Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

  
Counter 

Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
 Sanastot


Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus

Lapin ammattiopisto


FORESTRY COLLEGE
 
Taivalkosken 
metsäoppilaitos

LVI-LÄMSÄ


 

 


 

suomi–englanti–ruotsi
finnish–english–swedish
Finska–engelska–svenska

Press CTRL+F to find the word, write the word into the box in English, Spanish or Finnish.
 
Paina control ja f ja täytä laatikko joko suomen, englannin tai espanjan sanalla.

Numero suomen ja englannin kielen sanan välillä viittaa kappaleeseen ja kirjasarjan osaan, missä tätä sanaa on käytetty. Esimerkiksi "ajettavuus 19/Ih driveability tarkoittaa, että sana "driveability" esiintyy Tekniikan Englantia I-osan harjoituskirjassa kappaleessa 19. Fm viittaa metsä- ja/tai metsäkonesanastoon ja h hydrauliikkaan. Katso sivu 160. 

The number between the English and Finnish word refers to the chapter where the word is used. For example "abrasive 2/II hiova means that  the word "abrasive" is used in chapter 2 in part II of  the Technical English Series Book. Word "ajettavuus 19/Ih driveability means that the word "driveability" can be found in chapter 19 of the Exercise Book of Part I of the Technical English. Fm refers to the Vocabulary of Forestry and/or Forest Machines. See page 160. 

Numret mellan engelska och finska ord syftar på kapitlet och boken där ordet används. Till exempel “abrasive 2/II visar att ordet ’’abrasive’’ används i kapitel 2 i del II av serien ’’Technical English’’. Ordet ’’ajettavuus 19/Ih driveabilityfinns i  Technical English I kapitel 19. Fm hänvisar till till skog och skogsmaskiner medan h anger hydraulik. Se sida 160. 

2-päinen sylinteri hj double end rod cylinder med genomgående kolvstång

2-vaiheinen fm 2-stage  2 - stegs

2-vipu ohjaus fm 2-lever control  2 - spaks reglage

4-tahti 15/II 4-cycle 4 - takt

aaltoilla 6/II surge variera

aaltoilu * surge  variation

absorboiva 2/II absorbent absorberande

adoptoida * adopt  adoptera

adsorboiva aine 2/II adsorbent absorberande ämne

ahdettu fm charged  laddad, överladdad, turboladdad

ahdin * supercharger  turbo, turboladare

ahven fm perch  abborre

aiheuttaa 7/II cause förorsaka/orsaka

aiheuttaa 18/I cause   orsaka

aiheuttaa al60 cause förorsaka

aiheuttaa itselleen 10/II incurring självförvållande

aiheuttaa, luoda 13/II create skapa

aiheuttaen 9/II causing orsakande

aiheutua jstkn hj due to beror på

aikaisempi tilavuus al56 former volume tidigare volym

aikakausi 15/II period period/tid

aina 7/II always alltid

aine 12/II matter materia

aine  13/I substance  material

aine, asia 11/II matter ärende, ärende

aineen olomuodot 12/II substances ämnestillstånd

aineosa * constituent  ämnesdel

ainoa, yksinkertainen 17/II single  enda, enkel

ainutlaatuisen 17/II uniquely enastående

aisti, taju, tunto 11/II sense sinne, känsla

aitaus 1/II enclosure stängsel, fålla

ajaa kilpaa, kilpailu * race tävla, köra tävling, tävling

ajelehtiminen, valuminen al51 drift driva, driva omkring

ajettavuus 19/I driveability  köregenskap

ajo fm driving  körning

ajoitettu 14/II timed inställd

ajoittaa 4/I time  ställa in, tidsplanerna

ajoitus 15/II timing inställning

ajojarru fm driving brake  färdbroms

ajoneuvo 10/II vehicle fordon

ajoneuvotulostin 17/II on-board printer fordonsprinter, hyttskrivare

ajonopeus fm drive speed  (kör)hastighet

ajopiirturi * tachograph färdskrivare

ajosilta, ajoluiska, kalteva pinta * ramp lastramp, lutande plan

ajoura fm logging road  stickväg

ajovalot fm driving lights  strålkastare

akansieni * Macrolepiota rhacodes rodnande fjälskivling

AKK 15/II BDC NDL (nedre dödläge)

akku, paineakku al50 accumulator batteri, tryckackumulator

akku, patteri 12/I battery  batteri

akkujännite 22/II battery voltage batterispänning

akseli 16/II axle axel/bäraxel

akseli 1/II shaft axel

akseli/voimans 8/I shaft drivaxel

akselipaino fm axle load  axelvikt

akti, toiminta 1/I act  aktion

ala, alla, alapuoli 19/II underneath under/underdel/undersida

ala, alue, piiri 3/II range område, region, distrikt

alakuolokohta 15/II bottom dead center alakuolokohta nedre dödläge

alamäen aikana 10/II downhill stretches under utförsbacke

alamäki 10/II downhill utförsbacke

alapuolella 1/II below undersida/på undersidan

alapuolella hj below på undersidan

alapuoli, alempi- 19/II lower side undersida/nedre

alapää al42 lower end nedre ända (kansanomaisesti moottorin alapää=vevlager/ramlager)

alas 2/I down  nedåt/utför

alaspäin 7/I downward  nedåt/utför

alempi 7/II lower nedre

alennettu, kevennetty fm reduced  sänkt/reducerat, avlastat

alennus 8/II reduction reduktion

alennus * discount rabatt

alennus, pudotus al55 reduction reducering, sänkning

alennusvaihde 4/II final gear train reduktionsväxel

alennusvaihde * reduction gear reduktionsväxel

alennusventtiili al51 reducing valve reduceringsventil

alentaa 6/I reduce  reducera

alentaa, halventaa fm lower  sänka/(rabattera)

alentaa, laskea 6/II reduce sänka

alentaa, vähentää 8/II reduce minska

alhainen 14/II low låg

alhainen 22/II low låg

alhainen kustannus al50 low cost låg kostnad

alikoko * undersize underdimension/överdimension

alinomainen 2/II constant kontinuerlig/återupprepande

aliohjautuvuus * understeering understyrning

alipaine * vacuum undertryck, vakuum

alipaine, tyhjiö al58 vacuum undertryck, vakuum, tomrum

alipainemäntä al58 vacuum piston vakuumkolv

alistettu 9/I subjected  underkastad

alkaa 2/I begin  påbörja/börja

alkuperäinen 2/I original  original

alkuperäinen 6/II primary ursprunglig

alkuperäiseen  12/II to original point (till)utgångs("läge")

alle 6 volttia 22/II below six volts under sex volt

aloittaa 10/II initiate börja, starta upp

altis, avoin, suojaton 8/II exposed känslig, öppen, oskyddad


altistaa * expose   utsätta

alue al44 range område

alue, toimintasäde al59 range funktionsområde, arbetsområde

alueilla 9/II in areas på områden

alueilla hj in areas på områden

aluslevy * plain washer bricka

aluslevy, tiiviste, välirengas * washer bricka, tätning, distansring

ampeereina 22/II in amps i ampere

ampeeri 11/I ampere  ampere

ampeeriluku virranv. 12/I ampere amperage  ampertal, strömstyrka

ankara 19/I severe  sträng/påfrestande

ankkuri * armature  ankare

annos ys ration dos

ansa, loukku * trap  fälla

ansa, pyydystää 2/II trap fälla

antaa 7/I to let  ge

antaa al42 give ge

antaa huumetta al49 dope ge en drog, ge narkotika

antaa myöten, pettää, taipua * yield ge vika, brista, böja sig

antaa vuokralle ys rent hyra ut

anturi, lähetin 11/I sending unit  givare

apteeraus fm bucking  aptering

apu al42 aid hjälp

apu-, lisä-, sivu- al53 accessory tilläggs-, extra.

apu-, sivu- 11/I auxiliary  annex/extra/tillägg

apu, tuki, kokouma 7/II backup stöd

arvioida, arvostella, luokitella 3/II rate uppskatta, kritisera, klassificera

arviointi * evaluation  värdering

arviointi, arvioida ys appraisal uppskatta

arvo * value  värde

arvo, merkitys 17/II value betydelse

arvo, merkitys 17/II value betydelse

arvokkuus, -asema ys dignity värdighet, ställning

arvon aleneminen ys depreciation värdeminskning

asema, asento, tila al50 position position

asema, paikka, sijainti al50 location läge, plats

asennetaan 10/II is fitted monteras/installeras

asennettu 5/II mounted monterad

asennus * installation  installering/montering

asennus 9/II mounting montering

asennus kiinnitys 16/I mounting  infästning

asennusmonttu, -kuoppa * pit monteringsgrop, smörjgrop

asennuspuristin * press-in tool monteringspress

asentaa 3/II install installera

asentaa 9/II mount montera

asentaa, installoida * install installera

asetettu taso al42 set level inställd nivå

asettaa al42 set sätta, ställa in

asettaa kohdalleen fm adjust  justera

asettaa yhteyteen al43 relate lägga i kontakt

asettaa, asentaa fm apply to  sätta

asettaa, määrätä ys constitute bestämma

asettua paikalleen al57 seating sätta sig, inta position

asia, esine, kappale 11/II thing ärende. sak, stycke

asiakas 17/II client kund

asianajaja ys barrister advokat

asianajaja ys solicitor företrädare

asianomainen fm respective  behörig

aste 15/II degree grad

aste, suhde, taso 2/II degree grad, förhållande, nivå

astelevy, kaariasteikko * protractor gradskiva, ställbar vinkel

astia, säiliö 2/II container kärl, behållare

aukikiertyminen al58 unwinding självlossna, uppskruva sig själv

aukko 21/II hole öppning

aukko, suu, reikä 6/II orifice hål, öppning

auraus fm ploughing  plöjning

auraus * toe in plogning, (toe in)

autolautta * ferry bilfärja

automaattinen 22/II automatic automatisk

automaattisesti 22/II automatic manner automatiskt

auttaa, korjata al52 remedy korrigera

avain, työkalu * spanner nyckel, verktyg

avartaa, kalvaa * ream kalibrera, brotscha

avautua al42 open öppnas

avohakkuu fm clear cutting  slutavverkning

avoin, avata 2/I open  öppen, öppna

avosuo fm open peatland  öppen torvmark

avustaa, auttaa al58 aid hjälpa, biträda

bensiini al58 gasoline bensin

bensiini am. 3/I gasoline  bensin

bensiini engl. 11/II petrol bensin

bensiinimoottori 19/I gasoline engine  bensinmotor

brutto fm gross  brutto

butaani fm butane  butan

different/erotus- 1/II differential differential

diodi al47 diode diod

dioksidi 18/II peroxide dioxid

doping, huume al47 dope doping, narkotika, drog

drive shaft allis kardaaniakseli drivaxel

dynamometri 14/II dynamometer dynamometer

edelleen, lisä- 17/II further fortsättningsvis

edellytys, ehto ys prerequisite förutsättning, villkor

edestakainen 1/I reciprocating  fram och tillbaka

edistää * promote  befrämja

edullisempi 2/II cheaper billigare

edustaa 13/II represent representera

ehkäistä 19/I inhibit  förhindra/skydda

ei pitempään 18/II no longer inte längre

ekosysteemi fm ecosystem  ekosystem

eksakti, tarkka, täsmällinen * exact  exakt, noggrann

elektrolyytti 18/II elektrolyte elektrolyt

elektroninen 22/II electronic elektronisk

elintärkeä 7/II vital livsviktig

emitteri, lähetin 21/II emitter emitter, sändare

energia 11/II energy energi

ennakko * advance förtändning=syt.ennakko, för-;raha= förskott;

ennakoida 18/I anticipate  förutspå

ennakoitu, toivottu ys anticipated väntad, förväntad

ennalta määrätty 6/II predetermined på förhand bestämd, förutbestämd

ennalta määrätty al59 specified på förhand bestämd

ennen 18/II before tidigare

ensiapusarja fm first aid kit  första hjälp förpackning

ensisijainen 2/II prime primär

ensisijaisesti 5/I primarily  primärt

epäjärjestys, sotkea ys clutter oordning

epäkesko 15/II tappet excenter

epäkesko * cam  excenter

epäpuhdas 2/II unclean oren

epäpuhtaudet al59 impurities orenheter

epäpuhtaus 2/II impurity orent

epäpuhtaus, lika 2/II contaminant orenhet, smuts

epätasapaino * unbalance obalans

erikoinen 21/II unusual speciell

erikoisen 14/II extra speciellt

erikokoisia hj different sizes olikstora

erilainen * different  olik

erilainen 18/II unlike olik

erilainen, eri al53 various olik, olika

erilainen, ero al53 different olik, skillnad

erilaisilla 13/II at various olika

erillinen 7/II separate separat

erillinen fm separate  separat

erimerkkinen varaus al48 unlike charge laddning med olikt förtecken (....olika förtecken)

eriste * insulator isolering

eristetty fm insulated  isolerad

eristys fm insulation  isolering/isolation

erityispiirre 17/II feature kännetecknande, kännetecken, karakteristik

erityistarpeet 17/II specific needs särbehov/specialbehov

ero * difference  skillnad

ero 9/II differential skillnad

ero-, erilainen 19/II different olik

erottaa 5/II separate skilja åt/separera

erottaa * separate  åtskilja

erottaa, tehdä huomatuksi ys distinguish åtskilja, utmärka

esikäsittely * pretreatment förbehandling, grund/botten-....

esilämmitin 16/II preheater förvärmare

esilämmitin fm preheater  förvärmare

esimerkiksi 15/I for example  till exempel

esiohjattu 9/II pilot controlled förstyrd

esiohjattu al52 pilot operated förstyrd

esipuhdistin * precleaner  frörensare/förfilter

esipuhdistin al45 pre-cleaner förrenare, förrensare

esisekoittua al61 premixing förblandad

esittely 8/I introduction  presentation/introduktion

esittää 22/II present presentera/förevisa

estosuunta al49 reverse bias förhindrad riktning

estää ehkäistä 5/I prevent  förhindra

estää, ehkäistä ys impede förhindra

eteenpäin 9/I ahead  vidare

eteenpäin 11/II forward framåt

eteenpäin al43 forward framåt

etu 19/I advantage  fördel

etu, paremmuus 15/II advantage fördel

etukuormaaja * front end loader  frontlastare

etupuoli, etuosa 6/II front framsida, främre del

etupää, -osa fm front  framdel; framvagn

etusija * precedence  företräde

etusija, -oikeus 7/II priority prioritet

etäinen, kaukainen 16/I remote  avlägsen, fjärran

etäis-/kauko-ohjaus 9/II remote control fjärrstyrning

etäisyys, välimatka 11/II distance avstånd, distans

fosfori al47 phosphorous fosfor

haaksirikko, raunio ys wreck skeppsbrott -et (5), vrak

haapa fm aspen  asp

haaparousku * aspen milk cap skogsriska

haaparousku * Lactarius trivialis skogsriska

haaparousku * northern milk cap skogsriska

haara al51 branch gren

haarukka, kytkeä yhteen * yoke gaffel, sammankoppla

haarukkavipu, hankaluu * wishbone gaffelarm

haavanpunikkitatti * orange aspen bolete aspsopp

haihduttaa 5/I dissipate  dunsta

haihtua 18/II dissipate avdunsta

haihtuva 3/I volatile  avdunstande

haihtuvuus 19/I volatility  avdunstning

hajaantua 18/II diffuse diffundera

hajota 18/II split split

hajottaa, levittää, hajaantua ys disperse dispergera

hajottaja lisäaine 19/I dispersant dispersionsmedel 

hake fm chip  flis

hakkuu fm logging, felling  avverkning

halkaisija, läpimitta 17/II diameter diameter

halkeama, repeämä ys rent spricka

hallinta fm control  kontroll

hallinta, ohjata 5/II control kontrollera, manövrera, styra

hallintalaitteet fm controls  manöverorgan

haluta  8/II desire önska

haluttu 18/II desired önskad

haluttu al51 desired önskad

haluttu, toivottava 2/II desirable önskvärd

halvempi al61 cheaper billigare

hammasjako, aste, nousu * pitch kuggdelning, grad, stigning

hammaskosketus, ryntö al54 mesh kuggingrepp, anfalls(vinkel)

hammaspyörä 16/II gear kugghjul

hammaspyörä 16/I gear  kugghjul

hammaspyörävälitys al43 gear drive kuggväxel, kuggtransmission

hammasvaihde 10/I gear  kuggväxel

hangata 3/I rub  gnida

hankkia itselleen 10/II incur anskaffa

hankkia, ostaa * purchase anskaffa, köpa

hankkia, saavuttaa hj acquire  uppnå

hankkia, varata 8/I provide  förse

hankkia, varustaa al58 provide anskaffa, utrusta

hansikaskotelo * glove box handskfack

hansikaskotelo * glove compartment handskfack

hapan fm acid  sur

hapero * Russula kremla

hapettuminen 2/II oxidation oxidering/oxidation

hapettumisen estolisäaine 19/I antioxidant  antioxidant/antirostmedel

happi 18/II oxygen syre

happi 3/I oxygen  syre

happo 2/II acid syra

happojäännös 18/II sulfate radical syrarester

harhailla, eksyä ys stray gå vilse

haritus * toe out toe out

harjus fm grayling  harr

harkinta, huomioon ottaminen 3/II consideration övervägande

harkita, pitää jnak 13/II consider överväga, anse

harmaaleppä fm grey alder  gråal

harmaamustesieni * Coprinus atramentarius grå bläcksvamp

harmi  2/II trouble svårighet, problem

hartsi, liima, pihka 19/I gum  harts

harvennus 17/II thinning gallring

harvesterin puomi fm harvester boom  harvesterarm/harvesterbom, skördarkran

harvesteripää 17/II harvester head skördarhuvud, skördaraggregat

harvesteriyksikkö fm harvesting unit  skördarenhet, skördare

hauki * pike gädda

hauras, hento ys fragile skör

havainnoida 20/II observe observera

havainnollistaa 18/II demonstrate demonstrera

havupuu fm conifer  barrträd

hehkua, hehku, hehkuttaa * glow glöda, glöd

hehkukierukka * glow coil glödspiral

hehkulamppu * glow bulb glödlampa (glödindikator)

