Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb

  
Counter 

Ohjeita Instructions

Sanastot

Oppimateriaalit

Taustaa, backround

Oppimisprosessi

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
 Sanastot


Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus

Lapin ammattiopisto


FORESTRY COLLEGE
 
Taivalkosken 
metsäoppilaitos

LVI-LÄMSÄ


 

 


 

Svenska–Engelska–Finska
Swedish–English–Finnish
Ruotsi–Englanti–Suomi

Numret mellan engelska och finska ord syftar på kapitlet och boken där ordet används. Till exempel "abrasive 2/II visar att ordet ’’abrasive’’ används i kapitel 2 i del II av serien ’’Technical English’’. Ordet ’’ajettavuus 19/Ih driveability" finns i Technical English I kapitel 19. Fm hänvisar till till skog och skogsmaskiner medan h anger hydraulik. Se sida 160.

The number between the English and Finnish word refers to the chapter where the word is used. For example "abrasive 2/II hiova means that the word "abrasive" is used in chapter 2 in part II of the Technical English Series Book. Word "ajettavuus 19/Ih driveability means that the word "driveability" can be found in chapter 19 of the Exercise Book of Part I of the Technical English. Fm refers to the Vocabulary of Forestry and/or Forest Machines. See page 160.

Numero suomen ja englannin kielen sanan välillä viittaa kappaleeseen ja kirjasarjan osaan, missä tätä sanaa on käytetty. Esimerkiksi "ajettavuus 19/Ih driveability tarkoittaa, että sana "driveability" esiintyy Tekniikan Englantia I-osan harjoituskirjassa kappaleessa 19. Fm viittaa metsä- ja/tai metsäkonesanastoon ja h hydrauliikkaan. Katso sivu 160.

15 delar, detaljer al56 15 parts 15 osaa

2 - spaks reglage fm 2-lever control 2-vipu ohjaus

2 - stegs fm 2-stage 2-vaiheinen

4 - takt 15/II 4-cycle 4-tahti

abborre fm perch ahven

absorbera 13/II absorb imeä itseensä

absorberande 2/II absorbent absorboiva

absorberande ämne 2/II adsorbent adsorboiva aine

acceleration * acceleration kiihdytys

adapter * adapter liitin, liittiö

addera fm increase lisätä

adoptera * adopt adoptoida

advokat ys barrister asianajaja

affärsbeteende, varor, försäljning 17/II merchandize kauppatavarat

agera 6/II operate toimia

agera, påverka al58 act vaikuttaa, toimia

aktion 1/I act akti, toiminta

alla fm all kaikki

allmän 11/II common yleinen

allmän al50 common yleinen

allmän 18/I common yleinen

allmän 3/II general yleinen

allmänt 19/I commonly yleisesti

alltid 7/II always aina

allvarlig 2/II serious vakava

alstra 12/I supply tuottaa varustaa

alternativ 16/II alternatives vaihtoehdot

alternativ fm alternatives vaihtoehdot

alternativt 16/II alternative vaihtoehtoinen

alternativt fm alternative vaihtoehtoinen

ambitiös. ys ambitious kunnianhimoinen

amortering ys amortization kuoletus

ampere 11/I ampere ampeeri

ampertal, strömstyrka 12/I ampere amperage ampeeriluku virranv.

andas 13/II breath hengittää

andning, andan 1/I aspiration hengitys

anfall ys sortie hyökkäys

ankare * armature ankkuri

annan; andra 21/II second toinen

annex/extra/tillägg 11/I auxiliary apu-, sivu-

annorlunda än 20/II unlike toisin kuin

anpassad 3/II related suhteutettu, liettyvä, kuuluva

anpassning 3/II application käyttö, sovellus

ansikte 15/II face kasvo

anskaffa 10/II incur hankkia itselleen

anskaffa, köpa * purchase hankkia, ostaa

anskaffa, utrusta al58 provide hankkia, varustaa

ansluta 10/II engage kytkeä

ansluta * switch kytkeä

anslutning fm connector liitin

anslutning al49 junction yhtymäkohta, liitos

anslutning, koppling hj connector liitin, liitos

anslutning; fog fm joint liitos

anslutningsbarhet * compatibility yhteensopivuus

ansträngning; (prov)tryckning ys exertion ponnistus

anta 21/II assume olettaa

anta 3/II expect olettaa

antal hj amount määrä

antal al42 number lukumäärä

anti rost, rostskydd, förhindrande av korrosion * corrosion prevention korroosion esto

antingen eller al58 either- or joko tai

antingen... eller 10/II either... or joko... tai

antioxidant/antirostmedel 19/I antioxidant hapettumisen estolisäaine

antändning al42 firing syttyminen

antändningsfördröjning, tändhastighet * ignition lag syttymisviive

använda * apply käyttää

använda 8/II exert käyttää, ponnistaa

använda 2/I exert käyttää ponnistaa

använda al42 use käyttää

användes 3/II is used käytetään

användes al51 is used käytetään

användes/riktas hj is applied on käytetty/suunnattu

användning fm operation käyttö

användning hj usage käyttö

användning 18/II use käyttö

användningsbarhet, att - passar in 19/I combatibility yhteensopivuus

apparat * device laite, koje

apparat, organ 5/II actuator toimilaite

aptering fm bucking apteeraus

arbeta fm operate työskennellä

arbete 12/II work työ

arbetsgrupp, team al43 team työryhmä

arbetslampor, arbetsljus fm working light työvalot

arbetslinje/ tryckledning, rör hj line, working työlinja, putki

arbetsskydd fm work protection työsuojelu

arbetstakt 15/II power stroke työtahti

arbetstakt 1/I stroke isku tahti

arbetsvikt fm service weight työpaino

armstöd fm arm-rest kyynärnoja, käsinoja

arrendera, anställa ys hire vuokrata, palkata, pestata

artilleri * artillery tykistö

asp fm aspen haapa

aspsopp * orange aspen bolete haavanpunikkitatti

atmosfär 2/II atmosphere ilmakehä

atmosfär al60 atmospheric ilmakehän-

atmosfärs, atmosfärisk al58 atmospheric ilmakehän

atmosfärs-, atmosfärisk hj atmospheric ilmakehän-

att röra sig 9/II routing kulkeminen

automatisk 22/II automatic automaattinen

automatiskt 22/II automatic manner automaattisesti

avbruten fjäder; brusten fjäder al52 broken spring särkynyt jousi

avdunsta 18/II dissipate haihtua

avdunsta 3/I vaporize höyrystyä

avdunstande 3/I volatile haihtuva

avdunstning 19/I volatility haihtuvuus

avfall 2/II contaminant saaste

avfallsbil * garbage truck jäteauto

avfasning, sluttning 15/II ramp viistous

avgas * exhaust poistokaasu

avgas * exhaust gas pakokaasu

avgasdriven al44 exhaust-driven pakokaasukäyttöinen

avgasrör * tail pipe pakoputki

avgasserie al45 exhaust manifold pakosarja

avgasventil 2/I exhaust valve pakoventtiili

avgörande faktor al61 desiding factor ratkaiseva/määräävä tekijä

avkasta 18/I provide tuottaa

avkastning 17/II output tuotos

avkylande luft (kylluft) 5/I cooling air jäähdyttävä ilma

avkylning 12/II by cooling jäähdyttämällä

avkännare * probe tunnistin

avlastad 16/II unloaded kevennetty

avlastad fm unloaded kevennetty

avlida 2/II starve menehtyä

avlägsen, fjärran 16/I remote etäinen, kaukainen

avlägsna 9/II eliminate poistaa

avlägsna 2/II remove poistaa

avmagnetisera * demagnetize poistaa magnetismi

avsaknad av, brist på/av al47 lack jonkin puute

avslappnad, slapp, kraftlös al60 limp rento, veltto, voimaton

avslutning 15/II completion lopettaminen

avstånd, distans 11/II distance etäisyys, välimatka

avstängning, ( ) = parentes * shut-down sulku lopetus

avsättning 19/I deposition kerrostuma

avtalsenlig 21/II conventional sopimuksen mukainen

avtappa, låta rinna * dfrain off juoksuttaa

avtryckare al52 trigger liipaisin

avtäckande 22/II detection paljastaminen

avverkning fm harvesting puun korjuu

avverkning fm logging, felling hakkuu

avverkningsmaskin * forest harvester puunkorjuukone, harvesteri

avvikelse 10/II deflect ohjata sivuun, kääntää

avvikelse * deflection vinosuuntaus, poikkeama

avvikelse * deviation poikkeama

avvisa * suppress torjua

avvisa, avvärja al48 repel torjua, työntää takaisin

axel 1/II shaft akseli

axel/bäraxel 16/II axle akseli

axelvikt fm axle load akselipaino

backa; returnera 8/I reverse peruuttaa, peruutus

backe; sluttning 15/II slope mäki

backning, avbeställning al43 reversing peruutus

bagageutrymme * baggage compartment matkatavaratila

bagageutrymme * luggage compartment matkatavaratila

bak, bakre 16/II rear taka-

bakaxel 8/I rear axle taka-akseli

baklucka, bakdörr, bakläm * tail gate peräluukku, -ovi, -lauta

bakom al48 behind taakse

bakom 14/II beyond takana

bakom motorn * rear of the engine moottorin takana

bakom, baksida 11/II behind takana, takapuoli

bakom, bakända, bakdel fm rear takana, takapää, -osa

bakre boggie, tandem 16/II rear bogie takateli tandem

baksida, släppsida, lossningssida 15/II backside jättöpuoli

bakåt 11/II backward taaksepäin

bakåt; tillbaka 7/I return takaisin

balanserad fm balanced tasapainotettu

balanserare 7/I balancer tasapainottaja

balstorlek 22/II bale size paalin koko

band al48 bond sidos

band * tread telaketju, kulutuspinta

band, följa spår 17/II track tela, seurata jälkiä

bandfordon * tracked vehicle telaketjuajoneuvo

bandtraktor 7/II crawler telaketjutraktori

bandtraktor, schaktmaskin fm bulldozer puskutraktori

bank * bolster pankko

bark fm bark kuori, parkki

barometer * barometer ilmanpuntari

barr fm needle neulanen

barrträd fm conifer havupuu

bas 21/II base kanta

bas-, grund- hj basic perus- , pohja-

basdetaljer, grunddetaljer 4/I major parts pääosat

basenhet 11/II basic unit perusyksikkö

basmotor 7/I basic engine perusmoottori

basring 21/II base ring kantarengas

bast fm inner bark nila

basuppgifter 12/II basics perustietoja

batteri 12/I battery akku, patteri

batteri, tryckackumulator al50 accumulator akku, paineakku

batterispänning 22/II battery voltage akkujännite

beakta; ta i beaktande * respect ottaa huomioon

befalla 3/II dictate määrätä, komentaa

befordra 17/II promote ylentää, edistää

befrämja * promote edistää

begränsa 15/I limit rajoittaa

begränsa 5/II restrict rajoittaa

begränsad hj limited rajoitettu

begränsare; stopp 5/II restrictor rajoitin

behandlad 2/II treated hoidettu, käsitelty

behov hj need tarve

behov, behöva 7/II need tarve, tarvita

behov, krav al59 require tarvita, vaatia

behållare 2/II reservoir säiliö

behållare, bassäng, lager al43 reservoir säiliö, allas, varasto

behörig fm respective asianomainen

behövs 14/II are needed tarvitaan

behövs 8/I are needed tarvitaan

bekväm fm confortable mukava

bekämpningsmedel fm pesticide torjunta-aine

belopp 16/I amount määrä

belysa 15/II illustrate valaista

belysning fm illumination valaistus

beläggning * coating päällyste

bensin al58 gasoline bensiini

bensin 3/I gasoline bensiini am.

bensin 11/II petrol bensiini engl.

bensinmotor 19/I gasoline engine bensiinimoottori

bero 16/I depend riippua jstk

bero av 10/II depend on riippua jstk.

beroende av 2/II depending on riippua jstk.

beroende av 16/II depending on riippuen jstk

beroende av al61 due to johtuen jostakin

beroende på/ som en påföljd av 20/II consequent johtuva, seuraava

beror av 18/II depends upon riippuu jstk

beror på hj due to aiheutua jstkn

beröra 22/II concern koskea

beröra al61 touch koskettaa, koskea

beröra (ngn) ; bekymmer 19/I concern huoli koskea

beskriva 3/II describe kuvailla

beskriva hj describe kuvailla

beskrivning, skiss 7/II figure kuvio, piirros

bestämd 5/II fixed kiinteä, sovitettu

bestämd, avtalad al43 given määrätty, sovittu

bestämd, definerad al57 definite määrätty

bestämd. viss 6/II given määrätty, tietty

bestämma ys constitute asettaa, määrätä

bestämma 3/II determine määritellä

bestämma 19/I impose määrätä

beta ys grazing laiduntaa

betjäning 18/II service palvelu

betoning, vikt ys emphasis korostus, paino

betyda 1/I mean tarkoittaa merkitä

betyda, medel- 13/II mean tarkoittaa, keski-

betydande; betydelsefull 21/II significant merkittävä

betydelse 13/II importance tärkeys

betydelse 17/II purpose tarkoitus

betydelse 17/II value arvo, merkitys

betydelse 17/II value arvo, merkitys

betyder * designate tarkoittaa

bild al48 illustration kuva

bild; kort, fotografera 11/II image kuva, kuvata

bildas av 19/I consist of koostua jstk

bildas gyttja, slammas, al59 sludging liettyminen, liejuuntuminen

bilfärja * ferry autolautta

billigare 2/II cheaper edullisempi

billigare al61 cheaper halvempi

binda, knyta ys tie sitoa, solmia

bindning al47 bonding sidos

bit 2/II bit palanen, hitunen

björk fm birch koivu

björk, glasbjörk fm pubescent birch hieskoivu

björksopp * Leccinum scabrum lehmäntatti

björn fm bear karhu

blad fm leaf lehti

blad fm leaves lehdet

bladmått al57 feeler gauge välysmitta

blandad 1/II miscellaneous sekalainen

blandas al56 are mixed sekoitetaan

blandas 4/I mix sekoittua

blandning 19/I blend sekoitus

blandning 18/II compound seos

blandning 14/II mixture seos

blandning al44 mixture seos

blek skogsriska * Lactarius utilis kalvashaaparousku

blek skogsriska * pallid milk cap kalvashaaparousku

blek taggsvamp * Hydnum repandum vaaleaorakas

bli 18/II become tulla

bli glasaktig ys glazing lasittuva

bli grumligt, grumlingspunkt 19/I cloud point samepiste

bli ngt 20/II become tulla joksikin

blinkers * direction indicator suuntavilkku

blinklampa * flash valovilkku

blotta 19/II reveal paljastaa

bly 18/II lead lyijy

blydioxid 18/II lead peroxide lyijydioksidi

blyfri * unleaded lyijytön

blysulfat 18/II lead sulfate lyijysulfaatti

blåbär fm blueberry mustikka

blådmusseron * Lepista nuda sinivalmuska

bländning * glare häikäisy

blöta; absorberas 2/II soak liottaa, imeytyä

blötmyr fm quagmire letto

bo, häcka al49 nest pesä, pesiä

bocka, böja; båge * bend taivuttaa, kaarre

boggie 17/II bogie teli

boggieaxel * tandem axle teliakseli

bogsera * tow hinata

bogserbom * tow bar hinauspuomi

bogsering, motstånd, dra * drag hinaus, vastus, vetää

bogserlina * towing line hinausköysi

boll 5/II globe pallo

bom fm boom puomi

bomhastighet fm boom speed puomin nopeus

borr, borra * drill pora, porata

borrning 7/II bore poraus

borrning al60 bore poraus

borta/ute ur tidsinställning al57 out of time pois ajoituksesta

bortåt 20/II away pois päin

bot, botemedel (medicin, förbättringsmetod/botemedel, hjälp(sätt/metod+D1462/väg)) al52 remedy lääke, parannuskeino, apu (keino)

bota 18/I remedy parantaa

botten 2/II bottom pohja

bottenpansar fm belly plate pohjapanssari

bottensida 9/II bottom side pohjapuoli

brand; brinna 13/II firing palaminen

brandsläckare fm extinguisher tulen sammutin

brant sluttning ys steep slope jyrkkä rinne

braxen * bream lahna

breda, sprida 4/I spread levitä, levittää, hajottaa, jakaa

bredd 16/II width leveys

bricka * plain washer aluslevy

bricka, tätning, distansring * washer aluslevy, tiiviste, välirengas

bringa, ha med sig 18/II bring tuoda

brist, al49 shortage puute, vajaus

brist, avsaknad al47 shortage puute, niukkuus

brist, bristfällighet al49 deficiency puute, vajavuus

brokig fm miscellaneous sekalainen, kirjava

broms 10/II brake jarru

broms, friktion, släpa * drag jarru, kitka, raahata

bromsmoment 10/II braking torque jarrutusmomentti

bromssystem fm braking system jarrujärjestelmä

bromstrumma * brake drum jarrurumpu

brotsch * reamer kalvain, avarrin

brotscha * ream kalvaa, väljentää

brottgräns * rupture stress murtolujuus

bruk 19/I application käyttö

bruk 16/I application käyttö sovellus

bruka, inrikta al58 apply käyttää, suunnata

bruten * broken murtunut

brutto fm gross brutto

bryatre (konetekn. brytarspetsar), brytare 11/I breaker katkoja

bryta/stänga av fm slash, break katkaista

brytjärn fm felling lever kaatovänkä

brytjärn, skruvmeijsel * wrench vääntötyökalu, ruuvitaltta

bråkdel 2/I fraction murto-osa

bråktal ys fraction murtoluku

bräda fm board lauta

brända, förbrända al45 burned palaneet

bränna al44 burn polttaa

bränna, brinna al59 burn polttaa, palaa

bränna, brinner 1/I burn polttaa palaa

brännbar al56 combustible palava

brännkammare al42 combustion chamber palotila

bränsle 1/I fuel polttoaine

bränsleblandning al58 fuel mixture polttoaineseos

bränsleförbrukning 17/II fuel consumption polttoaineen kulutus

bränslemätare 11/I fuel gauge polttoainemittari

bränslen 19/I Fuels polttoaineet

bränslepump 13/II fuel pump polttoainepumppu

bränsletank fm fuel tank polttonestesäiliö

brödticka * Scutiger confluens typäskääpä

buske fm bush pensas

busksnår,(småskog), snårskog fm coppice forest vesakko

butan fm butane butaani

bygga hj build up rakentaa

bygga, resa upp 6/II build rakentaa, pystyttää

by-pass, genomblåsning, -en 14/II by-pass ohivirtaus

byta 3/II change muuttaa, vaihtaa

byta 18/I change vaihtaa

byta ut, byta al50 changing vaihtamalla, muuttaa

byta ut, förnya al59 replace vaihtaa, uusia, korvata

byta, skifta, flytta al48 shift vaihtaa, siirtää

båda 4/II both molemmat

båda ändar 1/II both ends molemmat päät

bågfil (suomen ruots=järnsåg) * hacksaw rautasaha

bågsvetsning * arc welding kaarihitsaus

bäckforel * trout purolohi

bältdäck, radialdäck * belted tire vyörengas

bära 9/I carry kantaa kuljettaa

bärare, transportör al47 carrier kantaja, kuljettaja

bärbar telefon 16/II cellular telephone matkapuhelin

bärförmåga fm load rating kantavuus, kuormitusluokka

bärhus; bärram 7/I main housing pääkotelo, -runko

bärplockning fm picking berries marjastus

bärstativ * trestle kannatinpukki

bästa möjliga al56 ideal paras mahdollinen

bättre al42 better parempi

böja sig, ge vika ys succumb taipua, antaa myöten

böjhållfasthet * bending strength taivutuslujuus

böjlig slang hj line, flexible taipuisa letku

böjlig; flexibel 16/I flexible taipuisa

böjning, avvikelse, krok * deflection taipuma, poikkeutus

böla, skrika ys bellow mylviä, karjua

börja, starta upp 10/II initiate aloittaa

camber, hjulets sidolutning * camber pyörän sivukallistuma

caster, kungsbultslutning inåt * KPI, king pin inclination olkatapin sisäkallistuma, caster

cell 18/II cell kenno

cellulosa, massa 2/II pulp massa, selluloosa

centrifugal... * centrifugal keskipakois-

champinjon * champignon herkkusieni

choke al58 choke rikastin, kuristin

cirkulera 2/II circulation kiertäminen

cirkulera, snurra al59 circulate kierrättää, kiertää

cirkulera/vara i omlopp 5/I circulate kiertää

cirkulerar återigen 5/I recirculate kiertää uudelleen

citrongul slemskivling * Gomphidius glutinosus limanuljaska

citronslemskivling * Gomphidius glutinosus limanuljaska

cykel 1/I cycle kierto, tahti

cykel; takt 20/II cycle syke, tahti, työkierto

cylinder * cylinder sylinteri

cylinder med genomgående kolvstång hj double end rod 2-päinen sylinteri

cylinderblock, motorblock fm cylinder block sylinteriryhmä

cylinderfoder (moottorissa), cylinderrör (hyd.sylinterissä) 7/I liner sylinteriputki

