitta

putty * paklata, tasoittaa spackla, jämna ut/slipa

quagmire  fm letto blötmyr

quality 17/II laatu kvalitet

quantity 11/II määrä, suure kvantitet

quantity  * määrä gräns

quartz 2/II kvartsi kvarts

quickly al59 nopeasti snabbt, fort

quite 2/II varsin ganska

rabbit  fm kani kanin

race * ajaa kilpaa, kilpailu tävla, köra tävling, tävling

race * vierintäura, kouru rullspår, ränna

radiate  5/I säteillä stråla

radiator al59 jäähdytin kylare

radiator  5/I jäähdytin kylare

radiator screen * jäähdyttimen säleikkö kylargaller

radius * säde radie

raise al61 nostaa lyfta

raise 5/II nostaa, kohottaa lyfta

raising * nouseminen stiga, stiga upp, reser sig upp, gå/köra uppför

Ramaria flava * keltahaarakas gul fingersvamp

ramming effect 15/II massan liikevaikutus massans rörelsekraft; -rörelsepåverkan

ramp * ajosilta, ajoluiska, kalteva pinta lastramp, lutande plan

ramp * kalteva, viettää, viistous lutande, slänt

ramp 15/II viistous avfasning, sluttning

range 3/II ala, alue, piiri område, region, distrikt

range al44 alue område

range al59 alue, toimintasäde funktionsområde, arbetsområde

range * toimintasäde, piiri distrikt

rapidly  1/I nopeasti snabbt

ratchet * pidätyshaka, säppi stopphake, spärr, låsbleck

ratchet * räikkä spärrskaft

rate 3/II arvioida, arvostella, luokitella uppskatta, kritisera, klassificera

rate * luokka, aste klass

rate * nopeus, määrä, kerroin faktor, (hastighet, mängd, faktor)

rate of burning  3/I palamisnopeus förbränningshastighet; brandhastighet

rather 14/II paremminkin även bättre

rather 22/II paremminkin också bättre

rather 21/II varsin, aika, melko ganska

rating 16/II luokitus, luokka klassificering; klass

ratio * kerroin, suhde faktor, förhållande

ratio 7/II suhde förhållande

ratio * välitys, vaihde utväxling, växel

ration ys annos dos

rationing ys säännöstely ransonering

raw al58 raaka, kypsymätön rå

reach 16/II ulottua räcka, nå

reach  2/I saavuttaa, tulla  nå

reach  fm ulottua, ulottuma räckvidd

readily  3/I vaivatta, helposti obesvärat; lätt

ready al48 valmis färdig, esim.marja=mogen

realize  * toteuttaa, panna täytäntöön, realisoida, muuttaa rahaksi förverkliga

really al53 todella, itse asiassa i själva verket

ream * avartaa, kalvaa kalibrera, brotscha

ream * kalvaa, väljentää brotscha

reamer * kalvain, avarrin brotsch

rear 16/II taka- bak, bakre

rear  fm takana, takapää, -osa bakom, bakända, bakdel

rear axle  8/I taka-akseli bakaxel

rear bogie 16/II takateli tandem bakre boggie, tandem

rear of the engine  * moottorin takana bakom motorn

reason 18/II syy orsak

receive 7/II vastaanottaa emotta, motta

recharge al53 ladata uudelleen ladda på nytt

recharge 18/II uudelleen lataus återladdning

recheck al57 uudelleentarkastus upprepad -förnyad kontroll, nykontroll

reciprocating  1/I edestakainen fram och tillbaka

recirculate  5/I kiertää uudelleen cirkulerar återigen

recognition ys tunnustus, tunteminen erkännande

recognize al44 tunnustaa erkänna, bekänna

recognize  19/I tunnustaa erkänna

recommend 3/II suositella rekommendera

recommend al57 suositella rekommendera

recreation  fm virkistys rekreation

rectifier  13/I tasasuunnin likriktare

red whortleberry  fm puolukka lingon

reduce 6/II alentaa, laskea sänka

reduce 8/II alentaa, vähentää minska

reduce  6/I alentaa reducera

reduced  fm alennettu, kevennetty sänkt/reducerat, avlastat

reducing valve al51 alennusventtiili reduceringsventil

reduction 8/II alennus reduktion

reduction al55 alennus, pudotus reducering, sänkning

reduction gear * alennusvaihde reduktionsväxel

refer al57 viitata, ohjata jnnek. visa (referera/vifta/visa, leda/visa jonnekin)

reference  19/I viite referens

refill 9/II uudelleen täyttää påfyllning

reflection free  fm heijastamaton oreflekterande

refrigerate * jäähdyttää kyla

regard 3/II tarkastella granska

regardless 3/II huolimatta/välittämättä jstk trots

regardless of 8/II riippumatta jstk. oberoende av

regardless of 6/II välittämättä, huolimatta oberoende av

regeneration felling  fm uudistushakkuu föryngringsavverkning

register 20/II rekisteröidä registrera

regular  19/I keskiokt. bensa medium oktan bensin

regulate 5/II säätää reglera

regulation 6/II säätö inställning

regulator 6/II säädin regulator

reindeer  fm poro ren

reindeer husbandry  fm porotalous renskötsel

rejection  5/I hylkääminen kassering, underkännande

relate al43 asettaa yhteyteen lägga i kontakt

related 3/II suhteutettu, liettyvä, kuuluva anpassad

relation al60 suhde förhållande

relative al50 suhteellinen, keskinäinen relativ, inbördes

relative  * suhde förhållande

relatively 4/II suhteellisesti relativt

relatively al42 suhteellisesti relativt

relatively    * suhteellisesti relativt

relay  13/I rele relä

release al52 vapauttaa, päästää frigöra, frisläppa

reliability 17/II luotettavuus pålitlighet

relief al58 helpotus, huojennus lättnad

relief 6/II vapauttaa frigöra

relief  15/I vapautus fritagning

relief valve 6/II paineenr. venttiili överströmmningsventil/ säkerhetsventil

relief valve al52 paineenrajoitusventtiili säkerhetsventil, tryckbegränsningsventil

reluctant ys vastahakoinen, haluton motvillig, ovillig

reluctantly ys vastahakoisesti motvilligt

remain 9/II jäädä kvarbliva/stanna

remain al44 jäädä stanna

remain al59 jäädä lämna

remain  2/I jäädä/olla jäljellä restera

remaining 7/II jäljelle jäävä återstående

remedy al52 auttaa, korjata korrigera

remedy al52 lääke, parannuskeino, apu (keino) bot, botemedel (medicin, förbättringsmetod/botemedel, hjälp(sätt/metod+D1462/väg))