hehkutulppa * glow plug glödstift

heidän oma hj their own deras egen

heijastamaton fm reflection free  oreflekterande

heikko 19/II weak svag

heilahteleva 1/II oscillating svängande

heilahtelun vaimennin * oscillation damper svängningsdämpare

heinä fm hay  hö

heittää al57 throw kasta

heittää pois, hylätä, romuttaa al59 discard kasta bort, kassera, skrota

heittää, paiskata 11/II pitch kasta, slänga

helposti fm easily  lätt

helposti al47 easily lätt, enkelt

helpottaa * facilitate  underlätta

helpotus, huojennus al58 relief lättnad

helppo fm easy  lätt

helppo käynnist. 19/I easy starting  lättstartad

helppopääsyinen ys accessible lättillgänglig

hengittää 13/II breath andas

hengitys 1/I aspiration  andning, andan

hengähdystauko, lykkäys ys respite paus, uppskov

herkkusieni * champignon champinjon

herkkutatti * Boletus edulis stensopp

herkkutatti * edible boletus stensopp

herkkä, arka 5/II sensitive känslig

herkkä, arka, murea ys tender känslig

heti (paikalla) ys promptly genast

heti, välittömästi 10/II immediately omedelbart

heti, välittömästi 17/II instantly genast

hetki al42 instant ögonblick

hevosenkenkä 20/II horseshoe hästsko

hevosvoima 14/II horsepower hästkraft

hidas ( matala) fm low  långsam

hidas, heikko, holtiton * slack trög, svag, hållningslös

hidastaa 10/II slow retardera/sakta in

hidastaa * decelerate sakta in, retardera

hidastaa, hidas al57 slow sakta in, sakta, långsam

hidastaa, viivyttää 10/II retard fördröja

hiekka 2/II sand sand

hiekoittaa, sora ys gravel grusa, grus

hienojakoinen * finely  finfördelad

hienon hieno 2/II tiny extra fint

hienosti 2/II finely fint

hieskoivu fm pubescent birch  björk, glasbjörk

hihna * belt  rem

hihnapyörä al57 drive pulley remskiva

hihnapyörä, köysipyörä * pulley remskiva, vajerhjul, vajerblock

hiili * C carbon  kol

hiili * coal kol

hiiliharja, harja, sivellin * brush kolborste, borste, pensel

hiilimonoksidi * CO  kolmonoxid

hiilivety * HC hydrocarbon  kolväte

hiilivety * hydrocarbon  kolväte

hilla fm cloudberry  hjortron

hilseillä, kuoria, riisuutua * peel flaga, skala

hilseily * scaling flagning

hinata * tow bogsera

hinaus, vastus, vetää * drag bogsering, motstånd, dra

hinausköysi * towing line bogserlina

hinauspuomi * tow bar bogserbom

hinta 3/II cost pris, kostnad

hinta 11/II price pris

hiova 2/II abrasive slipande

hirveä, kauhea, kamala ys strait hemsk

hirvi fm elg, moose  älg

hitaampi 10/II slower långsammare

hitaus 11/II inertia tröghet

hitsata, hitsi, hitsisauma * weld svetsa, svets, svetsfog

hiukkanen 2/II particle partikel

hoidettu, käsitelty 2/II treated behandlad

hoitaa pois 5/I carry off  göra bort

holkki, hylsy, istukka * socket hylsa

holkki, hylsy, putki 7/I sleeve  distanshylsa

holkki, pusla al54 bush hylsa, bussning

huippu hj peak topp

huippu 2/I top  topp

huippu, ylin kohta 11/II top topp

humus fm humus  humus

huohotin 2/II breather ventil, luftventil

huohotus hj air vent ventilation

huohotus, -tin hj vented manifold ventilation

huokoinen 2/II porous perforerad, porös

huokoinen * porous  perforerad, porös

huokonen 2/II pore perforering, por

huolehtia, pitää huolta al59 provide ombesörja

huolellinen 18/I carefull  noggrann

huolellisesti 5/II carefully  noggrant

huolenpito 18/I care  skötsel

huoli koskea 19/I concern  beröra (ngn) ; bekymmer

huolimatta/välittämättä jstk 3/II regardless trots

huoltoasema * filling station service station, bensinmack

huoltotaso, -silta fm service platform  serviceplattform

huomata 3/II note märka, observera, lägga märke till

huomata, panna merkille al48 notice notera, märka

huomattava 17/II outstanding märkbar

huomattava, melkoinen ys substantial påtaglig, kännbar

huomioi al59 observe observera

huomioonotettava (tärkeä) seikka 3/II consideration lägga märke till, notera

hurmaava, ihailtava ys adorable fascinerande

huuhdella 6/I flush  skölja

huuhtelu 15/II scavening spolning

huulitiiviste * lip seal packbox

hydr. puristin hj hydraulic press hydraulisk press

hydr. tunkki hj hydraulic jack hydraulisk domkraft

hydraulijohdin, linja al50 hydraulic line hydraulledning, hydraulisk ledning

hydraulijärjestelmä fm hydraulic system  hydraulsystem

hydraulinen tasapaino al52 hydraulic balance hydraulisk balans

hydraulinen venttiilinnostin * hydraulic tappet lifter hydraulisk ventillyftare

hydraulisesti 15/I hydraulically  hydrauliskt

hydrometri, tiheysmittari 13/I hydrometer  hydrometer

hydrostaattinen 4/II hydrostatic hydrostatisk

hylkääminen 5/I rejection  kassering, underkännande

hylsyavain * socket wrench hylsnyckel

hyvitys, korvaus ys remuneration kreditering, ersättning

hyväksyä 19/I accept  godkänna

hyytelö, hyytyä ys jelly ,gelé, dö bort

hyökkäys ys sortie anfall

hyötyajoneuvo * commercial vehicle nyttofordon

hyötykuorma * payload nyttolast

hyötysuhde * efficient  verkningsgrad

hyötysuhde, suorituskyky 3/II efficiency prestanda

häikäisy * glare bländning

häikäisysuoja fm sun blind  solskydd

häiritä al59 interfere störa

häiriö, sekaantuminen 17/II interference störning

hämmentää, heiluttaa al59 stir röra om

hämähäkki, ristikkoakseli * spider ledkors

hätätilanne 10/II emergency nödsituation

häviö al52 loss förlust

häviö, vähentää 18/II loss svinn

höyry 12/II steam ånga

höyry 19/I vapor  ånga

höyry 11/II vapour ånga

höyry al58 vapor ånga

höyrystyä 19/I evaporate  förånga

höyrystyä 3/I vaporize  avdunsta

ihmiskunta 11/II mankind mänsklighet

ikuisesti 11/II forever för evigt

ilma 1/I air  luft

ilma kuumenee 3/I air heats  luften blir hetare

ilma vedetään al44 air is drawn luft dras; luft sugs in

ilma, sää al42 weather luft, väder

ilma-alus 5/I aicraft  luft farkost

ilmaista 19/II indicate uttrycka

ilmaistu al59 indicated indikerat, uttryckt

ilmajousitus fm pneumatic cushion  luftfjädring

ilmakehä 2/II atmosphere atmosfär

ilmakehän al58 atmospheric atmosfärs, atmosfärisk

ilmakehän- hj atmospheric atmosfärs-, atmosfärisk

ilmakehän- al60 atmospheric atmosfär

ilmakerrointunnistin * oxygen sensor luftfaktor givare; lamda sond

ilmakompressori fm air compressor  luftkompressor

ilman 2/II without utan

ilman kanssa 3/I with air  med luft

ilman kanssa al42 with air med luft(en)

ilman poisto, vuoto, ilmaus * bleeding luftning,

ilman puhdistin 14/II air cleaner luftrenare

ilman saasteet fm air pollution  luft föroreningar

ilman sisäänotto fm air input  luftintag

ilmanpuhdistin al45 air cleaner luftrenare

ilmanpuntari * barometer  barometer

ilmanvaihtoreikä 1/II vent lufthål

ilmanvaihtoreikä hj vent  ventilationsöppning

ilmanvastus, laahaus * drag luftmotstånd, släpning

ilmaseos 2 air-mixture  luftblandning

ilmastointi fm ventilation  ventilation

ilmastointilaite 13/II air conditioner luftkonditionering

ilmatoiminen 16/II pneumatic pneumatisk

ilmatyyny * air bag luftkudde

ilmeinen, selvä 19/II obvious självklar

ilmiselvästi 13/II obviously självklart

ilmoittaa, olomuoto 20/II state meddela, tillstånd

ilotulitus, juhlavalaistus * illuminations fyrverkeri, festbelysning

imeä itseensä 13/II absorb absorbera

imu * induction sug, insug

imu sisäänotto 7/I intake  intag

imu- tai pakosarja al61 manifold insugs- eller grenrör

imu, imeminen, imupaine * suction  sug

imujärjestelmä 14/II intake system luftintag

imupuoli al54 inlet side insugssida

imupuoli al58 intake side insugssida

imusarja 13/II intake manifold insugsrör

imutahti 15/II intake stroke insugstakt

imutahti * induction stroke insugstakt

imuventtiili 2/I intake valve  insugsventil

indikoida, ilmaista 13/II indicate indikera

induktio 20/II induction induktion

indusoida, aiheuttaa 20/II induce inducera

indusoituu 20/II is induced induceras

irrotettava * detachable löstagbar

irrottaa 8/I disconnect  lösgöra

irrottaa * detach lösgöra, ta bort

irrottaa, avata, päästää * unfasten lösgöra, öppna, släppa

irrottaa, vaihtaa vapaalle * disengage lösgöra, frikoppla, sätta växeln i friläge

isku 10/I shock  slag

isku tahti 1/I stroke  arbetstakt

isku ylöspäin 2/I up-stroke  uppåtriktat slag

isku, kolaus al52 shock stöt, slag

isku, sysäys, törmäys al57 impact slag

iskuavain * impact wrench slagnyckel, mutterdragare

iskunkestävä * impact resisting slagfast, stötsäker

iskunvaimennin * shock absorber stötdämpare

iskutilavuus * cubic capacity, cc slagvolym

isohapero * marshy russula storkremla

isohapero * Russula paludosa storkremla

isommalle 7/II wider öppna   (-större-)

istua al42 seat sitta

istuimeen asennettu fm seat mounted  sätesmonterad

istuin fm seat  stol

istukka 9/II seat säte

istutus fm planting  plantering

itse al48 itself själv

itse asiassa hj in effect i själva verket

itse asiassa * virtually  i själva verket

itsensä, itse al50 itself sig själv, själv

itsestään selvästi hj obviously självklart

itsesyttyminen * spontaneuous ignition självantändning

jaettu 15/I divided  delad

jakaa 4/I deliver  fördela

jakaa 5/I distribute  distribuera

jakaa 15/I divert  dela

jakaa * divide  dela

jakaa al47 share dela, dela på, fördela

jakaminen, osa, osuus ys allotment fördelning, del

jakelu 19/I distribution  distribution

jakeluauto * delivery van utdelningsbil, utdelning med bil -lastbil, distribution bil

jakoavain, työkalu, avain * wrench skiftnyckel

jakopää 7/I timing drive  transmission

jakorasia, liitäntänapa * terminal fördelningsdosa, anslutningsplint

jakovaihteisto * dividing transmission fördelningsväxel; fördelningslåda

jakso al56 sequence period, avsnitt

jakso, vaihe 15/I sequence  period, steg

jalkanaula 16/I foot-pound  fotpund

jalo * noble  ädel

jalometalli * noble metal ädelmetall

jalostaa rotua fm breed  förädla, avla

jalusta 17/II pedestal stativ

jarru 10/II brake broms

jarru, hidastin 10/II retarder retardator

jarru, kitka, raahata * drag broms, friktion, släpa

jarrujärjestelmä fm braking system  bromssystem

jarrurumpu * brake drum bromstrumma

jarrutusmomentti 10/II braking torque bromsmoment

jatkaa 19/I extend  förlänga

jatke 16/II extension förlängning

jatkettu 16/II extended förlängd

jatkettu/jatkettava kuormatila fm extended bed  förlängt lastutrymme

jatkopuomi fm extension boom  utskjuta, telekopbom, utskjut

jatkua 18/II continue fortgå

jatkua, jatkaa hj continue fortsätta

jatkuva al54 continuous oavbruten, kontinuerlig

jatkuva al56 sustained kontinuerlig

jatkuvuus hitaus 12/II inertia tröghet

jauhe, puuteri, puru, nuuska * powder pulver  (mjöl, puder/pulver, spån, snus)

jne, ynnä muuta 3/II etc = etcetera o.s.v. = och så vidare

jne. fm e.t.c.  o.s.v.

jnk aikana 9/I during  under tiden

jnk kautta 10/II via via

jnk lyömä 19/I struck  slagen

jnk sijasta 4/I instead  istället för

jnk sijasta 21/II instead of i stället för

jnk vastainen 19/I adverse to  i motsats till

jnk. aikana al42 during under.... tiden

jnk. mukaan * according  enligt

jnk. suuntaan al48 toward mot

jnk. vaikutuksesta al61 due to med påverkan av ngt, influeras av

johdin 5/I baffle  ledare

johdin 20/II conductor ledning

johdonmukaisesti 9/II consequently konsekvent

johdonmukaisesti hj consequently konsekvent

johdotus * wiring  kablage

johtaa 6/I conduct  leda

johtaa 19/I derive  leda, härleda

johtava 20/II leading ledande

johto * lead  ledning

johtuen jostakin al61 due to beroende av

johtuva, seuraava 20/II consequent beroende på/ som en påföljd av

jokainen 4/I each  varje/envar

jokamiehen oikeus fm everyman`s rights  varmansrätt, allemansrätt

jokin 22/II something något

joko- 9/II either vare sig -

joko tai al58 either- or antingen eller

joko... tai 10/II either... or antingen... eller

jompikumpi al43 either endera

jonkin puute al47 lack avsaknad av, brist på/av

jos painaisimme hj if we were to push om vi skulle trycka på

jotta al59 in order för att

jousen jännitys al51 spring tension fjäderns spänning

jousen keskitappi * spring tie bolt  fjäderns centrumtapp

jousi 6/II spring fjäder

jousikuormitteinen 16/II spring loaded fjäderbelastad

jousivaikutteinen fm spring action  fjäderpåverkad

joustava, taipuisa al43 flexible flexibel, böjlig

joustavuus 17/II flexibility flexibilitet

joustavuus al50 flexilbility flexibilitet

joutokäynti * idling tomgång

joutokäyntinopeus * idling speed tomgångshastighet, tomgångsvarvtal

joutomaa fm waste land  impediment

jtk kohti, päin 20/II toward mot

juhlia, remuta ys revel festa; ha en fest

juna * train  tåg

juoksupyörä, siipipyörä * impeller skovelhjul, vinghjul, vattenhjul

juoksuttaa * dfrain off avtappa, låta rinna

juolukka fm bog whortleberry  odon

juottaa * braze löda, vattna

juuri  fm root  rot

juuttua 2/II caught fastna

juuttua, ahtautua, ruuhka * jam fastna, trängas, rusning

jykevämpi, vankempi al61 sturdier stadigare

jyrkkä rinne ys steep slope brant sluttning

jyvä 2/II grain korn

jäkälä fm lichen  lav

jäljelle jäävä 7/II remaining återstående

jälkihoito * aftertreatment  eftervård

jälkitiputus * post-injection  efterdropp

jälleen al42 again på nytt, åter igen, igen

jälsi fm cambium  sav, savring

jänis fm hare  hare

jännite 12/I ed  spänning

jännite 11/I voltage  spänning

jännite, kiristys, pingotus * tension spänning, sträckning

jännitys 10/I stress  spänning

jännitys al55 stress spänning, påfrestning

jännitys al42 tension spänning

jännitys, rasitus 13/II stress påfrestning

järeämpi al61 more rugged kraftigare

järjestelmä 5/I system  system

järjestelmä al54 system system

järjestää * arrange  ordna

järjestää, taivuttaa ys dispose övertala

jäteauto * garbage truck avfallsbil

jätesakka, rapa * sludge slam, lort, gyttja

jätesakka, -terva 2/II sludge slam

jättää 19/II leave lämna

jättöpuoli 15/II backside baksida, släppsida, lossningssida

jäykistetty * trussed förstyvad

jäykkä, kiinteä fm rigid  stel

jää 12/II ice  is

jäädyttää 2/II freeze frysa ner

jäädä 9/II remain kvarbliva/stanna

jäädä al44 remain stanna

jäädä al59 remain lämna

jäädä/olla jäljellä 2/I remain  restera

jäähd. järjestelmä 5/I cooling system  kylsystem

jäähdytin fm cooler  kylare

jäähdytin 5/I radiator  kylare

jäähdytin al50 cooler kylare

jäähdytin al59 radiator kylare

jäähdyttimen säleikkö * radiator screen kylargaller

jäähdyttämällä 12/II by cooling avkylning

jäähdyttävä ilma 5/I cooling air  avkylande luft (kylluft)

jäähdyttää 6/I coll  kyla

jäähdyttää * refrigerate kyla

jäähdytys 10/II cooling kylning

jäähdytys 5/I cooling  kylning

jäähdytysneste 5/I coolant  kylarvätska

jäännös * residue  rest

jäätyminen 19/I icing  isbildning

jäätyä 19/I freeze  frysa

kaapia, raapia, hangata * scrape skrapa

kaarihitsaus * arc welding bågsvetsning

kaarnikka * crowberry kråkbär

kaasu 2/I gas  gas

kaasumainen 12/II gas gasformig

kaasut al45 gases gaser

kaasutin 13/II carburettor förgasare

kaasuttimen kurkku al60 venturi förgasarhals

kaataa fm fell  fälla

kaataa al56 pour puu=fälla, esim. maito=hälla

kaatokone fm feller  maskinfällare

kaatovänkä fm felling lever  brytjärn

kaatoyksikkö, -pää fm felling unit  fällhuvud

kaavinrauta, kaavin * scraper skrapa,

kahdeksan volttia 22/II eight volts åtta volt

kahdesti ympäri 2 around twice  två varv runt

kahmari * grab grip, lastgrip, timmergrip

kaiken aikaa, herkeämättä al60 constantly hela tiden, kontinuerligt, oavbrutet

kaikissa suunnissa hj in any directions i alla riktningar

kaikki fm all  alla

kaikkialla 2/II everywhere överallt

kaikkialla hj throughout överallt

kaikkiin suuntiin hj all directions i alla riktningar

kaivinkone fm excavator  grävmaskin

kaksi asiaa 3/I two things  två saker

kaksikerroksinen bussi * double decker tvåvånings buss, dubbeldäckare

kaksitoiminen hj double acting dubbelverkande

kaksoispaluusuodatin fm dual return filter  dubbla returfilter

kalastus fm fishing  fiske

kalibrointi * calibration  kalibrering

kalina, räminä * clash  skrammel

kalliimpi al61 more expensive dyrare

kallis al43 expensive dyr

kallistaa al43 tilt luta

kallistettava 17/II tiltable lutbar

kallistus fm tilting  lutning

kalteva, viettää, viistous * ramp lutande, slänt

kalustus, sisustus fm fittings  inredning

kalvaa, väljentää * ream brotscha

kalvain, avarrin * reamer brotsch

kalvashaaparousku * pallid milk cap blek skogsriska

kalvashaaparousku * Lactarius utilis blek skogsriska

kalvo, kierukka, himmennin * diaphragm membran, spiral, bländare/avskärmare

kammio, tila 4/I chamber  kammare

kampi, veivi al61 crank vev

kampiakseli 11/II crankshaft vevaxel

kampiakseli 2/I crankshaft  vevaxel

kampikammio 6/I crankcase  vevhus

kanava 5/I duct  kanal

kanava, virtaustie al52 passage kanal

kangashapero * brick-red russula tegelkremla

kangashapero * Russula decolorans tegelkremla

kangasrousku * Lactarius rufus pepparriska

kangasrousku * rufou milk cap pepparriska

kangassillihapero * Russula erythropoda sillkremla

kangastatti * Suillus variegatus sandsopp

kani fm rabbit  kanin

kannatin 16/I bracket  fäste

kannatinpukki * trestle bärstativ

kannattaa, tukea ys sustain stöda

kannen tiiviste 14/II head gasket topplockspackning

kansallispuisto fm national park  nationalpark

kansi, peite, -levy * cover lock

kansiventtiili al57 valve-in-head toppventil

kanta 21/II base bas

kantaa kuljettaa 9/I carry  bära

kantaja, kuljettaja al47 carrier bärare, transportör

kantarengas 21/II base ring basring

kantavuus, kuormitusluokka  fm load rating  bärförmåga

kanto fm stump  stubbe

kapasiteetti, kyky al59 capacity kapacitet, förmåga

kappale 3/II chapter stycke

kappale * piece stycke

kara, kela, puola 15/I spool  spole

kara, puola, rulla 6/II spool rulle

kara, varsi, runko 5/II stem slid

karaventtiili al51 spool valve slidventil

kardaani allis cardan kardan, slutväxel, bakväxel

kardaaniakseli allis cardan axle kardanaxel

kardaaniakseli allis cardan shaft kardanaxel (mellanaxel)

kardaaniakseli allis universal driving shaft kardanaxel

karhu fm bear  björn

karikka 16/II stake stötta

karkaistu * hardened härdad

karkea 19/I rough  grov

karkeasti * roughly  grovt

karkeus 2/II roughness ojämnhet

karsia fm limb, delimb  kvista

karsinta fm delimbing  kvistning

karsintakone fm delimber  kvistare (kvistningsmaskin)

kartio al42 tapered kon; konisk

kartiohammaspyörä 9/I bevel gear  koniskt kuggdrev

kartiohammaspyörä * bevel gear koniskt kugghjul/koniskt kuggdrev

kartiorullalaakeri * tapered roll bearing koniskt rullager

kartuttaa * accumulate  samla

karvarousku * woolly milk cap skäggriska

karvarousku * Lactarius torminosus skäggriska

kasaaja fm buncher  sammansättare

kasaantua 18/II accumulate hopsamla sig, hopas

kasaus fm bunching  samla ihop

kasettisoitin fm casette player  kasettbandspelare

kasvaa, lisääntyä hj increase tillväxa föröka sig

kasvatus fm growing  uppdrivning; uppväxning; fostran

kasvo 15/II face  ansikte

kasvu fm growth  ökning

kasvupaikkatyyppi fm biotope-site type  typ av tillväxtplats

kataja fm juniper  en

katalysaattori * catalyst  katalysator

katalyyttinen * catalytic  katalytisk

katastrofijarru fm emergency brake  katasrofbroms

katkaista fm slash, break  bryta/stänga av

katkaisu 17/II cross-cutting kapning

katkoa fm cross cut  kapa

katkoja 11/I breaker  bryatre (konetekn. brytarspetsar), brytare

katkoja fm cross cutter  kapare; kap

katkoja fm slasher  kapare; kap

katsaus 9/I review  översikt

katsoa al48 look titta

katsokaamme 12/II let's look låt oss titta

kattaa, peittää 3/I cover  täcka

katto fm roof  tak

kattoteline * roof rack takställning

kauha * scoop skopa

kaukokuljetus fm long distance haul  fjärrtransport

kaukovalo * country beam fjärrljus

kaukovalo * high beam fjärljus; huvudstrålkastare

kaulus, rengas * collar  krage, avkastare (tekn. avkastning)

kaupallinen  19/I commercial  kommersiell

kauppatavarat 17/II merchandize affärsbeteende, varor, försäljning

kaura ys oat havre

kehittää 19/I develope  utveckla

kehittää 5/I generate  generera

kehittää al52 develop utveckla

kehittää, luoda 8/II create skapa

kehitysluokka fm development class  utvecklingsklass

kehnäsieni * Rozites caperatus rykad toffskivling

kehnäsieni * gypsy mushroom rykad toffskivling

kehrääminen ys spinning spinning

kehä al47 ring ring, periferi

keino, väline 8/I means  metod, medel

keinotekoinen * artificial konstgjord

keinuakseli fm pivoted axle  ledbar axel

keinuva, kääntyvä fm pivoted  ledbar, vridbar

keinuvipu 7/I rocker arm  vipparm

kelaus, käämintä 19/II winding linda

keltahaarakas * Ramaria flava gul fingersvamp

keltahapero * yellow russula gulkremla

keltahapero * Russula claroflava gulkremla

keltahelttavahakas * Hygrophorus karstenii äggvaxing

keltavahvero * Cantharellus cibarius kantarell

keltavahvero * chanterelle kantarell

keltavalmuska * Tricholoma flavovirens riddarmusseron

kemiallinen 18/II chemical kemisk

kemiallisesti 2/II chemically kemiskt

kenno 18/II cell cell

kenttä 19/II field fält

keraaminen * ceramic  keramisk

keritä, leikata 2/II shear klippa

kerran 15/II once engång

kerroin, suhde * ratio faktor, förhållande

kerros * layer  våning

kerrossyöttö * stratified charge skiktmatning

kerrossyöttö * stratified supply skiktmatning

kerrostaa, kerrostua * stratify lägga i skikt, skitbildas

kerrostuma 19/I deposition  avsättning

kertaa 3/II times gånger

kertoa, monistaa 11/II multiply förmångdubbla, fördubbla, multiplicera

kerätä al44 collect samla in, samla upp

kerätä poimia 5/I pick up  plocka

keski 19/I middle  mitt

keskiarvo * average  medeltal

keskimääräinen 13/II average i medeltal

keskinäinen, molemminpuolinen ys mutual mellan parter

keskiokt. bensa 19/I regular  medium oktan bensin

keskipaine 13/II mean pressure medeltryck

keskipakois- * centrifugal  centrifugal...