cylindervägg 5/I cylinder wall sylinterin seinämä

cylindriskt kugghjul 10/II spur gear lieriöhammaspyörä

cylindriskt kugghjul al55 spur gear lieriöhammaspyörä

damm * dust pöly

damm. dimma al45 dust pöly, sumu

data, uppgifter fm data tiedot

datoriserad, datorbaserad 17/II computer-based tietokoneperusteinen

de flesta al42 most useimmat

debattera ys debate väitellä

definieras 20/II is defined määritellään

del; detalj hj part osa

dela 15/I divert jakaa

dela * divide jakaa

dela, dela på, fördela al47 share jakaa

delad 15/I divided jaettu

delvis 8/II partly osittain

demonstrera 18/II demonstrate havainnollistaa

densitet 18/II specific gravity tiheys

deras egen hj their own heidän oma

dessutom, i tillägg al61 in addition lisäksi

destillerat vatten * distilled water tislattu vesi

destillering 19/I distillation tislaus

det förflutna 8/II past ohi

detaljerad, bestämd 3/II particular yksityiskohtainen, tietty, määrätty

detta ses, vi kan se hj this is shown tämä nähdään

diagonal däck * cross-ply tire ristikudosrengas

diagram 13/II tracing käyrästö

diameter 17/II diameter halkaisija, läpimitta

differential 1/II differential different/erotus-

differential 16/II differential tasauspyörästö

differential 8/I differential tasauspyörästö

differentialdrevsaxlar * differential spider tasauspyörästön ristikkoakseli

diffundera 18/II diffuse hajaantua

dilemma ys dilemma vaikea pulma

dimension 12/II measure mitta

dimma * mist sumu

diod al47 diode diodi

dioxid 18/II peroxide dioksidi

direkt insprutning * direct injection suoraruiskutus

direkt växel (suorahampainen vaihde)=rakkuggad växel * direct drive suora vaihde

direktinsprutning * direct fuel injection suoraruiskutus

direktverkande al52 direct acting suoratoiminen

diskutera 12/II discuss keskustella

dispergera ys disperse hajottaa, levittää, hajaantua

dispersionsmedel 19/I dispersant hajottaja lisäaine

displacement, volym 13/II displacement syrjäymä, tilavuus

distansbricka, shims * shim väli-, aluslevy

distanshylsa 7/I sleeve holkki, hylsy, putki

distribuera 5/I distribute jakaa

distribution 19/I distribution jakelu

distrikt fm circuit piiri

distrikt * range toimintasäde, piiri

djup 2/II depth syvyys

doping, narkotika, drog al47 dope doping, huume

doppa ner fm immerse upottaa nesteeseen

dos ys ration annos

dra draw hm vetää vetää, viedä

dra 8/I propel vetää

dra 16/II pull vetää

dra av; retirera ys extraction pois vetäminen

dra till sig, attrahera al48 attract vetää puoleensa

dra tillbaka 17/II retract vetää takaisin

drag, förflyttning fm traction veto, kuljetus, siirto

drag, töjning; töjbar * tensile veto, venyvä

dragfjäder * tension spring vetojousi

dragga, bogsera * drag naarata, hinata

draghållfasthet * tensile strength vetolujuus

dragkraft fm pulling force vetovoima

dragkraft 17/II tractive effort vetovoima

dragningskraft hj gravity painovoima

dragstång fm drawbar vetotanko

dragstång * towing bar vetoaisa

drev(kellonkoneisto=urverk), mekanism, system * mechanism koneisto, mekanismi, järjestelmä

driva (rinna; rinnande) al50 drift valuminen, ajelehtiminen

driva, driva omkring al51 drift ajelehtiminen, valuminen

drivande hjul 9/I drive wheel vetävä pyörä

drivande hjul 4/II drive wheels vetävät pyörät

drivande kugghjul, drev al55 pinion käyttävä hammaspyörä

drivande kugghjul, kuggdrev * pinion käyttävä hammaspyörä

drivaxel 9/I drive axle vetoakseli

drivaxel al54 drive shaft käyttöakseli

drivaxel 16/I drive shaft käyttöakseli

drivaxel * half shaft vetoakseli

drivaxel allis kardaaniakseli drive shaft

drivaxel 8/I shaft akseli/voimans

drivband 16/II tracks telat

driveffekt 7/I driving power käyttöteho

drivhjul al55 drive wheels vetävät pyörät

drivkraft hj work force käyttövoima

drivrem 5/I drive belt käyttöhihna

droppbildas, al58 into drops pisaroiksi

dräneringslinje, dräneringsslang, -rör hj line, drain vuotolinja

du borde veta 3/II you should know sinun tulisi tietää

dubb, dubbdäck, spik * spike nasta, nastarengas, naula

dubbdäck * tyre with spikes nastarengas

dubbelverkande hj double acting kaksitoiminen

dubbla returfilter fm dual return filter kaksoispaluusuodatin

dunsta 5/I dissipate haihduttaa

dusch, dimma al42 spray suihku

duva ys pigeon kyyhkynen

dyna, kudde hj cushion tyyny, pehmike

dynamometer 14/II dynamometer dynamometri

dyr al43 expensive kallis

dyrare al61 more expensive kalliimpi

dyrkan ys adoration palvonta, jumalointi

al57 when kun

då, emedan al43 since kun, koska

däck 16/II tire rengas

däck fm tyre rengas

däcksprofil * tyre section rengasprofiili

dämpa * damp vaimentaa

dämpa 6/I deaden vaimentaa

dämpa al45 muffle vaimentaa

dämpare 7/I damper vaimennin

dämpare, (ljuddämpare * silencer vaimennin

dämpning * cushion vaimennus

dämpning, dämpare 1/II cushion vaimennus

därför 15/II thereby sen tähden

döma 3/II judge ratkaista, tuomita

dörr fm door ovi

effekt fm power teho

effekt 8/I power teho (voima)

effekt 2/I power teho työtahti

effekt, makt, kraft 14/II power teho, valta, voima

effektförlust al43 power loss tehohäviö

effektiv 13/II effective tehollinen

effektiv 17/II efficient tehokas

effektivitet 5/I effectiveness tehokkuus

effektivitet 2/II efficiency tehokkuus

effektivt 21/II effectively tehokkaasti

effektivt utnyttjande av utrymmet al50 compactness tilankäytön tehokkuus

effektuttag * power take off tehon ulosotto

efterdragning al57 retightening uudelleenkiristys

efterdropp * post-injection jälkitiputus

eftersträva al58 tend taipua, pyrkiä

eftersträvansvärd, valgiltig ys eligible tavoiteltava, vaalikelpoinen

eftervård * aftertreatment jälkihoito

egenskap * chasacteristic ominaispiirre

egenskap al42 feature ominaisuus

egenskap 3/I property ominaisuus

ekonomi, (hushåll = kotitalous) 13/II economy talous

ekonomi, ekonomisk al50 economy taloudellisuus

ekonomisk 16/I economical taloudellinen

ekorre fm squirrel orava

ekosystem fm ecosystem ekosysteemi

eksopp * orange oak bolete tammenpunikkitatti

el; elektricitet 11/II electricity sähkö

eld; brand 16/II fire tuli

elektrisk 21/II electrical sähköinen

elektrisk spänning; potential 21/II potential sähköjännite

elektrisk; el- 4/I electrical sähköinen

elektrolyt 18/II elektrolyte elektrolyytti

elektromagnetisk 20/II electromagnetic sähkömagneettinen

elektronisk 22/II electronic elektroninen

elgnista al61 electric spark sähkökipinä, -valokaari

elhydraulisk 15/I electrohydraulic sähköhydraulinen

eliminera hj eliminate poistaa

elkabel 19/II wire sähköjohto

elkabel 11/I wire sähköjohto

elsolenoid; solenoid 9/II electric solenoid sähkösolenoidi

elsolenoid; solenoid hj electric solenoid sähkösolenoidi

elström 3/I current sähkövirta

elström, ström al53 current sähkövirta

elstyrd fm electro controlled sähköohjattu

elsystem fm electric system sähköjärjestelmä

emedan, då al60 since koska, kun

emitter, sändare 21/II emitter emitteri, lähetin

emotta, motta 7/II receive vastaanottaa

en fm juniper kataja

en bunt hästar, energiknippe, kraftförpackning al54 pack horses voimapakkaus/pakka hevosia

en, ett al42 single yksi

enastående 17/II uniquely ainutlaatuisen

enda, enkel 17/II single ainoa, yksinkertainen

endera al43 either jompikumpi

energi 11/II energy energia

enfald, anspråkslöshet, enkelhet al50 simplicity yksinkertaisuus

engång 15/II once kerran

enhet 1/II unit yksikkö

enkel al42 simple yksinkertainen

enkel fm single yksinkertainen

enkel, simpel hj simple yksinkertainen

enkelpump hj pump, single yksittäispumppu

enkelt 7/II simply yksinkertaisesti

enkelverkande 1/II single acting yksitoiminen

enligt * according jnk. mukaan

enligt följande 18/II as follows seuraavasti

enorm 3/II wide laaja, valtava, suuri

enstaka hj few muutama, harva

entreprenör fm contractor urakoitsija

envar, varje; båda al54 each kukin, kumpikin

envägsventil al51 one-way valve yhdensuuntaisventtiili

erkänna 19/I recognize tunnustaa

erkänna, bekänna al44 recognize tunnustaa

erkännande ys recognition tunnustus, tunteminen

ersätta 18/II replace korvata

ersätta, förnya al54 replase korvata, uusia

ersätta, kompensera al61 offset korvata, kompensoida

esitys=presentationsförmåga 16/I output ulosanto

exakt 12/II definite täsmällinen

exakt al42 exact täsmällinen

exakt 2/II precisely täsmällisesti

exakt, noggrann * exact eksakti, tarkka, täsmällinen

excenter * cam epäkesko

excenter 15/II tappet epäkesko

excistera 19/II exist olla olemassa

expandera 1/I expand laajeta paisua

expanderande 2/I expanding paisuva

expandering, svällning al44 expansion paisuminen

expansion 13/II expansion paisunta

expansion(s) al61 expansion paisunta

experiment, experimentera 19/II experiment koe, kokeilla

experiment, experimentera hj experiment koe, kokeilla

explosion, detonation ys detonation räjähdys, paukahdus

explosiv 3/I explosive räjähtävä

extra 6/II excess ylimääräinen

extra 5/I excess ylimääräinen

extra 13/II excessive ylimääräinen

extra 4/I extra lisä

extra fint 2/II tiny hienon hieno

extra fördel ys fringe benefit lisäedut

extra, speciell 7/II extra ylimäärä, erikoinen

extremitet 19/I extreme äärimmäisyys

extremt rik al58 exremely rich äärimmäisen rikas

extremt, extrem * extreme äärimmäisen

faktor 19/I factor tekijä

faktor, (hastighet, mängd, faktor) * rate nopeus, määrä, kerroin

faktor, förhållande * ratio kerroin, suhde

fall 6/I case tapaus

falla * drop pudota

falla, stjälpa 11/II fall pudota, kaatua

falsk kantarell * Hygrophoropsis aurantiaca valevahvero

faner fm plywood vaneri

faner * veneer vaneri

fara al52 danger vaara

fart 21/II velocity nopeus

fart, ansats 12/II momentum vauhti, impulssi

fartsensor; hastighetsavkännare 10/II speed sensor nopeustunnistin

fas 13/II phase vaihe

fascinerande ys adorable hurmaava, ihailtava

fast 2/II solid kiinteä

fast hj tightly tiukasti

fast bränsle * solid fuel kiinteä polttoaine

fast kubikmeter fm solid cubic meter kiintokuutiometri

fast nyckel * open end wrench kiintoavain

fast slagvolym hj fixed displacement kiinteä tuotto

fastna 2/II caught juuttua

fastna, trängas, rusning * jam juuttua, ahtautua, ruuhka

fastna,( mäntä/ skära) 18/I seize tarttua kiinni

fel 18/I failure vika

fel, störning, missförhållande * fault vika, häiriö, epäkohta

fel; felaktig 18/I incorrect väärä

felaktig, dålig al59 defective viallinen, huono

felaktigt 18/II erroneously virheellisesti

feldiagnos 18/I diagnose vianmääritys

felsökning * fault findiding vianetsintä

felsökning 17/II trouble-shooting vianetsintä

festa; ha en fest ys revel juhlia, remuta

fett ys fats rasvat

fett, vaselin * vaseline vaseliini

fett. fetta, smörja * grease rasva, rasvata, voidella

fettpress * grease gun rasvaprässi

fettpress * grease gun voitelupuristin, rasvaprässi

fiber 2/II fibre kuitu, säie, syy

fiber 2/II lint nöyhtä, nukka

filter; renare 14/II filter suodatin

filtrerad fm filtered suodatettu

finfördelad * finely hienojakoinen

finslipad 2/II finished viimeistelty

fint 2/II finely hienosti

fiske fm fishing kalastus

fixerad 6/II fixed kiinteä, pysyvä

fixerad 16/I fixed kiinteä

fjäder 6/II spring jousi

fjäderbelastad 16/II spring loaded jousikuormitteinen

fjäderns centrumtapp * spring tie bolt jousen keskitappi

fjäderns spänning al51 spring tension jousen jännitys

fjäderpåverkad fm spring action jousivaikutteinen

fjällig bläcksvamp * Coprinus comatus suomumustesieni

fjällig bläcksvamp * lawyer's wig suomumustesieni

fjällig bläcksvamp * shaggy-mane, shaggy cup suomumustesieni

fjällig taggsvamp * Sarcodon imbricatus suomuorakas

fjärljus; huvudstrålkastare * high beam kaukovalo

fjärran 9/II long distance pitkä etäisyys

fjärrljus * country beam kaukovalo

fjärrstyrning 9/II remote control etäis-/kauko-ohjaus

fjärrtransport fm long distance haul kaukokuljetus

flaga, skala * peel hilseillä, kuoria, riisuutua

flagning * scaling hilseily

flampunkt * flash point leimahduspiste

flera 19/II several usea, useita

flera; flertal 10/II various useita

flercylindrig, mångcylindrig al42 multi-cylinder monisylinterinen

flerhåls; hålskiva -plåt, -platta al42 multi-orifice monireikä

flexibel, böjlig al43 flexible joustava, taipuisa

flexibilitet 17/II flexibility joustavuus

flexibilitet al50 flexilbility joustavuus

flis fm chip hake

flotta 19/I fleet laivasto

flotta fm float uittaa

flottör * float koho

flottörhus * float chamber kohokammio

flyktväg 2/I escape pakotie

flytande 11/II liquid neste, nestemäinen

flytande bränsle 4/I LP=liquid propellant nestemäinen raketin tms. polttoaine

flytande olja hj moving oil liikkuva öljy

flytgas fm butane gas nestekaasu

flytgas 3/I LP-gas, liquid pressurized nestekaasu

flytgas (ruotsissa gasol kansan kielellä) * liguefied petroleum gas LPG nestekaasu

flytta 1/I move siirtää, liikuttaa

flytta 7/I transfer siirtää

flyttas 16/I is moved liikutetaan

flyttas 10/II is transferred siirretään

fläkt 13/II blower puhallin

fläkt 5/I blower puhallin

fläkt 5/I fan tuuletin, puhallin

fläkt, kylfläkt 13/II cooling fun tuuletin

fläkt, ventilator 6/I ventilator tuuletin

fläktrem al57 belt tuulettimen hihna

fläktrem 5/I fan belt tuulettimen hihna

flöda(=kaasutin), svämma över al58 flooding tulvia

flöde 7/II flow virtaus

flöde 16/I input flow sisäänvirtaus

flöde al52 volume flow tilavuusvirta

flöde, flöda fm flow virtaus, virrata

flöde, slagvolym, 16/I displacement tuotto, iskutilavuus, syrjäyttää, laivan uppouma

flöde, varvtalsflöde 3/II displacement tuotto, kierrostilavuus

flödeskontroll, födesreglerare, flödesreglerventil al51 flow contro valve virransäätöventtiili