remedy  18/I parantaa bota

remote  16/I etäinen, kaukainen avlägsen, fjärran

remote control 9/II etäis-/kauko-ohjaus fjärrstyrning

remove 2/II poistaa avlägsna

remuneration ys hyvitys, korvaus kreditering, ersättning

rent ys antaa vuokralle hyra ut

rent ys halkeama, repeämä spricka

repair 2/II korjata reparera

repair  18/I korjaus reparation

repeat al56 toistaa upprepa

repel al48 torjua, työntää takaisin avvisa, avvärja

repel al49 työntää takaisin, torjua skjuta tillbaks

replace 18/II korvata ersätta

replace al52 uusia, korvata, vaihtaa förnya, byta ut

replace 2/II uusia, vaihtaa förnya

replace al59 vaihtaa, uusia, korvata byta ut, förnya

replase al54 korvata, uusia ersätta, förnya

replenish ys täyttää, täydentää fylla på; påfyllning

replete * kylläinen, täynnä mätt, full,-t, fylld

represent 13/II edustaa representera

require al59 tarvita, vaatia behov, krav

require hj vaatia kräva

require 7/II vaatia, tarvita kräva, fordra

requirement 3/II vaatimus krav

reservoir 2/II säiliö behållare

reservoir al43 säiliö, allas, varasto behållare, bassäng, lager

reservoir  18/I säiliö tank

residue  * jäännös rest

resistance 21/II vastus motstånd

resistance  12/I vastus resistanssi motstånd

respect  * ottaa huomioon beakta; ta i beaktande

respective  fm asianomainen behörig

respite ys hengähdystauko, lykkäys paus, uppskov

respond 17/II reagoida, vastata reagera

response 10/II vastaus, reaktio svar, reaktion

rest 11/II lepo, levätä vila

restrict 5/II rajoittaa begränsa

restrict 13/II vastustaa motstå

restriction 8/II kuristus strypning

restriction hj kuristus strypning

restriction al60 kuristus strypning

restriction 14/II vastus motstånd

restrictor  5/II rajoitin begränsare; stopp

result 21/II olla jnk seurauksena som följd av

result 13/II tulos resultat

result  2/I tulos resultat

resulting pressure al52 seurauksena tuleva paine som resulterande tryck, som följd härav uppstående tryck

resume ys ottaa takaisin ta tillbaka

retail ys levitellä sprida

retard 10/II hidastaa, viivyttää fördröja

retard  * viivyttää fördröja

retarder 10/II jarru, hidastin retardator

retightening al57 uudelleenkiristys efterdragning

retract 17/II vetää takaisin dra tillbaka

retreat * perääntyä, vetäytyä retirera, dra sig tillbaka

retreat route * perääntymistie återgångsväg, reträttväg

retreated tire * pinnoitettu rengas regummerat däck

return 6/II palauttaa, palautua returnera

return  7/I takaisin bakåt; tillbaka

return oil 9/II paluuöljy returolja

reveal 19/II paljastaa blotta

revel ys juhlia, remuta festa; ha en fest

reverse 16/II peruutus returnering

reverse 18/II päinvastainen motsatt

reverse 8/II toisinpäin åt motsatt håll

reverse 8/II vastakkainen motsatt

reverse 19/II vastakohta motsvarighet, motsats

reverse  8/I peruuttaa, peruutus backa; returnera

reverse bias al49 estosuunta förhindrad riktning

reversing al43 peruutus backning, avbeställning

review  9/I katsaus översikt

revolution 15/II kierros varv

revolution al43 kierros, vallankumous revolution, varv

rib * vahvistusripa, reuna, tukikaari förstärkningsribba, kant, stödbåge

rib  fm rima ribba

rich  * rikas rik

rigging ys takila rigg

rigging ys takila, keplottelu, juoni rigg, fusk, intrig

right  al42 oikea rätt

rigid  fm jäykkä, kiinteä stel

rim * levypyörä, vanne fälg

rim  fm vanne fälg

ring al47 kehä ring, periferi

ring 14/II männän rengas kolvring

ring gear  9/I lautaspyörä tallrikshjul

ringed boletus * voitatti smörsopp

ripe ys kypsä mogen

rise 5/II nousta, kohota stiga

rising up  2/I nousta ylös stiga upp

rivet * niitata, niitti, naulita nita, nit

road scraper  * tiehöylä väghyvel  (hinattava = sladd - lana)