keskittyä, kerääntyä 19/II concentrate koncentrera sig

keskittää fm concentrate  koncentrera

keskitys * concentration  koncentration

keskustella 12/II discuss diskutera

keskustella 19/I discuss  prata

kestäminen 19/I duration  uthållighet

kestävyys * durability hållbarhet

kestää 10/I withstanding  hålla; utstå

kestää al61 withstand hålla utstå

ketju al50 chain kedja

ketjupyörä * sprocket kedjedrev, kedjehjul

ketjut 16/II chains kedjor

kevennetty 16/II unloaded avlastad

kevennetty fm unloaded  avlastad

kevyt harvennus fm light thinning  lätt gallring

kevytmetalli * light alloy lättmetall

kide, kristalli al47 crystal kristall

kiehua 19/I boiling  koka

kierre, kierteittää * thread gänga

kierrejousi * helical spring spiralfjäder

kierros 15/II revolution varv

kierros, vallankumous al43 revolution revolution, varv

kierrostilavuus 5/II displacement slagvolym

kierrättää 6/I route  rotera

kierrättää, kiertää al59 circulate cirkulera, snurra

kierto, pyöriminen al54 rotation rotation

kierto, tahti 1/I cycle  cykel

kiertokanki 7/I connecting rod  vevstake

kiertäminen 2/II circulation cirkulera

kiertää 5/I circulate  cirkulera/vara i omlopp

kiertää uudelleen 5/I recirculate  cirkulerar återigen

kierukka al58 coil spiral

kierukkapyörästö * worm gear snäckväxel

kiihdytys * acceleration  acceleration

kiihottava, kannustava ys incentive stimulerande

kiila ys wedge clamp kil

kiila, avain * key kil, nyckel

kiilaura * key-groove kilspår

kiilautua 2/II wedge kila sig

kiillotettu 2/II polished polerad

kiilto * gloss glans, glänsande

kiinni-auki venttiili al52 open-closed valve stängd-öppen ventil; tvåvägsventil

kiinnittyä 7/I attach  fästa sig

kiinnittää, liittää 21/II attach fästa

kiinteä 16/I fixed  fixerad

kiinteä 2/II solid fast

kiinteä polttoaine * solid fuel fast bränsle

kiinteä tuotto hj fixed displacement fast slagvolym

kiinteä, jatkuva 9/I constant  konstant

kiinteä, pysyvä 6/II fixed fixerad

kiinteä, sovitettu 5/II fixed bestämd

kiintoavain * open end wrench fast nyckel

kiintokuutiometri fm solid cubic meter  fast kubikmeter

kiistanalainen 18/II controversial tvistefråga

kiittää, kehua, ylistää ys praise pris

kilowattitunti 11/II kilowatthour kilowattimme

kipata * dump tippa

kipinä 14/II spark gnista

kipinän pidätin al44 spark arrester gnist hållare

kipinäsytytteinen 14/II spark-ignition med gnisttändning

kipinäsytytteinen al44 spark-ignition med gnisttändning, med tändstift

kipinäsytytteinen al45 spark-ignition med tändstift, med gnisttändning

kippiauto, kaivosauto * dumper lastbil med tippflak, dumper

kiristinsilmukka ys chocker loop snara

kiristys ys blackmail åtdragning; utpressning

kita, leuka, suu, pihdit * jaw käft(ar), öppning

kitka 13/II friction friktion

kitkahäviöt al50 frictional losses friktionsförlust

kitkaketju 17/II antiskid chain snökedja

kitti, kitata * putty kitt, kitta

kitumaa fm forest land of low productivity  impediment

kivennäismaa fm mineral soil  mineraljord

koe, kokeilla 19/II experiment experiment, experimentera

koe, kokeilla hj experiment experiment, experimentera

koe, maastoajo * trial prov, terrängkörning

koe, tutkimus al60 experiment försök

kohdata 12/II encounter möta

kohdistaa  al51 exert rikta, inrikta

kohdistua al42 tend rikta sig

koho * float flottör

kohokammio * float chamber flottörhus

kohta fm item  position

kohtalaisen 18/I fairly  måttlig/ganska

koitua, aiheutua ys accrue förorsakas av

koivu fm birch  björk

koivuhapero * Russula aeruginea grönkremla

koivuhapero * green russula grönkremla

koivunkantosieni * Kuehneromyces mutabilis föränderlig toffskivling

koivunkantosieni * changeable pholiota föränderlig toffskivling

koivunpunikkitatti * orange birch bolete tegelsopp

koivunpunikkitatti * Leccinum versipelle tegelsopp

kojelauta 10/II dashboard instrumentpanel

kojepöytä * console  konsol

kojetaulu, peitelevy, levy * panel instrumentpanel, täckplatta, platta,; skiva

koko 3/II size storlek

koko, kokonainen 2/II whole hel, hela

koko, suuruus al50 size storlek

kokonaan 15/I entire  helt.

kokonaan, täysin 6/II completely totalt

kokonainen * entire  hel.

kokonainen, koko al48 entire helhet, hel

kokonais- 13/II overall total-

kokonais- fm overall  helhets-

kokonaispaino, bruttopaino * gross weight totalvikt, bruttovikt

kokonaisuus, eheys ys integrity helhet

kokonaisuuteen  * integral  till sin helhet

kokoomaputki * manifold  uppsamlingsrör

kokoonpano ys composition sammanställning

kokoonpuristumaton hj incompressible okomprimerbar

kokoontua yhteen al49 congregate samlas, samling (vid)

kollektori, kokooja 21/II collector kollektor

kolmella tavalla 7/II in three ways på tre olika sätt

kolmiosainen ys tripartite tredelad

kolosyöpyminen 2/II pitting gravrostangrepp

kompensoida 15/I compensate  kompensera

komponentti, osa fm component  komponent

kone, koneisto 8/I machine  maskin

koneisto, mekanismi, järjestelmä * mechanism drev(kellonkoneisto=urverk), mekanism, system

konerikko 18/I breakdown  maskinhaveri

koostua jstk 19/I consist of  bildas av

koostumus * composition  sammansättning

korjaamo * workshop verkstad

korjaamokäsikirja * workshop manual verkstadshandbok

korjata 2/II repair reparera

korjaus 18/I repair  reparation

korkea okt bensa. 19/I premium fuel  högoktanig bensin

korkea/matala fm high/low  hög/låg

korkealla sijaitseva 17/II commanding högt belägen

korkeus 16/II height höjd

korkeus al44 altitude höjd

korkeus, kukkula ys elevation höjd, kulle

korostus, paino ys emphasis betoning, vikt

korpi fm spruce swamp  ödemark

korroosion esto * corrosion prevention anti rost, rostskydd, förhindrande av korrosion

korroosiosuojaus * corrosion protection rostskydd, korrosionsskydd

korvasieni * false morel stenmurkla

korvasieni * Gyromitra esculenta stenmurkla

korvata 18/II replace ersätta

korvata, kompensoida 6/II compensate kompensera

korvata, kompensoida al61 offset ersätta, kompensera

korvata, tasata 5/II compensate utjämna

korvata, uusia al54 replase ersätta, förnya

korvike hj substitute surrogat, ersättning

koska, kun al60 since emedan, då

koskea 22/II concern beröra

koskettaa, koskea al61 touch beröra

kosketuskulma * dwell angle infallsvinkel

koskien jtk; mitä tulee jhk. 3/II in regard to i anslutning till

kosteikkovahvero * Cantharellus lutescens rödgul trumpetsvamp

kosteus 2/II moisture fuktighet

kosteus * moisture  fuktighet

kosteus * humidity fuktighet

kotelo * housing  hus

koteloida 7/I house  täcka (över)

koura fm grapple  grip

kouran kääntäjä fm rotator  rotator

kova isku, törmätä 20/II thump slag

kovalentti, kem. sidos al47 covalent kovalent

kovalenttinen al48 covalent kovalent

kovametalli * tungsten carbide hårdmetall

kovetin * hardener härdare

kruunupyörä * bevel pinion kronhjul

kuha * pike perch gös

kuinka 18/II how hur

kuitenkin hj however ändå

kuitu, säie, syy  2/II fibre fiber

kuiva sylinteriputki * dry cylinder sleeve torrt cylinderfoder

kuivatus, salaojitus, viemäröinti * drainage torrläggning, täckdikning, dränering

kukin, kumpikin al54 each envar, varje; båda

kuljettaa 19/II carry föra

kuljettaa  fm transport  transportera

kuljetus 16/II transporting transport

kuljetuskorkeus fm transport height  transporthöjd

kulkea al51 travel köra, åka, gå

kulkea jnk. yli al49 crossing gå över ngt

kulkea läpi 2/II pass through gå igenom

kulkea läpi al44 pass through passera genom, gå igenom, ta sig igenom

kulkea ohi 2/II past passera

kulkea ohi  al45 pass passera, gå förbi

kulkea ympäri 5/I passing around  gå runt

kulkea, matkustaa 21/II travel resa

kulkeminen 9/II routing att röra sig

kulkunopeus 10/II road speed hastighet

kulkunopeus fm travelling speed  hastighet

kulkunopeus al51 travel speed körhastighet

kulma * angle  vinkel

kulma 9/I corner  hörn

kulman kautta 9/I around the corner runt hörnet

kulmanopeus 3/II angle speed vinkelhastighet

kulmateräs * angle bar vinkeljärn

kulmikkuus 15/II angularity kantighet

kulotus fm broadcast burning  löpbränning

kulua 2/II wear nöta

kulua loppuun 6/I wear out  utslitas

kulunut 14/II worn sliten

kulunut istukka al52 worn seat  nerslitet ventilsäte

kulutettu loppuun 18/II exhausted utsliten

kuluttaa al45 expend nöta,  spendera

kulutus 13/II consumption förbrukning

kulutuspinta, telaketju * tread slityta, band (larvband)

kumota 19/II cancel upphäva

kun al57 when då

kun kerran, koska 8/II since ty, emedan

kun, koska al43 since då, emedan

kunnes al42 until tills

kunnianhimoinen ys ambitious ambitiös.

kunnossapito 13/II maintenance underhåll

kunto hj condition kondition

kuohusavi 2/II fuller's earth koklera

kuoletus ys amortization amortering

kuori, parkki fm bark  bark

kuormaa kantava metsätraktori 16/II forwarder skotare

kuormaaja  7/II loader lastkran

kuorma-auto fm lorry, truck  lastbil

kuormantunteva fm load sensing  lastkännande

kuormatila 16/II bed lastutrymme

kuormatila fm bed  lastutrymme

kuormatraktori fm forwarder  skotare

kuparijohdin al48 copper wire kopparledare

kuristaa 15/I throttle  strypa

kuristus 8/II restriction strypning

kuristus hj restriction strypning

kuristus al60 restriction strypning

kuristus, kuristaa 5/II throttle strypning

kurkku al60 throat hals

kurkku, kapea aukko * throat hals

kuten nähdään 4/II as shown som visat

kuten näytetään 20/II as indicated som påvisat

kutsua al47 call kalla, inbjuda

kutsutaan hj is created kallas

kutsutaan al56 is called kallas, benämnas

kuulua, liittyä jhk ys pertain~to höra till, ansluta sig till

kuuma al59 high-temperature hett, varmt

kuumentamalla 12/II by heating med uppvärmning

kuumin al42 hottest hetaste, varmaste

kuusenleppärousku * Lactarius deterrimus granblodriska

kuusi fm spruce  gran

kuusilahokka * Hypholoma capnoides rökslöjskivling

kuusilahokka * smoky-gilled woodlower rökslöjskivling

kuusiokoloavain * allen key insexnyckel

kuusiokoloruuvi * socked head screw insexskruv

kuutiojalka  cubic foot  kubik fot

kuutiotuuma 3/I cubic inch  kubik tum

kuva al48 illustration bild

kuva, kuvata 11/II image bild; kort, fotografera

kuvailla 3/II describe beskriva

kuvailla hj describe beskriva

kuvio, piirros 7/II figure beskrivning, skiss

kuvitella al50 imagine föreställa sig

kvartsi 2/II quartz kvarts

kyetä * enable  kunna

kykenevä 6/I able  kunnig

kykenevä 3/II capable kapabel

kykenevä, pystyvä al43 capable kunnig

kyky 13/II ability förmåga

kyljittäin, vierekkäin 19/II alongside sida till sida, bredvid varandra

kylläinen, täynnä * replete mätt, full,-t, fylld

kyllästää * sature impregnera,

kylmä ilma 5/I cold weather  kallt väder; kall luft

kylmä sää al58 cold weather kallt väder, kall väderlek

kylvö fm seeding  sådd

kymmenenteen osaan al56 to one tenth till en tiondedel, en tiondedels

kypsä ys ripe mogen

kypärä * helmet hjälm

kytkemällä al48 by connecting medelst inkoppling, genom att förena, inkoppla

kytketty 10/II connected inkopplad

kytkeä 9/II connect koppla

kytkeä 8/I connect  förena

kytkeä 10/II engage ansluta

kytkeä * switch  ansluta

kytkeä yhteen 12/I engage  sammankoppla

kytkeä, yhdistää 17/II couple sammankoppla

kytkin 4/II clutch koppling; strömställare

kytkin, kytkeä 21/II switch koppling, koppla in

kyyhkynen ys pigeon duva

kyynärnoja, käsinoja fm arm-rest  armstöd

käden liike, ele ys gesture gest

käpy fm cone  kotte

kärkipihdit * nippers spetstång

käsijarru * hand brake handbroms

käsikaasu, kuristin fm throttle  handgas

käsikirja, käsikäyttöinen * manual handbok, manuell

käsikirja, matkaopas * guide handbok, reseguide

käsikäyttöisesti al58 manually manuellt

käsin 9/II manually manuellt; för hand

käsitellä al50 handle hantera

käsitellä, ohjata 17/II manoeuvre hantera, styra

käsittely * management  hantering

käsivipu 9/II manual lever handtag

käydä joutokäyntiä * idle gå på tomgång

käydä sisään 19/II enter komma in; göra entré'

käynnistin 11/I starter  startapparat

käynnistinmoottori 12/I starting motor  startmotor

käynnistys al58 starting start

käynnistyskytkin 12/I starter switch  startlås

käyrä 11/I curve  kurva; krök

käyrästö 13/II tracing diagram

käytetty paine hj applied pressure inställt tryck

käytetään 3/II is used användes

käytetään al51 is used användes

käyttäen 16/I by using  med användning av, medelst

käyttävä hammaspyörä al55 pinion drivande kugghjul, drev

käyttävä hammaspyörä * pinion drivande kugghjul, kuggdrev

käyttää * apply  använda

käyttää al42 use använda

käyttää ponnistaa 2/I exert  använda

käyttää, ajaa 1/I drive  köra

käyttää, ponnistaa 8/II exert använda

käyttää, suunnata al58 apply bruka, inrikta

käyttö 19/I application  bruk

käyttö fm operation  användning

käyttö hj usage användning

käyttö 18/II use användning

käyttö sovellus 16/I application  bruk

käyttö, sovellus 3/II application anpassning

käyttöakseli 16/I drive shaft  drivaxel

käyttöakseli al54 drive shaft drivaxel

käyttöhihna 5/I drive belt  drivrem

käyttöteho 7/I driving power  driveffekt

käyttövoima hj work force drivkraft

käytännöllinen 13/II practical praktisk

käytännöllisesti hj practically praktiskt taget

käytäntö, harjoitus 3/II practice praxis; rutin

käytävä, kanava 7/I passage  kanal, gång

käämi 11/I coil  lindning

käämitään, kelataan 19/II is wound lindas

käänteisesti hj in reverse i motsatt.. ; reverserat

kääntyä 8/I turn  vända

kääntyä tapin varassa fm pivot  vridas (runt en tapp)

kääntyä, kääntää fm turn  vrida

kääntää toisaalle 5/II diverting vända bort

kääntää toisaalle al51 divert vrida åt sidan; vika åt sidan

kääntökehä fm slewing drive  svängkrets

kääntösäde fm turning radius  svängradie

kääntötappi, akseli fm pivot  vridtapp, axel

kääntöympyrä * turning circle vändcirkel (diameter)

laahata al57 scuff släpa

laaja, laajalle al58 wide vid, vitt (omkring)

laaja, suuri 17/II large vid

laaja, valtava, suuri 3/II wide enorm

laajalti 16/I widely  vitt

laajeta paisua 1/I expand  expandera

laakeri 14/II bearing lager

laakeri al44 bearing lager

laakerin tappi al44 journal lagertapp

laatia, kerätä, toimittaa ys compile formulera, utarbeta

laatu 17/II quality kvalitet

laatuluokka al61 grade kvalitetsklass

ladata 1/II charge ladda

ladata uudelleen al53 recharge ladda på nytt

ladata, lataus al53 charge ladda, laddning

lahjonta ys bribery mutning

lahjottavissa oleva ys bribable mutbar

lahna * bream braxen

laidun ys pasture äng

laiduntaa ys grazing beta

laiha 13/II lean mager

laiha * lean  mager

laiha, laihduttaa al58 lean mager, magra

laimennus 18/II dilution utspädning

laimentaa * dilute  utspäda

lain mukainen fm according to law  lagenlig

laiskasti 3/I lazily  segt; sakta; långsamt

laita, reunus al60 edge kant (lavan laita=läm)

laite, koje * device  apparat

laite, varuste, varustus 16/I equipment  instrument

laivasto 19/I fleet  flotta

laji ys species sort, slag

lajitella 17/II sorting sortera

lakka, pihka 19/I varnish  kåda

lakkabensiini, mineraalitärpätti * white spirit lackbensin, mineralterpentin

lakritsirousku * Lactarius helvus lakritsriska

lampaankääpä * Scutiger ovinus fårticka

lampaankääpä * sheep polyporus fårticka

lamppu fm lamp  lampa

lankku fm plank  planka

lannoitus fm fertilization  gödsling

lasikuitu * glass fibre glasfiber

lasinpyyhkijä * screen wiper vindrutetorkare

lasittaminen, ikkunat fm glazing  glasläggning

lasittuva ys glazing bli glasaktig

laskea 3/II calculate räkna

laskea 5/I decrease  minska

laskea pois (vettä, ilmaa, höyryä) 18/I bleed  släppa (ut)

lasku, tili 13/II account räkning, konto

laskukone * integrator  räknemaskin

lasti, taakka, kuorma fm load  last

lastu, pala, siru 2/II chip spån

lataus al53 charging laddning

lattapihdit * flat pliers kniptång, linjetång

laturi 13/II generator generator

laturi * dynamo generator

latvan katkaisu fm topping  topp kapning

latvus fm crown  krona

lauma ys herd hjord

lauta fm board  bräda

lautas- tai patruunaventtiili al51 poppet valve tallriks- eller patronventil

lautasjousi * belleville spring skivfjäder

lautaspyörä 9/I ring gear  tallrikshjul

lautasventtiili 9/II poppet tallriksventil

lautasventtiili * disk valve tallriksventil

lautasventtiili al42 poppet tallriksventil

lehdet  fm leaves  blad

lehmäntatti * Leccinum scabrum björksopp

lehmäntatti * Leccinum scabrum strävsopp

lehti fm leaf  blad

lehtikuusentatti * Suillus grevillei lärksopp

lehtikuusentatti * frekled-yellow suillus lärksopp

lehtikuusi ys larch lärkträd

lehtipuu fm deciduous tree  lövträd

lehtori ys lecturer lektor

leikata 17/II cut klippa, skära

leikata, veistää ys carve skära

leikkautua kiinni 6/I seize  s+D1276kära fast; skära sig

leikkuupuimuri 22/II combine skördetröska

leimahduspiste * flash point flampunkt

leimaus fm marking  stämpling

lepo, levätä 11/II rest vila

lepokitka * static friction vilofriktion

letku 16/I hose  slang

letku al51 hose slang

letkunkiristin * hose clamp slangklammer, slangklämmare

letkunkiristin * hose clip slangklämmare

letto fm quagmire  blötmyr

leveys 16/II width bredd

levitellä ys retail sprida

levittää al42 spread sprida

levitä, levittää, hajottaa, jakaa 4/I spread breda, sprida

levossa 11/II at rest i vila

levy 18/II plate skiva

levy, laatta,  fm plate  platta

levy, pyöreä laatta al58 disk platta, (bricka)

levyjarrut fm disc brakes  skivbroms

levypyörä * disk wheel fälg

levypyörä, vanne * rim fälg

lieju, sohjo, rapa * slush gyttja, sörja, lort/gyttja

lieriöhammaspyörä 10/II spur gear cylindriskt kugghjul

lieriöhammaspyörä al55 spur gear cylindriskt kugghjul

liete, liettynyt 2/II suspended slam

liettyminen, liejuuntuminen al59 sludging bildas gyttja, slammas,

liian korkea 10/II too high för hög

liian suuri voima al52 too great force för stor kraft

liian varhain 14/II too early för tidigt

liike 1/I motion  rörelse

liike 11/II movement rörelse; (affärsrörelse)

liike al50 motion rörelse

liikekitka * dynamic friction rörelsemotstånd, strömmningsmotstånd, dynamisk friktion