flödesreglering 6/II flow control virtauksen säätö

flödesriktning hj direction of flow virtauksen suunta

foder 22/II forage rehu

fog (hitsaus), sammanslutning, förband al43 join liitos, liittää

fordon 10/II vehicle ajoneuvo

fordonsprinter, hyttskrivare 17/II on-board printer ajoneuvotulostin

form 12/II shape muoto

forma; forma sig 6/I by forming muodostaen

formad; bestå av 18/II formed muodostettu

formas 18/II forming muodostaen

formation * formation muodostus

formera 19/II form muodostaa, muoto

formgivning; design * design muotoilu

formulera, utarbeta ys compile laatia, kerätä, toimittaa

forstmästare, jägmästare fm M.Sc. (Forestry) metsänhoitaja

fort 15/II fast nopeasti

fortare; snabbare 3/I faster nopeammin

fortgå 18/II continue jatkua

fortsätta hj continue jatkua, jatkaa

fortsättningsvis 17/II further edelleen, lisä-

fosfor al47 phosphorous fosfori

fotogen(moott.petr), lampolja, kerosin * kerosene petrooli, kerosiini

fotpedal * pedal poljin

fotpund 16/I foot-pound jalkanaula

fragment; del 2/II fragment palanen

frakt, frakta, transportera * freight rahti, rahdata, kuljettaa

fram och tillbaka 1/I reciprocating edestakainen

framdel; framvagn fm front etupää, -osa

framsida, främre del 6/II front etupuoli, etuosa

framåt 11/II forward eteenpäin

framåt al43 forward eteenpäin

frigöra 6/II relief vapauttaa

frigöra, frisläppa al52 release vapauttaa, päästää

friktion 13/II friction kitka

friktionsförlust al50 frictional losses kitkahäviöt

frisk luft 16/II fresh air raitisilma

fritagning 15/I relief vapautus

frontlastare * front end loader etukuormaaja

frysa 19/I freeze jäätyä

frysa ner 2/II freeze jäädyttää

från grunden 4/II basically pohjimmiltaan

från tanken 4/I from the tank tankista

främmande ämne 19/I foreign matter vieras aine

frö fm seed siemen

frörensare/förfilter * precleaner esipuhdistin

fuktighet * humidity kosteus

fuktighet 2/II moisture kosteus

fuktighet * moisture kosteus

fullflödestryck al52 full-flow pressure täyden virtauksen paine

fullständig 18/II complete täydellinen

fullständig förbränning 3/I burn fully palaa täydellisesti

fungera dåligt 10/II malfunction toimia huonosti

funktion 17/II action toiminto

funktion 3/II operation toiminta

funktionera 18/II work toimia

funktionsområde, arbetsområde al59 range alue, toimintasäde

funtionera 4/II function toimia

fylla hj fill täyttää

fylla på; påfyllning ys replenish täyttää, täydentää

fyrhjulsdrift fm 4-wheel drive neliveto

fyrverkeri, festbelysning * illuminations ilotulitus, juhlavalaistus

7/II get saada

få reda på 10/II detect saada selville

fånga 2/II catch pyydystää, siepata

fåra, gravera 2/II score uurtaa

fårticka * Scutiger ovinus lampaankääpä

fårticka * sheep polyporus lampaankääpä

fälg * disk wheel levypyörä

fälg * rim levypyörä, vanne

fälg fm rim vanne

fälla al43 drop pudota

fälla fm fell kaataa

fälla 2/II trap ansa, pyydystää

fälla * trap ansa, loukku

fälla in 2/II embed in upottaa jhk

fällhuvud fm felling unit kaatoyksikkö, -pää

fält 19/II field kenttä

färdbroms fm driving brake ajojarru

färdig, esim.marja=mogen al48 ready valmis

färdskrivare * tachograph ajopiirturi

färgmärkning 17/II colour-coding värimerkkaus

fästa 21/II attach kiinnittää, liittää

fästa sig 7/I attach kiinnittyä

fäste 16/I bracket kannatin

följa 22/II keep track seurata

följa 20/II observe noudattaa

följa, följa upp al42 follow seurata

följande 8/II as follows seuraava

för att al59 in order jotta

för evigt 11/II forever ikuisesti

för funktion 7/II to operation toiminnalle

för hög 10/II too high liian korkea

för stor kraft al52 too great force liian suuri voima

för stort lass 18/I overload ylikuorma

för tidigt 14/II too early liian varhain

föra 19/II carry kuljettaa

förbehandling, grund/botten-.... * pretreatment esikäsittely

förberedd fm prepared valmisteltu

förbi 2/I through läpi, kautta

förbindelse * conjunction yhteys

förblandad al61 premixing esisekoittua

förbrukning 13/II consumption kulutus

förbrända gaser 2/I burned gases palaneet kaasut

förbränning 14/II combustion palaminen

förbränning al58 combustion palaminen, poltto

förbränning 11/II combustion poltto, palaminen

förbränning al59 combustion poltto, palaminen

förbränning 1/I combustion palaminen, poltto

förbränning, al56 burning palaminen

förbränningsgaser, avgaser al57 combustion gases palamiskaasut

förbränningshastighet; brandhastighet 3/I rate of burning palamisnopeus

förbättra 17/II improve parantaa

förbättra al59 improve parantaa

förbättra * improve parantaa

förbättring * improvement parannus

fördel 15/II advantage etu, paremmuus

fördel 19/I advantage etu

fördela 4/I deliver jakaa

fördelning, del ys allotment jakaminen, osa, osuus

fördelningsdosa, anslutningsplint * terminal jakorasia, liitäntänapa

fördelningsväxel; fördelningslåda * dividing transmission jakovaihteisto

fördröja 10/II retard hidastaa, viivyttää

fördröja * retard viivyttää

fördröjning 19/I delay viive

fördröjning, försening al57 lag viive, myöhästyminen

föreläsning ys lecture luento

förena 3/I combine yhdistyä

förena 8/I connect kytkeä

förena hj link yhdistää

förenas 18/II combine yhtyä

förenkla 21/II simplify yksinkertaistaa

förenklad 4/II simplified yksinkertaistettu

föreskriva 3/II prescribe määrätä

föreställa sig al50 imagine kuvitella

företrädare ys solicitor asianajaja

företräde * precedence etusija

förfaringssätt al57 procedure menettelytapa

förgasare 13/II carburettor kaasutin

förgasarens flottörhus al58 fuel bowl uimurikammio kaasuttimessa

förgasarhals al60 venturi kaasuttimen kurkku

förhindra ys impede estää, ehkäistä

förhindra 5/I prevent estää ehkäistä

förhindra/skydda 19/I inhibit ehkäistä

förhindrad riktning al49 reverse bias estosuunta

förhållande al44 proportion suhde

förhållande 7/II ratio suhde

förhållande al60 relation suhde

förhållande * relative suhde

förhållande, proportion al45 proportion suhde

förhållandevis al50 comparatively suhteellisesti

förklara al49 explain selittää

förklarad 22/II explained selitetty

förlust al52 loss häviö

förlänga 19/I extend jatkaa

förlängas al57 lengthen pidentyä

förlängd 16/II extended jatkettu

förlängning 16/II extension jatke

förlängt lastutrymme fm extended bed jatkettu/jatkettava kuormatila

förmoda * assume olettaa

förmåga 13/II ability kyky

förmångdubbla, fördubbla, multiplicera 11/II multiply kertoa, monistaa

förnya 2/II replace uusia, vaihtaa

förnya, byta ut al52 replace uusia, korvata, vaihtaa

förorenad 2/II contaminated likainen, saastunut

förorening 19/I contamina/tion -nt saaste

förorening 2/II contamination saaste, lika

förorsaka al60 cause aiheuttaa

förorsaka/orsaka 7/II cause aiheuttaa

förorsakas av ys accrue koitua, aiheutua

förplikta ys oblige velvoittaa, tehdä

förrenare, förrensare al45 pre-cleaner esipuhdistin

förse 8/I provide hankkia, varata

förse 3/II supply syöttää, toimittaa

förse, mata * supply syöttää

försedd med fm equipped varustettu

första hjälp förpackning fm first aid kit ensiapusarja

förstyrd 9/II pilot controlled esiohjattu

förstyrd al52 pilot operated esiohjattu

förstyvad * trussed jäykistetty

förstärka 19/II confirm vahvistaa

förstärkare * amplifier vahvistin

förstärkningsribba, kant, stödbåge * rib vahvistusripa, reuna, tukikaari

förstöra 12/II destroy tuhota

förstöras * deteriorate pilaantua

förstöring 2/II deterioration pilaantuminen

försumbar, obetydlig al43 negligible vähäpätöinen, mitätön

försumbar, obetydlig ys negliglible vähäpätöinen

försök 3/II attempt yritys

försök al60 experiment koe, tutkimus

försök, vågspel ys venture yritys, uhkapeli

försöka al60 try (tries) yrittää

försöka, försökte 11/II try, tried yrittää, yritti

förtunna, späda ut * dilute ohentaa, laimentaa

förtunning * diluent ohenne

förtändning=syt.ennakko, för-;raha= förskott; * advance ennakko

förutspå 18/I anticipate ennakoida

förutsättning, villkor ys prerequisite edellytys, ehto

förvaringsbox fm storage box säilytyskotelo

förvaringsegenskap 19/I storage stability säilyvyys

förverkliga * realize toteuttaa, panna täytäntöön, realisoida, muuttaa rahaksi

förvånande 21/II startling yllättävä, hämmästyttävä

förvärmare 16/II preheater esilämmitin

förvärmare fm preheater esilämmitin

förvärv * yield tuotto, saanto, hyöty

förväxla 12/II confuse sekoittaa, sotkea

föryngringsavverkning fm regeneration felling uudistushakkuu

förånga 19/I evaporate höyrystyä

förädla, avla fm breed jalostaa rotua

föränderlig toffskivling * changeable pholiota koivunkantosieni

föränderlig toffskivling * Kuehneromyces mutabilis koivunkantosieni

förändra 1/I convert muuttaa

gaffel, sammankoppla * yoke haarukka, kytkeä yhteen

gaffelarm * wishbone haarukkavipu, hankaluu

gallring 17/II thinning harvennus

gallsopp * Tylopilus felleus sappitatti

ganska 2/II quite varsin

ganska 21/II rather varsin, aika, melko

gap, glapp * gap väli

garantii * warranty takuu

garantivillkor * terms of guarantee takuuehdot

garantivillkor * waranty policy takuuehdot

gas 2/I gas kaasu

gaser al45 gases kaasut

gasformig 12/II gas kaasumainen

ge al42 give antaa

ge 7/I to let antaa

ge en drog, ge narkotika al49 dope antaa huumetta

ge vika, brista, böja sig * yield antaa myöten, pettää, taipua

gemensam fm common yhteinen

genast 17/II instantly heti, välittömästi

genast ys promptly heti (paikalla)

generator * dynamo laturi

generator 13/II generator laturi

generell 16/I universal yleinen

generellt 5/II generally yleisesti

generera 5/I generate kehittää

genom 5/II through läpi jnk.

genom att förändra; med att förändra 12/II by changing muuttamalla

genomblosning, -en, genomblåsning 6/I blow-by ohipuhallus

genomfart, passage hj passage läpikulku, väylä

genomfrätning, genomrostning * perforation läpisyöpyminen, puhkaisu

genomföra ys accomplish toteuttaa

genomskinlig * translucent läpikuultava

genomskinlig * transparent läpinäkyvä

genomsläppande * permeable läpäisevä

genomträngande; totalt * thoroughly läpikotaisin

gest ys gesture käden liike, ele

gifthättning * Galerina marginata myrkkynääpikkä

givare 11/I sending unit anturi, lähetin

givare 10/II sensor tunnistin

given al43 given tietty

gjuta 7/I cast valaa

glans, glänsande * gloss kiilto

glapp 14/II loose löysä väljä

glasfiber * glass fibre lasikuitu

glasläggning fm glazing lasittaminen, ikkunat

glida * slippage liukuminen

glida, halka fm slip luisua, liukastua

glida, slira al50 slide liukua

glida; slira 7/II slide luisua, liukua

glidlager * plain bearing liukulaakeri

glidlager * sliding bearing liukulaakeri

glöda, glöd * glow hehkua, hehku, hehkuttaa

glödlampa (glödindikator) * glow bulb hehkulamppu

glödspiral * glow coil hehkukierukka

glödstift * glow plug hehkutulppa

gnida 3/I rub hangata

gnist hållare al44 spark arrester kipinän pidätin

gnista 14/II spark kipinä

godkänna 19/I accept hyväksyä

goliatmusseron * Tricholoma nauseosum tuoksuvalmuska

grad 15/II degree aste

grad, förhållande, nivå 2/II degree aste, suhde, taso

gradskiva, ställbar vinkel * protractor astelevy, kaariasteikko

gran fm spruce kuusi

granblodriska * Lactarius deterrimus kuusenleppärousku

granska 3/II regard tarkastella

gravrost, punktformat rostangrepp * pitting pistekorroosio

gravrostangrepp 2/II pitting kolosyöpyminen

gren al51 branch haara

gren fm branch oksa

grenklyka 8/II branch oksa, haara

grenrör 15/II exhaust manifold pakosarja

grepp 17/II grip renkaiden pitävyys

grepp, handtag ys grip ote, kahva, kädensija

grip fm grapple koura

grip, lastgrip, timmergrip * grab kahmari

gripa hårt 17/II grip tarttua lujasti

grov 19/I rough karkea

grovt * roughly karkeasti

grund-, bas- 14/II fundamental perus-

grundandel 8/I basic part perusosa

grundelement 1/I basic element peruselementti

grundprincip 19/II basic principle perusperiaate

grundprincip hj basic principle perusperiaate

grundverksamhet 15/I basic operation perustoiminta

grupp 4/II team ryhmä

grusa, grus ys gravel hiekoittaa, sora

grå bläcksvamp * Coprinus atramentarius harmaamustesieni

gråal fm grey alder harmaaleppä

gräns 3/II limit raja

gräns * quantity määrä

gränsläge, korsning * junction rajapinta, risteys

gränslös, oändlig 4/II infinite ääretön

grävmaskin fm excavator kaivinkone

grön sillkremla * Russula elaeodes vihersillihapero

grönkremla * green russula koivuhapero

grönkremla * Russula aeruginea koivuhapero

guide * guide ohjain, opas

gul fingersvamp * Ramaria flava keltahaarakas

gulkremla * Russula claroflava keltahapero

gulkremla * yellow russula keltahapero

gyttja, sörja, lort/gyttja * slush lieju, sohjo, rapa

gå igenom 2/II pass through kulkea läpi

gå på tomgång * idle käydä joutokäyntiä

gå runt 5/I passing around kulkea ympäri

gå sönder 2/II breaking särkyminen

gå vilse ys stray harhailla, eksyä

gå över ngt al49 crossing kulkea jnk. yli

gånger 3/II times kertaa

gångjärn * hinge nivel, sarana

går fel; blir fel 22/II goes wrong menee vikaan

gädda * pike hauki

gällande 11/II effective voimassaoleva

gänga * thread kierre, kierteittää

gödsling fm fertilization lannoitus

göra bort 5/I carry off hoitaa pois

göra möjligt, möjliggöra 17/II enable tehdä mahdolliseksi

göra skogsbeväxtning fm afforestation metsittäminen

göra/utföra dessa uppgifter 8/I to do these jobs tehdä nämä toiminnot

gös * pike perch kuha

halkskyddande fm anti-slip liukastumista estävä

hals al60 throat kurkku

hals * throat kurkku, kapea aukko

halv; sida 8/II side puoli

halvledare al48 semiconductor puolijohde

halvledare * semiconductor puolijohde

handbok, manuell * manual käsikirja, käsikäyttöinen

handbok, reseguide * guide käsikirja, matkaopas

handbroms * hand brake käsijarru

handgas fm throttle käsikaasu, kuristin

handling 22/II operation toiminta

handskfack * glove box hansikaskotelo

handskfack * glove compartment hansikaskotelo

handtag 9/II manual lever käsivipu

hantera al50 handle käsitellä

hantera, styra 17/II manoeuvre käsitellä, ohjata

hantering * management käsittely

har blivit; har kommit 19/I has become on tullut

har sprickor, sprickbildning al57 crack säröillä, halkeilla

har stannat; stannat al53 be shut off olla pysäytettynä

hare fm hare jänis

harr fm grayling harjus

harts 19/I gum hartsi, liima, pihka

harvester, ruotsi skördare 17/II harvester puunkorjuukone

harvesterarm/harvesterbom, skördarkran fm harvester boom harvesterin puomi

hastighet 10/II road speed kulkunopeus

hastighet 4/II speed nopeus

hastighet fm travelling speed kulkunopeus

hastighetskontroll 22/II speed monitoring nopeuden tarkkailu

hastighetsmätare 22/II tachometer nopeusmittari

hav, marin 19/I marine meri

havre ys oat kaura

hel, hela 2/II whole koko, kokonainen

hel. * entire kokonainen

hela tiden, kontinuerligt, oavbrutet al60 constantly kaiken aikaa, herkeämättä

helhet ys integrity kokonaisuus, eheys

helhet, hel al48 entire kokonainen, koko

helhets- fm overall kokonais-

helt 16/II fully täysin

helt. 15/I entire kokonaan

hemsk ys strait hirveä, kauhea, kamala

hetaste, varmaste al42 hottest kuumin

hett, varmt al59 high-temperature kuuma

hinna upp 3/II achieve saavuttaa

hjord ys herd lauma

hjortraon * cloudberry suomuurain

hjortron fm cloudberry hilla

hjul 16/II wheel pyörä

hjulaxel 8/I axle pyörän akseli

hjulboggie, boggie 16/II bogie telipyörästö

hjulnav fm hub pyörän napa

hjälm * helmet kypärä

hjälp al42 aid apu

hjälpa, biträda al58 aid avustaa, auttaa

hjärta, kärna al53 heart sydän

honungskivling * Armillaria borealis mesisieni

honungskivling * honey fungus mesisieni

hopsamla sig, hopas 18/II accumulate kasaantua

hotelse ys menace uhkaus

huggare fm forest worker, logger metsuri

humus fm humus humus

hur 18/II how kuinka

hus * housing kotelo

huvud- 8/II main pää-

huvud- 2/II major pää-

huvudsakligt 19/II essentially olennaisesti

huvudströmbrytare 10/II master switch pääkytkin

huvudströmkrets al51 main circuit päävirtapiiri

huvudtyper 15/I major types päätyypit

huvuduppgift al44 prime job päätehtävä

hydraulisk balans al52 hydraulic balance hydraulinen tasapaino

hydraulisk domkraft hj hydraulic jack hydr. tunkki

hydraulisk press hj hydraulic press hydr. puristin

hydraulisk ventillyftare * hydraulic tappet lifter hydraulinen venttiilinnostin

hydrauliskt 15/I hydraulically hydraulisesti

hydraulledning, hydraulisk ledning al50 hydraulic line hydraulijohdin, linja

hydraulsystem fm hydraulic system hydraulijärjestelmä

hydrometer 13/I hydrometer hydrometri, tiheysmittari

hydrostatisk 4/II hydrostatic hydrostaattinen

hylsa * socket holkki, hylsy, istukka

hylsa, bussning al54 bush holkki, pusla

hylsnyckel * socket wrench hylsyavain

hyra ut ys rent antaa vuokralle

hytt fm cab, cabin ohjaamo

hyttvärmare fm cabin heater ohjaamon lämmitin

hål 2/II hole reikä

hål, öppning 6/II orifice aukko, suu, reikä

hålighet hj cavity ontelo

hålla 8/II hold pitää

hålla al58 hold pitää, pidellä

hålla 8/II keep pitää

hålla al51 keep pitää

hålla 18/I keep pitää

hålla utstå al61 withstand kestää

hålla; utstå 10/I withstanding kestää

hållbarhet * durability kestävyys

håller inom sig 19/I including pitää sisällään

hålslå * perforate rei'ittää

hålslå, hålstans * punch rei'ittää, reikämeisti

hårdmetall * tungsten carbide kovametalli

hälletflundra * halibut pallas

hända 21/II happen tapahtua

händelse, evenemang al56 event tapahtuma

hänga al60 hang riippua, roikkua

hänga upp al59 suspend ripustaa

hänga upp sig, fastna 2/II stick takertua, juuttua

hängbjörk fm silver birch rauduskoivu

härdad * hardened karkaistu

härdare * hardener kovetin

hästkraft 14/II horsepower hevosvoima

hästsko 20/II horseshoe hevosenkenkä

fm hay heinä

hög/låg fm high/low korkea/matala

hög; snabb fm high nopea (korkea)

högoktanig bensin 19/I premium fuel korkea okt bensa.

högre 17/II superior ylempi, korkeampi

högre tryck al52 higher pressure suurempi paine

högt belägen 17/II commanding korkealla sijaitseva

höjd al44 altitude korkeus

höjd 16/II height korkeus

höjd, kulle ys elevation korkeus, kukkula

höra till, ansluta sig till ys pertain~to kuulua, liittyä jhk

hörn 9/I corner kulma

i alla riktningar hj all directions kaikkiin suuntiin

i alla riktningar hj in any directions kaikissa suunnissa

i ampere 22/II in amps ampeereina

i andra änden, på andra ändan al48 at the other end toisessa päässä

i anslutning till 3/II in regard to koskien jtk; mitä tulee jhk.