road scraper  fm tiekarhu väghyvel

road speed 10/II kulkunopeus hastighet

rocker arm  7/I keinuvipu vipparm

rockshaft 5/II nivelakseli kraftöverföringsaxel, kardanaxel

rod  al61 tanko, kiertokanki stång, vevstake

role al53 rooli, osa roll

roof  fm katto tak

roof rack * kattoteline takställning

roomy  fm tilava rymlig

root  fm juuri  rot

rotary 1/II pyörivä roterande

rotary cylinder al51 pyörivä sylinteri roterande cylinder

rotate 11/II pyöriä rotera, rulla

rotation al54 kierto, pyöriminen rotation

rotation 1/II pyöriminen rotation

rotation  * pyöriminen rotation

rotator  fm kouran kääntäjä rotator

rotator control  fm rotaattorin hallinta rotatorkontroll, rotatorstyrning

rotor blade 10/II roottorin siipi rotorvinge

rotor shaft 10/II roottoriakseli rotoraxel

rough  19/I karkea grov

roughly  * karkeasti grovt

roughness 2/II karkeus ojämnhet

round 5/II ympäri runt

round baler 22/II rullapaalain, pyörö- rullbalare

round timber  fm raakapuu runt virke

route  6/I kierrättää rotera

routing 9/II kulkeminen att röra sig

Rozites caperatus * kehnäsieni rykad toffskivling

rub  3/I hangata gnida

rufou milk cap * kangasrousku pepparriska

ruin 2/II tuhota ruinera

rupture * murtuma, repeämä, katkos spricka, brott

rupture stress * murtolujuus brottgräns

rush al57 ryntäys rusning

Russula * hapero kremla

Russula aeruginea * koivuhapero grönkremla

Russula claroflava * keltahapero gulkremla

Russula decolorans * kangashapero tegelkremla

Russula elaeodes * vihersillihapero grön sillkremla

Russula erythropoda * kangassillihapero sillkremla

Russula paludosa * isohapero storkremla

Russula vinosa * viinihapero vinkremla

Russula xerampelina * sillihapero sillkremla

rust al59 ruoste rost

rust 2/II ruostuttaa rosta, orsaka rostangrepp

rye * ruis rog

safe al53 turvallinen säker

safety 16/II turva skydd

safety 17/II turvallisuus, varmuus säkerhet

safety  11/I turva-, suoja- säkerhets-

safety boots  fm turvasaappaat skyddsstövlar med stålinlägg

safety clothing  fm turvapuku skyddsdräkt; säkerhetsoverall

safety glass  fm turvalasi säkerhetsglas (ikkuna), skyddsglas-glasögon

safety helmet  fm turvakypärä skyddshjälm

safety mittens  fm turvakintaat  skyddshandskar

safety tested  fm turvatestattu säkerhetsgranskad

safety valve al52 turva-/varmuusventtiili säkerhetsventil

salmon  fm lohi lax

same amount 12/II sama määrä samma mängd

sampler  * näytteenottaja provtagare

sampling  * näytteenotto provtagning

sand 2/II hiekka sand

Sarcodon imbricatus * suomuorakas fjällig taggsvamp

satisfy 7/II tyydyttää tillfredsställa

sature * kyllästää impregnera,

saw  fm sahata  såga

saw chain  fm teräketju sågkedja

saw guide  fm terälaippa svärd

saw industry  fm sahateollisuus sågverksindustri/sågverk

saw log  fm sahatukki sågtimmer/timmer

savage ys villi, sivistymätön vild, ociviliserad

save 10/II säästää spara

sawn timber  fm sahatavara sågat virke

scaling * hilseily flagning

scarce ys niukka, riittämätön knapp, otillräcklig

scavening 15/II huuhtelu spolning

schacle * riipuke rotatorfäste

scoop * kauha skopa

score 2/II uurtaa fåra, gravera

scrape * kaapia, raapia, hangata skrapa

scraper * kaavinrauta, kaavin skrapa,

screen * sermi, sihti, siivilä skärm, sikt, sil

screen wiper * lasinpyyhkijä vindrutetorkare

screw 5/II ruuvi, ruuvata skruv, skruva

scuff al57 laahata släpa

Scutiger confluens * typäskääpä brödticka

Scutiger ovinus * lampaankääpä fårticka

seal 2/II tiivistää, tiiviste täta

sealed hj tiivistetty koncentrerad

sealing  hm tiiviste, tiivistys tätning

sealing washer * tiivisterengas tätningsring

seat al42 istua sitta

seat 9/II istukka säte

seat  fm istuin stol

seat mounted  fm istuimeen asennettu sätesmonterad

seating al57 asettua paikalleen sätta sig, inta position

second 21/II toinen annan; andra

secondary 10/II toisio, sivu- sekundär, sido-

secondary  13/I toisio-, vähäisempi sekundär

secondary passage al50 toisiokanava sekundär kanal/passage(borrning)

section 21/II osa, leikkaus snitt

sedge  fm sara starr

sediment  19/I sakka sediment

sediment bowl * sakkakuppi slamkopp, -glas

seed  fm siemen frö

seeding  fm kylvö sådd

seize  6/I leikkautua kiinni s+D1276kära fast; skära sig

seize  18/I tarttua kiinni fastna,( mäntä/ skära)

select 3/II valita välja

selector 10/II valitsin väljare

semiconductor al48 puolijohde halvledare

semiconductor * puolijohde halvledare

semi-trailer * puoliperävaunu trailer

send al53 lähettää sända, skicka

sending unit  11/I anturi, lähetin givare

sense 11/II aisti, taju, tunto sinne, känsla

sense 8/II tunnustella sondera

sensing passage al52 tuntokanava signalkanal, (trycksignalborrning), kanal för avkännandee

sensing pressure al51 tunnustelupaine signaltryck

sensitive 5/II herkkä, arka känslig

sensor 10/II tunnistin givare

separate 7/II erillinen separat

separate 5/II erottaa skilja åt/separera

separate  fm erillinen separat

separate  * erottaa åtskilja

sequence al56 jakso period, avsnitt

sequence 14/II vaihe skede

sequence  15/I jakso, vaihe period, steg

series al56 sarja serie

serious 2/II vakava allvarlig

serve al52 palvella, toimia, avustaa serva, betjäna

serve 7/II syöttää serva

service 18/II palvelu betjäning

service  fm palvelu, huolto service

service platform  fm huoltotaso, -silta serviceplattform

service weight  fm työpaino arbetsvikt

servo * tehostin servo, (styrservo)

set al42 asettaa sätta, ställa in

set level al42 asetettu taso inställd nivå

setting  fm säätö, asettaminen inställning'

several 19/II usea, useita flera

severe  19/I ankara sträng/påfrestande

shaft 1/II akseli axel

shaft 8/I akseli/voimans drivaxel

shaggy-mane, shaggy cup * suomumustesieni fjällig bläcksvamp

shape 12/II muoto form

share al47 jakaa dela, dela på, fördela

sharp  9/I terävä vass

shatter hj mennä pirstaleiksi slås i bitar

shear 2/II keritä, leikata klippa

sheep polyporus * lampaankääpä fårticka

sheet of paper al60 paperiliuska pappersremsa

shift 16/II vaihtaa växla (esim raha)

shift al48 vaihtaa, siirtää byta, skifta, flytta

shift  * vaihtaa vaihdetta växla

shim * väli-, aluslevy distansbricka, shims

shimming 7/II tiivistäen kondensera

shock al52 isku, kolaus stöt, slag

shock  10/I isku slag

shock absorber * iskunvaimennin stötdämpare

shock pressure al52 paineisku tryckstöt

short haul  fm lähikuljetus närtransport

shortage al47 puute, niukkuus brist, avsaknad

shortage al49 puute, vajaus brist,

shorter 21/II lyhempi kortare

show  4/I näyttää visa

shown al42 nähdään ses, syns, visas

shown in fig. 7/II nähdään kuvassa syns på bild

shrimp russula * sillihapero sillkremla

shut off 5/II sulkea, sulkeutua stängas

shut-down  * sulku lopetus avstängning,  ( ) = parentes

shut-off valve al51 sulkuventtiili kran, ventil, avstängningskran

side 8/II puoli halv; sida

side al59 sivuseinämä sidovägg

sieve * seula, sihti, siivilä såll, sikt, nät

signal 22/II välittää viesti signalera

significant 21/II merkittävä betydande; betydelsefull

silencer * vaimennin dämpare, (ljuddämpare

silicon al49 pii kisel (matemaattinen =  pi)