liikekitka * kinetic friction strömmningsmotstånd, rullmotstånd, kinematisk friktion

liikenneruuhka * traffic jam trafikrusning, rusning

liikevoima -määrä 12/II momentum rörelsemängd

liikkeessä 11/II in motion i rörelse

liikkua 7/I move  röra sig

liikkua alas 2/I move down  röra sig neråt

liikkua, liikuttaa 11/II move röra; flytta

liikkuva 22/II mobile rörlig; mobil

liikkuva kalusto 3/II mobile equipment mobil utrustning

liikkuva mäntä al56 moving piston rörlig kolv

liikkuva osa 6/I moving part  rörlig del

liikkuva öljy hj moving oil flytande olja

liikuteltavissa 16/II movable kan röras

liikuteltavissa fm movable  kan flyttas

liikutetaan 16/I is moved  flyttas

liikuttaa, liikkua al43 move röra

liikuttaen al42 moving med att röra

liima, tarttuva, tarra, kiinnike * adhesive lim, klibbande, klister(märke)

liipaisin al52 trigger avtryckare

liitin fm connector  anslutning

liitin, liitos hj connector anslutning, koppling

liitin, liittiö * adapter adapter

liitos fm joint  anslutning; fog

liitos, liitin 1/II connection koppling, anslutning

liitos, liittää al43 join fog (hitsaus), sammanslutning, förband

liitos-, yhtymiskohta 21/II junction kontaktpunkt, anslutningsställe; fog

liittyä toisiinsa * mate  sammanstråla, mötas

liittyä yhteen al47 join sammansluta sig

liittää nivelellä, niveltää fm articulate  ledansluten

liittää yhteen al49 join sammansluta

lika 19/I dirt  smuts

likainen hj dirty smutsig

likainen * impure  oren

likainen, saastunut 2/II contaminated förorenad

likimäärin * approximate  ungefär; approximal

likimääräinen, olla lähellä al59 approximate ungefärlig,(intill, med det närmaste)

limanuljaska * Gomphidius glutinosus citronslemskivling

limanuljaska * Gomphidius glutinosus citrongul slemskivling

linja * line  ledning, linje

linja säiliöön hj line to reservoir tankledning

linjata, kohdistaa * align linjera, rikta

linjojen ohitus hj line, passing överströmmningspassage, by pass; passage

linkki, yhteys 17/II link link; förbindelse

liottaa, imeytyä 2/II soak blöta; absorberas

lisä * addition  tillägg

lisä 4/I extra  extra

lisä- ys contributory påslag

lisä- 14/II further tillägg

lisä-, apu- 10/II auxiliary tillskott

lisä-, enemmän 2/II further mera

lisäaine 19/I additive  tillsats

lisäaine al49 doping tillsatsämmne, -medel

lisäedut ys fringe benefit extra fördel

lisäksi al61 in addition dessutom, i tillägg

lisäksi, tästä johtuen 3/II by the same token i tillägg

lisälaite 13/II acessory tillbehör

lisälaitteet * accessories  tillbehör

lisätä 21/II add tillägga

lisätä fm increase  addera

lisätä al42 add tillägga, öka med, "plussa på"

lisävarusteet 16/II optional equipment tilläggsutrustning; tillbehör

lisääntynyt 2/II increased ökat

liukastumista estävä fm anti-slip  halkskyddande

liukua al50 slide glida, slira

liukulaakeri * plain bearing glidlager

liukulaakeri * sliding bearing glidlager

liukuminen * slippage  glida

liuos 18/II solution lösning

liuote, liuotin * solvent lösningsmedel

liuska, nokka 14/II lobe remsa; spets

lohi fm salmon  lax

lohko 15/II lobe segment; block

lokasuoja, siipi, sivu * wing stänkskärm

lopettaminen 15/II completion avslutning

loppua, kulua loppuun, heiketä al52 fail sluta, ta slut, avta

loppukäyttö 17/II enduse slutanvändning

loppuun kulunut 2/II worn out utsliten

lopullinen 14/II eventual slutlig, slutgiltig

lopulta, vihdoin 2/II eventually slutligen

luento ys lecture föreläsning

luistosuoja (=ketjut) fm anti slip guard  slirskydd

luisua, liukastua fm slip  glida, halka

luisua, liukua 7/II slide glida; slira

lukituslanka * lock wire låsbleck

lukko fm lock  lås

lukkorengas * lock washer låsring, segerring

lukkorengas * tension washer låsring

lukkorengaspihdit * snap pliers låsringstång

lukkorengaspihdit * snap tool segerringstång

lukukappale 7/I chapter  läsavsnitt, kapitel

lukumäärä al42 number antal

lukuun ottamatta 16/II excluding med undantag av

lukuun ottamatta, paitsi 3/II aside from med undantag av

lumiaura * snow plough snöplog

lumiketju * tyre chain snökedja

luoda, aiheuttaa hj create skapa

luokitella 2/II classify klassificera

luokitus, luokka 16/II rating klassificering; klass

luokka, aste * rate klass

luonnollinen tulos al50 natural result naturligt resultat

luonnonpuisto fm nature reverse  naturpark

luonnonsuojelu fm nature conservation  naturskydd

luonnos ys draft utkast; skiss

luonnos, aihio, konsepti * sketch skiss

luotettavuus 17/II reliability pålitlighet

lyhempi 21/II shorter kortare

lyhytiskuinen moottori * oversquare engine kortslagig motor

lyijy 18/II lead bly

lyijydioksidi 18/II lead peroxide blydioxid

lyijysulfaatti 18/II lead sulfate blysulfat

lyijytön * unleaded  blyfri

lyövä, lyönti-, isku- 20/II striking slag

lähde 2/II source källa

lähde, alkulähde al50 source källa, ursprung

läheinen sijainti 17/II close location närbelägen

läheinen, vierekkäinen 19/II adjacent invid; närbelägen

lähellä 9/II close nära

lähellä 10/I near  intill

lähellä, lähestyä al48 near nära, närma sig

lähestyä 2/I near  närma sig

lähestyä, saavuttaa 2/II approach närma sig; ta in försprånget

lähettää al53 send sända, skicka

lähettää toisaalle 6/II dump vidarebefordra

lähettää ulos * emit  sända ut; utsända

lähettää, säteillä 21/II emit stråla

lähikuljetus fm short haul  närtransport

lämmetä al58 warm up värms, värma upp sig

lämmitin fm heater  värmare

lämmittää al59 warm värma, värma upp

lämmitys ja tuuletus fm heating & ventilation  värme och ventilation

lämmönsäädin, termostaatti al59 thermostat termostat

lämmönvaihdin al50 heat exhanger värmeväxlare

lämpö 11/II heat värme

lämpö fm thermal  värme

lämpö al45 heat värme

lämpöarvo 19/I heating value  värmevärde

lämpöarvo * heat value värmevärde

lämpöenergia 1/I heat energy  värmeenergi

lämpökäsittely * heat-treatment värmebehandling

lämpölaajeneminen al57 heat expansion värmeutvidgning

lämpömittari al59 thermometer termometer

lämpötila 12/II temperature temperatur

lämpötila al45 temperature temperatur

läpi jnk. 5/II through genom

läpi, kautta 2/I through  förbi

läpikotaisin * thoroughly  genomträngande; totalt

läpikulku, väylä hj passage genomfart, passage

läpikuultava * translucent genomskinlig

läpinäkyvä * transparent genomskinlig

läpisyöpyminen, puhkaisu * perforation genomfrätning, genomrostning

läpäisevä * permeable  genomsläppande

läsnäoleva * present  närvarande

läsnäoleva al49 present närvarande

läsnäolo 19/I presence  medverkan, närvaro

lääke, parannuskeino, apu (keino) al52 remedy bot, botemedel (medicin, förbättringsmetod/botemedel, hjälp(sätt/metod+D1462/väg))

löysä 18/I loose  lös

löysä väljä 14/II loose glapp

löysä, höllä, hidas * slack lös, slak, trög/långsam

maa 12/II Earth jord

maadoitus 11/I ground  jordning

maakaapeli * earth wire jordkabel

maakaasu * natural gas jordgas; gas

maali 2/II paint målfärg; färg

maan vetovoima 12/II gravitational pull jordens dragningskraft

maanmuokkaus fm soil preparation  markberedning

maansiirto * earth moving scakt, schaktning; jordtransport=maan siirto, grustransport=soranajo, stentransport=kivenajo

maanviljelys 22/II agricultural jordbruk

maapohja 17/II forest floor mark

maasto 16/II terrain terräng

maavara 16/II ground clearance markfrigång

magneettikenttä 20/II magnetic field magnetfält

magnetointi * excitation  magnetisering

mainita 13/II mention nämna

maisema fm landscape  landskap

maissi * corn majs

makaava 19/II lying liggande

makaava moottori * pancake engine liggande motor

malja, kulho al58 bowl skål

malli al59 model modell

malli, kaava 19/I pattern  modell; schablon

malli, muoto al42 pattern modell, schablon

marjastus fm picking berries  bärplockning

massa 12/II mass massa

massa, selluloosa 2/II pulp cellulosa, massa

massan liikevaikutus 15/II ramming effect massans rörelsekraft; -rörelsepåverkan

massapuu fm pulp wood  massavirke; massa

matala okt bensa 19/I low grade  lågoktanig bensin

matkakäsikirja ys itinerary reseguide

matkalla * enroute  på resa; på färd

matkapuhelin 16/II cellular telephone bärbar telefon

matkapuhelin fm cellular telephone  yuppie

matkatavaratila * baggage compartment bagageutrymme

matkatavaratila * luggage compartment bagageutrymme

meisti, meistää * punch stans, stansa

mekaanikko fm mechanic  mekaniker

mekaaninen 13/II mechanical mekanisk

mekaaninen teho  mechanical power mekanisk effekt

mekaniikan lakeja 12/II laws of mechanics mekaniska lagar

mekaniikka 16/I mechanism  mekanik

melu 17/II noise oljud

melu 6/I noise  ljud

melu fm noise  oväsen

menee vikaan 22/II goes wrong går fel; blir fel

menehtyä 2/II starve avlida

menetelmä 6/I method  metod

menetelmä al50 method metod

menetelmä al61 method metod

menettelytapa al57 procedure förfaringssätt

mennä pirstaleiksi hj shatter slås i bitar

meren pinnan tasolla  al60 at the sea level på havsnivå, på nivå av havsytan

meri 19/I marine  hav, marin

merkittävä 21/II significant betydande; betydelsefull

merkki al59 make märke

merkkivalo 11/I indicator light  märklampa; signallampa

mesisieni * Armillaria borealis honungskivling

mesisieni * honey fungus honungskivling

messinki * brass mässing

metallikudos, metallisiivilä * metal gauze metallnät, metallsikt

metallin paljastus 22/II metal detection metalldetektor

metallirengas 21/II metallic ring metallring

metsikkö fm stand  skogsdunge

metsittäminen fm afforestation  göra skogsbeväxtning

metso fm capercaillie  tjäder

metsuri fm forest worker, logger  huggare

metsä fm forest  skog

metsähallitus fm national board of forestry  ruotsi Domänverket; Fi skogsstyrelsen

metsäkoneasentaja fm forest machine mechanic  skogsmaskinsmontör

metsäkoneenkuljettaja fm forest machine operator  skogsmaskinförare; maskinförare

metsälautakunta fm forestry board  skogsnämnden

metsämaa fm forest land  skogsmark

metsän istutus ys afforrestation skogsplantering

metsänhoitaja fm M.Sc. (Forestry)  forstmästare, jägmästare

metsänjalostus fm forest improvement  skogsförädling

metsänomistaja fm forest owner  skogsägare

metsänviljely fm artificial regeneration  skogsodling

metsäojitus fm forest drainage  skogsdikning

metsäopisto fm forestry college  skogsinstitut; skogsskola, skogshögskola

metsäoppilaitos fm forestry school  skogsskola

metsäpalo fm forest fire  skogsbrand

metsästys fm hunting  jakt

metsätalousinsinööri fm forestry economic engineer  skogsbruksingenjör

metsäteollisuus fm forest industry  skogsindustri

metsätie fm forest road  skogsbilväg

metsätraktori fm forest tractor  skogstraktor; ruotsi skotare

metsätyöt al44 forestry operations skogsarbeten

metsäverotus fm forest taxation  skogsbeskattning

miespalvelija ys valet manlig betjänt

mikro, miljoonasosa 2/II micron mikro. miljonsdel

milliampeereina 22/II in milliamps i milliamper

mitata 13/II measure mäta

mitata 4/I measure  mäta

mitata, annostella 4/I meter  portionera

mitataan 22/II is measured uppmäta

mitta fm dimension  mått

mitta 12/II measure dimension

mitta 14/II measure mått

mitta (yksikkö) 3/II measure måttenhet

mittakello * dial gauge mätklocka

mittatikku * dipstick mätsticka (oljemätsticka)

mittatikku, tasomittari * level gauge mätsticka, nivåmätare

mittaus fm measurement  uppmätning

mittaus 17/II measuring uppmätning

mittauslaite, -yksikkö fm measuring unit  mätutrustning

mittayksikkö 3/II measuring unit måttenhet

molekyyli 3/I molecule  molekyl

molemmat 4/II both båda

molemmat päät 1/II both ends båda ändar

momentinmuunnin 16/II torque converter momentomvandlare

momenttiavain * torque wrench momentnyckel

monella tavalla 15/I in several ways  på många sätt

moniasteöljy * multigrade oil multigradeolja

monilevy 16/II multiple disc multipeldisk

monilevyjarrut fm multi disc brakes  multipelskivbroms

moninkertaistaminen al50 multiplication mångfaldiga

monipuolinen 16/I versatile  mångsidig

monipuolisuus 17/II versatility mångsidighet

monireikä al42 multi-orifice flerhåls; hålskiva -plåt, -platta

monisylinterinen al42 multi-cylinder flercylindrig, mångcylindrig

moottori 12/II engine motor

moottori kone 1/I engine  motor

moottoriajoneuvo 11/II motor vehicle motorfordon

moottorin lämmitin fm engine heater  motorvärmare

moottorin pysäytin fm engine stop  motorns stoppknapp; -stoppanordning

moottorin takana * rear of the engine  bakom motorn

moottorin teho 9/I engine power  motorns effekt

moottorinvalmistaja al57 engine manufacturer motortillverkare

moottorisaha fm chain saw  motorsåg

moottorisaha fm power saw  motorsåg

moottorissa 3/I in the engine  i motorn

moottorit/sylinterit hj motors/cylinders motorer/cylindrar

mukava fm confortable  bekväm

muodostaa, muoto 19/II form formera

muodostaen 6/I by forming  forma; forma sig

muodostaen 18/II forming formas

muodostettu 18/II formed formad; bestå av

muodostua 13/II consist uppstå; formas

muodostua 21/II form uppstå av ngt

muodostua jstk 21/II consist of uppstå av ngt

muodostus * formation  formation

muoto 12/II shape form

muotoilu * design  formgivning; design

murrosnivel * universal joint ledknut

murskata, rikkoa ys smash krossa

murtautumispaine, avautumispaine al52 crackin pressure öppningstryck

murtolujuus * rupture stress brottgräns

murtoluku ys fraction bråktal

murto-osa 2/I fraction  bråkdel

murtuma, repeämä, katkos * rupture spricka, brott

murtunut * broken bruten

mustarousku * ugly milk cap svartriska

mustarousku * black milk cap svartriska

mustarousku * Lactarius necator svartriska

mustatorvisieni * Craterellus cornucopioides svart trumpetsvamp

mustatorvisieni * horn of plenty svart trumpetsvamp

mustavahakas * wax cap sotvaxing

mustavahakas * Hygrophorus camarophyllus sotvaxing

mustikka fm blueberry  blåbär

muta, lieju, liete 2/II sludge lera, lervälling, slam

mutteri-/ruuviavain * spanner nyckel (vanha sanonta =skruvnyckel)

muu varustus fm other equipment  övrig utrustning; annan utrustning

muunnelma 15/I variation  variant

muunnin * converter  konverter; omvandlare, transformator

muuntaa, muuttaa 11/II convert omvandla

muutama, harva hj few enstaka

muutos, vaihtelu 6/II variation variation

muuttaa 16/I change  ändra

muuttaa 1/I convert  förändra

muuttaa vaihdella 9/II vary variera

muuttaa, tasoittaa 7/II modify modifiera; jämna ut

muuttaa, vaihtaa 3/II change byta

muuttamalla 12/II by changing genom att förändra; med att förändra

muuttumaton, vakio 6/II constant oförändrad, konstant

muuttuva, vaihteleva al43 variable variabel

mylviä, karjua ys bellow böla, skrika

myrkkynääpikkä * Galerina marginata gifthättning

myöhäinen harvennus 17/II late thinning sen gallring

myötäpäivään 19/II clockwise medsols

myötölujuus * yield strength sträckhållfasthet

myötöraja * yield point sträckgräns

mäki 15/II slope backe; sluttning

männynleppärousku * Lactarius deliciosus tallblodriska,

männynleppärousku * delicious lactarius tallblodriska,

männynpunikkitatti * orange pine bolete tallsopp, rävsop

männynpunikkitatti * Leccinum vulpinum tallsopp

männän rengas 6/I piston ring  kolvring

männän rengas 14/II ring kolvring

mänty fm pine  tall

mäntä 11/II piston kolv

mäntämoottori 3/II piston motor kolvmotor

märät levyjarrut fm wet disc brake  skivbroms i oljebad

määritellä 3/II determine bestämma

määritellään 20/II is defined definieras

määrä 5/II amount mängd

määrä hj amount antal

määrä 16/I amount  belopp

määrä * quantity  gräns

määrä, suure 11/II quantity kvantitet

määräajoin * periodically  regelbundet

määrätty al57 definite bestämd, definerad

määrätty, sovittu al43 given bestämd, avtalad

määrätty, tietty 6/II given bestämd. viss

määrätä 19/I impose  bestämma

määrätä 3/II prescribe föreskriva

määrätä, komentaa 3/II dictate befalla

määrätä, tuppautua ys impose stadga; tränga sig

naarata, hinata * drag dragga, bogsera

nakutus 19/I knock  spikning  (moottorin nakutus)

nakutuskestävyys 19/I antiknock  knackningsbeständighet

napa 19/II pole pol; nav

napa, asema 20/II terminal position

napa, pääteasema al48 terminal pol, terminal

napa/alennusvaihde 8/I final drive  nav/reduktionsväxel

napa-alennus fm hub reduction  navreduktion

napaisuus 20/II polarity polaritet

naskali * punch pryl

nasta, nastarengas, naula * spike dubb, dubbdäck, spik

nastarengas * tyre with spikes dubbdäck

naula 12/II pound pund

naula, naulata, sakara * spike spik, spika

naulaa neliötuumalle al60 pounds per square inch PSI pund per kvadrattum PSI

neliveto fm 4-wheel drive  fyrhjulsdrift

neste 5/I liquid  vätska

neste al56 liquid vätska

neste, nestemäinen 11/II liquid flytande

nesteen virtaus al50 fluid flow vätskans flöde

nestejäähdytys 5/I liquid cooling  vätskekylning

nestekaasu fm butane gas  flytgas

nestekaasu 3/I LP-gas, liquid pressurized  flytgas

nestekaasu * liguefied petroleum gas LPG flytgas  (ruotsissa gasol kansan kielellä)

nestemäinen raketin tms. polttoaine 4/I LP=liquid propellant  flytande bränsle

neula 5/II needle nål

neulanen fm needle  barr

neva fm open bog  mosse

niin alhainen kuin 22/II as low as så lågt som

niin kauan kuin 14/II unless så länge som

niin kauan kuin... al47 since så länge som

niitata, niitti, naulita * rivet nita, nit

nila fm inner bark  bast

niukka, riittämätön ys scarce knapp, otillräcklig

nivel, napa, tukipiste * fulcrum led, nav, stödpunkt

nivel, sarana * hinge gångjärn

nivelakseli 5/II rockshaft kraftöverföringsaxel, kardanaxel

nivelakselisto * line of propeller shafts ledaxlar, kardanaxel

nivelketju * sprocket chain länkkedja

nivelristi * trunnion pin ledkors

nokan seuraaja 15/II cam follower kam+D1698följare

noki * soot  sot

nokka 7/I cam  kam

nokka-akseli 14/II camshaft kamaxel

nokka-akseli 7/I camshaft  kamaxel

nopea (korkea) fm high  hög; snabb

nopea reaktio al52 fast response snabb reaktion

nopeammin 3/I faster  fortare; snabbare

nopeasti 15/II fast fort

nopeasti 1/I rapidly  snabbt

nopeasti al59 quickly snabbt, fort

nopeatoiminen 17/II fast-acting med snabb reaktion (snabbreaktions-)

nopeuden tarkkailu 22/II speed monitoring hastighetskontroll

nopeus 4/II speed hastighet

nopeus 21/II velocity fart

nopeus, määrä, kerroin * rate faktor, (hastighet, mängd, faktor)