i detta fall 7/II in this case tässä tapauksessa

i funktion 4/I in operation toiminnassa

i grunden 18/II essentially pohjimmiltaan

i huvudsak * essentially pääasiassa

i kors, tvärsöver 6/II across yli, poikki, ristiin

i medeltal 13/II average keskimääräinen

i milliamper 22/II in milliamps milliampeereina

i motorn 3/I in the engine moottorissa

i motsats till 19/I adverse to jnk vastainen

i motsatt ... 18/II conversely päinvastoin

i motsatt.. ; reverserat hj in reverse käänteisesti

i princip al43 basically periaatteessa

i produktion, med alstring 14/II in producing tuottamisessa

i rörelse 11/II in motion liikkeessä

i sin tur 2/II in turn vuorostaan

i själva verket hj in effect itse asiassa

i själva verket al53 really todella, itse asiassa

i själva verket * virtually itse asiassa

i stället för 21/II instead of jnk sijasta

i synnerhet al58 particularly varsinkin

i synnerhet, speciellt 10/II especially varsinkin

i tillägg 3/II by the same token lisäksi, tästä johtuen

i vila 11/II at rest levossa

iaktta ys monitor tarkkailla

iaktta, observera, följa upp 17/II monitoring tarkkailu, tarkkailla

ihålig 7/I hollow ontto, tyhjä

illustrera al58 illustrate valaista, kuvittaa

immunitet, motståndskraft * immunity vastustuskyky

impediment fm forest land of low productivity kitumaa

impediment fm waste land joutomaa

impregnera, * sature kyllästää

inbyggd al52 built into rakennettu jnk. sisään

inbyggd fm enclosed sisäänrakennettu

indikera 13/II indicate indikoida, ilmaista

indikerat, uttryckt al59 indicated ilmaistu

inducera 20/II induce indusoida, aiheuttaa

induceras 20/II is induced indusoituu

induktion 20/II induction induktio

industri; industriell ..... 22/II industrial teollisuus

infallsvinkel * dwell angle kosketuskulma

infästning 16/I mounting asennus kiinnitys

ingång 15/I enter sisäänkäynti

inkommande tryck al52 inlet oil pressure sisääntulopaine

inkopplad 10/II connected kytketty

inköpa, inköps- * purchase ostaminen, hankinta

innehåll, -halt * content sisältö -pitoisuus

innehålla 2/II contain sisältää

innehåller 19/I contain pitää sisällään

innehåller (tankki "drar" .....) al56 hold sisältää, vetää

innerfile ys tenderloin sisäfilee

innerslang, innerring * tube sisärengas

inpassad, anpassad al54 fitted sovitettu

inre 1/I internal sisäpuolinen

inre 7/II internally sisäpuolisesti

inre sida, innersida, insida 1/I inside sisäpuoli

inredning fm fittings kalustus, sisustus

insexnyckel * allen key kuusiokoloavain

insexskruv * socked head screw kuusiokoloruuvi

inspruta; spruta in 21/II inject suihkuttaa sisään

insprutning al42 injection ruiskutus

insprutning 21/II injection sisään suihkutus

insprutning 4/I injection ruiskutus

insprutningsutrustning al61 injection equipment ruiskutusvarusteet

installera 3/II install asentaa

installera * install asentaa, installoida

installering/montering * installation asennus

instrument 16/I equipment laite, varuste, varustus

instrumentpanel 10/II dashboard kojelauta

instrumentpanel, täckplatta, platta,; skiva * panel kojetaulu, peitelevy, levy

inställbar hj adjustable säädettävä

inställd 14/II timed ajoitettu

inställd nivå al42 set level asetettu taso

inställning * conditioding säätely

inställning 6/II regulation säätö

inställning 15/II timing ajoitus

inställning' fm setting säätö, asettaminen

inställt tryck hj applied pressure käytetty paine

insugs- eller grenrör al61 manifold imu- tai pakosarja

insugsrör 13/II intake manifold imusarja

insugssida al54 inlet side imupuoli

insugssida al58 intake side imupuoli

insugstakt * induction stroke imutahti

insugstakt 15/II intake stroke imutahti

insugsventil 2/I intake valve imuventtiili

inta, occupera 11/II occupy vallata, miehittää

intag * inlet tuloaukko

intag 7/I intake imu sisäänotto

inte längre 18/II no longer ei pitempään

intern 2/II internal sisäinen

intill 10/I near lähellä

intryck 18/II impression vaikutus

inträffa 18/II occur tapahtua

inträffa 2/I occur tapahtua

inverka 3/I affect vaikuttaa

inverkan 2/II effect vaikutus

inverkan 19/I influence vaikutus

invid; närbelägen 19/II adjacent läheinen, vierekkäinen

inåt al42 inward sisäänpäin

is 12/II ice jää

isbildning 19/I icing jäätyminen

isolerad fm insulated eristetty

isolering * insulator eriste

isolering/isolation fm insulation eristys

istället för 4/I instead jnk sijasta

isärtagen 18/II discharged purettu

jakt fm hunting metsästys

jord 12/II Earth maa

jordbruk 22/II agricultural maanviljelys

jordens dragningskraft 12/II gravitational pull maan vetovoima

jordgas; gas * natural gas maakaasu

jordkabel * earth wire maakaapeli

jordning 11/I ground maadoitus

justera 5/II adjust säätää

justera fm adjust asettaa kohdalleen

justera, ställa in * tune säätää, virittää

justera; kontrollera 3/I control säädellä

justering al57 adjustment säätö

justeringsfri fm adjustment free säätövapaa

justerskruv al57 adjusting screw säätöruuvi

jämföra 17/II compare vertailla

jämförande 19/I comparative vertaileva

jämn * plain tasainen

jämn al42 smooth tasainen

jämn, slät * uniform tasainen

jämna ut 8/I equalize tasata, yhtäläistää

jämnt al42 equally tasaisesti

jämnt 10/II evenly tasaisesti

jämvikt' al57 balance tasapaino

jämvikt, balans 8/II balance tasapaino

järpe fm hazel grouse pyy

kablage * wiring johdotus

kalhuggning 17/II clear-cutting uudistushakkuu

kalhuggning/ slutavverkning 17/II clear-cutting paljaaksi hakkuu

kalibrera, brotscha * ream avartaa, kalvaa

kalibrering * calibration kalibrointi

kalibrering 16/II stabilization vakaus

kalla, inbjuda al47 call kutsua

kallas hj is created kutsutaan

kallas, benämnas al56 is called kutsutaan

kallt väder, kall väderlek al58 cold weather kylmä sää

kallt väder; kall luft 5/I cold weather kylmä ilma

kam 7/I cam nokka

kam+D1698följare 15/II cam follower nokan seuraaja

kamaxel 14/II camshaft nokka-akseli

kamaxel 7/I camshaft nokka-akseli

kammare 4/I chamber kammio, tila

kamp, strid 2/II battle taistelu

kan bytas 12/II can be changed voidaan vaihtaa

kan flyttas fm movable liikuteltavissa

kan förstöra 3/I would destroy voisi tuhota

kan göras 3/I can be done voidaan tehdä

kan justeras 8/II might be set voidaan säätää

kan röras 16/II movable liikuteltavissa

kan ses 2/II can be seen voidaan nähdä

kanal 5/I duct kanava

kanal al52 passage kanava, virtaustie

kanal, gång 7/I passage käytävä, kanava

kanin fm rabbit kani

kant (lavan laita=läm) al60 edge laita, reunus

kantarell * Cantharellus cibarius keltavahvero

kantarell * chanterelle keltavahvero

kantighet 15/II angularity kulmikkuus

kapa fm cross cut katkoa

kapabel 3/II capable kykenevä

kapacitet, förmåga al59 capacity kapasiteetti, kyky

kapare; kap fm cross cutter katkoja

kapare; kap fm slasher katkoja

kapning 17/II cross-cutting katkaisu

kardan, kugghjulstransmission, (differential) fm differential vetopyörästö

kardan, slutväxel, bakväxel allis cardan kardaani

kardanaxel allis cardan axle kardaaniakseli

kardanaxel allis universal driving shaft kardaaniakseli

kardanaxel (mellanaxel) allis cardan shaft kardaaniakseli

kasettbandspelare fm casette player kasettisoitin

kassering, underkännande 5/I rejection hylkääminen

kasta al57 throw heittää

kasta bort, kassera, skrota al59 discard heittää pois, hylätä, romuttaa

kasta, slänga 11/II pitch heittää, paiskata

katalysator * catalyst katalysaattori

katalytisk * catalytic katalyyttinen

katasrofbroms fm emergency brake katastrofijarru

kedja al50 chain ketju

kedjedrev, kedjehjul * sprocket ketjupyörä

kedjor 16/II chains ketjut

kemisk 18/II chemical kemiallinen

kemiskt 2/II chemically kemiallisesti

keramisk * ceramic keraaminen

kick down koppling * kick down potkaisukytkin, vaihtaa pienemmälle

kil ys wedge clamp kiila

kil, nyckel * key kiila, avain

kila sig 2/II wedge kiilautua

kilowattimme 11/II kilowatthour kilowattitunti

kilspår * key-groove kiilaura

kisel (matemaattinen = pi) al49 silicon pii

kitt, kitta * putty kitti, kitata

klar fm clear selvä

klass * rate luokka, aste

klassificera 2/II classify luokitella

klassificering; klass 16/II rating luokitus, luokka

klibbal fm black alder tervaleppä

klippa 2/II shear keritä, leikata

klippa, skära 17/II cut leikata

klubb; stock fm block pölkky

klämbank * clampbunk pihtipankko, puristuspankko

knackningsbeständighet 19/I antiknock nakutuskestävyys

knapp, otillräcklig ys scarce niukka, riittämätön

kniptång, linjetång * flat pliers lattapihdit

knyck * jerk nykäys, riuhtaisu, temmata

koka 19/I boiling kiehua

koklera 2/II fuller's earth kuohusavi

kol * C carbon hiili

kol * coal hiili

kolborste, borste, pensel * brush hiiliharja, harja, sivellin

kollektor 21/II collector kollektori, kokooja

kolmonoxid * CO hiilimonoksidi

kolv 11/II piston mäntä

kolvmotor 3/II piston motor mäntämoottori

kolvring 6/I piston ring männän rengas

kolvring 14/II ring männän rengas

kolväte * HC hydrocarbon hiilivety

kolväte * hydrocarbon hiilivety

kombination 3/II combination yhdistelmä

kombination al43 combination yhdistelmä

komma in fm access to päästä

komma in, göra entre' al57 entering saapua sisään

komma in; göra entré' 19/II enter käydä sisään

komma åt 8/II get päästä

komma, 18/II enter tulla

kommersiell 19/I commercial kaupallinen

kommunikationsradio fm communic. radio yhteysradio

kommutator * commutator virrankääntäjä, kommutaattori

kompensera 6/II compensate korvata, kompensoida

kompensera 15/I compensate kompensoida

kompessionstakt 15/II compression stroke puristustahti

komplett 2/I complete täydellinen

komplettera 17/II complement täydentää

komponent fm component komponentti, osa

kompression al56 compression puristus

kompression 2/I compression puristus

kompressionsförhållande 13/II compression rato puristussuhde

kompressionstakt al61 coompression stroke puristustahti

kompressor 13/II compressor puristin, kompressori

komprimera 3/I compress puristua kokoon

komprimera; pressa 6/II compress puristaa

komprimerad; pressad 2/I compressed puristettu

kon; konisk al42 tapered kartio

koncentration * concentration keskitys

koncentrera fm concentrate keskittää

koncentrera sig 19/II concentrate keskittyä, kerääntyä

koncentrerad 18/II concentrated väkevöity

koncentrerad hj sealed tiivistetty

kondensera 7/II shimming tiivistäen

kondenseras al58 condense tiivistyä

kondenseras, koncentreras 19/II concentrate tiivistyä, väkevöidä

kondition hj condition kunto

koniskt kuggdrev 9/I bevel gear kartiohammaspyörä

koniskt kugghjul/koniskt kuggdrev * bevel gear kartiohammaspyörä

koniskt rullager * tapered roll bearing kartiorullalaakeri

konsekvent 9/II consequently johdonmukaisesti

konsekvent hj consequently johdonmukaisesti

konsol * console kojepöytä

konstant 9/I constant kiinteä, jatkuva

konstant fm constant vakio

konstant' 16/I constant vakio

konstant tryck 16/II constant pressure vakiopaine

konstant tryck fm constant pressure vakiopaine

konstant, bestående * constant pysyvä

konstant, oförändrad al52 constant vakio, muuttumaton

konstgjord * artificial keinotekoinen

konstgjort läder * artificial leather tekonahka

konstläder * imitation leather tekonahka

konstruera 1/I construct rakentaa

konstruera lh5 design suunnitella

konstruktion 3/II construction rakenne

konstruktion 12/ii design suunnittelu

kontaktpunkt, anslutningsställe; fog 21/II junction liitos-, yhtymiskohta

kontinuerlig al56 sustained jatkuva

kontinuerlig/återupprepande 2/II constant alinomainen

kontramutter * locknut vastamutteri

kontrast 2/II contrast vastakohta, ero

kontroll fm control hallinta

kontrollera 7/I assure varmistaa

kontrollera 1/II control säätää, hallita

kontrollera 2/II control säätö, hallinta

kontrollera 15/I control säätö, hallinta

kontrollera, manövrera, styra 5/II control hallinta, ohjata

konventionell 19/II conventional tavanomainen

konventionell 11/II usual tavanomainen

konverter; omvandlare, transformator * converter muunnin

kopparledare al48 copper wire kuparijohdin

koppla 9/II connect kytkeä

koppling, anslutning 1/II connection liitos, liitin

koppling, koppla in 21/II switch kytkin, kytkeä

koppling; strömställare 4/II clutch kytkin

korn * barley ohra

korn 2/II grain jyvä

korngryn ys pearl barley ohraryyni

korrigera * correct oikea, korjata, oikaista

korrigera al52 remedy auttaa, korjata

korrodera 2/II corrode syövyttää

korroderande, frätande al59 corrosive syövyttävä

korsvis, kors 19/II cross ristikkäinen, risti

kortare 21/II shorter lyhempi

kortslagig motor * oversquare engine lyhytiskuinen moottori

kotte fm cone käpy

kovalent al47 covalent kovalentti, kem. sidos

kovalent al48 covalent kovalenttinen

kraft 16/I force voima

kraftigare al61 more rugged järeämpi

kraftstreck 20/II line of force voimaviiva

kraftstreck 20/II lines of force voimaviivat

kraftuttag * PTO, power take off tehon ulosotto

kraftuttagsaxel 10/II output shaft ulosottoakseli

kraftöverföring fm power transmission tehonsiirto

kraftöverföring, transmission al50 power transmission voimansiirto

kraftöverföringsaxel, kardanaxel 5/II rockshaft nivelakseli

krage, avkastare (tekn. avkastning) * collar kaulus, rengas

kran, ventil, avstängningskran al51 shut-off valve sulkuventtiili

krav 3/II requirement vaatimus

kreditering, ersättning ys remuneration hyvitys, korvaus

kremla * Russula hapero

krets 5/II circuit piiri, virtapiiri

kring 19/II around ympäri

kringliggande * ambient ympäröivä

kristall al47 crystal kide, kristalli

krona fm crown latvus

kronhjul * bevel pinion kruunupyörä

kropp (kuollut=lik) 11/II body ruumis, runko

krossa ys smash murskata, rikkoa

krossad 19/I cracked särjetty

kryp hj drift ryömintä

krypa, rinna 18/I drift ryömiä, valua

krypväxel * crawler gear ryömintävaihde

kråkbär fm black crowberry variksenmarja

kråkbär * crowberry kaarnikka

kråkbär * crowberry variksenmarja

kräva hj require vaatia

kräva, fordra 7/II require vaatia, tarvita

kubik fot cubic foot kuutiojalka

kubik tum 3/I cubic inch kuutiotuuma

kuggdelning, grad, stigning * pitch hammasjako, aste, nousu

kugghjul 16/II gear hammaspyörä

kugghjul 16/I gear hammaspyörä

kuggingrepp, anfalls(vinkel) al54 mesh hammaskosketus, ryntö

kuggväxel 10/I gear hammasvaihde

kuggväxel, kuggtransmission al43 gear drive hammaspyörävälitys

kulled * swivel joint pallonivel, olkanivel

kund 17/II client asiakas

kunde ta al44 could take voisi ottaa

kunde ta (skulle kunna ta) al45 could take voisi ottaa

kunna * enable kyetä

kunnig 6/I able kykenevä

kunnig al43 capable kykenevä, pystyvä

kurva; krök 11/I curve käyrä

kvalitet 17/II quality laatu

kvalitetsklass al61 grade laatuluokka

kvantitet 11/II quantity määrä, suure

kvarbliva/stanna 9/II remain jäädä

kvarts 2/II quartz kvartsi

kvist fm twig oksa, pieni

kvista fm graft oksastaa

kvista fm limb, delimb karsia

kvistare (kvistningsmaskin) fm delimber karsintakone

kvistning fm delimbing karsinta

kvävehaltig oxid * oxide of nitrogen typen oksidi

kväveoxid * NOx nitro-ox typpioksidi

kyla 6/I coll jäähdyttää

kyla * refrigerate jäähdyttää

kylare al50 cooler jäähdytin

kylare fm cooler jäähdytin

kylare al59 radiator jäähdytin

kylare 5/I radiator jäähdytin

kylargaller * radiator screen jäähdyttimen säleikkö

kylarvätska 5/I coolant jäähdytysneste

kylarvätska ruot. glykol 5/I antifreeze pakkasneste

kylning 10/II cooling jäähdytys

kylning 5/I cooling jäähdytys

kylsystem 5/I cooling system jäähd. järjestelmä

kåda 19/I varnish lakka, pihka

käft(ar), öppning * jaw kita, leuka, suu, pihdit

källa 2/II source lähde

källa, ursprung al50 source lähde, alkulähde

kännetecknande, kännetecken, karakteristik 17/II feature erityispiirre

känslig 5/II sensitive herkkä, arka

känslig ys tender herkkä, arka, murea

känslig, öppen, oskyddad 8/II exposed altis, avoin, suojaton

kärl, behållare 2/II container astia, säiliö

kärna sydän, core ydin, sisin

köra 1/I drive käyttää, ajaa

köra förbi, ta sig förbi, köra om, passera * overtake ohittaa

köra, åka, gå al51 travel kulkea

köra; styra, använda köra al51 drive ohjata, käyttää, ajaa

köregenskap 19/I driveability ajettavuus

körhastighet al51 travel speed kulkunopeus

körnare * nail punch pistetuurna, pistepuikko

körnare, stans * punch pistepuikko, lävistin

körning fm driving ajo

lackbensin, mineralterpentin * white spirit lakkabensiini, mineraalitärpätti

ladda 1/II charge ladata

ladda på nytt al53 recharge ladata uudelleen

ladda ur, (urladdning =salaman tapaista) ladda ur batteriet * discharge purkaus, purkaa akkua

ladda, laddning al53 charge ladata, lataus

laddad, överladdad, turboladdad fm charged ahdettu

laddad,-t al48 charged varautunut

laddning al47 charge varaus, lataus

laddning al53 charging lataus

laddning med olikt förtecken (....olika förtecken) al48 unlike charge erimerkkinen varaus

laddning med samma/lika polaritet al48 like charge samanmerkkinen varaus

ladnning 19/I provision varautuminen

lagenlig fm according to law lain mukainen

lager 14/II bearing laakeri

lager al44 bearing laakeri

lager 19/I storage varasto

lagertapp al44 journal laakerin tappi

lagra 4/I store varastoida

lakritsriska * Lactarius helvus lakritsirousku

lampa * bulb polttimo, lamppu, hehku

lampa fm lamp lamppu

lampolja * kerosene valopetrooli, paloöljy

landskap fm landscape maisema

last fm load lasti, taakka, kuorma

lastbil fm lorry, truck kuorma-auto

lastbil med tippflak, dumper * dumper kippiauto, kaivosauto

lastkran 7/II loader kuormaaja

lastkännande fm load sensing kuormantunteva

lastramp, lutande plan * ramp ajosilta, ajoluiska, kalteva pinta

lastskydd, grind 16/II guard screen sermi

lastutrymme 16/II bed kuormatila

lastutrymme fm bed kuormatila

lav fm lichen jäkälä

lax fm salmon lohi

led, nav, stödpunkt * fulcrum nivel, napa, tukipiste

leda 6/I conduct johtaa

leda, härleda 19/I derive johtaa

ledande 20/II leading johtava

ledansluten fm articulate liittää nivelellä, niveltää

ledare 5/I baffle johdin

ledare (polkupyörä ohj.tanko=styrstång) * guide bar ohjaustanko, johde

ledaxlar, kardanaxel * line of propeller shafts nivelakselisto

ledbar axel fm pivoted axle keinuakseli

ledbar, vridbar fm pivoted keinuva, kääntyvä

ledknut * universal joint murrosnivel

ledkors * spider hämähäkki, ristikkoakseli

ledkors * trunnion pin nivelristi

ledning 20/II conductor johdin

ledning * lead johto

ledning, linje * line linja

lektor ys lecturer lehtori

lera, lervälling, slam 2/II sludge muta, lieju, liete

leverans 7/II delivery toimitus, tuotanto

leverera * supply toimittaa

liggande 19/II lying makaava

liggande motor * pancake engine makaava moottori

lika riktad; parallell 20/II parallel samansuuntainen

lika stor 7/II equal yhtä suuri

lika stor * equal yhtä suuri

likadan 18/II similar samanlainen

likadan -t 19/II similarly samoin

likriktare 13/I rectifier tasasuunnin

likström 18/II direct current tasavirta

lim, klibbande, klister(märke) * adhesive liima, tarttuva, tarra, kiinnike

linda 19/II winding kelaus, käämintä

lindas 19/II is wound käämitään, kelataan

lindning 11/I coil käämi

lingon fm red whortleberry puolukka

linjera, rikta * align linjata, kohdistaa

link; förbindelse 17/II link linkki, yhteys

litet drivhjul * bevel pinion pieni vetopyörä

litet kuggdrev allis pinion pieni hammaspyörä

livsviktig 7/II vital elintärkeä

ljud 6/I noise melu

ljud (esim sivuääni tai kamala ääni meteli = oljud) 11/II sound ääni

ljuddämpare al45 muffler äänenvaimennin

ljus fm light valo

ljus; klar fm light valoisa

ljus; lampor 11/I lights valot

lock * cover kansi, peite, -levy

lossning 15/I unloading purku, kuorman vap.

luft 1/I air ilma

luft dras; luft sugs in al44 air is drawn ilma vedetään

luft farkost 5/I aicraft ilma-alus

luft föroreningar fm air pollution ilman saasteet

luft, väder al42 weather ilma, sää

luftblandning 2 air-mixture ilmaseos

luften blir hetare 3/I air heats ilma kuumenee

luftfaktor givare; lamda sond * oxygen sensor ilmakerrointunnistin

luftfjädring fm pneumatic cushion ilmajousitus

lufthål 1/II vent ilmanvaihtoreikä

luftintag fm air input ilman sisäänotto

luftintag 14/II intake system imujärjestelmä

luftkompressor fm air compressor ilmakompressori

luftkonditionering 13/II air conditioner ilmastointilaite

luftkudde * air bag ilmatyyny

luftmotstånd, släpning * drag ilmanvastus, laahaus

luftning, * bleeding ilman poisto, vuoto, ilmaus

luftrenare 14/II air cleaner ilman puhdistin

luftrenare al45 air cleaner ilmanpuhdistin

lugn 3/I calm rauhallinen

luta al43 tilt kallistaa

lutande * inclined vino, kalteva, altis

lutande, slänt * ramp kalteva, viettää, viistous

lutbar 17/II tiltable kallistettava

lutning fm tilting kallistus

lyfta hj lift nostaa

lyfta al61 raise nostaa

lyfta 5/II raise nostaa, kohottaa

lyftanordning * hoist nostolaite

lyftanordning, block, domkraft * jack nostolaite, talja, tunkki

lyftare al57 follower seurain, nostin

lyftarm; lyftbom fm lifting boom nostopuomi

lyftkran; kran 17/II crane nostokurki, nosturi

lyftmoment fm lifting moment nostomomentti

lyftmoment fm moment of force nostomomentti

låg 14/II low alhainen

låg 22/II low alhainen

låg kostnad al50 low cost alhainen kustannus

låg-, ringa, liten friktion al44 slight friction pieni kitka

lågoktanig bensin 19/I low grade matala okt bensa

långsam fm low hidas ( matala)

långsammare 10/II slower hitaampi

långt avstånd/ lång distans hj long distance pitkä etäisyys

lås fm lock lukko

låsbleck * lock wire lukituslanka

låsring * tension washer lukkorengas

låsring, segerring * lock washer lukkorengas

låsringstång * snap pliers lukkorengaspihdit

låt oss titta 12/II let's look katsokaamme

läcka 15/I leagage vuoto

läckage 2/II leakage vuoto

läckage, förbiläckage al42 leak-off ohivuoto

läckande; med läckage 14/II leaking vuotava

läge 11/II state tila, asema

läge, plats al50 location asema, paikka, sijainti

lägga i kontakt al43 relate asettaa yhteyteen

lägga i skikt, skitbildas * stratify kerrostaa, kerrostua

lägga märke till, notera 3/II consideration huomioonotettava (tärkeä) seikka

lämna 19/II leave jättää

lämna al59 remain jäädä

lämplig, behaglig al49 convenient sopiva, mukava

lämplig, ändamålsenlig ys appropriate sopiva, tark. mukainen

längd fm length pituus

länkarm * wishbone arm tukivarsi, kolmiotukivarsi

länkkedja * sprocket chain nivelketju

lärksopp * frekled-yellow suillus lehtikuusentatti

lärksopp * Suillus grevillei lehtikuusentatti

lärkträd ys larch lehtikuusi

läroår; utbildningstid ys apprenticeship oppivuodet

läsavsnitt, kapitel 7/I chapter lukukappale

läte fm acoustic ääni

lätt fm easily helposti

lätt fm easy helppo

lätt gallring fm light thinning kevyt harvennus

lätt, enkelt al47 easily helposti

lättillgänglig ys accessible helppopääsyinen

lättmetall * light alloy kevytmetalli

lättnad al58 relief helpotus, huojennus

lättstartad 19/I easy starting helppo käynnist.