silicon al47 silikoni silikon

silver birch  fm rauduskoivu hängbjörk

similar 18/II samanlainen likadan

similarly 19/II samoin likadan -t

simple hj yksinkertainen enkel, simpel

simple al42 yksinkertainen enkel

simplicity al50 yksinkertaisuus enfald, anspråkslöshet, enkelhet

simplified 4/II yksinkertaistettu förenklad

simplify 21/II yksinkertaistaa förenkla

simply 7/II yksinkertaisesti enkelt

simultaneously 17/II samanaikaisesti samtidigt

since al60 koska, kun emedan, då

since 8/II kun kerran, koska ty, emedan

since al43 kun, koska då, emedan

since al47 niin kauan kuin... så länge som

since  * sitten sedan

single al42 yksi en, ett

single  17/II ainoa, yksinkertainen enda, enkel

single  fm yksinkertainen enkel

single acting 1/II yksitoiminen enkelverkande

site 17/II paikka, työmaa plats (arbetsplats

size 3/II koko storlek

size al50 koko, suuruus storlek

sketch * luonnos, aihio, konsepti skiss

slack * hidas, heikko, holtiton trög, svag, hållningslös

slack * löysä, höllä, hidas lös, slak, trög/långsam

slack 15/II välys, liikkumavara spel, glapp

slash, break  fm katkaista bryta/stänga av

slasher  fm katkoja kapare; kap

sleeve  7/I holkki, hylsy, putki distanshylsa

slewing drive  fm kääntökehä svängkrets

slide al50 liukua glida, slira

slide 7/II luisua, liukua glida; slira

sliding bearing * liukulaakeri glidlager

slight friction al44 pieni kitka låg-, ringa, liten friktion

slip  fm luisua, liukastua glida, halka

slippage  * liukuminen glida

slippery jack * voitatti smörsopp

slope 15/II mäki backe; sluttning

slow 10/II hidastaa retardera/sakta in

slow al57 hidastaa, hidas sakta in, sakta, långsam

slower 10/II hitaampi långsammare

sludge * jätesakka, rapa slam, lort, gyttja

sludge 2/II jätesakka, -terva slam

sludge 2/II muta, lieju, liete lera, lervälling, slam

sludging al59 liettyminen, liejuuntuminen bildas gyttja, slammas,

slush * lieju, sohjo, rapa gyttja, sörja, lort/gyttja

small herring * silakka strömming

smash ys murskata, rikkoa krossa

smoky-gilled woodlower * kuusilahokka rökslöjskivling

smooth 17/II pehmeä, tasainen mjuk; slät

smooth al42 tasainen jämn

snap pliers * lukkorengaspihdit låsringstång

snap tool * lukkorengaspihdit segerringstång

snow plough * lumiaura snöplog

soak 2/II liottaa, imeytyä blöta; absorberas

socked head screw * kuusiokoloruuvi insexskruv

socket * holkki, hylsy, istukka hylsa

socket wrench * hylsyavain hylsnyckel

soil preparation  fm maanmuokkaus markberedning

solenoid  11/I solenoidi solenoid

solicitor ys asianajaja företrädare

solid 2/II kiinteä fast

solid cubic meter  fm kiintokuutiometri fast kubikmeter

solid fuel * kiinteä polttoaine fast bränsle

solution 18/II liuos lösning

solve  18/I ratkaista lösa

solvent * liuote, liuotin lösningsmedel

something 22/II jokin något

soot  * noki sot

sortie ys hyökkäys anfall

sorting 17/II lajitella sortera

sound 11/II ääni ljud   (esim sivuääni tai kamala ääni meteli = oljud)

source 2/II lähde källa

source al50 lähde, alkulähde källa, ursprung

source 18/II virtalähde strömkälla

space 3/II tila rum

space 11/II tila, avaruus, ala utrymme

spacious 17/II tilava rymlig

spanner * avain, työkalu nyckel, verktyg

spanner * mutteri-/ruuviavain nyckel (vanha sanonta =skruvnyckel)

spar ys parru, riuku sparre, slana

spare * varaosa reservdel

spare wheel  fm varapyörä reservhjul

spark 14/II kipinä gnista

spark arrester al44 kipinän pidätin gnist hållare

spark plug  2/I sytytystulppa tändstift

spark plug wrench * sytytystulppa-avain tändstiftsnyckel

spark-ignition 14/II kipinäsytytteinen med gnisttändning

spark-ignition al44 kipinäsytytteinen med gnisttändning, med tändstift

spark-ignition al45 kipinäsytytteinen med tändstift, med gnisttändning

species ys laji sort, slag

specific fuel consumption * ominaiskulutus specifik förbrukning, bränsleförbrukning

specific gravity 18/II tiheys densitet

specific needs 17/II erityistarpeet särbehov/specialbehov

specification al57 tekn. tiedot teniska data, teknisk specifikation

specification  * tekninen erittely tekniska data; teknisk specifikation

specified al59 ennalta määrätty på förhand bestämd

speed 4/II nopeus hastighet

speed monitoring 22/II nopeuden tarkkailu hastighetskontroll

speed sensor 10/II nopeustunnistin fartsensor; hastighetsavkännare

spherical * pallomainen sfärisk, klotformad

spider * hämähäkki, ristikkoakseli ledkors

spike * nasta, nastarengas, naula dubb, dubbdäck, spik

spike * naula, naulata, sakara spik, spika

spin  * pyörittää rotera

spinal ys selkäranka ryggrad

spinning ys kehrääminen spinning

splash  6/I roiskua stänka

splicing ys pleissata, pujoa spleissa, fläta

split 18/II hajota split

sponge 2/II sieni, sienimäinen svampaktig

spontaneuous ignition * itsesyttyminen självantändning

spool 6/II kara, puola, rulla rulle

spool  15/I kara, kela, puola spole

spool valve al51 karaventtiili slidventil

spot welding * pistehitsaus punktsvetsning

spray al42 suihku dusch, dimma

spray  4/I ruiskuttaa spruta

spread al42 levittää sprida

spread 4/I levitä, levittää, hajottaa, jakaa breda, sprida

spring 6/II jousi fjäder

spring action  fm jousivaikutteinen fjäderpåverkad

spring loaded 16/II jousikuormitteinen fjäderbelastad

spring tension al51 jousen jännitys fjäderns spänning

spring tie bolt  * jousen keskitappi fjäderns centrumtapp

sprinkler  fm suihkutin, sammutuslaite sprinkler

sprocket * ketjupyörä kedjedrev, kedjehjul

sprocket chain * nivelketju länkkedja

spruce  fm kuusi gran

spruce swamp  fm korpi ödemark

spur gear 10/II lieriöhammaspyörä cylindriskt kugghjul

spur gear al55 lieriöhammaspyörä cylindriskt kugghjul

squirrel  fm orava ekorre

stability 17/II vakavuus, lujuus stabilitet

stability  19/I pysyvyys stabil, stabilitet

stabilization 16/II vakaus kalibrering

stabilize al49 vakauttaa stabilisera

stage * panna toimeen verkställa

stage 10/II vaihe, aste, teline skede

stake 16/II karikka stötta

stamped al59 stanssattu, leimattu stansad, inslagen,-t, stämplad

stand  fm metsikkö skogsdunge

standard 16/II vakio standard

standing al50 paikallaan, seisoa stå stilla, stå på sin plats, finnas där'