nopeusmittari 22/II tachometer hastighetsmätare

nopeustunnistin 10/II speed sensor fartsensor; hastighetsavkännare

nostaa hj lift lyfta

nostaa al61 raise lyfta

nostaa, kohottaa 5/II raise lyfta

nostokurki, nosturi 17/II crane lyftkran; kran

nostolaite * hoist lyftanordning

nostolaite, talja, tunkki * jack lyftanordning, block, domkraft

nostomomentti fm lifting moment  lyftmoment

nostomomentti fm moment of force  lyftmoment

nostopuomi fm lifting boom  lyftarm; lyftbom

noudattaa 20/II observe följa

nouseminen * raising stiga, stiga upp, reser sig upp, gå/köra uppför

nousta ylös 2/I rising up  stiga upp

nousta, kasvaa 19/II increase växa

nousta, kohota 5/II rise stiga

nousu * gradient stigning

nummitatti * Suillus bovinus örsopp

nuoli 1/II arrow pil

nuoli hj arrow pil

nuori metsikkö 17/II yong stands ungt bestånd

nykyaikainen al56 modern modern

nykäys, riuhtaisu, temmata * jerk knyck

nyökkiä, paiskata * pitch slänga

nähdään al42 shown ses, syns, visas

nähdään jossakin al48 is shown in... ses någonstans, kan ses någonstans

nähdään kuvassa 7/II shown in fig. syns på bild

näkymätön 2/II invisible osynlig

näkyvyys 17/II visibility sikt

näkyvä 19/I prominent  synlig

näkyvä, ilmeinen 2/II apparent självklar

näkyvä, olennainen 21/II appreciable väsentlig

näköala fm view  utsikt

näytettyyn tasoon hj to the level shown visad nivå

näytteenottaja * sampler  provtagare

näytteenotto * sampling  provtagning

näyttää * display  visa

näyttää 4/I show  visa

nöyhtä, nukka 2/II lint fiber

ohenne * diluent förtunning

ohentaa, laimentaa * dilute förtunna, späda ut

ohi 8/II past det förflutna

ohipuhallus 6/I blow-by  genomblosning, -en, genomblåsning

ohittaa * overtake köra förbi, ta sig förbi, köra om, passera

ohitusventtiili * by-pass valve överströmningventil, -en

ohivirtaus 14/II by-pass  by-pass, genomblåsning, -en

ohivuoto al42 leak-off läckage, förbiläckage

ohjaamo fm cab, cabin  hytt

ohjaamon lämmitin fm cabin heater  hyttvärmare

ohjain, opas * guide guide

ohjata sivuun, kääntää 10/II deflect avvikelse

ohjata, käyttää, ajaa al51 drive köra; styra, använda köra

ohjaus 16/II steering styrning

ohjaus pylväs 10/II steering column styrpelare

ohjauskulma fm steering angle  styrvinkel

ohjauslinja hj line, pilot styrlinje

ohjauspyörä 16/II steeringwheel ratt

ohjauspöytä * control panel  ratt, kontrollpanel

ohjaustanko, johde * guide bar ledare (polkupyörä ohj.tanko=styrstång)

ohjausura, ohjauskisko * guide styrskåra,-spår, styrskena

ohjausventtiili 9/II pilot valve styrventil

ohjelmoituna 22/II in a programmed programmerad

ohmi 11/I ohm  ohm

ohra * barley korn

ohraryyni ys pearl barley korngryn

ohut 21/II thin tunn

ohut, vetelä al59 thin tunn

oikea 19/I proper  rätt

oikea al42 right  rätt

oikea, korjata, oikaista * correct  korrigera

oikea, sopiva al45 proper rätt, lämplig

oikein 2/II properly rätt; riktigt

oikein al57 properly rätt, riktigt

oikein, kunnolla, puhtaasti al59 properly riktigt, rätt, ordentligt, rent

ojentaa, pidentää 17/II extend räcka, skarva; förlänga

oksa fm branch  gren

oksa, haara 8/II branch grenklyka

oksa, pieni fm twig  kvist

oksastaa fm graft  kvista

oksidi * O oxide  oxid

oktaani 19/I oktane  oktan

oktaaniluku * octane number oktantal

oktaanitarve * octane requirement oktanbehov, oktankrav

olemme nähneet 12/II we have seen vi har sett

olennainen 14/II essential väsentlig

olennainen 17/II essential väsentlig

olennainen 14/II fundamental väsentlig

olennaisesti 19/II essentially huvudsakligt

olettaa 21/II assume anta

olettaa * assume  förmoda

olettaa 3/II expect anta

olkatapin sisäkallistuma, caster * KPI, king pin inclination caster, kungsbultslutning inåt

olla jnk seurauksena 21/II result som följd av

olla kosketuksissa * mesh  vara i beröring

olla kosketuksissa al54 be in mesh vara i beröring

olla käynnissä, toimia, fm operate  vara igång, agera

olla olemassa 19/II exist excistera

olla pysäytettynä al53 be shut off har stannat; stannat

omatunto ys conscience samvete

omiaan 19/I apt  passar

ominaiskulutus * specific fuel consumption specifik förbrukning, bränsleförbrukning

ominaispiirre 12/II charasteristic särdrag

ominaispiirre * chasacteristic  egenskap

ominaisuus 3/I property  egenskap

ominaisuus al42 feature egenskap

on käytetty/suunnattu hj is applied användes/riktas

on rakennettu 7/II is built är uppbyggt

on tullut 19/I has become  har blivit; har kommit

ontelo hj cavity hålighet

ontto, tyhjä 7/I hollow  ihålig

oppivuodet ys apprenticeship läroår; utbildningstid

optimoitu, paras 17/II optimized optimal; bäst

orava fm squirrel  ekorre

osa hj part del; detalj

osa, leikkaus 21/II section snitt

osanen 3/I particle  partikel

osien välille 6/I between parts  mellan delarna

osittain 8/II partly delvis

osittain al58 partially partiellt, delvist

osittainen 13/II partial partiell

osittainen al61 partial partiell, delvis

ostaminen, hankinta * purchase inköpa, inköps-

ote, kahva, kädensija ys grip grepp, handtag

ottaa hj take ta

ottaa huomioon * respect  beakta; ta i beaktande

ottaa osaa 18/II take part ta del av; delta

ottaa takaisin ys resume ta tillbaka

ovi fm door  dörr

paalin koko 22/II bale size balstorlek

paeta 9/II escape rymma

paeta hj escape rymma

paikallaan oleva 10/II stationary stationär

paikallaan oleva, liikkumaton al60 stationary stationär, orörlig

paikallaan pysyvä 9/I stationary  stillastående

paikallaan, seisoa al50 standing stå stilla, stå på sin plats, finnas där'

paikka, asettaa 19/II place plats, placera

paikka, työmaa 17/II site plats (arbetsplats

painaa 7/II press trycka

painaa, punnita 12/II weigh väga

paine 5/II pressure tryck

paine al42 pressure tryck

painealue al52 pressure range tryckområde

painealue/ylimenoalue al52 override pressure tryckområde, gränsområde

paineen pudotus 6/II pressure drop tryckfall

paineenalainen 4/I under pressure tryckpåverkad; under tryck

paineenalaisena al50 pressurized under tryck, tryckpåverkad

paineenr. venttiili 6/II relief valve överströmmningsventil/ säkerhetsventil

paineenrajoitusventtiili al52 relief valve säkerhetsventil, tryckbegränsningsventil

paine-ero 6/II pressure difference tryckdifferens

paineilmalla 15/I pneumatically  med tryckluft

paineisku al52 shock pressure tryckstöt

paineistettu al54 pressurized trycksatt

painekorkki 5/I pressure cap  trycklock

painike, painokytkin * push button tryckknapp

paino fm weight  vikt

painovoima hj gravity dragningskraft

paisuminen al44 expansion expandering, svällning

paisunta 13/II expansion expansion

paisunta al61 expansion expansion(s)

paisuva 2/I expanding  expanderande

paitsi 5/II except utom; förutom

paitsi 7/II except utan

paitsi, lukuun ottamatta ys aside from med undantag av

pakkasneste 5/I antifreeze  kylarvätska ruot. glykol

pakkauksen purku * unpacking  urpackning/lossning

paklata, tasoittaa * putty spackla, jämna ut/slipa

pakokaasu * exhaust gas  avgas

pakokaasukäyttöinen al44 exhaust-driven avgasdriven

pakoputki * tail pipe avgasrör

pakosarja 15/II exhaust manifold grenrör

pakosarja al45 exhaust manifold avgasserie

pakotie 2/I escape  flyktväg

pakottaa 4/II force tvinga

pakoventtiili 2/I exhaust valve  avgasventil

palaa täydellisesti 3/I burn fully  fullständig förbränning

palamaton * unburned  obrännbar

palaminen 14/II combustion förbränning

palaminen 13/II firing brand; brinna

palaminen al56 burning förbränning,

palaminen, poltto 1/I combustion  förbränning

palaminen, poltto al58 combustion förbränning

palamiskaasut al57 combustion gases förbränningsgaser, avgaser

palamisnopeus 3/I rate of burning  förbränningshastighet; brandhastighet

palaneet al45 burned brända, förbrända

palaneet kaasut 2/I burned gases  förbrända gaser

palanen 2/II fragment fragment; del

palanen, hitunen 2/II bit bit

palautetaan 12/II is returned returneras

palauttaa, palautua 6/II return returnera

palava al56 combustible brännbar

paljaaksi hakkuu 17/II clear-cutting kalhuggning/ slutavverkning

paljaalla silmällä 2/II with unaided eye med blotta ögat

paljastaa 19/II reveal blotta

paljastaminen 22/II detection avtäckande

paljon vähemmän 12/II much less mycket mindre

pallas * halibut hälletflundra

pallo 5/II globe boll

pallomainen * spherical sfärisk, klotformad

pallonivel, olkanivel * swivel joint kulled

palotila al42 combustion chamber brännkammare

paluuöljy 9/II return oil returolja

palvella, toimia, avustaa al52 serve serva, betjäna

palvelu 18/II service betjäning

palvelu, huolto fm service  service

palvonta, jumalointi ys adoration dyrkan

pankko * bolster bank

panna käyntiin 9/II actuate starta; sätta igång

panna sekaisin, sotkea ys stir röra till

panna toimeen * stage verkställa

panssarilevy fm plate  pansarplåt

paperiliuska al60 sheet of paper pappersremsa

parametri 17/II parameter parameter

parannus * improvement  förbättring

parantaa 17/II improve förbättra

parantaa * improve  förbättra

parantaa 18/I remedy  bota

parantaa al59 improve förbättra

paras mahdollinen al56 ideal bästa möjliga

paremminkin 14/II rather även bättre

paremminkin 22/II rather också bättre

parempi al42 better bättre

parru, riuku ys spar sparre, slana

patruuna, kara al42 poppet patron, slid

pehmentää, mureuttaa ys tenderize mjuka upp

pehmeä, tasainen 17/II smooth mjuk; slät

peittää 2/II coat  täcka

pelata al53 play spela (pelata=toimia=fungera)

peltoherkkusieni * Agaricus arvensis snöbollchampinjon

pensas fm bush  buske

periaate 6/II principle princip

periaate 16/I principle  princip

periaatteessa al43 basically i princip

perus- 14/II fundamental grund-, bas-

perus- , pohja- hj basic bas-, grund-

perusasia 14/II basic thing utgångsläge

peruselementti 1/I basic element  grundelement

peruskorjaus, huoltaa, kunnostaa * overhaul totalreparation, serva, iståndsätta

perusmoottori 7/I basic engine  basmotor

perusosa 8/I basic part  grundandel

perusperiaate 19/II basic principle grundprincip

perusperiaate hj basic principle grundprincip

perustietoja 12/II basics basuppgifter

perustoiminta 15/I basic operation  grundverksamhet

perusyksikkö 11/II basic unit basenhet

peruuttaa, peruutus 8/I reverse  backa; returnera

peruutus 16/II reverse returnering

peruutus al43 reversing backning, avbeställning

peräluukku, -ovi, -lauta * tail gate baklucka, bakdörr, bakläm

perääntymistie * retreat route återgångsväg, reträttväg

perääntyä, vetäytyä * retreat retirera, dra sig tillbaka

pesä, pesiä al49 nest bo, häcka

petrooli, kerosiini * kerosene fotogen(moott.petr), lampolja, kerosin

peukalo 19/II thumb tumme

pidentyä al57 lengthen förlängas

pidätin * detent stoppare

pidätyshaka, säppi * ratchet stopphake, spärr, låsbleck

pienellä tasolla 18/II at low rate på låg nivå

pienempi hammaspyörä  al55 pinion  mindre kugghjul, -drev

pienen pieni 2/II tiny pytteliten

pieni hammaspyörä allis pinion litet kuggdrev

pieni kitka al44 slight friction låg-, ringa, liten friktion

pieni vetopyörä * bevel pinion litet drivhjul

pihdit * pliers tång

pihtipankko, puristuspankko * clampbunk klämbank

pii al49 silicon kisel (matemaattinen =  pi)

piiri fm circuit  distrikt

piiri, virtapiiri 5/II circuit krets

pilaantua * deteriorate  förstöras

pilaantuminen 2/II deterioration förstöring

pilkku, piste 19/II dot märke (komma, punkt)

pingviini al49 penguin pingvin

pinnan taso hj fluid level nivå

pinnoitettu rengas * retreated tire regummerat däck

pino fm pile  trave; upplägg; välta

pinta 2/II surface yta; nivå

pintapaine fm ground pressure  marktryck

pisaroiksi al58 into drops droppbildas,

piste, osoittaa 19/II point punkt, peka

pistehitsaus * spot welding punktsvetsning

pistekorroosio * pitting gravrost, punktformat rostangrepp

pistepuikko, lävistin * punch körnare, stans

pistetuurna, pistepuikko * nail punch körnare

pitkittynyt, jatkuva ys sustained utdragen, fortsatt

pitkä etäisyys 9/II long distance fjärran

pitkä etäisyys hj long distance  långt avstånd/ lång distans

pituus fm length   längd

pitää 8/II hold hålla

pitää 8/II keep hålla

pitää 18/I keep  hålla

pitää al51 keep hålla

pitää sisällään 19/I contain  innehåller

pitää sisällään 5/II include omfattar

pitää sisällään 5/I include  omfattar

pitää sisällään 19/I including  håller inom sig

pitää yllä 6/II maintain upprätthålla

pitää, pidellä al58 hold hålla

planeettapyörä * planet wheel planetdrev, -hjul

planeettapyörästö * planetary gear planetväxel. planetdrev

pleissata, pujoa ys splicing spleissa, fläta

pohja 2/II bottom botten

pohjapanssari fm belly plate  bottenpansar

pohjapinta-ala fm basal area  planareal, bottenarea

pohjapuoli 9/II bottom side bottensida

pohjimmiltaan 4/II basically från grunden

pohjimmiltaan 18/II essentially i grunden

poikittain 19/II crosswise tvärsöver

poikittainen * transversal tvärs över, tvärliggande

poikittaispalkki * crossbar tvärbalk

poikkeama * deviation  avvikelse

poikkipinta-ala al51 cross cut area tvärsnitt

pois ajoituksesta al57 out of time borta/ute ur tidsinställning

pois päin 20/II away  bortåt

pois toiminnasta 2/II out of operation ur funktion

pois vetäminen ys extraction dra av; retirera

poistaa 9/II eliminate avlägsna

poistaa hj eliminate eliminera

poistaa 2/II remove avlägsna

poistaa karsta * decarbonize sota, avlägsna sotavlagringar

poistaa magnetismi * demagnetize avmagnetisera

poisto 7/I exhaust  utblåsning

poistokaasu * exhaust  avgas

poistotahti 15/II exhaust stroke utblåsningstakt

poljin * pedal fotpedal

poljinvoima * pedal effort pedalkraft

polku fm path, trail  stig

polttaa al44 burn bränna

polttaa palaa 1/I burn  bränna, brinner

polttaa, palaa al59 burn bränna, brinna

polttimo, lamppu, hehku * bulb lampa

poltto, palaminen 11/II combustion förbränning

poltto, palaminen al59 combustion förbränning

polttoaine 1/I fuel  bränsle

polttoaineen kanssa 3/I with fuel  med bränslet

polttoaineen kulutus 17/II fuel consumption bränsleförbrukning

polttoaineet 19/I Fuels  bränslen

polttoainemittari 11/I fuel gauge  bränslemätare

polttoainepumppu 13/II fuel pump bränslepump

polttoaineseos al58 fuel mixture bränsleblandning

polttonestesäiliö fm fuel tank  bränsletank

ponnistus ys exertion ansträngning; (prov)tryckning

pora, porata * drill borr, borra

poraus 7/II bore borrning

poraus al60 bore borrning

poro fm reindeer  ren

porotalous fm reindeer husbandry  renskötsel

positiivisesti al48 positively positivt

potentiaali-/asemaenergia al50 potential energy potentialenergi, positionsenergi

potkaisukytkin, vaihtaa pienemmälle * kick down kick down koppling

propeller shaft allis kardaaniakseli mellanaxel

prosessi, tapahtuma al50 process process

prosessiyksikkö fm processing unit  prosessenhet

prosessoida 10/II process prosessa

pudota * drop  falla

pudota al43 drop fälla

pudota, kaatua 11/II fall falla, stjälpa

puhallin 13/II blower fläkt

puhallin 5/I blower  fläkt

puhdas 14/II clean ren

puhdistaa 4/I clean  rena, rengöra

puhdistaa * purge  rensa

puhdistinaine, liuotin, detergentti * detergent rengöringsmedel, lösningsmedel

puhtaus 18/I cleanliness  renhet

pukki * trestle stativ, bock

pumpun tuotto hm displacement pumpkapacitet+D2073

pumpun tuotto 16/II pump output pumpflöde

punakärpässieni * Amanita mucaria röd flugsvamp

punakärpässieni * fly mushroom röd flugsvamp

puoli 8/II side halv; sida

puolijohde al48 semiconductor halvledare

puolijohde * semiconductor halvledare

puoliperävaunu * semi-trailer trailer

puolukka fm red whortleberry  lingon

puomi fm boom  bom

puomin nopeus fm boom speed  bomhastighet

purettu 18/II discharged isärtagen

puristaa 6/II compress komprimera; pressa

puristettu 2/I compressed  komprimerad; pressad

puristin, kompressori 13/II compressor kompressor

puristin, prässi al50 press press

puristua kokoon 3/I compress  komprimera

puristus 2/I compression  kompression

puristus al56 compression kompression

puristussuhde 13/II compression rato kompressionsförhållande

puristustahti 15/II compression stroke kompessionstakt

puristustahti al61 coompression stroke kompressionstakt

purkaa * discharge  tömma

purkaa * disassemble ta isär (isärtagning)

purkaa * dismantle ta isär

purkaus, purkaa akkua * discharge ladda ur, (urladdning =salaman tapaista) ladda ur batteriet

purkausportti al52 discharge port tömmningsport

purkautunut 18/II discharged urladdad

purkautuu 18/II discharging urladdas; laddas ur

purku, kuorman vap. 15/I unloading  lossning

purolohi * trout bäckforel

puskea ulos 2/I pushing out  skjuta ut

puskuri * buffer stötfångare

puskutraktori fm bulldozer  bandtraktor, schaktmaskin

putken välityksellä hj by a tube meddelst rör

putket, linjat 14/II lines rör; linjer

putki 9/II pipe rör

putki 7/I tube  rör

putkiliitos hj line, joining röranslutning

putkimainen 13/I tubular  rörformad

putkipihdit * tubespanner rörtång

putkitus 5/I piping  rördragning

putkitus 5/II plumbing rörinstallation

puu fm tree, wood  träd

puuhiili 2/II charcoal träkol

puulajit 17/II tree species trädslag

puumassa 2/II wood pulp trämassa; cellulosa

puun korjuu fm harvesting  avverkning

puun myynti fm timber trade  virkesförsäljning

puun syöttö 17/II tree feeding trädmatning

puunkorjuukone 17/II harvester harvester, ruotsi skördare

puunkorjuukone, harvesteri * forest harvester  avverkningsmaskin

puunkorjuukone, harvesteri, (hakkuukone) fm harvester  skördare; harvester

puutavara fm timber  virke

puute, niukkuus al47 shortage brist, avsaknad

puute, vajaus al49 shortage brist,

puute, vajavuus al49 deficiency brist, bristfällighet

pystykarsinta fm pruning  stamkvistning

pystymoottori * vertical engine vertikal motor, upprättstående motor

pystysuora al43 vertical vertikal, upprätt

pysyvyys 19/I stability  stabil, stabilitet

pysyvä * constant  konstant, bestående

pysähtyä, loppua 10/II fail stanna, sluta

pysäköinti fm parking  parkering

pyy fm hazel grouse  järpe

pyydystää, siepata 2/II catch fånga

pyöriminen 1/II rotation rotation

pyöriminen * rotation  rotation

pyörittää * spin  rotera

pyörivä 1/II rotary roterande

pyörivä sylinteri al51 rotary cylinder roterande cylinder

pyöriä 11/II rotate rotera, rulla

pyöriä al44 turn snurra, gå runt

pyöriä, kääntyä 15/II turn rulla, vända

pyörä 16/II wheel hjul

pyörän akseli 8/I axle  hjulaxel

pyörän napa fm hub  hjulnav

pyörän sivukallistuma * camber camber, hjulets sidolutning

päinvastainen 18/II reverse motsatt

päinvastoin 18/II conversely i motsatt ...