löda, vattna * braze juottaa

lönsam 17/II productive tuottava

lönsamhet 17/II productivity tuottavuus

löpbränning fm broadcast burning kulotus

lös 18/I loose löysä

lös, slak, trög/långsam * slack löysä, höllä, hidas

lösa 18/I solve ratkaista

lösgöra 8/I disconnect irrottaa

lösgöra, frikoppla, sätta växeln i friläge * disengage irrottaa, vaihtaa vapaalle

lösgöra, ta bort * detach irrottaa

lösgöra, öppna, släppa * unfasten irrottaa, avata, päästää

lösning 18/II solution liuos

lösningsmedel * solvent liuote, liuotin

löstagbar * detachable irrotettava

lövträd fm deciduous tree lehtipuu

mage fm belly vatsa, maha, kupu

mager 13/II lean laiha

mager * lean laiha

mager, magra al58 lean laiha, laihduttaa

magnetfält 20/II magnetic field magneettikenttä

magnetisering * excitation magnetointi

majs * corn maissi

manlig betjänt ys valet miespalvelija

manuellt al58 manually käsikäyttöisesti

manuellt; för hand 9/II manually käsin

manöverorgan fm controls hallintalaitteet

mark 17/II forest floor maapohja

markberedning fm soil preparation maanmuokkaus

markberedning (harvning = vain pellolla) fm harrowing äestys

markfrigång 16/II ground clearance maavara

marktryck fm ground pressure pintapaine

maskin 8/I machine kone, koneisto

maskinfällare fm feller kaatokone

maskinhaveri 18/I breakdown konerikko

maskinhaveri 14/II failure vika, konerikko

massa 12/II mass massa

massans rörelsekraft; -rörelsepåverkan 15/II ramming effect massan liikevaikutus

massavirke; massa fm pulp wood massapuu

mata al45 feed syöttää

mata 6/I feed syöttää

mata, ladda al54 charge syöttää, ladata

matas 10/II is fed syötetään

materia 12/II matter aine

material 13/I substance aine

med andra ord al56 in other words toisin sanoen

med användning av, medelst 16/I by using käyttäen

med att använda 20/II by applying soveltaen

med att förena * combining yhdistäen

med att röra al42 moving liikuttaen

med avsikt, i avsikt 20/II in order to tarkoituksessa

med blotta ögat 2/II with unaided eye paljaalla silmällä

med bränslet 3/I with fuel polttoaineen kanssa

med gnisttändning 14/II spark-ignition kipinäsytytteinen

med gnisttändning, med tändstift al44 spark-ignition kipinäsytytteinen

med konventionell gasväxling; utan turbo, sugmotor al44 naturally aspirated vapaasti hengittävä

med luft 3/I with air ilman kanssa

med luft(en) al42 with air ilman kanssa

med påverkan av ngt, influeras av al61 due to jnk. vaikutuksesta

med snabb reaktion (snabbreaktions-) 17/II fast-acting nopeatoiminen

med tryckluft 15/I pneumatically paineilmalla

med tändstift, med gnisttändning al45 spark-ignition kipinäsytytteinen

med undantag av 3/II aside from lukuun ottamatta, paitsi

med undantag av ys aside from paitsi, lukuun ottamatta

med undantag av 16/II excluding lukuun ottamatta

med uppvärmning 12/II by heating kuumentamalla

med/eller (som fråga) 14/II whether -ko, -kö

medan 4/II while sillä aikaa kun...

medan;( under den tid) 16/I while sillä aikaa kun

meddela, tillstånd 20/II state ilmoittaa, olomuoto

meddelst rör hj by a tube putken välityksellä

medelst inkoppling, genom att förena, inkoppla al48 by connecting kytkemällä

medeltal * average keskiarvo

medeltryck 13/II mean pressure keskipaine

medge ys endorse tunnustaa, hyväksyä

medium oktan bensin 19/I regular keskiokt. bensa

medsols 19/II clockwise myötäpäivään

medverkan, närvaro 19/I presence läsnäolo

mekanik 16/I mechanism mekaniikka

mekaniker fm mechanic mekaanikko

mekanisk 13/II mechanical mekaaninen

mekanisk effekt mechanical power mekaaninen teho

mekaniska lagar 12/II laws of mechanics mekaniikan lakeja

mellan 7/II between välillä

mellan al43 between välillä

mellan delarna 6/I between parts osien välille

mellan parter ys mutual keskinäinen, molemminpuolinen

mellanaxel 16/II inter axle väliakseli

mellanaxel fm inter axle väliakseli

mellanaxel allis kardaaniakseli propeller shaft

mellanvarande 7/II intermediate välissä oleva

membran, spiral, bländare/avskärmare * diaphragm kalvo, kierukka, himmennin

mera 2/II further lisä-, enemmän

mera omfattande hj larger suurempi

mest vanlig 21/II most common yleisin

metalldetektor 22/II metal detection metallin paljastus

metallnät, metallsikt * metal gauze metallikudos, metallisiivilä

metallring 21/II metallic ring metallirengas

metod al50 method menetelmä

metod al61 method menetelmä

metod 6/I method menetelmä

metod, medel 8/I means keino, väline

mikro. miljonsdel 2/II micron mikro, miljoonasosa

miljö 17/II environment ympäristö

mindre 3/I less vähemmän

mindre kugghjul, -drev al55 pinion pienempi hammaspyörä

mindre, glesare al50 fewer vähemmän, harvempaan

mineraljord fm mineral soil kivennäismaa

minska al44 decrease vähentää

minska 5/I decrease laskea

minska al58 lessen vähentää

minska 8/II reduce alentaa, vähentää

mitt 19/I middle keski

mittled (midja, ramled) fm articulated joint runkonivel

mjuk; slät 17/II smooth pehmeä, tasainen

mjuka upp ys tenderize pehmentää, mureuttaa

mobil utrustning 3/II mobile equipment liikkuva kalusto

modell al59 model malli

modell, schablon al42 pattern malli, muoto

modell; schablon 19/I pattern malli, kaava

modern al56 modern nykyaikainen

modifiera; jämna ut 7/II modify muuttaa, tasoittaa

mogen ys ripe kypsä

molekyl 3/I molecule molekyyli

momentnyckel * torque wrench momenttiavain

momentomvandlare 16/II torque converter momentinmuunnin

montera 9/II mount asentaa

monterad 5/II mounted asennettu

monteras/installeras 10/II is fitted asennetaan

montering 9/II mounting asennus

monteringsgrop, smörjgrop * pit asennusmonttu, -kuoppa

monteringspress * press-in tool asennuspuristin

mossa fm moss sammal

mosse fm open bog neva

mot 10/II against vastaan

mot * against vastaan

mot al48 toward jnk. suuntaan

mot 20/II toward jtk kohti, päin

mot 12/II versus vastaan

mot al61 VS. versus vastaan

mot varandra 3/I against each other toisiaan vastaan

mot, emot al42 oppose vastaan

motor 12/II engine moottori

motor 1/I engine moottori kone

motorer/cylindrar hj motors/cylinders moottorit/sylinterit

motorfordon 11/II motor vehicle moottoriajoneuvo

motorns effekt 9/I engine power moottorin teho

motorns stoppknapp; -stoppanordning fm engine stop moottorin pysäytin

motorsåg fm chain saw moottorisaha

motorsåg fm power saw moottorisaha

motortillverkare al57 engine manufacturer moottorinvalmistaja

motorvärmare fm engine heater moottorin lämmitin

motsatt 21/II contradictory vastakkainen

motsatt 19/II opposite vastakkainen

motsatt 18/II reverse päinvastainen

motsatt 8/II reverse vastakkainen

motsols 19/II counter-clockwise vastapäivään

motsols * counterlockwise vastapäivään

motstå 13/II restrict vastustaa

motstånd 21/II resistance vastus

motstånd 12/I resistance vastus resistanssi

motstånd 14/II restriction vastus

motsvarande 17/II consistently vastaavasti

motsvarighet, motsats 19/II reverse vastakohta

mottryck 8/II back pressure vastapaine

motventil al51 check valve vastaventtiili

motventil 15/I check valve vastaventtiili

motventil, (backslagsventil = "takaiskuventtiili") al51 check valve vastaventtiili

motvikt * balance weight vastapaino

motvillig, ovillig ys reluctant vastahakoinen, haluton

motvilligt ys reluctantly vastahakoisesti

multigradeolja * multigrade oil moniasteöljy

multipeldisk 16/II multiple disc monilevy

multipelskivbroms fm multi disc brakes monilevyjarrut

munstycke 7/II orifice suutin, reikä, laippa

munstycke, stråle, flamma * jet suutin, suihku, liekki

mutbar ys bribable lahjottavissa oleva

mutning ys bribery lahjonta

mycket mindre 12/II much less paljon vähemmän

myr, kärr fm swamp suo

målfärg; färg 2/II paint maali

mångfaldiga al50 multiplication moninkertaistaminen

mångsidig 16/I versatile monipuolinen

mångsidighet 17/II versatility monipuolisuus

måste blandas 3/I must mix täytyy sekoittua

måste göra al42 must do täytyy tehdä

måste hållas 14/II must be kept täytyy pitää

måste vara 14/II must be täytyy olla

mått fm dimension mitta

mått 14/II measure mitta

måttenhet 3/II measure mitta (yksikkö)

måttenhet 3/II measuring unit mittayksikkö

måttlig/ganska 18/I fairly kohtalaisen

mängd 5/II amount määrä

mänsklighet 11/II mankind ihmiskunta

märka, observera, lägga märke till 3/II note huomata

märkbar 17/II outstanding huomattava

märke al59 make merkki

märke (komma, punkt) 19/II dot pilkku, piste

märklampa; signallampa 11/I indicator light merkkivalo

mässing * brass messinki

mäta 13/II measure mitata

mäta 4/I measure mitata

mätare * gauge tulkki, mittari

mätklocka * dial gauge mittakello

mätsticka (oljemätsticka) * dipstick mittatikku

mätsticka, nivåmätare * level gauge mittatikku, tasomittari

mätt, full,-t, fylld * replete kylläinen, täynnä

mätutrustning fm measuring unit mittauslaite, -yksikkö

möjligen, möjligtvis ( verbi = följa, eskortera) 7/II might saattaa

möta 12/II encounter kohdata

nackdel al50 disadvantage varjopuoli, haitta

nationalpark fm national park kansallispuisto

naturligt resultat al50 natural result luonnollinen tulos

naturpark fm nature reverse luonnonpuisto

naturskydd fm nature conservation luonnonsuojelu

nav/reduktionsväxel 8/I final drive napa/alennusvaihde

navreduktion fm hub reduction napa-alennus

NDL (nedre dödläge) 15/II BDC AKK

nedre 7/II lower alempi

nedre dödläge 15/II bottom dead center alakuolokohta alakuolokohta

nedre ända (kansanomaisesti moottorin alapää=vevlager/ramlager) al42 lower end alapää

nedåt/utför 2/I down alas

nedåt/utför 7/I downward alaspäin

nerslitet ventilsäte al52 worn seat kulunut istukka

nita, nit * rivet niitata, niitti, naulita

nivå hj fluid level pinnan taso

nivå * level taso

noggranhet, precision 19/I precision tarkkuus

noggrann 18/I carefull huolellinen

noggrann 2/II close tarkka

noggrann 17/II precise täsmällinen

noggrannhet * accuracy täsmällisyys

noggrannt 5/II exactly täsmällisesti

noggrant 5/II carefully huolellisesti

noggrant begränsat, noga avgränsat al57 definite tarkalleen rajattu

notera, märka al48 notice huomata, panna merkille

nyckel (vanha sanonta =skruvnyckel) * spanner mutteri-/ruuviavain

nyckel, verktyg * spanner avain, työkalu

nyttofordon * commercial vehicle hyötyajoneuvo

nyttolast * payload hyötykuorma

2/I reach saavuttaa, tulla

nå, förlänga al58 extend ulottua, jatkaa, pidentää

något 22/II something jokin

nål 5/II needle neula

nämna 13/II mention mainita

nära 9/II close lähellä

nära, närma sig al48 near lähellä, lähestyä

närbelägen 17/II close location läheinen sijainti

näring ys nutrition ravitsevuus, ravinto

närma sig 2/I near lähestyä

närma sig; ta in försprånget 2/II approach lähestyä, saavuttaa

närtransport fm short haul lähikuljetus

närvarande al49 present läsnäoleva

närvarande * present läsnäoleva

näver fm white bark tuohi

nödsituation 10/II emergency hätätilanne

nödvändig 3/II necessary välttämätön

nöta 2/II wear kulua

nöta, spendera al45 expend kuluttaa

o.s.v. fm e.t.c. jne.

o.s.v. = och så vidare 3/II etc = etcetera jne, ynnä muuta

oavbruten, kontinuerlig al54 continuous jatkuva

obalans * unbalance epätasapaino

obalanserad 7/II balancer tasapainotin

obalanserad * unbalanced tasapainottamaton

obegränsat 17/II unlimited rajoittamattomat

oberoende av 8/II regardless of riippumatta jstk.

oberoende av 6/II regardless of välittämättä, huolimatta

obesvärat; lätt 3/I readily vaivatta, helposti

obrännbar * unburned palamaton

observationsapparat 22/II monitor tarkkailulaite

observera * monitore tarkkailla

observera 20/II observe havainnoida

observera al59 observe huomioi

också bättre 22/II rather paremminkin

odlad champinjon * Agaricus bisporus viljelyherkkusieni

odon fm bog whortleberry juolukka

oförändrad, konstant 6/II constant muuttumaton, vakio

ohm 11/I ohm ohmi

ojämnhet 2/II roughness karkeus

okomprimerbar hj incompressible kokoonpuristumaton

oktan 19/I oktane oktaani

oktanbehov, oktankrav * octane requirement oktaanitarve

oktantal * octane number oktaaniluku

olik 19/II different ero-, erilainen

olik * different erilainen

olik 18/II unlike erilainen

olik, olika al53 various erilainen, eri

olik, skillnad al53 different erilainen, ero

olika 13/II at various erilaisilla

olikstora hj different sizes erikokoisia

olja fm oil öljy

oljans flöde hj oil flowing öljyn virtaus

oljebadsluftrenare * oil bath air cleaner öljykylpyilmanpuhdistin

oljeflöde 15/I oil flow öljyn virtaus

oljeförtunning * oil dilution öljyn ohentuminen

oljegrus * oil gravel öljysora

oljekanal 9/II oil passage öljykanava

oljekylare fm oil cooler öljyn lauhdutin

oljepump 13/II oil pump öljypumppu

oljering, smörjring * oil ring voitelurengas

oljespår * oil groove öljyura

oljetank, oljebehållare 6/I oil reservoir öljysäiliö

oljud 17/II noise melu

om vi skulle trycka på hj if we were to push jos painaisimme

ombesörja al59 provide huolehtia, pitää huolta

omedelbar, ögonblicklig * instant välitön, kiireellinen, silmänräpäyksellinen, pika-