starter  11/I käynnistin startapparat

starter switch  12/I käynnistyskytkin startlås

starting al58 käynnistys start

starting motor  12/I käynnistinmoottori startmotor

startling 21/II yllättävä, hämmästyttävä förvånande

starve 2/II menehtyä avlida

state 20/II ilmoittaa, olomuoto meddela, tillstånd

state 11/II tila, asema läge

static friction * lepokitka vilofriktion

stationary 10/II paikallaan oleva stationär

stationary al60 paikallaan oleva, liikkumaton stationär, orörlig

stationary  9/I paikallaan pysyvä stillastående

steam 12/II höyry ånga

steep slope ys jyrkkä rinne brant sluttning

steering 16/II ohjaus styrning

steering angle  fm ohjauskulma styrvinkel

steering column 10/II ohjaus pylväs styrpelare

steeringwheel 16/II ohjauspyörä ratt

stem 5/II kara, varsi, runko slid

stick 2/II takertua, juuttua hänga upp sig, fastna

stir al59 hämmentää, heiluttaa röra om

stir ys panna sekaisin, sotkea röra till

storage  19/I varasto lager

storage box  fm säilytyskotelo förvaringsbox

storage stability  19/I säilyvyys förvaringsegenskap

store  4/I varastoida lagra

straight 11/II suora, suoraan raka, rakt

straight path 2/II suora kulkutie rak passage, rät väg

straight wire 20/II suora johdin rak ledare

strain 2/II siivilöidä sila

strainer * seula, sihti, siivilä såll, sikt ,sil

strainer * siivilä, suodatin sil, filter

strait ys hirveä, kauhea, kamala hemsk

stratified charge * kerrossyöttö skiktmatning

stratified supply * kerrossyöttö skiktmatning

stratify * kerrostaa, kerrostua lägga i skikt, skitbildas

stray ys harhailla, eksyä gå vilse

stream  * virtaus ström

stress al55 jännitys spänning, påfrestning

stress 13/II jännitys, rasitus påfrestning

stress  10/I jännitys spänning

striking 20/II lyövä, lyönti-, isku- slag

stroke  1/I isku tahti arbetstakt

strong 14/II vahva, voimakas stark, kraftig

stronger 19/II vahvempi starkare, kraftigare

struck  19/I jnk lyömä slagen

structure  19/I rakenne struktur

stump  fm kanto stubbe

sturdier al61 jykevämpi, vankempi stadigare

subjected  9/I alistettu underkastad

substance  13/I aine  material

substances 12/II aineen olomuodot ämnestillstånd

substantial ys huomattava, melkoinen påtaglig, kännbar

substitute hj korvike surrogat, ersättning

succumb ys taipua, antaa myöten böja sig, ge vika

suction  * imu, imeminen, imupaine sug

sufficient al49 riittävä tillräklig

sufficiently  * riittävästi tillräckligt

Suillus bovinus * nummitatti örsopp

Suillus grevillei * lehtikuusentatti lärksopp

Suillus luteus * voitatti smörsopp

Suillus variegatus * kangastatti sandsopp

sulfate radical 18/II happojäännös syrarester

sulfur 18/II rikki svavel

sulfuric acid 18/II rikkihappo svavelsyra

sum 19/II summa summa

summary  1/I tiivistelmä sammandrag

sun blind  fm häikäisysuoja solskydd

supercharger  * ahdin turbo, turboladare

superior 17/II ylempi, korkeampi högre

superstitious ys taikauskoinen vidskeplig

supply 3/II syöttää, toimittaa förse

supply * toimittaa leverera

supply  * syöttää förse, mata

supply  12/I tuottaa varustaa alstra

support al55 tuki  tukea stöd, stag

support  10/I tuki, tukea stöd, stöda/stötta

suppress  * torjua avvisa

surface 2/II pinta yta; nivå

surge 6/II aaltoilla variera

surge  * aaltoilu variation

surrounding 2/II ympäröivä runtom liggande

suspend al59 ripustaa hänga upp

suspended 2/II liete, liettynyt slam

sustain ys kannattaa, tukea stöda

sustained al56 jatkuva kontinuerlig

sustained ys pitkittynyt, jatkuva utdragen, fortsatt

swamp  fm suo myr, kärr

swashplate al43 vino-/kieppulevy ställplatta

switch 21/II kytkin, kytkeä koppling, koppla in

switch  * kytkeä ansluta

switch  12/I sähköinen kytkin strömställare

swivel joint * pallonivel, olkanivel kulled

synchromesh  * synkronoitu vaiht. synkroniserad växellåda

system al54 järjestelmä system

system  5/I järjestelmä system

tachograph * ajopiirturi färdskrivare

tachometer 22/II nopeusmittari hastighetsmätare

tacle ys välineet, vehkeet, takila utrustning, rigg

tail gate * peräluukku, -ovi, -lauta baklucka, bakdörr, bakläm

tail pipe * pakoputki avgasrör

take hj ottaa ta

take part 18/II ottaa osaa ta del av; delta

take place  3/I tapahtua ske

taking place 18/II tapahtua ske

tandem axle * teliakseli boggieaxel

tapered al42 kartio kon; konisk

tapered roll bearing * kartiorullalaakeri koniskt rullager

tappet 15/II epäkesko excenter

tappet clearance * venttiilin välys ventilspel

tappet guide * vent. nostimen ohjain ventillyftarstyrning

tar  fm terva tjära

task 22/II tehtävä uppdrag, arbete

TDC, top dead centre 15/II yläkuolokohta övre dödläge

team 4/II ryhmä grupp

team al43 työryhmä arbetsgrupp, team

technical 16/II tekninen teknisk

technician  fm teknikko tekniker

tee connectio al51 T-liitos T-anslutning, T-stycke

tee joint * T-liitos T-stycke

telescopic  fm teleskooppinen teleskopisk

temperature 12/II lämpötila temperatur

temperature al45 lämpötila temperatur

tend al42 kohdistua rikta sig

tend 19/II suuntautua, pyrkiä tendera; rikta sig