pää- 8/II main  huvud-

pää- 2/II major huvud-

pääasiassa * essentially  i huvudsak

pääkotelo, -runko 7/I main housing  bärhus; bärram

pääkytkin 10/II master switch huvudströmbrytare

päällyste * coating  beläggning

päällä 8/II at the top ovanpå

päällä, päälle, on 11/II upon upp på

pääosat 4/I major parts  basdetaljer, grunddetaljer

päästä 8/II get komma åt

päästä  fm access to  komma in

päästävä fm accessible  åtkomlig

päästää 7/II deliver släppa (ut)

päästää sisään al44 admit släppa in

päästö * emission  utsläpp

päästösuunta al49 forward bias släppriktning, utsläppsriktning, utsläppssida

pääte, päätenapa * terminal terminal

päätehakkuu 17/II final felling slutavverkning

päätehtävä al44 prime job  huvuduppgift

päätyypit 15/I major types  huvudtyper

päävirtapiiri al51 main circuit huvudströmkrets

pölkky fm block  klubb; stock

pöly * dust  damm

pöly, sumu al45 dust damm. dimma

raaka ys crude rå

raaka ys unripe omogen

raaka, kypsymätön al58 raw rå

raakapuu fm round timber  runt virke

raakaöljy 19/I crude oil  råolja

raami * frame ram

rahti, rahdata, kuljettaa * freight frakt, frakta, transportera

raidetanko * tie rod parallellstag

raidetanko * track rod parallellstag

raitisilma 16/II fresh air frisk luft

raivaus fm clearing  röjning

raivaussaha fm brush saw  röjsåg

raja 3/II limit gräns

rajapinta, risteys * junction gränsläge, korsning

rajoitettu hj limited begränsad

rajoitin 5/II restrictor  begränsare; stopp

rajoittaa 15/I limit  begränsa

rajoittaa 5/II restrict begränsa

rajoittaa, rajoittaa 13/II limite reglera

rajoittamattomat 17/II unlimited obegränsat

rakenne * constitution  uppbyggnad

rakenne 3/II construction konstruktion

rakenne 19/I structure  struktur

rakennettu jnk. sisään al52 built into inbyggd

rakentaa hj build up  bygga

rakentaa 1/I construct  konstruera

rakentaa, pystyttää 6/II build bygga, resa upp

raskaampaa 18/II heavier tyngre

raskasbensiini * white spirit tung bensin

rasva, rasvata, voidella * grease fett. fetta, smörja

rasvamonttu, rasvauskuoppa * grease pit smörjgrop

rasvanippa * greasing nipple smörjnippel

rasvaprässi * grease gun fettpress

rasvat ys fats fett

ratkaiseva/määräävä tekijä al61 desiding factor avgörande faktor

ratkaista 18/I solve  lösa

ratkaista, tuomita 3/II judge döma

rauduskoivu fm silver birch  hängbjörk

rauhallinen 3/I calm  lugn

rautalankaverkko 2/II wire mesh stålnät

rautasaha * hacksaw bågfil (suomen ruots=järnsåg)

rautu * brown trout röding

ravitsevuus, ravinto ys nutrition näring

reagoida, vastata 17/II respond reagera

reagoitunut 18/II have reacted (har) reagerat

rehu 22/II forage foder

rei'ittää * perforate hålslå

rei'ittää, reikämeisti * punch hålslå, hålstans

reikä 2/II hole hål

reikä, aukko al42 orifice öppning

rekisteröidä 20/II register registrera

rele 13/I relay  relä

rengas 16/II tire däck

rengas fm tyre  däck

rengasprofiili * tyre section däcksprofil

renkaiden pitävyys 17/II grip grepp

rento, veltto, voimaton al60 limp avslappnad, slapp, kraftlös

repiä, purkaa, hajottaa ys demolish riva, ha/slå sönder

reviiri ys territory revir

riekko fm willow grouse  ripa

riippua jstk 16/I depend  bero

riippua jstk. 10/II depend on bero av

riippua jstk. 2/II depending on  beroende av

riippua, roikkua al60 hang hänga

riippuen jstk 16/II depending on  beroende av

riippumatta jstk. 8/II regardless of oberoende av

riippuu jstk 18/II depends upon beror av

riipuke * schacle rotatorfäste

riistanhoito fm game management  viltvård

riittämätön * insufficient  otillräcklig

riittävä 14/II adequate tillräcklig

riittävä 19/I adequate  tillräcklig

riittävä al44 adequate tillräklig

riittävä al49 sufficient tillräklig

riittävästi * sufficiently  tillräckligt

rikas * rich  rik

rikastin, kuristin al58 choke choke

rikki 18/II sulfur svavel

rikkihappo 18/II sulfuric acid svavelsyra

rima fm rib  ribba

rinnakkainen * parallel  parallell

ripustaa al59 suspend hänga upp

ristiin, poikki al44 across tvärsöver, i kors

ristikkäinen, risti 19/II cross korsvis, kors

ristikudosrengas * cross-ply tire diagonal däck

rivimoottori * in-line engine radmotor

rivimoottorin ryhmä 7/I line block  radmotorblock

rivipumppu * line pump radpump

roiskua 6/I splash  stänka

romu, raunio, hylky * wreck vrak, (skrot, ruin, vrak)

rooli, osa al53 role roll

roottoriakseli 10/II rotor shaft rotoraxel

roottorin siipi 10/II rotor blade rotorvinge

rotaattorin hallinta fm rotator control  rotatorkontroll, rotatorstyrning

rotko, uoma, oja ys gully ravin

rousku * Lactarius riska

rousku * milk cap riska

ruis * rye rog

ruiskuttaa 4/I spray  spruta

ruiskutus 4/I injection  insprutning

ruiskutus al42 injection insprutning

ruiskutusvarusteet al61 injection equipment insprutningsutrustning

rullapaalain, pyörö- 22/II round baler rullbalare

rullaverho, sokea fm blind  rullgardin, blind

rumpu * drum trumma

runko * frame ram

runko al42 body ram, chassie

runkokotelo 9/II body housing ramtunnel

runkolaakeri al61 main bearing ramlager

runkonivel fm articulated joint  mittled (midja, ramled)

runsaus, yltäkylläisyys ys abuntant riklighet

ruoste al59 rust rost

ruosteenestoaine * anti rust agent rostskyddsmedel

ruostuttaa 2/II rust rosta, orsaka rostangrepp

rusakkonuljaska * Ghroogomphus rutilus rabarbersvamp

rusko-orakas * Hydnum rufescens rödgul taggsvamp

ruumis, runko 11/II body kropp (kuollut=lik)

ruuvata auki, avata, kiertää * unscrew öppna, sruva bort

ruuvi, ruuvata 5/II screw skruv, skruva

ruuvikierre * thread skruvgänga

ruuvikierukka * worm snäckskruv

ryhmä 4/II team grupp

ryntäys al57 rush rusning

ryömintä hj drift  kryp

ryömintävaihde * crawler gear krypväxel

ryömiä, valua 18/I drift  krypa, rinna

räikkä * ratchet spärrskaft

räjähdys, paukahdus ys detonation explosion, detonation

räjähtävä 3/I explosive  explosiv

räme fm pine swamp  sumpmark

röntgensädetarkastus * x-ray inspection röntgenkontroll

saada 7/II get få

saada selville 10/II detect få reda på

saapua sisään al57 entering komma in, göra entre'

saaste 19/I contamina/tion -nt  förorening

saaste 2/II contaminant avfall

saaste 6/I pollution  utsläpp

saaste, lika 2/II contamination förorening

saatavilla 7/II available tillgänglig

saatavissa 18/II available tillgänglig

saattaa 7/II might möjligen, möjligtvis ( verbi = följa, eskortera)

saavuttaa 3/II achieve hinna upp

saavuttaa 22/II obtain uppnå

saavuttaa * obtain  uppnå

saavuttaa, saada al50 attain uppnå

saavuttaa, tulla  2/I reach  nå

sahata  fm saw  såga

sahatavara fm sawn timber  sågat virke

sahateollisuus fm saw industry  sågverksindustri/sågverk

sahatukki fm saw log  sågtimmer/timmer

sairaalloisuus ys morbidity sjuklighet

sairas ys morbid sjuk

sakea * viscous tjock, tät

sakka 19/I sediment  sediment

sakka, saos 19/I deposition  slam

sakka, saostuma, äkillinen * precipitate slam, avlagring, plötslig

sakkakuppi * sediment bowl slamkopp, -glas

sallia 9/II allow tillåta

sallia hj allow tillåta

sallia 13/II permit åta, låta

sallittu kuorma * permissible load tillåten last

salpa * latch regel

salpa * pawl regel

sama määrä 12/II same amount samma mängd

samanaikaisesti 17/II simultaneously samtidigt

samanlainen 18/II similar likadan

samanmerkkinen varaus al48 like charge laddning med samma/lika polaritet

samansuuntainen 20/II parallel lika riktad; parallell

samepiste 19/I cloud point  bli grumligt, grumlingspunkt

samettitatti * Xerocomus subtomentosus sammetsopp

sammal fm moss  mossa

sammutin 16/II extinguisher släckare

sammuttaa fm extinguish  släcka

sammuttaa ys extinquish släcka

sammutuslaitteet fm fire extinguisher  släckutrustning; brandsäckningsutrustning

samoin 19/II similarly likadan -t

saniainen fm fer  ormbunke

sappitatti * Tylopilus felleus gallsopp

sara fm sedge  starr

sarja * manifold  serie (pakosarja=grenrör)

sarja al56 series serie

sei * black cod sej

seisontajarru 16/II parking brake parkeringsbroms

sekalainen 1/II miscellaneous blandad

sekalainen, kirjava fm miscellaneous  brokig

sekoitetaan al56 are mixed blandas

sekoittaa, sotkea 12/II confuse förväxla

sekoittua 4/I mix  blandas

sekoitus 19/I blend  blandning

selitetty 22/II explained förklarad

selittää al49 explain förklara

selkäranka ys spinal ryggrad

selluloosa fm pulp  sellulosa, cellulosa

selvittää 3/II find out reda ut

selvä fm clear  klar

sen tähden 15/II thereby därför

seos 18/II compound blandning

seos 14/II mixture blandning

seos al44 mixture blandning

sermi 16/II guard screen lastskydd, grind

sermi, sihti, siivilä * screen skärm, sikt, sil

seula, sihti, siivilä * sieve såll, sikt, nät

seula, sihti, siivilä * strainer såll, sikt ,sil

seuraava 8/II as follows följande

seuraavasti 18/II as follows enligt följande

seurain, nostin al57 follower lyftare

seurata 22/II keep track följa

seurata al42 follow följa, följa upp

seurauksena tuleva paine al52 resulting pressure som resulterande tryck, som följd härav uppstående tryck

sidos al48 bond band

sidos al47 bonding bindning

siemen fm seed  frö

sieni fm mushroom  svamp

sieni, sienimäinen 2/II sponge svampaktig

sietää 19/I tolerate  tåla; tolerera

siika fm lavaret  sik

siipi hm vane  vinge

siipimoottori 3/II vane motor vingmotor

siipimutteri * wing nut vingmutter

siipipumppu 16/I vanepump  vingpump

siirretään 10/II is transferred flyttas

siirtonopeus fm traction speed  transporthastighet

siirtopuomi fm outer boom  vipparm

siirtäminen al50 transferring överföring

siirtää 7/I transfer  flytta

siirtää, liikuttaa 1/I move  flytta

siirtää, välittää 7/I transmit  överföra

siitake * Lentinula edodes shitake

siivilä * gauze sikt, nät

siivilä, suodatin * strainer sil, filter

siivilöidä 2/II strain sila

sijainti, paikka 17/II location plats

sijoitettu al44 located utplacerad

sijoittaa * locate  placera

silakka * small herring strömming

silakka * Baltic herring strömming

silikoni al47 silicon silikon

silli * herring sill

sillihapero * shrimp russula sillkremla

sillihapero * Russula xerampelina sillkremla

sillä aikaa kun 16/I while  medan;( under den tid)

sillä aikaa kun... 4/II while medan

silminnähtävä, ilmeinen al49 apparent uppenbar, självklar

silmukka * loop  ögla

silmukka ansa 9/I mesh  snara

sinivalmuska * Lepista nuda blådmusseron

sinun tulisi tietää 3/II you should know du borde veta

sisäfilee ys tenderloin innerfile

sisäinen 2/II internal intern

sisältää 2/II contain innehålla

sisältää, käsittää 10/II incorporate omfatta

sisältää, vetää al56 hold innehåller (tankki "drar" .....)

sisältö -pitoisuus * content  innehåll, -halt

sisäpuoli 1/I inside  inre sida, innersida, insida

sisäpuolinen 1/I internal  inre

sisäpuolisesti 7/II internally inre

sisärengas * tube innerslang, innerring

sisärenkaaton  * tubeless slanglös

sisään pääsy ys access tillträde

sisään suihkutus 21/II injection insprutning

sisäänkäynti 15/I enter  ingång

sisäänpäin al42 inward inåt

sisäänrakennettu fm enclosed  inbyggd

sisääntulopaine al52 inlet oil pressure inkommande tryck

sisäänvirtaus 16/I input flow  flöde

siten al44 thereby så

sitoa, solmia ys tie binda, knyta

sitten * since  sedan

sivu 9/II edge sida

sivu hj edge sida

sivuseinämä al59 side sidovägg

sivuun, syrjään 3/II aside till sidan; bort

sivuvoima * lateral force sidokraft

soikea * oval oval

sokkanaula, saksisokka * cotter pin saxsprint

solenoidi 11/I solenoid  solenoid

sopia yhteen 6/II match passa ihop

sopia yhteen 5/I match  passa

sopia, sovittaa, asentaa fm fit  passa in

sopimuksen mukainen 21/II conventional avtalsenlig

sopiva, mukava al49 convenient lämplig, behaglig

sopiva, tark. mukainen ys appropriate lämplig, ändamålsenlig

sorvi, sorvata, vaahto * lathe svarv, svarva, skum

sovellutukset 22/II applications tillämpningar, modifikationer

sovellutus ys adaptation tillämpning

soveltaa fm customize tillämpa

soveltaa 17/II customize tillämpa, modifiera, kundanpassa

soveltaen 20/II by applying med att använda

soveltuvuuskartta al59 application chart tillämpningskarta

sovitettu al54 fitted  inpassad, anpassad

stanssattu, leimattu al59 stamped stansad, inslagen,-t, stämplad

suhde 7/II ratio förhållande

suhde * relative  förhållande

suhde al44 proportion förhållande

suhde al45 proportion förhållande, proportion

suhde al60 relation förhållande

suhde, osa, osuus 7/II proportion proportion

suhteellinen, keskinäinen al50 relative relativ, inbördes

suhteellisesti 4/II relatively relativt

suhteellisesti * relatively    relativt

suhteellisesti al50 comparatively förhållandevis

suhteellisesti al42 relatively relativt

suhteutettu, liettyvä, kuuluva 3/II related anpassad

suihku al42 spray dusch, dimma

suihkutin, sammutuslaite fm sprinkler  sprinkler

suihkuttaa sisään 21/II inject inspruta; spruta in

suippo, terävä 5/II pointed spetsig

sulake, varoke * fuse säkring

sulakerasia * fuse box säkringsdosa

suljettu 4/II closed stängd

suljettu 1/I enclosed  sluten

suljettu säiliö 3/I closed container  stängd behållare; tillsluten cistern

suljettu virtapiiri 18/II complete circuit sluten strömkrets

sulkea 7/I close  stänga

sulkea pois 16/II exclude utesluta

sulkea pois fm exclude  utesluta

sulkea, sulkeutua 5/II shut off stängas

sulku lopetus * shut-down  avstängning,  ( ) = parentes

sulkuventtiili al51 shut-off valve kran, ventil, avstängningskran

summa 19/II sum summa

summeri * buzzer summer

sumu * mist  dimma

sumuttaa al42 atomize spraya

sumutus * atomization  sprayning

sumuuntuvia 3/I are broken down 

suo fm swamp  myr, kärr

suodatettu fm filtered  filtrerad

suodatin 14/II filter filter; renare

suoja 10/II protection skydd

suojata hj protect skydda

suojata al52 protect skydda

suomumustesieni * Coprinus comatus fjällig bläcksvamp

suomumustesieni * shaggy-mane, shaggy cup fjällig bläcksvamp

suomumustesieni * lawyer's wig fjällig bläcksvamp

suomuorakas * Sarcodon imbricatus fjällig taggsvamp

suomuurain * cloudberry hjortraon

suora johdin 20/II straight wire rak ledare

suora kulkutie 2/II straight path rak passage, rät väg

suora vaihde * direct drive direkt växel (suorahampainen vaihde)=rakkuggad växel

suora, suoraan 11/II straight raka, rakt

suoraan 3/II directly rakt, direkt

suoraruiskutus * direct fuel injection  direktinsprutning

suoraruiskutus * direct injection direkt insprutning

suoratoiminen al52 direct acting direktverkande

suorittaa 13/II perform utföra

suorittaa, tehdä, esittää hj perform utföra

suoritus 22/II performance prestation

suorituskyky 16/I efficiency  prestanda

suorituskyky 17/II performance prestanda

suorituskyky 19/I performance  prestanda

suositella 3/II recommend rekommendera

suositella al57 recommend rekommendera

suosittu 19/I popular  populär

suppilo, savupiippu * funnel tratt, skorsten

suppilovahvero * Cantharellus tubaeformis trattkantarell

suppilovahvero * trumbet-shaped chanterelle trattkantarell

suunnata 9/I direct  rikta

suunnata al51 direct rikta, rikta in

suunnitella 17/II design planera

suunnitella lh5 design  konstruera

suunnittelu 12/ii design konstruktion

suunta 8/I direction   riktning

suunta- 15/I directional  riktnings-

suuntaisventtiili * one-way-valve riktningsventil

suuntautua, pyrkiä 19/II tend tendera; rikta sig

suuntaventtiili al51 directional control valve riktningsventil

suuntavilkku * direction indicator blinkers

suuremmat voimat al61 greater forces större krafter

suurempi 22/II greater större

suurempi 9/II larger vidare

suurempi hj larger mera omfattande

suurempi paine al52 higher pressure högre tryck

suurempi, laajempi al54 larger större, vidare

suuri nousu hj great increase stor ökning

suuri, tärkeä * major  viktig

suutin * nozzle  spridare; insprutare

suutin, mitta-aukko 2/II orifice strypning; munstycke

suutin, reikä, laippa 7/II orifice munstycke

suutin, suihku, liekki * jet munstycke, stråle, flamma

sydän al53 heart hjärta, kärna

syke, tahti, työkierto 20/II cycle  cykel; takt

syke, tykytys * pulsation puls, dunkande

sykkiä, tykyttää * pulsate pulsera

sykloni 2/I cyclone  syklon

sylinteri * cylinder  cylinder

sylinterin kansi 7/I cylinder head  topplock, cylinderlock

sylinterin seinämä 5/I cylinder wall  cylindervägg

sylinteriputki 7/I liner  cylinderfoder (moottorissa), cylinderrör (hyd.sylinterissä)

sylinteriryhmä fm cylinder block  cylinderblock, motorblock

synkronoitu vaiht. * synchromesh  synkroniserad växellåda

syrjäymä, tilavuus 13/II displacement displacement, volym

syttyminen al42 firing antändning

syttymisviive * ignition lag antändningsfördröjning, tändhastighet

syttyvyys 19/I ignition quality  tändvillighet; antändningsförmåga

sytytin, tulilanka * fuse tändare, knall,  kruttråd, tändtråd

sytyttää, syttyä 2/I ignite  tända

sytytys * ignition  tändning

sytytysjärjestys al57 firing order tändföljd

sytytystulppa 2/I spark plug  tändstift

sytytystulppa-avain * spark plug wrench tändstiftsnyckel

syvyys 2/II depth djup

syy 18/II reason orsak

syöpyminen * corrosion rostning, rostangrepp

syöpynyt, ruostunut al59 corroded rostangripen, rostig

syötetään 10/II is fed matas

syöttää 6/I feed  mata

syöttää 7/II serve serva

syöttää * supply  förse, mata

syöttää al45 feed mata

syöttää, ladata al54 charge mata, ladda

syöttää, toimittaa 3/II supply förse

syövyttävä al59 corrosive korroderande, frätande

syövyttää 2/II corrode korrodera

säde * radius radie

sähkö 11/II electricity el; elektricitet

sähköhydraulinen 15/I electrohydraulic  elhydraulisk

sähköinen 21/II electrical elektrisk

sähköinen 4/I electrical  elektrisk; el-

sähköinen kytkin 12/I switch  strömställare

sähköjohto 19/II wire elkabel

sähköjohto 11/I wire  elkabel

sähköjännite 21/II potential elektrisk spänning; potential

sähköjärjestelmä fm electric system  elsystem

sähkökipinä, -valokaari al61 electric spark elgnista

sähkömagneettinen 20/II electromagnetic elektromagnetisk

sähköohjattu fm electro controlled  elstyrd

sähkösolenoidi 9/II electric solenoid elsolenoid; solenoid

sähkösolenoidi hj electric solenoid elsolenoid; solenoid

sähkövirta 3/I current elström

sähkövirta al53 current elström, ström

säiliö 2/II reservoir behållare

säiliö 18/I reservoir  tank

säiliö, allas, varasto al43 reservoir behållare, bassäng, lager

säilytyskotelo fm storage box  förvaringsbox

säilyvyys 19/I storage stability  förvaringsegenskap

särjetty 19/I cracked  krossad

särkyminen 2/II breaking gå sönder

särkynyt jousi al52 broken spring avbruten fjäder; brusten fjäder

särkynyt, rikki, hajallaan al59 broken trasig

säröillä, halkeilla al57 crack har sprickor, sprickbildning

säteillä 5/I radiate  stråla

sää, ilma, keli al59 weather väder, (keli=före)

säädellä 3/I control  justera; kontrollera

säädettävä hj adjustable inställbar

säädettävä, siirrettävä fm adjustable  ställbar; flyttbar

säädin 6/II regulator regulator

säädin * governor regulator

säännöstely ys rationing ransonering

säästää 10/II save spara

säätely * conditioding  inställning

säätyvä tuotto hj variable diplacement variabelt flöde

säätää 5/II adjust justera

säätää 5/II regulate reglera

säätää, hallita 1/II control kontrollera

säätää, hallita 13/II govern regulera

säätää, virittää * tune justera, ställa in

säätö 6/II regulation inställning

säätö al57 adjustment justering

säätö, asettaminen fm setting  inställning'