omedelbart 10/II immediately heti, välittömästi

omfatta 10/II incorporate sisältää, käsittää

omfattar 5/II include pitää sisällään

omfattar 5/I include pitää sisällään

omkring 9/I around ympäri

omogen ys unripe raaka

område al44 range alue

område, region, distrikt 3/II range ala, alue, piiri

omständighet 17/II condition tila, olosuhteet

omvandla 11/II convert muuntaa, muuttaa

oordning ys clutter epäjärjestys, sotkea

oproduktiv fm under-productive vajaatuottoinen

optimal; bäst 17/II optimized optimoitu, paras

ordna * arrange järjestää

oreflekterande fm reflection free heijastamaton

oren * impure likainen

oren 2/II unclean epäpuhdas

orenhet, smuts 2/II contaminant epäpuhtaus, lika

orenheter al59 impurities epäpuhtaudet

orent 2/II impurity epäpuhtaus

original 2/I original alkuperäinen

ormbunke fm fer saniainen

orre fm black grouse teeri

orsak 18/II reason syy

orsaka 18/I cause aiheuttaa

orsakande 9/II causing aiheuttaen

oskadad 17/II damage-free vauriovapaa

oslagbar, oöverträffbar 18/I top-notch yliveto

osynlig 2/II invisible näkymätön

otillräcklig * insufficient riittämätön

oundviklig förutsättning ys prerequisite välttämätön edellytys

oval * oval soikea

ovanpå 8/II at the top päällä

ovanpå, på ovansidan hj above yläpuolella

oväsen fm noise melu

oxid * O oxide oksidi

oxidering/oxidation 2/II oxidation hapettuminen

packbox * lip seal huulitiiviste

packning, tätning al57 gasket tiiviste

packning; tätning 2/II gasket tiiviste

pansarplåt fm plate panssarilevy

pappersremsa al60 sheet of paper paperiliuska

parallell 17/II parallel yhdensuuntainen

parallell * parallel rinnakkainen

parallellstag * tie rod raidetanko

parallellstag * track rod raidetanko

parameter 17/II parameter parametri

parkering fm parking pysäköinti

parkeringsbroms 16/II parking brake seisontajarru

partiell 13/II partial osittainen

partiell, delvis al61 partial osittainen

partiellt, delvist al58 partially osittain

partikel 2/II particle hiukkanen

partikel 3/I particle osanen

passa 5/I match sopia yhteen

passa ihop 6/II match sopia yhteen

passa in fm fit sopia, sovittaa, asentaa

passar 19/I apt omiaan

passera 2/II past kulkea ohi

passera genom, gå igenom, ta sig igenom al44 pass through kulkea läpi

passera, gå förbi al45 pass kulkea ohi

patron, slid al42 poppet patruuna, kara

paus, uppskov ys respite hengähdystauko, lykkäys

pedalkraft * pedal effort poljinvoima

pepparriska * Lactarius rufus kangasrousku

pepparriska * rufou milk cap kangasrousku

pepparsopp * Chalciporus piperatus äikätatti

perforerad, porös 2/II porous huokoinen

perforerad, porös * porous huokoinen

perforering, por 2/II pore huokonen

period, avsnitt al56 sequence jakso

period, steg 15/I sequence jakso, vaihe

period/tid 15/II period aikakausi

pil 1/II arrow nuoli

pil hj arrow nuoli

pingvin al49 penguin pingviini

placera * locate sijoittaa

planareal, bottenarea fm basal area pohjapinta-ala

planera 17/II design suunnitella

planetdrev, -hjul * planet wheel planeettapyörä

planetväxel. planetdrev * planetary gear planeettapyörästö

planka fm plank lankku

plantering fm planting istutus

plantskola fm nursery taimitarha

plats 17/II location sijainti, paikka

plats (arbetsplats 17/II site paikka, työmaa

plats, placera 19/II place paikka, asettaa

platta fm plate levy, laatta,

platta, (bricka) al58 disk levy, pyöreä laatta

plikt ys oblication velvoitus, velvollisuus

plocka 5/I pick up kerätä poimia

plogning, (toe in) * toe in auraus

plugg 1/II plug tulppa

pluggad hj plugged tulpattu

plöjning fm ploughing auraus

pneumatisk 16/II pneumatic ilmatoiminen

pol, terminal al48 terminal napa, pääteasema

pol; nav 19/II pole napa

polaritet 20/II polarity napaisuus

polerad 2/II polished kiillotettu

populär 19/I popular suosittu

portionera 4/I meter mitata, annostella

position fm item kohta

position al50 position asema, asento, tila

position 20/II terminal napa, asema

positivt al48 positively positiivisesti

potentialenergi, positionsenergi al50 potential energy potentiaali-/asemaenergia

praktisk 13/II practical käytännöllinen

praktiskt taget hj practically käytännöllisesti

prata 19/I discuss keskustella

praxis; rutin 3/II practice käytäntö, harjoitus

precis 4/I precision täsmällinen

precist * precisely täsmällisesti

preparering * preparation valmistelu

presentation/introduktion 8/I introduction esittely

presentera/förevisa 22/II present esittää

press al50 press puristin, prässi

prestanda 3/II efficiency hyötysuhde, suorituskyky

prestanda 16/I efficiency suorituskyky

prestanda 17/II performance suorituskyky

prestanda 19/I performance suorituskyky

prestation 22/II performance suoritus

primär 2/II prime ensisijainen

primärt 5/I primarily ensisijaisesti

princip 6/II principle periaate

princip 16/I principle periaate

prioritet 7/II priority etusija, -oikeus

pris ys praise kiittää, kehua, ylistää

pris 11/II price hinta

pris, kostnad 3/II cost hinta

process al50 process prosessi, tapahtuma

producera 7/II produce tuottaa

produkt 17/II product tuote

programmerad 22/II in a programmed ohjelmoituna

proportion 7/II proportion suhde, osa, osuus

propp hj plug tulppa

prosessa 10/II process prosessoida

prosessenhet fm processing unit prosessiyksikkö

prov, terrängkörning * trial koe, maastoajo

provtagare * sampler näytteenottaja

provtagning * sampling näytteenotto

pryl * punch naskali

puls, dunkande * pulsation syke, tykytys

pulsera * pulsate sykkiä, tykyttää

pulserande, tidvis * pulsating tykyttävä, jaksottainen

pulver (mjöl, puder/pulver, spån, snus) * powder jauhe, puuteri, puru, nuuska

pumpflöde 16/II pump output pumpun tuotto

pumpkapacitet+D2073 hm displacement pumpun tuotto

pund 12/II pound naula

pund per kvadrattum PSI al60 pounds per square inch PSI naulaa neliötuumalle

punkt, peka 19/II point piste, osoittaa

punktlig 5/II accurate täsmällinen

punktsvetsning * spot welding pistehitsaus

puu=fälla, esim. maito=hälla al56 pour kaataa

pytteliten 2/II tiny pienen pieni

på andra sidan 15/II beyond toisella puolella

på förhand bestämd al59 specified ennalta määrätty

på förhand bestämd, förutbestämd 6/II predetermined ennalta määrätty

på grund härav 3/II for this reason tästä syystä

på havsnivå, på nivå av havsytan al60 at the sea level meren pinnan tasolla

på låg nivå 18/II at low rate pienellä tasolla

på motsatta sidan, på andra sidan al58 beyond toisella puolella

på många sätt 15/I in several ways monella tavalla

på nytt, åter igen, igen al42 again jälleen

på områden 9/II in areas alueilla

på områden hj in areas alueilla

på resa; på färd * enroute matkalla

på tre olika sätt 7/II in three ways kolmella tavalla

på undersidan hj below alapuolella

på/i realtid 17/II virtually instant tosiaikainen

påbörja/börja 2/I begin alkaa

påfrestning 13/II stress jännitys, rasitus

påfyllning 9/II refill uudelleen täyttää

påfyllningsplugg, -lock * filler plug täyttötulppa

påfyllningsöppning, påfyllningsrör 2/II filler pipe täyttöaukko, -putki

pålitlighet 17/II reliability luotettavuus

påslag ys contributory lisä-

påtaglig, kännbar ys substantial huomattava, melkoinen

påverka 7/II actuate vaikuttaa, käynnistää

påverkan 7/I action vaikutus

päls ys nutria turkis

rabarbersvamp * Ghroogomphus rutilus rusakkonuljaska

rabatt * discount alennus

radie * radius säde

radmotor * in-line engine rivimoottori

radmotorblock 7/I line block rivimoottorin ryhmä

radpump * line pump rivipumppu

rak ledare 20/II straight wire suora johdin

rak passage, rät väg 2/II straight path suora kulkutie

raka, rakt 11/II straight suora, suoraan

rakt, direkt 3/II directly suoraan

ram * frame raami

ram * frame runko

ram, chassie al42 body runko

ramlager al61 main bearing runkolaakeri

ramtunnel 9/II body housing runkokotelo

ransonering ys rationing säännöstely

rastverksamhet, intervallfunktion fm interval function taukotoiminto

ratt 16/II steeringwheel ohjauspyörä

ratt, kontrollpanel * control panel ohjauspöytä

ravin ys gully rotko, uoma, oja

reagera 17/II respond reagoida, vastata

realvärde 13/II true value todellinen arvo

reda ut 3/II find out selvittää

reducera 6/I reduce alentaa

reducering, sänkning al55 reduction alennus, pudotus

reduceringsventil al51 reducing valve alennusventtiili

reduktion 8/II reduction alennus

reduktionsväxel 4/II final gear train alennusvaihde

reduktionsväxel * reduction gear alennusvaihde

referens 19/I reference viite

regel * latch salpa

regel * pawl salpa

regelbundet * periodically määräajoin

registrera 20/II register rekisteröidä

reglera 13/II limite rajoittaa, rajoittaa

reglera 5/II regulate säätää

regulator * governor säädin

regulator 6/II regulator säädin

regulera 13/II govern säätää, hallita

regummerat däck * retreated tire pinnoitettu rengas

rekommendera 3/II recommend suositella

rekommendera al57 recommend suositella

rekreation fm recreation virkistys

relativ, inbördes al50 relative suhteellinen, keskinäinen

relativt 4/II relatively suhteellisesti

relativt al42 relatively suhteellisesti

relativt * relatively suhteellisesti

relä 13/I relay rele

rem * belt hihna

remsa; spets 14/II lobe liuska, nokka

remskiva al57 drive pulley hihnapyörä

remskiva, vajerhjul, vajerblock * pulley hihnapyörä, köysipyörä

ren 14/II clean puhdas

ren fm reindeer poro

rena, rengöra 4/I clean puhdistaa

rengöringsmedel, lösningsmedel * detergent puhdistinaine, liuotin, detergentti

renhet 18/I cleanliness puhtaus

rensa * purge puhdistaa

renskötsel fm reindeer husbandry porotalous

reparation 18/I repair korjaus

reparera 2/II repair korjata

representera 13/II represent edustaa

resa 21/II travel kulkea, matkustaa

reseguide ys itinerary matkakäsikirja

reservdel * spare varaosa

reservera 19/II occupy varata

reservera, ta i besittning al60 occupy varata, ottaa haltuunsa

reservhjul fm spare wheel varapyörä

rest * residue jäännös

restera 2/I remain jäädä/olla jäljellä

resultat 13/II result tulos

resultat 2/I result tulos

retardator 10/II retarder jarru, hidastin

retardera/sakta in 10/II slow hidastaa

retirera, dra sig tillbaka * retreat perääntyä, vetäytyä

returnera 6/II return palauttaa, palautua

returneras 12/II is returned palautetaan

returnering 16/II reverse peruutus

returolja 9/II return oil paluuöljy

revir ys territory reviiri

revolution, varv al43 revolution kierros, vallankumous

ribba fm rib rima

riddarmusseron * Tricholoma flavovirens keltavalmuska

rigg ys rigging takila

rigg, fusk, intrig ys rigging takila, keplottelu, juoni

rik * rich rikas

riklighet ys abuntant runsaus, yltäkylläisyys

rikta 9/I direct suunnata

rikta sig al42 tend kohdistua

rikta, inrikta al51 exert kohdistaa

rikta, rikta in al51 direct suunnata

riktigt, rätt, ordentligt, rent al59 properly oikein, kunnolla, puhtaasti

riktning 8/I direction suunta

riktnings- 15/I directional suunta-

riktningsventil al51 directional control valve suuntaventtiili

riktningsventil * one-way-valve suuntaisventtiili

ring, periferi al47 ring kehä

ripa fm willow grouse riekko

riska * Lactarius rousku

riska * milk cap rousku

riva, ha/slå sönder ys demolish repiä, purkaa, hajottaa

rodnande fjälskivling * Macrolepiota rhacodes akansieni

rog * rye ruis

roll al53 role rooli, osa

rost al59 rust ruoste

rosta, orsaka rostangrepp 2/II rust ruostuttaa

rostangripen, rostig al59 corroded syöpynyt, ruostunut

rostning, rostangrepp * corrosion syöpyminen

rostskydd, korrosionsskydd * corrosion protection korroosiosuojaus

rostskyddsmedel * anti rust agent ruosteenestoaine

rot fm root juuri

rotation al54 rotation kierto, pyöriminen

rotation 1/II rotation pyöriminen

rotation * rotation pyöriminen

rotator fm rotator kouran kääntäjä

rotatorfäste * schacle riipuke

rotatorkontroll, rotatorstyrning fm rotator control rotaattorin hallinta

rotera 6/I route kierrättää

rotera * spin pyörittää

rotera, rulla 11/II rotate pyöriä

roterande 1/II rotary pyörivä

roterande cylinder al51 rotary cylinder pyörivä sylinteri

rotoraxel 10/II rotor shaft roottoriakseli

rotorvinge 10/II rotor blade roottorin siipi

rotända fm base tyvi

ruinera 2/II ruin tuhota

rulla, vända 15/II turn pyöriä, kääntyä

rullbalare 22/II round baler rullapaalain, pyörö-

rulle 6/II spool kara, puola, rulla

rullgardin, blind fm blind rullaverho, sokea

rullspår, ränna * race vierintäura, kouru

rum 3/II space tila

runt 5/II round ympäri

runt hörnet 9/I around the corner kulman kautta

runt virke fm round timber raakapuu

runt; runtomkring al48 around ympäri(lle, llä)

runtom liggande 2/II surrounding ympäröivä

ruotsi Domänverket; Fi skogsstyrelsen fm national board of forestry metsähallitus

rusning al57 rush ryntäys

ryggrad ys spinal selkäranka

rykad toffskivling * gypsy mushroom kehnäsieni

rykad toffskivling * Rozites caperatus kehnäsieni

rymlig fm roomy tilava

rymlig 17/II spacious tilava

rymma 9/II escape paeta

rymma hj escape paeta

ys crude raaka

al58 raw raaka, kypsymätön

råolja 19/I crude oil raakaöljy

räcka, nå 16/II reach ulottua

räcka, skarva; förlänga 17/II extend ojentaa, pidentää

räckvidd fm reach ulottua, ulottuma

räkna 3/II calculate laskea

räknemaskin * integrator laskukone

räkning, konto 13/II account lasku, tili

rätt 19/I proper oikea

rätt al42 right oikea

rätt, lämplig al45 proper oikea, sopiva

rätt, riktigt al57 properly oikein

rätt; riktigt 2/II properly oikein

röd flugsvamp * Amanita mucaria punakärpässieni

röd flugsvamp * fly mushroom punakärpässieni

rödgul taggsvamp * Hydnum rufescens rusko-orakas

rödgul trumpetsvamp * Cantharellus lutescens kosteikkovahvero

röding * brown trout rautu

röjning fm clearing raivaus

röjning; planterings vård young stand tending taimikon hoito

röjsåg fm brush saw raivaussaha

rökslöjskivling * Hypholoma capnoides kuusilahokka

rökslöjskivling * smoky-gilled woodlower kuusilahokka

röntgenkontroll * x-ray inspection röntgensädetarkastus

rör 9/II pipe putki

rör 7/I tube putki

rör; linjer 14/II lines putket, linjat

röra al43 move liikuttaa, liikkua

röra om al59 stir hämmentää, heiluttaa

röra sig 7/I move liikkua

röra sig neråt 2/I move down liikkua alas

röra till ys stir panna sekaisin, sotkea

röra; flytta 11/II move liikkua, liikuttaa

röranslutning hj line, joining putkiliitos

rördragning 5/I piping putkitus

rörelse al50 motion liike

rörelse 1/I motion liike

rörelse; (affärsrörelse) 11/II movement liike

rörelsemotstånd, strömmningsmotstånd, dynamisk friktion * dynamic friction liikekitka

rörelsemängd 12/II momentum liikevoima -määrä

rörformad 13/I tubular putkimainen

rörinstallation 5/II plumbing putkitus

rörlig del 6/I moving part liikkuva osa

rörlig kolv al56 moving piston liikkuva mäntä

rörlig; mobil 22/II mobile liikkuva

rörtång * tubespanner putkipihdit

röst, ljud 16/II acoustic ääni

s+D1276kära fast; skära sig 6/I seize leikkautua kiinni

sakligt 13/II actually tosiasiallisesti

sakta in, retardera * decelerate hidastaa

sakta in, sakta, långsam al57 slow hidastaa, hidas

samla * accumulate kartuttaa

samla ihop fm bunching kasaus

samla in, samla upp al44 collect kerätä

samlas, samling (vid) al49 congregate kokoontua yhteen

samma mängd 12/II same amount sama määrä

sammandrag 1/I summary tiivistelmä

sammankoppla 17/II couple kytkeä, yhdistää

sammankoppla 12/I engage kytkeä yhteen

sammankopplad hj coupled yhdistetty

sammansluta al49 join liittää yhteen

sammansluta sig al47 join liittyä yhteen

sammanslutning, förening 18/II combination yhdistys

sammanstråla, mötas * mate liittyä toisiinsa

sammanställd fm combined yhdistetty

sammanställning 15/I complex yhdistelmä

sammanställning ys composition kokoonpano

sammansättare fm buncher kasaaja

sammansättning * composition koostumus

sammetsopp * Xerocomus subtomentosus samettitatti

samtidigt 6/I at once yhtä aikaa

samtidigt 17/II simultaneously samanaikaisesti

samvete ys conscience omatunto

sand 2/II sand hiekka

sandsopp * Suillus variegatus kangastatti

sanningar 12/II truths totuuksia

sannolik 14/II likely todennäköinen

sav, savring fm cambium jälsi

saxsprint * cotter pin sokkanaula, saksisokka

scakt, schaktning; jordtransport=maan siirto, grustransport=soranajo, stentransport=kivenajo * earth moving maansiirto

sedan * since sitten

sediment 19/I sediment sakka

segerringstång * snap tool lukkorengaspihdit

segment; block 15/II lobe lohko

segt; sakta; långsamt 3/I lazily laiskasti

sej * black cod sei

sekundär 13/I secondary toisio-, vähäisempi

sekundär kanal/passage(borrning) al50 secondary passage toisiokanava

sekundär, sido- 10/II secondary toisio, sivu-

sellulosa, cellulosa fm pulp selluloosa

sen gallring 17/II late thinning myöhäinen harvennus

separat 7/II separate erillinen

separat fm separate erillinen

serie al56 series sarja

serie (pakosarja=grenrör) * manifold sarja

serva 7/II serve syöttää

serva, betjäna al52 serve palvella, toimia, avustaa

service fm service palvelu, huolto

service station, bensinmack * filling station huoltoasema

serviceplattform fm service platform huoltotaso, -silta

servo, (styrservo) * servo tehostin

servostyrning 7/II power steering tehostettu ohjaus

ses någonstans, kan ses någonstans al48 is shown in... nähdään jossakin

ses, syns, visas al42 shown nähdään

sfärisk, klotformad * spherical pallomainen

shitake * Lentinula edodes siitake

sida 9/II edge sivu

sida hj edge sivu

sida till sida, bredvid varandra 19/II alongside kyljittäin, vierekkäin

sidokraft * lateral force sivuvoima

sidovägg al59 side sivuseinämä

sig själv, själv al50 itself itsensä, itse

signalanordning 11/I horn äänitorvi

signalera 22/II signal välittää viesti

signalkanal, (trycksignalborrning), kanal för avkännandee al52 sensing passage tuntokanava

signaltryck al51 sensing pressure tunnustelupaine

sik fm lavaret siika

sikt 17/II visibility näkyvyys

sikt, nät * gauze siivilä

sil, filter * strainer siivilä, suodatin

sila 2/II strain siivilöidä

silikon al47 silicon silikoni

sill * herring silli

sillkremla * Russula erythropoda kangassillihapero

sillkremla * Russula xerampelina sillihapero

sillkremla * shrimp russula sillihapero

sinne, känsla 11/II sense aisti, taju, tunto

sista 10/I final viimeinen

sista al55 last viimeinen

sitta al42 seat istua

situation 19/II condition tila, tilanne

sjuk ys morbid sairas

sjuklighet ys morbidity sairaalloisuus

sjunkkolv 11/I plunger uppomäntä

själv al48 itself itse

självantändning * spontaneuous ignition itsesyttyminen

självförvållande 10/II incurring aiheuttaa itselleen

självklar 2/II apparent näkyvä, ilmeinen

självklar 19/II obvious ilmeinen, selvä

självklart 13/II obviously ilmiselvästi

självklart hj obviously itsestään selvästi

självlossna, uppskruva sig själv al58 unwinding aukikiertyminen

skada 6/I damage vaurio

skada 3/II damage vaurioittaa

skadas 14/II damage vaurioitua

skaldjur al49 krill äyriäinen

skapa 13/II create aiheuttaa, luoda

skapa 8/II create kehittää, luoda

skapa hj create luoda, aiheuttaa

ske 3/I take place tapahtua

ske 18/II taking place tapahtua

skede 14/II sequence vaihe

skede 10/II stage vaihe, aste, teline

skeppsbrott -et (5), vrak ys wreck haaksirikko, raunio

skiftnyckel * wrench jakoavain, työkalu, avain

skiktmatning * stratified charge kerrossyöttö

skiktmatning * stratified supply kerrossyöttö

skilja åt/separera 5/II separate erottaa

skillnad * difference ero

skillnad 9/II differential ero

skiss * sketch luonnos, aihio, konsepti

skiva 18/II plate levy

skivbroms fm disc brakes levyjarrut

skivbroms i oljebad fm wet disc brake märät levyjarrut

skivfjäder * belleville spring lautasjousi

skjuta tillbaks al49 repel työntää takaisin, torjua

skjuta ut 2/I pushing out puskea ulos

skog fm forest metsä

skogsarbeten al44 forestry operations metsätyöt

skogsbeskattning fm forest taxation metsäverotus

skogsbilväg fm forest road metsätie

skogsbrand fm forest fire metsäpalo

skogsbruksingenjör fm forestry economic engineer metsätalousinsinööri

skogsdikning fm forest drainage metsäojitus

skogsdunge fm stand metsikkö

skogsförädling fm forest improvement metsänjalostus

skogsindustri fm forest industry metsäteollisuus

skogsinstitut; skogsskola, skogshögskola fm forestry college metsäopisto

skogsmark fm forest land metsämaa

skogsmaskinförare; maskinförare fm forest machine operator metsäkoneenkuljettaja

skogsmaskinsmontör fm forest machine mechanic metsäkoneasentaja

skogsnämnden fm forestry board metsälautakunta

skogsodling fm artificial regeneration metsänviljely

skogsplantering ys afforrestation metsän istutus

skogsplantering fm young stand taimikko

skogsriska * aspen milk cap haaparousku

skogsriska * Lactarius trivialis haaparousku

skogsriska * northern milk cap haaparousku

skogsskola fm forestry school metsäoppilaitos

skogstraktor; ruotsi skotare fm forest tractor metsätraktori

skogsägare fm forest owner metsänomistaja

skopa * scoop kauha

skotare 16/II forwarder kuormaa kantava metsätraktori

skotare fm forwarder kuormatraktori

skovelhjul, vinghjul, vattenhjul * impeller juoksupyörä, siipipyörä

skrammel * clash kalina, räminä

skrapa * scrape kaapia, raapia, hangata

skrapa, * scraper kaavinrauta, kaavin

skruv, skruva 5/II screw ruuvi, ruuvata

skruvgänga * thread ruuvikierre

skuffa, skjuta al54 push työntää, puskea

skydd 10/II protection suoja

skydd 16/II safety turva

skydda hj protect suojata

skydda al52 protect suojata

skyddsdräkt; säkerhetsoverall fm safety clothing turvapuku

skyddshandskar fm safety mittens turvakintaat

skyddshjälm fm safety helmet turvakypärä

skyddsstövlar med stålinlägg fm safety boots turvasaappaat

skyddsträd fm hold-over ylispuu

skål al58 bowl malja, kulho

skäggriska * Lactarius torminosus karvarousku

skäggriska * woolly milk cap karvarousku

skära ys carve leikata, veistää

skärm, sikt, sil * screen sermi, sihti, siivilä

skölja 6/I flush huuhdella

skör ys fragile hauras, hento

skördare; harvester fm harvester puunkorjuukone, harvesteri, (hakkuukone)

skördarenhet, skördare fm harvesting unit harvesteriyksikkö

skördarhuvud, skördaraggregat 17/II harvester head harvesteripää

skördetröska 22/II combine leikkuupuimuri

skötsel 18/I care huolenpito

slag al57 impact isku, sysäys, törmäys

slag 10/I shock isku

slag 20/II striking lyövä, lyönti-, isku-

slag 20/II thump kova isku, törmätä

slagen 19/I struck jnk lyömä

slagfast, stötsäker * impact resisting iskunkestävä

slagnyckel, mutterdragare * impact wrench iskuavain

slagvolym * cubic capacity, cc iskutilavuus

slagvolym 5/II displacement kierrostilavuus

slam 19/I deposition sakka, saos

slam 2/II sludge jätesakka, -terva

slam 2/II suspended liete, liettynyt

slam, avlagring, plötslig * precipitate sakka, saostuma, äkillinen

slam, lort, gyttja * sludge jätesakka, rapa

slamkopp, -glas * sediment bowl sakkakuppi

slang al51 hose letku

slang 16/I hose letku

slangklammer, slangklämmare * hose clamp letkunkiristin

slangklämmare * hose clip letkunkiristin

slanglös * tubeless sisärenkaaton

slid 5/II stem kara, varsi, runko

slidventil al51 spool valve karaventtiili

slipande 2/II abrasive hiova

slirskydd fm anti slip guard luistosuoja (=ketjut)

sliten 14/II worn kulunut

slityta, band (larvband) * tread kulutuspinta, telaketju

sluta, ta slut, avta al52 fail loppua, kulua loppuun, heiketä

slutanvändning 17/II enduse loppukäyttö

slutavverkning fm clear cutting avohakkuu

slutavverkning 17/II final felling päätehakkuu

slutavverkning 17/II final felling uudistushakkuu

sluten 1/I enclosed suljettu

sluten strömkrets 18/II complete circuit suljettu virtapiiri

slutlig, slutgiltig 14/II eventual lopullinen

slutligen 2/II eventually lopulta, vihdoin

sluttande 9/I bevel viisto kalteva

slås i bitar hj shatter mennä pirstaleiksi

släcka fm extinguish sammuttaa

släcka ys extinquish sammuttaa

släckare 16/II extinguisher sammutin

släckutrustning; brandsäckningsutrustning fm fire extinguisher sammutuslaitteet

slänga * pitch nyökkiä, paiskata

släpa al57 scuff laahata

släppa (ut) 18/I bleed laskea pois (vettä, ilmaa, höyryä)