tend al58 taipua, pyrkiä eftersträva

tendency 11/II taipumus tendens

tender ys herkkä, arka, murea känslig

tenderize ys pehmentää, mureuttaa mjuka upp

tenderloin ys sisäfilee innerfile

tensile * veto, venyvä drag, töjning; töjbar

tensile strength * vetolujuus draghållfasthet

tension * jännite, kiristys, pingotus spänning, sträckning

tension al42 jännitys spänning

tension spring * vetojousi dragfjäder

tension washer * lukkorengas låsring

terminal * jakorasia, liitäntänapa fördelningsdosa, anslutningsplint

terminal 20/II napa, asema position

terminal al48 napa, pääteasema pol, terminal

terminal * pääte, päätenapa terminal

terms of guarantee * takuuehdot garantivillkor

terrain 16/II maasto terräng

territory ys reviiri revir

their own hj heidän oma deras egen

theory 21/II teoria teori

thereby 15/II sen tähden därför

thereby al44 siten så

thermal 13/II terminen, -lämpö termisk -värme

thermal  fm lämpö värme

thermometer al59 lämpömittari termometer

thermostat al59 lämmönsäädin, termostaatti termostat

thermostat  5/I termostaatti termostat

thin 21/II ohut tunn

thin al59 ohut, vetelä tunn

thing 11/II asia, esine, kappale ärende. sak, stycke

thinning 17/II harvennus gallring

this is shown hj tämä nähdään detta ses, vi kan se

thoroughly  * läpikotaisin genomträngande; totalt

thread * kierre, kierteittää gänga

thread * ruuvikierre skruvgänga

throat al60 kurkku hals

throat * kurkku, kapea aukko hals

throttle 5/II kuristus, kuristaa strypning

throttle  15/I kuristaa strypa

throttle  fm käsikaasu, kuristin handgas

through 5/II läpi jnk. genom

through  2/I läpi, kautta förbi

throughout hj kaikkialla överallt

throw al57 heittää kasta

thrust 11/II työntö, isku stöt

thumb 19/II peukalo tumme

thump 20/II kova isku, törmätä slag

tie ys sitoa, solmia binda, knyta

tie rod * raidetanko parallellstag

tight al54 tiivis, luja, kiinteä tät

tighter al54 tiukempi, tiiviimpi tätare

tightly hj tiukasti fast

tilt al43 kallistaa luta

tiltable 17/II kallistettava lutbar

tilting  fm kallistus lutning

timber  fm puutavara virke

timber trade  fm puun myynti virkesförsäljning

time  4/I ajoittaa ställa in, tidsplanerna

timed 14/II ajoitettu inställd

times 3/II kertaa gånger

timing 15/II ajoitus inställning

timing drive  7/I jakopää transmission

tiny 2/II hienon hieno extra fint

tiny 2/II pienen pieni pytteliten

tire 16/II rengas däck

to another 19/II toiseen till annan

to do these jobs  8/I tehdä nämä toiminnot göra/utföra dessa uppgifter

to let  7/I antaa ge

to one tenth al56 kymmenenteen osaan till en tiondedel, en tiondedels

to operation 7/II toiminnalle för funktion

to original point 12/II alkuperäiseen  (till)utgångs("läge")

to the level shown hj näytettyyn tasoon visad nivå

toe in * auraus plogning, (toe in)

toe out * haritus toe out

tolerance 2/II toleranssi, sietokyky tolerans

tolerate  19/I sietää tåla; tolerera

too early 14/II liian varhain för tidigt

too great force al52 liian suuri voima för stor kraft

too high 10/II liian korkea för hög

tool belt  fm varustevyö verktygsbälte, (huggarbälte)

tool box 16/II työkalupakki verktygsback

tool box  fm työkalulaatikko verktygslåda

tool kit  fm työkalusarja verktygssats

top 11/II huippu, ylin kohta topp

top  2/I huippu topp

top dead center 15/II yläkuolokohta övre dödläge

top-notch  18/I yliveto oslagbar, oöverträffbar

topping  fm latvan katkaisu topp kapning

torque 3/II vääntömomentti vridmoment

torque converter 16/II momentinmuunnin momentomvandlare

torque wrench * momenttiavain momentnyckel

touch al61 koskettaa, koskea beröra

tow * hinata bogsera

tow bar * hinauspuomi bogserbom

toward al48 jnk. suuntaan mot

toward 20/II jtk kohti, päin mot

towing bar * vetoaisa dragstång

towing line * hinausköysi bogserlina

tracing 13/II käyrästö diagram

track 17/II tela, seurata jälkiä band, följa spår

track rod * raidetanko parallellstag

tracked vehicle * telaketjuajoneuvo bandfordon

tracks 16/II telat drivband

traction  fm veto, kuljetus, siirto drag, förflyttning

traction speed  fm siirtonopeus transporthastighet

tractive effort 17/II vetovoima dragkraft

traffic jam * liikenneruuhka trafikrusning, rusning

train  * juna tåg

transfer  7/I siirtää flytta

transferring al50 siirtäminen överföring

transistor 21/II transistori transistor

translucent * läpikuultava genomskinlig

transmission  8/I vaihteisto växellåda, (transmission=ei vaihdettavavaihteisto)

transmit  7/I siirtää, välittää överföra

transparent * läpinäkyvä genomskinlig

transport  fm kuljettaa  transportera

transport height  fm kuljetuskorkeus transporthöjd

transporting 16/II kuljetus transport

transversal * poikittainen tvärs över, tvärliggande

trap 2/II ansa, pyydystää fälla

trap  * ansa, loukku fälla

travel al51 kulkea köra, åka, gå

travel 21/II kulkea, matkustaa resa

travel speed al51 kulkunopeus körhastighet

travelling speed  fm kulkunopeus hastighet

tread * kulutuspinta, telaketju slityta, band (larvband)