säätö, hallinta 2/II control kontrollera

säätö, hallinta 15/I control  kontrollera

säätöruuvi al57 adjusting screw justerskruv

säätövapaa fm adjustment free  justeringsfri

taakse al48 behind bakom

taaksepäin 11/II backward bakåt

taikauskoinen ys superstitious vidskeplig

taimen fm trout  öring, forell

taimikko fm young stand  skogsplantering

taimikon hoito  young stand tending  röjning; planterings vård

taimitarha fm nursery  plantskola

taipua, antaa myöten ys succumb böja sig, ge vika

taipua, pyrkiä al58 tend eftersträva

taipuisa 16/I flexible  böjlig; flexibel

taipuisa letku hj line, flexible böjlig slang

taipuma, poikkeutus * deflection böjning, avvikelse, krok

taipumus 11/II tendency tendens

taistelu 2/II battle kamp, strid

taittopuomi, siirtopuomi fm luffing boom  vipparm

taivuttaa, kaarre * bend bocka, böja; båge

taivutuslujuus * bending strength böjhållfasthet

taka- 16/II rear bak, bakre

taka-akseli 8/I rear axle  bakaxel

takaisin 7/I return  bakåt; tillbaka

takana 14/II beyond bakom

takana, takapuoli 11/II behind bakom, baksida

takana, takapää, -osa fm rear  bakom, bakända, bakdel

takateli tandem 16/II rear bogie bakre boggie, tandem

takertua, juuttua 2/II stick hänga upp sig, fastna

takila ys rigging rigg

takila, keplottelu, juoni ys rigging rigg, fusk, intrig

takka, tulisija al43 hearth öppen spis, eldstad

takkuuntua, vanua 2/II mat  trassla till sig

takuu * warranty garantii

takuuehdot * terms of guarantee garantivillkor

takuuehdot * waranty policy garantivillkor

taloudellinen 16/I economical  ekonomisk

taloudellisuus al50 economy ekonomi, ekonomisk

talous 13/II economy ekonomi, (hushåll = kotitalous)

tammenpunikkitatti * orange oak bolete eksopp

tankista 4/I from the tank  från tanken

tanko, kiertokanki al61 rod  stång, vevstake

tapahtua 21/II happen hända

tapahtua 18/II occur inträffa

tapahtua 2/I occur  inträffa

tapahtua 3/I take place  ske

tapahtua 18/II taking place ske

tapahtuma al56 event händelse, evenemang

tapaus 6/I case  fall

tappi, pultti al42 pintle tapp, bult

tappisuutin al42 pintle type nozzle tappspridare

tarkalleen rajattu al57 definite noggrant begränsat, noga avgränsat

tarkastella 3/II regard granska

tarkka 2/II close noggrann

tarkkailla ys monitor iaktta

tarkkailla * monitore  observera

tarkkailu, tarkkailla 17/II monitoring iaktta, observera, följa upp

tarkkailulaite 22/II monitor observationsapparat

tarkkuus 19/I precision  noggranhet, precision

tarkoittaa * designate  betyder

tarkoittaa merkitä 1/I mean  betyda

tarkoittaa, keski- 13/II mean betyda, medel-

tarkoituksenmukainen 21/II convenient ändamålsenlig, lämplig

tarkoituksessa 20/II in order to med avsikt, i avsikt

tarkoitus 17/II purpose betydelse

tarpeeksi 3/II enough tillräkligt

tarttua 19/II grasp ta, gripa

tarttua kiinni 18/I seize  fastna,( mäntä/ skära)

tarttua lujasti 17/II grip gripa hårt

tarve hj need behov

tarve, tarvita 7/II need behov, behöva

tarvita, vaatia al59 require behov, krav

tarvitaan 14/II are needed behövs

tarvitaan 8/I are needed  behövs

tasainen * uniform  jämn, slät

tasainen * plain jämn

tasainen al42 smooth jämn

tasaisesti 10/II evenly jämnt

tasaisesti 4/I evenly  slätt

tasaisesti al42 equally jämnt

tasapaino 8/II balance jämvikt, balans

tasapaino al57 balance jämvikt'

tasapainotettu fm balanced  balanserad

tasapainotin 7/II balancer obalanserad

tasapainottaja 7/I balancer  balanserare

tasapainottamaton * unbalanced obalanserad

tasasuunnin 13/I rectifier  likriktare

tasata, yhtäläistää 8/I equalize  jämna ut

tasauspyörästö 16/II differential differential

tasauspyörästö 8/I differential  differential

tasauspyörästön ristikkoakseli * differential spider differentialdrevsaxlar

tasavirta 18/II direct current likström

taso * level  nivå

tatti * Boletus sopp

taukotoiminto fm interval function  rastverksamhet, intervallfunktion

tavallisesti 16/I usually vanligtvis

tavallisesti al42 usually vanligen, vanligtvis

tavanomainen 17/II conventional vanlig

tavanomainen 11/II usual konventionell

tavanomainen 19/II conventional konventionell

tavoiteltava, vaalikelpoinen ys eligible eftersträvansvärd, valgiltig

teeri fm black grouse  orre

tehdä mahdolliseksi 17/II enable göra möjligt, möjliggöra

tehdä nämä toiminnot 8/I to do these jobs  göra/utföra dessa uppgifter

teho fm power  effekt

teho (voima) 8/I power  effekt

teho työtahti 2/I power  effekt

teho, vaikutus hj effect verkan

teho, valta, voima 14/II power effekt, makt, kraft

tehohäviö al43 power loss effektförlust

tehokas 17/II efficient effektiv

tehokkaasti 21/II effectively effektivt

tehokkuus 5/I effectiveness  effektivitet

tehokkuus 2/II efficiency effektivitet

tehollinen 13/II effective effektiv

tehon siirto al55 power train transmission, kraftöverföring

tehon ulosotto * power take off  effektuttag

tehon ulosotto * PTO, power take off  kraftuttag

tehonsiirto fm power transmission  kraftöverföring

tehonsiirtoketju 10/I power train  (kraft)transmission

tehostettu ohjaus 7/II power steering servostyrning

tehostin * servo servo, (styrservo)

tehtävä 6/I job  uppgift

tehtävä 22/II task uppdrag, arbete

tehtävä työ al52 work to be done uppgift att utföra, arbete som skall göras

tekijä 19/I factor  faktor

tekn. tiedot al57 specification teniska data, teknisk specifikation

teknikko fm technician  tekniker

tekninen 16/II technical teknisk

tekninen erittely * specification  tekniska data; teknisk specifikation

tekonahka * artificial leather konstgjort läder

tekonahka * imitation leather konstläder

tela, seurata jälkiä 17/II track band, följa spår

telaketju, kulutuspinta * tread band

telaketjuajoneuvo * tracked vehicle bandfordon

telaketjutraktori 7/II crawler bandtraktor

telat 16/II tracks drivband

teleskooppinen fm telescopic  teleskopisk

teli 17/II bogie boggie

teliakseli * tandem axle boggieaxel

telipyörästö 16/II bogie hjulboggie, boggie

teollisuus 22/II industrial industri; industriell .....

teoria 21/II theory teori

terminen, -lämpö 13/II thermal termisk -värme

termostaatti 5/I thermostat  termostat

terva fm tar  tjära

tervaleppä fm black alder  klibbal

teräketju fm saw chain  sågkedja

terälaippa fm saw guide  svärd

terävä 9/I sharp  vass

terävä särmä 2/II edge vass kant

tie, ura; tapa, keino fm way  sätt  (väg, spår, sätt, metod)

tiedot fm data data, uppgifter

tiehöylä * road scraper  väghyvel  (hinattava = sladd - lana)

tiehöylä * grader väghyvel, sladd

tiekarhu fm road scraper  väghyvel

tien päällyste * pavement vägbeläggning

tietokoneperusteinen 17/II computer-based datoriserad, datorbaserad

tietty al43 given given

tietty, määrätty 3/II certain viss

tietty, määrätty, eräs 13/I certain  viss

tiheys 18/II specific gravity densitet

tiheys * density täthet

tiheä, taaja ys dense tät

tiivis, luja, kiinteä al54 tight tät

tiiviste 2/II gasket packning; tätning

tiiviste al57 gasket packning, tätning

tiiviste, tiivistys hm sealing  tätning

tiivistelmä 1/I summary  sammandrag

tiivistemassa * gasket seal paste tätningsmassa

tiivisterengas * sealing washer tätningsring

tiivistetty hj sealed koncentrerad

tiivistyä al58 condense kondenseras

tiivistyä, väkevöidä 19/II concentrate kondenseras, koncentreras

tiivistäen 7/II shimming kondensera

tiivistää, tiiviste 2/II seal täta

tila 19/I condition  tillstånd

tila 3/II space rum

tila, asema 11/II state läge

tila, avaruus, ala 11/II space utrymme

tila, olosuhteet 17/II condition omständighet

tila, tilanne 19/II condition situation

tilankäytön tehokkuus al50 compactness effektivt utnyttjande av utrymmet

tilava fm roomy  rymlig

tilava 17/II spacious rymlig

tilavuus 2/I volume  volym

tilavuus al61 volume volym

tilavuus/-virta 5/II volume volymetriskt flöde

tilavuusvirta 3/II volume flow volymetriskt flöde

tilavuusvirta al52 volume flow flöde

tislattu vesi * distilled water destillerat vatten

tislaus 19/I distillation  destillering

tiukasti hj tightly fast

tiukempi, tiiviimpi al54 tighter tätare

T-liitos al51 tee connectio T-anslutning, T-stycke

T-liitos * tee joint T-stycke

todella, itse asiassa 11/II actually verkligen, i själva verket

todella, itse asiassa al53 really i själva verket

todellinen 13/II actual verklig

todellinen arvo 13/II true value realvärde

todellinen, tehokas 11/II effective verklig

todellinen, tosiasiallinen 3/I actual  verklig

todennäköinen 14/II likely sannolik

toimia 4/II function funtionera

toimia 6/II operate agera

toimia 18/II work funktionera

toimia huonosti 10/II malfunction fungera dåligt

toimilaite 5/II actuator apparat, organ

toiminnalle 7/II to operation för funktion

toiminnassa 4/I in operation  i funktion

toiminta 3/II operation funktion

toiminta 22/II operation handling

toiminta 15/I operation  verksamhet

toimintasäde, piiri * range distrikt

toiminto 17/II action funktion

toimittaa * supply leverera

toimitus, tuotanto 7/II delivery leverans

toinen 21/II second annan; andra

toiseen 19/II to another till annan

toisella puolella 15/II beyond på andra sidan

toisella puolella al58 beyond på motsatta sidan, på andra sidan

toisessa päässä al48 at the other end i andra änden, på andra ändan

toisiaan vastaan 3/I against each other  mot varandra

toisin kuin 20/II unlike annorlunda än

toisin sanoen al56 in other words med andra ord

toisinpäin 8/II reverse åt motsatt håll

toisio, sivu- 10/II secondary sekundär, sido-

toisio-, vähäisempi 13/I secondary  sekundär

toisiokanava al50 secondary passage sekundär kanal/passage(borrning)

toistaa al56 repeat upprepa

toivottava hj desirable önskad

toleranssi, sietokyky 2/II tolerance tolerans

torjua * suppress  avvisa

torjua, työntää takaisin al48 repel avvisa, avvärja

torjunta-aine fm pesticide  bekämpningsmedel

tosiaikainen 17/II virtually instant på/i realtid

tosiasiallisesti 13/II actually sakligt

toteuttaa ys accomplish genomföra

toteuttaa, panna täytäntöön, realisoida, muuttaa rahaksi * realize  förverkliga

totuuksia 12/II truths sanningar

transistori 21/II transistor transistor

trasseli 2/II cotton waste trassel

trasseli * cotton waste trassel

tuhlata 3/II waste slösa

tuhota 12/II destroy förstöra

tuhota 2/II ruin ruinera

tuki * truss stöd

tuki  tukea al55 support stöd, stag

tuki, tukea 10/I support  stöd, stöda/stötta

tukilaakeri * journal bearing stödlager

tukivarsi, kolmiotukivarsi * wishbone arm länkarm

tukkeutua 2/II plug stocka

tukkeutunut 18/I clogged  stockad

tukki fm log  timmer, stock

tukkia * plugging  stocka, täppa till. plugga

tukkia, tukkeentua al45 plugg täppa till, stocka

tulen sammutin  fm extinguisher  brandsläckare

tuli 16/II fire eld; brand

tulkki, mitta * gage tolk, mått

tulkki, mittari * gauge mätare

tulla 18/II become bli

tulla 18/II enter komma,

tulla joksikin 20/II become bli ngt

tuloaukko * inlet  intag

tulos 13/II result resultat

tulos 2/I result  resultat

tulpattu hj plugged pluggad

tulppa 1/II plug plugg

tulppa hj plug propp

tulvia al58 flooding flöda(=kaasutin), svämma över

tunkeutua läpi ys penetrate tränga in, tränga igenom

tunnistin * probe  avkännare

tunnistin 10/II sensor givare

tunnustaa 19/I recognize  erkänna

tunnustaa al44 recognize erkänna, bekänna

tunnustaa, hyväksyä ys endorse medge

tunnustella 8/II sense sondera

tunnustelupaine al51 sensing pressure signaltryck

tunnustus, tunteminen ys recognition erkännande

tuntokanava al52 sensing passage signalkanal, (trycksignalborrning), kanal för avkännandee

tuoda 18/II bring bringa, ha med sig

tuohi  fm white bark  näver

tuoksuvalmuska * Tricholoma nauseosum goliatmusseron

tuote 17/II product produkt

tuotos 17/II output avkastning

tuottaa 7/II produce producera

tuottaa 18/I provide  avkasta

tuottaa varustaa 12/I supply  alstra

tuottamisessa 14/II in producing i produktion, med alstring

tuottava 17/II productive lönsam

tuottavuus 17/II productivity lönsamhet

tuotto, iskutilavuus, syrjäyttää, laivan uppouma  16/I displacement  flöde, slagvolym,

tuotto, kierrostilavuus 3/II displacement flöde, varvtalsflöde

tuotto, saanto, hyöty * yield  förvärv

turboahdin 13/II turbocharger turbo; turboladdare

turkis ys nutria päls

turska * cod torsk

turva 16/II safety skydd

turva-, suoja- 11/I safety  säkerhets-

turva-/varmuusventtiili al52 safety valve säkerhetsventil

turvakintaat  fm safety mittens  skyddshandskar

turvakypärä fm safety helmet  skyddshjälm

turvalasi fm safety glass  säkerhetsglas (ikkuna), skyddsglas-glasögon

turvallinen al53 safe säker

turvallisuus, varmuus 17/II safety säkerhet

turvallisuussyistä hj for safety reasons säkerhetsskäl

turvapuku fm safety clothing  skyddsdräkt; säkerhetsoverall

turvasaappaat fm safety boots  skyddsstövlar med stålinlägg

turvata, taata 17/II ensure säkerställa

turvatestattu fm safety tested  säkerhetsgranskad

turvemaa fm peatland  torvmyr, torvområde, torvland

tuuletin 13/II cooling fun fläkt, kylfläkt

tuuletin 6/I ventilator  fläkt, ventilator

tuuletin, puhallin 5/I fan  fläkt

tuulettimen hihna 5/I fan belt  fläktrem

tuulettimen hihna al57 belt fläktrem

tuulilasi fm windscreen  vindruta

tuulilasi * windscreen vindruta

tuulilasi * windshield vindruta

tuulilasin pyyhin fm windscreen wiper  vindrutetorkare

tuulilasin pyyhin * windscreen wiper vindrutetorkare

tuulitunneli * windtunnel vindtunnel

tuurna * drift tum ("), tanke

tyhjennystulppa * drain plug tömmningsplugg

tyhjentäminen 19/I depletion  tömmning

tyhjentää, laskea pois * drain tömma

tyhjyys, tyhjä paikka al47 void tomrum

tyhjä, tyhjyys, paljas al49 void tom, kal (esim.paljaaksi hakattu=kalhygge)

tykistö * artillery artilleri

tykyttävä, jaksottainen * pulsating pulserande, tidvis

tynnyri * barrel tunna; fat

typen oksidi * oxide of nitrogen  kvävehaltig oxid

typpioksidi * NOx nitro-ox  kväveoxid

typäskääpä * Scutiger confluens brödticka

tyvi fm base  rotända

tyydyttävä 5/I adequate  tillfredsställande

tyydyttää 7/II satisfy tillfredsställa

tyydyttää, täyttää 3/II meet tillgodose

tyyny, pehmike hj cushion  dyna, kudde

tyyppi fm type  typ

työ 12/II work arbete

työkalulaatikko fm tool box  verktygslåda

työkalupakki 16/II tool box verktygsback

työkalusarja fm tool kit  verktygssats

työlinja, putki hj line, working arbetslinje/ tryckledning, rör

työntää 7/II push trycka, skjuta

työntää takaisin, torjua al49 repel skjuta tillbaks

työntää, puskea al54 push skuffa, skjuta

työntö, isku 11/II thrust stöt

työpaino fm service weight  arbetsvikt

työryhmä al43 team arbetsgrupp, team

työskennellä fm operate  arbeta

työsuojelu fm work protection  arbetsskydd

työtahti 15/II power stroke arbetstakt

työvalot fm working light  arbetslampor, arbetsljus

tämä nähdään hj this is shown detta ses, vi kan se

tärkeys 13/II importance betydelse

täsmällinen 5/II accurate punktlig

täsmällinen 12/II definite exakt

täsmällinen 17/II precise noggrann

täsmällinen 4/I precision  precis

täsmällinen al42 exact exakt

täsmällisesti 5/II exactly noggrannt

täsmällisesti 2/II precisely exakt

täsmällisesti * precisely  precist

täsmällisyys * accuracy  noggrannhet

tässä tapauksessa 7/II in this case i detta fall

tästä syystä 3/II for this reason på grund härav

täydellinen 18/II complete fullständig

täydellinen 2/I complete  komplett

täydellisesti 8/II completely totalt, fullständigt

täyden virtauksen paine al52 full-flow pressure fullflödestryck

täydentää 17/II complement komplettera

täysin 16/II fully helt

täyttää hj fill fylla

täyttää, täydentää ys replenish fylla på; påfyllning

täyttöaukko, -putki 2/II filler pipe påfyllningsöppning, påfyllningsrör

täyttötulppa * filler plug påfyllningsplugg, -lock

täytyy olla 14/II must be måste vara

täytyy pitää 14/II must be kept måste hållas

täytyy sekoittua 3/I must mix  måste blandas

täytyy tehdä al42 must do måste göra

uhkaus ys menace hotelse

uimurikammio kaasuttimessa al58 fuel bowl förgasarens flottörhus

uittaa fm float  flotta

ukonsieni * Macrolepiota procera stolt fjälskivling

ukonsieni * parasol mushroom stolt fjälskivling

ulkoilla fm hike  vara ute, gå till fots

ulkoilma al44 atmosphere ute luft

ulkopuolinen 7/II external utomstående, extern

ulkopuolinen al54 external utomstående

ulompi fm outer  yttre

ulosanto 16/I output  esitys=presentationsförmåga

ulosottoakseli 8/I out put shaft  uttagsaxel

ulosottoakseli 10/II output shaft kraftuttagsaxel

ulospäin 1/I outward  utåt

ulostulo 7/II outlet utmatning

ulottua 16/II reach räcka, nå

ulottua jnk. yli al52 override sträcka sig över ...; nå över ...