släppa (ut) 7/II deliver päästää

släppa in al44 admit päästää sisään

släppriktning, utsläppsriktning, utsläppssida al49 forward bias päästösuunta

slätt 4/I evenly tasaisesti

slösa 3/II waste tuhlata

smuts 19/I dirt lika

smutsig hj dirty likainen

småningom 19/I gradually vähitellen, asteittain

smörja al50 lubricate voidella

smörjgrop * grease pit rasvamonttu, rasvauskuoppa

smörjmedel * lubricant voiteluaine

smörjning 6/I lubrication voitelu

smörjnippel * grease fitting voitelunippa, rasvanippa

smörjnippel * greasing nipple rasvanippa

smörjnippel * nipple voitelunippa

smörsopp * ringed boletus voitatti

smörsopp * slippery jack voitatti

smörsopp * Suillus luteus voitatti

smörsopp * yellow-brown boletus voitatti

snabb reaktion al52 fast response nopea reaktio

snabbt 1/I rapidly nopeasti

snabbt, fort al59 quickly nopeasti

snara ys chocker loop kiristinsilmukka

snara 9/I mesh silmukka ansa

snitt 21/II section osa, leikkaus

snurra, gå runt al44 turn pyöriä

snäckskruv * worm ruuvikierukka

snäckväxel * worm gear kierukkapyörästö

snöbollchampinjon * Agaricus arvensis peltoherkkusieni

snökedja 17/II antiskid chain kitkaketju

snökedja * tyre chain lumiketju

snöplog * snow plough lumiaura

solenoid 11/I solenoid solenoidi

solskydd fm sun blind häikäisysuoja

som följd av 21/II result olla jnk seurauksena

som påvisat 20/II as indicated kuten näytetään

som resulterande tryck, som följd härav uppstående tryck al52 resulting pressure seurauksena tuleva paine

som visat 4/II as shown kuten nähdään

sondera 8/II sense tunnustella

sopp * Boletus tatti

sort, slag ys species laji

sortera 17/II sorting lajitella

sot * soot noki

sota, avlägsna sotavlagringar * decarbonize poistaa karsta

sotvaxing * Hygrophorus camarophyllus mustavahakas

sotvaxing * wax cap mustavahakas

spackla, jämna ut/slipa * putty paklata, tasoittaa

spak, handtag hj lever vipu

spakrörelse 17/II lever movement vivun liike

spakstyrning fm lever steering vipuohjaus

spannmålssvinn, spannmålsförlust 22/II grain loss viljan hävikki

spara 10/II save säästää

sparre, slana ys spar parru, riuku

speciell 21/II unusual erikoinen

speciellt 14/II extra erikoisen

specifik förbrukning, bränsleförbrukning * specific fuel consumption ominaiskulutus

spel, glapp al57 clearance välys

spel, glapp 15/II slack välys, liikkumavara

spela (pelata=toimia=fungera) al53 play pelata

spetsig 5/II pointed suippo, terävä

spetstång * nippers kärkipihdit

spik, spika * spike naula, naulata, sakara

spikning (moottorin nakutus) 19/I knock nakutus

spinning ys spinning kehrääminen

spiral al58 coil kierukka

spiralfjäder * helical spring kierrejousi

spleissa, fläta ys splicing pleissata, pujoa

split 18/II split hajota

spole 15/I spool kara, kela, puola

spolning 15/II scavening huuhtelu

spraya al42 atomize sumuttaa

sprayning * atomization sumutus

spricka ys rent halkeama, repeämä

spricka, brott * rupture murtuma, repeämä, katkos

sprida ys retail levitellä

sprida al42 spread levittää

spridare; insprutare * nozzle suutin

sprinkler fm sprinkler suihkutin, sammutuslaite

spruta 4/I spray ruiskuttaa

spån 2/II chip lastu, pala, siru

spår hj groove ura

spänning 12/I ed jännite

spänning 10/I stress jännitys

spänning al42 tension jännitys

spänning 11/I voltage jännite

spänning, påfrestning al55 stress jännitys

spänning, sträckning * tension jännite, kiristys, pingotus

spärrskaft * ratchet räikkä

stabil, konstant 8/II constant vakio, pysyvä

stabil, konstant 13/II constant vakio, pysyvä

stabil, stabilitet 19/I stability pysyvyys

stabilisera al49 stabilize vakauttaa

stabilitet 17/II stability vakavuus, lujuus

stadga; tränga sig ys impose määrätä, tuppautua

stadigare al61 sturdier jykevämpi, vankempi

stamkvistning fm pruning pystykarsinta

standard 16/II standard vakio

stanna al44 remain jäädä

stanna, sluta 10/II fail pysähtyä, loppua

stans, stansa * punch meisti, meistää

stansad, inslagen,-t, stämplad al59 stamped stanssattu, leimattu

stark, kraftig 14/II strong vahva, voimakas

starkare, kraftigare 19/II stronger vahvempi

starr fm sedge sara

start al58 starting käynnistys

starta; sätta igång 9/II actuate panna käyntiin

startapparat 11/I starter käynnistin

startlås 12/I starter switch käynnistyskytkin

startmotor 12/I starting motor käynnistinmoottori

startnyckel 12/I key switch virta-avain

stationär 10/II stationary paikallaan oleva

stationär, orörlig al60 stationary paikallaan oleva, liikkumaton

stativ 17/II pedestal jalusta

stativ, bock * trestle pukki

stel fm rigid jäykkä, kiinteä

stenmurkla * false morel korvasieni

stenmurkla * Gyromitra esculenta korvasieni

stensopp * Boletus edulis herkkutatti

stensopp * edible boletus herkkutatti

stickväg fm logging road ajoura

stig fm path, trail polku

stiga 5/II rise nousta, kohota

stiga upp 2/I rising up nousta ylös

stiga, stiga upp, reser sig upp, gå/köra uppför * raising nouseminen

stiga/gå över * exceed ylittää

stigförgasare al58 updraft carburetor yläimukaasutin

stigning * gradient nousu

stillastående 9/I stationary paikallaan pysyvä

stimulerande ys incentive kiihottava, kannustava

stocka 2/II plug tukkeutua

stocka, täppa till. plugga * plugging tukkia

stockad 18/I clogged tukkeutunut

stol fm seat istuin

stolt ys pride ylpeä, ylimielisyys

stolt fjälskivling * Macrolepiota procera ukonsieni

stolt fjälskivling * parasol mushroom ukonsieni

stoppare * detent pidätin

stopphake, spärr, låsbleck * ratchet pidätyshaka, säppi

stor ökning hj great increase suuri nousu

storkremla * marshy russula isohapero

storkremla * Russula paludosa isohapero

storlek 3/II size koko

storlek al50 size koko, suuruus

streckmusseron * Tricholoma portentosum viiruvalmuska

struktur 19/I structure rakenne

strypa 15/I throttle kuristaa

strypning 8/II restriction kuristus

strypning hj restriction kuristus

strypning al60 restriction kuristus

strypning 5/II throttle kuristus, kuristaa

strypning; munstycke 2/II orifice suutin, mitta-aukko

stråla 21/II emit lähettää, säteillä

stråla 5/I radiate säteillä

strålkastare fm driving lights ajovalot

sträcka sig över ...; nå över ... al52 override ulottua jnk. yli

sträckgräns * yield point myötöraja

sträckhållfasthet * yield strength myötölujuus

sträng/påfrestande 19/I severe ankara

strävsopp * Leccinum scabrum lehmäntatti

ström 18/II current virta

ström * stream virtaus

strömfördelare 11/I distributor virranjakaja

strömkrets 12/I circuit virtapiiri

strömkälla 18/II source virtalähde

strömming * Baltic herring silakka

strömming * small herring silakka

strömmning, strömma al48 flow virtaus, virrata

strömmningsmotstånd, rullmotstånd, kinematisk friktion * kinetic friction liikekitka

strömställare 12/I switch sähköinen kytkin

stubbe fm stump kanto

stycke 3/II chapter kappale

stycke * piece kappale

styrka 9/I force voima, pakottaa

styrka; koncentration 18/II concentration väkevyys

styrlinje hj line, pilot ohjauslinja

styrning 16/II steering ohjaus

styrpelare 10/II steering column ohjaus pylväs

styrskåra,-spår, styrskena * guide ohjausura, ohjauskisko

styrventil 9/II pilot valve ohjausventtiili

styrvinkel fm steering angle ohjauskulma

stå stilla, stå på sin plats, finnas där' al50 standing paikallaan, seisoa

stålnät 2/II wire mesh rautalankaverkko

stång, vevstake al61 rod tanko, kiertokanki

ställa in, tidsplanerna 4/I time ajoittaa

ställbar; flyttbar fm adjustable säädettävä, siirrettävä

ställplatta al43 swashplate vino-/kieppulevy

stämpling fm marking leimaus

stänga 7/I close sulkea

stängas 5/II shut off sulkea, sulkeutua

stängd 4/II closed suljettu

stängd behållare; tillsluten cistern 3/I closed container suljettu säiliö

stängd-öppen ventil; tvåvägsventil al52 open-closed valve kiinni-auki venttiili

stängsel, fålla 1/II enclosure aitaus

stänka 6/I splash roiskua

stänkskärm * wing lokasuoja, siipi, sivu

stöd 7/II backup apu, tuki, kokouma

stöd * truss tuki

stöd, stag al55 support tuki tukea

stöd, stöda/stötta 10/I support tuki, tukea

stöda ys sustain kannattaa, tukea

stödlager * journal bearing tukilaakeri

störa al59 interfere häiritä

störning 17/II interference häiriö, sekaantuminen

större 22/II greater suurempi

större krafter al61 greater forces suuremmat voimat

större, vidare al54 larger suurempi, laajempi

stöt 11/II thrust työntö, isku

stöt, slag al52 shock isku, kolaus

stötdämpare * shock absorber iskunvaimennin

stötfångare * buffer puskuri

stötta 16/II stake karikka

sug * suction imu, imeminen, imupaine

sug, insug * induction imu

summa 19/II sum summa

summer * buzzer summeri

sumpmark fm pine swamp räme

sur fm acid hapan

surrogat, ersättning hj substitute korvike

svag 19/II weak heikko

sval fm cool viileä

svamp fm mushroom sieni

svampaktig 2/II sponge sieni, sienimäinen

svar, reaktion 10/II response vastaus, reaktio

svara * correspond vastata

svart trumpetsvamp * Craterellus cornucopioides mustatorvisieni

svart trumpetsvamp * horn of plenty mustatorvisieni

svartriska * black milk cap mustarousku

svartriska * Lactarius necator mustarousku

svartriska * ugly milk cap mustarousku

svarv, svarva, skum * lathe sorvi, sorvata, vaahto

svavel 18/II sulfur rikki

svavelsyra 18/II sulfuric acid rikkihappo

svetsa, svets, svetsfog * weld hitsata, hitsi, hitsisauma

svinn 18/II loss häviö, vähentää

svår al43 difficult vaikea

svårighet, problem 2/II trouble harmi

svängande 1/II oscillating heilahteleva

svänghjul 7/I flywheel vauhtipyörä

svängkrets fm slewing drive kääntökehä

svängningsdämpare * oscillation damper heilahtelun vaimennin

svängradie fm turning radius kääntösäde

svärd fm saw guide terälaippa

syklon 2/I cyclone sykloni

synkroniserad växellåda * synchromesh synkronoitu vaiht.

synlig 19/I prominent näkyvä

syns på bild 7/II shown in fig. nähdään kuvassa

syra 2/II acid happo

syrarester 18/II sulfate radical happojäännös

syre 18/II oxygen happi

syre 3/I oxygen happi

sysselsätta; frakta, omfatta 11/II occupy viedä, käsittää

system al54 system järjestelmä

system 5/I system järjestelmä

al44 thereby siten

så lågt som 22/II as low as niin alhainen kuin

så länge som al47 since niin kauan kuin...

så länge som 14/II unless niin kauan kuin

sådd fm seeding kylvö

såga fm saw sahata

sågat virke fm sawn timber sahatavara

sågkedja fm saw chain teräketju

sågtimmer/timmer fm saw log sahatukki

sågverksindustri/sågverk fm saw industry sahateollisuus

såll, sikt ,sil * strainer seula, sihti, siivilä

såll, sikt, nät * sieve seula, sihti, siivilä

säker al53 safe turvallinen

säkerhet 19/I assurance varmuus

säkerhet 17/II safety turvallisuus, varmuus

säkerhets- 11/I safety turva-, suoja-

säkerhetsglas (ikkuna), skyddsglas-glasögon fm safety glass turvalasi

säkerhetsgranskad fm safety tested turvatestattu

säkerhetsskäl hj for safety reasons turvallisuussyistä

säkerhetsventil al52 safety valve turva-/varmuusventtiili

säkerhetsventil, tryckbegränsningsventil al52 relief valve paineenrajoitusventtiili

säkerhetsåtgärd 19/I precaution varokeino

säkerställa 17/II ensure turvata, taata

säkra * ensure varmistaa

säkra med sprint * cotter varmistaa sokalla

säkring * fuse sulake, varoke

säkringsdosa * fuse box sulakerasia

sända ut; utsända * emit lähettää ulos

sända, skicka al53 send lähettää

sänka 6/II reduce alentaa, laskea

sänka ner i en vätska 16/II immerse upottaa nesteeseen

sänka/(rabattera) fm lower alentaa, halventaa

sänkt/reducerat, avlastat fm reduced alennettu, kevennetty

särbehov/specialbehov 17/II specific needs erityistarpeet

särdrag 12/II charasteristic ominaispiirre

säte 9/II seat istukka

sätesmonterad fm seat mounted istuimeen asennettu

sätt (väg, spår, sätt, metod) fm way tie, ura; tapa, keino

sätta fm apply to asettaa, asentaa

sätta sig, inta position al57 seating asettua paikalleen

sätta, ställa in al42 set asettaa

t.o.m; till och med; dessutom 17/II even vieläpä, jopa

ta hj take ottaa

ta del av; delta 18/II take part ottaa osaa

ta isär * dismantle purkaa

ta isär (isärtagning) * disassemble purkaa

ta tillbaka ys resume ottaa takaisin

ta, gripa 19/II grasp tarttua

tak fm roof katto

takställning * roof rack kattoteline

tall fm pine mänty

tallblodriska, * delicious lactarius männynleppärousku

tallblodriska, * Lactarius deliciosus männynleppärousku

tallriks- eller patronventil al51 poppet valve lautas- tai patruunaventtiili

tallrikshjul 9/I ring gear lautaspyörä

tallriksventil * disk valve lautasventtiili

tallriksventil 9/II poppet lautasventtiili

tallriksventil al42 poppet lautasventtiili

tallsopp * Leccinum vulpinum männynpunikkitatti

tallsopp, rävsop * orange pine bolete männynpunikkitatti

tank 18/I reservoir säiliö

tankledning hj line to reservoir linja säiliöön

T-anslutning, T-stycke al51 tee connectio T-liitos

tapp, bult al42 pintle tappi, pultti

tappspridare al42 pintle type nozzle tappisuutin

tegelkremla * brick-red russula kangashapero

tegelkremla * Russula decolorans kangashapero

tegelsopp * Leccinum versipelle koivunpunikkitatti

tegelsopp * orange birch bolete koivunpunikkitatti

tekniker fm technician teknikko

teknisk 16/II technical tekninen

tekniska data; teknisk specifikation * specification tekninen erittely

teleskopisk fm telescopic teleskooppinen

temperatur 12/II temperature lämpötila

temperatur al45 temperature lämpötila

tendens 11/II tendency taipumus

tendera; rikta sig 19/II tend suuntautua, pyrkiä

teniska data, teknisk specifikation al57 specification tekn. tiedot

teori 21/II theory teoria

terminal * terminal pääte, päätenapa

termisk -värme 13/II thermal terminen, -lämpö

termometer al59 thermometer lämpömittari

termostat al59 thermostat lämmönsäädin, termostaatti

termostat 5/I thermostat termostaatti

terräng 16/II terrain maasto

tidigare 18/II before ennen

tidigare volym al56 former volume aikaisempi tilavuus

till annan 19/II to another toiseen

till en tiondedel, en tiondedels al56 to one tenth kymmenenteen osaan

till exempel 15/I for example esimerkiksi

till sidan; bort 3/II aside sivuun, syrjään

till sin helhet * integral kokonaisuuteen

tillbehör * accessories lisälaitteet

tillbehör 13/II acessory lisälaite

tillbehör, utrustning 22/II equipment varuste

tillfredsställa 7/II satisfy tyydyttää

tillfredsställande 5/I adequate tyydyttävä

tillgodose 3/II meet tyydyttää, täyttää

tillgänglig 7/II available saatavilla

tillgänglig 18/II available saatavissa

tillräcklig 14/II adequate riittävä

tillräcklig 19/I adequate riittävä

tillräckligt * sufficiently riittävästi

tillräklig al44 adequate riittävä

tillräklig al49 sufficient riittävä

tillräkligt 3/II enough tarpeeksi

tills al42 until kunnes

tillsats 19/I additive lisäaine

tillsatsämmne, -medel al49 doping lisäaine

tillskott 10/II auxiliary lisä-, apu-

tillstånd 19/I condition tila

tillträde ys access sisään pääsy

tillverkare 19/I manufacturer valmistaja

tillväxa föröka sig hj increase kasvaa, lisääntyä

tillåta 9/II allow sallia

tillåta hj allow sallia

tillåten last * permissible load sallittu kuorma

tillägg * addition lisä

tillägg 14/II further lisä-

tillägga 21/II add lisätä

tillägga, öka med, "plussa på" al42 add lisätä

tilläggs-, extra. al53 accessory apu-, lisä-, sivu-

tilläggsutrustning; tillbehör 16/II optional equipment lisävarusteet

tillämpa fm customize soveltaa

tillämpa, modifiera, kundanpassa 17/II customize soveltaa

tillämpning ys adaptation sovellutus

tillämpningar, modifikationer 22/II applications sovellutukset

tillämpningskarta al59 application chart soveltuvuuskartta

timmer, stock fm log tukki

tippa * dump kipata

titta al48 look katsoa

tjock, tät * viscous sakea

tjäder fm capercaillie metso

tjära fm tar terva

toe out * toe out haritus

tolerans 2/II tolerance toleranssi, sietokyky

tolk, mått * gage tulkki, mitta

tom, kal (esim.paljaaksi hakattu=kalhygge) al49 void tyhjä, tyhjyys, paljas

tomgång * idling joutokäynti

tomgångshastighet, tomgångsvarvtal * idling speed joutokäyntinopeus

tomrum al47 void tyhjyys, tyhjä paikka

topp hj peak huippu

topp 11/II top huippu, ylin kohta

topp 2/I top huippu

topp kapning fm topping latvan katkaisu

topplock, cylinderlock 7/I cylinder head sylinterin kansi

topplockspackning 14/II head gasket kannen tiiviste

toppventil al57 valve-in-head kansiventtiili

torrläggning, täckdikning, dränering * drainage kuivatus, salaojitus, viemäröinti