tread * telaketju, kulutuspinta band

treated 2/II hoidettu, käsitelty behandlad

tree feeding 17/II puun syöttö trädmatning

tree species 17/II puulajit trädslag

tree, wood  fm puu träd

trestle * kannatinpukki bärstativ

trestle * pukki stativ, bock

trial * koe, maastoajo prov, terrängkörning

Tricholoma flavovirens * keltavalmuska riddarmusseron

Tricholoma nauseosum * tuoksuvalmuska goliatmusseron

Tricholoma portentosum * viiruvalmuska streckmusseron

trigger al52 liipaisin avtryckare

tripartite ys kolmiosainen tredelad

trouble 2/II harmi  svårighet, problem

trouble-shooting 17/II vianetsintä felsökning

trout * purolohi bäckforel

trout  fm taimen öring, forell

true value 13/II todellinen arvo realvärde

trumbet-shaped chanterelle * suppilovahvero trattkantarell

trunnion pin * nivelristi ledkors

truss * tuki stöd

trussed * jäykistetty förstyvad

truths 12/II totuuksia sanningar

try (tries) al60 yrittää försöka

try, tried 11/II yrittää, yritti försöka, försökte

tube * sisärengas innerslang, innerring

tube  7/I putki rör

tubeless * sisärenkaaton  slanglös

tubespanner * putkipihdit rörtång

tubular  13/I putkimainen rörformad

tune * säätää, virittää justera, ställa in

tungsten * volframi volfram

tungsten carbide * kovametalli hårdmetall

turbocharger 13/II turboahdin turbo; turboladdare

turn al44 pyöriä snurra, gå runt

turn 15/II pyöriä, kääntyä rulla, vända

turn 3/II vääntää, kääntää vrida

turn  8/I kääntyä vända

turn  fm kääntyä, kääntää vrida

turning circle * kääntöympyrä vändcirkel (diameter)

turning effort al51 vääntövaikutus vridpåverkan

turning radius  fm kääntösäde svängradie

twig  fm oksa, pieni kvist

twist * vääntö, kierto, vääntää vrida

twisting moment * vääntömomentti vridmoment

two things  3/I kaksi asiaa två saker

Tylopilus felleus * sappitatti gallsopp

type  fm tyyppi typ

tyre  fm rengas däck

tyre chain * lumiketju snökedja

tyre section * rengasprofiili däcksprofil

tyre with spikes * nastarengas dubbdäck

ugly milk cap * mustarousku svartriska

unbalance * epätasapaino obalans

unbalanced * tasapainottamaton obalanserad

unburned  * palamaton obrännbar

unclean 2/II epäpuhdas oren

under pressure 4/I paineenalainen tryckpåverkad; under tryck

underneath 19/II ala, alla, alapuoli under/underdel/undersida

under-productive  fm vajaatuottoinen oproduktiv

undersize * alikoko underdimension/överdimension

understeering * aliohjautuvuus understyrning

unfasten * irrottaa, avata, päästää lösgöra, öppna, släppa

uniform  * tasainen jämn, slät

uniquely 17/II ainutlaatuisen enastående

unit 1/II yksikkö enhet

universal  16/I yleinen generell

universal driving shaft allis kardaaniakseli kardanaxel

universal joint * murrosnivel ledknut

universal pliers * yleispihdit universaltång

unleaded  * lyijytön blyfri

unless 14/II niin kauan kuin så länge som

unlike 18/II erilainen olik

unlike 20/II toisin kuin annorlunda än

unlike charge al48 erimerkkinen varaus laddning med olikt förtecken (....olika förtecken)

unlimited 17/II rajoittamattomat obegränsat

unloaded 16/II kevennetty avlastad

unloaded  fm kevennetty avlastad

unloading  15/I purku, kuorman vap. lossning

unpacking  * pakkauksen purku urpackning/lossning

unripe ys raaka omogen

unscrew * ruuvata auki, avata, kiertää öppna, sruva bort

until al42 kunnes tills

unusual 21/II erikoinen speciell

unwinding al58 aukikiertyminen självlossna, uppskruva sig själv

updraft carburetor al58 yläimukaasutin stigförgasare

upon 11/II päällä, päälle, on upp på

upper end al42 yläpää övre ända

up-stroke  2/I isku ylöspäin uppåtriktat slag

upward 19/II ylöspäin uppåt

upward al60 ylöspäin uppåt

usage hj käyttö användning

use al42 käyttää använda

use 18/II käyttö användning

usual 11/II tavanomainen konventionell

usually 16/I tavallisesti vanligtvis

usually al42 tavallisesti vanligen, vanligtvis

vacuum * alipaine undertryck, vakuum

vacuum al58 alipaine, tyhjiö undertryck, vakuum, tomrum

vacuum piston al58 alipainemäntä vakuumkolv

wagon 11/II vaunu vagn

valet ys miespalvelija manlig betjänt

value 17/II arvo, merkitys betydelse

value 17/II arvo, merkitys betydelse

value  * arvo värde

valve 5/II venttiili ventil

valve  fm venttiili ventil

valve adjustment * venttiilien säätö ventiljustering

valve clearance * venttiilin välys ventilspel

valve cover al57 venttiilikoneiston kansi ventikåpa

valve leakage 9/II venttiilivuoto ventiläcka

valve quide 14/II venttiilin ohjain ventilstyrning

valve spool 8/II venttiilikara ventilspindel

valve spool al52 venttiilikara ventilspindel

valve spring remover * venttiilijousen puristin ventilfjäder press, monteringsverktyg för ventilfjäder

valve stem * venttiilikara ventilspindel

valve stem al57 venttiilin varsi ventilskaft

valve tappet 15/II venttiilin nostin ventillyftare

valve-in-head al57 kansiventtiili toppventil

valving 3/II venttiilistö ventilmekanism

wander * vaeltelu, huojunta vandring, (tyhjäkäynti=ojämn tomgång)

vane  hm siipi vinge

vane motor 3/II siipimoottori vingmotor

vanepump  16/I siipipumppu vingpump

vapor al58 höyry ånga

vapor  19/I höyry ånga

vaporize  3/I höyrystyä avdunsta

vapour 11/II höyry ånga

waranty policy * takuuehdot garantivillkor

variable al43 muuttuva, vaihteleva variabel

variable  16/I vaihteleva varierande

variable diplacement hj säätyvä tuotto variabelt flöde

variation 6/II muutos, vaihtelu variation

variation  15/I muunnelma variant

variety 3/II vaihtelevuus, muunnos, alalaji variation, mutant

various al53 erilainen, eri olik, olika

various 10/II useita flera; flertal

various  * vaihteleva variabel

warm al59 lämmittää värma, värma upp

warm up al58 lämmetä värms, värma upp sig

varnish  19/I lakka, pihka kåda

warranty * takuu garantii

vary 9/II muuttaa vaihdella variera

vary al42 vaihdella variera

vary  19/I vaihdella, muuttaa variera

vaseline * vaseliini fett, vaselin

washer * aluslevy, tiiviste, välirengas bricka, tätning, distansring

waste 3/II tuhlata slösa

waste land  fm joutomaa impediment

water jacket  5/I vesivaippa vattenmantel

water pump  5/I vesipumppu vattenpump

water soluble 2/II vesiliukoinen vattenlöslig

water trap * vedenerotin vattenavskiljare

water-cooled 16/II vesijäähdytetty vätskekyld

watt  12/I watti watt

wax  19/I vaha vax

wax cap * mustavahakas sotvaxing

way  fm tie, ura; tapa, keino sätt  (väg, spår, sätt, metod)