ulottua, jatkaa, pidentää al58 extend nå, förlänga

ulottua, ulottuma fm reach  räckvidd

upottaa jhk 2/II embed in fälla in

upottaa nesteeseen 16/II immerse sänka ner i en vätska

upottaa nesteeseen fm immerse  doppa ner

uppomäntä 11/I plunger  sjunkkolv

ura hj groove spår

urakoitsija fm contractor  entreprenör

usea, useita 19/II several flera

useimmat al42 most de flesta

useita 10/II various flera; flertal

uskoa ys entrust tro

uudelleen lataus 18/II recharge återladdning

uudelleen täyttää 9/II refill påfyllning

uudelleenkiristys al57 retightening efterdragning

uudelleentarkastus al57 recheck upprepad -förnyad kontroll, nykontroll

uudistushakkuu 17/II clear-cutting kalhuggning

uudistushakkuu 17/II final felling slutavverkning

uudistushakkuu fm regeneration felling  föryngringsavverkning

uurtaa 2/II score fåra, gravera

uusia, korvata, vaihtaa al52 replace förnya, byta ut

uusia, vaihtaa 2/II replace förnya

vaakasuoraan 17/II horizontally vågrätt

vaaleaorakas * Hydnum repandum blek taggsvamp

vaara al52 danger fara

vaatia hj require kräva

vaatia, tarvita 7/II require kräva, fordra

vaatimus 3/II requirement krav

vaeltelu, huojunta * wander vandring, (tyhjäkäynti=ojämn tomgång)

vaha 19/I wax  vax

vahva, voimakas 14/II strong stark, kraftig

vahvempi 19/II stronger starkare, kraftigare

vahvistaa 19/II confirm förstärka

vahvistin * amplifier  förstärkare

vahvistusripa, reuna, tukikaari * rib förstärkningsribba, kant, stödbåge

vaihde hm gear  växel

vaihdelaatikko 16/II gear box växellåda

vaihdella 5/II change växla

vaihdella al42 vary variera

vaihdella, muuttaa 19/I vary  variera

vaihdellen al43 altering växlande; skiftande

vaihdin 10/II exchanger växlare

vaihe 13/II phase fas

vaihe 14/II sequence skede

vaihe, aste, teline 10/II stage skede

vaihtaa 18/I change  byta

vaihtaa 16/II shift växla (esim raha)

vaihtaa pienemmälle * downshift växla ner

vaihtaa vaihdetta * shift  växla

vaihtaa, siirtää al48 shift byta, skifta, flytta

vaihtaa, uusia, korvata al59 replace byta ut, förnya

vaihtamalla, muuttaa al50 changing byta ut, byta

vaihteisto 8/I transmission  växellåda, (transmission=ei vaihdettavavaihteisto)

vaihteleva 16/I variable  varierande

vaihteleva * various  variabel

vaihteleva, epävakaa 13/II fluctuating växlande

vaihtelevuus, muunnos, alalaji 3/II variety variation, mutant

vaihtoehdot 16/II alternatives alternativ

vaihtoehdot fm alternatives  alternativ

vaihtoehtoinen 16/II alternative alternativt

vaihtoehtoinen fm alternative  alternativt

vaihtovirtalaturi 13/II alternator växelströmsgenerator

vaikea al43 difficult svår

vaikea pulma ys dilemma dilemma

vaikuttaa 3/I affect  inverka

vaikuttaa, käynnistää 7/II actuate påverka

vaikuttaa, liikuttaa 3/II affect verka

vaikuttaa, toimia al58 act agera, påverka

vaikutus 7/I action  påverkan

vaikutus 2/II effect inverkan

vaikutus * effect  verkan

vaikutus 18/II impression intryck

vaikutus 19/I influence  inverkan

vaimennin 7/I damper  dämpare

vaimennin * silencer dämpare, (ljuddämpare

vaimennus * cushion dämpning

vaimennus 1/II cushion dämpning, dämpare

vaimentaa 6/I deaden  dämpa

vaimentaa * damp dämpa

vaimentaa al45 muffle dämpa

vaivatta, helposti 3/I readily  obesvärat; lätt

vajaatuottoinen fm under-productive  oproduktiv

vajaus, vaillinki ys deficit underskott, brist

vakaus 16/II stabilization kalibrering

vakauttaa al49 stabilize stabilisera

vakava 2/II serious allvarlig

vakavuus, lujuus 17/II stability stabilitet

vakio fm constant  konstant

vakio 16/I constant  konstant'

vakio 16/II standard standard

vakio, muuttumaton al52 constant konstant, oförändrad

vakio, pysyvä 8/II constant stabil, konstant

vakio, pysyvä 13/II constant stabil, konstant

vakiopaine 16/II constant pressure konstant tryck

vakiopaine fm constant pressure  konstant tryck

valaa 7/I cast  gjuta

valaista 15/II illustrate belysa

valaista, kuvittaa al58 illustrate illustrera

valaistus fm illumination  belysning

valevahvero * Hygrophoropsis aurantiaca falsk kantarell

valikoima 17/II choice urval

valinnainen yksikkö fm optional unit  valfri enhet, optional enhet

valinnainen, lisä- 16/II optional valfri, tilläggs-

valinnanvara * option  valfrihet

valita 3/II select välja

valitsin 10/II selector väljare

valkokärpässieni * Amanita virosa vit flugsvamp

valkokärpässieni * destroying angel vit flugsvamp

vallata, miehittää 11/II occupy inta, occupera

valmis al48 ready färdig, esim.marja=mogen

valmistaja 19/I manufacturer  tillverkare

valmisteltu fm prepared  förberedd

valmistelu * preparation  preparering

valo fm light  ljus

valoisa fm light  ljus; klar

valopetrooli, paloöljy * kerosene lampolja

valot 11/I lights  ljus; lampor

valovilkku * flash blinklampa

valuminen, ajelehtiminen al50 drift driva (rinna; rinnande)

valvoja ohjaaja 22/II controller övevakare, ledare

vaneri fm plywood  faner

vaneri * veneer faner

vanne fm rim  fälg

vapaasti hengittävä al44 naturally aspirated med konventionell gasväxling; utan turbo, sugmotor

vapauttaa 6/II relief frigöra

vapauttaa, päästää al52 release frigöra, frisläppa

vapautus 15/I relief  fritagning

varaosa * spare reservdel

varapyörä fm spare wheel  reservhjul

varasto 19/I storage  lager

varastoida 4/I store  lagra

varata 19/II occupy reservera

varata, ottaa haltuunsa al60 occupy reservera, ta i besittning

varaus, lataus al47 charge laddning

varautuminen 19/I provision  ladnning

varautunut al48 charged laddad,-t

variksenmarja fm black crowberry  kråkbär

variksenmarja * crowberry kråkbär

varjopuoli, haitta al50 disadvantage nackdel

varmistaa 7/I assure  kontrollera

varmistaa * ensure  säkra

varmistaa sokalla * cotter säkra med sprint

varmuus 19/I assurance  säkerhet

varoitin 22/II monitor varnare

varokeino 19/I precaution  säkerhetsåtgärd

varsin 2/II quite ganska

varsin, aika, melko 21/II rather ganska

varsinkin 10/II especially i synnerhet, speciellt

varsinkin al58 particularly i synnerhet

varuste 22/II equipment tillbehör, utrustning

varusteet, laitteet 3/II equipment utrustningar

varustettu 16/II equipped utrustad med

varustettu fm equipped  försedd med

varustevyö fm tool belt  verktygsbälte, (huggarbälte)

vaseliini * vaseline fett, vaselin

vastaan 10/II against mot

vastaan * against  mot

vastaan 12/II versus mot

vastaan al42 oppose mot, emot

vastaan al61 VS. versus mot

vastaanottaa 7/II receive emotta, motta

vastaavasti 17/II consistently motsvarande

vastahakoinen, haluton ys reluctant motvillig, ovillig

vastahakoisesti ys reluctantly motvilligt

vastakkainen 21/II contradictory motsatt

vastakkainen 19/II opposite motsatt

vastakkainen 8/II reverse motsatt

vastakohta 19/II reverse motsvarighet, motsats

vastakohta, ero 2/II contrast kontrast

vastamutteri * locknut kontramutter

vastapaine 8/II back pressure mottryck

vastapaino * balance weight motvikt

vastapäivään 19/II counter-clockwise motsols

vastapäivään * counterlockwise motsols

vastata * correspond  svara

vastaus, reaktio 10/II response svar, reaktion

vastaventtiili 15/I check valve  motventil

vastaventtiili al51 check valve motventil

vastaventtiili al51 check valve motventil, (backslagsventil = "takaiskuventtiili")

vastus 21/II resistance motstånd

vastus 14/II restriction motstånd

vastus resistanssi 12/I resistance  motstånd

vastustaa 13/II restrict motstå

vastustuskyky * immunity immunitet, motståndskraft

vatsa, maha, kupu fm belly  mage

watti 12/I watt  watt

vauhti, impulssi 12/II momentum fart, ansats

vauhtipyörä 7/I flywheel  svänghjul

vaunu 11/II wagon vagn

vaurio 6/I damage skada

vaurioittaa 3/II damage skada

vaurioitua 14/II damage skadas

vauriovapaa 17/II damage-free oskadad

vedenerotin * water trap vattenavskiljare

vedetty imetty 2/I drawn  urdragen, ; tom

vedetön 4/I free of water  vattenfri

vehnä ys wheat vete

velvoittaa, tehdä ys oblige förplikta

velvoitus, velvollisuus ys oblication plikt

vent. nostimen ohjain * tappet guide ventillyftarstyrning

venttiili 5/II valve ventil

venttiili fm valve  ventil

venttiiliaikojen limitys * overlap of valve timing ventiltidsöverlappning, ventiltidernas överlappning

venttiilien säätö * valve adjustment ventiljustering

venttiilijousen puristin * valve spring remover ventilfjäder press, monteringsverktyg för ventilfjäder

venttiilikara 8/II valve spool ventilspindel

venttiilikara al52 valve spool ventilspindel

venttiilikara * valve stem ventilspindel

venttiilikoneiston kansi al57 valve cover ventikåpa

venttiilin nostin 15/II valve tappet ventillyftare

venttiilin ohjain 14/II valve quide ventilstyrning

venttiilin varsi al57 valve stem ventilskaft

venttiilin välys * tappet clearance ventilspel

venttiilin välys * valve clearance ventilspel

venttiilistö 3/II valving ventilmekanism

venttiilivuoto 9/II valve leakage ventiläcka

vertaileva 19/I comparative  jämförande

vertailla 17/II compare jämföra

vesakko fm coppice forest  busksnår,(småskog), snårskog

vesijäähdytetty 16/II water-cooled vätskekyld

vesiliukoinen 2/II water soluble vattenlöslig

vesipumppu 5/I water pump  vattenpump

vesivaippa 5/I water jacket  vattenmantel

veto, kuljetus, siirto fm traction  drag, förflyttning

veto, venyvä * tensile drag, töjning; töjbar

vetoaisa * towing bar dragstång

vetoakseli 9/I drive axle  drivaxel

vetoakseli * half shaft drivaxel

vetojousi * tension spring dragfjäder

vetolujuus * tensile strength draghållfasthet

vetopyörästö fm differential  kardan, kugghjulstransmission, (differential)

vetotanko fm drawbar  dragstång

vetovoima fm pulling force  dragkraft

vetovoima 17/II tractive effort dragkraft

vetävä pyörä 9/I drive wheel  drivande hjul

vetävät pyörät 4/II drive wheels drivande hjul

vetävät pyörät al55 drive wheels drivhjul

vetää 8/I propel  dra

vetää 16/II pull dra

vetää puoleensa 2/II attract vara attraktiv, attrahera

vetää puoleensa al48 attract dra till sig, attrahera

vetää takaisin 17/II retract dra tillbaka

vetää, viedä  draw hm vetää dra

viallinen, huono al59 defective felaktig, dålig

vianetsintä 17/II trouble-shooting felsökning

vianetsintä * fault findiding felsökning

vianmääritys 18/I diagnose  feldiagnos

viedä, käsittää 11/II occupy sysselsätta; frakta, omfatta

vieläpä, jopa 17/II even t.o.m; till och med; dessutom

vieras aine 19/I foreign matter  främmande ämne

vierintäura, kouru * race rullspår, ränna

vihersillihapero * Russula elaeodes grön sillkremla

viileä fm cool  sval

viimeinen 10/I final  sista

viimeinen al55 last sista

viimeistelty 2/II finished finslipad

viimevuosina 19/I in recent years  under senaste år

viinihapero * Russula vinosa vinkremla

viinihapero * wine-red russula vinkremla

viiruvalmuska * Tricholoma portentosum streckmusseron

viisto kalteva 9/I bevel  sluttande

viistous 15/II ramp avfasning, sluttning

viitata, ohjata jnnek. al57 refer visa (referera/vifta/visa, leda/visa jonnekin)

viite 19/I reference  referens

viive 19/I delay  fördröjning

viive, myöhästyminen al57 lag fördröjning, försening

viivyttää * retard  fördröja

vika 18/I failure  fel

vika, häiriö, epäkohta * fault fel, störning, missförhållande

vika, konerikko 14/II failure maskinhaveri

viljan hävikki 22/II grain loss spannmålssvinn, spannmålsförlust

viljelyherkkusieni * Agaricus bisporus odlad champinjon

villalanka 2/II wool yarn ulltråd

villi, sivistymätön ys savage vild, ociviliserad

vino, kalteva, altis * inclined lutande

vino-/kieppulevy al43 swashplate ställplatta

vinosuuntaus, poikkeama * deflection avvikelse

vipu hj lever spak, handtag

vipuohjaus fm lever steering  spakstyrning

virheellisesti 18/II erroneously felaktigt

virkistys fm recreation  rekreation

virranjakaja 11/I distributor  strömfördelare

virrankääntäjä, kommutaattori * commutator kommutator

virransäätöventtiili al51 flow contro valve flödeskontroll, födesreglerare, flödesreglerventil

virta 18/II current  ström

virta-avain 12/I key switch  startnyckel

virtalähde 18/II source strömkälla

virtapiiri 12/I circuit  strömkrets

virtauksen suunta hj direction of flow flödesriktning

virtauksen säätö 6/II flow control flödesreglering

virtaus 7/II flow flöde

virtaus * stream  ström

virtaus, virrata fm flow  flöde, flöda

virtaus, virrata al48 flow strömmning, strömma

vivun liike 17/II lever movement spakrörelse

v-moottorin ryhmä 7/I V-block  V-motorblock

voidaan nähdä 2/II can be seen kan ses

voidaan säätää 8/II might be set kan justeras

voidaan tehdä 3/I can be done  kan göras

voidaan vaihtaa 12/II can be changed kan bytas

voidella al50 lubricate  smörja

voima 16/I force  kraft

voima, pakottaa 9/I force  styrka

voimansiirto fm power transmission  transmission

voimansiirto al50 power transmission kraftöverföring, transmission

voimapakkaus/pakka hevosia al54 pack horses en bunt hästar, energiknippe, kraftförpackning

voimassaoleva 11/II effective gällande

voimaviiva 20/II line of force kraftstreck

voimaviivat 20/II lines of force kraftstreck

voisi ottaa al44 could take kunde ta

voisi ottaa al45 could take kunde ta  (skulle kunna ta)

voisi tuhota 3/I would destroy  kan förstöra

voitatti * ringed boletus smörsopp

voitatti * yellow-brown boletus smörsopp

voitatti * slippery jack smörsopp

voitatti * Suillus luteus smörsopp

voitelu 6/I lubrication  smörjning

voiteluaine * lubricant smörjmedel

voitelunippa * nipple smörjnippel

voitelunippa, rasvanippa * grease fitting smörjnippel

voitelupuristin, rasvaprässi * grease gun fettpress

voitelurengas * oil ring oljering, smörjring

volframi * tungsten volfram

voltti 11/I volt  volt

volumetrinen 13/II volumetric volymetrisk

vuokrata, palkata, pestata ys hire arrendera, anställa

vuorostaan 2/II in turn i sin tur

vuotava 14/II leaking läckande; med läckage

vuoto 15/I leagage  läcka

vuoto 2/II leakage läckage

vuotolinja hj line, drain dräneringslinje, dräneringsslang, -rör

vyörengas * belted tire bältdäck, radialdäck

vähemmän 3/I less  mindre

vähemmän, harvempaan al50 fewer mindre, glesare

vähentää al44 decrease minska

vähentää al58 lessen minska

vähitellen, asteittain 19/I gradually  småningom

vähäpätöinen ys negliglible försumbar, obetydlig

vähäpätöinen, mitätön al43 negligible försumbar, obetydlig

väitellä ys debate debattera

väkevyys 18/II concentration styrka; koncentration

väkevöity 18/II concentrated koncentrerad

väkipyörä, vetorulla * pulley va+D3330jerblock, dragrulle

väli * gap gap, glapp

väli-, aluslevy * shim distansbricka, shims

väliakseli 16/II inter axle mellanaxel

väliakseli fm inter axle  mellanaxel

välillä 7/II between mellan

välillä al43 between mellan

välineet, vehkeet, takila ys tacle utrustning, rigg

välissä oleva 7/II intermediate mellanvarande

välittämättä, huolimatta 6/II regardless of oberoende av

välittää viesti 22/II signal signalera

välitys, ajo, käyttö al43 drive transmission; körning, bruk

välitys, vaihde * ratio utväxling, växel

välitön, kiireellinen, silmänräpäyksellinen, pika- * instant  omedelbar, ögonblicklig

välttämätön 3/II necessary nödvändig

välttämätön edellytys ys prerequisite oundviklig förutsättning

välttää 19/I avoid  undvika

välys al57 clearance spel, glapp

välys, liikkumavara 15/II slack spel, glapp

välysmitta al57 feeler gauge bladmått

värimerkkaus 17/II colour-coding färgmärkning

värinä 7/I vibration  vibration

värähtelyn vaimennin * vibration damper vibrationsdämpare, svängningsdämpare

väsymys, uupumus 17/II fatique utmattning

vääntää käyntiin 12/I crank   veva igång

vääntää, kääntää 3/II turn vrida

vääntö, kierto, vääntää * twist vrida

vääntömomentti 3/II torque vridmoment

vääntömomentti * twisting moment vridmoment

vääntötyökalu, ruuvitaltta * wrench brytjärn, skruvmeijsel

vääntövaikutus al51 turning effort vridpåverkan

väärä 18/I incorrect  fel; felaktig

ydin, sisin sydän, core  kärna

yhdenmukainen 19/I analogous  överensstämmande

yhdensuuntainen 17/II parallel parallell

yhdensuuntaisventtiili al51 one-way valve envägsventil

yhdistelmä 3/II combination kombination

yhdistelmä 15/I complex  sammanställning

yhdistelmä al43 combination kombination

yhdistetty fm combined  sammanställd

yhdistetty hj coupled sammankopplad

yhdistys 18/II combination sammanslutning, förening

yhdistyä 3/I combine  förena

yhdistäen * combining  med att förena

yhdistää hj link förena

yhteensopivuus 19/I combatibility  användningsbarhet, att - passar in

yhteensopivuus * compatibility  anslutningsbarhet

yhteinen fm common  gemensam

yhteys * conjunction  förbindelse

yhteysradio fm communic. radio  kommunikationsradio

yhtymäkohta, liitos al49 junction anslutning

yhtyä 18/II combine förenas

yhtä aikaa 6/I at once  samtidigt

yhtä suuri 7/II equal lika stor

yhtä suuri * equal  lika stor

yksi al42 single en, ett

yksikkö 1/II unit enhet

yksinkertainen hj simple enkel, simpel

yksinkertainen fm single  enkel

yksinkertainen al42 simple enkel

yksinkertaisesti 7/II simply enkelt

yksinkertaistaa 21/II simplify förenkla

yksinkertaistettu 4/II simplified förenklad

yksinkertaisuus al50 simplicity enfald, anspråkslöshet, enkelhet

yksitoiminen 1/II single acting enkelverkande

yksittäispumppu hj pump, single enkelpump

yksityiskohtainen, tietty, määrätty 3/II particular detaljerad, bestämd

yleinen 11/II common allmän

yleinen 18/I common  allmän

yleinen 3/II general allmän

yleinen 16/I universal  generell

yleinen al50 common allmän

yleisesti 19/I commonly  allmänt

yleisesti 5/II generally generellt

yleisesti 19/I in general  vanligen

yleisin 21/II most common mest vanlig

yleispihdit * universal pliers universaltång

ylempi, korkeampi 17/II superior högre

ylentää, edistää 17/II promote befordra

yli fm over  över

yli, poikki, ristiin 6/II across i kors, tvärsöver

ylikuorma 13/II lug överbelastning

ylikuorma 18/I overload  för stort lass

ylikuormitus 13/II overstress överbelastning

ylikuumeneminen 5/I overheating  överhettning

yliladata al53 overcharge överladda

ylimäärä 7/II excess överskott

ylimäärä * excess  överskott

ylimäärä, erikoinen 7/II extra extra, speciell

ylimääräinen 6/II excess extra

ylimääräinen 5/I excess  extra

ylimääräinen 13/II excessive extra

yliohjautuvuus * oversteering överstyrning

ylispuu fm hold-over  skyddsträd

ylittää 7/II exceed överstiga

ylittää * exceed  stiga/gå över

ylivaihde * overgear överväxel

yliveto 18/I top-notch  oslagbar, oöverträffbar

ylläpitää 3/II maintain upprätthålla, underhålla

ylläpitää * maintain  underhålla

ylläpitää, huoltaa 2/II maintain underhålla

yllättävä, hämmästyttävä 21/II startling förvånande

ylpeä, ylimielisyys ys pride stolt

yläimukaasutin al58 updraft carburetor stigförgasare

yläkuolokohta 15/II TDC, top dead centre övre dödläge

yläkuolokohta 15/II top dead center övre dödläge

yläpuolella hj above ovanpå, på ovansidan

yläpuolinen nokka-akseli * overhead camshaft överliggande kamaxel

yläpää al42 upper end övre ända

ylöspäin 19/II upward uppåt

ylöspäin al60 upward uppåt

ympäri 19/II around kring

ympäri 9/I around  omkring

ympäri 5/II round runt

ympäri(lle, llä) al48 around runt; runtomkring

ympäristö 17/II environment miljö

ympäröivä * ambient  kringliggande

ympäröivä 2/II surrounding runtom liggande

yrittää al60 try (tries) försöka

yrittää, yritti 11/II try, tried försöka, försökte

yritys 3/II attempt försök

yritys, uhkapeli ys venture försök, vågspel

äestys fm harrowing  markberedning (harvning = vain pellolla)

äikätatti * Chalciporus piperatus pepparsopp

äyriäinen al49 krill skaldjur

äänenvaimennin al45 muffler ljuddämpare

ääni 16/II acoustic röst, ljud

ääni fm acoustic  läte

ääni 11/II sound ljud   (esim sivuääni tai kamala ääni meteli = oljud)

äänitorvi 11/I horn  signalanordning

ääretön 4/II infinite    gränslös, oändlig

äärimmäisen * extreme  extremt, extrem

äärimmäisen rikas al58 exremely rich extremt rik

äärimmäisyys 19/I extreme  extremitet

öljy fm oil  olja

öljykanava 9/II oil passage oljekanal

öljykylpy 16/II oil-immerse öljebad

öljykylpyilmanpuhdistin * oil bath air cleaner oljebadsluftrenare

öljyn lauhdutin fm oil cooler  oljekylare

öljyn ohentuminen * oil dilution oljeförtunning

öljyn virtaus 15/I oil flow  oljeflöde

öljyn virtaus hj oil flowing oljans flöde

öljypumppu 13/II oil pump oljepump

öljysora * oil gravel  oljegrus

öljysäiliö 6/I oil reservoir  oljetank, oljebehållare

öljyura * oil groove oljespår