torrt cylinderfoder * dry cylinder sleeve kuiva sylinteriputki

torsk * cod turska

torvmyr, torvområde, torvland fm peatland turvemaa

total- 13/II overall kokonais-

totalreparation, serva, iståndsätta * overhaul peruskorjaus, huoltaa, kunnostaa

totalt 6/II completely kokonaan, täysin

totalt, fullständigt 8/II completely täydellisesti

totalvikt, bruttovikt * gross weight kokonaispaino, bruttopaino

trafikrusning, rusning * traffic jam liikenneruuhka

trailer * semi-trailer puoliperävaunu

transistor 21/II transistor transistori

transmission fm power transmission voimansiirto

transmission 7/I timing drive jakopää

transmission, kraftöverföring al55 power train tehon siirto

transmission; körning, bruk al43 drive välitys, ajo, käyttö

transport 16/II transporting kuljetus

transportera fm transport kuljettaa

transporthastighet fm traction speed siirtonopeus

transporthöjd fm transport height kuljetuskorkeus

trasig al59 broken särkynyt, rikki, hajallaan

trassel 2/II cotton waste trasseli

trassel * cotton waste trasseli

trassla till sig 2/II mat takkuuntua, vanua

tratt, skorsten * funnel suppilo, savupiippu

trattkantarell * Cantharellus tubaeformis suppilovahvero

trattkantarell * trumbet-shaped chanterelle suppilovahvero

trave; upplägg; välta fm pile pino

tredelad ys tripartite kolmiosainen

tro ys entrust uskoa

trots 3/II regardless huolimatta/välittämättä jstk

trumma * drum rumpu

tryck 5/II pressure paine

tryck al42 pressure paine

trycka 7/II press painaa

trycka, skjuta 7/II push työntää

tryckdifferens 6/II pressure difference paine-ero

tryckfall 6/II pressure drop paineen pudotus

tryckknapp * push button painike, painokytkin

trycklock 5/I pressure cap painekorkki

tryckområde al52 pressure range painealue

tryckområde, gränsområde al52 override pressure painealue/ylimenoalue

tryckpåverkad; under tryck 4/I under pressure paineenalainen

trycksatt al54 pressurized paineistettu

tryckstöt al52 shock pressure paineisku

träd fm tree, wood puu

trädmatning 17/II tree feeding puun syöttö

trädslag 17/II tree species puulajit

träkol 2/II charcoal puuhiili

trämassa; cellulosa 2/II wood pulp puumassa

tränga in, tränga igenom ys penetrate tunkeutua läpi

trög, svag, hållningslös * slack hidas, heikko, holtiton

tröghet 11/II inertia hitaus

tröghet 12/II inertia jatkuvuus hitaus

T-stycke * tee joint T-liitos

tum ("), tanke * drift tuurna

tumme 19/II thumb peukalo

tung bensin * white spirit raskasbensiini

tunn 21/II thin ohut

tunn al59 thin ohut, vetelä

tunna; fat * barrel tynnyri

turbo, turboladare * supercharger ahdin

turbo; turboladdare 13/II turbocharger turboahdin

tvinga 4/II force pakottaa

tvistefråga 18/II controversial kiistanalainen

två saker 3/I two things kaksi asiaa

två varv runt 2 around twice kahdesti ympäri

tvåvånings buss, dubbeldäckare * double decker kaksikerroksinen bussi

tvärbalk * crossbar poikittaispalkki

tvärs över, tvärliggande * transversal poikittainen

tvärsnitt al51 cross cut area poikkipinta-ala

tvärsöver 19/II crosswise poikittain

tvärsöver, i kors al44 across ristiin, poikki

ty, emedan 8/II since kun kerran, koska

tyngre 18/II heavier raskaampaa

typ fm type tyyppi

typ av tillväxtplats fm biotope-site type kasvupaikkatyyppi

tåg * train juna

tåla; tolerera 19/I tolerate sietää

tång * pliers pihdit

täcka 2/II coat peittää

täcka 3/I cover kattaa, peittää

täcka (över) 7/I house koteloida

tända 2/I ignite sytyttää, syttyä

tändare, knall, kruttråd, tändtråd * fuse sytytin, tulilanka

tändföljd al57 firing order sytytysjärjestys

tändning * ignition sytytys

tändstift 2/I spark plug sytytystulppa

tändstiftsnyckel * spark plug wrench sytytystulppa-avain

tändvillighet; antändningsförmåga 19/I ignition quality syttyvyys

täppa till, stocka al45 plugg tukkia, tukkeentua

tät ys dense tiheä, taaja

tät al54 tight tiivis, luja, kiinteä

täta 2/II seal tiivistää, tiiviste

tätare al54 tighter tiukempi, tiiviimpi

täthet * density tiheys

tätning hm sealing tiiviste, tiivistys

tätningsmassa * gasket seal paste tiivistemassa

tätningsring * sealing washer tiivisterengas

tävla, köra tävling, tävling * race ajaa kilpaa, kilpailu

tömma * discharge purkaa

tömma * drain tyhjentää, laskea pois

tömmning 19/I depletion tyhjentäminen

tömmningsplugg * drain plug tyhjennystulppa

tömmningsport al52 discharge port purkausportti

ulltråd 2/II wool yarn villalanka

under senaste år 19/I in recent years viimevuosina

under sex volt 22/II below six volts alle 6 volttia

under tiden 9/I during jnk aikana

under tryck, tryckpåverkad al50 pressurized paineenalaisena

under utförsbacke 10/II downhill stretches alamäen aikana

under.... tiden al42 during jnk. aikana

under/underdel/undersida 19/II underneath ala, alla, alapuoli

underdimension/överdimension * undersize alikoko

underhåll 13/II maintenance kunnossapito

underhålla 2/II maintain ylläpitää, huoltaa

underhålla * maintain ylläpitää

underkastad 9/I subjected alistettu

underlätta * facilitate helpottaa

undersida/nedre 19/II lower side alapuoli, alempi-

undersida/på undersidan 1/II below alapuolella

underskott, brist ys deficit vajaus, vaillinki

understyrning * understeering aliohjautuvuus

undertryck, vakuum * vacuum alipaine

undertryck, vakuum, tomrum al58 vacuum alipaine, tyhjiö

undvika 19/I avoid välttää

ungefär; approximal * approximate likimäärin

ungefärlig,(intill, med det närmaste) al59 approximate likimääräinen, olla lähellä

ungt bestånd 17/II yong stands nuori metsikkö

universaltång * universal pliers yleispihdit

upp på 11/II upon päällä, päälle, on

uppbyggnad * constitution rakenne

uppdrag, arbete 22/II task tehtävä

uppdrivning; uppväxning; fostran fm growing kasvatus

uppenbar, självklar al49 apparent silminnähtävä, ilmeinen

uppgift 6/I job tehtävä

uppgift att utföra, arbete som skall göras al52 work to be done tehtävä työ

upphäva 19/II cancel kumota

uppmäta 22/II is measured mitataan

uppmätning fm measurement mittaus

uppmätning 17/II measuring mittaus

uppnå hj acquire hankkia, saavuttaa

uppnå al50 attain saavuttaa, saada

uppnå 22/II obtain saavuttaa

uppnå * obtain saavuttaa

upprepa al56 repeat toistaa

upprepad -förnyad kontroll, nykontroll al57 recheck uudelleentarkastus

upprätthålla 6/II maintain pitää yllä

upprätthålla, underhålla 3/II maintain ylläpitää

uppsamlingsrör * manifold kokoomaputki

uppskatta ys appraisal arviointi, arvioida

uppskatta, kritisera, klassificera 3/II rate arvioida, arvostella, luokitella

uppstå av ngt 21/II consist of muodostua jstk

uppstå av ngt 21/II form muodostua

uppstå; formas 13/II consist muodostua

uppåt 19/II upward ylöspäin

uppåt al60 upward ylöspäin

uppåtriktat slag 2/I up-stroke isku ylöspäin

ur funktion 2/II out of operation pois toiminnasta

urdragen, ; tom 2/I drawn vedetty imetty

urladdad 18/II discharged purkautunut

urladdas; laddas ur 18/II discharging purkautuu

urpackning/lossning * unpacking pakkauksen purku

ursprunglig 6/II primary alkuperäinen

urval 17/II choice valikoima

utan 7/II except paitsi

utan 2/II without ilman

utblåsning 7/I exhaust poisto

utblåsningstakt 15/II exhaust stroke poistotahti

utdelningsbil, utdelning med bil -lastbil, distribution bil * delivery van jakeluauto

utdragen, fortsatt ys sustained pitkittynyt, jatkuva

ute luft al44 atmosphere ulkoilma

utesluta 16/II exclude sulkea pois

utesluta fm exclude sulkea pois

utföra 13/II perform suorittaa

utföra hj perform suorittaa, tehdä, esittää

utförsbacke 10/II downhill alamäki

utgångsläge 14/II basic thing perusasia

uthållighet 19/I duration kestäminen

utjämna 5/II compensate korvata, tasata

utkast; skiss ys draft luonnos

utmatning 7/II outlet ulostulo

utmattning 17/II fatique väsymys, uupumus

utom; förutom 5/II except paitsi

utomstående al54 external ulkopuolinen

utomstående, extern 7/II external ulkopuolinen

utplacerad al44 located sijoitettu

utrustad med 16/II equipped varustettu

utrustning, rigg ys tacle välineet, vehkeet, takila

utrustningar 3/II equipment varusteet, laitteet

utrymme 11/II space tila, avaruus, ala

utsikt fm view näköala

utskjuta, telekopbom, utskjut fm extension boom jatkopuomi

utslitas 6/I wear out kulua loppuun

utsliten 18/II exhausted kulutettu loppuun

utsliten 2/II worn out loppuun kulunut

utsläpp * emission päästö

utsläpp 6/I pollution saaste

utspäda * dilute laimentaa

utspädning 18/II dilution laimennus

utsätta * expose altistaa

uttagsaxel 8/I out put shaft ulosottoakseli

uttrycka 19/II indicate ilmaista

utveckla al52 develop kehittää

utveckla 19/I develope kehittää

utvecklingsklass fm development class kehitysluokka

utväxling, växel * ratio välitys, vaihde

utåt 1/I outward ulospäin

va+D3330jerblock, dragrulle * pulley väkipyörä, vetorulla

vagn 11/II wagon vaunu

vakuumkolv al58 vacuum piston alipainemäntä

valfri enhet, optional enhet fm optional unit valinnainen yksikkö

valfri, tilläggs- 16/II optional valinnainen, lisä-

valfrihet * option valinnanvara

vandring, (tyhjäkäynti=ojämn tomgång) * wander vaeltelu, huojunta

vanlig 17/II conventional tavanomainen

vanligen 19/I in general yleisesti

vanligen, vanligtvis al42 usually tavallisesti

vanligtvis 16/I usually tavallisesti

vara attraktiv, attrahera 2/II attract vetää puoleensa

vara i beröring al54 be in mesh olla kosketuksissa

vara i beröring * mesh olla kosketuksissa

vara igång, agera fm operate olla käynnissä, toimia,

vara ute, gå till fots fm hike ulkoilla

vare sig - 9/II either joko-

variabel al43 variable muuttuva, vaihteleva

variabel * various vaihteleva

variabelt flöde hj variable diplacement säätyvä tuotto

variant 15/I variation muunnelma

variation * surge aaltoilu

variation 6/II variation muutos, vaihtelu

variation, mutant 3/II variety vaihtelevuus, muunnos, alalaji

variera 6/II surge aaltoilla

variera 9/II vary muuttaa vaihdella

variera al42 vary vaihdella

variera 19/I vary vaihdella, muuttaa

varierande 16/I variable vaihteleva

varje/envar 4/I each jokainen

varmansrätt, allemansrätt fm everyman`s rights jokamiehen oikeus

varnare 22/II monitor varoitin

varv 15/II revolution kierros

vass 9/I sharp terävä

vass kant 2/II edge terävä särmä

watt 12/I watt watti

vattenavskiljare * water trap vedenerotin

vattenfri 4/I free of water vedetön

vattenlöslig 2/II water soluble vesiliukoinen

vattenmantel 5/I water jacket vesivaippa

vattenpump 5/I water pump vesipumppu

vax 19/I wax vaha

ventikåpa al57 valve cover venttiilikoneiston kansi

ventil 5/II valve venttiili

ventil fm valve venttiili

ventil, luftventil 2/II breather huohotin

ventilation hj air vent huohotus

ventilation hj vented manifold huohotus, -tin

ventilation fm ventilation ilmastointi

ventilationsöppning hj vent ilmanvaihtoreikä

ventilfjäder press, monteringsverktyg för ventilfjäder * valve spring remover venttiilijousen puristin

ventiljustering * valve adjustment venttiilien säätö

ventillyftare 15/II valve tappet venttiilin nostin

ventillyftarstyrning * tappet guide vent. nostimen ohjain

ventilmekanism 3/II valving venttiilistö

ventilskaft al57 valve stem venttiilin varsi

ventilspel * tappet clearance venttiilin välys

ventilspel * valve clearance venttiilin välys

ventilspindel 8/II valve spool venttiilikara

ventilspindel al52 valve spool venttiilikara

ventilspindel * valve stem venttiilikara

ventilstyrning 14/II valve quide venttiilin ohjain

ventiltidsöverlappning, ventiltidernas överlappning * overlap of valve timing venttiiliaikojen limitys

ventiläcka 9/II valve leakage venttiilivuoto

verka 3/II affect vaikuttaa, liikuttaa

verkan hj effect teho, vaikutus

verkan * effect vaikutus

verklig 13/II actual todellinen

verklig 3/I actual todellinen, tosiasiallinen

verklig 11/II effective todellinen, tehokas

verkligen, i själva verket 11/II actually todella, itse asiassa

verkningsgrad * efficient hyötysuhde

verksamhet 15/I operation toiminta

verkstad * workshop korjaamo

verkstadshandbok * workshop manual korjaamokäsikirja

verkställa * stage panna toimeen

verktygsback 16/II tool box työkalupakki

verktygsbälte, (huggarbälte) fm tool belt varustevyö

verktygslåda fm tool box työkalulaatikko

verktygssats fm tool kit työkalusarja

vertikal motor, upprättstående motor * vertical engine pystymoottori

vertikal, upprätt al43 vertical pystysuora

vete ys wheat vehnä

vev al61 crank kampi, veivi

veva igång 12/I crank vääntää käyntiin

vevaxel 11/II crankshaft kampiakseli

vevaxel 2/I crankshaft kampiakseli

vevhus 6/I crankcase kampikammio

vevstake 7/I connecting rod kiertokanki

vi har sett 12/II we have seen olemme nähneet

via 10/II via jnk kautta

vibration 7/I vibration värinä

vibrationsdämpare, svängningsdämpare * vibration damper värähtelyn vaimennin

vid 17/II large laaja, suuri

vid, vitt (omkring) al58 wide laaja, laajalle

vidare 9/I ahead eteenpäin

vidare 9/II larger suurempi

vidarebefordra 6/II dump lähettää toisaalle

vidskeplig ys superstitious taikauskoinen

vikt fm weight paino

viktig * major suuri, tärkeä

vila 11/II rest lepo, levätä

vild, ociviliserad ys savage villi, sivistymätön

vilofriktion * static friction lepokitka

viltvård fm game management riistanhoito

vindruta * windscreen tuulilasi

vindruta fm windscreen tuulilasi

vindruta * windshield tuulilasi

vindrutetorkare * screen wiper lasinpyyhkijä

vindrutetorkare * windscreen wiper tuulilasin pyyhin

vindrutetorkare fm windscreen wiper tuulilasin pyyhin

vindtunnel * windtunnel tuulitunneli

vinge hm vane siipi

vingmotor 3/II vane motor siipimoottori

vingmutter * wing nut siipimutteri

vingpump 16/I vanepump siipipumppu

vinkel * angle kulma

vinkelhastighet 3/II angle speed kulmanopeus

vinkeljärn * angle bar kulmateräs

vinkremla * Russula vinosa viinihapero

vinkremla * wine-red russula viinihapero

vipparm fm luffing boom taittopuomi, siirtopuomi

vipparm fm outer boom siirtopuomi

vipparm 7/I rocker arm keinuvipu

virke fm timber puutavara

virkesförsäljning fm timber trade puun myynti

visa * display näyttää

visa 4/I show näyttää

visa (referera/vifta/visa, leda/visa jonnekin) al57 refer viitata, ohjata jnnek.

visad nivå hj to the level shown näytettyyn tasoon

viss 3/II certain tietty, määrätty

viss 13/I certain tietty, määrätty, eräs

vit flugsvamp * Amanita virosa valkokärpässieni

vit flugsvamp * destroying angel valkokärpässieni

vitt 16/I widely laajalti

V-motorblock 7/I V-block v-moottorin ryhmä

volfram * tungsten volframi

volt 11/I volt voltti

volym al61 volume tilavuus

volym 2/I volume tilavuus

volym 13/II volumetric -tilavuus

volymetrisk 13/II volumetric volumetrinen

volymetriskt flöde 5/II volume tilavuus/-virta

volymetriskt flöde 3/II volume flow tilavuusvirta

vrak, (skrot, ruin, vrak) * wreck romu, raunio, hylky

vrida 3/II turn vääntää, kääntää

vrida fm turn kääntyä, kääntää

vrida * twist vääntö, kierto, vääntää

vrida åt sidan; vika åt sidan al51 divert kääntää toisaalle

vridas (runt en tapp) fm pivot kääntyä tapin varassa

vridmoment 3/II torque vääntömomentti

vridmoment * twisting moment vääntömomentti

vridpåverkan al51 turning effort vääntövaikutus

vridtapp, axel fm pivot kääntötappi, akseli

vågrätt 17/II horizontally vaakasuoraan

våning * layer kerros

väder, (keli=före) al59 weather sää, ilma, keli

väga 12/II weigh painaa, punnita

vägbeläggning * pavement tien päällyste

väghyvel fm road scraper tiekarhu

väghyvel (hinattava = sladd - lana) * road scraper tiehöylä

väghyvel, sladd * grader tiehöylä

välja 3/II select valita

väljare 10/II selector valitsin

vända 8/I turn kääntyä

vända bort 5/II diverting kääntää toisaalle

vändcirkel (diameter) * turning circle kääntöympyrä

väntad, förväntad ys anticipated ennakoitu, toivottu

värde * value arvo

värdeminskning ys depreciation arvon aleneminen

värdering * evaluation arviointi

värdighet, ställning ys dignity arvokkuus, -asema

värma, värma upp al59 warm lämmittää

värmare fm heater lämmitin

värme 11/II heat lämpö

värme al45 heat lämpö

värme fm thermal lämpö

värme och ventilation fm heating & ventilation lämmitys ja tuuletus

värmebehandling * heat-treatment lämpökäsittely

värmeenergi 1/I heat energy lämpöenergia

värmeutvidgning al57 heat expansion lämpölaajeneminen

värmevärde * heat value lämpöarvo

värmevärde 19/I heating value lämpöarvo

värmeväxlare al50 heat exhanger lämmönvaihdin

värms, värma upp sig al58 warm up lämmetä

väsentlig 21/II appreciable näkyvä, olennainen

väsentlig 14/II essential olennainen

väsentlig 17/II essential olennainen

väsentlig 14/II fundamental olennainen

vätska al56 liquid neste

vätska 5/I liquid neste

vätskans flöde al50 fluid flow nesteen virtaus

vätskekyld 16/II water-cooled vesijäähdytetty

vätskekylning 5/I liquid cooling nestejäähdytys

växa 19/II increase nousta, kasvaa

växel hm gear vaihde

växellåda 16/II gear box vaihdelaatikko

växellåda 8/I transmission vaihteisto

växelströmsgenerator 13/II alternator vaihtovirtalaturi

växla 5/II change vaihdella

växla * shift vaihtaa vaihdetta

växla (esim raha) 16/II shift vaihtaa

växla ner * downshift vaihtaa pienemmälle

växlande 13/II fluctuating vaihteleva, epävakaa

växlande; skiftande al43 altering vaihdellen

växlare 10/II exchanger vaihdin

yta; nivå 2/II surface pinta

yttre fm outer ulompi

yuppie fm cellular telephone matkapuhelin

ånga 12/II steam höyry

ånga al58 vapor höyry

ånga 19/I vapor höyry

ånga 11/II vapour höyry

åt motsatt håll 8/II reverse toisinpäin

åta, låta 13/II permit sallia

åtdragning; utpressning ys blackmail kiristys

återgångsväg, reträttväg * retreat route perääntymistie

återladdning 18/II recharge uudelleen lataus

återstående 7/II remaining jäljelle jäävä

åtkomlig fm accessible päästävä

åtskilja * separate erottaa

åtskilja, utmärka ys distinguish erottaa, tehdä huomatuksi

åtta volt 22/II eight volts kahdeksan volttia

ädel * noble jalo

ädelmetall * noble metal jalometalli

äggvaxing * Hygrophorus karstenii keltahelttavahakas

älg fm elg, moose hirvi

ämnesdel * constituent aineosa

ämnestillstånd 12/II substances aineen olomuodot

ändamålsenlig, lämplig 21/II convenient tarkoituksenmukainen

ändra 16/I change muuttaa

ändå hj however kuitenkin

äng ys pasture laidun

är uppbyggt 7/II is built on rakennettu

ärende, ärende 11/II matter aine, asia

ärende. sak, stycke 11/II thing asia, esine, kappale

även bättre 14/II rather paremminkin

ödemark fm spruce swamp korpi

ögla * loop silmukka

ögonblick al42 instant hetki

ökat 2/II increased lisääntynyt

ökning fm growth kasvu

öljebad 16/II oil-immerse öljykylpy

önska 8/II desire haluta

önskad hj desirable toivottava

önskad 18/II desired haluttu

önskad al51 desired haluttu

önskvärd 2/II desirable haluttu, toivottava

öppen spis, eldstad al43 hearth takka, tulisija

öppen torvmark fm open peatland avosuo

öppen, öppna 2/I open avoin, avata

öppna (-större-) 7/II wider isommalle

öppna, sruva bort * unscrew ruuvata auki, avata, kiertää

öppnas al42 open avautua

öppning 21/II hole aukko

öppning al42 orifice reikä, aukko

öppningstryck al52 crackin pressure murtautumispaine, avautumispaine

öring, forell fm trout taimen

örsopp * Suillus bovinus nummitatti

över fm over yli

överallt 2/II everywhere kaikkialla

överallt hj throughout kaikkialla

överbelastning 13/II lug ylikuorma

överbelastning 13/II overstress ylikuormitus

överensstämmande 19/I analogous yhdenmukainen

överföra 7/I transmit siirtää, välittää

överföring al50 transferring siirtäminen

överhettning 5/I overheating ylikuumeneminen

överladda al53 overcharge yliladata

överliggande kamaxel * overhead camshaft yläpuolinen nokka-akseli

översikt 9/I review katsaus

överskott 7/II excess ylimäärä

överskott * excess ylimäärä

överstiga 7/II exceed ylittää

överströmmningspassage, by pass; passage hj line, passing linjojen ohitus

överströmmningsventil/ säkerhetsventil 6/II relief valve paineenr. venttiili

överströmningventil, -en * by-pass valve ohitusventtiili

överstyrning * oversteering yliohjautuvuus

övertala ys dispose järjestää, taivuttaa

överväga, anse 13/II consider harkita, pitää jnak

övervägande 3/II consideration harkinta, huomioon ottaminen

överväxel * overgear ylivaihde

övevakare, ledare 22/II controller valvoja ohjaaja

övre dödläge 15/II TDC, top dead centre yläkuolokohta

övre dödläge 15/II top dead center yläkuolokohta

övre ända al42 upper end yläpää

övrig utrustning; annan utrustning fm other equipment muu varustus