V-block  7/I v-moottorin ryhmä V-motorblock

we have seen 12/II olemme nähneet vi har sett

weak 19/II heikko svag

wear 2/II kulua nöta

wear out  6/I kulua loppuun utslitas

weather al42 ilma, sää luft, väder

weather al59 sää, ilma, keli väder, (keli=före)

wedge 2/II kiilautua kila sig

wedge clamp ys kiila kil

vehicle 10/II ajoneuvo fordon

weigh 12/II painaa, punnita väga

weight  fm paino vikt

weld * hitsata, hitsi, hitsisauma svetsa, svets, svetsfog

velocity 21/II nopeus fart

veneer * vaneri faner

vent 1/II ilmanvaihtoreikä lufthål

vent  hj ilmanvaihtoreikä ventilationsöppning

vented manifold hj huohotus, -tin ventilation

ventilation  fm ilmastointi ventilation

ventilator  6/I tuuletin fläkt, ventilator

venture ys yritys, uhkapeli försök, vågspel

venturi al60 kaasuttimen kurkku förgasarhals

versatile  16/I monipuolinen mångsidig

versatility 17/II monipuolisuus mångsidighet

versus 12/II vastaan mot

vertical al43 pystysuora vertikal, upprätt

vertical engine * pystymoottori vertikal motor, upprättstående motor

wet disc brake  fm märät levyjarrut skivbroms i oljebad

wheat ys vehnä vete

wheel 16/II pyörä hjul

when al57 kun då

whether 14/II   -ko, -kö med/eller (som fråga)

while 4/II sillä aikaa kun... medan

while  16/I sillä aikaa kun medan;( under den tid)

white bark  fm tuohi  näver

white spirit * lakkabensiini, mineraalitärpätti lackbensin, mineralterpentin

white spirit * raskasbensiini tung bensin

whole 2/II koko, kokonainen hel, hela

via 10/II jnk kautta via

vibration  7/I värinä vibration

vibration damper * värähtelyn vaimennin vibrationsdämpare, svängningsdämpare

wide al58 laaja, laajalle vid, vitt (omkring)

wide 3/II laaja, valtava, suuri enorm

widely  16/I laajalti vitt

wider 7/II isommalle öppna   (-större-)

width 16/II leveys bredd

view  fm näköala utsikt

willow grouse  fm riekko ripa

winding 19/II kelaus, käämintä linda

windscreen * tuulilasi vindruta

windscreen  fm tuulilasi vindruta

windscreen wiper * tuulilasin pyyhin vindrutetorkare

windscreen wiper  fm tuulilasin pyyhin vindrutetorkare

windshield * tuulilasi vindruta

windtunnel * tuulitunneli vindtunnel

wine-red russula * viinihapero vinkremla

wing * lokasuoja, siipi, sivu stänkskärm

wing nut * siipimutteri vingmutter

wire 19/II sähköjohto elkabel

wire  11/I sähköjohto elkabel

wire mesh 2/II rautalankaverkko stålnät

wiring  * johdotus kablage

virtually  * itse asiassa i själva verket

virtually instant 17/II tosiaikainen på/i realtid

viscous * sakea tjock, tät

wishbone * haarukkavipu, hankaluu gaffelarm

wishbone arm * tukivarsi, kolmiotukivarsi länkarm

visibility 17/II näkyvyys sikt

vital 7/II elintärkeä livsviktig

with air al42 ilman kanssa med luft(en)

with air  3/I ilman kanssa med luft

with fuel  3/I polttoaineen kanssa med bränslet

with unaided eye 2/II paljaalla silmällä med blotta ögat

without 2/II ilman utan

withstand al61 kestää hålla utstå

withstanding  10/I kestää hålla; utstå

void al47 tyhjyys, tyhjä paikka tomrum

void al49 tyhjä, tyhjyys, paljas tom, kal (esim.paljaaksi hakattu=kalhygge)

volatile  3/I haihtuva avdunstande

volatility  19/I haihtuvuus avdunstning

volt  11/I voltti volt

voltage  11/I jännite spänning

volume al61 tilavuus volym

volume 5/II tilavuus/-virta volymetriskt flöde

volume  2/I tilavuus volym

volume flow 3/II tilavuusvirta volymetriskt flöde

volume flow al52 tilavuusvirta flöde

volumetric 13/II  -tilavuus volym

volumetric 13/II volumetrinen volymetrisk

wood pulp 2/II puumassa trämassa; cellulosa

wool yarn 2/II villalanka ulltråd

woolly milk cap * karvarousku skäggriska

work 18/II toimia funktionera

work 12/II työ arbete

work force hj käyttövoima drivkraft

work protection  fm työsuojelu arbetsskydd

work to be done al52 tehtävä työ uppgift att utföra, arbete som skall göras

working light  fm työvalot arbetslampor, arbetsljus

workshop * korjaamo verkstad

workshop manual * korjaamokäsikirja verkstadshandbok

worm * ruuvikierukka snäckskruv

worm gear * kierukkapyörästö snäckväxel

worn 14/II kulunut sliten

worn out 2/II loppuun kulunut utsliten

worn seat  al52 kulunut istukka nerslitet ventilsäte

would destroy  3/I voisi tuhota kan förstöra

wreck ys haaksirikko, raunio skeppsbrott -et (5), vrak

wreck * romu, raunio, hylky vrak, (skrot, ruin, vrak)

wrench * jakoavain, työkalu, avain skiftnyckel

wrench * vääntötyökalu, ruuvitaltta brytjärn, skruvmeijsel

VS. versus al61 vastaan mot

Xerocomus subtomentosus * samettitatti sammetsopp

x-ray inspection * röntgensädetarkastus röntgenkontroll

yellow russula * keltahapero gulkremla

yellow-brown boletus * voitatti smörsopp

yield * antaa myöten, pettää, taipua ge vika, brista, böja sig

yield  * tuotto, saanto, hyöty förvärv

yield point * myötöraja sträckgräns

yield strength * myötölujuus sträckhållfasthet

yoke * haarukka, kytkeä yhteen gaffel, sammankoppla

yong stands 17/II nuori metsikkö ungt bestånd

you should know 3/II sinun tulisi tietää du borde veta

young stand  fm taimikko skogsplantering

young stand tending   taimikon hoito röjning; planterings vård